Вы находитесь на странице: 1из 113

0 ~

-c .~
s:: a
~ 0
GJ ~
~ <
~ ~ ~ v,
:::s a
~ ~ ~
~
I.- .....
s:: ~.~ a 1
..... \::S C.j N::t:""
U2 .- ~
~
C CJj ~ Q

0 ~ 0
u ns ~ ~
C . ~
GJ ~ ~
'0
C ns ~ ~ Jl1\!ier Sampedrc (Madrid, 1')60) es ducrcr en gcnetJc[I )" biologfa molecular. Durante

di z anus s,' tlcdic6 a 1:1 invl:~Llgaci6n b: ica, mcluldo Will estancia de tIC!~ ;1nl s, ccmo

ill "c~dg dor p<I.S<lOClPf .1, en ltempio de esas (Ii~riplinas. el mlli(oLlibornmf!1I de Bitil"gl~ M(llc: ular lid Medrcnl Research enun,i! en l:.1Iubridg (Rein) Unido), Sarnpedro, periodi C3 del Jiano EI Pais,';

un pcrsonllje singula r ell cl zruurno clIlruralt,'lp'liid. "En el parlOmma paiodfstico ~rai\l)h·, 5cn:lhl Gin6 J','\onu,1, -cs diJli! imaginllf a .Igllicn m~~ prepur3du para

!."xp) ica r los hechos :I-ntiguos recient de I. hi{J)og;ia 'lUI! [avier Sampedr», EI fue un cicmrfico brillnrue (segurameme C~ el tln'ico pcriodrsia del rnundo I.lue 1m ])ublicndo un OCrlicU!1I en IIfllrt).' conoce per ectamenre d lengun ie y I:ls reglll$ cI 10) r;iCfllifi n).~

(:::$
\,.)
._
"""
,~
t!
d ~
0.0
.~ (:::$
~ ~
~
~ :::::
~ t!
Q .s
~ 0
~ ~
~ N '"d ~ c:( rn
::::: a,) C) .....
0 - Clot "0 ~ u§
"0 .s S o 0 ,~ ]
(:::$ 01)~
d ro ..9 V'1
t! CI) u~
(l.) '0 '0 'C)
~ ._ ~ I-< d
\,.) a,) ~ .......
::::: o
::l - .~
0 ;;>
~ ~ ~
........ ~
r:.n .s
d ~
0 ~
U tooo:l
(:::$
(l.) ~
Q
._
t!
~
tooo:l
0
~ •

",,,",,~~ - - ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ,-.r _ _ _ ~_-r-,

-

-.

>. '" l! ~ 0 .;. ,
0 II> <!!
'" '" c "" ~~ 0..
'"
'- ::J e .0 "'W
'0 ..... .... '" w2 ~
0 011 a "a
<:.> 0.. ell c
"0 '" .:! :s .~ II.) VI
'" <II e '" ~
'" "::::J 0 E "" -0 ~
C d E '" :0
:;;I ... '" II> V' - V-
a "e '''' "0 .s .S
5 E E. '-" ::J '"
'" -:::; '" "::::J ~
.:; ~' E "60 i :3
c .... .E! <J> '"
..:: ;;; '" <Il c c,
'" E 0..'" 0 "u ;:: II.)
::J.r. 0 II.l (I;l 0
;a c IJ en N ~ "0 c
'" 0 ~ 0::
U __ - ... II>
s V ~ : L.. II.l
"0 ::I ~ II) :: "0
~ C" ..:- .9 '" 0,)
'" 0 :>-. 'E ..c: 0..
c ';: 3 OJ) .:: ,\:i
.0>lI 9 <r.I "1:1
'" '- 't:I '" :E
0.. L.. ::I '" ;.! '"
0) U "0 U -0 '" .:::
-<0:: .a ..t::
~ 0.. ;::I U ""
QJ "5 OJ c
o .. L. C ._ :::l -~
-' ~!;::;
0 '" ;:. 0...0 cr
'" u ...
.£ u '" III ~
... c c .::: ... '"
~ <U 0 '3 c: 0
'" 0.. 0 '" '10 Q '"
ea ... N
... ~ p U !l.'I II.) .s "0
~ :;;I 0 ~ g .6 ~
-'~ In <:.> 0.. tr :: 0..
" Oi '" c
'" '" ;::I c .... :> ~ oJ
~ 3 C" :;;I '" E "0
.... ... '" E
0::: ~ '" c u 8 '"
Q II.l <;) '<.'II oU G.l ." '" E
"0 ,1= ... ss ." "C
;;:: '" 0 - oU '" '" C
4-;j iF <1l ~ g, S 0 v U
'0 .J: II.l
~ II.) c .~
;:. ~ '" c 0 ::i
s C .D 0 Il) '"
'" c :0 E .J: .,. !E
t: 0 ... II;)
5' 0 '" "1:1 0 ~ gj
'" "0 Co oU u c
.!::: .....! c ::I <i '" ~ ..J 0
-= '" ....
"'l '" 0" N U
;:: ~
t: f"! '0 '" ~ II.l !"l :.a
~ .s a '" :;;I
~ a ... cr"': I=i
~ :0 :::l '" '" 8
< '<ii' ... ... '- 0-
Ct ~ '" <I: "" 0 0- ~ C
~ or! 0.. C a. a..- v
, " '"
oc ti: rL ~ r "')
"
~
~,
;::;
~
...
~ e
ii'
1!!.
,~ .c.
.._ 0
..... ' <:;
I~ 1>
"!,~
'OJ
2i
c '"
;:;"
~ :g
:tl I
.._J
's
CO
<'II
E
s
0'
.0
"<: ." ";::
'" "
-<
:::I S
'i) '"
.... .Q
,.
~ c:
.....:l 0
' .....
V'
:::I',
f"'"i 10"'"
S ,,;
«I'
S 5
0 '!:,
~ s gj ---...;)~I

