ANO 3 | Edición nº 35 | Novembro de 2017 | Prezo 2 euros

3.099
actuacións
"A Pé de
Barrio"
Páxina 8

70 locais no
Santiago(é)
tapas

Páxina 9

Ribeira Sacra
vendimou 5,5
millóns de
quilos de uva
Páxina 10

O ourensán
Faustino
13º Congreso do PSdeG-PSOE
Páxina 6 e 7
Miguez
canonizado Goretti Sanmartín,
Entrevista

Páxina 12 Vicepresidenta da Deputación da Coruña
Orzamento de “Son unha persoa do BNG, e
256 millóns
no Concello sempre defendemos a
de Vigo desaparición das deputacións”
Páxina 22 Páxina 5
2

Opinión
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Cadernos da viaxe Por: Xoán Antón Pérez-Lema

nistrativa. A autono-
Este 155 é inconstitucional e liquida o mía política de Galicia
ou Catalunya xa

Estado das Autonomias non é sagrada

O
en termos cons-
titucionais.
Agora é unha
artigo 155 da vixente Constitu- gunha para que os Gobernos centrais ocu- dería nunca disolver o Parlament nin mera concesión
ción faculta ao Goberno do Estado pen as Institucións territoriais ou desti- cesar o Govern. outorgada.
para intervir o Poder autonómico túan ninguén. De feito, o Congreso que A aprobación deste 155 ven de liquidar Como pasou coa reforma do artigo 135
no marco da autorización que lle outor- aprobou a Constitución rexeitou unha as poucas garantías de autogoberno para (que priorizou o pagamento da débeda
gue o Senado. Inspirouse na “coerción fe- emenda presentada pola AP de Manuel Galicia e demáis nacionalidades, definidas pública sobre o financiamento da sani-
deral” do artigo 37 da Lei fundamental de Fraga para lle outorgar ao Goberno do Es- na Constitución e nos Estatutos. O Go- dade, a educación e demáis servizos pú-
Bonn (norma constiitucional alemá) e tado a facultade de disolver Parlamentos berno do Estado, seguindo a Carl Schmitt, blicos) outravolta o bipartidismo
non constitúe un título competencial ou cesar Autoridades autonómicas. Unha ven de se situar por riba da Constitución dinástico (agora feito tripartito coa ines-
para anular, suspender ou suprimir os Go- decisión que amosa nidiamente a inten- ao lexislar sobre o estado de excepción á timábel achega de Cs) rachou coas regras
bernos e/ou Parlamentos autonómicos, ción dos constituíntes. marxe da mesma, enviando a mensaxe de de xogo. Porque o que pasou cos esta
nin moito menos para disolver éstes e Cómpre clarexar que estes argumentos que, no futuro, os Gobernos autonómicos aplicación do artigo 155 afecta substan-
convocar eleccións. foron xa publicados hai anos por relevan- poderán ser cesados e os Parlamentos au- cialmente ao dereito á autonomía das na-
Outros ordenamentos federais ou de tes xuristas unionistas como José María tonómicos disolvidos. cionalidades do artigo 2 da Constitución.
Estados compostos, como as Constitu- Gil-Robles y Gil Delgado ou o profesor Deste xeito, ráchase coa garantía Desaparece, de feito, a garantía da auto-
cións italiana e austriaca si prevén a po- García de Enterría. Nos últimos días foi constitucional da blindaxe das Institu- nomía recoñecida nese artigo.
sibilidade de suspender ou anular tamén a tese do Consell de Garantías Es- cións de autogoberno das nacionalidades As forzas unionistas veñen de aprobar
Gobernos e Parlamerntos territoriais en tatutàrias da Generalitat, o mesmo que do Estado español na súa autoorganiza- unha mutación constitucional fundamen-
casos extremos. Mais as normas consti- declarou ilegal a aprobación das leis ca- ción e funcionamento. Sabíamos xa que tal sen abrir melón ningún. O Estado das
tucionais española ou alemá non, senón talás de referéndum e transitoriedade. o ámbito competencial do autogoberno Autonomías morreu xa. Non sabemos o
que prevén con carácter aberto a posibi- Velaí as evidencias desta arbitraria in- non estaba blindado e que foi continua- que virá, mais polo de agora semella que
lidade de intervir as Institucións autonó- constitucionalidade. Porque, mesmo que mente baleirado estes anos con profusa imos cara unha recentralización e rena-
micas, a medio mesmo do resgate se declararan consonte co artigo 116 da lexislación recentralizadora. Mais agora cionalización española moi potentes, moi
temporal de determinadas competencias, Constitución o estado de excepción ou o recondúcese o dereito á autonomía polí- pouco diluídas en formas de descentrali-
pero non constitúen autorización nin- estado de sitio esta declaración non po- tica a unha mera descentralización admi- zación puramente administrativa.

Carta ao Director

Incendios e medios

A
nte todo a solidaridade deste ci- tenimiento de Infraestructuras, S.A. por
dadá con todos os afectados pola garda con base na comarca viguesa aten-
criminal acción dos incendiarios der con eficacia e garantias unha situación
na nosa terra. de emerxencia en situacións normais. Na
A consecuencia desta criminal acción situación de excepción vivida en outubro,
ata conleva a perda de vidas e os béns 2017; invisibles e sen ningún reforzo ó
mais preciados de moitos veciñ@s como estar en máns de concesionarias con
as suas vivendas e medios de vida. ánimo de lucro e sen vinculación algunha
Constato que a maioria de alcaldes e al- coas emerxencias.
caldesas ó carón dos seus veciños afecta- Incluso o Concello de Ponteareas que
dos no que respecta a canalización de rebasa os 23.000 veciñ@s carece do obri-
axudas e intentar restablecer a normali- gatorio servizo básico ante unha emerxen-
dade nos seus municipios. cia e actua con neglixencia ó enganar a
En cambio non me consta que nin- cidadanía o contar con conserxes, conduc-
gunha autoridade local ó fronte de mu- tores e peóns coa uniformidade de bom-
nicipios inferiores a 20. 000 veciñ@s beiros cando so son contratados algúns Veciños loitan contra o lume en A Cañiza. Foto Anxo Gutierrez
teña denunciado o organismo provincial incluso ó marxe da Constitución.
por non cumprir coas suas competencias No caso de emerxencia nun edificio de unha carroceta urbana con capacidade de obrigado como o conservatorio e escola
no que respecta a protección cidadá ante oito alturas mellor non pensar ó estar o 1.500lts. de auga. de música, escola infantil, residencia de
as emerxencias. camión autoescala mais cercano no Con- A conclusión e que independente- anciáns e algúns mais.
Os concellos de A Cañiza, O Covelo, cello de Vigo xa que o do Consorcio Pro- mente dos cambios nas politicas fores- Agardo que as alcaldías dos outros
Arbo, Crecente, Salvaterra de Miño, Mon- vincial de Pontevedra so chega as cinco tais; a necesidade de que o Concello de concellos mencionados defendan ós seus
dariz e As Neves como zona cero sen nin- alturas. O nucleo urbán ponteareano con Ponteareas esta na obriga de contar con veciños e exixir do organismo provincial
gúnha instalación contra incendios e garaxes ata tres andares soterrados que 23 bombeiros, un camión autoescala, un instalacións públicas de extinción de in-
salvamento. Incluso o organismo da nosa en caso de incendio os veciños en alto camión de primeira intervenvión e un no- cendios e salvamento e non so acudir
provincia carece de bombeiros con cober- risco ó carecer de bombeiros o concello tríz. Esta claro que misión imposible pola con lamentos cando algún veciño teña
tura a todos os municipios mencionados. que so conta con un GRUMIR composto situación económica do concello que en un sinistro.
Imposible que os tres obreiros de Man- por dous camións unbáns históricos e cambio presta servizos so que non esta José Carlos Represas Domínguez
3

Editorial
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Por Guillermo Rodríguez

O sexo, o amor fronte ao Poder
T
al vez os lectores deste humilde O sexo ou a paixón amorosa foron os de- nai, a raíña dona María, asasinou a dona las) era
xornal están á espera de que o di- sencadenantes da guerra de Troia cando Leonor tentando externinar a súa descen- algo de-
rector tratara nas súas reflexións ou Paris, o principiño picaflor troiano, seduciu dencia. Conseguiuno con tres: Fadrique Al- presivo e
editoriais sobre Cataluña. Sinto defrauda- a Helena. A dona do rei grego Menelao fu- fonso, Juan Alfonso e Pedro Alfonso, sendo, tiña cre-
los. Persoalmente estou de Cataluña ata o xindo con ela. Isto é confirmado por Ho- el mesmo asasinado por un deles , Enrique cido sen
cocote. Levamos meses, por non dicir mero, o poeta cego.O mesmo podiamos de Trastámara, quen se quedou co trono rei- amor. Ca-
anos, con Cataluña sobre a mesa. É non dicir da invasión islámica de España en 711 nando como Enrique II “o das Mercedes” sado por
se trata de infravalorar o tema, nin moito que, segundo a lenda, foi o resultante da (1369-1379). Así se impuxo a dinastía que razóns de estado, cunha princesa belga á
menos; trátase de cambiar de aires un vinganza do conde don Julián, gobernador alcanzará ata Juana la Loca, que sería subs- que non amaba, deuse ao puterío e á caza,
chisco para poder así mellor osixenármo- de Ceuta, porque o rei godo Rodrigo tiña tituída pola dinastía dos Austrias ou Habs- ata que a baronesa húngara o seduciu.
nos. Hoxe vou volver aos meus temas re- seducido e violado a súa filla, Florinda o La burgo. A paixón dos reis e raíñas altera o O principe Rodolfo tiña preparado un
centes sobre a erótica do Poder, só que Cava, na corte de Toledo. destino dos pobos. ambicioso proxecto político que seu pai
neste ocasión non se vai tratar dos efec- Que dicir de Cleopatra? A súa chegada Outro tanto ocorre co infante don Pedro non aceptou.. enfrontado con el e fraca-
tos eróticos do Poder senón, máis ben, de á historia de Roma ben puido alterar o de Portugal, quen aínda sendo príncipe se sando os intentos de roubarlle o Poder de-
como a erótica, o sexo inflúen no Poder. destino do mundo. De entrada seduciu a namora de Inés de Castro (1325-1355), cidiu suicidarse. Maria Vetsera
Para iso voume apoiar nun traballo que Xulio César, que a subir aos altares en dama galega de nívea pel, ollos azuis e pel acompañouno, como Clara Petacci e Mus-
nos ofrece a escritora Elena Sanz. Exipto, que se non o teñen asasinado hou- nacarada. Ao rei Alfonso IV o Bravo e á solini e como Eva Braun e Hitler. Tamén
Fálanos da enorme influencia do sexo, bera entronizado en Roma, como raíña corte non lles gustaba a galega e desacon- fora sonado o caso do pronazi rei de In-
do amor na historia da Humanidade.Como glaterra Eduardo VIII, quen renunciou ao
en todo acontecemento histórico podemos trono, abdicou conformándose co título
atopar motivacións sexuais, eróticas; cau- de duque de Windsor polo amor da divor-
santes, moitas veces, de certos bandazos ciada e pouco atractiva americana Wallis
da Historia. Lembremos, aquí, o dito de Simpson, a quen o goberno británico se
Juan Ruiz, arcipreste de Hita: “Como dixo negaba aceptar como raíña consorte.
Aristóteles, cousa verdadeira é// que o Igual que lle pasou a Miguel Boyer cate-
home por dúas cousas traballa, a pri- quizado e apartado do Poder polo irresis-
meira// por conseguir sustento, a outra tible engado de Isabel Preysler.
por “encontro” con femia pracenteira”. Ou Especulouse que foran feitizados polas
sexa, as metas da Humanidade serían ali- habilidades sexuais das súas respectivas.
mentarse e copular.Isto explicaría que o Parece que a americana engaiolaba ao seu
sexo e o amor poidan, en ocasións, alterar “panoli” inexperto británico mediante a
o rumbo da Historia. práctica da “presa de Cleopatra”; unha
Dende a remota historia o sexo ten pres- destreza habitual no Lonxano Oriente que
tixiado ao poder. Dende o macho alfa pri- consiste en masaxear o pene cos músculos
mitivo dominante da manada fecundando da vaxina, variante sexual descoñecida no
a cantas femias fora capaz, que se sometían pacato accidente cristiano, xa que é pre-
obedientes; durante a época histórica dos ciso que a practicante entrene eses mús-
faraóns que tiñan ducias de esposas, nal- culos dende a infancia.
gúns casos como garantes de acordos inter- Na España recente apenas temos rumo-
nacionais, a Salomón, rei de Israel que res de certas saídas de tono por parte dal-
soportou, por razóns do seu cargo a enorme gúns membros da realeza. Nada comparable
tarefa de contentar setecentas féminas e consorte; Roma camiñaba cara a unha mo- sellaron o casorio pero don Pedro mantí- aos casos anteriores. Non mundo hispano
trescentas concubinas; con moita frecuen- narquía cesárea; ainda así, o Imperio que vose dálle que dálle e tivo varios fillos con si que podemos afirmar que en canto che-
cia as directrices políticas dun estado co- César preconizaba chegou logo de que Cleo- ela. Ao remate, o sistema, o rei e os seus gan ao Poder van ao asalto de toda femia
cíanse no harén entre favoritas e eunucos, patra cativara cos seus encantos o sucesor magnates, cortaron de raíz asasinándoa. vistosa que se lle poña a tiro.
coas intrigas de por medio nas que o im- de César, Marco Antonio, enfrontándoo con Morreu o rei e sucedeulle o apenado In- En Europa tamén temos casos que deses-
pulso sexual se confundía cos intereses dos Octavio Augusto. A este non o seduciu por- fante. Unha vez coroado como Pedro I de tabilizaron ou estiveron a punto de facelo.
grupos de presión. No caso de Salomón des- que, ao parecer, era un home máis ben frío Portugal, o seu primiero acto de goberno Caso Profumo, ministro de defensa britá-
viou o seu proxecto político-relixioso por e porque ela comprendeu que xa se lle tiña consistiu en eliminar aos dous instigadores nico en 1936 que tiña por amante a Chris-
amor ás súas esposas pagás. pasado o arroz preferindo suicidarse no es- da morte da súa amada, os nobres Pedro tine Keeler, que ao mesmo tempo atendía
É sabido que a sedución remata cam- plendor da súa madura beleza antes de per- Coello e Diego López Pacheco. Ao primeiro sentimentalmente a un ruso. O escándalo
biando ou modificando as axendas políti- manecer cativa en Roma. fixolle arrincar o corazón polo peito, ao se- sacudiu os firmes alicerces do Imperio bri-
cas; lembremos a historia do rapto das O Imperio Romano non puido con Atila, gundo polas costas. De seguido sacou do tánico forzando a dimisión de Profumo que
famosas “Sabinas”. Cando Roma era aínda o rei dos hunos, pero, cal sería o destino sepulcro o cadáver da defunta, sentouno no arrastraría na súa caída ao Primeiro Minis-
unha aldea do Lacio, houbo un momento de Europa se o caudillo bárbaro non morrera trono, ao seu carón, e obrigou a toda a tro Harold Macmillan. Sen saír de Inglaterra
en que as mulleres escaseaban ata o punto prematuramente na súa noite de vodas corte que desfilara e bicara a súa man, aca- temos o caso de Carlos, príncipe de Gales,
de poñer en perigo a supervivencia da tribo. cando no fragor da frenética “coxunda” lle tando a Inés coma raíña. De aí inspirouse malcasado con Diana pero namorado de Ca-
Diante deste problema os emprendedores estalou unha arteria? Cal tería sido o des- o drama romántico “reinar despois de mo- mila Parker Bouwles. Como esquecernos do
romanos raptaron ás solteiras da tribo ve- tino de España se a camarilla do Pardo ti- rrer”, de Luis Vélez de Guevara. Pode que noso príncipe Felipe (hoxe rei) quen logo
ciña de Sabinia e casaron con elas. Cando vese casado un chisco antes a Carmen sexa só unha lenda, en todo caso “se non é de picar varias froles impuxo o seu matri-
os indignados sabinos se presentaron en Martínez Bordiú con don Alfonso, o primo vero é ben trovato”. monio con Letizia, unha divorciada plebea
Roma dispostos á guerra para recuperalas, triste de Juan Carlos, que pretendía igual- Homes que impoñen as súas parellas que xa vivira intensamente. Neste caso, ao
as propias mulleres plantáronse no medio mente o trono? Teriamos hoxe monarquía? contra vento e marea que parece, a do actual Felipe VI foi unha
dos dous exércitos para evitar o conflito co Só citaremos, a modo de exemplo, algún Máis actual no tempo temos o caso do acertada e feliz decisión. Ás fotos remí-
seguinte argumento: se gañan os romanos, dos casos que teñen influido na historia de herdeiro do Imperio Austrohúngaro, o prín- tome, de portas para dentro, quen sabe?
dixo a voceira das mulleres, perderemos os España. A amante e amada de Alfonso XI cipe Rodolfo de Habsburgo e a baronesa Temos que admitir que o atrevido amor
nosos pais e irmáns; se gañan os sabinos de Castela, Leonor Núñez de Guzmán húngara María Vetsera. Seus cadáveres apa- sexa Eros, Cupido ou San Valentín inflúen
perderemos os nosos maridos e fillos; veña, (1310-1351) tivo dez fillos do rei, que se receron na alcoba do príncipe con sendas na Historia máis do que puidera parecer.
logo, a paz”. Este criterio gañou e houbo enfrontaron co seu medio irmán e rei lexí- balas no cráneo. Rodolfo, fillo do empera- Se están namorados sexan felices, e se
paz entre os dous pobos. timo Pedro I o Cruel, quen co apoio da súa dor Francisco José e de Sissi (a das pelícu- non o están… a que esperan?
4

Opinión
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Por Daniel Lago Leiros*

entra de cabeça numa involução baixo o claridade um mundo
Spain, Spain, flag, flag!

