You are on page 1of 7

I HC NNG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

TRNG I HC BCH KHOA C LP - T DO - HNH PHC


S: /HBK-T nng, ngy thng nm 2017

K HOCH HC TP
NM HC 2017-2018 - CC LP KHO 2013 H CHNH QUY
S Tun th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
TT Thng T.8/2017 Thng 9 Thng 10 Thng 11 Thng 12 Thng 01/2018 Thng 02 Thng 3 Thng 4 Thng 5 Thng 6 Thng 7
Ngy (Th 2) 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30
KHA 2013

1 13N01(C1) C - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

2 13N02(C1) C - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

3 13N03(C1) C - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

4 13N05(CDT) C - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

5 13N10(CNPM) C - - - - - K Tg Tg - - - DN Z T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

6 13N11(CNPM) C - - - - - K Tg Tg - - - DN Z T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

7 13N12(MMT) C - - - - - K - - - - - DN Z T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

8 13N13A(HTTT) C - - - - - K - - - - - DN Z T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

9 13N13B(HTN) C - - - - - K - - - - - DN Z T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

10 13N14(TCLC) C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Ngh Tt TS TS

11 13N17(C4) C - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

12 13N18(C4) C - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

13 13N19(C4) C - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

14 13N20(KTTT) C - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

15 13N22(N) C - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

16 13N25(NL) C - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

17 13N27(D) C - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

18 13N28(D) C - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

19 13N29(D) C - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

20 13N32(TDH) C - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

21 13N33(TDH) C - - - - - K - - - - - Z T T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

22 13N34(DCLC) C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Ngh Tt TS TS

23 13N38(KTDT) C - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

24 13N39(KTVT) C - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

25 13N40,41(KTMT) C - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

26 13N45(H2) C - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

27 13N48(SH) C - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

28 13N50(H1) C - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

29 13NH51(H4) C - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

30 13N52(H5) C - - - - - K - - - - - Z T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

31 13N57(SK) C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Ngh Tt

32 13N59(X3) C - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

33 13N60(X3) C - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

34 13N61(X3) C - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

35 13N64(VLXD) C - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

36 13N67(X1) C - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

37 13N68(X1) C - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

38 13N69(X1) C - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

39 13N71(KT) C - - - - - K - - - - - TH T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

40 13N72(KT) C - - - - - K - - - - - TH T T T TT TT TT TT TT TT TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

41 13NH75(X2) C - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

42 13N77(THXD) C - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

43 13N78(THXD) C - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

44 13N79(MT) C - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

45 13N81(QLMT) C - - - - - K - - - - - Z TT TT TT TT TT TT T T T TC TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

46 13N83,84(KX) C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Ngh Tt TS TS

47 13N85(QLCN) C Z TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B Ngh Tt TS TS

48 13N07(ES) C - - - - - K - - - - - T T T -- -- -- -- -- T T Z TN TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

49 13N08(ECE1) C - - - - - K - - - - - T T T -- -- -- -- -- T T Z TN TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

50 13N09(ECE2) C - - - - - K - - - - - T T T -- -- -- -- -- T T Z TN TN TN TN Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

51 13N87(PFIEV1) C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T Z TN TN TN TN TL Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

52 13N88(PFIEV2) C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T Z TN TN TN TN TL Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B B TS TS

53 13N89(PFIEV3) C TL - - - - - - - - - - DN - - - - - T T T TN TN TN TN TN TL Ngh Tt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN B TS TS

NG K B SUNG (DNH CHO TT C CC KHO, CC H) Ngh Tt

1 K K Z Z Z Z - - - - - - - - T T Ngh Tt K K Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

HC K H Hc t tun 44 n 46; v t tun 49 n 52. Ngh Tt

GHI CH: NH : Nhp hc --- : Hc LT k 3, h CK : Thc tp xng c M : Thc tp MH Z : D tr K : Kim tra gia k TS : Tuyn sinh
C : Hc chnh tr T : Thi hc k TK : Thc tp k thut : HD v BV A MH TH : Th hin n TG : TT ging dy DN : Doanh nghip
- : Hc LT k 1 TL : Thi li CN : Thc tp cng nhn TN : n tt nghip Q : Hc GDQP-AN X : TH mn v, K Tg : Thnh ging
-- : Hc LT k 2 TT : Thc tp TN TC : C.tc t chc o to N : Th.tp nhn thc B : Bo v A TN K : ng k HK ph Ngh Tt : Ngh Tt

