Вы находитесь на странице: 1из 53

. .

-
-
2008
11
86.3


89 . ? . . ( . .) ., 1997, 1999.
. .. ( . .). ., 1.
2001. 2003. 1.1. ?
. .. ., 2007 ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
, ). 1.2. . ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
.. 1.4. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
89 . .: - 1.6. .10 . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. - . -- 1.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
. 2008. 102 . 1.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.10. . . . . . . . . . . . 16
1.11. TARO, TORA, ROTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.12. . . . . . . . . . . . . . 18
1.13.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.14.
, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
(. . ), 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.
3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
, . 3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
. 3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
, . 3.4. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
, , 3.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
, .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
:
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.
( ). 6.
2. - 6.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
. 6.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3. . ( , ... 1911 6.3. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1912 . .), , - 6.4. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
. 6.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
(18681928 ?), - 7.
- 7.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
. , 7.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
. 7.3. 484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
.. 2008. 7.4. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
. . . 2008 7.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
. . , 2007. 7.6. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
. . , , 7.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
, 2008. 7.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ISBN 5-85574-025-0 . . , 2008.

3
8.
8.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ?

8.2. : . . . . . . . . . . . . . . 50
8.3. : . . . . . . . . . . . . . . 51
8.4. . . . . . . . . . . . . . . . . 53
?
8.5. : .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 . : .
9. Emesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 , ,
.
9.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 : ! , .
9.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 .
. -
10. , .
10.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

10.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
10.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
10.4. .............................. 61
10.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 7 -
10.6. () , ,
.......................................... 63
.
10.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
.
10.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
10.9. 5.6.5.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
10.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . .
11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . .

Structura.
11.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
.
12. 5.6.1.5.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 (
13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ).
,
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 : ...: ,
15. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 . ()
().
16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 .
, . ,
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 ,
19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 .

20. c 1912 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 .
21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 () , .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 , . . , , , . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 .

4 5
, -

-
, Notarikon,


- -


,
? - -


.
leph . -
[. arcanum (arcanus) ; arcanus (arca) , , - 1 1 . . .
17.12.1 ()
; arca , , ].
, - B th .
2 2 . .
22.10.2
. . 1912. .
Gh mel
Arcanum , - 3 3
. .

12.13.3
; , , D leth . .
; , , 4 4 ()
. .
22.12.4
. H
- - . .
, . 5 . . h.

5

1.5
. V u .
6 6.1.6
6 , .

Mysterium Arc Mysterium Z in ( - .
7 7


-
, - 14.10.7
(, -
, Cheth .
8 22.10.8
8 )
.
. Secretum Arcanum Teth , ( - . .
9 22.10.9
9 )

Secretum , Jod .
10 4.6.10
10
.
.
Caph ,
, 11 20


17.11
, 78 (22+56). L med .
12 30
: , 4.13.12

( 78) . Mem .
13 13.13
40

Nun .
. 14 14.6.14
50 ,

. S mech ( , -
15 11.13.15
60 )
. ,

Ain - . .
16 14.10.16
70

Phe - -
17 , 1.17
80

(. . )

, , ( -
Tz de , - :
. 18 90 ,

10.4.18 )
. :
Coph
19 17.6.19
100Resh -
20 21.10.20
200
. .
Shin ( -
21 300 - - . ,
. 14.10.21 )
Th u ( - .
22 6.22
400 ) . .

6 7
22 7=1+6
,
11=1+10


3=1+2
- 1.
22 56 .
. 1. -
. 56 - 2.

.
1.
22 2.
.
. 2. 3.
56 . 3.
. 3.
8=1+7 12=1+11
, -
.
,
- 4=1+3
: 1.

1.
1 2.

2. .

2 1.
2. 3.

3.
3
3.

9=1+8 13=1+12
1 5=1+4

.
. - 1. 1.
.
2.
2. :
1.
1. ()
2. -

. 2. ()
- 3.
3.
3.

3.
2=1+1 6=1+5 10=1+9 14=1+13
. .


.
1. 1. 1.
1.
2. 2.
.
2. - 3.
.
3. 2.
3. 3.

8 9
15=1+14

19=1+181.
1. ,


2.

2.
()
3.
3.

20=1+19
16=1+15 3 ,

3
1.
15 3

1. 2.
2.
-
3.
3.

,

21=1+20
17=1+16

1.
:
2. :
1.
Aziluth
2.


3. -
3. : .


10 22
18=1+17 22=1+21


1.
1. 1

2. ,

2. ,

3. 3. - 1

2 . .