.0

a:

:5

o (J)

~

w

lii iii

...J W o -c ((

~

I

gj '0 .~

s 4!(~--

()) en

e

())

E

;t

I J.

1\ I ..

<J)

~

~ ;t

I

I I

I f J

I

C')

I

v

I

C\J

I o

I I

>. o ::c

o (J) a: w > Z => ...J W o « ((

~

(J)

I

o

o

o <!lz _«

IDID

.. z:;
;.
c
~ .~
~ "3
!l.(J
- ....,
"1;;:; "
!:: ~
::- :::
:::
£: S
~
!::
;; ~
<"l
C <::
O!.
=>
'0 p:
~ (J)

o

~, o

J:

(J)

UJ

--' <C_

::2!

Z

<C

(J)

f:!:

z

:'5

n,

z -o l5 o ::J o -c a:

I-

(.!) z l5 :J n, (/)

« z 'w

§

n,

o a: ::J Cl

Z« a:::!: «~

z w (.!)

ci:i w z o >< w

w o

8

-c

~

-c a::l

o

a.

I:: '0 '0 :::I

~

z UJ <!)

rJJ UJ Z o a:

Iz

(j)~

OZ ...JUJ UJ<!} 0...J UJUJ 1-0 a:Z ~00 a. a: >-1- C\I~ zz UJ~ <!}z ...JUJ

~z z~ 00 a:

XUJ UJrJJ C> Z C\I-

...JUJ UJrJJ

z -0 13 a:

UJ rJJ ~

00«« >...J...lz w::) urm ~oo~ zoo 0

::2: a: a.