Nng, ngy thng nm 2017 Nng, ngy thng nm 2017


GIM C I HC NNG HIU TRNG TRNG I HC BCH KHOA
I HC NNG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC BCH KHOA C LP - T DO - HNH PHC
S: /HBK-T nng, ngy thng nm 2017

K HOCH HC TP
NM HC 2017-2018 - CC LP KHO 2014 H CHNH QUY
S Tun th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
TT Thng T.8/2017 Thng 9 Thng 10 Thng 11 Thng 12 Thng 01/2018 Thng 02 Thng 3 Thng 4 Thng 5 Thng 6 Thng 7
Ngy (Th 2) 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30
KHA 2014

1 14N01(C1) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC CN CN CN CN CN CN Ngh Tt -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

2 14N02(C1) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt CN CN CN CN CN CN -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

3 14N03(C1) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- -- -- -- -- CN CN CN CN CN CN T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

4 14N05(CDT) C - - - - - - K CN CN CN CN - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K CN CN -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

5 14N10(T) C - - - - - - - K CN CN CN CN CN CN CN CN T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

6 14N11(T) C - - - - - - - K CN CN CN CN CN CN CN CN T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

7 14N12(T) C - - - - - - - K CN CN CN CN CN CN CN CN T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

8 14N14(TCLC1) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- Z T T T TT TT TT TT TT TT TS TS

9 14N15(TCLC2) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- Z T T T TT TT TT TT TT TT TS TS

10 14N17(C4) C - - - - - - K CN CN CN - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K CN CN CN -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

11 14N18(C4) C - - - - - - K - - - CN CN CN - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- CN CN CN -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

12 14N19(C4Thaco) C - - - - - - K - - - - - - CN CN CN T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- CN CN CN T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

13 14N20(KTTT) C - - - - - - K - - - - - - CN CN CN T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- CN CN CN T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

14 14N22(N) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- T T T T CN CN CN CN --- --- TS TS --- --- --- --- T

15 14N23(N) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- T T T T CN CN CN CN --- --- TS TS --- --- --- --- T

16 14N25(NL) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- T T T T CN CN CN CN --- --- TS TS --- --- --- --- T

17 14N27(D) C CN CN CN CN - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

18 14N28(D) C - - - - CN CN CN CN - - K - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

19 14N29(D) C - - - - - - K - CN CN CN CN - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

20 14N32(TDH) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt K CN CN CN CN -- -- -- -- -- Z T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

21 14N33(TDH) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- CN CN CN CN Z T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

22 14N34(DCLC) C - - - - - - K - - - - - - CN CN CN CN T T T T TC -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TS TS

23 14N35(TDHCLC) C - - - - - - K - - - - - - T T T T CN CN CN CN TC -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TS TS

24 14N38(KTDT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC CN CN CN CN CN CN Ngh Tt CN CN K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

25 14N39(KTVT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K CN CN CN CN CN CN CN CN Z T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

26 14N40(KTMT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K CN CN CN CN CN CN CN CN Z T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

27 14N45(H2) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- Z CN CN CN CN T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

28 14N46(H2) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- Z CN CN CN CN T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

29 14N48(SH) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- -- CN CN CN CN T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

30 14N50(H1) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- -- CN CN CN CN T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

31 14N51(H4) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- -- CN CN CN CN T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

32 14N52(H5) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- Z CN CN CN CN T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

33 14N57(SK) C - - - - - - K - - - - - - T T CN CN CN CN CN TC -- -- -- -- K Ngh Tt TG TG TG -- -- -- -- T T T TT TT TT TT TT TT TS TS

34 14N59(X3) C - - - - - - K - - - - - - N N T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

35 14N60(X3) C - - - - - - K - - - - - - N N T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

36 14N61(X3) C - - - - - - K - - - - - - N N T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

37 14N64(VLXD) C - - - - - - K - - - - - - N N T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

38 14N67(X1) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

39 14N68(X1) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

40 14N69(X1) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

41 14N71(KT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T TH TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T TH --- --- TS TS --- --- --- --- T

42 14N72(KT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T TH TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T TH --- --- TS TS --- --- --- --- T

43 14N75(X2) C - - - - - K - - - - - T T T CN CN CN CN TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

44 14N77(THXD) C - - - - - K - - - - - T T T TK TK TK TK TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

45 14N79(MT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- CN CN CN CN CN T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

46 14N81(QLMT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- CN CN CN CN CN T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