10 11


()
1 ,

4
.
5

.
6

7

9 .

10

-
,
, -
.
-
,
.
, -
,
.

-
,
;
-
, .

. .

12 13

Kether
20.22.11
11, 22 1
20. (8)
: .
,
22.22.11 , .
620 8 ... 20.22.11
5.10.5.1 (. ).

Chocmah
5.13.11.8 -
8, 11,
2
13 5.
10 -
5.13.11.8 .
, -
73 10 1 . ... 5.10 ,
5.13.11.8 .
(. ).

Binah
5.14.10.2 2, -
10, 3
5, 14,
, 14.
5.6.5.10.
5.14.10.2
13 ,
67 13 4
4
5.6.5.10.

14 15
TARO
ROTA
TORA
: , ,
,
5.6.5.10 Jod H Vau H :
.

78 (22 + 56) , -
.
: 1.
2. 78 .
3. .
56 . 22
.
EhiehNotarikon -
, , 1 56 .
4 -
: , - , C .
, 1 -
5.10.5.1 , 5, , 10, T . .
21 3 : , , , . .
,
5.20.6.22. 611.
, 5.
8: . . . .
.*
: ( 22.10.21.1.20.2 20.17.15 Sepher
Jah
-
. 2 Bereshith) , . . ,
, ,
15 6 .**
6 .
5.10 . Rota , , .
15 6 , 5.10 , . .
, 5.6.5.10, . . Rotatio, .
, -
. -
. -
JodHeVauHe
Jodheva
,
. 3 .
: ,
Jeve, Jave, (, ) Jod, - , . ***
Joach (, ) He, ,
* 6.22. 406 10.
(, 10: . . .
5.6.5.10 ) Vau, , 6. ** 78 , . . , -
26 8 , , , . - : .
*** : Rota (tourbillon),
. . .
Rota...

16 17

18 19


-
. . 1 , , : -

5.6.21.5.10 , . 1:1
7 .


;
. 1:10

;
. 1:18

( ) 7- .
, , :
. 1:10
:

, -
, , -
, . 4:7

: . 5:14.
Jod H Shin Vau H
(Iehoshouha Ieshua) , : 14.13.1
, () ; 50+40+1=91 10 1. . .
(Shin = 300 = 21 ) , , 1 10.
. . . .. : , -
, .
, 3 . :
.
1. , -
, 5.6.21.5.10.
; , -
: 5+6+300+5+10=326.
.
. 3+2+6=11 2.
2. -
2: . . . . 12:2
11: . . .
c, ? . 22 , 21 .
5.12.2.19 5+30+2+100=137. (, ) -
2 11. ( .
: . ), ( ) -
, .
, .

20 21


. .
, , : ,
, , . . 2007.

:5 Jod 10
:
. .
,
. , . , ,

, ,
, ,


, ,


, ,

. .
. , : . , :


,
,5 Jod 10
:
, . . .
, . . .
Vau 6
, , .
. .
. -
, , : ,
(, )
. .

:
: , Jod, H, Vau

22 23


.
: , , , .
: ,

. . -
.
. .
.
. .

. .

. .
.
.

. .
.

:
Vau, He, Jod,
.

24 25

.
.
.

1
1

(),

{

,
,

( )
: , , +
, . ,

2

, , ,
:
2
,

Jod 1
H Jod

()
2 2 1
H
() 3
Vu
() Vau
1 2 3
, , , 3
3
3
:
22 Jod
22
H
5 10 Vu
10
:
5
: , Jod, He, Vau.
6 6

26 27
. -

28

5.10 5.6.5.10 - 6.5.10 -

Jod -
He
-
, -
(Aleph), - Vau

, : -
Jod He, Vau, ( )
. ,
- -

, - Jod He.
Jod He

: , Jod, He

,


, -

,
,

, -
,

Aktiv


. .


+
+
+
+

3
+


1 2 3

Passiv

=
=
=

Neutral

29
, ,
,
,
,
,, . .
: :

,
,
, ,

, ,
,
, ,
, ,
,
, ,

,
. . , , , -
, .
.
20 , 2 ,

30 31

.

, , . ,
: .

{
.
,
, , . ,
, .
{

+ =

{
.
, . = +
,
, . . . .
.
{

= +
+ =+ = = +
.
,
, ?
.

. .
, , , .

, , -
: . - .
, . , ,
. :
, . , - ?
: , - . , ,
, . ,
. . . -
, , . - . .
, , . -
, . - , , . , -
? .

32 33: 6 6

:
, (-
, )
,
,
,


, ,
. .
: , ,
: , Jod, He, Vau, He, Jod, .
.

