Вы находитесь на странице: 1из 8

STOMATOLOKA PROTETIKA- PRETKLINIKA

Test pitanja

TOTALNA PROTEZA

1. Navedite delove alveolarnog grebena koje je neophodno rasteretiti tokom uzimanja


funkcionalnog otiska

2. Definiite fizoloko mirovanje mandibule:

3. Veliina interokluzionog prostora kada se donja vilica nalazi u poloaju fiziolokog


mirovanja iznosi proseno __________________________________.

4. Modelovane povrine totalne proteze su:


5. Vertikalni peklop zuba predstavlja

6. Horizontalni preklop zuba predstavlja

7. Orjentaciona okluziona ravan slui kao indikator za:

8. Donji boni zubi kod totalnih proteza u odnosu na alveolarni greben postavljaju se

9. Vrste individualnih kaika su:

10. Navedite intraoralne pokazatelje za odreivanje orjentacione protetske ravni:

11. Definiite pojam vertikalne dimenzije okluzije:

12. Pri pokretu protruzije u nosica totalnih proteza boni zubi:

13. Zone koje se moraju rasteretiti u toku uzimanja funkcionalnog otiska su:

14. Faringealna granica gornje totalne proteze nalazi se:

15. U fazi odreivanja meuvilinih odnosa poloaj fiziolokog mirovanja se postie se kada
bezuba osoba izgovara glas

16. Polimerizacija akrilata mora da se zavri na temperaturi od __________ zato


to_____________________________________________________________
17. Ekstraoralni pokazatelji za odreivanje poloaja orjentacione okluzione ravni su:

18. Funkcionalnim otiskom bezube vilice treba:

19. Bipupilarna linjija je

20. Kamperova linija na licu spaja

21. Gornji bezubi greben se resorbuje u _________________________ pravcu, a donji bezubi greben
______________________ pravcu.

22. Definiite pojam okluziona ravan:

23. Definiite pojam orjentaciona okluziona ravan:

24. Obrazni luk predstavlja

25. Definiite pojam Frankfurtska ravan:

26. Bovilov trougao predstavlja

27. Akt gutanja se koristi za odreivanje

28. Retencija totalne proteze ostvaruje se:

29. Donja totalna proteza distalno treba da se ekstendira:

30. Osnovne kretnje u temporomandibularnom zglobu su:

31. Osnovni fizioloki pokreti donje vilice su:

32. Prema tehnikim reenjima i mogunostima artikulatori se dele na:

33. Funkcionalnim otiskom se obezbeuje:

34. Kod osoba sa eugnatim odnosom vilica osovina gornjeg centralnog sekutia posmatrana u
sagitali zaklapa sa horizontalnom ravni ugao od ____________.

35. Prema rasporedu i stepenu primenjenog pritiska na tkiva leita proteze, otisci se dele na:

36. Retancija predstavlja

37. Zone koje se moraju rasteretiti kod izrade proteza su:

38. Koje orjentacione linije se ucrtavaju na vestibularnoj povrini zagriajnih ablona?


39. Koncept okluzije koji se koristi u izradi totalne proteze je:

40. Definiite centralni poloaj mandibule:

41. Navedite uloge zagriajnih ablona:

42. Zahtevi koje treba da ispunjava baza zagriajnih ablona su:

43. Za izradu privremene baze zagriajnog ablona mogu se koristiti sledei materijali:

44. Za izradu definitivne baze zagriajnog ablona mogu se koristiti sledei materijali:

45. Zagriajni bedemi se koriste za:

46. Prosena vrednost Gotskog luka iznosi

47. Poloaj prednjih zuba kod totalnih proteza definisan je):

48. Bonvilov trougao koristimo kao smernicu :

PARCIJALNA PROTEZA

1. Definiite pojam biostatika ravnotea:

2. Krezubost tipa Kenedy II odnosi se na :

3. Nedostaci ianih kukica su:

4. Uloga dentalnog dela ploastih parcijalnih proteza je da:

5. Navedite vrste velikih spojnica donje skeletirane proteze:

6. Navedite uloge atemena kao savremenih retencionih sistema:

7. Uloga dentalnog dela ploastih parcijalnih proteza je da:

8. Kao retencioni elementi ploaste parcijelne proteze koriste se:

9. Beskrajna Kenedy kukica lokalizuje se na :

10. Sedlo skeletirane parcijalne proteze sastoji se od:


11. Direktna veza gingivanih i dentalnih delova skeletirane proteze primenjuje se u sluajevima:

12. Krezubost tipa Kenedy I odnosi se na :

13. iane kukice se po funkciji dele na:


14. Vezu gingivalnog i dentalnog dela parcijalne skeletirane proteza predstavlja:

15. Atemeni tipa klizaa obezbeuju pokrete:

16. U sluajevima slobodnih terminalnih sedala skeletiranih proteza veza gingivalnog i


dentalnog dela mora biti:

17. Definiite klasu krezubosti tipa Kenedi III :

18. Definiite klasu krezubosti tipa Kenedi IV :

19. Retencioni deo ruice livene kukice smeten je uvek :

20. Prednosti livenih kukica u odnosu na iane su:

21. Dublirani radni model u izradi skeletirane parcijalne proteze izliva se od

22. Krezubost tipa Kenedy III odnosi se na :

23. iane kukice imaju ulogu da :

24. Mala spojnica parcijalne skeletirane proteze ima ulogu da

25. Dentalni prenos pritiska vakanja u skeletiranih parcijalnih proteza ostvaruje se putem

26. Definiite klasu krezubosti tipa Kenedi II :

27. Definiite podjezini luk :

28. Nedostaci livenih kukica su:

29. Krezubost tipa Kenedy IV odnosi se na :

30. Ugao izmeu okluzalnog naslona i tela kukice iznosi

31. Navedite uloge paralelometra u izradi parcijalne skeletirane proteze

32. Navedite osnovne oblike velike spojnice skeletirane proteze:

33. Uloge okluzalnih naliva kao dentalnih delova skeletirane proteze su


34. Retencija kod parcijalnih ploastih proteza zasniva se na:

35. U zavisnosti od toga koja tkiva uestvuju u prijemu optereenja sa vetakih zuba,
razlikujemo sledee tipove parcijalnih proteza:

36. Navedite uloge velike spojnice skeletirane proteze:

37. Uloga veze gingivalnog i dentalnog dela skeletirane proteze je:

38. Kod teleskopske rezilijentne krune meuprostor izmeu okluzalnih povrina unutranje i
spoljanje krune iznosi _________________________

39. Kao stabilizacioni elementi kod skeletirane parcijalne proteze koriste se:

40. Polimericaja akrilata u zavisnosti od vremena i temperature moe da bude:

41. Na livenoj kukici razlikujemo sledee delove:

42. Okluzalni naslon kod livene kukice predstavlja deo koji ima ulogu da:

43. Uobiajene dimenzije podjezinog luka su:

44. Podjezini luk se u kranio-kaudalnom smeru mora nalaziti u

45. Sedlo skeletirane parcijalne proteze sastoji se od:

46. Navedite delove parcijalne skeletirane proteze:

47. Karakteristike livenih kukica od kojih zavisi retencija skeletirane proteze su (zaokruiti
netaan odgovor):

48.Livene kukice mogu da deluju na zube silom od _____________ N.

48. Koji su osnovni delovi dentalnog paralelometra ?

49. Umetnuto sedlo kod parcijalne proteze e se nalaziti kod:

50. Navedite uloge proteznog sedla (najmanje tri):

51. Gingivalni deo parcijalne ploaste proteze ine:

52. ta je okluzalni naslon:

53. Dubler model se izrauje od:

54. Gde na zubu treba postaviti stabilizacioni deo kukice:


55. ta predstav lja Bauingerov efekat?