47 14N83(KX) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT TS TS

48 14N85(QLCN) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- T T T T TT TT TT TT TT TT TS TS

49 14N07(ES) C - - - - - K - - - - - T T T -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- T Ngh Tt T T --- --- --- --- --- K --- --- --- --- --- T T T TS TS

50 14N08(ECE1) C - - - - - K - - - - - T T T -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- T Ngh Tt T T --- --- --- --- --- K --- --- --- --- --- T T T TS TS

51 14N09(ECE2) C - - - - - K - - - - - T T T -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- T Ngh Tt T T --- --- --- --- --- K --- --- --- --- --- T T T TS TS

52 14N87(PFIEV1) C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- -- TL Ngh Tt -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- TK TK T T T T TS TS

53 14N88(PFIEV2) C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- -- TL Ngh Tt -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- TK TK t T T T TS TS

54 14N89(PFIEV3) C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T -- -- -- -- -- -- TL Ngh Tt -- -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T TK TK TK TK TK TK TK

NG K B SUNG (DNH CHO TT C CC KHO, CC H) Ngh Tt

1 K K Z Z Z Z - - - - - - - - T T Ngh Tt K K Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

HC K H Hc t tun 44 n 46; v t tun 49 n 52. Ngh Tt

GHI CH: NH : Nhp hc --- : Hc LT k 3, h CK : Thc tp xng c M : Thc tp MH Z : D tr K : Kim tra gia k TS : Tuyn sinh
C : Hc chnh tr T : Thi hc k TK : Thc tp k thut : HD v BV A MH TH : Th hin n TG : TT ging dy DN : Doanh nghip
- : Hc LT k 1 TL : Thi li CN : Thc tp cng nhn TN : n tt nghip Q : Hc GDQP-AN X : TH mn v, K Tg : Thnh ging
-- : Hc LT k 2 TT : Thc tp TN TC : C.tc t chc o to N : Th.tp nhn thc B : Bo v A TN K : ng k HK ph Ngh Tt : Ngh Tt

Nng, ngy thng nm 2017 Nng, ngy thng nm 2017


GIM C I HC NNG HIU TRNG TRNG I HC BCH KHOA
I HC NNG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC BCH KHOA C LP - T DO - HNH PHC
S: /HBK-T nng, ngy thng nm 2017

K HOCH HC TP
NM HC 2017-2018 - CC LP KHO 2015 H CHNH QUY
S Tun th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
TT Thng T.8/2017 Thng 9 Thng 10 Thng 11 Thng 12 Thng 01/2018 Thng 02 Thng 3 Thng 4 Thng 5 Thng 6 Thng 7
Ngy (Th 2) 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30
KHA 2015

1 15N01(C1) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

2 15N02(C1) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

3 15N03(C1) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

4 15N05(CDT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

5 15N06(CDT)K 2 C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

6 15N10(T) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

7 15N11(T) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

8 15N12(T) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

9 15N14(TCLC1) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K CN CN CN CN CN CN CN Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

10 15N15(TCLC2) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

11 15N17(C4) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

12 15N18(C4) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

13 15N19(C4)K 2 C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

14 15N20(KTTT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

15 15N22(N) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- Z T T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

16 15N25(N,NL) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- Z T T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

17 15N27(D) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

18 15N28(D) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

19 15N29(D)K 2 C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

20 15N32(TDH) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

21 15N34(D.CLC) C - - - - - K - - - - - Z CN CN CN CN T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

22 15N35(TDH.CLC) C - - - - - K - - - - - Z CN CN CN CN T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

23 15N38(DT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

24 15N39(DT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

25 15N40(DT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

26 15N45(H2) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh tt K -- -- TK TK -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

27 15N46(H2) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh tt K -- -- TK TK -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

28 15N48(SH) C - - - - - - K - - - - - - N N Z T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh tt K -- -- TK TK -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

29 15N50(H1,4) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- TK TK -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

30 15N52(H5) C - - - - - - K - - - - - - N N T T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh tt K -- -- -- -- TK TK -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

31 15N57(SK) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

32 15N59(X3) C - - - - - K - - - - - Z CN CN CN CN T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K N N -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

33 15N60(X3) C - - - - - K - - - - - Z CN CN CN CN T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K N N -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

34 15N61(X3)K 2 C - - - - - K - - - - - Z CN CN CN CN T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K N N -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

35 15N63(X3CLC) C - - - - - - K - - - - - - M M T T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt K -- -- -- -- -- T T CN CN CN CN --- --- TS TS --- --- --- --- T

