Вы находитесь на странице: 1из 9
Aa Aa Bb Bb
Aa
Aa
Bb
Bb

Wordlist

(adj) = adjective (adv) = adverb (conj) = conjunction (det) = determiner (n/n pl) = noun/noun plural (phr) = phrase (prep) = preposition (pron) = pronoun (v) = verb

Unit 1

Word formation – noun suffixes Abstract nouns and things

accuracy (n)

activity (n)

argument (n)

nouns and things accuracy (n) activity (n) argument (n) /ˈækjʊrəsi/ /ækˈtɪvəti/ /ˈɑː ( r ) ɡjʊmənt/
nouns and things accuracy (n) activity (n) argument (n) /ˈækjʊrəsi/ /ækˈtɪvəti/ /ˈɑː ( r ) ɡjʊmənt/

/ˈækjʊrəsi/

/ækˈtɪvəti/

/ˈɑː(r)ɡjʊmənt/

/kəʊˈɪnsɪd(ə)ns/

/kənˈkluːʒ(ə)n/

/dɪˈskrɪpʃ(ə)n/

/ˈdɪfrəns/

coincidence (n)

conclusion (n)

decency (n) /ˈdiːs(ə)nsi/

description (n)

difference (n)

explanation (n)

/ˌekspləˈneɪʃ(ə)n/

failure (n)

freedom (n)

(n) /ˌekspləˈneɪʃ ( ə ) n/ failure (n) freedom (n) /ˈfeɪljə ( r ) / /ˈfriːdəm/

/ˈfeɪljə(r)/

/ˈfriːdəm/

frequency (n)

/ˈfriːkwənsi/

friendship (n)

/ˈfren(d)ʃɪp/

happiness (n)

/ˈhæpinəs/

honesty (n)

/ˈɒnɪsti/

importance (n)

/ɪmˈpɔː(r)t(ə)ns/

/ɪnˈtelɪdʒ(ə)ns/

intelligence (n)

interaction (n)

/ˌɪntərˈækʃ(ə)n/

invention (n)

loneliness (n) /ˈləʊnlinəs/

movement (n)

/ɪnˈvenʃ(ə)n/

(n) /ˈləʊnlinəs/ movement (n) /ɪnˈvenʃ ( ə ) n/ /ˈmuːvmənt/ /ˌpɜː ( r ) səˈnæləti/

/ˈmuːvmənt/

/ˌpɜː(r)səˈnæləti/

/ˌpɒpjʊˈlærəti/

personality (n)

popularity (n)

protection (n)

safety (n)

similarity (n)

sincerity (n) /sɪnˈserəti/

People

actor (n)

participant (n)

/prəˈtekʃ(ə)n/

/ˈseɪfti/

/ˌsɪməˈlærəti/

(n) /prəˈtekʃ ( ə ) n/ /ˈseɪfti/ /ˌsɪməˈlærəti/ /ˈæktə ( r ) / /pɑː ( r

/ˈæktə(r)/

/pɑː(r)ˈtɪsɪpənt/

/saɪˈkɒlədʒɪst/

psychologist (n)

researcher (n) /rɪˈsɜː(r)tʃə(r)/

scientist (n)

speaker (n)

Body idioms and human interaction be under someone’s thumb (phr) /biː ˌʌndə(r) sʌmwʌnz ˈθʌm/

/ˈsaɪəntɪst/thumb (phr) /biː ˌʌndə ( r ) sʌmwʌnz ˈθʌm/ /ˈspiːkə ( r ) / B2+ The

/ˈspiːkə( r ) / (r)/

B2+
B2+

The most common and useful words in English are marked according to the Macmillan Dictionary ‘star rating’. This is so you can easily recognise the vocabulary you need to know especially well.

recognise the vocabulary you need to know especially well. = very common words = common words

= very common words

you need to know especially well. = very common words = common words = fairly common

= common words

= fairly common wordsto know especially well. = very common words = common words If there is no star

If there is no star next to the word, this means that it is not very common. In the Macmillan Dictionary, (r) is used to indicate where the sound /r/ is pronounced in American English and some other regional varieties of English. In a standard British accent, (r) is only pronounced if it occurs at the end of a word which is followed by another word starting with a vowel sound, for example far away /fɑːr əˈweɪ/.

do something behind someone’s back (phr) /ˌduː sʌmθɪŋ bɪˌhaɪnd sʌmwʌnz ˈbæk/ get something off your chest (phr) /ˌɡet sʌmθɪŋ ˌɒf jɔː(r) ˈtʃest/ give someone the cold shoulder (phr) /ˌɡɪv sʌmwʌn ðə ˌkəʊld ˈʃəʊldə(r)/ lend someone a hand (phr) /ˌlend sʌmwʌn ə ˈhænd/ pull someone’s leg (phr) /ˌpʊl sʌmwʌnz ˈleɡ/ see eye-to-eye with someone (phr) /siː ˌaɪ tu ˈaɪ wɪð ˌsʌmwʌn/ stick your neck out for someone (phr) /ˌstɪk jɔː(r) ˈnek aʊt fə(r) ˌsʌmwʌn/

Similes as clear as mud (phr) /əz ˌklɪər əz ˈmʌd/ as cold as ice (phr) /əz ˌkəʊld əz ˈaɪs/ as cool as a cucumber (phr) /əz ˌkuːl əz ə ˈkjuːˌkʌmbə(r)/ as easy as ABC (phr) /əz ˌiːzi əz eɪbiˈsiː/

as fresh as a daisy (phr) /əz ˌfreʃ əz

ə ˈdeɪzi/

as light as a feather (phr) /əz ˌlaɪt əz

ə ˈfeðə(r)/

as quick as a flash (phr) /əz ˌkwɪk əz ə ˈflæʃ/

as quiet as a mouse (phr) /əz ˌkwaɪət əz ə ˈmaʊs/

as solid as a rock (phr) /əz ˌsɒlɪd əz

ə ˈrɒk/

as strong as an ox (phr) /əz ˌstrɒŋ əz ən ˈɒks/

as white as a sheet (phr) /əz ˌwaɪt əz

ə ˈʃiːt/

Ways of talking

gasp (v) /ɡɑːsp/ groan (v) /ɡrəʊn/ mutter (v) /ˈmʌtə(r)/
gasp (v)
/ɡɑːsp/
groan (v)
/ɡrəʊn/
mutter (v)
/ˈmʌtə(r)/
shriek (v) /ʃriːk/ sigh (v) /saɪ/
shriek (v) /ʃriːk/
sigh (v)
/saɪ/
whine (v) /waɪn/ whisper (v) /ˈwɪspə(r)/ yell (v) /jel/
whine (v) /waɪn/
whisper (v)
/ˈwɪspə(r)/
yell (v)
/jel/

Other words and phrases

accommodate (v)

amass (v) /əˈmæs/

anticipate (v)

applause (n) /əˈplɔːz/

beneficial (adj) bond (n & v)

claim (v)

close (adj)

beneficial (adj) bond (n & v) claim (v) close (adj) /əˈkɒmədeɪt/ /ænˈtɪsɪpeɪt/ /ˌbenɪˈfɪʃ ( ə )

/əˈkɒmədeɪt/

/ænˈtɪsɪpeɪt/

/ˌbenɪˈfɪʃ(ə)l/

/bɒnd/

/ænˈtɪsɪpeɪt/ /ˌbenɪˈfɪʃ ( ə ) l/ /bɒnd/ /kleɪm/ /kləʊs/ commuter (n) /kəˈmjuːtə ( r ) /
/ænˈtɪsɪpeɪt/ /ˌbenɪˈfɪʃ ( ə ) l/ /bɒnd/ /kleɪm/ /kləʊs/ commuter (n) /kəˈmjuːtə ( r ) /

/kleɪm/

/kləʊs/

commuter (n)

/kəˈmjuːtə(r)/

devise (v)

fraternity (n) /frəˈtɜː(r)nəti/ fundraising (n) /ˈfʌndreɪzɪŋ/ get across (v phr) /ˌɡet əˈkrɒs/ household (n) /ˈhaʊsˌhəʊld/ hunter-gatherer (adj & n) /ˌhʌntə(r) ˈɡæθərə(r)/

initiation (n) /ɪˌnɪʃiˈeɪʃ(ə)n/ keep to yourself (phr) /ˌkiːp tə jə(r)ˈself/ like-minded (adj) /ˈlaɪkˌmaɪndɪd/ look out for yourself (phr) /lʊk ˌaʊt fə(r) (r)ˈself/

precise (adj)

/dɪˈvaɪz/

fə ( r ) jə ( r ) ˈself/ precise (adj) /dɪˈvaɪz/ /rɪˈleɪt/ /prɪˈsaɪs/ /rɪˈhɜː (
fə ( r ) jə ( r ) ˈself/ precise (adj) /dɪˈvaɪz/ /rɪˈleɪt/ /prɪˈsaɪs/ /rɪˈhɜː (

/rɪˈleɪt/

/prɪˈsaɪs/

/rɪˈhɜː(r)s/

rehearse (v)

relate (v)

respectively (adv)

revolutionise (v) /ˌrevəˈluːʃəˌnaɪz/

/rɪˈspektɪvli/

root (n) /ruːt/ sorority (n) /səˈrɒrəti/
root (n)
/ruːt/
sorority (n) /səˈrɒrəti/

speak your mind (phr) /ˌspiːk jɔː(r) ˈmaɪnd/

struggle (v)

support (n & v)

synchronise (v) /ˈsɪŋkrənaɪz/

think through (v phr) /ˌθɪŋk ˈθruː/ undergraduate (n) /ˌʌndə(r)ˈɡrædʒʊət/

upset (adj & v)

(n) /ˌʌndə ( r ) ˈɡrædʒʊət/ upset (adj & v) /ˈstrʌɡ ( ə ) l/ /səˈpɔː

/ˈstrʌɡ(ə)l/

/səˈpɔː(r)t/

(adj & v) /ˈstrʌɡ ( ə ) l/ /səˈpɔː ( r ) t/ /ʌpˈset/ This page

/ʌpˈset/

v) /ˈstrʌɡ ( ə ) l/ /səˈpɔː ( r ) t/ /ʌpˈset/ This page has been

This page has been downloaded from www.macmillangateway2.com Photocopiable © Macmillan Publishers Limited 2017

