You are on page 1of 13

Rok akademicki 2016/2017

PLAN ZAJ
FILOLOGIA ANGIELSKA
II ROK
Studia stacjonarne semestr zimowy
Uwaga, studenci specjalizacji nauczycielskiej realizuj praktyki zawodowe w wymiarze 60 godzin dydaktycznych.
aktualizacja 06.11. 2017 r.

FILOLOGIA ANGIELSKA

DZIE TYGODNIA/
Godziny
Grupa A2 Grupa B2
Grupa A1 Grupa B1
(grupa pracujca) (grupa pracujca)
Nauczycielska Tumaczeniowa
Nauczycielska Tumaczeniowa

8:00-9:30
9:40-11:10

11:20-12:50
A1 i B1
PNJA sprawnoci zintegrowane A1i B1
13:20-14:50 (l) mgr S. Maecka, s. 204 PNJA sprawnoci zintegrowane (l)
PONIEDZIAEK

15 spotka po 2 godziny mgr S. Maecka, s. 204


15 spotka po 2 godziny
15:00-16:30
specjalizacja Nauczycielska, Wykad czony z I rokiem pedagogiki
Psychologia oglna (w) - dr P. Krzywicki, s. 402
2 spotkania po 2 godziny oraz 7 godzin w formie e-learningu
9 padziernika, 4 grudnia

16:40-18:10 specjalizacja Nauczycielska


Psychologia oglna (w.) - dr P. Krzywicki, s. P6
3 spotkania po 2 godziny oraz 5 godzin w formie e-learningu
23 padziernika, 13 listopada, 8 stycznia
grupa B
Teoria tumaczenia(w)- dr hab.S.God-Roszkowski, s.204
3 spotkania po 2 godziny , 1 spotkanie 1 godzinaoraz 8 godzin w formie e-learningu
16 padziernika,6listopada, 4 grudnia, 8 stycznia 16:40 -17:25

grupa B
Specjalistyczny jzyk biznesu, turystyki i marketingu (w.)- dr hab.S.God - Roszkowski, s. 204
4 spotkania po 2 godziny oraz 7 godzin w formie e-learningu
9 padziernika 20 listopada, 18 grudnia, 22 stycznia
grupa B
Problematyka tumaczenia tekstw specjalistycznych (w.)- dr hab. S. God - Roszkowski, s. 204
2 spotkania po 2 godziny
23 padziernika, 27 listopada
specjalizacja Nauczycielska,
Dydaktyka nauczania jzykw obcych (w)- dr hab.J.Majer, prof.PWSZ, s.201
8 spotka po 2 godziny
2 padziernika, 16 padziernika, 6 listopada, 20 listopada, 27 listopada, 11 grudnia, 18 grudnia, 15 stycznia,
specjalizacja Nauczycielska, Wykad czony z I rokiem pedagogiki
Psychologia oglna (w) - dr P. Krzywicki, s.402
2 spotkania po 2 godziny
9 padziernika, 4 grudnia
Grupa B
Teoria tumaczenia(w.)- dr hab. S. God-Roszkowski, s. 204
4 spotkania po 2 godziny oraz 7 godzin w formie e-learningu
16 padziernika,6 listopada, 4 grudnia, 8 stycznia
grupa B
Problematyka tumaczenia tekstw specjalistycznych (w.)- dr hab.S.God - Roszkowski, s. 204
18:20-19:50 5 spotkania po 2 godziny, 1 spotkanie 1 godzina oraz 15 godzin w formie e-learningu
9 padziernika, 23 padziernika, 20 listopada, 27 listopada, 18 grudnia, 22 stycznia -1 godzina 18:20 19:05
specjalizacja Nauczycielska
Psychologia oglna (w.) - dr P. Krzywicki, s. P6
2 spotkania po 2 godziny
23 padziernika, 13 listopada
specjalizacja Nauczycielska,
Dydaktyka nauczania jzykw obcych (w)- dr hab.J.Majer, prof.PWSZ, s.201
7 spotka po 2 godziny
2 padziernika, 16 padziernika, 6 listopada, 20 listopada, 27 listopada, 11 grudnia, 18 grudnia,