"- I '" ~ I I
~ "" o e c Ul .~~
b C- '5 -0 1=
c: .~ 'r.:i '"
~ :> 0 Ie V' 5 ....... 'ol
«l C "C <l:I .. ,,, .... '" "C
0<) ~ § :::I E 0;) '"
"'0 l- cr :.s c OJ
~ 0 t$ ._ ,_
0 .!J
'" '" C- e S ::;l '"
n) «l - a ~ 0- 0.. vi
' ... t: If ~ '" '<'l <)
t: c: '" :: 'ol r- C ~
<L) '9 n '" ,e- u c '"
C CT "C 1) C v, ~ ~ .z
0 '<II c '" '" z
c: ::I ~ :.J -a ~
Co E 0 '" '" .E u
"C ... OJ
E ~~ ~ <":l 0- '0 "" (;n ,_,
0 ~ ~ C tJ 0) C It ~S
'§ ci ... 0.. c: c: ...
u '!: 0 '" ,1) 'iii ~
.;, C'C o .~ '" ., ..... t
0 > III .... ~ 3 '"
= 0-.:0 e ;5 0 ~
~ :.n ~ '" ...
3 z: P. <II
<Il 0 o:u :,) "C ::I t.>
0 II) 2!J -"0 '" sr '" '" "C
u Ul 0 U >;= OJ ~ e
= ~ 0; ::::I '- >. E c '"
f~
c: 0- "C ~- '0' '" ...
,.. c: '" ~ <:J:)
I: V UJ a ;::l .~ "0 <:)
C u ;;: N u 0
v"",, 'p OJ .~ '::I "C
Q) ,_ on "- 'iii .:)
'" o.c u 13 5 ~ s 0: 1::
a ~ -c ~ ] e u '"
:::l .~ e e 0-
c: ,0-'.- c !!J '" '" 0)
'" :>- ,!d g c :::I C
Il.) tn ..... = 0 5 ::::I E" '"
d -0 " ,..
c = cr ~ '" s 0 c
a .v, OJ a. '-
,_ "" '" ., 0 "- 0,
t: 'u E - ... 'u "C c, c: Q ._
0 '" ., e
.:-- u 0 Co e e .. ~ :E N
e ttl ... -0 0 .,
... 0.:= '" u " ... '" :>
~ B c ._ '" v.; C- o
Q VI 0; !?-c: <:l ., 'c ;;;;
,5 C'C <II en I!: ...
'" § c s: K '"
~ 0 <'I:: II) ~ '" Q)
Q) Ii> :0 "0 '" Col' e c.>
-:::: ... :;; ::::I
"'1::; U Il.) :E '" ... 'a :S J
E 0 '"
~ '" ;:j :ii c <) "'"" ., ,A
It)
::J .c . Iii ... ~ -5 '" ee
"'0 c; :::E i.:: '~
2 ,.:) ... Co. '0 rl ,l)
""Il.) -<": -a.
... .9 "" 0:: '-
~ VI Q~ t'"l ::::I C -= Qh :II E
.... ~ :r: d ] "" ... ~ E
... ":t Q(J C
~ ~ 0: ",.:0 0: "
0 IQ 0 '" - ., "3 .J '"
~ L- .5 VI 0.. fU '-l) 't:I . ;:::
C n) ::J Il.) => 0 21 ~.:; ~.;
Il.. 0"' ... ~ '"
0 , .$ ;.... a ~
,,~ 'C.. .._. ;..L; -tn 0'"
% 8 a.
.._,. 0
c:
~
eo
>=
~
e-,
'"
"l
~
:E!
'"
~
v.
0
-0
:::::::i
'''J
'"
0-
C
.....
'"
...
c
c
:oJ
-c
'C
~
~S E
i: :2
;:'l
~ s
Q
~ ;:."
c ~
-e c
;;: ~
.J:
=-. 0-
2 1!J
- t:;
:::;
...
... ..,.;
~ ~.
~
'C 0
Ii; 1-, o c..

o -0 (Ij

N ,Ii

<-

c:: e· - - - ~- -. ~ - - -

- - -

,~ - -

- .

-_ ~ - -~~- - - ~

- > ~ _- - - ...-

-~ - - -~---

o ....

C/J W o

~

C/Je) oC/J [(0 wO::: ::of_C/J

0:::": a. 0:::

~ ~ m

I I I

§

I

I

1

o Q)

o > UlS J!!"

~.~

Ul 0

e"g

.~ ~

0.,-

••

ij

i Olen

J 1 r--_::_*-,-O-:>I-l:l-SV'I-V-O--r-O-,O-Il:l-S-V'l-V-=O=3l:l-:d-:-]10 u£~ 0 ~ ~ ~ ~

~ §. ~ ~ ~ ;7; in ~ •• co

"S I
U
.. ''''
.t::; '"
'" =:
"'l E...
....
v ..
.D ,~
-= ~
~ ~
.... '<l
.g 'C
,:;: '<l
.;<;! '"
::: ..
c
C. ~
.~ 0
'l.I C
'0 >.
~ vi
c U
,0 c:
·0 ~
:c '1J
:i "'C
8
~ 0-
:;J
"'C ....
'" 01)
E c
U :::I
;;.. ..,
;0 '"
v C
't: u
v '"
V
<Il ...
.:::! c.
u
0 ,_
:;J ~
':7 "'C
!> <0
C :;::
U '"l
"'C 0
.;;
;J c:
~ '"
'"
ui u
E
e
..
c. <00 ::;-

w~ 5-'

C1JW wo

x '" 0 .,I

.= '" o .,

:cas

00",

...!. '" '" OJ

.... N

r..:..c

« u :::: '--0 .... c:

1,; ~

Ii: E

, t

·x ~ Q) 0 u: E

00

~~

~~

iJ

(~

III

~J6.g ~

~ L

,-.'.: .... - . ,... .

------ --~

o

o

o

-....

...J <Ii: ~ a: o z

r-,

-

-

'0 -

-

Z [DJ' - _

00

Uo

w~ 4; • ._

1-. 00 ..•.. lS.. .. ..... . .

~,§« •

I-I.iJ ::lo

~. :... . -_

ffil'i S I lIpcl'<I

-- xqn

It l}i ? _Iii xqn

~ ~ ~

J « ~ c: a z

z ;:;; ..

'0 ""

Vi c::: tU 1= '0:: e 11. z ~ w 'C/) u,

-

N

.....