E
liderado da maior ditadura jamais conhe- mais injusto e um
cida na historia da humanidade. Efetiva- mundo com uma de-
mente, o neo-confucionismo e o sigualdade para
sta é uma das apoteóticas peças do símbolos pátrios, os símbolos de pertença neo-tradicionalismo, apoiado num forte além do que nunca
Tony Lomba (com licença, aguardo a essas comunidades imaginadas que são discurso nacionalista -com a política de vivera a humani-
que não cobre o copyright). Não se as nações, chegam de uma fábrica de um uma única China e a imposição da etnia dade em nenhuma
ponham as gentes todas nervosas!! Uma desses lugares do não-mundo, onde real- Han como modelo do que é que é chinês- etapa histórica.
bandeira como símbolo que é tem o poder mente perde o ser humano o sentido de ci- é a base no que apoia o novo líder mun- Ao domínio eco-
do significado das coisas. Não é o tema, dadão. Um ser humano tirado dos seus dial. É assim que estende uma involução nómico que chegou a China, agora soma-
mas uma das brincadeiras que estão a direitos e que no progresso so- mos um domínio no pensamento e no
fazer as gentes nestes dias é sobre o enri- não vive para cial e político que filosófico, essa parte escura que no fundo
quecimento que os empórios chineses nada que seja o ocidente demo- dá forma à realidade e conforma o relato
estão a ter nestas épocas tão rápidas, re- para além da crático avançado das nossas vidas e onde o Xi está já na al-
almente tão rápidas que até dão vertigem, obriga à so- não conhecia tura mesma de Marx, Engels, Mao ou Deng
com a venda de bandeiras “patrióticas”. brevivência da desde a fim da 2ª Xiaoping. O nosso futuro como sociedades
Não acho que seja uma parte impor- refeição diá- Guerra mundial. poliarquicas é hoje muito mais fraco do
tante no PIB da atual China continental ria. Isto é que Avançamos que ontem. O nosso futuro como socieda-
(isto poderia gerar um conflito entre di- pode ser qual- numa tendência já des autocráticas está a chegar.
plomatas já que levam as autoridade de quer fábrica marcada desde As bandeiras dos nossos paises, não são
Pequim mal o da separação entre a China têxtil chinesa. antes do começo já as nossas bandeiras é o que nós está a
e aquela ilha que conheceram os portu- E quem diz da crise económica dizer Xi, agora são as suas bandeiras, são
gueses e chamaram Formosa) o mercado chinesa, diz e que afetou gra- as chinesas.
das bandeiras com destino a este lado do mexicana, brasileira, marroquina,... neste vemente e principalmente aos EUA e à EU; *Daniel Lago Leiros (Vigo, 1979) Licen-
sul da Europa, se bem, assinala uma das estar a vir do neo-colonialismo. onde o Putin e o Xi numa aliança autocrá- ciado em ciências políticas na USC. Secre-
realidades do nacionalismo no século XXI. É esta uma das realidades deste novo tica já têm nas suas mãos o destino do tario nacional de programas e políticas de
Estamos de facto, ante um mundo que mundo, que já após a fim do XIX Con- mundo. Com certeza, poderá ser este um CxG. Secretário local em Vigo da formação
chega a ser tão globalizado que já até os gresso do Partido Comunista da China mundo mais rico, porem, será com total galeguista.

CONTOS DE VERAN Por Ramón Coira Luaces

E, mentres tanto, a nosa terra está razón da forza.
A nosa terra morta nos seus fillos

E
morta na maioría dos seus fill@s, como Porén eu coido -
dicía o poeta de Guitiriz, Xosé María Díaz volvendo a Ga-
Castro. Fill@s convenientemente adoutri- liza- que alí
ste é o resultado de máis de cinco- “a Católica”? (que para nós sempre será “a nasd@s e castelanizados polo Réxime. onde haxa
centos anos de represión lingüística Porca”, por moitas series que fagades). Queredes a paz? Eu coido que non. Vós o unha galega
e cultural, de sometimento e explo- Xa sei que á dereita española lle gusta que queredes é a nosa rendición ou -in- ou un galego
tación de Galiza, a miña única patria. Po- quedar ben a costa dos demais; pero eu cluso- a nosa extinción como pobo dife- de ben, haberá unha persoa defensora do
dedes estar orgullosos... e aínda dicides non me presto a ese xogo. A Franco esco- renciado. Se quixérades a paz firmaríadela seu país. Porque Galiza necesita, especial-
que os nacionalismos son malos e intole- llístedelo vós, a vosa imaxe e semellanza. co BNG e cos demáis nacionalistas e repu- mente, ser defendida e liberada. As clases
rantes. Todos menos o voso, claro. O voso Onde está vivo o fascismo máis que no blican@s do Estado. Permitiríades o refe- populares levan sufrindo anos e anos
é virtude... tantas veces imposta. voso bando? Xa sei que a maioría de vós rendo catalán -que se vai acabar facendo- (como noutros lados); porén a cada un lle
Durante moito tempo destrozámonos a sodes -ou pretendedes ser- demócratas, sen causar tanto sufrimento. Someteríades doe máis o seu, como é lóxico, sen que por
autoestima mutuamente entre nós, ben en até certo punto, claro está. Se o adversa- a monarquía a un referendo e negociaría- iso deixemos de ser solidari@s.
serio ben con brincadeiras (cuestión menor rio se pasa, deixades de ser demócratas. des unha nova Constitución, na que se re- En canto ao machismo -que non está
que ás veces tamén divirte e axuda a me- Non si? Cos independentistas belixerantes coñecese con todos os dereitos e deberes relacionado co que digo pero si co que
llorar). E eles frotábanse as mans. Sempre ou activos, por exemplo, non sodes moi a realidade plurilingüística e plurinacional penso-, so direi que é difícil non ser ma-
xogaron a dividirnos, pero eu prefiro aguan- demócratas... Cústavos horrores non tirar do Estado. Iso, se a maioría do pobo cata- chista cando fuches criado, educado e
tar críticas inxustas dun nacionalista que a relocir os vosos peores instintos, conve- lán non decide independizarse definitiva- vives nun ambiente e nunha sociedade
recibir unha medalla deste Estado e deste nientemente educados polos vosos medios mente... Pero vós preferides a nosa machista. É como pedirlle a un español/a
Goberno. E engado: Qué galego/a decente de comunicación e polas corridas de touros rendición e a nosa humillación individual que non sexa imperialista.
pode levar con honor a medalla de Isabel (que televisades para todo o Estado). e colectiva. A forza da razón contra a 21 de outubro de 2017
5

Entrevista
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Por Moncho Mariño

Entrevista a Goretti Sanmartín, vicepresidenta da Deputación da Coruña

“Son unha persoa que forma parte do BNG, e sempre
defendemos a desaparición das deputacións”

G
oretti Sanmartín (A Estrada, 1966) leva no cargo de vice-
presidenta da Deputación da Coruña desde as últimas elec-
cións municipais. Desde a súa formación, o BNG, hai tempo
que apostaron por adelgazar as deputacións. Algo contradictorio?
Ela mesma responde.
Considera que é cedo para falar de recuncar nun novo pacto
PSdeG-BNG na administración provincial, pero do que si está segura
e certa, é da necesidade ou ben de adelgazar as deputacións ou pre-
parar o camiño para a súa eliminación.

Como se sabe nas deputacións rrencia competitiva sexa o crite-
un cargo non se escolle, é unha rio polo que nos rexemos. Así re-
representación indirecta. O ba- dúcense as nominativas ou a
lance dese acordo, que era un dedo que deberan ser para cues-
acordo moi atrevido, que ía máis tións excepcionais.
alá dunha suma de programas, E cal é a parte menos positiva?
senón que eran cuestións realis- No terreo das transferencias.
tas sobre o papel das deputa- Outro punto do pacto de goberno
cións. Nese sentido a miña era conseguir o baleirado das de-
valoración é satisfactoria. Conse- putacións, mediante as transfe-
guimos obxectivar as axudas que rencias aos concellos. E si que
van recibir os concellos, a través fixemos reivindicación de trans-
de varias ferramentas entre elas ferencias á Xunta, mais de mo- e pedir ou traballar no adelga- tamén desenvolver unha política xente en escena a espectáculos
o Plan Único de Concellos. Que mento non son atendidas. zamento desa institución? en liñas xerais de apoio ao tecido de monólogos ou de dúas per-
signifca que cunha serie de crite- Por que pensa que é así? Son unha persoa que forma asociativo. soas. O coñecementos que tiña-
rios acordados desde hai anos, Pois é evidente que para eles parte do BNG, e sempre defende- Segue notando os recortes en mos do sector, pois obrigounos a
os fondos existentes terán unha non é unha prioridade política. mos a desaparición das deputa- cultura por cuestión da crise? realizar un investimento forte.
distribución entre os diferentes Están nunha actitude de non ser cións. Desde a miña perspectiva En xeral está claro que a cul- Pero o mesmo que levamos Cul-
concellos de tal maneira, que receptivos a ningunha comunica- non é contraditorio. A cuestión tura é a primeira en sufrir recor- tura, tamén levamos a Área de
serán eles os que decidan como ción a este respecto. Nós pensa- de que os cartos deberan ir direc- tes. Penso que agora se está a Cooperación cos Concellos.
administralos, cunha liberdade mos que non ten sentido que tamente aos concellos, así pois, recuperar, estamos incremen- Quedan menos dous anos para
total que antes non había. Non é unha deputación teña centros de mentres existan as deputacións, tando os orzamentos en Cultura as municipais. Como conce-
quitar planos municipais para ensino ou residencias. Carece de debe haber unha distribución ob- por parte da Deputación. Nese lleira do BNG en Santiago, ve
non acometer determinados ob- toda lóxica, o que fixemos foi xectiva e igual para todos dentro sentido, somos a institución que un posible un pacto onde entre
xectivos. Será dicirlles que terán cando menos, nos espazos sen dela, e tentar conseguir que di- máis aposta polos festivais, cun o BNG no goberno da cidade?
unha cantidade e que os rema- utilización ou infrautilizados, ti- ferentes infraestruturas, sexan millón de euros. Os festivais re- En política os tempos son moi
nentes que aparezan vanse su- vesen a maior utilidade pública. diferentes administracións quen percuten nas compañías e os ar- importantes. Aínda é un tempo de
mando a ese plan único. Dito Un exemplo é o espazo da Resi- leve ese espazo. tistas, que necesitan traballar avaliación para nós. Con este go-
plan, que ten unha axuda do cen dencia Calvo-Sotelo que pasa a Como responsable da área de dunha maneira máis estable e berno, apoiamos cuestións de ma-
por cen e os concellos terán li- ser residencia universitaria coa Cultura da Deputación da Co- alongada. Necesitan saber que neira indirecta tanto en
berdade para decidiren. Á parte que se dá resposta á falta dunha ruña, cales son os obxectivos proxectos de pequenas entidades investidura como orzamentos.
diso, as liñas de subvención que residencia universitaria pública cumpridos e os que aínda non van poder seguir desenvolvén- Agora trátase de que a poboación
se manteñen, son liñas obxecti- na cidade da Coruña. se acadaron? dose. Está tamén a hostalaría, o faga unha avaliación sobre o grao
vadas, dotadas dunha comisión Non lle parece contraditorio ser Un dos obxectivos cumpridos comercio e a dinamización econó- de cumprimento e de melloras, e
técnica externa e facer da conco- a vicepresidenta da Deputación foi poñer orde no reparto discre- mica arredor deles. Apoiar os fes- para o veredicto das urnas, queda
cional dos fondos que había en tivais significa crear emprego e aínda moito. Nós temos claro que
Cultura. Fundamentalmente da espazos de encontro. Imaxinemos fixemos unha oposición constru-
ordenación de liñas que consi- o que significa o festival de Orti- tiva, pensamos que canto mellor
deramos prioritarias, como gueira para a vila e a comarca, lle vaia á cidade e ao governo
facer liñas competitivas en fes- por poñer un exemplo. A cultura local, mellor é para todo o mundo.
tivais, para fundacións ou para dá emprego para todo un sector Ten confianza nas enquisas?
centros e museos. Decidimos importante que move moito. Pouca. As enquisas marcan
eliminar as subvencións nomi- Ás veces parece que nos pactos tendencias, poden indicar relati-
nativas e fomentar a rede cul- doutras forzas co BNG, a esta vamente para onde van as cousas.
tural da Deputación, unha forza política lle vai tocar a Pero tamén estamos nun mundo
ferramenta para que o tecido área de cultura. Non ten esa cada vez de máis vertixe, onde un
creativo poda ter unha pre- impresión? feito pode cambiar de maneira ra-
senza forte na provincia. E o Eu véxoo así, no BNG en cul- dical o sentir de parte da poboa-
que fixemos foi reorganizala en tura vemos moi claro o que temos ción. Nas últimas autonómicas
diferentes seccións e fomentar que facer. Logo deses anos de daban por desaparecido ao BNG e
a produción propia. Tentamos crise, nos que pasamos de moita non aconteceu tal cousa.
6

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Moncho Mariño

13º Congreso do PSdeG-PSOE
Outra aposta polo cambio
O
s socialistas galegos ce- A segunda sorpresa do sá-
lebraron o seu 13º Con- bado déuna Josep Borrell, quen
greso na última fin de enviou un vídeo para lembrar de
semana de outubro co lema Gonzalo Caballero que coñece a
“Somos o Cambio”. Púxose fin á súa traxectoria desde 1998, o
Comisión Xestora que, segundo ano que Borrell gaña as prima-
moitas voces, tivo unha vida rias e Caballero era parte do seu
prolongada en exceso. Final- equipo. A isto o político catalán
mente, despois das primarias do sumoulle o ter sido parte do tri-
8 de outubro, Gonzalo Caballero bunal de tese de Caballero. Bo-
(Ponteareas, 1975), resulta eli- rrell deixou clara na súa
xido novo secretario xeral dos mensaxe a necesidade de recu-
socialistas galegos. E serao logo perar a socialdemocracia. No-
dunha “travesía polo deserto” meou o caso austríaco e a falta
que xa durou oito anos. Desde as de resposta por parte dos social-
eleccións autonómicas de 2009, demócratas fronte aos proble-
pasando por dous secretarios xe- mas que trouxo a globalización.
rais e a xestora presidida por Dolores Villarino deixou claro
Pilar Cancela, a vitoria de Pedro que o seu presidente será sem-
Sánchez nas primarias federais pre Pérez Touriño, sen prexuízo
do PSOE, ata este congreso, os de Laxe. O mesmo Laxe conti-
socialistas en Galicia vivían nun nuou cun discurso emotivo,
limbo case que anárquico. pediu superar as desconfianzas
O 27 de outubro comezaba internas e ter un horizonte mar-
oficialmente o 13º Congreso do tarios xerais anteriores, Pachi xeral do PSOE a Josep Borrell e Sánchez presidente do goberno cado pola proximidade das citas
PSdeG-PSOE. O sábado 28 for- Vázquez e José Ramón Gómez as que trouxeron a Pedro Sán- español e o PSdeG na Xunta. electorais. Emilio Pérez Touriño
máronse os diferentes organis- Besteiro. O voceiro parlamenta- chez. Quixo tamén deixar claro Viñeron despois o secretario declarou a súa lealdade ao novo
mos de traballo e comisións. rio do partido no Parlamento a necesidade por parte dos so- xeral das Xuventudes Socialistas, secretario xeral, criticou o na-
Antes diso, houbo interven- Galego, Xaquín Fernández Lei- cialistas galegos, de re-configu- Aitor Manso a quen seguiu Rosa cionalismo insolidario e “sere-
cións, non tan emotivas se se ceaga estaba tamén na primeira rar un proxecto galego e Arcos, da Federación de Asocia- mos quen, con Pedro Sánchez no
quere como as do domingo, pero liña diante do palco. O momento galeguista, que “xere ilusión, cións de Mulleres Rurais. Logo a goberno español, de traer un fu-
eran esperadas por parte das de- esperado chegou cando Gonzalo empatía e que é un proxecto de primeira sorpresa do día, a inter- turo mellor para España”.
legadas e delegados cun aquel Caballero entrou acompañado de esquerda, porque o PSdeG é a vención de Ramón Sarmiento, CC E a última intervención do
de morbo. O día antes o famoso José Luis Ábalos, secretario de esquerda”. Aínda así, o discurso OO Galicia, quen na súa tamén sábado foi para o secretario de
artigo 155 foi aplicado por parte Organización do PSOE. Os dous de Caballero deixou unha men- breve intervención desexou o Organización do PSOE, José Luis
do goberno de Rajoy e o go- ocuparon canda seu lugar na saxe aberta a interpretacións mellor para o novo secretario Ábalos. Non andou con moitas
berno de Cataluña era asumido bancada de diante despois dos “somos un proxecto que ten que xeral e o seu partido. A conti- voltas, o tema catalán ocupoulle
polo gabinete de Madrid. Os áni- saúdos de rigor ás delgadas e ir detrás dunha coalición social nuación Antonio Gómez, UXT Ga- boa parte do tempo. “Non é un
mos estaban calmos, pero era delegados presentes. de progreso que nos leve a un licia, quen lembrou como unha problema territorial”- dixo - “é
evidente que a presión informa- Futuro, sorpresas, Cataluña e novo escenario no país”. Todo das mellores etapas os gobernos un problema institucional e de
tiva desde Cataluña ía restarlle a esquerda da frustración isto xunto supón para o novo presididos por González Laxe e estado de dereito”. Un estado de
peso, moito, ao conclave socia- Gonzalo Caballero comezou a secretario xeral que “a respon- Pérez Touriño. E con el unha das dereito que, segundo Ábalos,
lista en Compostela quenda de intervencións. Sina- sabilidade sexa inmensa, a ver- primeiras referencias remarca- leva a sinatura do PSOE na súa
En primeira fila dous expresi- lou o seu gusto polo proceso de tixe dá medo e por iso necesito bles ao tema catalán, ao consi- formación e que por iso o están
dentes da Xunta, Fernando Gon- primarias. Nese sentido, reme- a axuda de todos e todas”. O derar lamentable dito debate e defendendo. Tanto é así, que
zález Laxe e Emilio Pérez morou o seu traballo nas prima- compromiso, finalmente, pensar as consecuencias, cando no es- para o político valenciano, o ré-
Touriño. Faltaban os dous secre- rias do 98 que deron a secretaría no futuro dentro de tres anos: tado hai dous millóns de pobres. xime constitucional do 78 non

Director: Guillermo Rodríguez Fdez. Imprime: Publicaciones Tameiga S.L. Colaboradores:
T.658 58 50 49 Publicidade: Departamento propio e axencias GALIZA: Rocio Rodríguez – Montserrat Rodríguez – Porto Ucha – Raquel Vázquez – C. Méixome
guillermo@novasdoeixoatlantico.com publicidade@novasdoeixoatlantico.com – M. Xiraldez – M. Rguez. Alonso – X. Maure – Uxío Breogán – Pérez Lema – X. Glez. Mtnez. –
Edita: Editorial NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO S.L. Fotografía: Hernández e departamento propio M. Bragado – B. Iglesias (Mero) – Nemesio Barxa – Andrea Goro – Anxo Mena – I. Otero Varela –
Avda. Sarmiento Rivera, 4-4ºD Deseño e maquetación: Fran Eiró Susi Rodríguez – Jesús Témez Fernández – Isidoro Gracia – Roberto Carlos Mirás – Rafael José Ada-
(36860 PONTEAREAS - GALIZA) - T. 986 64 12 69 lid – Laura de Cáceres – Kiko Neves – Ramón Mariño – Manuel Estévez.
redaccion@novasdoeixoatlantico.com PORTUGAL: Viale Moutinho – Manso Preto – Isabel Varela – Manuel Gonçalves – João Martinho.
MADRID: –Juan Louzán – BARCELONA: Fdez. Valdeorra – PAIS BASCO: Nicolás Xamardo.
CANARIAS: Fco. Puñal.
NOVA IORQUE: Fco. Alvarez (Koki)
Fotografía: Hernández – A. Gutiérrez – M. Preto – Jesús Losada Dorado – Dpto. Propio.
Humor: Tokio, Martirena – Pepe Carreiro – X. Marín – Xosé Manuel Fernández Montes (Her-
manager Producións) – Ignacio Hortas – Francisco Puñal –Felix Ronda – Fuco Prado – Sex.