8:00-9:30
WTORE

9:40-11:10
K

A1 i B1 A1 i B1
11:20-12:50 PNJA gramatyka praktyczna PNJA gramatyka praktyczna (l)_-
(l)_- mgr M.Szczepaniak, s. 201A mgr M.Szczepaniak, s. 201A
15 spotka po 2 godziny 15 spotka po 2 godziny
Uwaga, w dniu 17 padziernika Uwaga, w dniu 17 padziernika
zajcia bd realizowane w godz. zajcia bd realizowane w godz.
12:00 13:00! 12:00 13:00!
A1 i B1 A1 i B1
PNJA sprawnoci zintegrowane PNJA sprawnoci zintegrowane (l)-
13:20-14:50 (l)- mgr V.Hale, s. 203 mgr V.Hale, s. 203
15 spotka po 2 godziny 15 spotka po 2 godziny
15:00-16:30
specjalizacja Nauczycielska,
Emisja glosu (w.)- dr L.Matuszak, s. 204
8 spotka po 2 godziny
10 padziernika, 24 padziernika, 14 listopada, 5 grudnia, 12 grudnia,
9 stycznia, 23 stycznia, 30 stycznia
Metodyka nauczania jzyka angielskiego (w)- dr hab.J.Majer,
prof.PWSZ, s.204
16:40-18:10 7 spotka po 2 godziny
3 padziernika, 17 padziernika, 7 listopada, 21 listopada, 28 listopada,
19 grudnia, 16 stycznia,

specjalizacja Nauczycielska,
Emisja glosu (w.)- dr L.Matuszak, s. 204
7 spotka po 2 godziny
10 padziernika, 24 padziernika, 14 listopada, 5 grudnia, 12 grudnia,
9 stycznia, 23 stycznia,
18:20-19:50
Metodyka nauczania jzyka angielskiego (w)- dr hab.J.Majer,
prof.PWSZ, s.204
8 spotka po 2 godziny
3 padziernika, 17 padziernika, 7 listopada, 21 listopada, 28 listopada,
19 grudnia, 16 stycznia, 30 stycznia
8:00-9:30
RODA

9:40-11:10
A1 i B1 A1 i B1
Gramatyka opisowa jzyka Gramatyka opisowa jzyka
11:20-12:50 angielskiego (w.)- dr A. angielskiego (w.)- dr A. Snarska,
Snarska, s.203 s.203
5 spotka po 2 godziny oraz 15 5 spotka po 2 godziny oraz 15
godzin w formie e-learningu godzin w formie e-learningu
11 padziernika, 25 padziernika, 11 padziernika, 25 padziernika,
15 listopada, 6 grudnia, 10 15 listopada, 6 grudnia, 10 stycznia,
stycznia,
Gramatyka opisowa jzyka Gramatyka opisowa jzyka
angielskiego (w.)- dr A. angielskiego (w.)- dr A. Snarska,
Snarska, s. 203 s.203
2 spotkania po 2 godziny, 1 2 spotkania po 2 godziny, 1
spotkanie 1 godzina spotkanie 1 godzina
25 padziernika (sala 205), 29 25 padziernika (sala 205), 29
listopada, 24 stycznia - 1 listopada, 24 stycznia - 1 godzina
godzina 14:05 14:50 14:05 14:50
A1 i B1 A1 i B1
13:20-14:50 Wstp do jzykoznawstwa z Wstp do jzykoznawstwa z
elementami wiedzy o nauce i elementami wiedzy o nauce i
akwizycji jzyka (w.)- dr A. akwizycji jzyka (w.)- dr A.
Snarska, s.205 Snarska, s.205
4 spotkania po 2 godziny oraz 7 4 spotkania po 2 godziny oraz 7
godzin w formie e-learningu godzin w formie e-learningu
11 padziernika, 15 listopada, 11 padziernika, 15 listopada, 6
6 grudnia, 10 stycznia grudnia,
10 stycznia
Wykaz lektoratw midzykierunkowych Wykaz lektoratw Wykaz lektoratw midzykierunkowych
15:00-16:30 midzykierunkowych