36 15N64(VLXD) C - - - - - K - - - - - Z CN CN CN CN T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K N N -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

37 15N67(X1) C - - - - - - K - - - - - - Z M T T T TC -- -- -- -- -- K Ngh tt CN CN CN CN -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

38 15NH68(X1) C - - - - - - K - - - - - - Z M T T T TC -- -- -- -- -- K Ngh tt CN CN CN CN -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

39 15N69(X1,XJV) C - - - - - - K - - - - - - Z M T T T TC -- -- -- -- -- K Ngh tt -- -- -- -- -- Z CN CN CN CN T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

40 15N70(X1)K 2 C - - - - - - K - - - - - - Z M T T T TC -- -- -- -- -- K Ngh tt -- -- -- -- -- Z CN CN CN CN T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

41 15N71(KT) C - - - - - - K - - - - - - M T T T TH TC -- -- -- -- -- -- Ngh tt K -- -- -- -- -- -- Z T T T TH TH --- --- TS TS --- --- --- --- T

42 15N72(KT) C - - - - - - K - - - - - - M T T T TH TC -- -- -- -- -- -- Ngh tt K -- -- -- -- -- -- Z T T T TH TH --- --- TS TS --- --- --- --- T

43 15N75(X2) C - - - - - K - - - - - CN CN CN CN T T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh tt K -- -- -- -- -- -- N M Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

44 15N77(THXD) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- M T T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

45 15N79(MT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- M T T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

46 15N81(QLMT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt -- K -- -- -- -- -- -- Z M T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

47 15N83(KX) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt K -- -- -- -- -- Z CN CN CN CN T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

48 15N84(KX) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt K -- -- -- -- -- Z CN CN CN CN T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

49 15N85(QLCN) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh tt K -- -- -- -- -- CN CN CN CN T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

50 15N07(ES) C - - - - - K - - - - - T T T -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- T Ngh tt T T --- --- --- --- --- K --- --- --- --- --- T T T TS TS

51 15N08(ECE1) C - - - - - K - - - - - T T T -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- T Ngh tt T T --- --- --- --- --- K --- --- --- --- --- T T T TS TS

52 15N09(ECE2) C - - - - - K - - - - - T T T -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- T Ngh tt T T --- --- --- --- --- K --- --- --- --- --- T T T TS TS

53 15N87(PFIEV1) C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- -- TL Ngh tt -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T TK TK TK

54 15N88(PFIEV2) C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- -- TL Ngh tt -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T TK TK TK

55 15N89(PFIEV3) C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- -- TL Ngh tt -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T TK TK TK TK

NG K B SUNG (DNH CHO TT C CC KHO, CC H) Ngh tt

1 K K Z Z Z Z - - - - - - - - T T Ngh Tt K K Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

HC K H Hc t tun 44 n 46; v t tun 49 n 52. Ngh tt

GHI CH: NH : Nhp hc --- : Hc LT k 3, h CK : Thc tp xng c M : Thc tp MH Z : D tr K : Kim tra gia k TS : Tuyn sinh
C : Hc chnh tr T : Thi hc k TK : Thc tp k thut : HD v BV A MH TH : Th hin n TG : TT ging dy DN : Doanh nghip
- : Hc LT k 1 TL : Thi li CN : Thc tp cng nhn TN : n tt nghip Q : Hc GDQP-AN X : TH mn v, K Tg : Thnh ging
-- : Hc LT k 2 TT : Thc tp TN TC : C.tc t chc o to N : Th.tp nhn thc B : Bo v A TN K : ng k HK ph Ngh Tt : Ngh Tt

Nng, ngy thng nm 2017 Nng, ngy thng nm 2017


GIM C I HC NNG HIU TRNG TRNG I HC BCH KHOA
I HC NNG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC BCH KHOA C LP - T DO - HNH PHC
S: /HBK-T nng, ngy thng nm 2017

K HOCH HC TP
NM HC 2017-2018 - CC LP KHO 2016 H CHNH QUY
S Tun th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
TT Thng T.8/2017 Thng 9 Thng 10 Thng 11 Thng 12 Thng 01/2018 Thng 02 Thng 3 Thng 4 Thng 5 Thng 6 Thng 7
Ngy (Th 2) 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30
KHA 2016

1 16N01(C1) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- N N -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

2 16N02(C1) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- N N -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

3 16N05(CDT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- N N T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

4 16N06(CDT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- N N T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