. , .
, .
. .
, , ,
, .

. .
, , . .
. .
,
. , . .
, ,
, . .
-
- , - ,
. .
.
. - :
:

34 35

Structura [struo] , .


Struo , .
: , , , , - :
.
, , , , , , - :
, .
,
...
.

: .
, .. . .
, , . 1:3
, ( ) : , , , , ,
. , , ...

. : , -
; . . - , ; -
.
. : .
: . . . : .

John Foley, 1993: , , -
, , -
. ... , , . . .
200. -
, , .
, . .
-
6 .

Emesh - .
Jod He Vau He : .


, . . ,
.
,

, , . .
-
, .
- 10 .
22 .

(
-

) ,
,
: .
.
: .

36 37
3 24
: . , -
.
(. . 2 ) .

Mens , . 1 , , , : .
21 : . . . . :
: , , . .
. : .
. . :
.
: ..

, . . .

:
, ,
: ; : 1. 2. 3 (
)
1 2 3 4 5 6
. 2
Anima . 1 1 2 2 3 3
: , 2 3 1 3 1 2
, 1. 2. 3 3 2 3 1 2 1

, . .
, ,
7 8 9 10 11 12
123 132 213 231 312 321
, 1 2. 3.
, , - ,

1 2 3
.
Corpus 3 13 14 15 16 17 18
, .
, , . 1 1 2 2 3 3

3 2 2 3 3 1 1 3 2 1 1 2

19 20 21 22 23 24

. : 3 2 2 3 3 1 1 3 2 1 1 2
,
1 1 2 2 3 3

. 6 + 6 + 12 = 24

38 39

-
/
.
, , :
, , . . .
:
?
? ?
?
, , . .
.
, .
. -
.


, ,
, ( -
) , ,
(, ). 78 ,

. -
22 -
, , 2 :

(56)
,
(22 ),
, , - 22 ,
, . . ,

6 -
.
, , , ,
:


78
, -
6- . .
22 He 56 Jod

(, , - (, , ) 22 56
) )

-
,

22 56
: (-
), , ,
, -. , .
: , .. -
, ,
, .
, .

40 41
484

. Emesh, 21.13.1 341 8
(1912).
: , -
. , , ,
10 Jod He Vau He .
22 5.6.5.10 26 8 : , , -
.
. : , , , ,
, . -, .
, : 22.22 = 484.
. , . . . :

{
Emesh

. , .
: 484 -
.

... , , , . . -
,
, , ,
.
,
Jod He Vau He

22 22

22 22
. 22 :
: (, ) -
22
( Jod) (,
) ( He), 484

(, -
) ( Vau). .
6.5.10 20.22.11
,
, [brand, . , , ]
. , . 22.11
20.22
, , ,
:
, , Kether

-
. .
,
. , , : .. -
. , . 28000 . ., 1963 . 766. 25000.
, . . , ,
.

42 43
-
, : Notarikon, Gematria, Themurah.
,
: . , Gematria.
22 22. .
: 5.6.5.10 13.4.1. , -
? . 40 + 4 + 1 = 45. 45, 4 + 5 = 9.
, , , : 45.
. Vilna. ( ) -
: : .
. , ,
, , - ( ).
, 22 : 1) , ,
. , ; 2) :
22. .
Eliphas Levi , . , , ,
, .
, . , .
. -

( ) () .
, , : 22!

Adam 13.4.1 Heva 5.6.5


5.10.5.1 5+10+5+1 21
5.10 5+10 15 13+4=17 4+1=5 5+611 6+5=11

5.6.5.10 5+6+5+10 26 5+17=22 11+11=22

- , ,
, ,
. 22. 22
,

,
,
,
,
- -
, , ,

. .
45.
9. 7
16
. . . ? ( 1997 .)
( 2001 .), ..
.. : .
: 45 + 9 + 22 = 76
: 16 + 7 + 22 = 45 {

44 45

, ,

Adam , -
Gematria. 13.4.1. Gematria 9. .
: . 40+4+1=45 9.
Adam: 45 9. -
, . , ,
: 5.6.5.10.
.
= 5 + 6 + 5 + 10 = 26. : 2 + 6 = 8.
: -
: 21.13.1.
: 300 + 40 + 1 = 341. : 3 + 4 + 1 = 8. , , -
26 341, , 8. . .
Gematria ( ,
...). Adam
: , , - -
: , -
.
. 45 9. , , -
45 , ,
9 .
Ehieh. . 5.10.5.1: 5 + 10 + 5 + 1 = 21
Ehieh = 21. 13.4.1. Adam.
-
2 + 1 = 3 : 22