....
1"1 ·6
-.
::
~ ~
- '"
~~ ..9
::>. II.>
- V
...
C :>
V
~ ,;:)
0:
~
Cl. r;
~ C
'0
'u
c:
0
:>
,S
~
Cl
d
;;p
:>
I;
><:
v
<IZ
C
::j
W
'1.1
0
5
::j
~
E
0
<.J
0
'0'
r-I
C
«
~ ~
::> 0
c '0
u: 0
P- 0)
'C
~
:::I
c..
0
'"
.5..
0)
Q.

Vl
::;
:0
;::>
'"
."
ti
.2
s
·v
C
..<::l
0)
<..>
~
(3 J ."
.~ (J o~2 .'d
... lii~c: V,:l
<:l <::
Q oCl~ ~ 0)
III Oil
C
~ .$!
c 0
's "0
~ C
." ~
~ ::.
s U .0'
"0
,.., ~
..: f'"J ....
0 C '"
I.> e,
'" ....
Cl § d
E
1=
~ 0 ..
If Q.
-. .~ c

'"

.....

" ..

d.
"0
...
."
.J:
U
C2
>.
5
~
...
~
,'(.I
c
j ...
a
+ 0..
l~; II v-
a
"C
.(01
tJ
o •• rn t=
~v:
Q <II
U
'"
~
...
a
U
>:)
"ii
'"
'"
<'".J
C
~
a)
"0
'"
0
il! 0.
~
t .......
10.D ~
'.,11111
-<
;::: '"
a .O.OiOP - I':
""
C o Ii: ::?: \..

,:r,:; 'C'!:!
E E
.~
S i::
'" ,'"
-;:; -c
i:: '"
-c
:i ·ti
=
0 ~
'" :0-
se :0
0 '"
::r: r:I.I
0
'" ....
v .0
C ,..
I:l
:l 0
:;I) '"
'" '"
0 ..!2
-.l
~ E
"
N 'I:
,..... ~
<: ''''j
<0:: '"
::::; 'OJ
.::
C 0
IL£: 'u ,
4l
C
1f <~
ti
.c: ~
.,
Q> ..:!
"
III ~
0)
~ E "in
~g -
lenl:>e UQ!SJ9dSIO ~]. -0
:>
.;;:)
>. "U
'0 &
:r: 0
~ ....
0..,...:...
0 ~
"0 '0
·0 'QJ
0:; fi-
.J: IIJ
0 '"
N c, "0
.D .",
~ u
8 I)
"0
::i .. 'il !ill
'w ." 1l.J
C "0 ...
e! 0 0:;
.l!! IC '3
<II <0 oil
.;" 0 'of § c
E <=
~ <:)
'ii '0
....
.Q. "0 '"
.0 '" 0 r=
§ . ....,
i) 0:;
u
0 !} .._,
0 E "'r.i
:0 .S ::>
':> d, '" <0 ::>
0 '" "0
1»,,,,,- jij C'C
.a~8 8 ~ § 0 6b
~1bo ~ N 0
(.>gN ,..j C
C 0
'-
Q) <{ ,.,
(.> ~ CI...
....... ;;:J
-
0 '"
Il: '-
'>{I i

t:-
-_
::;
'13
ii
c
""
<:::
1;;: I'll
'::! a.
~ 2
s :I
§ IU
~ I:
=: 2
.::: I'll
..::: li
c 0
~ a.
Q)
:::I
go
fit
Q)
I:
0
._
U
I'll
..
III
E
VI II>
I'll 0
,z
... <t >o :r:

o o

-5

~

..

Z...,i '"
"~~ <Il
~
5~ <U
"0
om .8
5t <::
~5 OJ
'" ~
0;
B
.;;
'"
'"'
"
I:;
OJ
":;
0
Co
'"
<::)
Co.
P
s
OIl
I:;
'0
"0
<l:I
:0
0
c..
-; '"
,:::l ";;;
Q «
"" '"'
<II "0
<I>
<1l
"0
r:n '"
M "'l
..... "0
< Eh
"' .2
::l
e r.s
u:: I:; [ §.

.,

'Z~ .' ~-, <Il
L'<l
s~~a~~~~ 'c
iG!lliEb 0
- ·i~<" _, ~
II! 4: .. ~", ~
~l~f!'x5
Si",!h <d
x ... ~ 'u
c:--zta>:c b
5U=§~=!
.. -0( '"
~I~~~~~ ::s
"'
0
"''I''': 0 "= j1 Q
"-~:J.i!1 M e:..
C
u
:3
-0 8
c.
<::! ::a
~
'~ ':::l
.~ 0..
u $::;
«: ~
0
-:0 ~
<Il
e ....
0
~ Co
'" '"
0:: d
'Q
:I 'g
v:;
'.J C
0
~ u
'" 0
E u
o
.t: Co
I'l
C
'"
"'! '"
If) ~
~ .~
c;
~
(i: c.u