Wykaz lektoratw midzykierunkowych Wykaz lektoratw Wykaz lektoratw midzykierunkowych


16:40-18:10 midzykierunkowych

Wykaz lektoratw midzykierunkowych Wykaz lektoratw Wykaz lektoratw midzykierunkowych


18:20-19:50 midzykierunkowych

8:00-9:30
9:40-11:10
CZWARTEK

11:20-12:50
13:20-14:50
A1 i B1
A1 i B1 Literatura brytyjska do koca XX
15:00-16:30 Literatura brytyjska do koca XX wieku/Zarys historii literatury
wieku/Zarys historii literatury brytyjskiej do koca XX wieku (w.)-
brytyjskiej do koca XX wieku dr W.Wilk-Regua, s.403
(w.)- dr W.Wilk-Regua, s.403 4 spotkania po 2 godziny oraz
4 spotkania po 2 godziny oraz 7 7 godzin w formie e-learningu
godzin w formie e-learningu 19 padziernika, 9 listopada,
19 padziernika, 9 listopada, 14 grudnia, 11 stycznia
14 grudnia, 11 stycznia
Wszystkie grupy:
Literatura brytyjska do koca XX wieku/Zarys historii literatury brytyjskiej do koca XX wieku (w)- dr W.Wilk-Regua, s.202
2 spotkania po 2 godziny oraz 7 godzin w formie e-learningu
19 padziernika, 14 grudnia
16:40-18:10 A2i B2
Gramatyka opisowa jzyka angielskiego (w.)- dr A. Snarska, s. 201
6 spotka po 2 godziny oraz 15 godzin w formie e-learningu
12 padziernika, 26 padziernika,
16 listopada, 30 listopada, 7 grudnia, 11 stycznia, 25 stycznia
Wszystkie grupy:
Literatura brytyjska do koca XX wieku/Zarys historii literatury brytyjskiej do koca XX wieku (w)- dr W.Wilk-Regua, s.202
2 spotkania po 2 godziny
19 padziernika, 14 grudnia
Gramatyka opisowa jzyka angielskiego (w.)- dr A. Snarska, s.201
1 spotkanie po 2 godziny, 1 spotkanie 1 godzina
26 padziernika, 30 listopada 25 stycznia - 1 godzina 18:20-19:05
18:20-19:50

A2i B2
Wstp do jzykoznawstwa z elementami wiedzy o nauce i akwizycji jzyka (w.)- dr A. Snarska, s.201
4 spotkania po 2 godziny oraz 7 godzin w formie e-learningu
12 padziernika, 16 listopada, 7 grudnia, 11 stycznia,

8:00-9:30
A 1 i B1 A 1 i B1
PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 216 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 216
9:40-11:10 8 spotka po 2 godziny 8 spotka po 2 godziny
6 padziernika, 27 padziernika, 10 listopada, 1 grudnia, 8 grudnia, 6 padziernika, 27 padziernika, 10 listopada, 1 grudnia, 8 grudnia, 5 stycznia, 12 stycznia, 26
PITEK

5 stycznia, 12 stycznia, 26 stycznia stycznia


A 1 i B1 A 1 i B1
11:20-12:50 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 216 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 216
15 spotka po 2 godziny 15 spotka po 2 godziny
A1i B1 dzienne A1i B1 dzienne
Kompetencje w relacjach spoecznych (wt)- dr D.Kawa, s. 303 Kompetencje w relacjach spoecznych (wt)- dr D.Kawa, s. 303
13:20-14:50 6 spotka po 2 godziny, 1 spotkanie 1 godzina. 6 spotka po 2 godziny, 1 spotkanie 1 godzina.
13 padziernika, 20 padziernika, 17 listopada, 24 listopada, 1 13 padziernika, 20 padziernika, 17 listopada, 24 listopada, 1 grudnia,
grudnia, 15 grudnia, 19 stycznia 1 godzina
15 grudnia, 19 stycznia 1 godzina A 1 i B1
A 1 i B1 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 216
PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 216 7 spotka po 2 godziny
7 spotka po 2 godziny 6 padziernika, 27 padziernika, 10 listopada, 8 grudnia, 5 stycznia,
6 padziernika, 27 padziernika, 10 listopada, 8 grudnia, 5 stycznia, 12 stycznia, 26 stycznia
12 stycznia, 26 stycznia
Kompetencje w relacjach spoecznych (wt)- dr D. Kawa, s. 303 Kompetencje w relacjach spoecznych (wt)- dr D. Kawa, s. 303
jedno spotkanie 2 godziny jedno spotkanie 2 godziny
1 grudnia, 1 grudnia,

