You are on page 1of 8

CZ.

III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMWIENIA


Kategoria usug: 27
Kod CPV: 45221250-9
I. Przedmiotem zamwienia jest wykonanie przebudowy skrzyowania przekopu E-2 z chodnikiem dojciowym do
poch. 6 fN na poz. 960 m, rejon Nadrybie w kopalni Lubelski Wgiel Bogdanka S.A.
1) Zakres rzeczowy zamwienia obejmuje:
a) zakup przez Wykonawc obudowy specjalnej skrzyowania wykonanej zgodnie z prac naukowo-badawcz Projekt
obudowy specjalnej skrzyowania przekopu E-2 z chodnikiem dojciowym do pochylni 6fN zlokalizowanego na
poz. 960 w Nadrybiu wykonan przez Gwny Instytut Grnictwa w Katowicach,
b) zabudow w/w skrzyowania w sposb okrelony w Dokumentacji Projektowej, w tym demonta istniejcego skrzy-
owania belkowego na wlocie chodnika dojciowego do pochylni 6 fN,
c) wykonanie przebudowy trzech odcinkw wyrobisk (kady po 10 mb) o cznej dugoci 30 mb, w obudowie PZS/10
V-36 w sposb okrelony w Dokumentacji Projektowej.
2) W ramach wykonywania przedmiotu zamwienia naley wykonywa inne niezbdne prace, takie jak:
a) utrzymywanie na bieco minimum 10-metrowego wzmocnienia przed frontem przebudowy (np. wzmocnienie podci-
gami stalowymi z prostek V-36 zabudowanymi w naroach obudowy lub jednym pod stropnic - podbudowane stojakami
SV lub w inny sposb ustalony z Zamawiajcym gwarantujcy stabilno obudowy - sposb wzmocnienia obudowy naley
dokadnie okreli w technologii robt. Zamawiajcy wymaga, aby 10-metrowe wzmocnienie obudowy przed frontem prze-
budowy w miejscach jej zakoczenia wykonane zostao poprzez zabudow podcigw stalowych z prostek V-36 w naro-
ach i nie naley go likwidowa.
b) przed rozpoczciem przebudowy lub kadej wdzierki wykona 10-metrowe wzmocnienie obudowy w kierunku odwrot-
nym do frontu przebudowy poprzez zabudow np. podcigw stalowych z prostek V-36 zabudowanymi w naroach obu-
dowy lub w inny sposb ustalony z Zamawiajcym - sposb wzmocnienia obudowy naley dokadnie okreli w technologii
robt, wzmocnienia tego nie naley likwidowa,
c) otwarty strop (wyom) naley zabezpiecza obudow kotwow w siatce kotwienia podanej przez KDG Wykonawcy,
d) przed rozpoczciem przebudowy lub kadej wdzierki wykona klejenie grotworu w miejscu ich rozpoczcia,
e) wykonanie nawiza ze star obudow oraz nawizania pomidzy obudowami o rnej wysokoci, nawizania naley
wzmocni np. poprzez zabudow w poprzek wyrobiska rozparcia z szyny kolejowej min. S-30 wpuszczonej w ocios pomi-
dzy odrzwiami o rnej wysokoci oraz rozparcie odrzwi o mniejszym przekroju podcigami z dwch stojakw SV, w spo-
sb ustalony z Zamawiajcym, zabudowane szyny nie mog zania wysokoci np. do trasy podwieszonej lub w inny spo-
sb ustalony z Zamawiajcym,
f) prowadzenie niezbdnych robt strzaowych,
g) biece zabezpieczanie, a po zakoczeniu prac likwidacj zabezpieczenia kabli wsplnie ze sub elektryczn Za-
mawiajcego,
h) utrzymywanie waciwego stanu torw kopalnianej kolei podziemnej oraz waciwego stanu przej dla ludzi zgodnie z
obowizujcymi przepisami,
i) demonta torowisk kopalnianej kolei podziemnej w zakresie niezbdnym do wykonania przebudowy (dwa torowiska w
przekopie E-2, jedno na wlocie chodnika dojciowego do pochylni) i ich powtrny monta po przebudowie skrzyowania,
j) wyrwnanie spgu do zadanej niwelacji,
k) oczyszczenie spgu z urobku do celw kontrolnych, tak by byy widoczne spgnice, osoby dozoru ruchu Zamawiaj-
cego (oddziau grniczego kopalni zgodnie z przydziaem wyrobisk) bd wykonyway kontrol zabudowanych spgnic po
zgoszeniu przez Wykonawc na oboonych u Zamawiajcego zmianach,
l) prowadzenie obsugi energomaszynowej urzdze oraz ich konserwacj i kontrol w wyznaczonym rejonie,
m) wykonywaniu innych obowizkw okrelonych w dalszej czci Opisu przedmiotu zamwienia.
n) biece i kocowe uporzdkowanie rejonu prowadzonych prac.
Wyznaczony rejon obejmuje wykonane i wykonywane przez Wykonawc wyrobiska - wskazane w Dokumentacji
projektowej do Opisu przedmiotu zamwienia.
3) Inne wymagania przy prowadzeniu prac.
a) Obudowa w chwili odbioru powinna spenia wymagania normy PN-90-G-06011 Wyrobiska korytarzowe poziome i
pochye w kopalniach. Wyrobiska obudowane odrzwiami z ksztatownikw korytkowych. Wymagania i badania przy odbio-
rze. Szeroko minimalna wyrobiska w chwili odbioru zabudowy spgnic nie moe by mniejsza ni 5,3 metra na obudo-
wie PZS V36/10. Wysoko zabudowy spgnic - zgodnie z Ksik Obudowy, 840 mm od stopy podporowej dla obudowy
PZS V36/10.
b) W przypadku wystpienia opadu ska stropowych powyej 0,5 metra nad obudow, Wykonawca zobowizany jest

-1-
pomidzy siatk zaczepow uoy warstw tkaniny wentylacyjnej, wyoy powsta przestrze kamieniem i przela wy-
kadk mleczkiem cementowym; Zamawiajcy zapewnia tkanin wentylacyjn i cement, nie zapewnia pompy do podawa-
nia mieszanki wodno-cementowej. Wykonawca okreli w ofercie dodatkow cen za 1 mb tak wykonanej betonacji, Zama-
wiajcy szacunkowo okrela dugo takich odcinkw na nie wiksz ni 15 % dugoci caego zamwienia (iloci mb do
przebudowy), tj. ~ 4,5 mb.