1 of 9

Aa Bb
Aa
Bb

Wordlist

Unit 2

Collocations with take, make and do take (phr)

a call /ˌteɪk ə ˈkɔːl/

a course /ˌteɪk ə ˈkɔː(r)s/

a decision /ˌteɪk ə dɪˈsɪʒ(ə)n/

an interest /ˌteɪk ən ˈɪntrəst/

a risk /ˌteɪk ə ˈrɪsk/

a test /ˌteɪk ə ˈtest/

control /ˌteɪk kənˈtrəʊl/

cover /ˌteɪk ˈkʌvə(r)/ effect /ˌteɪk ɪˈfekt/ offence /ˌteɪk əˈfens/ place /ˌteɪk ˈpleɪs/ power /ˌteɪk ˈpaʊə(r)/

make (phr)

an apology /ˌmeɪk ən əˈpɒlədʒi/ an attempt /ˌmeɪk ən əˈtempt/

a call /ˌmeɪk ə ˈkɔːl/

a choice /ˌmeɪk ə ˈtʃɔɪs/

a comment /ˌmeɪk ə ˈkɒment/

a complaint /ˌmeɪk ə kəmˈpleɪnt/

a decision /ˌmeɪk ə dɪˈsɪʒ(ə)n/

a difference /ˌmeɪk ə ˈdɪfrəns/

an improvement /ˌmeɪk ən ɪmˈpruːvmənt/

a mistake /ˌmeɪk ə mɪˈsteɪk/

a suggestion /ˌmeɪk ə səˈdʒestʃ(ə)n/ changes /ˌmeɪk ˈtʃeɪndʒɪz/

use of something /ˌmeɪk ˈjuːs əv ˌsʌmθɪŋ/

do (phr)

a course /ˌduː ə ˈkɔː(r)s/

a test /ˌduː ə ˈtest/

business /ˌduː ˈbɪznəs/ harm /ˌduː ˈhɑː(r)m/ household chores /ˌduː haʊshəʊld ˈtʃɔː(r)z/ research /ˌduː rɪˈsɜː(r)tʃ/, /ˌduː ˈriːsɜː(r)tʃ/ your best /ˌduː jɔː(r) ˈbest/

Compound nouns – cars and the road

driving licence (n) /ˈdraɪvɪŋ ˌlaɪs(ə)ns/

motorway (n)

petrol station (n) /ˈpetrəl ˌsteɪʃ(ə)n/ road sign (n) /ˈrəʊd ˌsaɪn/

roundabout (n)

seat belt (n) /ˈsiːt ˌbelt/ speed limit (n) /ˈspiːd ˌlɪmɪt/ steering wheel (n) /ˈstɪərɪŋ ˌwiːl/ traffic jam (n) /ˈtræfɪk ˌdʒæm/ traffic light (n) /ˈtræfɪk ˌlaɪt/

ˌdʒæm/ traffic light (n) /ˈtræfɪk ˌlaɪt/ /ˈməʊtə ( r ) ˌweɪ/ /ˈraʊndəˌbaʊt/ B2+ Other

/ˈməʊtə(r)ˌweɪ/

light (n) /ˈtræfɪk ˌlaɪt/ /ˈməʊtə ( r ) ˌweɪ/ /ˈraʊndəˌbaʊt/ B2+ Other words and phrases bother

/ˈraʊndəˌbaʊt/

B2+
B2+

Other words and phrases

bother (v)

chauffeur (v) /ˈʃəʊfə(r)/

and phrases bother (v) chauffeur (v) /ˈʃəʊfə ( r ) / /ˈbɒðə ( r ) /

/ˈbɒðə(r)/

cliff (n) /klɪf/ enforce (v) /ɪnˈfɔː(r)s/ ensure (v) /ɪnˈʃɔː(r)/ explain (v) /ɪkˈspleɪn/ gain (v)
cliff (n)
/klɪf/
enforce (v)
/ɪnˈfɔː(r)s/
ensure (v)
/ɪnˈʃɔː(r)/
explain (v) /ɪkˈspleɪn/
gain (v)
/ɡeɪn/

goddess (n) /ˈɡɒdes/ go down well (phr) /ˌɡəʊ daʊn ˈwel/ imminent (adj) /ˈɪmɪnənt/ impetuous (adj) /ɪmˈpetʃuəs/

implement (v)

impulsive (adj) /ɪmˈpʌlsɪv/

leap (v)

lower (v) /ˈləʊə(r)/

provisional (adj) rash (adj) /ræʃ/

requirements (n pl) /rɪˈkwaɪə(r)mənts/ rolling (adj) /ˈrəʊlɪŋ/

rope (n)

rush of adrenalin (phr) /ˌrʌʃ əv əˈdrenəlɪn/

scenery (n)

show off (v phr) /ˌʃəʊ ˈɒf/ slippery (adj) /ˈslɪpəri/ snap decision (n) /ˌsnæp dɪˈsɪʒ(ə)n/ support vehicle (n) /səˈpɔː(r)t ˌviːɪk(ə)l/ synapse (n) /ˈsaɪnæps/ think ahead (v phr) /ˌθɪŋk əˈhed/ toss (a coin) (v) /tɒs/ toughen up (v phr) /ˌtʌf(ə)n ˈʌp/

(v) /tɒs/ toughen up (v phr) /ˌtʌf ( ə ) n ˈʌp/ /ˈɪmplɪˌment/ /liːp/ /prəˈvɪʒ (

/ˈɪmplɪˌment/

up (v phr) /ˌtʌf ( ə ) n ˈʌp/ /ˈɪmplɪˌment/ /liːp/ /prəˈvɪʒ ( ə ) nəl/

/liːp/

(v phr) /ˌtʌf ( ə ) n ˈʌp/ /ˈɪmplɪˌment/ /liːp/ /prəˈvɪʒ ( ə ) nəl/ /rəʊp/

/prəˈvɪʒ(ə)nəl/

n ˈʌp/ /ˈɪmplɪˌment/ /liːp/ /prəˈvɪʒ ( ə ) nəl/ /rəʊp/ /ˈsiːnəri/ widely (adv) /ˈwaɪdli/ wind (v)

/rəʊp/

/ˈɪmplɪˌment/ /liːp/ /prəˈvɪʒ ( ə ) nəl/ /rəʊp/ /ˈsiːnəri/ widely (adv) /ˈwaɪdli/ wind (v) /waɪnd/

/ˈsiːnəri/

widely (adv) /ˈwaɪdli/ wind (v) /waɪnd/ Gateway to exams: Units 1–2 adapt (v) /əˈdæpt/
widely (adv)
/ˈwaɪdli/
wind (v)
/waɪnd/
Gateway to exams: Units 1–2
adapt (v)
/əˈdæpt/

age limit (n) /ˈeɪdʒ ˌlɪmɪt/

/ˈbrɔːd(ə)n/

broaden (v)

(n) /ˈeɪdʒ ˌlɪmɪt/ /ˈbrɔːd ( ə ) n/ broaden (v) challenge (v) /ˈtʃælɪndʒ/ content (adj) custom

challenge (v)

/ˈtʃælɪndʒ/

content (adj)

custom (n)

demanding (adj)

/kənˈtent/

/ˈkʌstəm/

/dɪˈmɑːndɪŋ/

dependent (adj)

drop-out (adj) /ˈdrɒpaʊt/ enrol (v) /ɪnˈrəʊl/ fair share (n) /ˌfeə(r) ˈʃeə(r)/

fashion (n)

for that matter (phr) /fə(r) ˌðæt ˈmætə(r)/

found (v)

from scratch (phr) /ˌfrəm ˈskrætʃ/ idol (n) /ˈaɪd(ə)l/

/dɪˈpendənt/

ˈskrætʃ/ idol (n) /ˈaɪd ( ə ) l/ /dɪˈpendənt/ /ˈfæʃ ( ə ) n/ /faʊnd/ impressive
ˈskrætʃ/ idol (n) /ˈaɪd ( ə ) l/ /dɪˈpendənt/ /ˈfæʃ ( ə ) n/ /faʊnd/ impressive

/ˈfæʃ(ə)n/

/faʊnd/

impressive (adj)

logic (n)

/ˈfæʃ ( ə ) n/ /faʊnd/ impressive (adj) logic (n) /ɪmˈpresɪv/ /ˈlɒdʒɪk/ long-distance (adj) /ˌlɒŋ

/ɪmˈpresɪv/

( ə ) n/ /faʊnd/ impressive (adj) logic (n) /ɪmˈpresɪv/ /ˈlɒdʒɪk/ long-distance (adj) /ˌlɒŋ ˈdɪstəns/

/ˈlɒdʒɪk/

long-distance (adj) /ˌlɒŋ ˈdɪstəns/ master (v) /ˈmɑːstə(r)/ practical (adj) /ˈpræktɪk(ə)l/ rally (n)
long-distance (adj)
/ˌlɒŋ ˈdɪstəns/
master (v)
/ˈmɑːstə(r)/
practical (adj)
/ˈpræktɪk(ə)l/
rally (n)
/ˈræli/

relieved (adj) /rɪˈliːvd/

sink in (v phr) /ˌsɪŋk ˈɪn/ solidarity (n) /ˌsɒlɪˈdærəti/

stereotype (n)

take advantage (phr) /ˌteɪk ədˈvɑːntɪdʒ/

unconditional (adj) /ˌʌnkənˈdɪʃ(ə)nəl/

within (adv)

(adj) /ˌʌnkənˈdɪʃ ( ə ) nəl/ within (adv) /ˈsteriəˌtaɪp/ /wɪðˈɪn/ Unit 3 Phrasal verbs – the

/ˈsteriəˌtaɪp/

/wɪðˈɪn/

( ə ) nəl/ within (adv) /ˈsteriəˌtaɪp/ /wɪðˈɪn/ Unit 3 Phrasal verbs – the mind catch

Unit 3

Phrasal verbs – the mind catch on (v phr) /ˌkætʃ ˈɒn/

come up with (v phr) /ˌkʌm ˈʌp wɪð/ hit on (v phr) /ˈhɪt ɒn/ keep up with (v phr) /ˌkiːp ˈʌp wɪð/ leap out at (v phr) /ˌliːp ˈaʊt æt/ pick up (v phr) /ˌpɪk ˈʌp/ piece together (v phr) /ˌpiːs təˈɡeðə(r)/ talk through (v phr) /ˌtɔːk ˈθruː/