5.10. 5+10=15. 1+5=6 5.1: 5+1=6


2 :
+ +
. 5.1 5.10,
13.4 4.1
1+4=5
6. ,
6 + 6 = 12. .
12, 3. 3. 4 + 13 = 17
. !
Kether. 20.22.11: 200 + 400 + 20 = 620. 1 620.
: 6 + 2 = 8.
5 + 17 = 22


22.
20.22: 200 + 400 = 600 6 22.11: 400 + 20 = 420 6
Kether , 6 - 22
. 6 + 6 = 12 3. !!!
Ehieh Kether , , 22 22 . -
, . . . - :. .
, 3, . . , 35 ? --
! , :
, , . 17.5 .
: 22=5+17.

46 47


, , 1 5.6.5.10 Jod He Vau He ,
, , 5.6.21.5.10 Jod He
, , - Shin Vau He, Ieshua
.
: . -
,
. .
Heva , -

5.6.5. 5+6+5=16. 1+6=7.
7 , .

Heva ( )

: 16 7

, -
5.6.5 : 22
2 78
. 56 22
, . Court de Gebelin (1775 .):
, ...

6.5. 5+6=11
, , , ,
5.6. 6+5=11 : , -
, ,
.
: ... -

11 + 11 = 22 , , , . . -
, -
22.
.
22 , : ...
,
, .
. : 45. : 9. - , ,
: 16. : 7. . , 56 , 22 .
, , . : (, )
- 1912 ., . -
( ...). .
, ,
. 3 -
35 , , , . 17 .
, . -
, - ( , , He)
.
( ) 2007 . - : Ain Soph ( )
, . ( )

48 49
: :


- : - , -
( , ...), , .
. . ., , 2007. . -
, , . , ,
,
. , , -
, : , , -
, . ,
.
, .
. .


.
, -
, .
, 22 , , -
12 3. ,
, , : , - , , .
, . , -
: , . . , , -
. , 22.

50 51
:
.
,
...
. . Ain-Soph Ain-Suph. 17.6.15 -
Vau. Logos. , - 14.10.1) ( He ).
. Adam Kadmon Jod.
13.4.1 14.6.13.4.19 , ,
, , Ain-Soph (.), -
, (.)
, .

Vau
5.6.21.5.10
326 11 2
Jod - He - Shin - Vau - He

-

.
5.12.2.19 10 Kether,
5+12+2+19
5+30+2+100 ,
137 . -
(Adam Protoplastes)
: 10 -
.

. Binah. -
: . : .
. -
78 . . -
22 - .
22 , , , (-
) , 22 22 . .
56 , 22.
( -
).
22 .

52 53
:
- Emesh,
, , ., Ain-Soph,
17.6.15 14.10.1


Jod, He, Vau, He
-
Kether, .
, , -
, , -
.
-
.
, , , -
.
, -
.
5.10.5.1 21.
21, . . Shin.

Jod
Emesh, 21.13.1. -
Gematria.
: Gematria
, , 9.
. (5.6.5.10=10+5+6+5=26 8 mod 9); -
. ,
(, - (21.13.1), (1) - (N), (13) (),
) (21) (+). Emesh -
, - 1+40+300=341 8 (mod 9). -
( ) .
( ) . . , . . 10
Jod, ,
( , . .
. . Tourbillon) !

54 55
2 1.13.1 Em esh
, ,

.
,
: 12: ...
(12=3+9), -
.
, ,
, , 41. 21.13.1
: 5
: 1.13 21 340 21.13 13.1
: 7 300+40=340 7 40+1=41 5
5+7=12
Aleph N 1 1 5+7=12 3
: 3
Mem 13 40
:
Shin + 21 300
, ,
, 3, . . 3!
300+40+1 341 8 17. 8 17 -
, , - : . . -
8: 17: . 28000 . ., 1963. 764 .

. , , ,
14.13.1 Amen, , ,
: . - 18.13.1 ,
. 16.18.13.1
. . - 20.13.1
, . : ,
, , . . 5.21.1
. : - 5.10.21.1 Asiah . 4- , ,
. , . - 20.21.1 ,
? . . 3:1
17 , 8
. : , -
, . 5.21.13
, Emesh . 20.13.21.13 , ,
. 3.10.21.13 ,
. - 5.10.21.13
, .

: 1.21.13. .
21.13.21
: : - ,
( ),
( ), ( ). .
.