Depósito legal: VG-138-2015
7

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Redacción

...ven da páxina anterior

pode entenderse sen o partido lle á cidadanía galega unha
no que el milita. E por todo iso, opción de ilusión” porque “os
Ábalos pediu esquecer dunha galegos e as galegas non que-
vez para sempre a idea das dúas ren unha Galicia máis pe-
Españas. A fórmula consiste nun quena, menos visible”. E cre
recoñecemento das singularida- firmemente que o PSdeG no
des dentro do Estado, e traballar seu conxunto “somos o cam-
para que a cidadanía teña sen- bio posible, o cambio crible,
tido de pertenza a un modelo porque hai posibilidade de
nacional. Por iso defendeu estar país”. Dita posibilidade pasa
do lado do PP no tocante a Ca- por que unha forza de es-
taluña, para a defensa da inte- querda chegue ao goberno da
gridade do Estado. A culpa? “A Xunta e ao central, esa forza
covardía de setenta parlamenta- é o partido no que milita, que
rios”, en referencia aos parla- despois dun longo período de
mentarios cataláns que votaron incerteza “sae máis forte e re-
en urna e en segredo a procla- novado e con máis capacidade
mación da república catalana. política”.
Ábalos apuntou que a fractura Esa capacidade política
aberta non será doado reparala. pasa, segundo as teses de Ca-
Que non se tiña que ter chegado ballero, pola recuperación de
ao 1-O e ás porras e urnas, por “músculo” retornando a pre-
tanto, ao fracaso do PP e ver o senza do partido á rúa e ao
comportamento da “esquerda da activismo. Esa recuperación
frustración” como chamou a Po- de masa muscular pasa por
demos, en contraste coa es- mostrar o partido como a forza unha nova visión territorial onde cohesión e pola unidade fronte dentro do texto constitucional,
querda útil que é o PSOE. política das mellores etapas de as comarcas podan xogar un ao independentismo “que trai- sería necesaria a participación
Domingo de proclamación Galicia, en referencia aos gober- papel determinante na ordena- zoou ao catalanismo, o catala- das novas xeracións, das ideas
O domingo 29 as listas defi- nos de Laxe e Touriño, en mos- ción do territorio. O segundo foi nismo que logrou o maior da sociedade contemporánea.
nitivas da Comisión Executiva trar que o socialismo é o do insistir no liderado do PSdeG autogoberno para Cataluña”. E Sobre as consecuencias das
Nacional están xa impresas. O compromiso na loita contra a dunha coalición social de pro- seguindo o discurso do seu se- políticas económicas do PP,
pacto Caballero-Leiceaga mate- exclusión social, a desigualdade greso coas forzas que piden cretario de Organización o sá- pasou unha década perdida de
rializouse na secretaría xeral e a pobreza. Porque, sinalaba cambios no país e por último bado anterior, os parlamentarios desenvolvemento, nace a nece-
para o primeiro e a presidencia Caballero, a crise só acabou unha folla de ruta conxunta coas secesionistas votaron en segredo sidade de reconciliar o crece-
do partido para o segundo. para algúns. A todo isto sumou- forzas que piden ese cambio. para “protexerse a si mesmos e mento económico e progreso
Novos nomes, como Pablo Aran- lle un perfil galeguista, en clave Sánchez pecha o congreso deixar ao descuberto á cidadanía social “Son as persoas as que
güena que terá a vicesecretaría de país, como alternativa ao A intervención de Pedro Sán- catalana”. Todo isto acabará coas pagaron unha crise que non co-
xeral Política e voceiro. Outros rupturismo que afecta á gober- chez era a máis esperada do do- eleccións do 21 de decembro, mezaron” e este punto ligouno
xa coñecidos como Beatriz Ses- nanza do estado. Por iso “agora mingo. Comezou o secretario nas que para Sánchez “gañará a Sánchez coas políticas neolibe-
tayo ou Carmela Silva formarán temos que marcar a posición in- xeral do PSOE coa crise cata- convivencia, volverá a lei grazas rais que defenden “ que a socie-
parte do comité federal. ternacionalista do noso partido. lana. Deixou claro que a execu- ao voto dos cataláns”. dade non existe, só individuo
A asistencia ao último día de Porque cremos no diálogo”. Den- tiva do partido estivo onde Sánchez ligou a este último existe”, por iso a recuperación
congreso espera a chegada do tro das propostas que foi debu- debía estar. Reclamou para a so- punto á necesidade de revitali- actual “é para os que máis teñen
secretario xeral do PSOE, Pedro llando Caballero apareceron cialdemocracia o dereito de cha- zación da Constitución, superar e non para os que puxeron o es-
Sánchez, acompañado polo novo tamén as ambientais para adap- marse española, sen esquecer as “a crise da democracia represen- forzo, con esa xente España ten
secretario xeral galego. Isto pro- tar novos hábitos de vida. liñas municipalistas e autono- tativa”, lembrando a petición de unha débeda que devolverá a
dúcese minutos antes da unha Sobre o goberno actual da mistas que son propias do par- democracia real do 15 M, sen re- socialdemocracia que gobernará
do medio día. Os dous entran se- Xunta de Galicia “o PP deixa con tido. O mesmo partido que tivo nunciar ao 78, non como fan en breve”.
guidos pola prensa que bombar- menos peso demográfico e eco- que defender o seu selo de es- outros, que renuncian e volven E para o remate, Sánchez fixo
dea a Sánchez con preguntas nómico a Galicia dentro do Es- pañol cando o franquismo llo cando lles convén”. Entre os un exercicio de apelación, “aos
sobre Cataluña. Silencio. Minu- tado, cun tecido industrial quixo quitar, demonizando á es- puntos a reformar na Constitu- que dicían que o PSOE estaba
tos eternos despois, comezan as desfeito e con problemas no querda como antiespañola. ción estarían os aforamentos rompendo, aquí está o PSOE
dúas intervencións finais. medio rural”. Todos estes ele- Pero con todo, Sánchez pediu parlamentarios, recoller o de- unido. Aquí está o PSOE que de-
O primeiro en falar ao audi- mentos son os que terán res- non esquecer a liña internacio- reito a unha sanidade digna e a fende a integridade territorial”.
torio é Gonzalo Caballero. Cun posta coa recuperación de peso nalista do partido e que xunto a loita contra a desigualdade. A As palabras de Pedro Sánchez
discurso moi na liña do sábado, do PSdeG na sociedade. ela “defendemos unha España introdución dos dereitos medio pecharon o congreso dos socia-
Caballero insiste que as prima- A intervención de Gonzalo Ca- plural, que sempre soubo que ambientais, de dereitos de autor listas galegos. Os vindeiros
rias galegas foron un exercicio ballero rematou con tres puntos para democratizar había que des- na era dixital e o dereito ao es- retos electorais darán conta da
en clave de país e de partido. destacables. O primeiro, ter en centralizar”. Mais diante das dis- quecemento en internet. Para forza que vaia collendo o novo
“Isto debe traducirse en ofrecer- conta a política municipal e xuntivas, o PSOE opta pola que estes puntos sexan posibles proxecto.

www.novasdoeixoatlantico.com
8

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Redacción CORUÑA

O programa ‘A Pé de Barrio’ desenvolveu Banco de vivendas en aluguer
3.099 actuacións de coidado dos espazos para persoas con dificultades

A
de acceso a un teito

A
públicos e de rexeneración urbana
Concellería de Rexene- bilitación ou a adquisición de
concelleira de Medio Am- ración Urbana e De- edificios e vivendas con des-
biente, María García, fixo reito á Vivenda, tino a aumentar o patrimonio
balance a 31 de outubro dirixida por Xiao Varela, vén municipal do solo”, comentou
das actuacións desenvolvidas de propoñer que a Empresa o edil.
polo Concello a través do pro- Municipal de Vivenda “Para levar a cabo este
grama intensivo de coidado e (EMVSA) poña en marcha un ambicioso proxecto espera-
mantemento do espazo público A banco de aluguer de vivendas mos contar, cando menos, co
Pé de Barrio, que desde a súa destinado á veciñanza que apoio dos grupos municipais
posta en marcha o pasado mes de ten problemas de acceso á que teñen no seu ideario po-
xuño abordou os distritos 10,4, 3 mesma. Con ese obxectivo, o líticas de progreso e de fo-
e 1, o que inclúe os barrio de responsable municipal deste mento da vivenda digna,
Monte Alto, Atochas, Cidade departamento presentou esta promovendo iniciativas que
Vella, Orillamar, As Lagoas, Pela- mañá aos grupos da oposi- axuden aos colectivos con
mios, Zalaeta, Orzán, Maestranza, nais. Tamén se resolveron nestes reunións previas coas asocia- ción o borrador da enco- maiores dificultades”, dixo,
Peixería, Durmideiras, A Torre e meses 672 incidencias en materia cións veciñais. menda que o goberno local en relación a PSOE e BNG.
Agra de San Amaro, Mesoiro, de rexeneración urbana, entre re- O programa iniciouse en xuño faría á empresa municipal. Para a posta en marcha
Novo Mesoiro e Feáns, a zona de paracións nas beirarrúas, repin- nos barrios do Distrito 10 -Monte A mesma, pasará tanto dun banco de aluguer desti-
Vio e Caveiro, as urbanizacións tado de pasos peonís, Alto, Atochas, Cidade Vella, Orilla- pola Xunta de goberno local nado a sectores da poboación
Obradoiro e Breogán, Birloque, O substitución de baldosas, instala- mar, As Lagoas, Pelamios, Zalaeta, coma polo propio consello de con dificultades neste senso
Martinete, Someso, A Silva, Can- ción e reparación de bancos, fon- Orzán, Maestranza, Peixería, Dur- administración de EMVSA, (mocidade, persoas maiores,
ces e San Cristovo das Viñas, Bens tes e alumeado, pavimentado e mideiras, A Torre e Agra de San que conta con representa- mulleres vítimas de violen-
e Nostián. eliminación de fochancas nas Amaro- con actuacións durante 90 ción das distintas formación cias machistas, persoas afec-
Segundo detallou, foron 125 rúas. días, que incluíron limpeza inclu- que conforman a Corporación tadas por desafiuzamentos, e
días de traballo, nos que se pro- "A Pé de Barrio é unha pedra siva en 368 rúas e 2.161 actua- Municipal. veciñanza con problemas
cedeu á limpeza intensiva e reti- angular nas nosas políticas de cións de coidado do espazo Varela indicou a súa von- económicos e de integración
rada de herbas en 463 rúas, a 450 proximidade, nas que cobra rele- público. tade de que todas as agrupa- social),
baldeos nocturnos -dentro do vancia a atención aos barrios, a No Distrito 4 - Mesoiro, Novo cións do arco municipal Rexeneración Urbana pro-
plan especial de verán - e se aco- través dese coidado intensivo de Mesoiro e Feáns, a zona de Vío e coñezan o proxecto que quere pón que EMVSA arrende vi-
meteron un total de 3099 actua- mantemento e limpeza, pero Caveiro, as urbanizacións Obra- levar a cabo o executivo local vendas, preferentemente no
cións de coidado dos espazos tamén do resto de políticas mu- doiro e Breogán- actuouse durante e realicen as achegas e suxes- termo municipal da Coruña,
públicos e de rexeneración ur- nicipais de todas as concellerías, 16 días, nos que se realizaron 392 tións que consideren necesa- para a súa posta a disposi-
bana. Delas, 608 foron en fontes, para esa cidade dos barrios que actuacións de coidado do espazo rias. “Hoxe tivemos unha ción de terceiros. Na súa con-
o que inclúe as accións de mellora intenta responder ás necesida- público, 192 en parques e xardíns xuntanza na que se lles pre- dición de arrendataria, a
da súa eficiencia no aforro de des e as demandas históricas da e 200 de rexeneración urbana, sentou a proposta e se lles empresa pública asumirá
auga e electricidade, de control veciñanza", sinalou García, quen ademais de 55 limpezas intensivas convidou a levar a cabo un todas as obrigas derivas da
de calidade e salubridade das salientou o "reto organizativo", de rúas. O dispositivo chegou na traballo conxunto. Cremos normativa vixente. Os inmo-
augas, limpeza e retirada de sóli- que representa esta iniciativa, e primeira quincena de outubro ao que é fundamental explorar e bles alugados pasarían a ser
dos flotantes, baleirado e hidro- recordou que concentra os traba- Distrito 3 -Birloque, O Martinete, explotar as posibilidades que dados de alta no banco de vi-
limpeza e revisión do llos de 24 contratas municipais Someso, Lamelas, A Silva, Cances ten EMVSA, que debe conver- vendas de aluguer. “A nosa
equipamento mecánico e eléctrico de distintas concellerías, espe- e San Cristovo das Viñas-, onde se terse nun verdadeiro ente idea é favorecer tanto as per-
e o pintado de 643 metros cadra- cialmente, Medio Ambiente, Re- realizaron 40 limpezas intensivas municipal que facilite as cou- soas que teñen problemas
dos de fontes. Outras 645 actua- xeneración Urbana e Mobilidade en rúas, 337 actuacións de coi- sas a aquela parte da veci- para acceder a unha vivenda,
cións teñen que ver co alumeado Sostible, cun operativo de lim- dado do espazo público e 146 de ñanza que, por diversos como ás propietarias. Será a
público, desde a substitución de peza en profundidade que se ve rexeneración urbana. Por último, motivos, ten máis complicado empresa de vivenda a que
lámpadas e equipos auxiliares, completado, durante o tempo en o Distrito 1 -Bens e Nostián- su- acceder a unha vivenda”. “Ga- leve a cabo todas os labores
pintado de soportes, revisión de que o dispositivo opera nun de- puxo 78 actuacións de coidado rantir o acceso da cidadanía a de xestión derivados da for-
centros de mando, análise e co- terminado barrio, co resto de in- dos espazos públicos e de rexene- unha vivenda digna é un dos malización dos contratos de
rreccións lumínicas e reposición tervencións de mellora e ración urbana e limpezas intensi- principais obxectivos do Con- arrendamento: depósito de
de elementos da rede eléctrica, e reparación das distintas contra- vas nas rúas do lugar de Bens, cello da Coruña. A ausencia fianza, inventario da vi-
outras 1552 foron actuacións de tas. Con el, trata de darse res- Nostián, Mazaído e Comeanda. dunha vivenda e contorna venda, elaboración de docu-
reparación e substitución de con- posta ademais ás suxestións O programa opera agora e du- digna vai sempre parella a un mentos xurídicos…”,
tedores e papeleiras, retirada de que fai cidadanía a través das rante as próximas dúas semanas marco de exclusión social no subliñou Xiao Varela, quen
pintadas, reasentamento das distintas canles de participa- nos barrios do Distrito 7 como son que as persoas afectadas ven apuntou ademais á vontade
tapas dos rexistros da rede de sa- ción, desde os encontros 'Dillo o Barrio das Flores, Monelos, El- vulnerados boa parte dos seus do goberno local de “aumen-
neamento e actuacións de control ti' ao teléfono 010, e outras e viña e Matogrande, ou a contorna dereitos”. “O banco de viven- tar a partida que até o de
de pragas e incidencias con aves. actuacións concretas que saen á da Estación do Ferrocarril. Tamén, das de aluguer reforzaría di- agora se destinaba a un con-
Ademais, a concelleira referiuse luz durante preparación de A Pé a concelleira apelou unha vez ferentes fitos en materia de venio co que se facilitaba o
ás 263 intervencións efectuadas de Barrio en cada zona. Nese máis a "esa colaboración necesa- vivenda postos en marcha acceso a unha vivenda a co-
en parques e xardíns, incluídos os sentido, a concelleira salientou ria, para manter as rúas libres de estes últimos anos, como o lectivos vulnerables”. “A nosa
xardíns históricos de San Carlos e que o Concello realiza visitas aos coches cando pasan os servizos de Plan de Acceso ao Hábitat intención pasa por aumentar
a Rosaleda, no Distrito 10, coa comercios e a hostalería dos ba- limpeza intensivos, e para manter Digno, o inventario de mobles os recursos municipais o vin-
plantación de máis de 3000 rosei- rrios -un total de 998 visitas eses resultados satisfactorios e de en estado de abandono da ci- deiro ano até os 450.000
ras e o pintado de bancos e si- desde o inicio do programa- e confort nos barrios". dade, as axudas para a reha- euros”, explicou.
9

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Redacción SANTIAGO

Santiago(é)tapas permitirá degustar Doce entidades contarán con
máis de 100 tapas en 70 locais axudas municipais para

O
actividades de fomento da

A
cociñeiro Jorge Gago, do
restaurante A Maceta,
igualdade
preparou en directo na
praza Roxa a tapa gañadora do concelleira de Igual- 12 entidades que teñen planos
Premio do xurado da edición de dade, Marta Lois, deu de fomento de igualdade entre
Santiago(e)tapas 2016, "Xurelo conta da resolución homes e mulleres e de preven-
San Simón". Con esta acción na aprobada o venres pasado pola ción e loita contra a violencia
rúa, no que participou a conce- Xunta de Goberno na que se machista. Sobre este último
lleira de Turismo, Marta Lois, concedían as subvencións a punto, a concelleira de Igual-
anunciouse o comezo da décima entidades que realizasen acti- dade explicou que "o enfoque
edición do concurso de tapas de vidades a favor da igualdade para a concesión destas sub-
Santiago, que terá lugar do 2 ao entre homes e mulleres, e de vencións cambiou, co que o
19 de novembro. prevención e loita contra a número de asociacións se in-
Nesta décima edición de San- violencia machista. En total crementou, xa que se ampliou
tiago(é)tapas, evento xa conso- son 12 as asociacións as que a todas aquelas asociacións
lidado tanto entre o público Sueste, Camiño Primitivo, Ca- periencia global no local. Entre- acceden ás axudas nesta oi- que leven adiante proxectos de
como entre o propio sector da miño de Fisterra-Muxía, Camiño garanse premios ao público en tava convocatoria, que aumen- igualdade". Como exemplo
restauración da cidade, introdú- Inglés e Camiño Francés. Deste función do número de rutas com- tou a partida orzamentaria por puxo o Hockey Club Raxoi, que
cense dúas novidades que pre- xeito faise máis patente o vín- pletadas. segundo ano consecutivo, pa- pretende iniciar un programa
tenden facer máis sinxela a culo orixinario de Por terceira edición consecu- sando dos 20.000 aos 27.000 de igualdade entre homes e
participación no concurso. Modi- Santiago(é)tapas entre a pere- tiva, Santiago(é)tapas está orga- euros. mulleres nun deporte ata o de
fícase o Tapasporte, que pasa de grinación a Santiago e unha pe- nizado de modo conxunto por As axudas van destinadas a agora masculinizado.
ser un libriño a ser un desprega- regrinación gastronómica polos Turismo de Santiago e a Asocia-
ble similar á credencial do Ca- locais da cidade. ción Hostalería Compostela, nun
miño. E amplíase o número de A décima edición do concurso modelo de coparticipación entre
rutas de tapas de cinco a seis, de continúa mantendo un número o Concello e o sector privado da
tal xeito que sexa máis sinxelo
rematar unha ruta, ao contar con
moi elevado de locais participan-
tes. Neste caso participan 70 lo-
cidade. Este ano conta por pri-
meira vez con Mahou como pa-
O Concello deseña un plan
menos locais.
Ademais, nesta décima edi-
cais, que ofertarán 101 tapas
distintas, todas a un prezo único
trocinador principal e co
patrocinio xa tradicional de Cash
de formación
ción, as rutas noméanse cos di-
ferentes Camiños de Santiago:
de dous euros e medio. O público
participante poderá puntuar as
Récord, Coca Cola. Conta tamén
coa colaboración institucional da
multidisciplinar para os