Other phrasal verbs fit in (v phr) /ˌfɪt ˈɪn/ get on with (v phr) /ˌɡet ˈɒn wɪð/ look down on (v phr) /ˌlʊk ˈdaʊn ɒn/ look for (v phr) /ˈlʊk fɔː(r)/ stand out (v phr) /ˌstænd ˈaʊt/ take up (v phr) /ˌteɪk ˈʌp/ work out (v phr) /ˌwɜː(r)k ˈaʊt/ write down (v phr) /ˌraɪt ˈdaʊn/

The human mind

articulate (adj) /ɑː(r)ˈtɪkjʊlət/ bewildered (adj) /bɪˈwɪldə(r)d/

grasp (v)

have a gift for (phr) /ˌhæv ə ˈɡɪft fɔː(r)/

(v) have a gift for (phr) /ˌhæv ə ˈɡɪft fɔː ( r ) / /ɡrɑːsp/ memorise

/ɡrɑːsp/

memorise (v)

perceive (v)

/ˈmeməraɪz/

/pə(r)ˈsiːv/

recall (v) wander (v) /rɪˈkɔːl/ /ˈwɒndə ( r ) /

recall (v)

wander (v)

/rɪˈkɔːl/

/ˈwɒndə(r)/

Prefixes

anti

co-

dis-/un-/im-

/ir-/in-/il-

ex-

inter-

mis-

over-

post-

pre-

re-

sub-

super-

under-

Examples

disappointing (adj)

disjointed (adj) /dɪsˈdʒɔɪntɪd/

/ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/disappointing (adj) disjointed (adj) /dɪsˈdʒɔɪntɪd/ This page has been downloaded from www.macmillangateway2.com

(adj) /dɪsˈdʒɔɪntɪd/ /ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/ This page has been downloaded from www.macmillangateway2.com

This page has been downloaded from www.macmillangateway2.com Photocopiable © Macmillan Publishers Limited 2017

2 of 9

Aa Bb
Aa
Bb

Wordlist

impenetrable (adj) /ɪmˈpenɪtrəb(ə)l/ miscast (v) /ˌmɪsˈkɑːst/ overblown (adj) /ˌəʊvə(r)ˈbləʊn/ subconscious (adj) /ˌsʌbˈkɒnʃəs/ underrated (adj) /ˌʌndəˈreɪtɪd/ uninspiring (adj) /ˌʌnɪnˈspaɪərɪŋ/ unpredictable (adj) /ˌʌnprɪˈdɪktəb(ə)l/

Other words and phrases

a smash/flop (phr) /ə ˈsmæʃ/ˈflɒp/

adaptation (n)

alter (v)

assign (v)

/ə ˈsmæʃ/ˈflɒp/ adaptation (n) alter (v) assign (v) /ˌædæpˈteɪʃ ( ə ) n/ /ˈɔːltə ( r
/ə ˈsmæʃ/ˈflɒp/ adaptation (n) alter (v) assign (v) /ˌædæpˈteɪʃ ( ə ) n/ /ˈɔːltə ( r

/ˌædæpˈteɪʃ(ə)n/

/ˈɔːltə(r)/

/əˈsaɪn/

appeal (n)

big/low-budget (adj) /ˌbɪɡ/ˌləʊ ˈbʌdʒɪt/

(the film) bombed (v) /bɒmd/ box office (n) /ˈbɒks ˌɒfɪs/ chunk (n) /tʃʌŋk/ clap of thunder (phr) /ˌklæp əv ˈθʌndə(r)/ cliché (n) /ˈkliːʃeɪ/

cliffhanger (n) /ˈklɪfˌhæŋə(r)/

/əˈpiːl/

cope (with) (v) /kəʊp/ critic (n) /ˈkrɪtɪk/
cope (with) (v)
/kəʊp/
critic (n)
/ˈkrɪtɪk/

cursory (adj) /ˈkɜː(r)səri/

deliver a great performance (phr) /dɪˌlɪvə(r) ə ˌɡreɪt pə(r)ˈfɔː(r)məns/

devise (v)

disjointed (adj) /dɪsˈdʒɔɪntɪd/

display (v)

emerge (v)

empowerment (n) /ɪmˈpaʊə(r)mənt/

endearing (adj) /ɪnˈdɪərɪŋ/

enhance (v)

epic (adj) /ˈepɪk/ expertise (n)

far-fetched (adj) /ˌfɑː(r) ˈfetʃt/ fast-moving (adj) /ˌfɑːst ˈmuːvɪŋ/ flawed (adj) /flɔːd/ flawlessly (adv) /ˈflɔːləsli/ gatherer (n) /ˈɡæθərə(r)/ get a lukewarm reception (phr) /ˌɡet ə ˌluːkwɔː(r)m rɪˈsepʃ(ə)n/ gripping (adj) /ˈɡrɪpɪŋ/ (the film) grossed ($10,000) (v) /ɡrəʊst/ groundbreaking (adj) /ˈɡraʊn(d)ˌbreɪkɪŋ/

(the film) hit the big screen (phr) /ˌhɪt ðə ˌbɪɡ ˈskriːn/

hit the big screen (phr) /ˌhɪt ðə ˌbɪɡ ˈskriːn/ /dɪˈvaɪz/ /dɪˈspleɪ/ /ɪˈmɜː ( r ) dʒ/

/dɪˈvaɪz/

screen (phr) /ˌhɪt ðə ˌbɪɡ ˈskriːn/ /dɪˈvaɪz/ /dɪˈspleɪ/ /ɪˈmɜː ( r ) dʒ/ /ɪnˈhɑːns/ /ˌekspə

/dɪˈspleɪ/

/ɪˈmɜː(r)dʒ/

/ɪnˈhɑːns/ˈskriːn/ /dɪˈvaɪz/ /dɪˈspleɪ/ /ɪˈmɜː ( r ) dʒ/ /ˌekspə ( r ) ˈtiːz/ hug (v) /hʌɡ/

/dɪˈspleɪ/ /ɪˈmɜː ( r ) dʒ/ /ɪnˈhɑːns/ /ˌekspə ( r ) ˈtiːz/ hug (v) /hʌɡ/ hunter

/ˌekspə(r)ˈtiːz/

hug (v) /hʌɡ/ hunter (n) /ˈhʌntə(r)/ insight (n) /ˈɪnsaɪt/
hug (v)
/hʌɡ/
hunter (n)
/ˈhʌntə(r)/
insight (n)
/ˈɪnsaɪt/

(un)inspiring (adj) /(ˌʌn)ɪnˈspaɪərɪŋ/

intriguing (adj) /ɪnˈtriːɡɪŋ/

B2+ outset (n) /ˈaʊtˌset/
B2+
outset (n)
/ˈaʊtˌset/

setback (n) /ˈsetˌbæk/ Adjectives

genetically modified (adj) /dʒəˌnetɪkli ˈmɒdɪfaɪd/

lack (n) /læk/ layer (n) /ˈleɪə(r)/
lack (n)
/læk/
layer (n)
/ˈleɪə(r)/

light-hearted (adj) /ˌlaɪt ˈhɑː(r)tɪd/ lightning speed (phr) /ˌlaɪtnɪŋ ˈspiːd/ lock up (v phr) /ˌlɒk ˈʌp/

masterpiece (n)

masterpiece (n) /ˈmɑːstə ( r ) ˌpiːs/ worldwide (adj) /ˌwɜː ( r ) ldˈwaɪd/

/ˈmɑːstə(r)ˌpiːs/

worldwide (adj)

/ˌwɜː(r)ldˈwaɪd/

/ˌwɜː ( r ) ldˈwaɪd/

memorable (adj) /ˈmem(ə)rəb(ə)l/

worthwhile (adj)

/ˌwɜː(r)θˈwaɪl/

mesmerising (adj) /ˈmezməˌraɪzɪŋ/ mind-blowing (adj) /ˈmaɪnd ˌbləʊɪŋ/ mnemonic device (n) /nɪˌmɒnɪk dɪˈvaɪs/

moving (adj)

overhear (v) /ˌəʊvə(r)ˈhɪə(r)/ (critics) panned (the film) (v) /pænd/

pattern (n)

portrayal (n) /pɔː(r)ˈtreɪəl/

receive rave reviews (phr) /rɪˌsiːv ˌreɪv rɪˈvjuːz/ recite (v) /rɪˈsaɪt/ risqué (adj) /ˈrɪskeɪ/

script (n)

scriptwriter (n) /ˈskrɪptˌraɪtə(r)/ sequel (n) /ˈsiːkwəl/

setting (n)

shallow (adj)

sharp (adj)

soundtrack (n) /ˈsaʊn(d)ˌtræk/

span (v) /spæn/ supporting actor (n) /səˌpɔː(r)tiŋ ˈæktə(r)/ sweep away (v phr) /ˌswiːp əˈweɪ/ thought-provoking (adj) /ˈθɔːt prəˌvəʊkɪŋ/ tinker (v) /ˈtɪŋkə(r)/

tool (n)

twists and turns (of a plot) (n) /ˌtwɪsts ən(d) ˈtɜː(r)nz/ (the story) unfolds (v) /ʌnˈfəʊldz/ up-and-coming (adj) /ˌʌp ən(d) ˈkʌmɪŋ/

up-and-coming (adj) /ˌʌp ən ( d ) ˈkʌmɪŋ/ /ˈmuːvɪŋ/ /ˈpætə ( r ) n/ /skrɪpt/ /ˈsetɪŋ/

/ˈmuːvɪŋ/

(adj) /ˌʌp ən ( d ) ˈkʌmɪŋ/ /ˈmuːvɪŋ/ /ˈpætə ( r ) n/ /skrɪpt/ /ˈsetɪŋ/ /ˈʃæləʊ/

/ˈpætə(r)n/

ən ( d ) ˈkʌmɪŋ/ /ˈmuːvɪŋ/ /ˈpætə ( r ) n/ /skrɪpt/ /ˈsetɪŋ/ /ˈʃæləʊ/ /ʃɑː (

/skrɪpt/

d ) ˈkʌmɪŋ/ /ˈmuːvɪŋ/ /ˈpætə ( r ) n/ /skrɪpt/ /ˈsetɪŋ/ /ˈʃæləʊ/ /ʃɑː ( r )