56 57
5.10.5


. - , . -
, , Ehieh .
, 1912 . 100 . , :
: Notarikon ( , -
), , : , , , ,
, , .
, , , - : ,
. (21) , , -
(3) - , ,
(21). .

, . -
-
- , -
,

,
.
: -
, , -
, , Jod, Jod
. : -
.
:
Jod,
, -
,
. , Aleph

,
Vau,
. He

, ,
5.2.5.1 , , -
5.10 .
5.1 5.10 , -
12 () 3 ( - ,
6+6=12 3 ).

58 59


1.
, - 2:
, , (- Chocmah, , 5.13.11.8, . - 2. 3.
) - : , .. 2 . -
.
. --
: 5.10. : 10+5=15 1+5=6. -
Jod He, Vau.

! - ,
:
He - Jod -
5.10.5.1 20.21.1 5.10.5.1
5 14.

1, 10 19.
-
: 5+10+5+1=21 200+300+1=501. -

: 3 6 3 . : . , -
: 3+6+3=12 3. - Jod ,
: , , , , - , -
... , - Jod, .
, .. - - , .
. , ,
. - -
.
: , 3:14 .
5 1, 10 19,
Eliphas Levi: .
, - Jod.
Alester Crowley: , : . rowley 5+6=11
: , , , ( ). -
.
: , , Vau, 6. -
( ). ,
Jod He, ,
: Ego sum qui sum. Ego ; sum , ; qui
Vau. Vau -
, , . Jod He .
, : 15 6. 15 , 6 -
, . -
. .

60 61

5=3+2 ()
,

+
(3),
Jod ,
, - , : (
(2). Jod , He - , ) (Hostes Occulti, 18).
(5) ; Jod , : : -
(3) (2) He . , , - .

Jod : , , .
: ,


... , ,
- . , -
,
.
: ...
, ,
; ,
, .
, Aziluth ; ,
,
, ,
, 5 6 5 10
JOD
,
6 5 10 HE,

5 10
: Jod , ,
10 He, .
, ,
-
, Jod -
, ,
5.10, 6.5.10, 5.6.5.10 , , .

62 63


, -
Jod,
:
, -
,
.


10, Jod
.
Testamentum
Qabbalah
:
TARO ROTA
Jod Activ
He Passsiv.
Jod
He,- 1
--
11
3 2

13 12
10 10 6 5 4
Jod He 5.10 15 16 15 14
Jod He Vau 6.5.10 21 10 9 8 7

Jod He Vau He 5.6.5.10 26


26 ()
, 72 16 .
, 10
, . 14 1.2.3
, 19.20 21 72 (). < 2.4.5
: 19 : 3.5.6
26 - 4.7.8
20 ,
5.8.9
20 , 72 6.9.10
.
1.4.6
26!!! 1.7.10
- -
. 21.20.6.17.13.5 13.21 2.7.9
3.8.10

64 65

1
(, ) . Jod -
( -
2 4 ( ) ,
(, ) , -
H H .
. .
3
(, ) -
. Vau ...

.
, , - ... -
.
.
.
(, ) ( Jod) -
(, ) ( ), -
(, ) -
( Vau). , , .
.. . -
- ,
, - . . 4.
, .
,
(), , , - -
, () ( , ). (Vau)

.
, .
( )...

, , , - ( :
() ,
.
, . . , -
)
.
() : ()
, (Jod) -
. 90,

=
.
(Jod) () (),
; ( Vau); ,
, (), - .
, (Jod), ; . . ( Tourbillon)
.

. 4

66 67


. . -
, , . - : -
, . 5.6.21.5.10
. : , Jod He Shin Vau He
. . , -
.


Shin,
- - -
,
-
( )
( ),
- - -
Jod, , ,

, -
Jod
, , , -
-
He.
. -
Vau.

. - -
Jod He Vau . 12
-
-
,
. - Aleph,
2 -
He, - :
2
3 .
. -
. - Aleph - 5.6.1.5.10
; Jod He Aleph Vau He
, ,
- ,


.
.
...
-
- -
.
-

- + Aleph, . . 10+5+6+5+1;
, -
- -

5.6.21.5.10. .
+ + . 12
(
+ +
12. ).
,
.
- -
+

68 69

.
4- :
, 1 , : -
.
.
, .
1
, .

,
.
Aleph 1.12.17 : .
( ) -
Jod He Aleph Vau He .
10+5+1+6+1 =27 9
: , .
1, 22- 1:27
, .
, .
.
, ;
.
. , .
1:27
: , .