O
Camiño Portugués, Camiño tapas que probe, así como a ex- Deputación da Coruña.
postos da Praza de Abastos
Concello de Santiago, humanas e para engadir deta-
Ciudadanos Santiago pide chan sintético para en colaboración coa
Cooperativa da Praza de
lles de adorno, como dobres
páxinas con produtos, e como

O
o parque infantil de Vista Alegre Abastos, ofrecerá dende o mes
de novembro ata febreiro un
seleccionar un titular para
acompañar a escena. Con estas
plan de formación para os pra- técnicas, mirarase o Mercado
equipo de Cidadáns Cs en sen que ata ceiros e praceiras do Mercado, dende o prisma da ilustración e
Santiago mantivo unha agora tivesen no que se estudarán as posibi- elixirase un plano para debuxar.
reunión coa asociación resposta. Esta- lidades que se abren para os As inscricións poden facerse en
de veciños de Vista Alegre para mos preocupa- seus negocios en tres campos info@compostelailustrada.com
coñecer as necesidades e pro- dos por esta distintos: a ilustración como .
blemas do barrio. Unha Asocia- situación e pre- ferramenta de promoción, a efi- O proxecto de mellora ener-
ción que trasladou á portavoz de sentamos un es- ciencia enerxética e o marke- xética "Rexístrate e aforra ener-
Cidadáns en Compostela, “a ur- crito solicitando ting dixital. As persoas xía na Praza de Abastos de
xente necesidade de cambio do o cambio inme- interesadas poden participar Santiago!" está dirixido en ex-
chan do parque infantil, actual- diato do chan gratuitamente en todas as ac- clusiva a praceiras e praceiros
mente de area, por outro sinté- por outro sinté- cións formativas ou naquelas que teñan o seu negocio na
tico que sexa mais limpo e tico para mellorar a seguridade reais aos problemas concretos do ámbito concreto que máis Praza de Abastos de Santiago
seguro para o uso e goce dos dos nenos” manifestou a Portavoz que a xente nos transmite. No lles interese. de Compostela e precisen for-
mais pequenos”. de Cs en Santiago. noso partido temos claro que é O 11 de novembro, en cola- mación e asesoramento en ma-
“Os veciños teñen o temor de Doutra banda, María Vilas des- importante solucionar problemas boración co programa Compos- teria de aforro enerxético.
que os nenos que utilizan o par- tacou o labor da súa agrupación básicos como este, dando res- tela Ilustrada, celebrarase a Realizarase a monitorización de
que póidanse contaxiar de enfer- que se reuniu con varias asocia- posta ás peticións dos veciños, Xornada "A Praza, corazón de consumo enerxético a través de
midades, xa que é habitual atopar cións de veciños da cidade para ao contrario que os representan- Santiago", na que se amosarán OTEA de 15 postos da Praza de
excrementos de animais entre a recoller as súas queixas e opi- tes do Concello que parecen ir as posibilidades que ofrece a Abastos de Santiago, así como
area. A Asociación coméntanos nións. “Presentamos a Raxoi aos barrios unicamente a sacarse ilustración para a promoción das infraestruturas de servizo
que xa trasladaron esta queixa moitos escritos con necesidades unha foto”, concluíu a Portavoz dun negocio. Explicaranse as xeral do propio Mercado de
con anterioridade ao Concello, dos barrios, pedindo solucións en Santiago de Cidadáns Cs. técnicas para debuxar figuras Abasto.
10

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Redacción LUGO

Ribeira Sacra vendimou 5,5 millóns de quilos Sober mellora os

O O
de uvas de altísima calidade accesos a viñedos
pasado 6 de outubro fi- é a maneira de ter unha Goberno local do Concello de
nalizou oficialmente a materia prima de maior Sober acomete obras de mellora
vendima na denomina- calidade. Vanse adap- en camiños de acceso a viñedos
ción de orixe Ribeira Sacra cun tando á realidade da cun investimento total de 100.000€. Os
total de 5.515.694 quilos reco- maduración e non facer traballos, que se iniciaron a finaisd de ou-
lleitos, na súa maioría da varie- unha vendima rápida tubro, prolongaranse ata mediados de no-
dade Mencía, auténtica pedra en dúas semanas” vembro e realízanse nas Ribeiras dod tíod
angular na Ribeira Sacra. O pa- A calidade do froito Sil e Cabe. Melloraranse accesos a viñedos
sado 19 de agosto comezaba recolleito e o seu es- de Doade, Amandi, Lobios, Pinol, Anllo e
puntualmente a vendima para tado sanitario foron Rosende. As obras supoñen, na maior
aquelas adegas que, polas ca- moi bos, a pesar da parte dos casos, actuacións de limpeza e
racterísticas e localización dos complexidade dunha pavimentación con formigón.
seus viñedos, facían que a uva tempada na que os in- A Consellería do Medio Rural fai unha
cumprise os parámetros esixi- cidentes meteorolóxi- Vendimadores de Adega Vella (Abeleda. A Teixeira) ao remate do traballo. achega de 60.000 euros a través dun con-
dos polo Consello Regulador. O cos complicaron as venio enmarcado no plan PIR, Plan de In-
día 7 de setembro foi a data perspectivas da colleita. Du- dello: 234.574. Loureira: 838. unha uva de extraordinaria ca- fraestruturas Rurais. Pola súa parte o
oficial recomendada polo Pleno rante os días que durou a ven- Torrontés: 2.911 e Treixadura: lidade”. Concello achega 40.000 euros de fondos
do Consello Regulador para o dima as condicións 27.861. Esta última colleita “Cando a vendima se fai en municipais. A mellora dos accesos a explo-
inicio da vendima. En total meteorolóxicas foron favora- está na media de cantidade de seco, como sucedeu este ano, tacións vitícolas é considerado prioritario
foron 49 días de intensa acti- bles; xa que o tempo foi seco e quilogramos recolleitos dos úl- a uva alcanza unha gran cali- polo Goberno municipal de Sober. O rexe-
vidade nos viñedos e adegas da apenas houbo choivas, aspecto timos cinco anos. Colleitas por dade e entra nas adegas en dor, o popular Luis Fernández Guitián, ex-
denominación de orixe. que propiciou que a uva en- anos: 2012, 5.452.206 quilos. perfecto estado sanitario, de plica que todos os anos se acometen
Segundo José Manuel Rodrí- trase nas adegas nun estado fi- 2013, 4.735.899. 2014, modo que a colleita deste ano importantes proxectos de mellora e xa está
guez González, presidente do tosanitario bo. 4.773.674. 2015, 6.227.365 e é o preludio dun viño de altí- en marcha a elaboración dun novo pro-
Consello Regulador “é unha A cantidade de quilos desa- 2016, 5.585.306 quilogra- sima calidade”. xecto de melloras de cara a 2018.
vendima temperá; pero non tan gregada por variedades é a se- mos. En canto á seca que afectou
longa. É unha vendima que se guinte: Variedades tintas: Altísima calidade nos últimos meses á comarca
foi realizando moito máis gra- Mencía: 4.656.820 quilos. José Manuel Rodríguez Gon- ou aos danos causados polas
duada do que era normal con Brancellao: 37.804. Merenzao: zález, presidente do colectivo, xeadas en abril, recordou que
respecto a outros anos. As ma- 49.136. Caiño: 17.359. confirmou que se pechou a “queda un ano para que chova
duracións na denominación son Garnacha: 303.759. Mouratón: vendima nas 93 adegas inscri- e para que as plantas se rexe-
moi variadas e as adegas que 5.008. Souson: 74.667 e Tem- tas no rexistro oficial “cunha neren” de cara á próxima co-
compran uvas en distintos lu- pranillo: 41.755. Variedades produción que se moveu dentro lleita. Recordou que a vide “é a
gares van ampliando ese es- brancas: Albariño: 58.812 do previsto en canto á canti- árbore da vida e soporta moi
pazo de recollida de uva porque qilos. Dona Branca: 4.360. Go- dade e que deixou nas adegas ben ese tipo de inclemencias”.
Un dos camiños arranzados.

Un obradoiro de emprego formará a

O
desempregados de Pantón, O Saviñao e Sober
delegado territorial de contratación do alumnado, dun do Baliño e da adecuación da
Lugo, José Manuel Bal- director, dun administrativo e casa do campo da feira. En Sober
seiro, achegouse ata a lo- dous monitores. está previsto que se encargan da
calidade luguesa de Pantón para No acto, Balseiro estivo renovación e construción de
manter un encontro cos alumnos- acompañado polo alcalde de novas marquesiñas e da adecua-
traballadores que participan no Pantón, Jose Luís Álvarez, polo ción da fachada e interior dos
obradoiro de emprego “Baliño”, polo rexedor de Sober, Luís Fer- edificios anexos á Casa do Conce-
concedido a través do Sistema de nández e polo tenente de alcalde llo. No Saviñao executarán, o
Garantía Xuvenil e apoiado pola do Saviñao, Juan Carlos Ar- peche no campo da Lama de Sam-
Consellería de Economía, Em- mesto. Os obradoiros de em- pil, adecuaran á biblioteca pú-
José Manuel Balseiro, acompañado dos alcaldes, mantivo un encontro co
prego e Industria en colaboración prego son acción que o Goberno blica e renovarán distinto
alumnado participante.
cos concellos de Pantón, O Savi- galego leva a cabo en colabora- mobiliario urbano e dos edificios
ñao e Sober. Os participantes son ción cos concellos e que, polo públicos. xectos, de optar polo autoem- obradoiros forman parte da
15 mozas e mozos menores de 30 tanto, fomenta a cooperación Ao remate do obradoiro os prego. Axenda 20 para o Emprego, a pla-
anos, que comezaron a súa for- institucional. participantes recibirán un certifi- Beneficiarios nificación do Goberno galego en
mación técnica nas especialida- Formación cado de profesionalidade, con va- No que atinxe ao sur da pro- materia laboral para impulsar o
des de albanelaría ou montaxe e Nestas semanas os participan- lidez en toda España, que vincia de Lugo, desenvólvense emprego estable e de calidade e
instalación de construcións de tes reciben a formación teórica acredita os coñecemento e apti- catro obradoiros de emprego en coa que se pretende en 2020 re-
madeira, o que permitirá ampliar necesaria para, máis adiante, de- tudes adquiridas. Amais os alum- nove concellos, que beneficiarán ducir a taxa de paro ata o 10%
as súas expectativas laborais. O senvolver distintos traballos nos-traballadores tamén recibirán a máis de 70 persoas ata ese mo- coa creación de polo menos
Goberno galego destina a este prácticos e executar obras de in- formación específica en materia mento desempregadas. A admi- 80.000 novos empregos e a crea-
obradoiro máis de 140.000 euros terese social. En Pantón encarga- de emprendemento que lles per- nistración autonómica dedica ción ou conversión de 50.000
que fan posible, entre outros a ranse do peche da pista deportiva mitirá iniciar os seus propios pro- para este fin 840.000 euros. Os contratos en indefinidos.
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017 11
12

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Redacción OURENSE

O ourensán Faustino Miguez canonizado Portugal participou no

O
no Vaticano Festival Internacional de

C
Papa Francisco cononizou
Xadrez
na Praza de San Pedro do
Vaticano a Faustino Mi- elebrouse en Expou- cada índole formativa para
guez, o sacerdote considerado o rense o décimo Fes- os máis novos.
primeiro santo feminista. Contri- tival Internacional Organizado polo Club De-
buíu co exemplo á dignificación de Xadrez “Cidade de Ou- portivo Xadrez Ourense, a
das mulleres ás que se lle negaba rense” baixo o lema “De- décima edición deste Festi-
entón no século XIX, o dereito á porte e Ciencia para a val contou cuns 300 partici-
educación e fundou a orde das Fi- Xuventude”. Foi unha das úl- pantes de entre 6 e 18
llas da Divina Pastora Calansan- timas probas puntuables anos, escolares e federados
cias. Na actualidade conta con para o Circuíto Galego 2017 procedentes de toda a pro-
colexios e centros nos catro con- (Proba oficial da Federación vincia de Ourense, resto de
tinentes. Galega de Xadrez), e como Galicia, e tamén de Castela
Faustino Miguez naceu o 24 de ven sendo habitual nos últi- e León e Portugal. Destes
Ourensáns na Praza de San Pedro do Vaticano.
marzo de 1831 no pequeno pobo mos anos, a proba máis par- 300, maís de 50 xogadores
de Xamirás, na parroquia de Ace- Banda de Gaitas da Deputación de desde onde se desprazaron varias ticipativa de todas cantas se teñen xa rango internacio-
vedo do Río, municipio de Cela- Ourense, que na praza de San persoas para seguir en directo o realizan na nosa autonomía nal e veñen de gañar ou
nova (Ourense) e xa é o terceiro Pedro estrearon a muiñeira escrita acto. A cerimonia contou coa pre- pertencentes a este circuito obter podio en importantes
santo ourensán. Unha delegación por Xosé Lois Foxo dedicada ao senza de Verónica Stoberg, che- destinado a xoves xadrecis- probas a nivel nacional e
composta por algo máis de mil papa Francisco e a marcha proce- gada desde Chile, a quen se tas de entre 6 e 18 anos. internacional como é o caso
persoas desprazouse a Roma para sional de san Faustino Miguez. atribúe ser beneficiaria do mila- O presidente do Clube Xa- de Xacobe Conde, Martín
participar na cerimonia de cano- O novo santo ourensán foi, gre de sobrevivir pola intercesión drez Ourense fixo referencia Gómezs e dos irmáns Pura e
nización. O cardeal arcebispo de ademais de escolapio e sacerdote, de Faustino tras ser desafiuzada a que “as instalacións de Ex- Benjamín Diéguez.
Madrid, Carlos Osoro (que foi fundador do Instituto Calasancio polos médicos no ano 2003. Ela e pourense, polas súas condi- Estes participantes per-
bispo de Ourense), encabezou a das Fillas da Divina Pastora, con- a súa familia ocuparon un lugar cións de espazo, tencen a diferentes clubes,
delegación eclesial española gregación presente nunha decena preferente durante a cerimonia. O luminosidade, medios técni- entre eles os máis destaca-
xunto ao actual bispo de Ourense, de países, moitos deles de Amé- día de san Faustino Míguez será o cos, infraestrutura e mobi- dos do panorama local, pro-
Leonardo Lemos. Viaxaron ata o rica Latina, aínda que tamén en do seu falecemento en 1925, o 8 liario, acceso ás súas vincial e autonómico e
Vaticano os membros da Real Guinea Ecuatorial e a India, de marzo. instalacións e ubicación, tamén do norte de Portugal:
constitúe un dos mellores e Clube Deportivo Xadrez Ou-
máis recoñecidos empraza- rense, Liceo de Ourense,
mentos a nivel autonómico Universidade de Ourense,
para o desenvolvemento de Xadrez Celanova, Xadrez
Feiras e Atletismo nunca serán compatibles probas deportivas desta ín-
dole, como así foi recoñe-
Verín, Fontecarmoa de Vila-
garcía de Arousa, Círculo

C
en Expourense segundo Ciudadanos cido pola propia Federación
Galega de Xadrez en múlti-
Ferrolán, Círculo Chantadino
de Xadrez, Ben-cho-sei de
ples ocasións”. Pereiro de Aguiar, entre ou-
iudadanos cualificou de O principal obxectivo tros. Respecto de Portugal,
"malgasto" o investimento deste festival de xadrez é participaron xogadores
de dous millóns de euros da estimular a convivencia de lusos que pertencen a dife-
Xunta de Galicia na pista cuberta rapaces de diferentes ida- rentes clubes, como a Es-
aínda sen concluír do recinto de des, categorías e lugares de cola Xadrez Porto, Xadrez
Expourense. No que respecta a orixe, durante unha xornada Mirandela, Pedras Salgadas,
combinar a pista co espazo expo- deportiva, lúdica e de mar- Didaxis, e Rebordochao.
sitivo, Ciudadanos denuncia "falta
de previsión e de análise na xes-
tión dos investimentos", cualifica
de "apaño" a compatibilización
que de ambas as instalacións nun
mesmo espazo e augura que nunca Fachada principal do recinto feiral de Ourense.
chegarán a funcionar ambas as coa
necesaria compatibilidade. servizo aínda nin ser inauguradas, nando a medias, moito máis cara
Ciudadanos exprésase con- cargáronse tres feiras, a de Antigüi- de manter e con actividades que se
cluínte respecto diso: unir nunha dades, Nortrans e a Mostra da Opor- entorpecen entre elas", sinala o
mesma instalación recinto feiral e tunidade. Pero que poderían ser seu portavoz. A idea coa que a
a pista de atletismo "foi un total e cinco se, finalmente, non se che- Xunta de Galicia, a Deputación e o
absoluto despropósito", polo que gan a celebrar Megaxove e Xantar, Concello de Ourense venderon o
pide públicamente que a Xunta de unha das máis importantes do ca- proxecto non se chegará materiali-
Galicia habilite un novo espazo, lendario da Expourense. zar, o que xa está a ocorrer a pesar
distinto ao actual, como lugar de A teor da situación e do que Ciu- de que a instalación deportiva non
exposicións de Ourense. O portavoz dadanos presaxia que acabará pro- entrou en servizo, nin foi inaugu-
de Ciudadanos Ourense, Alberto Ro- ducíndose, "é mellor ter dúas rada, nin tampouco recepcionada
dríguez, lembra que as novas pis- instalacións diferentes funcionando pola Xunta e dubídase que, mesmo, Emma González e o alcalde (ambos á esquerda) presentando o festi-
tas, a pesar de non entrar en todo o ano, que unha soa funcio- estea totalmente completada. val de Axedrez.
13