5 16N10(T) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- Z T T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

6 16N11(T) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- Z T T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

7 16N14(TCLC1) C - - - - - - K - - - - - - N N T T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

8 16N15(TCLC2) C - - - - - - K - - - - - - N N T T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

9 16N16(TCLC3) C - - - - - - K - - - - - - N N T T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

10 16N17(C4) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

11 16N18(C4) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

12 16N20(KTTT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

13 16N22(N) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

14 16N23(N,NL) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

15 16N27(D) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- Z N T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

16 16N28(D) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- Z N T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

17 16N32(TDH) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- Z N T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

18 16N34(DCLC) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

19 16N35(TDHCLC) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

20 16N38(DT) C - - - - - - K - - - - - - Z N N T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

21 16N39(DT) C - - - - - - K - - - - - - Z N N T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

22 16N41(DTCLC1) C - - - - - - K - - - - - - N N TK T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

23 16N42(DTCLC2) C - - - - - - K - - - - - - N N TK T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- Z T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

24 16N45(H2) C - - - - - - K - - - - - - N N T T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

25 16N47(H2CLC) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

26 16N48(SH) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

27 16N50,51(H1,4) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- Z N N T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

28 16N53(H5CLC) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- Z N N T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

29 16N57(SK) C - - - - - - K - - - - - - N N Z T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

30 16N59(X3) C - - - - - - K - - - - - - Z M T T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- -- -- Z M T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

31 16N60(X3) C - - - - - - K - - - - - - Z M T T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- -- -- Z M T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

32 16N63(X3CLC) C - - - - - - K - - - - - - Z M T T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

33 16N64(VLXD) C - - - - - - K - - - - - - Z M T T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- -- -- Z M T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

34 16N67(X1) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt K N N -- -- -- -- -- -- M T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

35 16N68(X1) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt K N N -- -- -- -- -- -- M T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

36 16N69(X1,XJV) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt K N N -- -- -- -- -- -- M T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

37 16N71(KTCLC1) C - - - - - K N N - - - - - X T T T TH TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- -- X X T T TH TH --- --- TS TS --- --- --- --- T

38 16N72(KTCLC2) C - - - - - K N N - - - - - X T T T TH TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- -- X X T T TH TH --- --- TS TS --- --- --- --- T

39 16N75(X2) C - - - - - - K - - - - - - M Z T T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- -- -- M Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

40 16N77(THXD) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

41 16N79(MT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- -- N N Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

42 16N81(QLMT) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt K -- -- -- -- -- -- N N Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

43 16N83(KX) C - - - - - - K - - - - - - N N Z T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

44 16N84(KX) C - - - - - - K - - - - - - N N Z T T T TC -- -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- -- -- T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

45 16N85(QLCN) C - - - - - - - K - - - - - - - - T T T T TC -- -- -- -- -- Ngh Tt -- K -- -- -- -- -- -- T T T T N N --- --- TS TS --- --- --- --- T

46 16N07(ES) C - - - - - K - - - - - T T T -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- T Ngh Tt T T --- --- --- --- --- K --- --- --- --- --- T T T TS TS

47 16N08(ECE) C - - - - - K - - - - - T T T -- -- -- -- -- K -- -- -- -- -- T Ngh Tt T T --- --- --- --- --- K --- --- --- --- --- T T T TS TS

48 16N87(PFIEV(N1) C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- -- TL Ngh Tt -- -- -- -- Z Z -- -- -- -- -- -- T T T T TS TS

49 16N88(PFIEV(N2) C TL - - - - - - - - - - - - - - - T T T T -- -- -- -- -- TL Ngh Tt -- -- -- -- Z Z -- -- -- -- -- -- T T T T TS TS

NG K B SUNG (DNH CHO TT C CC KHO, CC H) Ngh Tt

1 K K Z Z Z Z - - - - - - - - T T Ngh Tt K K Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

HC K H Hc t tun 44 n 46; v t tun 49 n 52. Ngh Tt

GHI CH: NH : Nhp hc --- : Hc LT k 3, h CK : Thc tp xng c M : Thc tp MH Z : D tr K : Kim tra gia k TS : Tuyn sinh
C : Hc chnh tr T : Thi hc k TK : Thc tp k thut : HD v BV A MH TH : Th hin n TG : TT ging dy DN : Doanh nghip
- : Hc LT k 1 TL : Thi li CN : Thc tp cng nhn TN : n tt nghip Q : Hc GDQP-AN X : TH mn v, K Tg : Thnh ging
-- : Hc LT k 2 TT : Thc tp TN TC : C.tc t chc o to N : Th.tp nhn thc B : Bo v A TN K : ng k HK ph Ngh Tt : Ngh Tt