15:30 16:30
24 listopada, sala 403
15:00-16:30 Wykad pt.:
NARUSZENIA PRAWA ZWIZANE ZE SPOYWANIEM
ALKOHOLU W WIETLE FUNKCJI ANALITYCZNO-
MONITORUJCEJ STRAY MIEJSKIEJ WE WOCAWKU, lata
2008 ... 2016", prowadzcy dr Piotr
Sibida, przedstawiciel Stray Miejskiej we Wocawku

specjalizacja nauczycielska, wykad czony z II rokiem Grupa B specjalizacja Tumaczeniowa


pedagogiki, Przekad oglny (w.)- mgr M. Lisowska, s.216
Psychologia wychowawcza i spoeczna (w)- dr P. Krzywicki, s.202 4 spotkania po 2 godziny
2 spotkania po 2 godziny oraz 7 godzin w formie e-learningu 27 padziernika, 17 listopada, 1 grudnia, 12 stycznia,
13 padziernika, 24 listopada
Grupa B specjalizacja Tumaczeniowa
specjalizacja nauczycielska Edukacja medialna wykorzystanie komputerw w przekadzie (w.) - mgr M. Lisowska,
Teoretyczne podstawy wychowania (w)- dr hab. J.Horowski, s.216
s.205 4 spotkania po 2 godziny oraz 15 godzin w formie e-learningu
16:40-18:10 5 spotka po 2 godziny 20 padziernika , 24 listopada, 15 grudnia, 26 stycznia
6 padziernika, 10 listopada, 17 listopada, 19 stycznia, 26
stycznia

specjalizacja nauczycielska
Wprowadzenie do pedagogiki (w) dr hab. J.Horowski, s.
205
3 spotkania po 2 godziny
20 padziernika , 27 padziernika, 8 grudnia, 12 stycznia
18:20-19:50 specjalizacja nauczycielska, wykad czony z II rokiem Grupa B specjalizacja Tumaczeniowa
pedagogiki, Przekad oglny (w.)- mgr M. Lisowska, s.216
Psychologia wychowawcza i spoeczna (w)- dr P. Krzywicki, s.202 3 spotkania spotka po 2 godziny jedno spotkanie 1 godzina
2 spotkania po 2 godziny 27 padziernika, 17 listopada, 1 grudnia, 12 stycznia 18:20 19:05
13 padziernika, 24 listopada
Grupa B specjalizacja Tumaczeniowa
Teoretyczne podstawy wychowania (w)- dr hab. J.Horowski, Edukacja medialna wykorzystanie komputerw w przekadzie (w.) -
s.205 mgr M. Lisowska, s.216
5 spotka po 2 godziny 3 spotkania po 2 godziny, 1 spotkanie 1 godzina
20 padziernika , 24 listopada, 15 grudnia, 12stycznia 1 godzina 19:05- 19:50
6 padziernika, 10 listopada,17 listopada, 19 stycznia, 26
stycznia
specjalizacja nauczycielska
Wprowadzenie do pedagogiki (w) dr hab. J.Horowski, s.
205
2 spotkania po 2 godziny
20 padziernika, 27 padziernika, 8 grudnia
8:00-9:30 patrz plan poniej patrz plan poniej
9:40-11:10 patrz plan poniej patrz plan poniej
11:20-12:50 patrz plan poniej patrz plan poniej
Sobota

13:20-14:50 patrz plan poniej patrz plan poniej


15:00-16:30 patrz plan poniej patrz plan poniej
16:40-18:10 patrz plan poniej patrz plan poniej
18:20-19:50 patrz plan poniej patrz plan poniej
Zajcia odbywaj si w budynku dydaktycznym przy ul. Mechanikw 3.
W cigu 2 tygodni od rozpoczcia semestru plan zaj moe ulec zmianie.

