O FARELO | Novembro de 2017 V

Galicia
Redacción A CORUÑA

A Deputación da Coruña nomea O programa de ocio alternativo
Nocturnia ofrece máis 1.200
Fotógrafo Histórico a Carlos Valcárcel prazas para actividades no
último trimestre do ano
A
Deputación da Coruña
nomeu a Carlos Valcárcel

N
Gay como Fotógrafo His- octurnia, o programa lates, clown e zumba; ademais
tórico, en recoñecemento a súa de ocio gratuíto para de asistir a roteiros sobre per-
traxectoria de máis de medio sé- mozas e mozos de 12 sonaxes coruñesas ou rutas de
culo de creación fotográfica. a 30 anos da Concellería de sendeirismo en Rois e Muxía.
O Salón de Sesións da Deputa- Participación e Innovación No mes de decembro as ac-
ción da Coruña acolleu o acto en Democrática, abre hoxe o tividades terán lugar na pri-
que a responsable da Área de Cul- prazo de inscrición para as ac- meira e na terceira fin de
tura e vicepresidenta da Deputa- tividades que se desenvolve- semana. Así, mentres os días 1
ción da Coruña, Goretti rán nas fins de semana entre e 2 as rapazas e rapaces pode-
Sanmartín Rei , fixo a entrega do os meses de outubro e decem- rán crear os seus cadernos de
diploma honorífico co que se re- bro. Serán 1.225 prazas as viaxe, gorras ou axendas, na
coñece a dilatada traxectoria do dispoñibles para esta nova seguinte fin de semana reali-
fotógrafo lucense. edición da iniciativa munici- zarán obradoiros de animación
Sanmartín, destacou o traballo pal, que ofrece, nesta oca- en debuxo, repostería sauda-
de Valcárcel calificandoo como sión, 60 propostas que van ble sen azucre ou de arquitec-
“un artista cunha mirada singular obra que nos fala do noso pa- súa modernidade ao continuar a desde as actividades deporti- tura para interpretar a cidade.
e específica”, coa que foi quen de sado mais tamén se soubo adap- publicar as súas imaxes a través vas até as formativas, pa- Neste mes tamén haberá acti-
captar “imaxes de Galicia en tar aos novos tempos”. da rede instagram. sando por culturais ou vidades deportivas, como de-
blanco e negro que nos transmi- Pola súa parte, o coordinador Finalmente, o galardonado recreativas coa finalidade de fensa persoal ou rutas de
ten a historia das súas persoas e do programa de actividades do agradeceu o recoñecemento da favorecer unha educación sendeirismo.
mailos seus sentimentos”. premio Luis Ksado da Deputación Deputación da Coruña nunha in- para o lecer saudable e xerar A inscrición --que é gra-
“Sen ningunha dúbida, pode- da Coruña, Xurxo Lobato, apro- tervención en que destacou o hábitos que favorezan o de- tuíta-- para as actividades de
mos dicir que Carlos Valcárcel é veitou a súa intervención para re- “orgullo” que sinte polo nomea- senvolvemento integral da Nocturnia pode realizarse a
o decano do fotógrafos contem- pasar a traxectoria fotógrafo mento. “Eu só sei falar coas fo- xuventude. través da páxina web www.co-
práneos de Galicia”, sinalou San- nado en Lugo en 1929, subli- tografías”, dixo Carlos Valcarcel Nesta primeira fin de se- runa.gal/cmix con periodici-
martín ao tempo que fixo ñando que, malia non se ter de- para explicar a brevidade do seu mana de actividades, o pro- dade semanal. Así, as persoas
fincapé na “humanización” das dicado profesionalmente ao discurso nun acto en que algun- grama ofrecerá propostas interesadas en participar nos
imaxes que asina Carlos Valcár- oficio, “a fotografía sempre foi has dos milleiros de fotografías como iniciación ao surf, un obradoiros dunha fin de se-
cel. En concreto, a vicepresi- súa vida”. Lobato reparou, pola que ten tirado se proxectaban bootcamp roller derby, rutas mana, poderán realizar a súa
denta da Deputación detívose na súa parte, na imaxe tomada polo en dúas pantallas do salón de de sendeirismo ou un taller de inscrición desde o luns anterior
fotografía “A nai do emigrante” fotógrafo dun grupo de mulleres sesións. deseño e estampación en á actividade, desde as 16.00
en que se retrata unha muller ao vestidas de negro en Muros, “viu- Carlos Valcárcel pasa a engro- papel. Xa de cara ao mes de horas, ata as 12.00 horas do
fondo dunha estancia repleta de vas de mortos” pola que dixo sar unha listaxe de ilustres ar- novembro, celebraranse obra- xoves anterior á actividade --
obxectos enviados polo fillo nun sentirse impresionado. “As súas tistas gráficos galegos que xa doiros tan diversos como de ou que se esgoten as prazas
escenario cheo de ruído mais a fotografías ademais de mostrar a foron recoñecidos como Fotó- cociña tradicional e caligrafía dispoñibles para cada activi-
través do que “é quen de trans- inmensa creatividade son tamén grafo Histórico pola Deputación chinesa, break dance, danzas dade--. Para máis información,
mitir a inmensa soidade desa documentos da nosa historia. da Coruña, entre os que se en- polinesias ou de bixutaría; así pódese visitar a páxina web
muller”. Con este premio, finali- Vemos un pasado, unha mirada contran nomes como Virxilio como sesións de introdución a www.coruna.gal/participacion
zou, a Deputación da Coruña etnográfica”, dixo Xurxo Lobato Viéitez, Mary Quinteiro, Alberto disciplinas deportivas como o así como as redes sociais --Fa-
“quere contribuír ao recoñece- quen falou da condición de “his- Martí, Julio Mayo ou Ramón piragüismo, boxeo sen con- cebook e Twitter-- deste pro-
mento da súa grande obra, unha tórico” de Carlos Valcárcel e da Caamaño. tacto, fútbol gaélico ou esca- grama, ademais de consultar o
lada en rocódromo. Tamén novo número da revista 'Coruña
haberá ocasión de participar Mutante', dispoñible nos diver-
en actividades de capoeira, pi- sos equipamentos municipais.
Novo punto de Servicio de Préstamos das
Bibliotecas Municipais

O
alcalde da Coruña, Xulio
Ferreiro, presentou esta
tarde no Centro Cívico de
Novo Mesoiro o novo punto de
Servizo de Préstamos das Biblio-
tecas Municipais no barrio, e a
programación cultural específica participativo levado a cabo no cultura, ao saber, e ao coñece-
asociada ao mesmo. O rexedor, barrio, á fin de coñecer as nece- mento. Hoxe é tamén un día de
que estivo acompañado polo edil sidades culturais da veciñanza. esperanza, porque non hai nada
de Culturas, José Manuel Sande, “Este é un día de futuro e de máis gratificante que poder dar
e a concelleira de Participación e democracia, xa que damos cum- resposta a un pobo que pide
Innovación Democrática, Claudia primento a unha vella demanda saber máis e estar máis prepa-
Delso, lembrou que este servizo de Novo Mesoiro, a de contar con rado”, sinalou Ferreiro, neste Día
nace como resultado do proceso recursos que faciliten o acceso a Internacional das Bibliotecas.