, .. ,
. , , -
. .
. Aleph, - 2:22 ,
: , -
, .
,
, , -
; - . 2:7
: Jod , He , Vau He .
:
.
. 2:23
: , 4 .
: Aleph 4 : Jod He Vau He. ,
1: . ; .
17.12.1 111 (80+ 30 + 1), 2:24
111 3. : -
.
, , , -
, .
( 2) , 1- .
. .
Aleph , , 2- . , . 3-
5.6.1.5.10, 5+6+1+5+10 = . .
27 9. . Jod He. . 4- .
, - , .
1 .

70 71

Ain-Soph 17.6.15-14.10.1

: ... -
-
. -
-


.
-
1. . -
, : -
.
2. . .
. ,
, ..
, -
1:1 . ,
, .


,


:
,

Jod -
, , -
, - .
: , -

,
, , - - -
, . . .

- ,
? ?
? .
-

, -
. ,
. . ... - -
. , - ,
: (Vau.6) , .
Jod .
, , . 19:19 , -
, . .

72 73
: -

3. 3 .
. .
.

: -
-
-
-

, , 4 12

4. 4.
.
, , , ,
, .
,
Emesh .
, -
, ,
, - 21.13.1 .
300+40+1
341 8
4
. .
-

...
. .
.
12 ,
. -
-
.
: ,
, -
, , . . .
, .
, , .
. Jod He Vau .
. ( ) -
. , , . (-
).
,
, 5.6.5.10
26 8

74 75

: (
) () , () -
. ,

: -
;

: . . .
. . .


, , .
. -
: . .
? : .
. .
.
.
, . .
.
Jod : , , - .
Jod He Vau He ,
() . . , . . .
( ) .
. . , .
.
, -
. , : - , , ,
: - , (, - .
, , ...). ,
, 3- , , , , , ,
. .
, , , .
.
( )
, ,
, ,

(, ) , -

(, ,

, ) : -
() ()
. .
1941-1945 . , ? , , , , , -
, . . - , , ...
. . - .
+ . .
. ( ), .
: + . -
. . .
. ,
(. . , ).

76 77

?

,
- , ,
. medeor :
.
? medio 1.
: .
? .
. , - mediator
medicamentum 2. .
. 3. .
. . medicina
, : . medie
medietas
, ? .
meditor
- meditation
? , .
. medium
: , - medius ,
, , ,
. medulla ,
8:32 , ,
- .
- - - .. , 1976


, . :
-
, -
, . -
, , - , . . , , -
. . 1. , , ( )
, .
, ,
- : - , - ,
. - ( .
, ( ) , !
- . .
. . 2. Intellectus : .
,
, .. :
. . , : .
(, , , , , , -
) , . - , .
.
: ...
, , , -
.
, . ( ) , ,
.
. ,
. .

78 79

. .
-

.
, -
.
.
?
. .
.


: ( ) :
. , .
, :
?
.
, ,
.
, ,
-
. .
. .

.
.
. . . . . .
.
. : ,

. . . .
. .
-
. -
? ,
?
:
, ? :


. -

.
- ,
Activus ago -
: . identifas

. , , - idem

. .
: , .
:
: 8 = 3+5 (3) (5) :
-
. , , -
: , , .
He Jod : - :
, , - . : . ., 1994, 314 . .
. . ., 2007, 252 . . -. ., 1991, 196 .
Vau , , . . ., 1994, 352 .
Jod He Vau
, . - .. . ., 2003, 605 .
:
.

80 81

:

: -
,
( ), - .
. .
, -
. 1

:
? / -

, . , , , ,
. . , : ( -
, , ). ,
, .. , , . -
, .
.
: . : , .
, : , ,
. : ,

. , . : -
. , -
. :
.

, 2

, ( -
) , .
, -
.
. :
. ,
-
. -
, .
. , . , : .
, - - , -,
. - , ?
, (
) .
3
, ,
, , ,

,
. ,
: , , .
: , : . - . (
: . - ), ( ).
, . : ? .
?
.

82 83


, , , :

,
,
.
2:9
: Tiphereth
(6- , , ) .
-
Malchuth.
, -
(,
).