Dni rektorskie w semestrze zimowym:


4 padziernika 2017 r. (roda), 30 padziernika 2017 r. (poniedziaek), 31 padziernika 2017 r. (wtorek),
Wykaz przedmiotw realizowanych w formie e-learningu

Lp. Przedmioty Rodzaj zaj Cakowita Liczba godzin Liczba godzin Nauczyciele akademiccy prowadzcy
liczba realizowanych realizowanych zajcia
godzin w formie w formie e-
tradycyjnej learningu Grupa A Grupa B
(Nauczycielska) (Tumaczeniowa)
1. Wstp do jzykoznawstwa z w. 15 8 7 dr Anna Snarska dr Anna Snarska
elementami wiedzy o nauce i
akwizycji jzykw
2. Gramatyka opisowa jzyka w. 30 15 15 dr Anna Snarska dr Anna Snarska
angielskiego
3. Literatura brytyjska do koca w 15 8 7 dr Wioletta Wilk-Regua
XX wieku/Zarys historii
literatury brytyjskiej do koca
XX wieku
4. Literatura brytyjska do koca w. 15 8 7 dr Wioletta Wilk- dr Wioletta Wilk-
XX wieku/Zarys historii Regua Regua
literatury brytyjskiej do koca
XX wieku
5. Teoria tumaczenia w 15 8 7 nie dotyczy dr hab. Stanisaw
God-Roszkowski,
prof. PWSZ
6. Teoria tumaczenia w. 15 7 8 nie dotyczy dr hab. Stanisaw
God-Roszkowski,
prof. PWSZ
7. Edukacja medialna - w. 30 15 15 nie dotyczy mgr Marta Lisowska
wykorzystywanie komputerw
w przekadzie
8. Specjalistyczny jzyk biznesu w. 15 7 8 nie dotyczy dr hab. Stanisaw
turystyki i marketingu God-Roszkowski,
prof. PWSZ
9. Problematyka tumaczenia w. 30 15 15 nie dotyczy dr hab. Stanisaw
tekstw specjalistycznych God-Roszkowski,
prof. PWSZ
10. Metodyka nauczania jzyka w 30 dr hab. Jan Majer, nie dotyczy
angielskiego prof. PWSZ
11. Dydaktyka nauczania jzykw w 30 dr hab. Jan Majer, nie dotyczy
obcych prof. PWSZ
12. Psychologia oglna w 15 dr Piotr Krzywicki nie dotyczy
13. Psychologia oglna w. 15 dr Piotr Krzywicki nie dotyczy
14. Psychologia wychowawcza i w 15 dr Piotr Krzywicki nie dotyczy
spoeczna
15. Wprowadzenie do pedagogiki w 10 dr hab. Jarosaw nie dotyczy
Horowski
16. Teoretyczne epodstawy w 20 dr hab. Jarosaw nie dotyczy
wychowania Horowski
17. Emisja gosu w. 30 dr Lucyna Matuszak nie dotyczy
PLAN ZAJ SOBOTNICH
DLA II ROKU
Kierunek: Filologa, specjalno filologia angielska
studia stacjonarne ( grupa osb pracujcych)
Semestr zimowy, rok akademicki 2017/2018

II ROK - grupa osb pracujcych


(poczenie A2 i B2)
Data

Godziny
Grupa A2 Grupa B2
(grupa pracujca) (grupa pracujca)
Nauczycielska Tumaczeniowa
8:00-9:30 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 205
7 padziernika

9:40-11:10 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 205


Sobota

2017 r.