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Redacción OURENSE

A muller do presidente da Deputación condenada a

O
un ano por falsidade documental
Xulgado do penal número uno de para pedir a instalación de dez veladores contrato de compravenda e cesión do café
Ourense condenou a María José Cal- na Praza das Mercedes, figurando como so- bar, “non indicándose en ningunha das
delas, muller do presidente da deputación e licitante o denunciante. Por mor destes cláusulas do contrato que a compravenda e
do PP ourensán, José Manuel Baltar, a un feitos, un dos empresarios, Carlos Piñeiro cesión referíase a un café bar especial”. “A
ano de prisión, con pago das costas proce- negou asinar ningún documento e denun- procesada coñecía que os documentos non
suais, por dous delitos de falsidade en do- ciou que a exdiputada do PP falsificou as foran asinados por Carlos, e a pesar diso,
cumento oficial, ao entender que súas firmas para obter licenzas municipais consentiu que fosen presentados no Conce-
“consentiu” presentar documentos que lle que lle permitirían acometer a reforma das llo e incorporados a un expediente adminis-
beneficiaron “tendo en conta que se lle con- instalacións. trativo, que unha vez resolto, beneficioulle
cedeu licenza para a instalación de velado- Café bar tendo en conta que se lle concedeu licenza María José Caldelas no Xulgado.
res así como prórroga para o Na resolución, o titular do Xulgado con- para a instalación de veladores así como
acondicionamento do local” a pesar de non siderou acreditada a declaración do empre- prórroga para o acondicionamento do local”, coa acusada para asinar cousas do local que
constar a firma dun dos socios. sario ao entender que foi “firme e rotunda, segundo recolle o fallo. foi cedido. Na resolución o xuíz sinala que
Segundo a sentenza, os feitos refírense sen contradicións esenciais” para o que tivo Por estes feitos, a acusación particular, a firma que aparece no documento datado
á etapa en que María José estivo á fronte en conta corroboracións periféricas “que ou- pedía por senllos delitos, penas de 1 ano e en marzo “aseméllase, pero non coincide”
do pub situado na céntrica praza das Mer- torgan verosimilitud” ao relatado. Para o 9 meses de prisión, con inhabilitación es- coa do denunciante, mentres que a do se-
cedes e que rexentou entre 2008 e 2011. xuíz, resulta “un tanto sorprendente” o ma- pecial para o dereito de sufraxio pasivo du- gundo documento de 2011 “non garda nin-
Caldelas comprou este negocio o 1 de ou- nifestado pola acusada relativo a que “sem- rante o tempo da condena e interesaba gún tipo de semellanza”.
tubro de 2008 e posteriormente presentou pre pensou que era un café bar especial”, unha indemnización na cantidade de A sentenza, ditada o xoves 30 de outu-
no Concello a instancia de apertura e obra tendo en conta que no 30 de setembro de 1.144,48 euros. A fiscalía non acusou. No bro, é susceptible de recurso de apelación
no establecemento. En marzo de 2009, 2008, Carlos Piñeiro e Eduardo Rodríguez, xuízo, o empresario Carlos Piñeiro insistiu ante a Audiencia Provincial de Ourense. A
tras ser denegado o cambio de titulari- como parte vendedora, e María Josefa Cal- en que non asinou ningún documento e afectada ten un prazo de dez días para
dade, rexistrou no Concello un documento delas, como parte compradora, asinaron un aclarou que non tiña “ningún acordo verbal” anunciar o recurso.

O Contencioso anula unha consolidación

U
de postos da Deputación
nha sentenza do Tribunal tros aspirantes poidan acceder ás vai recorrer a sentenza. Farao “por
Contencioso Administra- devanditas prazas. considerar gravemente erróneos os
tivo número 2 de Ourense A convocatoria delimitaba con seus fundamentos xurídicos”, si-
a instancias da central sindical tal concreción a natureza dos pos- nala o comunicado emitido res-
CIG, anula o proceso de consolida- tos para consolidar, como que nal- pecto diso. Indica que a sentenza
ción de postos de traballo no per- gún caso indicábase, considera certo algo que é “abso- Rolda de prensa da central sindical CIG.
soal da Deputación de Ourense. O explícitamente, un “posto de auxi- lutamente falso”, e que o erro da
maxistrado Verdeja Melero acha liar da Oficina de Transparencia”, autoridade xudicial “reside en tenza vense abaixo”. mar que se buscaba cerrar un con-
fundada e debidamente razoada a ao que, obviamente, só podía ac- identificar a pertenza a unha ca- Opinión do PSdeG curso supostamente público a uns
reclamación da central sindical, e ceder quen xa o ocupase. Por este tegoría profesional co desempeño “O PSdeG-PSOE da Deputación poucos elixidos polo baltarismo,
dispón a nulidade do procede- sistema, dos 106 postos a consoli- previo dun posto, cando son cou- esixe explicacións a Manuel Baltar que ruboriza incluso a algúns den-
mento por considerar que a con- dar inicialmente, a CIG asegura que sas distintas, xa que a categoría tras certificar a Xustiza que o PP tro do propio PP e, por iso, esixi-
vocatoria “ten por obxecto limitar dos 24 cubertos por adscrición pro- profesional non se adquire polo amañou un concurso de ascensos mos explicacións detalladas das
o acceso ás prazas que se sacan a visional, 11 cubríronos adscritos desempeño de ningún posto, para colocar a dedo a un cento de consecuencias que pode traer a
concurso, creando un circuíto pe- que xa os ocupaban, 10 seguen senón pola superación dás probas persoas en postos de traballo pú- anulación desta importante por-
chado por medio do cal só se po- sen cubrir pero ocupados polos de acceso á función pública pro- blico”. Os socialistas consideran un centaxe do persoal da institución”,
derían presentar ás mesmas mesmos adscritos e só a 3 accede- vincial ou á condición de persoal “escándalo maiúsculo” que as explica. O portavoz do socialistas
aquelas persoas que xa estivesen ron persoas distintas a quen os laboral fixo”. Os Servizos Xurídicos prácticas ilegais de Baltar pai con- asevera que “ante estes graves fei-
previamente desempeñando os ocupaba. Dos 45 que non estaban da Deputación móstranse tan fir- firmadas en firme polos xuíces de tos ven de confirmarse que Manuel
postos ofertados”. ocupados por adscrición provisio- mes e os seus argumentos expó- todas as instancias –enchufes ma- Baltar herdou a Deputación de Ou-
As prazas a medida son a fór- nal, a só 13 concorreron aspirantes ñense de forma tan contundente, sivo de persoas afíns a centos– es- rense do seu pai, pero tamén as
mula de perpetuarse o PP nas ins- a ocupalos, o que indica as restri- que chegan a asegurar que “o Xul- tean a ser reproducidas por Manuel prácticas ilegais para aproveitarse
titucións ourensás, sinalaron os cións que supuxo a excesiva con- gado confunde os conceptos de Baltar sen o mais mínimo rubo- da institución que preside perver-
sindicalistas García Torres e Pérez creción dos mesmos. O sindicato praza e posto”. Polo que o maxis- rizo. Por iso acaban de solicitar un tendo o cadro de persoal e os ser-
Carballo. Aínda que a sentenza é expoñía no seu recurso (fundamen- trado titular do 2 do Contencioso informe ó xefe de recursos huma- vizos públicos”.
recurrible en apelación no prazo tos de dereito) que co método em- Administrativo e Ourense comete- nos da Deputación que analice as Fraga tamén cuestiona a falta
de 15 días ante o Tribunal Superior pregado para o proceso, “védase o ría o erro de ignorar que “"a cate- consecuencias técnicas e econó- de respecto do PP á Xustiza: “Che-
de Xustiza de Galicia, extremo que acceso ao concurso a calquera fun- goría profesional é un elemento da micas desta decisión xudicial. gan a dicir que todo o que di o
a CIG dá como moi probable aínda cionario, estea ou non capacitado, praza, cuxa posesión por un em- O portavoz provincial, Francisco xuíz é absolutamente falso sen
que non lle vaticina demasiado que non reúna eses requisitos”, o pregado público non depende do Fraga, asegura que “estamos ante aportar probas que desmonten a
éxito, a autoridade xudicial pon en que agora estima no seu fallo o ti- feito de que desempeñase previa- un novo caso de enchufes masivos pormenorizada fundamentación
evidencia un sistema en bucle de- tular do 2 do Contencioso Adminis- mente un determinado posto”. E a do baltarismo que non respecto a xurídica. Os políticos debemos res-
señado para perpetuar aos que xa trativo de Ourense. partir de aí, os Servizos Xurídicos lei xa que vulnera os principios bá- pectar o estado de dereito e iso,
están, como premio polos servizos Recurso da Deputación dan por feito de sicos de mérito e capacidade”. “A entre outras cousas, é mostrar res-
prestados á vez que evitar que ou- A Deputación confirmou que que “todo ou razoamento da sen- sentenza é tan contundente ó afir- pecto á Xustiza”.
14

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Redacción OURENSE

Insuficiente medición da calidade do aire Ourense en Común traslada
na cidade segundo Ourense en Común demandas ás deputadas

D A
por En Marea no Congreso
espois de denunciar o
“apagón” dos datos da s deputadas no Con- o ministro se refería a que a
calidade do aire de Ou- greso, Yolanda Díaz, variante exterior supoñía un
rense na web municipal, Ourense Alexandra Fernández e forro de 5 minutos para Ma-
en Común acusaba ao alcalde de Antón Gómez-Reino, mantive- drid, deixaba claro que non lle
“maquillar a información con ín- ron unha xuntanza de traballo importaba o impacto no noso
dices anuais e poñer en risco a coas tres concelleiras de Ou- Concello”. O edil explicaba que
saúde dos ourensáns namentres rense en Común, na que se “para Ourense supón suturar
el respiraba o aire de Madrid”, e abordaron cuestións referidas unha ferida, é necesaria esa
avanzan que pedirán ao goberno ao Museo Arqueolóxico, á variante”, e apelou tamén ao
toda a información en referencia Praza de Abastos e a variante “sentidiño” en referencia á Es-
á xestión e o mantemento da Es- exterior vencellada á chegada tación Intermodal, para que
tación Urbana de Fondo para a do AVE. “se faga unha estación útil e
medición da calidade do aire, ubi- Con esta visita á capital efectiva para os ourensáns e
cada na Alameda, especialmente Ourense en Común considera insuficientes dúas estacións para a calidade do aire. das Burgas, En Marea continúa ourensás”.
os partes do mantemento e revi- a xira coa que as deputadas Sobre esta cuestión, En
sións da estación, que “teñen mostrarse, cando mide moitos Ourense en Común lembra que están percorrendo o país, Marea leva rexistradas varias
que facerse cada 15 días, baixo máis parámetros que a da Xunta”, o goberno de Jesús Vázquez con- “queremos recoller de primeira iniciativas parlamentares de
sanción de entre 750 e 1.500 e sinala a “torpeza do alcalde” de tinúa “sen facer os deberes no man as aportacións que nos control e seguimento ao Mi-
euros se faltou algún”. interpretar os datos baixo criterios caso de que se produza unha fagan as compañeiras de Ou- nisterio de Fomento, que en
Ourense en Común denuncia de episodios anuais, cando o pro- emerxencia” e insiste na urxencia rense en Común e trasladar ás ningún momento concreta
que o Concello “non advertira dos medio en oito horas de partículas dun Plan de Emerxencias Munici- Cortes os problemas da cida- prazos nin horizontes sobre a
riscos para a saúde humana da de diámetro inferior a diez micras pal (PEMU), obrigatorio en Conce- danía ourensá”, explicou Yo- variante, o cal fai temer “que
alarmante condición atmosférica (PM10) “superouse ata o triple”. llos de máis de 20.000 habitantes, landa Díaz, que lembrou que a insistencia na solución tem-
do luns 16 de outubro”, remi- O grupo entende ademáis que “que garanta a seguridade de nos últimos orzamentos do Es- poral se acabe convertendo na
tindo a que Meteogalicia “aler- “debera haber máis monitoriza- todas as veciñas e veciños, que tado, En Marea presentou solución definitiva, algo que
taba claramente” do alto índice ción” nunha cidade como Ou- catalogue os medios e recursos máis de 300 emendas para sería unha moi mala noticia
de polución tomando os datos da rense, xa que pola orografía da dispoñibles para afrontar calquer todo o país. para Ourense”.
estación da Xunta, que “triplica- cidade e da contorna urbana, “de posible sinistro, que analice ris- A voceira de En Marea, Ademais, as deputadas e
ron durante varias horas o límite ningún xeito dúas estacións son cos, determine medidas de pre- xunto a Martiño X. Vázquez, concelleiras falaron da cues-
máximo recomendado pola Orga- suficientes nin representativas da vención, estableza unha voceiro de OUeC no Concello tión que atinxe á rehabilita-
nización Mundial da Saúde”. calidade do aire”, engadindo que coordinación axustada entre os de Ourense, declaraban que ción da Praza de Abastos
O grupo cuestiona “por qué a instalación provisional da praza medios existentes, organice as “nesta mesa de traballo rei- nº1, xa que “no último pleno
cando empezou a evidente situa- de abastos na Alameda “afectará funcións básicas para a protección vindicamos a apertura do quedou demostrado que
ción de alerta, os datos da esta- ás métricas e fará que a serie civil e informe á cidadanía sobre Museo Arqueolóxico provin- aínda non existe a prórroga e
ción do Concello deixaron de sexa inservible climáticamente”. as medidas de autoprotección.” cial, que agora queda na man que o Concello vai ter que
do Ministerio para acometer afrontar a obra ao 100% se
as obras”. non se consigue”, polo que
Vázquez avaliaba tamén será unha das preguntas que
Ourense en Común participou na Coruña no encontro como “fundamental” a actua- En Marea trasladará ao Con-

C
ción en materia de integra- greso “ante a falta de infor-
de movementos e iniciativas municipalistas ción da Alta Velocidade en mación por parte do alcalde
Ourense, e criticou que “cando de Ourense”.
elebrouse na Coruña a ter- Compostela, Ferrol,
ceira entrega do MAC (Mu- Madrid, Barcelona,
nicipalismo, Autogoberno e Zaragoza, Valencia,
Contrapoder), un encontro que en Badalona, Oviedo,
anos anteriores fixo parada en Má- Iruña e moitas ou-
laga e Pamplona. A Fundación de tras.
los Comunes e o Instituto DM, or- As edís de Ou-
ganizou catro xornadas de traballo rense en Común, O MAC3 celebrouse este ano na Coruña.
que incluiron doce talleres, once xunto a simpatizan-
charlas e tres asembleas plenarias, tes e integrantes do grupo muni- Martiño Xosé Vázquez, participou
no que foi un encontro de move- cipalista ourensán, asistiron ás como poñente na mesa programada
mento, de activistas de movemen- diferentes actividades programa- na Libraría Fiandón da Coruña baixo
tos, preocupados pola construción das que articularon, nun traballo o título “O municipalismo galego do
dun proceso político capaz de común, propostas concretas a cambio cara 2019”, compartindo de-
levar a onda de cambio máis aló levar a cabo en materia de suste- bate con Mariano Fdez. Cabarcos
dos límites da institución. nibilidade, urbanismo, economía, (Marea Atlántica), Pilar Candocia
O MAC3 serviu para facer ba- servizos públicos, democracia par- (Ames Novo), Oriana Méndez (Marea
lance da traxectoria das novas for- ticipativa, feminismo, auditoría ci- de Vigo), Álex Botello (Compostela
mas de facer política, tras dous dadá da débeda, políticas Aberta), Noelia Pedreira (Betanzos)
anos de gobernos do cambio en ci- culturais, e xornalismo cidadán. e Celia Fdez. Albariño (Ferrol en
Deputados de En Marea con concelleiros de Ourense en Común.
dades como A Coruña, Santiago de O voceiro de Ourense en Común, Común).
15

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Redacción OURENSE

Celebra e Bebega foron escaparate Colaboración entre
para o comercio local Expourense e Semana

E
Verde de Galicia

A
xpourense clausurou unha
fin de semana adicada fun-
damentalmente as familias Fundación Feiras e Ex- nosa comunidade. Expou-
para coñecer a oferta de calidade posicións de Ourense, rense organiza Xantar (Salón
e innovadora que concentraban Expourense, ven de Internacional de Turismo
os expositores ourensáns de Cele- asinar un convenio de cola- Gastronómico), Termatalia
bra, o 18º Salón de Actos Sociais boración coa Fundación Se- (Feira Internacional de Tu-
e de Bebega, a primeira Mostra do mana Verde de Galicia co rismo Termal, Saúde e Benes-
Bebé, que recibiron máis de 2.000 obxectivo de promover ac- tar) e Funergal (Feira
visitas. Esta doble cita reuniu a cións que contribúan ao de- Internacional de Produtos e
60 expositores, o 90% da provin- senvolvemento do sector Servizos Funerarios). Pola
cia de Ourense, facilitando así feiral na nosa comunidade e, súa parte, a Fundación Se-
unha plataforma ao comercio dun xeito particular, a estes mana Verde de Galicia orga-
local para dar a coñecer os seus dous recintos. Este convenio niza a feira que lle da nome,
produtos e servizos ante novos foi asinado en Silleda por Abanca Semana Verde de Ga-
potenciais clientes. parte dos directores xerais de licia, e que coordina con
En BebeGa houbo conferencias adicadas aos pais dos nenos.
Celebra ambas as dúas entidades, catro certames paralelos e
A 18ª edición da feira supuxo Alejandro Rubín (Expou- complementarios. Ambos os
un impulsado por emprendedores como as novas tendencias en bricar na provincia, ou se trata rense) e Ricardo Durán (FIG dous recintos organizan
da provincia de Ourense, non só arranxos florais e xoiaría fabri- de exclusivas que se comerciali- Abanca). unha media de 40 citas ó
en moda nupcial e de festa, cada en Ourense e á medida. zan en Galicia chegadas das últi- O documento asinado in- ano que convocan a máis de
senon en todo o que rodea a or- Bebega mas feiras europeas. Os visitantes clúe accións de intercambio 300.000 visitas.
ganización dun evento. As dúas Bebega axudou ás familias a observaron unha escolma de pro- e promoción mutua nas citas Coa sinatura deste conve-
pasarelas Celebra congregaron preparar a chegada do novo ductos e servizos orientado ao feirais organizadas por nio, Expourense e a Funda-
centos de asistentes interesados membro da familia. Esta primeira benestar do recén nado: interio- ambas fundacións. O de Ou- ción Semana Verde
en coñecer as novas liñas das fir- edición serviu, sobre todo, de es- rismo, desenvolvemento intelec- rense e o de Silleda son os reivindican unha vez máis o
mas colaboradoras que presenta- caparate para que os visitantes tual, seguridade viaria e atención dous únicos recintos feirais papel das feiras como cen-
ron deseños de coleccións de tiveran a ocasión de coñecre a sociosanitaria. Ademáis, os expo- públicos de Galicia que orga- tros de negocios e como
fabricación propia, acompañados oferta de empresas e comercio sitores realizaron entre os visi- nizan feiras recoñecidas co foros de coñecemento, desta-
por estilismos internacionais en ourensáns de moda e puericultura tantes numerosos descontos e Selo de Internacionalidade cando ademais o papel das
perruquería e maquillaxe así que en moitos casos están a fa- sorteos de packs para bebés. do Goberno de España, su- mesmas como dinamizadores
mando en total 4 das 6 in- económicos do lugar no que
ternacionais celebradas na se celebran.