II. Opis warunkw i zagroe wystpujcych podczas prowadzenia robt.
1) Charakterystyka przekopu E-2 i odcinka poziomego chodnika dojciowego do pochylni 6 fN na poziomie 960.
a) charakterystyka wyrobisk:
wyrobiska korytarzowe kamienne, nachylenie wyrobisk poziome,
b) urzdzenia zabudowane w wyrobiskach:
przekop E-2: dwa tory kopalnianej kolei podziemnej, rurocig 200 - odwodnienie, dwa rurocigi 150 - ppo.,
odwodnienie, 1 rurocig 100 - rezerwowy, 3 kable zasilajce i kable i przewody teletechniczne,
na wlocie chodnika dojciowego do pochylni: tor kopalnianej kolei podziemnej, rurocig 200 - odwodnienie, dwa
rurocigi 150 - ppo., odwodnienie, kable i przewody teletechniczne,
2) Odlego od szybu zjazdowo-materiaowego S 1.4: ~ 400 m (Zamawiajcy nie zapewnia jazdy ludzi),
3) Zagroenia naturalne:
a) metanowe: wyczone z granic pola metanowego,
b) wybuchem pyu wglowego: klasa A,
c) wodne: I stopie,
d) pyami szkodliwymi dla zdrowia: przewidywana kategoria A.
4) Urabianie grotworu: przy pomocy MW lub rcznie,
5) Zaadunek urobku: rcznie lub przy pomocy spgoadowarki do jednostek taboru kolejowego, Zamawiajcy nie za-
pewnia spgoadowarki,
6) Transport materiaw - Zamawiajcy zapewnia transport w jednostkach taboru kolejowego do punktu zdawczo-
odbiorczego zlokalizowanego w odlegoci do 50 m od miejsca prowadzenia robt. Transport w miejsce zabudowy wykonu-
je Wykonawca. Wykonawca ma obowizek prawidowo zaadowa zom lub zbdne materiay do wydania na jednostki
taboru kolejowego i odstawi do punktu zdawczo-odbiorczego, jednostki zaadowane nieprawidowo nie bd odbierane.
7) Obudowa wyrobisk przed przebudow:
a) przekop E-2:
- przy wlocie do chodnika dojciowego do pochylni 6fN - 17 odrzwi obudowy podwyszonej PS V-36, 9-elementowej,
opinka obudowy warstw siatki zaczepowej, wykadka kamienna, rozstaw odrzwi obudowy: 0,4 m, wysoko wyrobiska: ~
4,2 m, szeroko wyrobiska: ~ 5,5 m,
- pozostae odcinki przed i za wlotem do chodnika dojciowego do pochylni - obudowa PZS V-36, 6-elementowa, opinka
obudowy warstw siatki zaczepowej, wykadka kamienna, rozstaw odrzwi obudowy: 0,4 m, wysoko wyrobiska: ~ 3,7 m,
szeroko wyrobiska: ~ 5,3 m,
b) chodnik dojciowy do pochylni 6 fN:
- skrzyowanie belkowe na wlocie chodnika dojciowego do pochylni,
- obudowa PZS V-36, 6-elementowa, opinka obudowy warstw siatki zaczepowej, wykadka kamienna, rozstaw odrzwi
obudowy: dziewi odrzwi co 0,4 m, pozostae odrzwia co 0,6 m; wysoko wyrobiska: ~ 3,6 m, szeroko wyrobiska: ~
5,2m.
8) Obudowa skrzyowania i wyrobisk po przebudowie:
a) skrzyowanie przebudowane w obudowie specjalnej (portalowej) z wypenieniem pustki kamieniem przelanym mlecz-
kiem cementowym,
b) obudowa ukowa PZS10 V-36 - cznie 30 mb, w rozstawie 0,5 m, obudowa w wersji zamknitej z pen wykadk
kamienn, opinka obudowy z siatki zgrzewanej zaczepowej zaoonej podwjnie na caym obwodzie, rozmieszczenie roz-
pr nie powinno przekracza 1,2 m; do czenia elementw odrzwi stosowane bd strzemiona dwujarzmowe; jako pod-
stawowe bdzie poczenie dwustrzemionowe elementw odrzwi; stosowany moment dokrcenia rub strzemion wynosi
400 Nm; uki ociosowe posadowione bd na stopach podporowych;
c) strzemiona oporowe i spgnice naley budowa w odlegoci od stopy podporowej uku ociosowego zgodnie
z Ksik Obudowy Zamawiajcego, przestrze pomidzy rozporami naley wypeni ska ponn do wysokoci profilu
obudowy, zabrania si zabudowy strzemiona SD na uku ociosowym w taki sposb, aby miay one kontakt ze spgnic,
obcienie od spgnicy ma przenosi prostka oporowa; zgodno zabudowy spgnic z Polsk Norm bdzie kontrolowana
przez osoby dozoru ruchu grniczego Zamawiajcego.
9) Podstawa realizacji robt: projekt techniczny zatwierdzony przez KRZG wraz z technologi wykonania robt (zatwier-
dzon przez Kierownika Dziau Grniczego Wykonawcy) opracowany przez Wykonawc na podstawie dokumentacji pro-
jektowej zatwierdzonej przez KRZG.
10) Przed przystpieniem do realizacji przedmiotu zamwienia Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia KRZG Zamawia-

-2-
jcego projekt techniczny wykonania przebudowy oraz do akceptacji Zamawiajcego harmonogram robt zawierajcy
planowane miesiczne postpy robt oraz planowan liczebno zaogi na poszczeglnych zmianach.