11:20-12:50 PNJA gramatyka praktyczna (l)_- mgr M.Szczepaniak, s. 204


13:20-14:50 PNJA sprawnoci zintegrowane (l) mgr S. Maecka, s. 204
15:00-16.30 PNJA sprawnoci zintegrowane (l)- mgr V.Hale, s. 201
16.40-18:10 PNJA sprawnoci zintegrowane (l)- mgr V.Hale, s. 201
18:20-19:50 PNJA sprawnoci zintegrowane (l) mgr S. Maecka, s. 204
8:00-9:30 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 204
14 padziernika

9:40-11:10 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 204


11:20-12:50 PNJA gramatyka praktyczna (l)_- mgr M.Szczepaniak, s. 301A
Sobota

2017 r.

13:20-14:50 PNJA gramatyka praktyczna (l)_- mgr M.Szczepaniak, s. 301A


15:00-16.30 PNJA sprawnoci zintegrowane (l) mgr S. Maecka, s. 301A
16.40-18.10 PNJA sprawnoci zintegrowane (l)- mgr V.Hale, s. 301A
18:20-19:50 PNJA sprawnoci zintegrowane (l)- mgr V.Hale, s. 301A
8:00-9:30 PNJA sprawnoci zintegrowane (l)- mgr V.Hale, s. 301A
21 padziernika

9:40-11:10 PNJA sprawnoci zintegrowane (l)- mgr V.Hale, s. 301A


11:20-12:50 PNJA sprawnoci zintegrowane (l) mgr S. Maecka, s. 301A
Sobota

2017 r.

13:20-14:50 PNJA sprawnoci zintegrowane (l) mgr S. Maecka, s. 301A


15:00-16.30 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301
16.40-18.10 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301
18:20-19:50 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301
8:00-9:30 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 216

28 padziernika 2017 r.
9:40-11:10 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 216

11:20-12:50 PNJA sprawnoci zintegrowane (l) mgr S. Maecka, s. 201

Sobota
Literatura brytyjska do koca XX wieku/Zarys historii literatury brytyjskiej do koca XX wieku
13:20-14:50
(w.)- dr W.Wilk-Regua, s.303
Literatura brytyjska do koca XX wieku/Zarys historii literatury brytyjskiej do koca XX wieku
15:00-16.30
(w.)- dr W.Wilk-Regua, s.303
16.40-18.10 Kompetencje w relacjach spoecznych (wt)- dr D.Kawa, s. 203
18:20-19:50 Kompetencje w relacjach spoecznych (wt)- dr D.Kawa, s. 203
4 listopada 2017 r. 8:00-9:30
9:40-11:10
11:20-12:50 PNJA gramatyka praktyczna (l)_- mgr M.Szczepaniak, s. 204
Sobota

13:20-14:50 PNJA sprawnoci zintegrowane (l)- mgr V.Hale, s. 203


15:00-16.30 PNJA sprawnoci zintegrowane (l)- mgr V.Hale, s. 203
16:40-18:10 PNJA sprawnoci zintegrowane (l) mgr S. Maecka, s. 301, s. 303

18:20-19:50 PNJA sprawnoci zintegrowane (l) mgr S. Maecka, s. 301, s. 303


8:00-9:30 PNJA gramatyka praktyczna (l)_- mgr M.Szczepaniak, s. 9
18 listopada 2017 r.

9:40-11:10 PNJA gramatyka praktyczna (l)_- mgr M.Szczepaniak, s. 9


11:20-12:50 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 201
Sobota

13:20-14:50 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 201


15:00-16.30 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 201
16:40-18:10 PNJA sprawnoci zintegrowane (l)- mgr V.Hale, s. 205
18:20-19:50 PNJA sprawnoci zintegrowane (l)- mgr V.Hale, s. 205
8:00-9:30 PNJA gramatyka praktyczna (l)_- mgr M.Szczepaniak, s. 301A
9:40-11:10 PNJA gramatyka praktyczna (l)_- mgr M.Szczepaniak, s. 301A
25 listopada 2017 r.