Os concesionarios venderon coches en

A
Expourense
o noveno salón do “Au- do 20 ao 22 de outubro achega- estivo composta por 400 vehí-
tomóbil-Vehículo Novo” ronse ó redor de 7.000 visitan- culos de máis de 20 marcas de
celebrado en Expourense tes para coñecer a oferta que todas as gamas, modelos e pre-
zos. As 17 empresas participan-
tes fixeron unha forte aposta
neste salón ampliando as op-
cións de selección á hora de eli-
xir un coche, xa que a meirande
parte deles ofreceron importan-
tes descontos especiais de feira
que foron dende os 150 euros
ata os 5.000 así como tamén
sorteos de estancias en balnea-
rios.
Ocasión
O cartel de “vendido” foi o
que máis viron os visitantes
Ricardo Durán e Alejandro Rubín.
desta última xornada do tamén
noveno salón do “Automóbil de
Ocasión”, (do 27 ao 29 de ou-
tubro) que rexistrou gran éxito novo e o de ocasión, os conce- calcúlanse entre as dúas fins de
de público e vendas, mantendo sionarios participantes estiman semana da última quincena de
as cifras da edición de 2016. En vender preto de 380 automóbi- outubro o recinto feiral recibiu
Imaxe xeral da exposición-venta de autos. total, entre o salón de vehículo les. No que se refire ao público ao redor de 14.000 visitas.
16

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Redacción PONTEVEDRA

Ponteareas reune aos veciños para Salceda abre unha Oficina de

O
informar das actuacións tralos incendios Apoio Municipal para os

O
afectados polos incendios
Concello de Ponteareas
celebrou o luns 30 de ou-
tubro, arroupado de veci- Concello de Salceda Dende os días dos incen-
ños e veciñas, voluntarios, habilitará unha Ofi- dios, o Equipo de Goberno lé-
Comunidades de Montes, colecti- cina de Apoio aos vase reunido con diversos
vos sociais e veciñais e afectados afectados e afectadas polo colectivos políticos e sociais
polos incendios en xeral o acto lume, para canalizar os for- (comunidades de montes,
de información sobre actuacións mularios de danos e informar traídas de augas, volunta-
tralos incendios que se celebrou sobre as Liñas de Axudas que riado…) para tratar de reca-
no auditorio municipal. se vaian creando ou apro- bar todos os datos relativos
O goberno de Ponteareas in- bando: a Oficina estará ubi- aos danos sufridos nas dife-
formou aos veciños e veciñas das cada na área de urbanismo do rentes parroquias. Esa base de
primeiras medidas a adoptar da Concello, cun administrativo datos será empregada para
man de técnicos profesionais de e o apoio do aparellador. A facilitar a tramitación das di-
medio ambiente, biólogos, enxe- Oficina de Apoio botará a ferentes liñas de axudas que
ñeiros forestais, psicólogos e ve- andar o vindeiro luns 30 de se establezan dende as dife-
ciños. Nas súas intervencións pias follas das árbores ou compost entre outros traballadores muni- outubro, en horario de 9 a rentes administracións.
ofrecerán recomendacións e no- son algúns dos remedios que cipais. O público asistente tamén 14h. Ata ese día, os afecta- Tamén a poboación do mu-
cións básicas que axuden aos poden axudar a cicatrizar. participou trasladando as súas in- dos e afectadas poderán dei- nicipio está a ter un impor-
afectados a superar os efectos da Rosa Covelo, bióloga e coordi- quedanzas, dúbidas, preguntas, xar o seu contacto así como tante papel tras os lumes.
catástrofe dos incendios. nadora do voluntariado Voltea, críticas e suxestións. ir valorando os danos ocasio- Dende que o Concello de Sal-
Xosé Covelo, enxeñeiro forestal; trasladou aos participantes a ne- Como ir vestido, que ferramen- nados polos lumes: superfi- ceda anunciase a creación do
Bárbara Álvarez e Sergio Quiroga, cesidade de traballar coordinados tas domésticas empregar, priorida- cie, construccións, viñedo, Voluntariado Ambiental espe-
biólogos, explicaron as primeras contando cos voluntarios, parti- des á hora de afrontar os distintos arborado, animáis... cíficamente para todo o rela-
medidas que debemos adoptar culares e colectivos. puntos ou focos incendiados foron Por outra banda, o Pleno cionado cos incendios, máis
para axudar ao solo a recuperarse. No acto tamén tiveron voz os algunhas das nocións que introdu- do Concello de Salceda, apro- de 40 persoas se teñen ins-
Restos de podas, esterco, as pro- bombeiros e protección civil cíu o xefe dos bombeiros de Pon- bou por unanimidade solicitar crito xa para participar nos
teareas, Roberto Castro. do Consello de Ministros a traballos que se leven a cabo,
O Alcalde de Ponteareas insis- Declaración de "Zona Afec- coordinados polos técnicos
tíu na necesidade de formar á po- tada gravemente por unha correspondentes.
boación para saber actuar en Emerxencia de Protección O Alcalde de Salceda ma-
situacións de emerxencia. Esta- Civil" (Lei 17/2.015). Lem- nifestou tamén a necesidade
blecer protocolos de actuación bramos que os lumes debas- da creación dunha liña di-
tanto na recuperación como nas taron 910 hectáreas, 527 das recta para Alcaldes/alcalde-
situacións de alerta, iniciar me- cales pertencen a monte co- sas e cargos políticos cando
didas preventivas, boas prácticas munal, de 6 das 7 parroquias sucedan acontecementos
e traballar de xeito conxunto (ardeu un 25,52% dos 36,1 como os de estes días, sen
foron os eixos centrais desta reu- Km2). Se a petición é apro- ter que depender do 112 ou
nión na que o goberno de Pon- bada, ábrese a opción a axu- do 085 que en todo mo-
teareas rendíu homenaxe aos das a particulares, Concellos, mento estiveron colapsados
participantes. propietarios de explotacións e sen posibilidade de esta-
forestais e agrícolas… blecer contacto.

O Alcalde de Ponteareas participa na reunión

O
do Pacto Nacional pola Auga
Alcalde de Ponteareas, Deputación de Ourense e varios Co obxectivo de involucrar no
Xosé Represas, partici- membros da Comunidade Xeral de Pacto Nacional pola Auga a tódo-
pou na reunión para Aguas de Galicia-Coxapo. los axentes implicados na xestión
avanzar o Pacto Nacional pola O Alcalde de Ponteareas in- e no uso da auga o documento
Auga mantida entre os represen- siste na importancia de colaborar final debe recoller as propostas
tantes dos usuarios de abastace- coas diferentes institucións sobre técnicas para facer un uso máis
mento continuado e o presidente todo cando se trata dun asunto eficaz, solidario e integrafo dos
da Confederación Hidrográfica tan decisivo como o subministro recursos existentes.
do Miño-Sil (CHMS), organismo de auga que ademais de garantir Este futuro Pacto centrarase en
autónomo dependente do Minis- calidade e un axeitado reparto catro grandes eixos: a atención de
terio de Agricultura e Pesca, Ali- pode mesmo determinar o avance déficits hídricos, o cumprimento
mentación e Medio Ambiente de proxectos de crecemento das dos obxectivos ambientais fixados
(Mapama), Francisco Marín. vilas e cidades como sucede no nos plans hidrolóxicos, plans de
Neste encontro participaron o caso de Ponteareas no que o sub- xestión de riscos de inundación e
presidente da Federación Galega ministro de augas é un dos piares outra serie de medidas en materia
de Municipios e Provincias (FE- básicos para o avance do Plan de gobernanza da auga e mellora
GAMP), representantes dos conce- Xeral de Ordenación Urbanística da xestión e dos procedementos
llos de Ourense e Ponferrada, da (PXOM). ordinarios.
17

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Redacción PONTEVEDRA

O Ministerio de Facenda aproba o manual O IV Plan de Igualdade de Bueu
para contratar as operacións da estratexia entra en vigor o vindeiro ano
“Ponteareas, Hábitat Saudable”

O
Ministerio de Facenda mércores está desempeñando
ven de aprobar o ma- esta labor un economista e ex-
nual de procedimentos perto en xestión de fondos co-
de operacións da estratexia munitarios, unha vez concluido
“Ponteareas, Hábitat Sauda- o proceso de selección iniciado
ble”, segundo informou o al- o pasado mes de agosto.
calde de Ponteareas, Xosé Nas vindeiras semanas, ao
Represas, manifestando que contar xa cos procedementos

O
este é un paso fundamental aprobados e coa oficina de xes-
para poder desenvolver os pro- cedementos, para comezar a tión, o goberno local prevé por
xectos das distintas liñas de execución das actuacións, o en marcha varios dos proxectos
actuación financiadas con 5 Concello acaba de por en mar- que serán financiados con estes salón de plenos do Conce- talidade, así como mellorar a coor-
millóns de euros con cargo ao cha a oficina de xestión da es- fondos europeos. Para iniciar os llo de Bueu acolleu a reu- dinación entre todos os axentes
Fondo Europeo de Desenvolve- tratexia coa incorporación dun proxectos, o goberno local xa nión do Consello da implicados na loita contra a vio-
mento Rexional. técnico contratado como fun- recibíu un primeiro anticipo de Igualdade no que se presentaron lencia de xénero.
Ademáis do Manual de pro- cionario interino. Dende este mais de 140.000 euros. as liñas de actuación do IV Plan Segundo explicou Ramón To-
para a Igualdade de mulleres e rrente, do equipo redactor, o plan
homes, que é previsible que se vai incidir en varias cuestións fun-
aprobe a comezos do 2018 e que damentais. A primeira é difundir o
O PP insta ao goberno de Ponteareas a estea en vigor durante os próxi-
mos catro anos. Así o salientou a
plan a todo o persoal técnico,
axentes sociais, empresariado e

N
continuación do saneamento en Arcos directora do Centro de Informa-
ción ás Mulleres, Montserrat Gon-
cidadanía en xeral; a segunda é
formar na perspectiva de xénero
zález, quen estivo acompañada ao persoal político e técnico para
a pasada lexislatura o proxecto da 1ª fase do sanea- tinen para investir no sanea- polo alcalde, Félix Juncal, a con- garantir a consecución da igual-
saneamento parroquial mento da parroquia de Arcos; mento xa iniciado na parroquia celleira de igualdade, Ana Isabel dade. Tamén se establecerá o cri-
foi, entre outras, unha aprobado polo PP cunha par- de Arcos. Otero, e Martín Villanueva, conce- terio de igualdade de
das prioridades dentro da pla- tida económica de máis de É triste, indica o PP, que o lleiro de urbanismo. Ademais, oportunidades na valoración de
nificación estratéxica do ante- 140.000 euros. actual goberno non priorice o tamén estiveron presentes Manuel convocatorias de subvención e nas
rior goberno do PP presidido Logo de adxudicada a obra saneamento das nosas parro- Santos, voceiro do PP, e represen- licitacións públicas municipais, e
por Salvador González Solla. polo goberno do PP produciuse quias cando dispón de máis de tantes dos centros educativos, das velar polo cumprimento dunha
Así foi rematado o sanea- unha baixa económica de 200.000 euros ao mes proce- ANPAS e do centro de saúde. linguaxe e imaxe non discrimina-
mento integral das parroquias 23.000 euros. Agora a pbra foi dentes do PIE. Temos que lem- Na reunión do Consello púxose toria en toda a cartelería, docu-
de Xinzo, Areas e Arnoso; asó rematada pero o Sr Alcalde de- brarlle aos actuais gobernantes enriba da mesa que “o plan vai ser mentación, publicidade, proxectos
como distintas fases nas parro- cide invertir eses sobrante que cando eran Oposición esi- unha ferramenta ante todo re- e ofertas de emprego, e introducir
quias de Bugarín, Prado, An- (23.000 euros) en “Actuacións xían o saneamento integral de alista, con accións que se van como obriga na realización dos
goares, Padróns e Arcos. varias no termo municipal”. todo o concello. Agora, cando levar a cabo nos diferentes eidos”. traballos a desagregación de datos
No “Plan Provincial de Obras Ante este anuncio, o PP gobernan miran para outro Aínda que as áreas de actuación por sexo.
e Servizos 2015”, integrouse o esixe que estes fondos se des- lado. van na liña das de plans anteriores En canto ás actividades que se
(educación e cultura, formación e porán en marcha nas diferentes
emprego, ocio e deporte, partici- áreas, estas serán moi variadas e
pación política e social, saúde e contarán co apoio dos principais
O concello de Arbo acomete un plan de limpeza benestar, conciliación da vida la- axentes implicados. A partir deste

O
boral, familiar e persoa, e violen- reunión, os membros do Consello
en mais de 85.000 hectáreas cia de xénero), incidirase de disporán dun prazo de quince días
maneira especial na educación para propoñer achegas e alega-
plan de limpeza e des- que a falta de precaución e o 85.0000 hectáreas, abarcou como chave para cambiar a men- cións ao borrador do texto.
broce acometido polo abandono de fincas con ma- viales, areas recreativas, sen-
Concello de Arbo du- leza, poderia dar lugar a res- deiros... Un ambicioso e com-
rante os meses de xullo e ponsabilidades que afrontarian pleto proxecto, nunca
agosto, foi un ambicioso plan os propietarios. realizado nos últimos anos e co Remate das obras en Cequeliños
levado acabo en todas as pa- Os traballos foron realizados que se continuarana mesma
rroquias de Arbo, que como con medios municipais, pero linea durante os meses próxi- Continuando cunha serie de
principal obxetivo, era chegar tamen se contratou a unha mos, tamen apunta que a cli- melloras que se están acomen-
a todalas zonas, asi como con- empresa externa especializada matoloxia desta primavera e tendo polo Concello de Arbo, no
cienciar os veciños e veciñas na eliminación de masa fores- mesmo no veran foi moi pro- mes de agosto adxudicabanse as
para manter limpo a Vila e ao tal e que chegou a zonas de di- penso para o crecemento da obras de acondicionamento de
mesmo tempo recordar os ha- ficil acceso. maleza. Dende o Concello so- Mina e Ampliación da Pista en
bitantes a obligación de man- Case rematado o plan de licitan colaboración e respon- Rial-Cotiño (Cequeliños), as
ter as suas parcelas limpas, tal limpeza e desbroce, o Alcalde sabilidade cara os propietarios mesmas consistirón en amplia-
e como marca lei, cara a evitar informa, que este plan, no que para que manteñan as parcelas ción de vial, construcción de ampliación de vial e construcción
posibles incendios e informar se destrozaron un total de libres de masa forestal. muro de talud enfrente da mina, de muros en parcelas.
18

Novas da Raia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Redacción PONTEVEDRA

O Concello urxe á Xunta a abrir Segundo o PP a residencia
negociación para que asuma as debe ser traspasada sen

N
competencias da residencia de maiores perda de postos de traballo
“A residencia precisa os pasados días saía o Go- proceso de consolidación que
berno nos medios de co- garantizou dende principios do
unha renovación que municación para incidir ano 2015 os postos indefinidos
o Concello non pode no traspaso á Xunta de Galicia da de camareiras, auxiliares de clí-

O
nin vai asumir” Residencia municipal, cuestión nica e conserxes que levaban
coa que o PP está dacordo, tal e prestando o servizo na residen-
como sempre defendemos, posto cia municipal dende facía moi-
Concello de Ponteareas que na lexislatura pasada non tos anos, e hoxe a diferencia de
urxe á Xunta de Galicia deixamos de traballar para tratar antes e a pesares do posiciona-
a axilización dos trámi- de acadar ese obxetivo, reunín- mento en contra de BNG e PSOE,
tes para o traspaso da compe- donos en múltiples ocasións coa podemos decir con tranquili-
tencia da residencia de maiores Consellerías que interveñen no dade que estos traballadores
Santa Ana. Tras varias reunións traspaso para negociar a transfe- teñen garantido o seu posto de
e reiteradas peticións o goberno rencia do servizo con todas as traballo cando se produza dito
de Ponteareas insiste na nece- implicacións que elo supón, sen traspaso.
sidade de abrir negociación para esquecer a casuística do persoal No que se refire a Xunta de
tratar do futuro da Residencia. municipal que alí traballa. Galicia, hai que decir que esta
Como xa se ten posto de ma- “Reclamamos o avance das Ponteareas non se conforma e O Goberno pretende agora de- administración sempre colabo-
nifesto, o Concello de Pontea- negociacións xa que obrigan ao esixe que se retomen as conver- mostrar que son eles os que mais rou co Concello de Ponteareas
reas asume competencias que Concello a asumir competencias sas para que cada administra- fan, pero xa esqueceron que fai sufragando a maioría dos custes
son propias da Xunta de Galicia impropias cos gastos que iso ción asuma as súas obrigas e pouco tempo a situación da deste servicio, sendo mais de
e que limitan os recursos muni- supón, despois de que durante poida garantir un mellor servizo maioría dos 20 empregados mu- 475.000€ o importe que trans-
cipais para destinar a obras e anos a Xunta non movera un só aos veciños e veciñas. A Conce- nicipais que traballan na Resi- fire ó Concello cada ano, co cal
servizos básicos que si son com- papel para corrixir a situación. lleira de Benestar Social, Veró- dencia era crítica no caso de o servizo da residencia de maio-
petencia do Concello, esta é a Non e só cuestión do déficit nica Carrera, explica que aínda producirse a transferencia do ser- res entre esta subvención e a
situación da Residencia de económico do día día que so- que nun principio as 32 prazas vizo do Concello a Xunta de Gali- aportación que fan os usuarios
maiores. porta o Concello, tamén hai que son ofertadas para persoas váli- cia porque corrían o risco de que alí residen cubre mais do
No caso da residencia de considerar a necesaria renova- das, no decurso dos anos moitos perder os seus postos de traballo 100% do custes, xerando toda-
maiores quedou pendente a ción das instalacións, unha dos usuarios e usuarias foron ó non ser fixos. vía para o Concello un superávit
creación da comisión de traballo obriga da Xunta que o Concello perdendo mobilidade co que a O Goberno do PP na anterior no servizo que nos últimos dous
comprometida na última reu- non pode nin vai asumir” ex- dependencia é maior e fai pre- lexislatura buscou solucionar anos, según as contas presenta-
nión mantida co Conselleiro de plica o Alcalde, Xosé Represas. ciso máis dedicación por parte esta problemática dos traballa- das por este Goberno, ascendeu
Política Social. Ante o silencio o goberno de do persoal. dores poñendo en marcha un a mais de 85.000€.