11) Termin wykonania przedmiotu zamwienia w stosunku do terminw uzgodnionych w treci harmonogramu moe by
za zgod Stron wyduony o czas trwania przeszkody, wywoanej przyczynami zalenymi wycznie od Zamawiajcego lub
powstaej na skutek dziaania siy wyszej. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamwienia wymaga zawarcia pisem-
nego aneksu do Umowy.
12) Termin realizacji robt: do 6 miesicy od daty przekazania rejonu robt.
13) Zasady wsppracy oraz koordynacji prac pomidzy Zamawiajcym i Wykonawc, wynikajce z przepisw ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i grnicze oraz Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
z pn. zm. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia prze-
ciwpoarowego w podziemnych zakadach grniczych, okrelone zostan w zaczniku nr 1 do Umowy, stanowicym inte-
graln cz Umowy.
14) Zasadnym jest, aby Oferent w caoci zaznajomi si z zakresem robt objtych przedmiotem zamwienia, w tym z
rejonem robt, dokumentacjami technicznymi oraz e uwzgldni wszystkie charakterystyczne waciwoci Przedmiotu
Umowy, dostpu, dowozu, pomieszcze roboczych i pomocniczych oraz wszelkie zwizane z tym niesprzyjajce okolicz-
noci i warunki.
III. Informacje dodatkowe.
1. Wykonawca bdzie realizowa przedmiot zamwienia zgodnie z:
Prawem geologiczno - grniczym oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie.
Planem ruchu Zakadu Grniczego i zasadami techniki grniczej w sposb zgodny z przepisami prawa.
Technologi wykonywania robt.
Projektami i dokumentacjami technicznymi, dokumentacjami techniczno-ruchowymi, zarzdzeniami i poleceniami,
instrukcjami (w tym instrukcja Dla Wykonawcw wykonujcych usugi, dostawy/odbiory na rzecz LW Bogdanka S.A. oraz
dla goci i technologiami obowizujcymi u Zamawiajcego niezbdnymi do realizacji umowy.
Prawem pracy i wynikajcymi z niego przepisami wykonawczymi.
Przepisami BHP i Dokumentem Bezpieczestwa.
Polskimi Normami.
Kart Zgodnoci Prowadzenia Robt.
2. Rozpoczcie robt nastpi w dniu przekazania Wykonawcy wyznaczonego rejonu robt potwierdzonego pisemnym
protokoem oraz po zgoszeniu robt do pastwowego organu nadzoru grniczego. Przekazanie rejonu robt nastpi w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego.
3. Przed rozpoczciem robt Wykonawca zobowizany jest dostarczy owiadczenie potwierdzajce zapoznanie:
a. osb kierownictwa i dozoru firmy z:
Planem Ruchu oraz dodatkami do Planu Ruchu,
Planem Ratownictwa Grniczego,
Dokumentem Bezpieczestwa,
b. osb kierownictwa i dozoru firmy oraz wszystkich pracownikw przewidzianych do wykonywania robt objtych umo-
w z:
zarzdzeniami i poleceniami Kierownika Ruchu Zakadu Grniczego, zwizanymi z prowadzonymi pracami,
instrukcjami dotyczcymi wykonywanych prac, ocen ryzyka zawodowego,
zasadami posugiwania si sprztem ochrony drg oddechowych, drogami ucieczkowymi z rejonu wykonywania prac.
4. Przez zakoczenie robt uznaje si moment, w ktrym Zamawiajcy bdzie w stanie (w sensie faktycznym i prawnym,
bez niebezpieczestwa adnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiajcego) rozpocz wykorzystywanie obiektw
okrelonych w opisie przedmiotu zamwienia, zgodnie z ich przeznaczeniem. Odbir kocowy obejmowa bdzie oprcz
odbioru obudowy wyrobiska take kontrol: torw kopalnianej kolei p/z, podwieszenia kabli i rurocigw oraz porzdku
oglnego. W ramach odbioru kocowego przedstawiciel Zamawiajcego dokona kontroli dokrcenia strzemion na odcinku
wykonanej przebudowy.
5. Wykonawca wykona roboty objte przedmiotem zamwienia przy uyciu wasnego sprztu i narzdzi, za wyjtkiem
pomp do odwadniania, ktre zapewnia Zamawiajcy.
6. W przypadku wymaganych dopuszcze lub certyfikatw na sprzt niezbdny do wykonania umowy oraz w przypadku
zamiaru zastosowania po raz pierwszy w zakadzie grniczym nowych typw maszyn, urzdze, materiaw oraz wyrobw
z tworzyw sztucznych, obowizkiem Wykonawcy jest powiadomienie i przedstawienie stosownych dokumentw Kierowni-
kowi Ruchu Zakadu Grniczego Zamawiajcego przed rozpoczciem prac.
7. Wykonawca ponosi koszty zwizane z wykorzystaniem wasnego lub wynajtego sprztu oraz eksploatacj urzdze i
instalacji elektroenergetycznych w wyznaczonym rejonie (naprawy, Okonserwacja, czci zamienne, itp.).
8. Wykonawca realizowa bdzie zlecone roboty jako samodzielny oddzia. Rejon oddziau wyznaczony bdzie w Karcie
Zgodnoci Prowadzenia Robt zatwierdzonej przez KRZG Zamawiajcego.
9. Wykonawca zobowizuje si do wykonywania wszelkich prac i robt zwizanych z realizacj przedmiotu

-3-
umowy, w sposb niekolidujcy w adnej mierze z biec dziaalnoci Zamawiajcego. W przypadku, gdy powstanie
konieczno wykonania robt kolizyjnych ( tj. takich robt, ktre mog utrudnia lub zatrzyma biec dziaalno Zama-
wiajcego), Wykonawca jest zobowizany do poinformowania o tym Zamawiajcego z odpowiednim wyprzedzeniem (3 dni
roboczych) oraz do ustalenia z nim zakresu i czasu realizacji roboty kolizyjnej. Zamawiajcy nie przewiduje wykonywania
robt kolizyjnych z robotami prowadzonymi przez Wykonawc. W przypadku wystpienia takich prac zobowizuje si do
poinformowania Zamawiajcego o terminie ich rozpoczcia z trzydniowym wyprzedzeniem.