/ˈsetɪŋ/

/ˈʃæləʊ/

/ʃɑː(r)p/

r ) n/ /skrɪpt/ /ˈsetɪŋ/ /ˈʃæləʊ/ /ʃɑː ( r ) p/ /tuːl/ Unit 4 Compound nouns

/tuːl/

Unit 4

Compound nouns and adjectives Nouns

breakthrough (n)

crackdown (n) /ˈkrækˌdaʊn/ cutback (n) /ˈkʌtˌbæk/ drawback (n) /ˈdrɔːˌbæk/

feedback (n)

lifetime (n)

offspring (n)

/ˈdrɔːˌbæk/ feedback (n) lifetime (n) offspring (n) /ˈbreɪkˌθruː/ /ˈfiːdˌbæk/ /ˈlaɪfˌtaɪm/

/ˈbreɪkˌθruː/

feedback (n) lifetime (n) offspring (n) /ˈbreɪkˌθruː/ /ˈfiːdˌbæk/ /ˈlaɪfˌtaɪm/ /ˈɒfˌsprɪŋ/ outbreak

/ˈfiːdˌbæk/

/ˈlaɪfˌtaɪm/

/ˈɒfˌsprɪŋ/

outbreak (n)

/ˈaʊtˌbreɪk/

/ˈaʊtˌkʌm/

outcome (n)

outlook (n)

/ˈaʊtˌlʊk/

Biology and scientific research chromosome (n) /ˈkrəʊməsəʊm/

contract (a disease) (v)

enzyme (n)

genetic engineering (n) /dʒəˌnetɪk ˌendʒɪˈnɪərɪŋ/

genetically modified (adj) /dʒəˌnetɪkli ˈmɒdɪfaɪd/ parasite (n) /ˈpærəsaɪt/ prevalent (adj) /ˈprevələnt/ resistant (adj) /rɪˈzɪst(ə)nt/

species (n)

transmit (a disease) (v)

Causes, reasons and results

as (adv) /æz/, /əz/ bring about (v phr) /ˌbrɪŋ əˈbaʊt/ disastrous/catastrophic results (phr) /dɪˌzɑːstrəs/kætəˌstrɒfɪk rɪˈzʌlts/

due to (prep)

give rise to (phr) /ˌɡɪv ˈraɪz tuː/ in turn (phr) /ɪn ˈtɜː(r)n/ lead to (v phr) /ˈliːd tuː/

owing to (prep) /ˈəʊɪŋ tuː/

prompt (someone to do something)

/kənˈtrækt/(prep) /ˈəʊɪŋ tuː/ prompt (someone to do something) /ˈenzaɪm/ /ˈspiːʃiːz/ /trænzˈmɪt/ /ˈdjuː tuː/

tuː/ prompt (someone to do something) /kənˈtrækt/ /ˈenzaɪm/ /ˈspiːʃiːz/ /trænzˈmɪt/ /ˈdjuː tuː/

/ˈenzaɪm/

prompt (someone to do something) /kənˈtrækt/ /ˈenzaɪm/ /ˈspiːʃiːz/ /trænzˈmɪt/ /ˈdjuː tuː/ (v) /prɒmpt/

/ˈspiːʃiːz/

/trænzˈmɪt/to do something) /kənˈtrækt/ /ˈenzaɪm/ /ˈspiːʃiːz/ /ˈdjuː tuː/ (v) /prɒmpt/ repercussion (n) /ˌriːpə (

/kənˈtrækt/ /ˈenzaɪm/ /ˈspiːʃiːz/ /trænzˈmɪt/ /ˈdjuː tuː/ (v) /prɒmpt/ repercussion (n) /ˌriːpə (

/kənˈtrækt/ /ˈenzaɪm/ /ˈspiːʃiːz/ /trænzˈmɪt/ /ˈdjuː tuː/ (v) /prɒmpt/ repercussion (n) /ˌriːpə (

/ˈdjuː tuː/

(v)

/ˈspiːʃiːz/ /trænzˈmɪt/ /ˈdjuː tuː/ (v) /prɒmpt/ repercussion (n) /ˌriːpə ( r ) ˈkʌʃ ( ə )

/prɒmpt/

repercussion (n) /ˌriːpə(r)ˈkʌʃ(ə)n/

side effect (n)

spark off (v phr) /ˌspɑː(r)k ˈɒf/ stem from (v phr) /ˈstem frɒm/

Other words and phrases

acquire (v)

anomaly (n) /əˈnɒməli/ bar chart (n) /ˈbɑː(r) ˌtʃɑː(r)t/

causation (n) /kɔːˈzeɪʃ(ə)n/

conclusive (adj)

consumption (n)

/kɔːˈzeɪʃ ( ə ) n/ conclusive (adj) consumption (n) /ˈsaɪd ɪˌfekt/ /əˈkwaɪə ( r ) /

/ˈsaɪd ɪˌfekt/

ə ) n/ conclusive (adj) consumption (n) /ˈsaɪd ɪˌfekt/ /əˈkwaɪə ( r ) / /kənˈkluːsɪv/ /dɪˈklaɪn/

/əˈkwaɪə(r)/

/kənˈkluːsɪv/

/ˈsaɪd ɪˌfekt/ /əˈkwaɪə ( r ) / /kənˈkluːsɪv/ /dɪˈklaɪn/ /kənˈsʌmpʃ ( ə ) n/ /ˈkɒnvɜː (

/dɪˈklaɪn/

/kənˈsʌmpʃ(ə)n/

/ˈkɒnvɜː(r)sli/

conversely (adv)

corroborate (v) /kəˈrɒbəreɪt/ debilitate (v) /dɪˈbɪlɪteɪt/

decline (v)

(non-)diagrammatic comparison (phr) /(ˌnɒn)ˌdaɪəɡrəˌmætɪk kəmˈpærɪs(ə)n/ die out (v phr) /ˌdaɪ ˈaʊt/

double (v)

dramatic(ally) (adj, adv) /drəˈmætɪk, drəˈmætɪklɪ/

dramatic(ally) (adj, adv) /drəˈmætɪk, drəˈmætɪklɪ/ /ˈdʌb ( ə ) l/ /~ This page has been downloaded
dramatic(ally) (adj, adv) /drəˈmætɪk, drəˈmætɪklɪ/ /ˈdʌb ( ə ) l/ /~ This page has been downloaded

/ˈdʌb(ə)l/

/~

adv) /drəˈmætɪk, drəˈmætɪklɪ/ /ˈdʌb ( ə ) l/ /~ This page has been downloaded from www.macmillangateway2.com
adv) /drəˈmætɪk, drəˈmætɪklɪ/ /ˈdʌb ( ə ) l/ /~ This page has been downloaded from www.macmillangateway2.com

This page has been downloaded from www.macmillangateway2.com Photocopiable © Macmillan Publishers Limited 2017

3 of 9

Aa Wordlist Bb drop (v) /drɒp/
Aa
Wordlist
Bb
drop (v)
/drɒp/
B2+
B2+

correspondence (n) /ˌkɒrɪˈspɒndəns/

council (n)

court summons (n) /ˈkɔː(r)t ˌsʌmənz/

council (n) court summons (n) /ˈkɔː ( r ) t ˌsʌmənz/ /ˈkaʊns ( ə ) l/
council (n) court summons (n) /ˈkɔː ( r ) t ˌsʌmənz/ /ˈkaʊns ( ə ) l/

/ˈkaʊns(ə)l/

data (n) /ˈdeɪtə/ device (n) /dɪˈvaɪs/
data (n)
/ˈdeɪtə/
device (n)
/dɪˈvaɪs/

disrupt, disruption (v, n) dɪsˈrʌpʃ(ə)n/

disturbance (n)

enforce, enforcement (v, n) /ɪnˈfɔː(r)s, ɪnˈfɔː(r)smənt/

expectation (n)

flaming (adj) /ˈfleɪmɪŋ/

forthcoming (adj)

get tough on (phr) /ˌɡet ˈtʌf ɒn/ hop on/off (v phr) /ˌhɒp ˈɒn/ˈɒf/

integral (adj)

invasion of privacy (phr) /ɪnˌveɪʒ(ə)n əv ˈprɪvəsi/

knock over (v phr) /ˌnɒk ˈəʊvə(r)/ land in court (phr) /ˌlænd ɪn ˈkɔː(r)t/ litter bug (n) /ˈlɪtə(r) ˌbʌɡ/

lobby (n)

magistrate (n)

bug (n) /ˈlɪtə ( r ) ˌbʌɡ/ lobby (n) magistrate (n) /dɪsˈrʌpt, dɪˈstɜː ( r )

/dɪsˈrʌpt,

( r ) ˌbʌɡ/ lobby (n) magistrate (n) /dɪsˈrʌpt, dɪˈstɜː ( r ) bəns /ˌekspekˈteɪʃ (

dɪˈstɜː(r)bəns

(n) magistrate (n) /dɪsˈrʌpt, dɪˈstɜː ( r ) bəns /ˌekspekˈteɪʃ ( ə ) n/ /fɔː (

/ˌekspekˈteɪʃ( ə ) n/ (ə)n/

dɪˈstɜː ( r ) bəns /ˌekspekˈteɪʃ ( ə ) n/ /fɔː ( r ) θˈkʌmɪŋ/ /ɪnˈteɡrəl/

/fɔː(r)θˈkʌmɪŋ/

/ɪnˈteɡrəl/bəns /ˌekspekˈteɪʃ ( ə ) n/ /fɔː ( r ) θˈkʌmɪŋ/ /ˈlɒbi/ /ˈmædʒɪˌstreɪt/ manoeuvre (n) /məˈnuːvə

/ˈlɒbi/
/ˈlɒbi/

/ˈmædʒɪˌstreɪt/

manoeuvre (n)

/məˈnuːvə(r)/

measure (n)

/ˈmeʒə(r)/

merely (adv)

/ˈmɪə(r)li/

/ˈmɒnɪtə(r)/

monitor (v)

nuisance (n)

on-the-spot (adj) /ˌɒn ðə ˈspɒt/

pedestrian, pedestrianised (n, adj) /~ /pəˈdestriən, pəˈdestriənaɪzd/

peer (n)

pinpoint (v) /ˈpɪnˌpɔɪnt/

/ˈnjuːs(ə)ns/

(n) pinpoint (v) /ˈpɪnˌpɔɪnt/ /ˈnjuːs ( ə ) ns/ /pɪə ( r ) / place (v)
(n) pinpoint (v) /ˈpɪnˌpɔɪnt/ /ˈnjuːs ( ə ) ns/ /pɪə ( r ) / place (v)