11:20-12:50 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301


Sobota

13:20-14:50 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301


15:00-16.30 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301
Kompetencje w relacjach spoecznych (wt)- dr D.Kawa, s. 301A
16:40-18:10
Kompetencje w relacjach spoecznych (wt)- dr D.Kawa, s. 301A
18:20-19:50
8:00-9:30 PNJA gramatyka praktyczna (l)_- mgr M.Szczepaniak, s. 301A

2 grudnia 2017 r.
9:40-11:10 PNJA gramatyka praktyczna (l)_- mgr M.Szczepaniak, s. 301A
11:20-12:50 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301

Sobota
13:20-14:50 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301
15:00-16.30 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s.301
16:40-18:10 PNJA sprawnoci zintegrowane (l) mgr S. Maecka, s. 204
18:20-19:50 PNJA sprawnoci zintegrowane (l) mgr S. Maecka, s. 204

8:00-9:30 Kompetencje w relacjach spoecznych (wt)- dr D.Kawa, s. 201A

9:40-11:10 Kompetencje w relacjach spoecznych (wt)- dr D.Kawa, s. 201A


9 grudnia 2017 r.

11:20-12:50 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301


Sobota

13:20-14:50 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301


15:00-16:30 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301
16:40-18:10 PNJA gramatyka praktyczna (l)_- mgr M.Szczepaniak, s. 201
18:20-19:50 PNJA gramatyka praktyczna (l)_- mgr M.Szczepaniak, s. 201
8:00-9:30 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301
16 grudnia 2017 r.

9:40-11:10 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301


11:20-12:50 PNJA gramatyka praktyczna (l)_- mgr M.Szczepaniak, s. 204
Sobota

13:20-14:50 PNJA sprawnoci zintegrowane (l) mgr S. Maecka, s. 205


15:00-16.30 PNJA sprawnoci zintegrowane (l)- mgr V.Hale, s. 201a
16:40-18:10 PNJA sprawnoci zintegrowane (l)- mgr V.Hale, s. 201a
18:20-19:50
8:00-9:30 PNJA gramatyka praktyczna (l)_- mgr M.Szczepaniak, s. 204
13 stycznia 2017 r.

9:40-11:10 PNJA gramatyka praktyczna (l)_- mgr M.Szczepaniak, s. 204


11:20-12:50 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301
Sobota

13:20-14:50 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301


15:00-16.30 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301
16:40-18:10 PNJA sprawnoci zintegrowane (l) mgr S. Maecka, s. 201A
18:20-19:50 PNJA sprawnoci zintegrowane (l) mgr S. Maecka, s. 201A
8:00-9:30 PNJA sprawnoci zintegrowane (l)- mgr V.Hale, s. 204
Sobota

styczni
a 2017

PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 216


20

9:40-11:10
r.

11:20-12:50 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 216


Literatura brytyjska do koca XX wieku/Zarys historii literatury brytyjskiej do koca XX wieku
13:20-14:50
(w.)- dr W.Wilk-Regua, s.205
Literatura brytyjska do koca XX wieku/Zarys historii literatury brytyjskiej do koca XX wieku
15:00-16.30
(w.)- dr W.Wilk-Regua, s.205
16:40-18:10 Kompetencje w relacjach spoecznych (wt)- dr D.Kawa, s. 301A
18:20 19:05
18:20-19:50 Kompetencje w relacjach spoecznych (wt)- dr D.Kawa, s. 301A
8:00-9:30 PNJA sprawnoci zintegrowane (l) mgr S. Maecka, s. 301A
9:40-11:10 PNJA sprawnoci zintegrowane (l) mgr S. Maecka, s. 301A
27 stycznia 2017 r. 11:20-12:50 PNJA sprawnoci zintegrowane (l)- mgr V.Hale, s. 204
Sobota

13:20-14:50 PNJA sprawnoci zintegrowane (l)- mgr V.Hale, s. 204


15:00-16.30 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301

16:40-18:10 PNJA - sprawnoci zintegrowane (l) mgr M.Lisowska, s. 301

18:20-19:50