10. Wykonawca ponosi pen odpowiedzialno wobec Zamawiajcego oraz osb trzecich za wszelkie szkody, obejmujce
rwnie utracone korzyci, powstae w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawc lub pod jego kierownictwem, albo na
jego zlecenie, niezalenie od tego, czy szkody te powstay w wyniku dziaa lub zaniecha wynikajcych z realizacji przed-
miotu zamwienia, czy te poza nim. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialnoci za szkody powstae z wycznej
winy Zamawiajcego.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno pracownicz, cywiln i wszelk odpowiedzialno odszkodowawcz z tytuu
zaistniaych wypadkw przy pracy i chorb zawodowych wzgldem zatrudnionych pracownikw i innych osb, ktrymi si
posuguje.
12. Wykonawca zobowizany jest do wykonania caoci robt objtych przedmiotem umowy wasnymi siami i nie moe
si posugiwa przy wykonywaniu umowy adnymi podwykonawcami.
13. Poziom jakoci robt bdzie kontrolowany przez osoby kierownictwa, wyszego i oddziaowego dozoru ruchu wszystkich
specjalnoci Zamawiajcego oraz pracownikw suby bhp Zamawiajcego.
14. Zamawiajcy nie zapewnia dowozu pracownikw Wykonawcy do miejsca prowadzenia robt.
IV. Warunki, jakie musi speni Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamwienia.
Zamawiajcy na podstawie posiadanej wiedzy i dowiadczenia oraz w celu zapewnienia bezpieczestwa zaogi i cigoci
ruchu zakadu grniczego ustala warunki prowadzenia przedmiotowych robt, w ramach, ktrych Wykonawca przyjmuje na
siebie nastpujce obowizki:
1. Wykonawca realizowa bdzie zlecone roboty jako samodzielny oddzia. Rejon oddziau wyznaczony bdzie w Karcie
Zgodnoci Prowadzenia Robt zatwierdzonej przez KRZG Zamawiajcego.
2. Zapewnienie niezbdnej iloci pracownikw posiadajcych odpowiednie kwalifikacje i upowanienia adekwatne do pla-
nowanych robt oraz aktualne orzeczenia lekarskie o zdolnoci do pracy p/z i wykonywania przedmiotowych prac.
3. Zapewnia niezbdn iloci osb dozoru ruchu nadzorujcych prowadzone roboty i posiadajcych odpowiednie zatwier-
dzenia (stwierdzenia kwalifikacji) wynikajce z obowizujcych przepisw, w tym Prawa geologicznego i grniczego i ak-
tw wykonawczych oraz aktualne orzeczenia lekarskie o zdolnoci do pracy p/z i wykonywania w/w prac w iloci minimum:
a) Kierownik Dziau Grniczego - 1 osoba, odpowiadajca za sprawowanie kontroli, nadzoru i koordynacji prowadzonych
prac, podlega organizacyjnie Kierownikowi Ruchu Zakadu Grniczego, porednio podlega Kierownikowi Dziau Grnicze-
go PG-4,
b) osoba wyszego dozoru ruchu w specjalnoci grniczej - min. 1 osoba, odpowiadajca za sprawowanie kontroli, nad-
zoru i koordynacji prowadzonych prac, podlega organizacyjnie Kierownikowi Dziau Grniczego Wykonawcy, porednio
podlega Kierownikowi Dziau Grniczego PG-4 i osobom wyszego dozoru ruchu grniczego dziau PG-4, zobowizana
jest dokumentowa przeprowadzone kontrole minimum dwoma objazdami miesicznie wpisanymi do ksiki raportowej,
Wymienione powyej osoby kierownictwa i wyszego dozoru ruchu Zamawiajcego nie sprawuj bezporedniego
nadzoru nad robotami prowadzonymi przez Wykonawc oraz nie ponosz odpowiedzialnoci za efekty pracy pracownikw
Wykonawcy. Zakres obowizkw osb dozoru wynika z powszechnie obowizujcych przepisw prawa, w tym ustawy
Prawo geologiczne i grnicze oraz przepisw wykonawczych wydanych do w/w Ustawy. Zamawiajcy uprawniony jest do
kontroli i koordynacji prowadzonych prac, wydawania polece i ustale zgodnych z zakresem wiadczonej usugi, czynno-
ci odbiorw postpw miesicznych i odbioru kocowego usugi, co nie zwalnia Wykonawcy z obowizku nadzoru meryto-
rycznego nad wykonywanymi robotami i z odpowiedzialnoci za zgodno wykonywanych prac z umow i przepisami pra-
wa.
c) osoba dozoru ruchu w specjalnoci bezpieczestwa i higieny - 1 osoba; pracownicy suby bezpieczestwa i higieny
pracy Wykonawcy zobowizani s do wykonania minimum jednego objazdu kontrolnego miejsc i stanowisk pracy w mie-
sicu i udokumentowania tego faktu wpisem w ksice raportowej oddziau;
d) osoby dozoru ruchu w specjalnoci grniczej do nadzoru prac objtych zamwieniem na poszczeglnych zmianach -
min. 1 osoba na kad oboon zmian, mog sprawowa nadzr nad innymi pracami Wykonawcy,
e) osoby dozoru ruchu w specjalnoci mechanicznej - min. 1 osoba do obsugi energomaszynowej oraz wykonywania
odbiorw, przegldw i kontroli wasnych urzdze;
f) osoby dozoru ruchu w specjalnoci elektrycznej - min. 1 osoba do obsugi energomaszynowej oraz wykonywania
odbiorw, przegldw i kontroli wasnych urzdze;
g) osoby posiadajce kwalifikacje grnika (w tym, jako przodowy brygady na przebudowie) - min. 2 osoby na kad obo-
on przebudow na zmianie,
h) grnik strzaowy - min. 1 osoba (suba strzaowa wasna lub na umow z LW Bogdanka S.A. na wiadczenie usug
strzaowych).