/pɪə(r)/

place (v) /pleɪs/ praise (n & v) premises (n pl) /preɪz/ /ˈpremɪsɪz/ privacy (n) /ˈprɪvəsi/
place (v)
/pleɪs/
praise (n & v)
premises (n pl)
/preɪz/
/ˈpremɪsɪz/
privacy (n)
/ˈprɪvəsi/
raise (v)
/reɪz/

recipient (n) /rɪˈsɪpiənt/ repercussions (n pl) /ˌriːpə(r)ˈkʌʃ(ə)nz/

slam (v) /slæm/ slang (n) /slæŋ/ spark concern (phr)
slam (v)
/slæm/
slang (n) /slæŋ/
spark concern (phr)

/ˌspɑː( r ) k (r)k

kənˈsɜː(r)n/ spokesperson (n) /ˈspəʊksˌpɜː(r)s(ə)n/

state-owned (adj) /ˌsteɪt ˈəʊnd/

summon (v)

summons (n) /ˈsʌmənz/

/ˌsteɪt ˈəʊnd/ summon (v) summons (n) /ˈsʌmənz/ /ˈsʌmən/ thrive (v) /θraɪv/ track (v) /træk/ troll,

/ˈsʌmən/

thrive (v) /θraɪv/ track (v) /træk/
thrive (v)
/θraɪv/
track (v)
/træk/

troll, trolling (n) /trəʊl, ˈtrəʊlɪŋ/

urge (v) /ɜː(r)dʒ/ verge (n) /vɜː(r)dʒ/ wreck (v) /rek/
urge (v)
/ɜː(r)dʒ/
verge (n) /vɜː(r)dʒ/
wreck (v)
/rek/

4 of 9

unparalleled (adj) /ʌnˈpærəleld/ visionary (adj) /ˈvɪʒən(ə)ri/

Unit 5

Prepositional phrases

by means of (phr) /baɪ ˈmiːnz ɒv/ in addition to (phr) /ɪn əˈdɪʃ(ə)n tu:/ in aid of (phr) /ɪn ˈeɪd ɒv/ in the process of (phr) /ɪn ðə ˈprəʊses ɒv/ in/out of touch with (phr) /ɪn/aʊt əv ˈtʌtʃ wɪð/ on account of (phr) /ɒn əˈkaʊnt ɒv/ on behalf of (phr) /ɒn bɪˈhɑːf ɒv/ on the strength of (phr) /ɒn ðə ˈstreŋθ ɒv/

Minor offences and punishment

be banned (from) (phr)

frɒm/ be issued with a fine (phr) /biː ˌɪʃuːd wɪð ə ˈfaɪn/ community service (n) /kəˌmjuːnəti ˈsɜː(r)vɪs/

court (n)

criminal record (n) /ˌkrɪmɪn(ə)l ˈrekɔː(r)d/

judge (n & v) litter (n & v)

) l ˈrekɔː ( r ) d/ judge (n & v) litter (n & v) /biː

/biː ˈbænd

( r ) d/ judge (n & v) litter (n & v) /biː ˈbænd /kɔː (
( r ) d/ judge (n & v) litter (n & v) /biː ˈbænd /kɔː (

/kɔː(r)t/

(n & v) litter (n & v) /biː ˈbænd /kɔː ( r ) t/ /dʒʌdʒ/ /ˈlɪtə

/dʒʌdʒ/

/ˈlɪtə(r)/

lodge a (formal) complaint (phr) /ˌlɒdʒ ə (ˌfɔː(r)m(ə)l) kəmˈpleɪnt/

pay a small/heavy fine (phr) /ˌpeɪ ə ˌsmɔːl/ˌhevi ˈfaɪn/

prosecute (v)

suspended sentence (n) /səˌspendɪd ˈsentəns/

Formal register

sentence (n) /səˌspendɪd ˈsentəns/ Formal register /ˈprɒsɪˌkjuːt/ eradicate (v) /ɪˈrædɪkeɪt/

/ˈprɒsɪˌkjuːt/

eradicate (v) /ɪˈrædɪkeɪt/ fluctuate (v) /ˈflʌktʃueɪt/

foremost (adj) /ˈfɔː(r)məʊst/

/ˈfʌndɪŋ/

graze (v) /ɡreɪz/

halt (v)

keystone (n) /ˈkiːˌstəʊn/ level off (v phr) /ˌlev(ə)l ˈɒf/ life-threatening (adj) /ˈlaɪf ˌθret(ə)nɪŋ/ line graph (n) /ˈlaɪn ˌgrɑːf/

funding (n)

ə ) nɪŋ/ line graph (n) /ˈlaɪn ˌgrɑːf/ funding (n) /hɔːlt/ manipulate (v) /məˈnɪpjʊleɪt/

/hɔːlt/ə ) nɪŋ/ line graph (n) /ˈlaɪn ˌgrɑːf/ funding (n) manipulate (v) /məˈnɪpjʊleɪt/ manipulation (n)

manipulate (v)

manipulate (v) /məˈnɪpjʊleɪt/

/məˈnɪpjʊleɪt/

manipulation (n)

/məˌnɪpjʊˈleɪʃ(ə)n/

niche (n) /niːʃ/ pave the way (for) (phr) /ˌpeɪv ðə ˈweɪ/ pie chart (n) /ˈpaɪ ˌtʃɑː(r)t/

pioneer, pioneering (n, adj) /ˌpaɪəˈnɪə(r), ˌpaɪəˈnɪə(r)ɪŋ/ plummet (v) /ˈplʌmɪt/

plunge (v)

pose (v)

proportion (n)

reach a high/low (phr) /ˌriːtʃ ə ˈhaɪ/ ˈləʊ/ rebound (v) /rɪˈbaʊnd/ rocket (v) /ˈrɒkɪt/ roughly (approximately) (adv) /ˈrʌfli/

self-sustaining (adj) /ˌself səˈsteɪnɪŋ/

/~

self-sustaining (adj) /ˌself səˈsteɪnɪŋ/ /~ /pəʊz/ /plʌndʒ/ /prəˈpɔː ( r ) ʃ ( ə ) n/
/pəʊz/
/pəʊz/

/plʌndʒ/

/prəˈpɔː(r)ʃ(ə)n/

/~ /pəʊz/ /plʌndʒ/ /prəˈpɔː ( r ) ʃ ( ə ) n/ sharp (adj) /ʃɑː(r)p/ sharply
sharp (adj) /ʃɑː(r)p/ sharply (adv) /ˈʃɑː(r)pli/
sharp (adj)
/ʃɑː(r)p/
sharply (adv)
/ˈʃɑː(r)pli/

stabilise (v) /ˈsteɪbəlaɪz/

steady, steadily (adj, adv) /ˈstedi/, /ˈstedəli/

striking (adj)

table (grid) (n) /ˈteɪb(ə)l/

tackle (v)

(adj) table (grid) (n) /ˈteɪb ( ə ) l/ tackle (v) /ˈstraɪkɪŋ/ /ˈtæk ( ə )

/ˈstraɪkɪŋ/

/ˈtæk(ə)l/

( ə ) l/ tackle (v) /ˈstraɪkɪŋ/ /ˈtæk ( ə ) l/ /~ the majority (n)

/~

( ə ) l/ tackle (v) /ˈstraɪkɪŋ/ /ˈtæk ( ə ) l/ /~ the majority (n)

the majority (n)

/ðə məˈdʒɒrəti/the majority (n) a (growing) number of (phr) /ə ˌɡrəʊɪŋ

a (growing) number of (phr) /ə ˌɡrəʊɪŋ

the minority (n)

/ðə maɪˈnɒrəti/the minority (n) ˈnʌmbə ( r ) ɒv/

ˈnʌmbə(r) ɒv/

the wild (n) /ðə ˈwaɪld/ treble (v) /ˈtreb(ə)l/

ultimately (adv)

/ˈʌltɪmətli/the wild (n) /ðə ˈwaɪld/ treble (v) /ˈtreb ( ə ) l/ ultimately (adv)

highly (adv)

highly (adv) merely (adv) numerous (adj)

merely (adv)

numerous (adj)

/ˈhaɪli/

/ˈmɪə(r)li/

/ˈnjuːmərəs/

vulnerable (adj)

/ˈvʌln( ə ) rəb ( ə ) l/ (ə)rəb(ə)l/

provide (v)

/prəˈvaɪd/

wipe out (v phr) /ˌwaɪp ˈaʊt/ woolly mammoth (n) /ˌwʊli ˈmæməθ/

Gateway to exams: Units 3–4
Gateway to exams: Units 3–4

anatomical (adj) /ˌænəˈtɒmɪk(ə)l/ archetypal (adj) /ˌɑː(r)kɪˈtaɪp(ə)l/

eligible (adj) feat (n) /fiːt/ outsider (n)

penmanship (n) /ˈpenmənʃɪp/

(n) /fiːt/ outsider (n) penmanship (n) /ˈpenmənʃɪp/ /ˈelɪdʒəb ( ə ) l/ /aʊtˈsaɪdə ( r )

/ˈelɪdʒəb(ə)l/

(n) penmanship (n) /ˈpenmənʃɪp/ /ˈelɪdʒəb ( ə ) l/ /aʊtˈsaɪdə ( r ) / restraint (n)

/aʊtˈsaɪdə(r)/

restraint (n) /rɪˈstreɪnt/ switch (v) /swɪtʃ/
restraint (n)
/rɪˈstreɪnt/
switch (v)
/swɪtʃ/

the vast majority of (phr) /ðə ˌvɑːst məˈdʒɒrəti ɒv/

Other words and phrases

adverse (adj)

alienate (v) /ˈeɪliəneɪt/

career (v) /kəˈrɪə(r)/

charge (v)

closed-circuit television (CCTV) (n) /ˌkləʊzd ˌsɜː(r)kɪt ˈtelɪˌvɪʒ(ə)n/ come into force (phr) /ˌkʌm ɪntuː ˈfɔː(r)s/

convict, conviction (v, n) kənˈvɪkʃ(ə)n/

( r ) s/ convict, conviction (v, n) kənˈvɪkʃ ( ə ) n/ /ˈædvɜː ( r

/ˈædvɜː(r)s/

/tʃɑː(r)dʒ/

( ə ) n/ /ˈædvɜː ( r ) s/ /tʃɑː ( r ) dʒ/ /kənˈvɪkt, This
( ə ) n/ /ˈædvɜː ( r ) s/ /tʃɑː ( r ) dʒ/ /kənˈvɪkt, This

