You are on page 1of 1

Menbu

BUJINKAN KUMA DJ KYSHO CHART


Tent
Ganmen
Kasumi / Rangiku
Uko
Hiryran / Rygan
Asagasumi
Dokko
Ryf Tsuygasumi
Murasame
Hadome
Ygasumi
Kage / Kinketsu
Jinch
Amado
Kata Hoshi
Matsukaze
Keich
Suigetsu
Gankotsu / Kakon
Kapp
Jakkin
Jjiro
Hayashi
Hiji Hoshi / Seitaku
Rymon
Denk
Getsuei
Kimon ura / omote
Ushiro Getsuei
Gorin
Butsumetsu
Bitei Kotsu
Kote
Nagare
Ura Gyaku
Kubite
Inazuma
Kin
Koe
Shichibatsu
Omote Gyaku
Suzu / Kosei
Ushiro Inazuma
Usai
Kinteki
Sai/Nasai
Usai (2)
Kaku
Hiza
Buda/Kobura
Yaku
Kurubushi
Ryge
Tsune
Kyokotsu
Toki / Kyokei

Akiresu

BUDOMART v.140904