ACIP denunciará ao Alcalde ante a fiscalía

O
pola maleza preto das vivendas
Portavoz Municipal Juan canismos necesarios para que veciños está por encima que
Carlos González Carrera se cumpran aplicando a lei calquera irresponsabilidade ou
advirte ao Alcalde que 3/2007 do 9 de abril de preven- abandono das súas funcións
se de continuar así a súa acti- ción contra os incendios fores- pola súa banda.
tude en non tomar medidas nas tais competencia que é do O Portavoz Municipal de ACiP
parcelas cheas de maleza que Concello. Juan Carlos González Carreira
rodean as vivendas no rural así O Concello xustifícase en que explica que no propio centro ur-
como un número elevado de vi- xa comunicou ao propietario bano realizamos unhas exhaus-
vendas no centro urbano que os pero cabe lembrar ao Sr Repre- tivas visitas ás propiedades que
veciños ven o abandono que o sas que a propia Lei esixe que están en total abandono se-
Concello tenos ao non esixirlles sexa o propio Concello quen gundo as denuncias veciñais a lles rodea. responsabilidades deixando aos
aos seus propietarios para man- proceda á súa limpeza si os pro- mais realizamos unha reportaxe Esta situación á parte da gra- veciños abandonados, cabe lem-
telas limpas. pietarios non o realizan pasán- fotográfica para desmontar a vidade do perigo de incendios brarlle que o perigo de incen-
O grupo municipal ACiP de- dolle os gastos ao propietario e desculpa do goberno municipal forestais agrávase cun problema dios segue nestes momentos
nunciou en varias ocasións a si- a sanción correspondente e que pronto dirá que son casos de saúde pública con entrada dando máxima alerta para este
tuación das propiedades sen neste caso o cobro se é posible illados e non é así. ratas e animais nas vivendas. fin de semana polo que lle esi-
limpar que rodean vivendas a trabes do propio ORAL. O mesmo ocorre no medio Parece mentira no Sr Repre- ximos responsabilidade.
máis a ultima vez asido no mes Moito desconfiamos que o Sr rural Parroquias onde a situa- sas denuncie a situación dos in- O que antes parecía imposi-
de xullo e a situación segue Represas non quere chegar a ción agrávase a mais cando as cendios forestais na vaga de ble agora pasa ou senón só o re-
igual. esas situacións para non quedar vivendas atópanse en casos illa- incendios que padecemos nos flexo da cidade de Vigo que
As normas hai que cumprilas mal cos propietarios pero lem- das e a situación agrávase a últimos días que nos parece co- como cidade sufrido os propios
e senón o Concello ten os me- brámoslle que a seguridade dos máis da maleza co arboledo que rrecto pero el se inhibe nas súas incendios no centro urbano.
19

Novas da Raia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Redacción PONTEVEDRA

U
O Porriño restrinxe o consumo de auga Reforma das escaleiras de Cans

D
por mor da seca nha reforma
“completa” das
ende o pasado día 9 de tou a vixilancia no funciona- Seca de Augas de Galicia tamén escaleiras de
outubro, o Goberno local mento das plantas de depuración. ten declarado a situación de Cans, que viñan recla-
do Porriño, dacordo coas Eva García de la Torre subliña alerta por seca en 6 dos 19 sis- mando dende hai tempo
recomendacións da Confederación que o Concello está preparado temas hidrolóxicos de Galicia, as veciñas e veciños,
Hidrográfica Miño-Sil, está a apli- para realizar cortes de subminis- entre os que se atopa o sistema dado o estado das mes-
car as medidas contempladas no tro pola noite, se a situación cau- do cal provén a auga que abas- mas “que estaba a poñer
Plan Especial de Actuación en Si- sada pola seca o fixese necesario, tece a O Porriño, Mos e Salceda en perigo a integridade
tuacións de Alerta e Eventual para asegurar que os veciños de Caselas. daquelas persoas que as
Seca, logo da alerta declarada teñan garantido o abastecemento Ante esta situación, pide ás ve- utilizaban”.
pola propia Confederación Hidro- de auga. ciñas e veciños que consuman res- Este é a obra que está
gráfica. Así mesmo, nos vindeiros días ponsablemente e que aforren auga a rematar a Concellería
Seguindo as ordes da alcal- rematarase a revisión de todo o tomando medidas como ducharse, de Vías e Obras, un traballo varanda de seguridade e as
desa, puxéronse en marcha restri- sistema de subministro para evi- non bañarse, pechar a billa men- que, como explica o seu titu- necesarias melloras do acceso
cións e prohibicións no tar perdas e se fixará un máximo tres se enxaboan e se cepillan os lar, Manuel Carrera, conta cun da parte superior.
subministro non prioritarios, de 12 horas para facer a calquera dentes, non lavar o coche, regar orzamento de 6.000€ e abran- Este mesmo mércores, Ma-
como o rego de xardíns ou o bal- reparación no mesmo, dende o plantas e xardíns dúas veces á se- gue a colocación dun novo pa- nuel Carrera, acompañado polo
deo de rúas; tamén reduciuse a momento no que se teña coñece- mana, a primeira hora ou pola vimento, a rebaixa da altura presidente da Asociación de
presión nocturna no subministro, mento dunha avaría. noite, non baleirar de cote as cis- dos chanzos, a incorporación Veciños de Cans, David Alonso,
para evitar fugas, reforzáronse os A rexedora, que tamén preside ternas ou non usar as lavadoras de dous ‘descansos’, a crea- visitou as obras e comprobou
controis de potabilidade da auga o Consorcio de Augas do Louro, e lavalouzas ata que estean ao ción dun muro latera, a colo- que “cumpren coas necesida-
para o abastecemento e aumen- lembra que a Oficina Técnica da máximo da súa capacidade. cación dun banco, unha des plantexadas polos veciños”.

O Porriño rende homenaxe aos 32 voluntarios de Protección Salceda aproba
Civil e Policía Local que acudiron aos incendios de a licenza do

A
Centro de Saúde

A
Chandebrito, Fragoselo, Salceda, Chenlo ou Budiño
Xunta de Goberno Local de
alcaldesa do Porriño, Salceda de Caselas apro-
Eva García de la Torre bou a licenza urbanística
xunto coa concelleira de solicitada polo Servizo Galego de
Seguirdade, Lourdes Moure, a Saúde para a construción do novo
de Igualdade e Benestar, Sole- Centro de Saúde no municipio. O
dad Girón, e o concelleiro de pasado 8 de setembro, o Concello
Limpeza, Orlando Mázquez, ren- recibiu a solicitude de licenza por
deu homenaxe, “no nome da parte da Dirección Xeral de Re-
Corporación e de todas veciñas cursos Económicos do SERGAS. O
e veciños”, aos 23 voluntarios Concello enviou un requerimento
de Protección Civil e 9 axentes de subsanación ao SERGAS, que
da Policía Local do Porriño-co recibiu resposta no Concello o 18
seu xefe, Daniel Rodríguez, a de outubro. En tan só dous días,
fronte- pola súa “excepcional Policía Local por queimaduras e licía e veciños cercados polas beis lugares do territorio muni- o executivo local ven de dar luz
actuación” durante a vaga de un voluntario de Protección Civil lapas, ademais de á parroquia de cipal, acometido pola Concelle- verde á construción do tan nece-
incendios dos pasado días 14 e por inhalación de fume- cando Chenlo, no límete entre O Po- ría de Limpeza que, indicou, sario Centro de Saúde.
15 deste mes. socorrían a varias persoas en lu- rriño e Gondomar, e a zona de “fixeron posible que no Porriño O novo edificio contará con
García de la Torre subliñou a gares tan castigados polo lume Mosteiro, en Budiño. os danos causados polo lume unha superficie total de
“entrega, máis aló do seu coma Chandebrito-en Nigrán- ou Eva García de la Torre fixo en- fosen moito menores”. 1.321,11 m2, dividida en dúas
deber” de cada un dos volunta- Fragoselo- en Vigo-. trega aos 32 voluntarios e axen- Neste senso, o concelleiro Or- plantas, aos que hai que sumar
rios e voluntarias de Protección Todos eles acudiron ás cha- tes dun galano como mostra do lando Márquez reiterou que o 168 m2 de espazos exteriores
Civil e integrantes da Policía madas de apoio do alcalde de recoñecemento do Concello e Concello multará aos propieta- descubertos. Albergará dúas
Local que acudiron eses días a Gondomar, Francisco Ferreira, comprometeuse a destinar unha rios de montes e de fincas que consultas de pediatría, unha de
axudar e auxiliar a veciños de para que que se achegasen a partida orzamentaria para dotar non manteñan rozadas e limpas enfermería de pediatría, 5 con-
Gondomar, Salceda, Nigrán, Vincios, onde finalmente salva- a Protección Civil, “aínda que a súas propiedades, sancións sultas de medicina xeral con ca-
Vigo e, por suposto O Porriño, ron varias casas do lume; outra sexa competencia da Xunta de que, advertiu, superan os dansúa consulta de enfermería
que estaban nunha situación chamada de auxilio da Policía Galicia”, do material axeitado 1.000€ e que, insistiu, son ne- anexa e unha consulta de ma-
moi comprometida por mor das Nacional, para que se unisen ás para a realización do seu labor cesarias posto que o non retirar trona. Simultaneamente á cons-
chamas. dotacións que actuaban en que, subliñou “facedes de xeito a maleza, tendo en conta as trución do edificio por parte do
13 dos integrantes dos dous Chandebrito e Porto do Molle, totalmente altruísta”. altas temperaturas e a falla de SERGAS, o Concello executará as
corpos correron perigo físico, en Nigrán; a Fragoselo, en Vigo, A alcaldesa agradeceu tamén choiva, fai que aumenten os pe- obras de urbanización da Rúa
mesmo dous deles foron trasla- lugar no que había varias dota- o traballo de prevención, coa re- rigos en caso de incendio e pon Mártires de Sobredo, incluídas
dados ao hospital-un axente da cións do Corpo Nacional de Po- alización de rozado en incontá- en risco ao resto dos veciños. no Plan Concellos 2017.
20

Novas da Raia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Redacción PONTEVEDRA

O IES Terra de Turonio exterioriza o seu O Concello de Tomiño inicia
rexeitamento aos incendios forestais as obras de remodelación do

D
Mercado de Goián
eron comezo as obras de frontal do edificio onde ubicaráse
remodelación do edificio o novo mercado, que levaba
do antigo Mercado de tempo pechado.
Goián. O proxecto contempla O importe total do investi-
dous fases, esta primeira na que mento rolda os 110.000 euros,
se rehabilitará a parte frontal do dos que 70.000 serán achegados
edificio como un novo e moderno pola Consellería de Industria, logo
mercado, axustado ás necesida- de que esta aprobara o proxecto
des actuais, e unha segunda fase dentro da convocatoria “Espazos
de adecuación do resto do edifi- de Emprendemento Comercial no
cio para usos socias, culturais e Rural” o pasado verán. O Concello
artísticos. sufragará o resto do investimento
O novo mercado albergará 4 con fondos propios.
postos: un posto de pescado, un A finalización da obra está

O
posto de carte, outro adicado á prevista para o vindeiro mes de
Fotografía de Cristina Brea, fotógrafa e profesora do centro. froita e verdura e outro de flores. decembro, de cara á campaña de
O deseño do proxecto do novo Nadal. Paralelamente á última
alumnado do IES Terra solación que produce unha si- axudasen a reflexionar sobre o mercado elaborouse coa partici- fase das obras levarase a cabo o
de Turonio saiu hoxe ao tuación coma esta que condi- impacto que os incendios fores- pación da poboación a través dun proceso de información para a
patio durante o recreo ciona o seu futuro. tais teñen no noso futuro: con- proceso participativo, mediante o adxudicación dos postos ás per-
para exteriorizar os seus senti- O Claustro e o Consello Esco- secuencias sanitarias, cal elaborouse o plan de usos e o soas interesadas, a través de su-
mentos despois desta dura fin lar aprobaron onte a realización económicas, ecolóxicas, paisa- proxecto para remodelar a parte basta pública.
de semana. desta medida simbólica que nos xísticas, etc.
O alumnado do Terra de Turo- permitise, colectivamente, exte- Por este motivo, esta mañá
nio sufriu en primeira persoa a riorizar os sentimentos que nos saímos ao patio para tomarnos
catástrofe incendiaria deste do- produciron os incendios fores- unha imaxe coas mans tinxidas
mingo 15 de outubro. Alumnado tais e tomarnos consciencia da de negro, unha imaxe que retrate
das parroquias de Vincios, Vi- necesidade de adoptar medidas gráficamente o que sentimos.
laza, Chaín e Morgadáns tiive- que eviten que esta situación se As actividades sobre esta ca-
ron o lume ao lado das súas volva producir. Desde un punto tástrofe ecolóxica e ambiental
casas, foron desaloxados, cola- de vista educativo, conside- van continuar no centro, algun-
boraron na recuperación do rouse urxente adoptarmos ferra- has xa iniciadas, tendo ao alum-
gando doméstico, tiveron medo, mentas que canalizasen os nado como protagonistas
choraron e seguen a sentir a de- sentimentos do alumnado e principais.

Francisco Álvarez “Koki” presenta o
seu novo poemario “Erótica...(dos)”

O
poeta guardés Francisco
Álvarez "Koki", presenta
o seu novo libro de poe-
mas "Erotica...(dos)", Antología
de amor (1980-2017), editado
por Pigmalión Edypro.

O acto, presentado polo xor- de eles varias antoloxías de es-
nalista vigués Fernando Franco, critores hispanos en Nova York.
terá lugar na cafetería Detrás do Os seus últimos libros publi-
Marco, na rúa Londres (detrás cados son o poemario "Sombra
da rúa do Principe) en Vigo, o de Luna" (2015) e "Ratas en
sábado día 11 de Novembro, ás Manhattan", relatos que falan
oito da tarde. da cara B do soño americano, do
Francisco Álvarez "Koki", naufraxio dos soños e a emigra-
nado na Guarda en 1957 e resi- ción que o autor padece na súa
dente en Nova York desde 1984, propia carne ou da nostalxia da
é autor dunha ducia de libros, terra propia.
21

Novas da Raia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Redacción PONTEVEDRA

Município de Vila Nova de Cerveira associa-se Cerveira-Tomiño presente em
a campanha de recolha de alimentos para sessão europeia de promoção

A
animais afetados pelos incêndios do crescimento e coesão das

O
Associação de Médicos Ve- regiões fronteiriças
terinários dos Municípios
(ANVETEM), em estreita presidente
parceria com o Município de Vila da Câmara
Nova de Cerveira e a Ordem dos Municipal
Médicos Veterinários (OMV), an- de Vila Nova de Cer-
gariaram 9 toneladas de alimen- veira, Fernando No-
tação animal, entre fenos silagem gueira, participou,
de aveia e azevém e silagem de esta quarta-feira,
milho,para colmatar as necessi- em Mérida, num
dades das zonas mais fustigadas workshop promo-
pelos incêndios do passado fim- vido pela Comissão
de-semana a Norte do Tejo. Europeia, integrado
O grande volume de produtos na Conferência
angariados seguiu, esta quinta- Anual da Associa-
feira, tendo como destino a AN- Tal como é sublinhado pela De sublinhar que se encontra ção das Regiões
COSE em Oliveira do Hospital, Associação de Médicos Veteriná- aberta uma conta solidária da Fronteiriças da Eu-
onde equipas destacadas no te- rios dos Municípios, uma palavra Ordem dos Médicos Veterinários ropa. Cerveira-Tomiño acom- em curso adotadas pela CE ou
rreno a farão chegar às explora- especial de agradecimento ao (IBAN PT50 0033 0000 panha as dinâmicas europeias pelas instituições nacionais
ções de animais mais produtor Rosamel Pires Venade 00132948492 05) cujos donati- para impulsionar a cooperação para os territórios de fron-
necessitadas, após a fustigação que doou grande parte desta vos destinam-se exclusivamente transfronteiriça. teira.
de milhares de hectares de flo- carga e assegurou a logística de para ajudar os animais das zonas No seguimento da comuni- A sessão de trabalhos deco-
resta e de terrenos de pasto. carregamentodo camião. afetadas. cação enviada, em julho do co- rreu ao longo de todo o dia,
rrente ano, pela Comissão com a apresentação de um
Europeia ao Conselho e ao Par- plano de ação proposto pela
lamento Europeu, em torno do Comissão Europeia para comba-
Bienal de Cerveira promove debate sobre os “crescimento e coesão das re- ter os principais obstáculos

N
giões fronteiriças da EU”, a DG que as regiões fronteiriças en-
seus 40 anos Regio da Comissão Europeia
reuniu um conjunto de entida-
frentam no seu desenvolvi-
mento. O programa do
o âmbito das comemora- 40 anos da Bienal Internacional râneo, bem como a sua relação des, com o objetivo de analisar workshop contou ainda com a
ções dos 40 anos da Bie- de Arte de Cerveira” pretende re- com o Ensino Superior e com o os interesses estratégicos co- partilha de alguns casos práti-
nal Internacional de Arte fletir sobre a sua projeção no fu- seu público. Da parte da tarde, a muns destas regiões ao nível cos de sucesso, nomeadamente
de Cerveira a Fundação Bienal de turo. mesa “Contextualizações e estra- europeu. na vertente da mobilidade de
Arte de Cerveira (FBAC) vai reali- Num programa que reúne es- tégias políticas culturais” irá ex- A participação de Cerveira- trabalho (Galiza-Norte de Por-
zar no dia 04 de novembro um pecialistas, instituições e artis- plorar, sob um ponto de vista Tomiño neste encontro, repre- tugal), da Multilinguismo
debate sobre o seu percurso, reu- tas, serão duas as abordagens institucional, políticas culturais, sentada pelo Presidente do (fronteira França-Espanha), da
nindo críticos, artistas, institui- principais. “Entre arte, artistas, educacionais e museológicas na- Município de Vila Nova de Cer- Saúde (Itália e Eslovénia) e do
ções e comunidade. parceiras e públicos” é o nome do cionais e locais“. O evento ence- veira, Fernando Nogueira, ser- Transporte (Fronteira França
Partindo de uma reflexão sobre primeiro painel, que dará enfoque rrará com um debate aberto sobre viu para conhecer as medidas Alemanha).
as caraterísticas que marcaram e às características que marcaram e o seu futuro, havendo espaço
definiram a bienal de arte mais definiram o evento ao longo da para diálogo com a comunidade e
antiga do país e da Península sua história e a sua importância todos aqueles que têm acompan-
Ibérica, o “Debate: Antevisão dos no panorama artístico contempo- hado estas quase quatro décadas.