Nng, ngy thng nm 2017 Nng, ngy thng nm 2017


GIM C I HC NNG HIU TRNG TRNG I HC BCH KHOA
I HC NNG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC BCH KHOA C LP - T DO - HNH PHC
S: /HBK-T nng, ngy thng nm 2017

K HOCH HC TP
NM HC 2017-2018 - CC LP KHO 2017 H CHNH QUY
S Tun th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
TT Thng T.8/2017 Thng 9 Thng 10 Thng 11 Thng 12 Thng 01/2018 Thng 02 Thng 3 Thng 4 Thng 5 Thng 6 Thng 7
Ngy (Th 2) 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30
KHA 2017

1 17N01(C1A) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

2 17N02(C1B) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

3 17N05(CDT1) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

4 17N06(CDT2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

5 17N10(T1) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- K -- -- -- -- -- N N T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

6 17N11(T2) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- K -- -- -- -- -- N N T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

7 17N12(T3)K 2 NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- K -- -- -- -- -- N N T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

8 17N14(TCLC1) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- K -- -- -- -- -- N N T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

9 17N16(TCLC2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- K -- -- -- -- -- N N T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

10 17N17(C4A) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- K -- -- -- -- -- N N T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

11 17N18(C4B) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- K -- -- -- -- -- N N T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

12 17N20(KTTT) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- K -- -- -- -- -- N N T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

13 17N22(N1) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- K -- -- -- -- -- N N T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

14 17N23(N2,NL) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- K -- -- -- -- -- N N T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

15 17N27(D1) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

16 17N28(D2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

17 17N32(TDH1) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

18 17N33(TDH2)K 2 NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

19 17N34(DCLC1) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

20 17N35(DCLC2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

21 17N36(TDHCLC1) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

22 17N37(TDHCLC2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

23 17N38(DT1) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

24 17N39(DT2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

25 17N40(DT3)K 2 NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

26 17N41(DTCLC) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

27 17N45(H2A,B) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

28 17N47(H2CLC) NH NH C Q Q Q Q - - - - - K - - - - - N N T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

29 17N48(SH) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- K -- -- -- -- -- N N T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

30 17N50(KTHH1,2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

31 17N52(H5CLC1) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

32 17N57(SK) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

33 17N59(X3A) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

34 17N60(X3B) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

35 17N63(X3CLC) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

36 17N64(VLXD) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

37 17N67(X1A) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

38 17N68(X1B) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

39 17N69(X1C,XJV) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

40 17N71(KTCLC1) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T TH --- --- TS TS --- --- --- --- T

41 17N72(KTCLC2) NH NH C Q Q Q Q - - - - - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- K -- -- -- -- -- Z T T TH --- --- TS TS --- --- --- --- T

42 17N75(X2A) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

43 17N76(X2B) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

44 17N77(THXD) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

45 17N79(MT) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

46 17N81(QLMT) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

47 17N83(KX1) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

48 17N84(KX2) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

49 17N85(QLCN) NH NH C - - - - Q Q Q Q - - K - - - - - - T T T TC -- -- Ngh Tt -- -- -- -- K -- -- -- -- -- -- T T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

50 17N07(ES) NH NH C - - - - - K - - Q Q Q Q - - - T T -- -- -- -- -- K Ngh Tt -- -- -- -- -- T T --- --- --- --- --- K --- --- --- TS TS --- --- T T T

51 17N08(ECE1) NH NH C - - - - - K - - Q Q Q Q - - - T T -- -- -- -- -- K Ngh Tt -- -- -- -- -- T T --- --- --- --- --- K --- --- --- TS TS --- --- T T T

52 17N09(ECE2) NH NH C - - - - - K - - Q Q Q Q - - - T T -- -- -- -- -- K Ngh Tt -- -- -- -- -- T T --- --- --- --- --- K --- --- --- TS TS --- --- T T T

53 17N87(PFIEV(N1)) NH NH C - - - - - - - - Q Q Q Q - - - - - - - T T T -- Ngh Tt -- -- -- TL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z TS TS T T T

54 17N88(PFIEV(N2)) NH NH C - - - - - - - - Q Q Q Q - - - - - - - T T T -- Ngh Tt -- -- -- TL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Z TS TS T T T