,
, , .
, -

- ,
: , . ,

.
...,
, , !
, , , . . --
. . 3:15. 8 = 3+5
, - , , -
.
. ,
: .
: . , , ,
, .
. : ,
.
: : ,
... .
, : - :
1. . .
,
2. . -
.
(opportunus , . ). -
, ..., -
.
: . 3. .
- . .
, , 4. .
mens . . 3

84 85

3

: , , , :
. . .
(, mens), , -
.
3
1 Mens : ... Aleph, Ghimel Lamed, -

.
7 : ... 3 : , -
2 Anima
; ,
12 ; , -
3 Corpus -

; .
. : ... ,
( ) 3 , , , . -
( ) 7 , Aleph
( ) 12 (- ), Ghimel (-,
22 -), Lamed (-; , ).
: 22 . , ,
. , . , , .
, , . -
.
3- , - 1.
1
.
Aleph( )

{

1. 17.12.1 -
2. :
-
3. 111 3

{
4. 2 3 -
5. Ghimel , -
6. . , .

{

7. 12.13.3
- Attractio -
8.
73 10 1
9.
3 12: -


- .
Lamed
:
1. ;

2. ; 4.13.12
3. , ens
. 74 11 2

86 87

22
2 : .
9 ( , ), , .
: - , . . ,
, . . .
- - -
, , ,
. .
... - :
, .... 1. :
. ? , 21 300. -
, , .
. . 1
. Aleph. ().
, . .
: - 1 agus.
; -
( ); 2.
. .
, , 1- , 2- , 3- .
, , , , 10: Testamentum. Qabbalah. Fortuna.
. 3. .
( 1 22) -
. .
4.
()
.

!
1+2 = 3. 3 = 1+2. 1+2 = 3 = 2+1

!

5. : . .
( ), -
. . 21
: , , , .
1 , ?
, .
: , 6. ,
. .
, , : , -
. . .
3 .

88 89


1. . 5. : ,
(Aleph 17.12.1 80+30+1 111 3) - . 2- : .
. , . : ( ) -
: . ,
, 4 ( Jod, He, Vau (: ) .
; : 5.6.5.10, - : .
) -
. .
.
6. . 3 .
: Emesh 21.13.1
Jod He Vau He. ( )
. : +
( , : . -
) ( -
2. () ) .
.
7. , 6 (
. (!) ,
. () - ; ), -
. , . . .
. . .
8. , .
. 2: -
. . , ( ) . -
. , - , 8.
. .
9.
Jod He.
, , .
3. : -
-
, , .
. (
). : ... , , , .
. .
: (Jod), (He), (Vau). , , .

4. ! 4 5.6.5.10. Jod, 4
He. . 1 .
+ 1. , , .
4: , 2. , , .
. . 3. , , .
4: ( , - 3-
operator , ) 21.13.1 - : , . -
. , : , , .

90 9116. ( ) -
10. : : , , ,
( ) -
2- , , -
. .
, ( -
, -
) , , -
.
, ( ,
). 17. , , -

:
.
.
11. : , -
18. ,
, .
: , , , -

.
.
19. : -
12. Emesh 21.13.1 ( - .
)
5.6.5.10 ( ). , , -
+
.
20. 1. . 2. -
(Jod), () (Vau). 3. , . (
: ).
13. , , ,
, . 21. 1. (, , )
. (). 2. . 3. : .
: -
. 22. -
, .
14. : ( - 1. .
() ( , ) - .
, . , -
, - , -
: , , .
. . .
- 2. .
, . .
: , () , , , -
(+), . : Tourbillon, Nahash,
Baphomet.
15. Jod He 3. -
Vau - .
( ). (), (), (-
) () 22.

92 93
1912 . 2 . .
. . .: . 2007. 168
. 1000 .
, ,
.
-
1912 ., , -
, . .
1, , ,
2.
(, .)
.
, , .

, ,
.
, ,
(. . ) .
, -
. , -
.
:
1. .
, , , , - 2. ,
21 . .
: ,78 - 3. , ,
. ter 3 .
( -
) . , .
. .
. -
2 : 22 56
,
. 56 , 22 . . :
, , , .
. : -
, , .
. -
, -
: . . .

. -
! : http: / / www.ternerologia.narod.ru. .
.

94 95

( )
22 2- : 5622. -
(Adam) ,
13.4.1 = 40+4+1 = 45 9, - , -
. . . . :
[arcanum (arcanus) ; arcanus (arca) , ; arca ] 1, , 2, ... 21, , 22, .
78 , - .
. , .
- -
, ,
.
. .
bini, ,
. 56 -
, , - -
. , ,
484 . , . . 5.
, :
, -
. -
. . . , . : ,
10 () 22 .
. . occultus , . , 20 . -
(Heva) , - esoterikos . mystikos , -
5.6.5 = 16 7, . - .
Adam.
, 22 , 22 - - , -
. -, ( ), 5,
. 5 =3+2, 3 -
, . , 2.
5.12.2.19 = 5+30+2+100 = 137 11 2. Qabbalah. Cabala. , -
Kabbala.
, .
, 11 ( ), 2 ( )
20 ( , . - , .
). - , ,
. , , , - .
.
, -
, - 10 , 22 . -
, ., 1912 . , . 10 = 1+9 -
... 19111912 . 40. , 10 = 9+1 . .
(18681928 ?). . C .
. -
1912 .
20- .