56. Protezna ploa PPP ima sledee zadatke:

57. Mirno leanje PPP moe se ostvariti ako postoje retencioni zubi u sledeim parovima

58. Bonvilov trougao je jednakostranian trougao sa prosenom duinom stranica od

59. Kamperova linija je zamiljena linija koja spaja

60. Gde se sve upotrebljavaju zagriajne ablone u izradi totalne proteze

61. Osnovni oblici krezubosti su:

62. Nedostaci ianih kukica u izradi parc. proteze su: (tri tana odgovora)

63. Radni model parcijalne ploaste proteze dobija se na osnovu:

64. Podjezini luk predstavlja:

65. Velika spojnica parcijalne skeletirane proteze treba da bude:

66. iane kukice koje mogu prenositi okluzalne sile na preostale zube su: (zaokrui tane)

67.Anatomski model i dubler model:

68.Radni model na kome se modeluje votani model skeletirane proteze je izraen od:

69.ta obuhvata zavrna obrada parcijalne proteze:

70.Dubliranje osnovnog modela se obavlja:

71.Uloga dentalnog dela PPP je

FIKSNA PROTETIKA

1. U zavisnosti od materijala od koga se izrauju vetake krunice se mogu podeliti na:

2. Metalni cilindar za livenje metalnih fiksnih nadoknada oblae se __________


_________________________________________ a to je potrebno da bi se
_____________________________________________________________________
3. Topljenje klasinih zlatnih legura moe se obaviti na tri naina:

4. Glaziranjem keramike postie se:

5. Otpornost dentalnog mosta na savijanje zavisi od:

6. Kontakti koje ostvaruju fiksne nadoknade sa antagonistikim zubima treba da budu

7. Navedite nedostatke fasetirane krune:

8. Metode koje se mogu koristiti za modelovanje kapice u vosku pri izradi


metalokeramikih krunica su:

9. Obrada metalnih povrina konstrukcija za metalokeramike nadoknade ima za cilj:

10. Pravila statike znaajna za konstrukciju mosta su:

11. Koja je svrha degasiranja i oksidacije metalne strukture i kada se ona vri u toku izrade
metalokeramikih nadoknada?

12. Oblik demarkacione zone pri preparaciji zuba za izradu fasetirane krune je:

13. Debljina tanje adapt folije iznosi ______ , a ona obezbeuje _______________________
________________________________________________________________________

14. Debljine keramike u okviru metalokeramikih kruna ne treba da prelazi debljinu :

15. Depulpisani zubi pri izradi fiksnih nadoknada mogu se ojaati

16. Mehanika optornost mosta zavisi od (zaokruiti netaan odgovor):

17. Visei lan u fiksnih konstrukcija lokalizovan je :

18. Livene krunice izrauju se kao :

19. Kod fasetirane krunice sa bukalne povrine mora biti uklonjeno oko_______mm zubne
supstance.

20. U fiksnoj protetici za elektrolitiko taloenje na povrinu otiska koriste se

21. Zavisno od naina vezivanja tela mosta za kotve, mostovi se dele na:

22. Otisak za livenu nadogradnju se moe uzeti na dva naina. Navedite ih:

23. Kakvog oblika moe biti demarkaciona zona?


24. Pri izradi metalokeramikih nadoknada neophodno je bruenjem zuba ukloniti:

25. Prenos pritiska vakanja fiksnim nadoknadama moe biti (zaokruiti taan odgovor):

26. Topografska podela mostova:

27. Podela mostova na osnovu materijala od koga su izraeni:

28. Podela mostova na osnovu broja nedostajuih zuba i poloaja bezubih prostora u zubnom
luku:

29. Konstrukcija dentalnog mosta treba da udovolji sledeim zahtevima:

30. U sastav mosta ulaze sledei delovi:

31. Kao kotve ili retineri mosta mogu se koristiti:

32. Primarni nosai mosta su


33. Sekundarni nosai mosta su

34. Mostovi sa inlejom kao kotvom primenjuju se kada

35. Ukoliko meulanovi mosta ne dodiruju bezubi alveolarni greben onda se ovakvi mostovi
nazivaju ______________________________.

36. Ekspanzija vatrostalne mase koja se koristi u izlivanju metalnog dela fiksnih nadoknada
moe biti:

37. U fiksne nadoknade spadaju:

38. Koronarni deo livene nadogradnje sa preostalim delom zubne supstance ima oblik

39. Koliko se kotrahuju legure zlata prilikom livenja fiksnih nadokanada?

40. Zato se metalni cilindar za livenje oblae specijalnom trakom?

Оценить