-4-
i) osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy ( 673 ust. 5 RMG z dn. 28.06.2002 r. z pniejszymi zmianami) -
min. 1 osoba na kad oboon zmian.
4. Zapewnienie niezbdnej iloci osb przeszkolonych w przeprowadzaniu instruktay stanowiskowych.
5. Wykonawca przedstawia Zamawiajcemu przed rozpoczciem robt schemat organizacyjny obejmujcy osoby kie-
rownictwa i dozoru ruchu sprawujce dozr nad zleconymi i przyjtymi do realizacji robotami.
6. Wykonawca zobowizany jest przedoy wykaz osb wskazanych w pkt. IV. 2. i IV. 3., ktrzy bd brali udzia
w realizacji zamwienia wraz z nastpujcymi danymi:
imi i nazwisko oraz posiadane kwalifikacje / uprawnienia / wiadectwa,
instytucja wydajca stwierdzenie kwalifikacji / uprawnie / wiadectw,
numer posiadanych kwalifikacji / uprawnie / wiadectw i data wydania.
7. Ustalanie zakresw czynnoci dla osb dozoru ruchu oraz ich zatwierdzanie przez Kierownika Ruchu Zakadu Grni-
czego i wrczanie ich zainteresowanym za pokwitowaniem odbioru.
8. Przeszkolenie pracownikw w zakresie obowizujcego w zakadzie grniczym porzdku i dyscypliny pracy, przepi-
sw bhp, prowadzenia ruchu, bezpieczestwa poarowego, wystpujcych zagroe, zasad zgaszania wypadkw i za-
groe, sposobw alarmowania oraz do zachowania trzewoci w czasie pracy - co jest podstawowym obowizkiem pra-
cownika. Wykonawca zapozna pracownikw wykonujcych przedmiotowe prace z Zarzdzeniem Prezesa Zarzdu LW
Bogdanka S.A. nr 29/2013. Pracownicy Wykonawcy maj obowizek poddawania si kontrolom przeprowadzanym zgod-
nie z w/w zarzdzeniem.
9. Przeszkolenie pracownikw na temat zasad zachowania si w czasie poaru, zasad uywania sprztu ochrony drg
oddechowych, sposobu gaszenia poaru oraz posugiwania si sprztem ppo. i rodkami sucymi do gaszenia poaru
oraz zapoznanie pracownikw z drogami ucieczkowymi z rejonu.
10. Zapoznania pracownikw z wystpujcymi zagroeniami i warunkami pracy wystpujcym w miejscu prowadzenia
robt. Obowizkiem Wykonawcy jest dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, jego dokumentowa-
nie oraz zapoznanie z nim podlegych pracownikw.
11. Prowadzenie i dokumentowanie instruktay stanowiskowych i szkole.
12. Zapoznanie si z planem ruchu i planem ratownictwa grniczego obowizujcymi u Zamawiajcego przez osoby
dozoru ruchu.
13. Informowanie suby mierniczo-geologicznej Zamawiajcego o wszystkich zmianach warunkw grniczo-
geologicznych napotkanych w czasie wykonywania robt.
14. Przestrzeganie zasad koordynacji robt, wsppracy i podziau obowizkw.
15. Natychmiastowe informowanie dyspozytora ruchu kopalni i Dziau BHP Zamawiajcego o zaistniaym wypadku przy
pracy oraz podjcie stosownych dziaa zgodnie z art. 119 Prawa geologicznego i grniczego w przypadku spostrzeenia
zagroenia dla ludzi lub ruchu zakadu grniczego. Wykonawca zobowizany jest natychmiast wstrzyma prowadzenie
robt w strefie zagroenia, wycofa pracownikw w bezpieczne miejsce oraz powiadomi o tym dyspozytora. Informowanie
dyspozytora ruchu o stwierdzeniu stanu zagroenia wypadkami przy pracy oraz podejmowanie wszelkich niezbdnych
dziaa majcych na celu zabezpieczenie miejsca wypadku.
16. Ochrona mienia wasnego w godzinach pracy i jego odpowiednie zabezpieczenie na czas niewykonywania robt.
17. Zapewnienie we wasnym zakresie sprztu i rodkw ochrony osobistej dla swoich pracownikw: masek przeciwpyo-
wych, pochaniaczy ochronnych POG i aparatw ucieczkowych AU, lamp doowych oraz przyrzdw do pomiaru zawarto-
ci gazw w powietrzu. rodki te moe zapewni Zamawiajcy, ale za odpatnoci i wedug cennika obowizujcego u
Zamawiajcego. Istnieje moliwo odpatnego skorzystania z szatni i ani (haki, szafki ubraniowe, ciepa woda, nadzr i
sprztanie) oraz pralni ubra roboczych po podpisaniu odrbnej umowy na wiadczenie tej usugi.
18. Wykonawca zapewni oznakowanie w sposb trway, widoczny i czytelny w nazw firmy hemw ochronnych, w ktre
wyposaa zatrudnianych przez siebie pracownikw. Wykonawca zapozna podlegych pracownikw z zakazem uywania
odziey ochronnej z napisem Lubelski Wgiel Bogdanka S.A.
19. Kontrola i utrzymanie obudowy wyrobisk w wyznaczonym rejonie do czasu odbioru kocowego zgodnie z przepisami.
Kontrola stanu obudowy polega midzy innymi na sprawdzeniu pocze ukw w miar postpu przebudowy w okresie od
2 do 4 tygodni oraz na dokrceniu w razie potrzeby wszystkich rub strzemion do odpowiedniej wielkoci momentu.