/kənˈvɪkt,

This page has been downloaded from www.macmillangateway2.com Photocopiable © Macmillan Publishers Limited 2017

Aa Bb
Aa
Bb

Wordlist

Unit 6

Idiomatic expressions with home not be anything to write home about (phr) /ˌnɒt biː ˌeniθɪŋ tə ˌraɪt ˈhəʊm əˌbaʊt/ be at home with (phr) /biː ət ˈhəʊm wɪð/ be home and dry (phr) /biː ˌhəʊm ən(d) ˈdraɪ/ be home from home (phr) /biː ˌhəʊm frəm ˈhəʊm/ bring something home to somebody (phr) /ˌbrɪŋ sʌmθɪŋ ˈhəʊm tə ˌsʌmbədi/ do something until the cows come home (phr) /ˌduː sʌmθɪŋ ənˌtɪl ðə ˈkaʊz kʌm ˌhəʊm/ home truths (n pl) /ˌhəʊm ˈtruːðz/ take home (phr) /ˌteɪk ˈhəʊm/

Finding a place to live flat-/house-hunt (v) /ˈflæt/ˈhaʊs ˌhʌnt/

flat/house share (v) /ˈflæt/ˈhaʊs ˌʃeə(r)/

landlord/landlady (n)

/
/

/ˈlæn(d)ˌlɔː(r)d/ˈlæn(d)ˌleɪdi/

lodger (n) /ˈlɒdʒə(r)/ move in (v phr) /ˌmuːv ˈɪn/

pay a deposit (phr) /ˌpeɪ ə dɪˈpɒzɪt/ pay the rent (phr) /ˌpeɪ ðə ˈrent/ sign a contract (phr) /ˌsaɪn ə ˈkɒntrækt/ squatter (n) /ˈskwɒtə(r)/ studio flat (n) /ˈstjuːdiəʊ ˌflæt/

/ˈtenənt/

tenant (n)

Describing cities and towns

atmospheric (adj)

bustling (adj) /ˈbʌs(ə)lɪŋ/ cosmopolitan (adj) /ˌkɒzməˈpɒlɪt(ə)n/

crowded (adj)

filthy (adj)

hilly (adj) /ˈhɪli/ historic (adj) industrial (adj)

hilly (adj) /ˈhɪli/ historic (adj) industrial (adj) /ˌætməsˈferɪk/ /ˈkraʊdɪd/ /ˈfɪlθi/

hilly (adj) /ˈhɪli/ historic (adj) industrial (adj) /ˌætməsˈferɪk/ /ˈkraʊdɪd/ /ˈfɪlθi/

/ˌætməsˈferɪk/

/ˈkraʊdɪd/

(adj) industrial (adj) /ˌætməsˈferɪk/ /ˈkraʊdɪd/ /ˈfɪlθi/ /hɪˈstɒrɪk/ /ɪnˈdʌstriəl/ isolated (adj)

/ˈfɪlθi/

(adj) /ˌætməsˈferɪk/ /ˈkraʊdɪd/ /ˈfɪlθi/ /hɪˈstɒrɪk/ /ɪnˈdʌstriəl/ isolated (adj)

/hɪˈstɒrɪk/

/ɪnˈdʌstriəl/

isolated (adj)

/ˈaɪsəˌleɪtɪd/

magnificent (adj)

/mæɡˈnɪfɪs(ə)nt/

/ˌpɪktʃəˈresk/

picturesque (adj)

quaint (adj) /kweɪnt/ renowned (for) (adj) /rɪˈnaʊnd/ run-down (adj) /ˌrʌn ˈdaʊn/ shabby (adj) /ˈʃæbi/ spotless (adj) /ˈspɒtləs/ sprawling (adj) /ˈsprɔːlɪŋ/ steeped in (adj) /ˈstiːpt ɪn/ thriving (adj) /ˈθraɪvɪŋ/

B2+
B2+

touristy (adj) /ˈtʊərɪsti/ vibrant (adj) /ˈvaɪbrənt/ welcoming (adj) /ˈwelkəmɪŋ/ well-connected (adj) /ˌwel kəˈnektɪd/ well-off (adj) /ˌwel ˈɒf/

Other words and phrases

affordable (adj) /əˈfɔː(r)dəb(ə)l/ barge (n) /bɑː(r)dʒ/ be in the same boat (phr) /biː ɪn ðə ˌseɪm ˈbəʊt/ be worth (adj) /biː ˈwɜː(r)θ/ (un)biased (adj) /(ʌn)ˈbaɪəst/ boiler (n) /ˈbɔɪlə(r)/

bound (adj)

budget (v) /ˈbʌdʒɪt/

collide (v)

compromise (v & n) /ˈkɒmprəmaɪz/ cool off (v phr) /ˌkuːl ˈɒf/

derelict (adj) /ˈderəlɪkt/ diligent (adj) /ˈdɪlɪdʒ(ə)nt/ DIY (do-it-yourself) (n) /ˌdiː aɪ ˈwaɪ/ dodgy (adj) /ˈdɒdʒi/ draw a line (work out where the lines are drawn) (phr) /ˌdrɔː ə ˈlaɪn/ fly the nest (phr) /ˌflaɪ ðə ˈnest/

fund (v)

give notice (phr) /ˌɡɪv ˈnəʊtɪs/

go up in the world (phr) /ˌɡəʊ ˈʌp ɪn ðə ˌwɜː(r)ld/ ground rules (n pl) /ˈɡraʊnd ˌruːlz/ guardian (n) /ˈɡɑː(r)diən/ hall of residence (n)

guardian (n) /ˈɡɑː ( r ) diən/ hall of residence (n) /baʊnd/ / /kəˈlaɪd/ /fʌnd/ /ˌhɔːl

/baʊnd/

/
/
/ˈɡɑː ( r ) diən/ hall of residence (n) /baʊnd/ / /kəˈlaɪd/ /fʌnd/ /ˌhɔːl əv ˈrezɪd

/kəˈlaɪd/

( r ) diən/ hall of residence (n) /baʊnd/ / /kəˈlaɪd/ /fʌnd/ /ˌhɔːl əv ˈrezɪd (

/fʌnd/

/ˌhɔːl əv ˈrezɪd(ə)ns/

handy (adj) /ˈhændi/ hassle (n) /ˈhæs(ə)l/
handy (adj)
/ˈhændi/
hassle (n)
/ˈhæs(ə)l/

helicopter pad (n) /ˈhelɪˌkɒptə(r) ˌpæd/ high-profile (adj) /ˌhaɪ ˈprəʊfaɪl/

housewarming party (n) /ˈhaʊsˌwɔː(r)mɪŋ ˌpɑː(r)ti/ in short supply (phr) /ɪn ˌʃɔː(r)t səˈplaɪ/ liaise (with) (v) /liˈeɪz/ lose your temper (phr) /ˌluːz jɔː(r) ˈtempə(r)/

maintenance (n)

mingle (v) /ˈmɪŋɡ(ə)l/ mod cons (n pl) /ˌmɒd ˈkɒnz/

moor (v) /mʊə(r)/ nightmare (n)

opulence (n) /ˈɒpjʊləns/ outskirts (n) /ˈaʊtˌskɜː(r)ts/

pokey (adj) /ˈpəʊki/

power shower (n) /ˈpaʊə(r) ˌʃaʊə(r)/ prioritise (v) /praɪˈɒrɪtaɪz/

recreation (n)

refurbish (v) /riːˈfɜː(r)bɪʃ/

recreation (n) refurbish (v) /riːˈfɜː ( r ) bɪʃ/ /ˈmeɪntənəns/ /ˈnaɪtˌmeə ( r ) / /ˌrekriˈeɪʃ

/ˈmeɪntənəns/

refurbish (v) /riːˈfɜː ( r ) bɪʃ/ /ˈmeɪntənəns/ /ˈnaɪtˌmeə ( r ) / /ˌrekriˈeɪʃ ( ə

/ˈnaɪtˌmeə(r)/

( r ) bɪʃ/ /ˈmeɪntənəns/ /ˈnaɪtˌmeə ( r ) / /ˌrekriˈeɪʃ ( ə ) n/ renovate,

/ˌrekriˈeɪʃ(ə)n/

renovate, renovation (v, n) /ˈrenəveɪt, ˌrenəˈveɪʃ(ə)n/

rental (n)

respectful (adj) /rɪˈspektf(ə)l/

retail (n) /ˈriːteɪl/ rocketing (adj) /ˈrɒkɪtɪŋ/

running costs (n) /ˈrʌnɪŋ ˌkɒsts/ rush into (v phr) /ˌrʌʃ ˈɪntuː/ scandalous (adj) /ˈskænd(ə)ləs/

scenario (n)

/ˈrent(ə)l/

(adj) /ˈskænd ( ə ) ləs/ scenario (n) /ˈrent ( ə ) l/ /səˈnɑːriəʊ/ semi-detached (adj)
(adj) /ˈskænd ( ə ) ləs/ scenario (n) /ˈrent ( ə ) l/ /səˈnɑːriəʊ/ semi-detached (adj)

/səˈnɑːriəʊ/

semi-detached (adj) /ˌsemi dɪˈtætʃt/ skyline (n) /ˈskaɪˌlaɪn/ slum (n) /slʌm/

solely (adv)

spoilt for choice (phr) /ˌspɔɪlt fə(r) ˈtʃɔɪs/

spoilt for choice (phr) /ˌspɔɪlt fə ( r ) ˈtʃɔɪs/ /ˈsəʊlli/ staff (n) /stɑːf/ stuff (n)

/ˈsəʊlli/

staff (n)

/stɑːf/staff (n)

stuff (n)