NG K B SUNG (DNH CHO TT C CC KHO, CC H) Ngh Tt

1 K K Z Z Z Z - - - - - - - - T T Ngh Tt K K Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

HC K H Hc t tun 44 n 46; v t tun 49 n 52. Ngh Tt

GHI CH: NH : Nhp hc --- : Hc LT k 3, h CK : Thc tp xng c M : Thc tp MH Z : D tr K : Kim tra gia k TS : Tuyn sinh
C : Hc chnh tr T : Thi hc k TK : Thc tp k thut : HD v BV A MH TH : Th hin n TG : TT ging dy DN : Doanh nghip
- : Hc LT k 1 TL : Thi li CN : Thc tp cng nhn TN : n tt nghip Q : Hc GDQP-AN X : TH mn v, K Tg : Thnh ging
-- : Hc LT k 2 TT : Thc tp TN TC : C.tc t chc o to N : Th.tp nhn thc B : Bo v A TN K : ng k HK ph Ngh Tt : Ngh Tt

Nng, ngy thng nm 2017 Nng, ngy thng nm 2017


GIM C I HC NNG HIU TRNG TRNG I HC BCH KHOA
I HC NNG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC BCH KHOA C LP - T DO - HNH PHC
S: /HBK-T nng, ngy thng nm 2017

K HOCH HC TP
NM HC 2017-2018 - CC LP H CAO HC
S Tun th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
TT Thng T.8/2017 Thng 9 Thng 10 Thng 11 Thng 12 Thng 01/2018 Thng 02 Thng 3 Thng 4 Thng 5 Thng 6 Thng 7
Ngy (Th 2) 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30
LP O TO TI TRNG
KHA 30 Ngh Tt
1 K30.KL G G G G G G G G G HG Ngh Tt
KHA 31 Ngh Tt
1 K31.KCK L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G HG

2 K31.KT L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G HG

3 K31.TH L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G HG

4 K31.KT L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G HG

5 K31.CTT L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G HG

6 K31.XDD L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G HG

7 K31.XGT L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G HG

8 K31.KTM L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G HG

9 K31.KMT L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G HG
KHA 32 Ngh Tt
1 K32.KL L L L L L L L L L L L L B B B B Z Z Z Z Z Z Z G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

2 K32.KT L L L L L L L L L L L L B B B B Z Z Z Z Z Z Z G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

3 K32.CTT L L L L L L L L L L L L B B B B Z Z Z Z Z Z Z G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

4 K32.XDD L L L L L L L L L L L L B B B B Z Z Z Z Z Z Z G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

5 K32.XGT L L L L L L L L L L L L B B B B Z Z Z Z Z Z Z G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

6 K32.KTM L L L L L L L L L L L L B B B B Z Z Z Z Z Z Z G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

7 K32.KMT L L L L L L L L L L L L B B B B Z Z Z Z Z Z Z G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

8 K32.CSH L L L L L L L L L L L L B B B B Z Z Z Z Z Z Z G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

9 K32.CT L L L L L L L L L L L L B B B B Z Z Z Z Z Z Z G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G
KHA 33 Ngh Tt
1 K33.TH (PFIEV) Z Z G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G HG

2 K33.CT (PFIEV) Z Z G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G HG

3 K33.KMT (PFIEV) Z Z G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G HG

4 K33.XGT H H H Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L Ngh Tt L B B B B Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
KHA 34 Ngh Tt
1 K34.CT (PFIEV) B B B Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z G G G G G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

2 K34.KCK H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ngh Tt Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

3 K34.KT H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ngh Tt Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

4 K34.XDD H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ngh Tt Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

5 K34.XGT H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ngh Tt Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

6 K34.KHH H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ngh Tt Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

7 K34.KTM H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ngh Tt Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

8 K34.KMT H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ngh Tt Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

9 K34.KT H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ngh Tt Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

LP LIN KT O TO NGOI TRNG


QUNG BNH Ngh Tt

1 K34.KT.QB H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ngh Tt Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L

2 K34.CTT.QB H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ngh Tt Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L

3 K34.KMT.QB H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ngh Tt Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L
QUNG NGI Ngh Tt
1 K33.KMT.QNg H H H H H H H H Q Q L L L L L L L L L L L L L L Ngh Tt L L L L L L B B B B Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

2 K34.KT.QNg H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ngh Tt Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L

3 K34.TH.QNg H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ngh Tt Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L