20. Nadzr osb dozoru wyszego i sub BHP Wykonawcy nad prowadzonymi pracami.
21. Prowadzenie robt zgodnie z Planem Ruchu Zakadu Grniczego obowizujcym u Zamawiajcego, Projektem tech-
nicznym, Ksik Obudowy oraz obowizujcymi przepisami i normami. W przypadku wykonania obudowy niezgodnie z
obowizujcymi normami Wykonawca dokona przebudowy na wasny koszt. Do czasu przebudowy Zamawiajcy wstrzyma
zapat za wykonane w danym miesicu roboty.
22. Wykonywanie nadzoru nad ilociowym stanem, prawidowym rozmieszczeniem i utrzymywaniem sprztu przeciwpoa-
rowego, utrzymanie w sprawnoci hydrantw i rurocigw ppo. w wyrobiskach w wyznaczonym rejonie.
23. Osoby dozoru ruchu w specjalnoci grniczej Wykonawcy przewidziane do nadzoru prac objtych zakresem zam-
wienia zobowizane s do codziennej kontroli stanowisk pracy objtych zamwieniem. Osoby te maj obowizek zgasza-
nia miejsca swojego pobytu do centrali telefonicznej. Po zakoczonej zmianie maj obowizek zoenia raportu do dyspo-
zytora kopalni i osoby wyszego dozoru ruchu grniczego prowadzcej zmian na danym polu wydobywczym w sposb
przez nich ustalony (ustnie lub pisemnie).

-5-
24. Zabezpieczenie i nadzr we wasnym zakresie nad transportem urobku, materiaw, zomu itp. na odcinku wyznaczo-
nym w Karcie Zgodnoci Prowadzenia Robt.
25. W przypadku wykonania obudowy niezgodnie z obowizujcymi normami Wykonawca dokona przebudowy na wasny
koszt. Do czasu przebudowy Zamawiajcy wstrzyma zapat za wykonane w danym miesicu roboty.
26. Wykonanie wszystkich robt technologicznych niezbdnych do wykonania caoci zakresu robt, m.in.:
nadzr i prowadzenie robt strzaowych, istnieje moliwo odpatnego wykonywania robt strzaowych przez Zama-
wiajcego na podstawie odrbnej umowy, Zamawiajcy nie zapewnia grnikw strzaowych na danie,
zabezpieczenie we wasnym zakresie transportu i nadzr nad rcznym transportem materiaw na odcinku od punktu
zdawczo-odbiorczego do miejsca wykonywania robt,
utrzymywanie waciwego stanu technicznego torw kopalnianej kolei podziemnej zgodnie z obowizujcymi przepi-
sami,
zaadowanie i zabezpieczenie przed przemieszczeniem zomu z przebudowy i dostarczenie go do punktu zdawczo-
odbiorczego,
utrzymanie odwodnienia w wyznaczonym rejonie; Wykonawca ma obowizek wykona wg potrzeb lokalne rzpia,
Wykonawca ma obowizek zapewni sobie sprzt do klejenia grotworu przy pomocy klejw iniekcyjnych, Zamawiaj-
cy nie zapewnia pracownikw do ich obsugi,
inne, wynikajce z warunkw techniczno-organizacyjnych oraz roboty niezbdne, a trudne do przewidzenia w przy-
padku wystpienia niestandardowych okolicznoci (np. warunki grniczo geologiczne) na warunkach okrelonych w Opisie
przedmiotu zamwienia i w treci umowy.
27. Utrzymanie porzdku oglnego w wyznaczonym rejonie prowadzonych robt oraz w punkcie zdawczo-odbiorczym
(przejcie dla pieszych, drogi ucieczkowe, skrajnie w punktach skadowania materiaw).
28. Utrzymywanie wyznaczonego rejonu robt w stanie wolnym od przeszkd komunikacyjnych oraz usuwania zbdnych
materiaw i odpadw.
29. Uporzdkowanie wyznaczonego rejonu robt po ich zakoczeniu i przekazanie go Zamawiajcemu w terminie zgod-
nym z umow.
30. We wasnym zakresie nadzr nad transportem sprztu i maszyn niezbdnych do prowadzenia robt.
31. Zapewnienie kontroli, przegldw, napraw, konserwacji maszyn, urzdze i narzdzi, prowadzenie wymaganych prze-
pisami ksiek kontroli maszyn, urzdze, itp. (w zakresie kontroli energomaszynowych na prob Wykonawcy suby
Zamawiajcego dokonaj kontroli z wpisem do ksiki kontroli prowadzonej przez Wykonawc).
32. Zapewnienie pracownikom upowanionym do obsugi urzdze i instalacji elektroenergetycznych niezbdnych narz-
dzi pracy i sprztu ochronnego oraz ich uytkowanie zgodnie z obowizujcymi przepisami.
33. Wykonywanie wszystkich funkcji przypisanych dla prowadzcego eksploatacj urzdze i instalacji energetycznych w
obrbie obiektw i urzdze Zamawiajcego zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzenia 1999
roku w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych (w rejonie realizacji prac
przez Wykonawc bdzie on traktowany w rozumieniu w/w rozporzdzenia jako prowadzcy eksploatacj urzdze i instalacji
energetycznych).
34. Dokumentowanie zleconych i wykonywanych prac w oddziaowych ksikach raportowych.
35. Wykonywanie profilaktyki przeciw zagroeniom naturalnym.
36. Obowizkowa kontrola swojej zaogi na okoliczno posiadania rodkw do wzniecania ognia oraz wyrobw tytonio-
wych przeznaczonych do palenia.
37. W przypadku, gdy obudowa wyrobisk wykonywana bdzie niezgodnie z Polsk Norm oraz zasadami sztuki grniczej
Zamawiajcy zastrzega, e nie bd wydawane pozytywne referencje dotyczce jakoci wykonywanych usug.