/stʌf/stuff (n)

trawl (v) /trɔːl/ turn up (v phr) /ˌtɜː(r)n ˈʌp/

unannounced (adv) /ˌʌnəˈnaʊnst/

update (v) /ʌpˈdeɪt/ Gateway to exams: Units 5–6 case (n) /keɪs/
update (v)
/ʌpˈdeɪt/
Gateway to exams: Units 5–6
case (n)
/keɪs/

criminologist (n) /ˌkrɪmɪˈnɒlədʒɪst/

end up (v phr) /ˌend ˈʌp/ fraud (n) /frɔːd/ issue (v) /ˈɪʃuː/
end up (v phr) /ˌend ˈʌp/
fraud (n)
/frɔːd/
issue (v)
/ˈɪʃuː/

obligatory (adj) /əˈblɪɡət(ə)ri/

take something for granted (phr) /ˌteɪk sʌmθɪŋ fə(r) ˈɡrɑːntɪd/

transaction (n)

valid (adj)

watermark (n) /ˈwɔːtə(r)ˌmɑː(r)k/

(adj) watermark (n) /ˈwɔːtə ( r ) ˌmɑː ( r ) k/ /trænˈzækʃ ( ə )

/trænˈzækʃ(ə)n/

/ˈvælɪd/

Unit 7

Word formation – suffixes Adjectives

accessible (adj) /əkˈsesəb(ə)l/

authentic (adj)

childish (adj)

collectable (adj) /kəˈlektəb(ə)l/

creative (adj)

/ɔːˈθentɪk/

/kəˈlektəb ( ə ) l/ creative (adj) /ɔːˈθentɪk/ /ˈtʃaɪldɪʃ/ /ˈfʌni/ /kriˈeɪtɪv/ /ˈkredəb ( ə )

/ˈtʃaɪldɪʃ/

( ə ) l/ creative (adj) /ɔːˈθentɪk/ /ˈtʃaɪldɪʃ/ /ˈfʌni/ /kriˈeɪtɪv/ /ˈkredəb ( ə ) l/ /ˈsɪnɪk

/ˈfʌni/

/kriˈeɪtɪv/

/ˈkredəb(ə)l/

/ˈsɪnɪk(ə)l/

/ɪˈfektɪv/

/ˈfeɪməs/

/ˈhelpf(ə)l/

/ˈɪnəveɪtɪv/

credible (adj)

cynical (adj)

effective (adj)

important (adj)

credible (adj) cynical (adj) effective (adj) important (adj) famous (adj) funny (adj) helpful (adj) /ɪmˈpɔː (

famous (adj)

funny (adj)

helpful (adj)

/ɪmˈpɔː(r)t(ə)nt/

innovative (adj)

instantaneous (adj) /ˌɪnstənˈteɪniəs/

/ˈlʌki/

lucky (adj)

memorable (adj) /ˈmem(ə)rəb(ə)l/

lucky (adj) memorable (adj) /ˈmem ( ə ) rəb ( ə ) l/ This page has

This page has been downloaded from www.macmillangateway2.com Photocopiable © Macmillan Publishers Limited 2017

5 of 9

Aa Bb
Aa
Bb

Wordlist

optimistic (adj)

original (adj)

pointless (adj) /ˈpɔɪntləs/

(adj) original (adj) pointless (adj) /ˈpɔɪntləs/ /ˌɒptɪˈmɪstɪk/ /əˈrɪdʒ ( ə ) nəl/ B2+ by means

/ˌɒptɪˈmɪstɪk/

/əˈrɪdʒ(ə)nəl/

B2+
B2+

by means of (phr) /baɪ ˈmiːnz ɒv/

casual (adj)

check (n)

means of (phr) /baɪ ˈmiːnz ɒv/ casual (adj) check (n) /ˈkæʒuəl/ /tʃek/ retailer (n) savvy (n)

/ˈkæʒuəl/

/tʃek/

retailer (n)

savvy (n) /ˈsævi/

scanner (n)

/tʃek/ retailer (n) savvy (n) /ˈsævi/ scanner (n) /ˈriːˌteɪlə ( r ) / /ˈskænə ( r

/ˈriːˌteɪlə(r)/

savvy (n) /ˈsævi/ scanner (n) /ˈriːˌteɪlə ( r ) / /ˈskænə ( r ) / powerful

/ˈskænə(r)/

powerful (adj)

/ˈpaʊə(r)f(ə)l/

chic (adj) /ʃiːk/

 

selfie (n) /ˈselfi/

vlogger (n) /ˈvlɒɡə(r)/

predictable (adj) resistant (adj) /rɪˈzɪst ( ə ) nt/ /prɪˈdɪktəb ( ə ) l/

predictable (adj)

resistant (adj) /rɪˈzɪst(ə)nt/

/prɪˈdɪktəb(ə)l/

classic (n)

fit (v)

classic (n) fit (v) /fɪt/

/fɪt/

/ˈklæsɪk/

sizeable (adj) /ˈsaɪzəb(ə)l/

sensible (adj)

successful (adj)

(adj) /ˈsaɪzəb ( ə ) l/ sensible (adj) successful (adj) /ˈsensəb ( ə ) l/ /səkˈsesf
(adj) /ˈsaɪzəb ( ə ) l/ sensible (adj) successful (adj) /ˈsensəb ( ə ) l/ /səkˈsesf

/ˈsensəb(ə)l/

/səkˈsesf(ə)l/

thoughtful/less (adj)

Adverb suffixes

creatively (adv) /kriˈeɪtɪvli/

fortunately (adv)

luckily (adv)

officially (adv)

optimistically (adv) /ˌɒptɪˈmɪstɪkli/ sensibly (adv) /ˈsensəbli/ successfully (adv) /səkˈsesf(ə)li/

Verb suffixes intensify (v) /ɪnˈtensɪfaɪ/ modernise (v) /ˈmɒdə(r)naɪz/ standardise (v) /ˈstændə(r)daɪz/

Noun suffixes

criticism (n)

discovery (n)

endorsement (n) /ɪnˈdɔː(r)smənt/

imagination (n)

likelihood (n)

originality (n) /əˌrɪdʒəˈnæləti/

readiness (n) /ˈredinəs/

variety (n)

Prefixes autograph (n) /ˈɔːtəˌɡrɑːf/ multi-purpose (adj) /ˌmʌlti ˈpɜː(r)pəs/ post-concert (adj) /ˌpəʊst ˈkɒnsə(r)t/ pre-concert (adj) /ˌpriː ˈkɒnsə(r)t/

Advertising and selling banner (n) /ˈbænə(r)/

billboard (n) /ˈbɪlˌbɔː(r)d/

brand name (n)

endorse a product (phr) /ɪnˌdɔː(r)s

/ˈθɔːtf(ə)l/ləs/

/ˈfɔː(r)tʃənətli/

/ˈlʌkɪli/

/əˈfɪʃ(ə)li/

( r ) tʃənətli/ /ˈlʌkɪli/ /əˈfɪʃ ( ə ) li/ /ˈkrɪtɪˌsɪz ( ə ) m/ /dɪˈskʌv
( r ) tʃənətli/ /ˈlʌkɪli/ /əˈfɪʃ ( ə ) li/ /ˈkrɪtɪˌsɪz ( ə ) m/ /dɪˈskʌv
( r ) tʃənətli/ /ˈlʌkɪli/ /əˈfɪʃ ( ə ) li/ /ˈkrɪtɪˌsɪz ( ə ) m/ /dɪˈskʌv

/ˈkrɪtɪˌsɪz(ə)m/

/dɪˈskʌv(ə)ri/

/ɪˌmædʒɪˈneɪʃ(ə)n/

/ˈlaɪklihʊd/

/vəˈraɪəti/

( ə ) n/ /ˈlaɪklihʊd/ /vəˈraɪəti/ /ˈbrænd ˌneɪm/ ə ˈprɒdʌkt/ give away a freebie (phr)

/ˈbrænd ˌneɪm/

ə ˈprɒdʌkt/

give away a freebie (phr) /ˌɡɪv əˌweɪ

ə ˈfriːbi/

launch a marketing campaign (phr) /ˌlɔːntʃ ə ˈmɑː(r)kɪtɪŋ kæmˌpeɪn/ make cold calls (phr) /ˌmeɪk kəʊld ˈkɔːlz/ word-of-mouth publicity (phr) /ˌwɜː(r)d əv ˌmaʊθ pʌbˈlɪsəti/

Describing clothes and fashions adventurous (adj) /ədˈventʃ(ə)rəs/ baggy (adj) /ˈbæɡi/ (be) in style (phr) /biː ɪn ˈstaɪl/ be seen dead in (phr) /biː ˌsiːn ˈded ɪn/

flowery (adj) /ˈflaʊəri/

glamorous (adj) /ˈɡlæmərəs/

loose (adj) match (n & v) /luːs/ /mætʃ/ old-fashioned (adj) /ˌəʊld ˈfæʃ(ə)nd/ plain (adj) /pleɪn/
loose (adj)
match (n & v)
/luːs/
/mætʃ/
old-fashioned (adj)
/ˌəʊld ˈfæʃ(ə)nd/
plain (adj)
/pleɪn/

scruffy (adj) /ˈskrʌfi/

set a trend (phr) /ˌset ə ˈtrend/

smart (adj)

sophisticated (adj) stripy (adj) /ˈstraɪpi/

smart (adj) sophisticated (adj) stripy (adj) /ˈstraɪpi/ /smɑː ( r ) t/ /səˈfɪstɪˌkeɪtɪd/ suit (v) /suːt/

/smɑː(r)t/

(adj) stripy (adj) /ˈstraɪpi/ /smɑː ( r ) t/ /səˈfɪstɪˌkeɪtɪd/ suit (v) /suːt/ tight (adj)

/səˈfɪstɪˌkeɪtɪd/

suit (v) /suːt/ tight (adj) /taɪt/
suit (v)
/suːt/
tight (adj)
/taɪt/

trendy (adj) /ˈtrendi/

Other words and phrases

(a) fraction (of) (n) (əv)/ aisle (n) /aɪl/

phrases (a) fraction (of) (n) ( əv ) / aisle (n) /aɪl/ / ( ə )

/ (ə) ˈfrækʃ(ə)n

appliance (n)

/əˈplaɪəns/

/əˈplaɪəns/

assemble (v)