96 97

Sephirah, 5.20.10.17.15; 355 13 4 , -
, . -
.
. . - 1. , ... 19111912 -
22.6.20.10.17.15; 756 18 9. .-. 1. 121 . II. 111 .
. , 40 F.F.R.C.R. . .--
, . , 1912. . . , 37 .
. .. 6 .
, , 2. 1937 . -
22 . .
.
3. . .: Avers. . . . , 1992. .
, . -
1, 208 . . 2. 208 . 20 . 101000 . ( -
, , , .
).
-
. . 4. . . . . .: , 1994, 400 ., 23,5 .
: 56 22 . 10000 . : ,
. : () () , -
, , , , -
. , 56 - , ,
. , , 56 . .
, . ,
5. ... . .: . -
4
.. . 2003, 528 ., 23,5 . 1500 .
Vau (, ). Vau ( 6) .
. - 6. .. . -: . 2005, .1 360 ..
. 2 368 ., 16,5 . 5000 .
ter, ,
, , , - . ? . . ( ..), ., . 1997. 160 .
, ( ), . 1000 . 1000 . . 1999. 3000 . 1000
. .
, . - . . . ( . .) , -
, . . , - . 2001, 100 . 1000 . . 2003, 1000 .
. . , -
. : , , , , , , ,
, : - , .
, 22 -, 78
, : . . . . .: 2007. 168
Ain-Soph, . 1000 .
. , -
, . : , : , , , , .
, :
. - http: //www.ternerologia.narod.ru
: 22 22 = 484. E-mail: BrunovNA@list.ru

98 99
. . . . ,
. 2000. 328.
. . - . 50 000 . ., 1976, 1096 .
. . , , 1995, 352 .
., . . . .,

, 2005, 304 . .
.
. . ., . , 1991, 320 . .
-
. , . ., 1910, 272 . -
. .
. . ., 1904, 304 .
: Fabre dOlivet, (1768 .
. .
1825), Eliphas Levi (18101875) Papus (18651916)
.
. .
.
. . . . ., , 1995, 400 .

. . - . ( -
. . 1903, . 1 660 . . II. . 660 )
1384 . . . . .
. . - -
. , , 1996, 560 . -
. . , .
( ). ., 1999, 96 . -
Fabre dOlivet 1822 . De Letat Social de
lhomme .

. . ,
- () . , 1911, 99 .

. . - . 28 000 . ., 1963, 764 .

. . . ., 1916, 510 .

. .
. . 2. -. , 1878, 532 .
. . ., 1987, 224 .
. . . . .: 2005, 462 .
. . . 1995, 160 .

100 101
Jod He

64
59, 74
84

69 41
30 37
45 69 42
47 73 2 94 Emesh 53
Jod 66 23 2
. ? 6 13 19 TARO 17
22 7 13 13 TORA 17
17 7 45
8 2 12 95
78 (22+56) 17 12 60
32
56 17 45
32
- 44 51
32
Adam Kadmon 52 41 53
3
Adam Protoplast 53 79 57
Ain-Soph 49 48 87
35 35 57 66
63 Emesh 42 17
18 48 50
72 49 30 89
14 13
2 34 86
71 14 45 35
13 35 22 44
6 35 30 45
38 7 35 45
54 22 18
57 13 70 45
18 20
21 5 5 35
60 17 43 73
15 11 38 40
13 49 63
67 12 38
67 12 22 41
14 91 42
25 52 42
22 ROTA 17
42
22 42 80
51 49 83 41
28 38 63 42
49 59, 68 2 484 43
78 68 2 -
34 28 3 43
62 22 2
64 60

102 103

-
-
-. 2008
E-mail: BrunovNA@list. ru


- ( )
P 070615.
: 199053, -, ., 18.
4 05 2008 .
.
ISBN 5-85574-025-0
-
InDesign. TextBookC. FrankRihl.
70100 1/16 (165233 ). 104 .191186. ., . , . 7
. 315-44-96
200 .
70100 1/16. 6,5 . . .


197110. -, , 7 , -
(812) 235.40-64. http://www.akbook.ru

Оценить