4 K34.XDD.QNg H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ngh Tt Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L
BNH NH Ngh Tt
1 K33.CTT.B H H H H H H H H Q Q L L L L L L L L L L L L L L Ngh Tt L L L L L L B B B B Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
NHA TRANG Ngh Tt
1 K33.XGT.KH H H H H H H H H Q Q L L L L L L L L L L L L L L Ngh Tt L L L L L L B B B B Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

2 K33.XDD.KH H H H H H H H H Q Q L L L L L L L L L L L L L L Ngh Tt L L L L L L B B B B Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

3 K33.KT.KH H H H H H H H H Q Q L L L L L L L L L L L L L L Ngh Tt L L L L L L B B B B Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

4 K34.XDD.KH H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ngh Tt Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B
KONTUM Ngh Tt
1 K34.XDD.KT H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Ngh Tt Q Q L L L L L L L L L L L L L L L L L L
DAKLAK Ngh Tt
1 K33.TH.DL H H H H H H H H Q Q L L L L L L L L L L L L L L Ngh Tt L L L L L L B B B B Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
LT
1 K33.KT.L H H H H H H H H Q Q L L L L L L L L L L L L L L Ngh Tt L L L L L L B B B B Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
TR VINH Ngh Tt
1 K31.XGT.TV L L L L L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G G G G G G HG

2 K31.KMT.TV L L L L L B B B B G G G G G G G G G G G G G G G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G G G G G G HG

3 K32.XDD.TV L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

4 K32.KMT.TV L L L L L L L L L L L L L L L L L L L B B B B G G G G Ngh Tt G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

GHI CH: N : Nhp hc L : Lm lun vn tt nghip HG : Ht thi gian gia hn


H : Hc v thi B : Bo v lun vn TN TS : Tuyn sinh
: Bo v cng KT : Kt thc kha hc Z : D tr
Q : Ra Quyt nh giao ti G : Gia hn Ngh tt : Ngh tt Nguyn n

Nng, ngy thng nm 2017 Nng, ngy thng nm 2017


GIM C I HC NNG HIU TRNG TRNG I HC BCH KHOA
I HC NNG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
TRNG I HC BCH KHOA C LP - T DO - HNH PHC
S: /HBK-T nng, ngy thng nm 2017

K HOCH HC TP
NM HC 2017-2018 - CC LP H VA LM VA HC
S Tun th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
TT Thng T.8/2017 Thng 9 Thng 10 Thng 11 Thng 12 Thng 01/2018 Thng 02 Thng 3 Thng 4 Thng 5 Thng 6 Thng 7
Ngy (Th 2) 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30
H VA LM VA HC TI CC TRUNG TM
Tr. CCN HU Ngh Tt

1 37D1H2 T T T T T - - - - - - - TL TL Z Ngh Tt T T T T -- -- -- -- -- -- -- TL TL --- --- TS TS --- --- --- --- T

2 37X1H2 T T T T T - - - - - - - TL TL Z Ngh Tt T T T T -- -- -- -- -- -- -- TL TL --- --- TS TS --- --- --- --- T

NINH THUN Ngh Tt

1 36X1PR T T T T T - - - - - - - TL TL Z Ngh Tt T T T T -- -- -- -- -- -- -- TL TL --- --- TS TS --- --- --- --- T

NG K B SUNG (DNH CHO TT C CC KHO, CC H) Ngh Tt

1 K K Z Z Z Z - - - - - - - - T T Ngh Tt K K Z -- -- -- -- -- -- -- -- T T --- --- TS TS --- --- --- --- T

HC K H Hc t tun 44 n 46; v t tun 49 n 52. Ngh Tt

GHI CH: NH : Nhp hc --- : Hc LT k 3, h CK : Thc tp xng c M : Thc tp MH Z : D tr K : Kim tra gia k TS : Tuyn sinh
C : Hc chnh tr T : Thi hc k TK : Thc tp k thut : HD v BV A MH TH : T.nghim, TH TG : TT ging dy DN : Doanh nghip
- : Hc LT k 1 TL : Thi li CN : Thc tp cng nhn TN : n tt nghip Q : Hc GDQP-AN X : TH mn v, K Tg : Thnh ging
-- : Hc LT k 2 TT : Thc tp TN TC : C.tc t chc o to N : Th.tp nhn thc B : Bo v A TN K : ng k HK ph Ngh Tt : Ngh Tt

Nng, ngy thng nm 2017 Nng, ngy thng nm 2017


GIM C I HC NNG HIU TRNG TRNG I HC BCH KHOA