V. W ramach realizacji przedmiotu zamwienia do obowizkw Zamawiajcego naley.
1. Protoklarne przekazanie Wykonawcy wyznaczonego rejonu robt.
2. Dostarczenie energii elektrycznej i zapewnienie przegldw i konserwacji stacji transformatorowych. Granic eksplo-
atacji wyznacza si na zaciskach izolatorw w komorze przyczowej niskiego napicia stacji transformatorowych. Zabrania
si subom Wykonawcy otwierania komory przyczowej grnego napicia oraz komr aparaturowych grnego i dolnego
napicia stacji transformatorowych. Zezwala si Wykonawcy na wykonywanie przy stacji transformatorowej czynnoci
obsugowych i kontrolnych za pomoc dostpnych z zewntrz dwigni, cznikw i przyciskw. Zobowizuje si suby
Wykonawcy do prowadzenia biecej kontroli stacji transformatorowych, cznie z kontrol sprawnoci i zabezpieczenia
ziemnozwarciowego i potwierdzenie tego faktu w Ksice biecych kontroli.
3. Niezbdne naprawy i konserwacj urzdze wasnych prowadzi Wykonawca.
4. Zapewnienie terminowego transportu i odbir przygotowanych do transportu (przez Wykonawc) elementw zbdnych
do/z punktu zdawczo-odbiorczego. Zamwienia transportowe Wykonawca obowizany jest skada z dwudniowym wy-
przedzeniem w oddziale wykonujcym transport.
5. Zapewnienie obsugi mierniczo-geologicznej.
6. Zapewnienie dla Wykonawcy materiaw i rodkw niezbdnych do wykonania przedmiotu zamwienia (obudowa
kompletna - poza obudow specjaln skrzyowania, zamki rozpory, siatki okadzinowe, cement, stojaki, podcigi, kotwy,

-6-
tkanina wentylacyjna, adunki klejowe, kleje poliuretanowe do klejenia grotworu, itp.) i innych objtych odrbnymi umo-
wami lub wynikajcych z treci zawartej umowy (np. sprzt i rodki strzaowe, itp.).
7. Zamawiajcy nie zapewnia pomp do odwadniania wyrobisk.
8. Waciwe rozmieszczenie sprztu przeciwpoarowego oraz jego kontrola i konserwacja.
9. Udzielenie pomocy osobom, ktre ulegy wypadkowi w zakresie ich transportu do punktu pomocy medycznej.
10. Udostpnienie za odpatnoci wg cen obowizujcych u Zamawiajcego pomieszcze i urzdze zaplecza
higieniczno-sanitarnego. Wykonawca zgasza pisemnie prob do Zarzdu LW Bogdanka" S.A. o wydanie przepustek i
korzystanie z ani i szatni dla imiennego wykazu osb. Po zakoczeniu robt Wykonawca zgasza opuszczenie szatni w
firmie obsugujcej anie.
11. Zapewnienie za odpatnoci wg cen obowizujcych u Zamawiajcego dla pracownikw Wykonawcy lamp doowych,
przyrzdw do pomiaru zawartoci gazw w powietrzu (O2, CO, CH4), aparatw ochronnych i ucieczkowych oraz rodkw
ochrony osobistej w postaci masek przeciwpyowych zgodnie z zaliczeniem stanowisk pracy do odpowiednich kategorii
zagroenia ze wzgldu na zapylenie oraz zawarto wolnej krzemionki.
12. Wydawanie materiaw wybuchowych zgodnie z zamwieniami w dzienniczkach strzaowych.
13. Zapewnienie obecnoci ratownikw grniczych w zakadzie grniczym i pracownikw Zakadowej Suby Ratowniczej,
stanowicej zabezpieczenie ppo. obiektw powierzchniowych zakadu grniczego.
14. Udostpnienie Planu ruchu zakadu grniczego, planu ratownictwa, projektw technicznych, DTR, instrukcji
i technologii oraz dokumentu bezpieczestwa w zakresie niezbdnym do wykonywania robt objtych przedmiotem zam-
wienia.
15. Zapewnienie pomiarw czynnikw szkodliwych dla zdrowia. Pomiary bd wykonywane odpatnie na danie Wyko-
nawcy, zgodnie z zaczonym cennikiem.
16. Udostpnienie za odpatnoci wg cen obowizujcych u Zamawiajcego systemu ewidencji zaogi w zakresie nie-
zbdnym do rejestracji zjazdw i wyjazdw pracownikw Wykonawcy zatrudnionych w podziemnych wyrobiskach grni-
czych zakadu grniczego Zamawiajcego. Zamawiajcy nie zapewnia sporzdzania zestawie okresowych ewidencji
czasu pracy.
17. Wykonanie odbioru kocowego rejonu prowadzenia prac po zgoszeniu przez Wykonawc zakoczenia prac.

VI. Obowizki Zamawiajcego i Wykonawcy w zakresie czci elektro-energetycznej i mechanicznej.


1. Zamawiajcy zapewnia dla Wykonawcy aparatur, osprzt oraz kable i przewody elektroenergetyczne niezbdne do
wykonania przedmiotu zamwienia.
2. W przypadku wystpienia brakw lub uszkodze w urzdzeniach, kablach lub przewodach Zamawiajcego wynikaj-
cych z winy Wykonawcy, Wykonawca zostanie zobowizany do przywrcenia ich stanu pierwotnego, pokrycia kosztw
remontu lub wymiany na nowe wedug ustale z Zamawiajcym.
3. Zamawiajcy zapewnia Wykonawcy zabudow i utrzymanie cznoci telefonicznej i alarmowej.
4. Zamawiajcy zapewni udostpnienie na prob Wykonawcy odpowiednich instrukcji, zarzdze i dokumentacji.
5. Zamwienie materiaowe na czci i urzdzenia energomaszynowe Wykonawca zobowizany jest skada
z minimum trzydniowym wyprzedzeniem, w wyznaczonym przez Zamawiajcego oddziale elektrycznym lub mechanicz-
nym, za wyjtkiem wystpienia awarii niezawinionej przez Wykonawc.
