You are on page 1of 1

ORK S GOGO

s Gogo o, Or mi ma je nko o. s Gogo o, Or mi ma je nko o.


Elo lw re Gogo?. Ookan lowo s Gogo baba awo. Ase.

ORK S WARA

s Wara na wa o, s Wara o. s Wara na wa ko mi o, s Wara o.


Ba mi wa iywo o, s Wara o. Ma je or mi o baje o, s Wara o.
Ma je ile mi o daru, s Wara o. Ase.