En novembro O Porriño “se destapa” co

O
Pinchorriño
s amantes do tapeo teñen marca de participantes: 44 esta- zos das consumicións non subirán
unha nova cita co Pin- blecementos en total fronte aos durante os días de celebración do
chorriño, a cita gastronó- 41 do ano pasado, que todos os Pinchorriño e lembrou que o
mica organizada pola Asociación venres e sábados de novembro, custo desta mostra da gastrono-
de Comerciantes e Industriais do de 7 da tarde a 11 da noite, ofre- mía do Porriño recae nos propios
Porriño (ACIPOR) e a Asociación cerán un pincho de balde aos hostaleiros. bores, mesmo pinchos para vega- AppStore. Así mesmo, os clien-
de Hostaleiros da localidade coa seus clientes. O obxectivo este ano é o de nos, sen glute e para celíacos. tes poden optar a gañar unha
colaboración do Concello. Coto desvelou que o segredo superar as máis de 18.500 per- A ‘ruta’ dos pinchos, os lo- estadía nunha casa de turismo
Este 2017, como salientou o do “éxito” desta iniciativa está soas que participaron na edición cais, as súas propostas, mesmo rural selando, no folleto que es-
concelleiro de Comercio, Marce- “na calidade e no prezo dos pin- de 2016, unha meta que está ao fotografías dos pinchos, poden tará a dispor nos propios locais,
lino Coto, na presentación feita chos que se serven”. Na mesma alcance da man considerando que seguirse por medio da APP ‘Que- catro cupóns de catro establece-
este luns ao mediodía, o 12º Pin- liña, a presidenta de Acipor, haberá tapas para todos os gus- damosdeTapas’, que pode bai- mentos s participantes no Pin-
chorriño rexistrará unha nova Juana Pérez, garantiu que os pre- tos e de todas as texturas e sa- xarse dende Google Play e chorriño 2017.
22

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Redacción PONTEVEDRA

Vigo contará cun orzamento en 2018 de 256 millóns,
con 34 para inversións e máis de 15 para política social

O
Concello de Vigo contará eleva o orzamento desde novas áreas. Respecto a educa-
cun orzamento de máis de 5.357.596 a 5.486.520 millóns. ción, o rexedor mencionou
256 millóns para 2018, un Na rolda de prensa, o alcalde sin- 450.000 para a cubrición de pa-
10% máis do que recollían as con- gularizou ademais os case dous tios de colexios "aínda que é
tas do ano en curso. Tal e como millóns adicados a bolsas de in- unha competencia da Xunta de
recalcou o rexedor, este aumento glés (1.924.000€), o que supón Galicia"; mellora da Escola de Mú-
rexístrase nunha situación de dé- un crecemento de 264.000€ sica de Beade (250.000€); cubri-
beda cero, coa presión máis fiscal (+5,86%) respecto ao ano pasado. ción do Centro Cultural Becerreira
máis baixa de Galicia e con supe- Investimentos (200.000€) e nova sala de lectura
rávit durante sete anos consecu- O capítulo de investimentos e usos múltiples de Navia
tivos. Os investimentos pasan de arrancou coa gran reforma do Par- (324.000€). Dentro de Patrimonio
16 a case 34 millóns grazas a que de Bombeiros de Balaídos Histórico, destacou a recupera-
achegas da Unión Europea e da (810.000€); avenida de Europa ción de Finca Solita, con
Deputación. (expropiación de terreos e pri- 277.000€. pecto a estes últimos, as contas especialmente o apoio ao deporte
O alcalde de Vigo destacou meira anualidade de urbaniza- Especial atención adicou Caba- inclúen este ano 350.000€ para feminino con 338.000€, seguindo
esta mañá que o orzamento de ción) (800.000€); mellora paseo llero aos investimentos deporti- cofinanciar os centros de día de a liña iniciada o ano pasado.
2018 é o undécimo ininterrom- do Lagares (157.000€); carril bici vas, comenzando coa 1ª Teis, Coia e Lavadores. O Concello O orzamento de cultura as-
pido que ten a cidade o que re- Teis: (1.400.000€); estación AVE anualidade da cubrición e arranxo vese obrigado a financiar parte da cende aos 13,1 millóns, mentres
vela a estabilidade política e (327.000€); humanización terreos das pistas de tenis de Samil (case política social competencia da que en Turismo mantense a pro-
económica da que goza Vigo Adif Serafín Avendaño-Canadelo 250.000€); 1ª anualidade do novo Xunta porque así llo esixe unha lei moción das rutas aéreas, o Con-
desde 2007. Na presentación das Baixo (100.000€); humanización pavillón de Quirós (1,5 millóns); autonómica recentemente apro- venio Illas Cíes Patrimonio da
contas municipais á prensa, insis- Rúa Pazos, Menéndez Pelayo- convenio coa Deputación para a bada que foi duramente criticada Humanidade (250.000€) e a Vigo
tiu en que o goberno aprobará o López Mora (136.000€); humani- 1ª anualidade das novas instala- polo alcalde de Vigo. Convention Bureau (200.000€).
orzamento de forma definitiva o zación García Barbón -entre cións deportivas de Romil (preto O investimento en educación Na área de Comercio destacou: o
27 de decembro o que "probable- Serafín Avendaño e Rosalía de dun millón); 2ª anualidade do ascende a 15,1 millóns, o que Plan de dinamización do comercio
mente a converterá na primeira Castro- (100.000€); humaniza- Campo de fútbol de Carballal (case supón un aumento de case un 6% (200.000€); Plan de dinamización
gran cidade en España co orza- ción García Barbón -entre Rosalía medio millón); redacción proxecto respecto a 2017. Preto de 3 mi- de centros comerciais
mento aprobado". Referiuse aos de Castro e Isaac Peral- e primeira anualidade de pistas llóns para a limpeza dos centros (140.000€); subvencións ao pe-
256.542.696 millóns do orza- (100.000€); humanización Ronda baixo grada de Río (486.605€); educativos; 650.000 e 110.000€ queno comercio (50.000€) e o
mento consolidado de 2018 como don Bosco (100.000€); mellora de mellora de vestiarios e campos de para subministro de enerxía e de alumeado de Nadal: (636.000€).
a cifra máis alta da historia e un infraestruturas en parroquias fútbol: 200.000€; convenio Depu- gas, respectivamente; case 2 mi- O gasto en parques e xardíns
10,06% superior a 2017 (430.000€); humanización Grego- tación para renovación do céspede llóns para escolas municipais,-in- sube un 8%, ata os 8,6 millóns,
(233.094.593 millóns). Estes 23,5 rio Espino fase 3: (100.000€); en campos de fútbol (1.270.000€) cluídas as infantís-; 1,9 millóns cunha partida de 1,3 para novas
millóns de aumento non implica- Convenio Deputación (1ª anuali- e proxectos de Gol-Marcador e para enviar a estudar a inglés a áreas de recreo; mentres que no
rán un incremento de presión fis- dade) Igrexa Beade-A Garrida aparcamento de Balaídos (1,3 mi- 850 alumnos e alumnas de Vigo. departamento de Igualdade se-
cal -que se mantén como a máis (1.419.661)€; convenio Deputa- llóns). Tamén se referiu á Uned que o guirá a funcionar o Centro de
baixa de todas as cidades gale- ción (1ª anualidad) Estrada Pro- Áreas Concello mantén en exclusiva cun Emerxencia (250.000€ -a metade
gas- senón que proceden de fon- vincial (G.V. Arquitecto Palacios): As políticas socias aumentan orzamento de 800.000 aproxima- do orzamento), o programa Can-
dos europeos. Caballero salientou (1.234.817€); humanización Gar- un 4,2% ata os 15 millóns nas damente. guros (158.000€) e, entre outros,
a solvencia das arcas públicas, cía Olloqui e Praza Compostela contas de 2018 o que a volve a si- A política de emprego crece a colaboración coa Rede de Mu-
con débeda cero, superávit nos (525.000€); humanización García tuar a Vigo como a cidade con tamén máis dun 6%, ata os 5,3 lleres contra os Malos Tratos
últimos sete anos, o máis breve Lorca (390.000€); humanización máis política de benestar de toda millóns, destacando as seguintes (30.000).
período de pago pagadores a pro- Camelias -entre Juan Ramón Ji- España. Tal e como detallou, Pro- partidas: Plan Municipal de Em- Outros datos
vedores e con 7,2 millóns en be- ménez e Hispanidad- (100.000€); grama antidesafiuzamentos (2,5 prego (1.500.000€); Dusi: Pro- O Concello adica 16,5 millóns
neficios fiscais. humanización entorno Rosalía de millóns); albergue (830.000€); xecto europeo de fomento de a Seguridade e orde público e ou-
Respecto das grandes cifras do Castro -entre Serafín Avendaño e bolsas de libros e de comedor (1,8 emprego (450.000€); Plan de Em- tros 7,8 á ordenación do tráfico e
orzamento, as inversións se mul- Heraclio Botana- (90.000€); hu- millóns); ademais de múltiples prego Xuvenil (95.000€); axudas seguridade, o que eleva a 24 mi-
tiplican por 2,1, pasando de manización rúa Escuelas Públicas: convenios nominativos con colec- á creación de empresas llóns a cantidade que o Concello
16.221.498 millóns en 2017 a (200.000€) e humanización rúa tivos como Alborada, Enfermos (70.000€); convenios con sindi- adica á seguridade, unha canti-
34.737.257€; en política social, o Aragón, fase 3 (100.000€). psíquicos, San Francisco, Banco catos (66.000€); Rede de mulle- dade á que hai que sumar 8,5 mi-
gasto crece nun 4,02%, desde Dentro dos fondos DUSI, Caba- de Alimentos, Mayores de Vigo, res contra os malos tratos llóns destinados á extinción de
14.287.342€ a 14.861.686€; en llero mencionou o proxecto de Asociación contra el Cáncer, Pro- (50.000€); Érguete (540.000€) lumes.
emprego, aumentouse nun 6,11%, Gran Vía, con 4,8 millóns; o de grama Xordos, Subvencións aso- cuidadores de barrio; Conxemar Tramitación
pasando de 5.022.184 a Porta do Sol, con 5,1 millóns, a ciacións de carácter social; AFAN, (100.000€) ou a Feria Vigo Sea Respecto da tramitación, Ca-
5.329.053€; en ensino, o crece- conexión da Praza Isabel La Cató- Misioneros de los Hermanos Po- Fest-Industria Pesqueira ballero apuntou que o luns 6 de
mento elévase ao 5,83%, desde lica con San Salvador e o ascensor bres, Comedor de la Esperanza, (105.000€). novembro reunirase o Consello
14.257.309 a 15.089.121€; en de Juan Ramón Jiménez-Valterra- Menela, AFAGA,Pobo Saharaui e No tocante ao gasto en de- Social, mentres que o pleno de
cultura, o investimento en 2017 Torrecedeira, cun investimento Vida Digna, entre outros. porte, destacou un aumento dun aprobación inicial será xoves 16
era de 11.417.442 e agora é de superior ao millón de€ e, por úl- O servizo de axuda no fogar re- 31,08%, cunhas achegas directas de novembro – nesta mesma data
13.110.452€, o que supón un cre- timo, a humanización de Marqués cibe 4,5 millóns, o programa de aos clubes por valor de case 2,1 se celebrará o Pleno sobre os
cemento de case un 15%; en de- de Valterra. menores, 516.000€, CEDRO, 1,5 millóns, unha cifra que permite lumes solicitado polo grupo mu-
porte o aumento é de 31,08%, Para parques e xardíns, mellora millóns e, dentro do programa ao alcalde cumprir o compromiso nicipal do PP-. Finalmente, o 27
pasando de 12.475.399 a de pistas deportivas (100.000€), DUSI, habilitouse unha partida de que adquiriu ao principio do man- de decembro se convocará o
16.352.665; o gasto de comercio recuperación de zonas verdes 350.000€ para a atención de per- dato de duplicar as axudas ao de- pleno para a aprobación defini-
e turismo sube nun 2,41%, o que (90.000€) e 1,3 millóns para soas en risco social e maiores. Res- porte. Este ano, vaise impulsar tiva das contas de 2018.
23

Galicia
NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO | Novembro de 2017

Redacción PONTEVEDRA

O Fondo Galego de Cooperación conmemora os seus 20 anos
cun gran acto festivo e reivindicativo
O evento desenvolverase o xoves 9 de
novembro a partir das 11 horas na Cidade
da Cultura, con actuacións musicais,

O
contos e lectura de poemas

Fondo Galego de Cooperación e So- sentantes de concellos
lidariedade conmemora os seus galegos, da Xunta e de
vinte anos de andaina cun gran fondos de cooperación
acto que combinará a reivindicación da doutras comunidades
loita contra a pobreza e a defensa dos De- autónomas, entre ou-
reitos Humanos con actividades de carác- tros, confirmaron xa a
ter lúdico para concienciar fronte as súa presenza na xor-
desigualdades. Preto de un cento de repre- nada, que se desenvol-
verá o vindeiro xoves, 9 de novembro, na Fondo coa solidariedade’, deseñada polo dariedade está integrado por 91 concellos
Cidade da Cultura (Santiago de Compos- ilustrador Pepe Carreiro, mentres que ao e as deputacións de Pontevedra, A Coruña
tela), a partir das 11 horas. remate se servirá un vermú galego. As per- e Lugo, que concentran a través desta rede
A compañía de clown Pallasos en Rebel- soas interesadas en acudir deberán reser- os seus esforzos no eido da cooperación
día será a encargada de conducir o evento, var a súa praza no 986 843 436 ou en ao desenvolvemento. Desde a súa funda-
que contará cos contos da Tropa de Trapo, comunicacion@fondogalego.org. ción en 1997, o Fondo Galego ten desen-
a lectura de poemas e relatos por parte da Por outra parte, na tarde anterior, o volvido máis de 150 proxectos en preto de
escritora Marilar Aleixandre ou a música do mércores día 8, ás 16.30 horas terá lugar 30 países, entre os que destacan Cabo
grupo de mulleres de orixe caboverdiana na Escola Galega de Administración Pú- Verde, Nicaragua, Cuba, Perú e, na actua-
Batuko Tabanka. As actuacións intercala- blica (EGAP) a asemblea anual da Confe- lidade, Mozambique.
ranse con discursos a cargo do presidente deración de Fondos, á que acudirán Ao tempo, promove numerosas activi-
do Fondo Galego e alcalde de Nigrán, Juan representantes de Galicia, Euskadi, Anda- dades e materiais para sensibilizar á cida-
González; da presidenta saínte da Confe- lucía, Estremadura, Cataluña, Valencia, Ma- danía galega a prol da solidariedade
deración de Fondos, Meritxell Budó, e do llorca, Menorca e Eivisa. Ademais de internacional, a realidade do Sur, a equi-
vicepresidente da Federación Galega de aprobar o plan de traballo para os próxi- dade de xénero, as persoas migrantes e re-
Municipios e Provincias (Fegamp) e alcalde mos meses, que suporá unha reactivación fuxiadas, etc. O Fondo Galego está
de Oroso, Manuel Mirás, alén doutras au- da entidade, o Fondo Galego presenta a recoñecido pola Fegamp como axencia mu-
toridades. súa candidatura para ocupar a Presidencia nicipal da cooperación galega e avalado
Ademais, proxectaranse varios vídeos da Confederación a nivel estatal. pola Unión Europea como referente para a
sobre a entidade e nos soportais da Biblio- O Fondo Galego promoción das redes de cooperación des-
teca instalarase a exposición ‘20 anos a O Fondo Galego de Cooperación e Soli- centralizada.

O Patrimonio Cultural e Natural
de Tomiño chega a Europa da
mán do IES Antón Alonso Ríos

N
o marco do Proxecto Erasmus+ Muíños de Vilameán, os petróglifos
Mémorie(s) que se está a de- do monte Tetón, a igrexa de Santa Mª
senvolver no IES Antón de Tebra, as Escolas Indianas, a
Alonso Ríos en coordinación con cen- Ponte Vella de Taborda sobre o río Ce-
tros europeos de Alemaña, Francia, reixo, a área recreativa do río da
Grecia, Italia e Portugal, mocidade e Pedra… sen esquecer a pegada dos
profesorado veñen de pór en valor o artistas da terra, e que finaliza nos
rico patrimonio cultural e natural co remodelados, Mercado de Abastos e
que conta o Concello de Tomiño. Praza do Seixo.
Este patrimonio amósase a Europa A actividade, que terá proxección
a través dun percorrido que se inicia en Europa, achégalle á mocidade eu-
no Mirador do Niño do Corvo, e pasa ropea, aqueles lugares que son parte
por lugares como a Fortaleza de da memoria individual e colectiva
Goián, o santuario de San Campio de que forma a identidade propia dun
Lonxe, a Pedra Furada de Vilachán, os pobo. Alumnos do IES Antón Alonso Ríos na Fortaleza de Goián.
Editorial NOVAS DO EIXO ATLÁNTICO S.L.
Avda. Sarmiento Rivera, 4-4ºD
(36860 PONTEAREAS - GALIZA)
T. 986 64 12 69
redaccion@novasdoeixoatlantico.com

Portugal será o país convidado en Xantar
do 31 de xaneiro ao 4 de febrero de 2018

D
espois de celebrar a de Turismo Porto e Norte, prin- tes, ademais da presenza de de-
maioría de idade durante cipal socio estratéxico luso do legacións empresariais relaciona-
a súa última edición, único salón internacional de tu- das co turismo e a gastronomía
Xantar afronta aos seus 19 anos rismo gastronómico de España. de distintas partes do país. A En-
un novo ciclo como Salón Inter- O anuncio correu a cargo do di- tidade de Turismo Porto Norte é
nacional de Turismo Gastronó- rector de Xantar, Alejandro o principal socio estratéxico de
mico volvendo ás súas orixes e Rubín, que estivo acompañado Xantar no país veciño e facilita
primando ao país que é coprota- pola directora de Turismo Porto cada ano a participación de nu-
gonista do evento e un dos prin- e Norte, Isabel de Castro; polo merosas cámaras municipais lusas
cipais mercados turísticos, presidente da Cámara Municipal que acoden ao salón con caseta
Portugal. O país veciño será, por de Arcos de Valdevez, Joao Ma- e organizan múltiples showcoo-
tanto, o invitado en Xantar nuel Esteves, e polo seu conce- kings, catas comentadas e degus- Rolda de prensa celebrada na localidade portuguesa de Sistelo (Arcos de Val-
2018, que se celebrará en Ou- lleiro de medio ambiente, tacións para promocionar o devez).
rense entre o 31 de xaneiro e o Olegario Gonçalves. turismo de proximidade. rismo de todas as rexións lusas, cado emisor de turistas estran-
4 de febreiro do próximo ano. Portugal estivo presente en Espérase a masiva presenza peninsulares e insulares. Trátase xeiros a Galicia. E ao mesmo
Esta elección de Portugal Xantar desde a súa primeira edi- de expositores, destacando na dunha elección que ten un com- tempo a Eurorrexión Galicia-
como país invitado foi anun- ción e foi aumentando progresi- oferta da restauración da pró- poñente emocional pola unión Norte de Portugal conforman un
ciada o 19 de outubro en Arcos vamente a súa participación xima edición, e de visitantes que sempre existiu entre Galicia destino único cunha oferta eno-
de Valdevez no marco dun Fam tanto en número de restaurantes deste país, así como a represen- e Portugal, pero tamén estraté- gastronómica de calidade para
Press organizado pola Entidade como de expositores ou visitan- tación da gastronomía e o tu- xica, xa que é o principal mer- situarse internacionalmente.