6. Wykonawca zobowizany jest:
do zabezpieczenia rurocigw i kabli zasilajcych w rejonie przebudw oraz zdemontowania zabezpieczenia po za-
koczeniu robt z przywrceniem ich stanu wyjciowego (w uzgodnieniu ze sub elektryczn Zamawiajcego),
eksploatacji maszyn i urzdze zgodnie z obowizujcymi przepisami, niezwoczne usuwanie powstaych uszkodze
i nieprawidowoci, prowadzenia dokumentacji technicznej oraz ksiek kontroli, przegldw i napraw wasnych oraz udostp-
nionych przez Zamawiajcego urzdze i instalacji w wyznaczonym rejonie przez uprawnionych pracownikw na podstawie
szczegowych instrukcji kontroli okresowych opracowanych przez Wykonawc. Wykonawca moe korzysta ze szczego-
wych instrukcji kontroli okresowych urzdze bdcych w bazie Zamawiajcego.
przyjcie odpowiedzialnoci za stan i prawidowe uywanie udostpnionych przez Zamawiajcego maszyn
i urzdze.
7. Wszystkie urzdzenia zasilane energi elektryczn, bdce wasnoci Wykonawcy, powinny by przed ich zainsta-
lowaniem zgoszone i dostarczone do komrki EPA Zamawiajcego (kopalni) w celu oceny moliwoci ich stosowania w
wyrobiskach doowych. Razem z urzdzeniem powinny by dostarczone stosowne dokumenty potwierdzajce powysze
(np. dopuszczenia, deklaracje zgodnoci i DTR lub instrukcje obsugi).
VII. Kryteria odbioru robt.
1. wiadczenie usugi bdzie kontrolowane przez osoby kierownictwa, wyszego i oddziaowego dozoru ruchu poszczegl-
nych dziaw Zamawiajcego zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. W przypadku zatrzymania przez w/w osoby Zamawia-
jcego prowadzonych przez Wykonawc robt po stwierdzeniu:
- zaniedba, usterek lub nieprawidowoci niestwarzajcych zagroenia w ruchu Zakadu Grniczego, Wykonawca zobo-
wizany jest je usun, potwierdzajc ich wykonanie osobie dokonujcej zatrzymania robt i dyspozytorowi ruchu (w przy-

-7-
padku zgoszenia i wpisu w ksice zatrzyma),
- stworzenia przez Wykonawc zagroenia w ruchu Zakadu Grniczego i wskazaniu przez osob dokonujc zatrzymania
robt wymogu komisyjnego ich odbioru, Wykonawca po usuniciu zagroenia, zgasza gotowo ich odbioru KDG Zama-
wiajcego, ktry wyznaczy odpowiedni komisj. W przypadku negatywnego wyniku odbioru robt nastpn komisj wy-
znaczy imiennie na pimie Kierownik Ruchu Zakadu Grniczego, po zgoszeniu pisemnej proby przez Wykonawc. Po
sporzdzeniu protokou komisja przedstawia go KRZG, ktry podejmie dalsze stosowne decyzje.
2. Czynnoci odbiorw czciowych robt - miesicznych i odbioru kocowego robt potwierdzane bd w formie pi-
semnych protokow odbioru, podpisanych przez upowanionych przedstawicieli Zamawiajcego i Wykonawcy.
3. Zamawiajcy bdzie paci wynagrodzenie Wykonawcy wycznie za udokumentowan i zgodn z ewidencj Zama-
wiajcego ilo wykonanych robt, zgodnie z zakresem prowadzenia usugi i po stwierdzeniu odpowiedniej jakoci wyko-
nanej pracy.
4. Wykonawca zobowizuje si wykona zakres robt objtych przedmiotem zamwienia oraz zgosi Zamawiajcemu
gotowo do odbioru kocowego. Przez termin wykonania Przedmiotu Umowy rozumie naley dat podpisania kocowe-
go protokou odbioru - bez zastrzee, co oznacza, e Wykonawca ma wiadomo, i zgoszenia gotowoci do odbioru
kocowego Przedmiotu Umowy, aby zachowa termin wykonania Przedmiotu Umowy, musi dokona, na co najmniej 7 dni
przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy.
5. Przez zakoczenie robt uznaje si moment, w ktrym Zamawiajcy bdzie w stanie (w sensie faktycznym i prawnym,
bez niebezpieczestwa adnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiajcego) rozpocz wykorzystywanie obiektw
okrelonych w Opisie przedmiotu zamwienia, zgodnie z ich przeznaczeniem. Odbir kocowy obejmowa bdzie oprcz
odbioru obudowy wyrobiska take odbir wykonanych/zdemontowanych/utrzymywanych przez Wykonawc torw kolei p/z,
tras podwieszonych, rzpi, kabli, rurocigw oraz porzdku oglnego.
VIII. Uwagi kocowe.
1. Wykonawca wyznaczy swojego przedstawiciela (lub osob go zastpujc w przypadku jego nieobecnoci) do repre-
zentowania Wykonawcy we wszystkich czynnociach dotyczcych usug objtych Umow oraz osob odpowiedzialna po
linii bhp.
2. Wykonawca wyznaczy osob dozoru w specjalnoci bezpieczestwo i higiena pracy, ktra ma obowizek zgoszenia
si do kierownika dziau bhp Zamawiajcego w celu uzgodnienia zasad wsppracy.
3. Zamawiajcy wyznaczy swojego przedstawiciela (lub osob go zastpujc w przypadku jego nieobecnoci) do repre-
zentowania Zamawiajcego we wszystkich sytuacjach dotyczcych usug objtych Umow, w tym do biecego monitoro-
wania realizacji i rozliczenia umowy, przy czym nie stanowi to penomocnictwa upowaniajcego do zmiany lub rozwiza-
nia Umowy.
4. Zamawiajcy wyznaczy koordynatora umowy.

-8-