/əˈsemb(ə)l/

blogger (n) /ˈblɒɡə(r)/ brainwash (v) /ˈbreɪnˌwɒʃ/ buzz (n) /bʌz/ certification (n) /ˌsə(r)tɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/ CFC (n) /ˌsiː ef ˈsiː/

challenge (v)

customer-friendly (adj) /ˌkʌstəmə(r) ˈfren(d)li/

detail (v)

developing country (n) /dɪˌveləpɪŋ ˈkʌntri/ economic growth (n) /ˌiːkənɒmɪk ˈɡrəʊθ/ far-reaching (adj) /ˌfɑː(r) ˈriːtʃɪŋ/

following (n)

globalisation (n) /ˌɡləʊbəlaɪˈzeɪʃ(ə)n/

grab (v)

greenwashing (n) /ˈɡriːnˌwɒʃɪŋ/

hashtag (n) /ˈhæʃˌtæɡ/ hold sway (phr) /ˌhəʊld ˈsweɪ/

icon, iconic (n, adj) ~/ aɪˈkɒnɪk/

incentive (n)

influencer (n) /ˈɪnfluənsə(r)/ interdependent (adj) /ˌɪntə(r)dɪˈpendənt/ pay off (v phr) /ˌpeɪ ˈɒf/

purchase (n)

relatable (adj) /rɪˈleɪtəb(ə)l/

purchase (n) relatable (adj) /rɪˈleɪtəb ( ə ) l/ /ˈtʃæləndʒ/ /ˈdiːteɪl/ /ˈfɒləʊɪŋ/ /ɡræb/

/ˈtʃæləndʒ/

relatable (adj) /rɪˈleɪtəb ( ə ) l/ /ˈtʃæləndʒ/ /ˈdiːteɪl/ /ˈfɒləʊɪŋ/ /ɡræb/ /ˈaɪkɒn,

/ˈdiːteɪl/

/rɪˈleɪtəb ( ə ) l/ /ˈtʃæləndʒ/ /ˈdiːteɪl/ /ˈfɒləʊɪŋ/ /ɡræb/ /ˈaɪkɒn, /ɪnˈsentɪv/

/ˈfɒləʊɪŋ/

/ɡræb/

l/ /ˈtʃæləndʒ/ /ˈdiːteɪl/ /ˈfɒləʊɪŋ/ /ɡræb/ /ˈaɪkɒn, /ɪnˈsentɪv/ /ˈpɜː ( r ) tʃəs/ wise (adj)
l/ /ˈtʃæləndʒ/ /ˈdiːteɪl/ /ˈfɒləʊɪŋ/ /ɡræb/ /ˈaɪkɒn, /ɪnˈsentɪv/ /ˈpɜː ( r ) tʃəs/ wise (adj)

/ˈaɪkɒn,

/ˈdiːteɪl/ /ˈfɒləʊɪŋ/ /ɡræb/ /ˈaɪkɒn, /ɪnˈsentɪv/ /ˈpɜː ( r ) tʃəs/ wise (adj) /waɪz/

/ɪnˈsentɪv/

/ˈfɒləʊɪŋ/ /ɡræb/ /ˈaɪkɒn, /ɪnˈsentɪv/ /ˈpɜː ( r ) tʃəs/ wise (adj) /waɪz/ Unit 8 Words with

/ˈpɜː(r)tʃəs/

wise (adj)

/ˈaɪkɒn, /ɪnˈsentɪv/ /ˈpɜː ( r ) tʃəs/ wise (adj) /waɪz/ Unit 8 Words with more than

/waɪz/

Unit 8

Words with more than one meaning

clear (adj) /klɪə(r)/ cover (v) /ˈkʌvə(r)/ fair (adj) /feə(r)/ hard (adj) /hɑː(r)d/ point (v &
clear (adj)
/klɪə(r)/
cover (v)
/ˈkʌvə(r)/
fair (adj)
/feə(r)/
hard (adj)
/hɑː(r)d/
point (v & n)
since (adv, prep)
/pɔɪnt/
/sɪns/

phrases with point get to the point (phr) /ˌɡet tə ðə ˈpɔɪnt/ have a point (phr) /ˌhæv ə ˈpɔɪnt/ miss the point (phr) /ˌmɪs ðə ˈpɔɪnt/ on the point of (phr) /ɒn ðə ˈpɔɪnt ɒv/ prove a point (phr) /ˌpruːv ə ˈpɔɪnt/ see a point (phr) /ˌsiː ə ˈpɔɪnt/ the point of no return (phr) /ðə ˌpɔɪnt əv ˌnəʊ rɪˈtɜː(r)n/ up to a point (phr) /ˌʌp tuː ə ˈpɔɪnt/

Compound adjectives – parts of the body breakneck (adj) /ˈbreɪkˌnek/ ear-splitting (adj) /ˈɪə(r) ˌsplɪtɪŋ/ eye-catching (adj) /ˈaɪ ˌkætʃɪŋ/ eye-opening (adj) /ˈaɪ ˌəʊp(ə)nɪŋ/ hair-raising (adj) /ˈheə(r) ˌreɪzɪŋ/ heart-stopping (adj) /ˈhɑː(r)t ˌstɒpɪŋ/ heartwarming (adj) /ˈhɑː(r)tˌwɔː(r)mɪŋ/ nail-biting (adj) /ˈneɪl ˌbaɪtɪŋ/ soul-destroying (adj) /ˈsəʊl dɪˌstrɔɪɪŋ/

Metaphors – happiness and sadness be/feel down in the dumps (phr) /biː/fiːl ˌdaʊn ɪn ðə ˈdʌmps/ be/feel on top of the world (phr) /biː/fiːl ɒn ˌtɒp əv ðə ˈwɜː(r)ld/ be in low spirits (phr) /biː ɪn ˌləʊ ˈspɪrɪts/ be in seventh heaven (n) /biː ɪn ˌsev(ə)nθ ˈhev(ə)n/ be on cloud nine (phr) /biː ɒn ˌklaʊd ˈnaɪn/ be over the moon (phr) /biː ˌəʊvə(r) ðə ˈmuːn/ brighten up (v phr) /ˌbraɪt(ə)n ˈʌp/

ˈmuːn/ brighten up (v phr) /ˌbraɪt ( ə ) n ˈʌp/ This page has been downloaded

This page has been downloaded from www.macmillangateway2.com Photocopiable © Macmillan Publishers Limited 2017

6 of 9

Aa Bb
Aa
Bb
B2+ a qualification (n) /ˌɡeɪn ə
B2+
a qualification (n)
/ˌɡeɪn ə

ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/

confidence (n)

confidence (n) /ˌɡeɪn

/ˌɡeɪn

ˈkɒnfɪd(ə)ns/

) n/ confidence (n) /ˌɡeɪn ˈkɒnfɪd ( ə ) ns/ experience (n) insight (n) knowledge (n)

experience (n)

insight (n)

knowledge (n)

( ə ) ns/ experience (n) insight (n) knowledge (n) /ˌɡeɪn ɪkˈspɪəriəns/ /ˌɡeɪn ˈɪnsaɪt/ /ˌɡeɪn

/ˌɡeɪn ɪkˈspɪəriəns/ /ˌɡeɪn ˈɪnsaɪt/

/ˌɡeɪn ˈnɒlɪdʒ/

understanding (n)

/ˌɡeɪn ˌʌndə(r)

ˈstændɪŋ/

overcome + adversity (n) /ˌəʊvə(r)ˌkʌm ədˈvɜː(r)səti/

an obstacle (n) ən ˈɒbstək(ə)l/

an obstacle (n) ən ˈɒbstək ( ə ) l/

/ˌəʊvə(r)ˌkʌm

a

problem (n)

a problem (n) /ˌəʊvə ( r ) ˌkʌm

/ˌəʊvə(r)ˌkʌm

ə ˈprɒbləm/

a setback (n) /ˌəʊvə(r)ˌkʌm

ə ˈsetˌbæk/

fear (n)

/ˌəʊvə(r)ˌkʌm ˈfɪə(r)/

resistance (n)

resistance (n)

/ˌəʊvə(r)ˌkʌm

rɪˈzɪst(ə)ns/

experience +

a

situation (n)

a situation (n)

/ɪkˌspɪəriəns

ə

ˌsɪtʃuˈeɪʃ(ə)n/

Wordlist

cast a shadow over (phr) /ˌkɑːst ə ˈʃædəʊ ˌəʊvə(r)/ feel blue (phr) /ˌfiːl ˈbluː/ feel down/low (phr) /ˌfiːl ˈdaʊn/ˈləʊ/ lift somebody’s spirits (phr) /ˌlɪft sʌmbədiz ˈspɪrɪts/ light at the end of the tunnel (phr) /ˌlaɪt ət ði ˌend əv ðə ˈtʌn(ə)l/ light up (v phr) /ˌlaɪt ˈʌp/ look bright (phr) /ˌlʊk ˈbraɪt/ look gloomy/bleak (phr) /ˌlʊk ˈɡluːmi/ ˈbliːk/ look up (v phr) /ˌlʊk ˈʌp/ somebody’s heart sinks (phr) /ˌsʌmbədiz ˈhɑː(r)t ˌsɪŋks/ walk/float on air (phr) /ˌwɔːk/ˌfləʊt ɒn ˈeə(r)/

Other words and phrases

adamant (adj) /ˈædəmənt/ adrenalin (n) /əˈdrenəlɪn/ astounded (adj) /əˈstaʊndɪd/ battle it out (for) (phr) /ˌbæt(ə)l ɪt ˈaʊt fɔː(r)/ belongings (n pl) /bɪˈlɒŋɪŋz/ black out (v phr) /ˌblæk ˈaʊt/ blur (n) /blɜː(r)/ bruise (n) /bruːz/ burst (n) /bɜː(r)st/

rapids (n pl) /ˈræpɪdz/ recoil (v) /rɪˈkɔɪl/

reject (v) /rɪˈdʒekt/ roar (v) /rɔː(r)/ rope (n) /rəʊp/
reject (v)
/rɪˈdʒekt/
roar (v)
/rɔː(r)/
rope (n)
/rəʊp/

(v) /rɪˈdʒekt/ roar (v) /rɔː(r)/ rope (n) /rəʊp/ /rʌʃ/ slap (v) /slæp/ slip (v) /slɪp/ speed

/rʌʃ/

slap (v) /slæp/ slip (v) /slɪp/ speed (v) /spiːd/ spot (n) /spɒt/ spread (v) /spred/
slap (v)
/slæp/
slip (v)
/slɪp/
speed (v)
/spiːd/
spot (n)
/spɒt/
spread (v)
/spred/

rule out (v phr) /ˌruːl ˈaʊt/

rush (n)

simulator, simulation (n, n) ~/ /ˈsɪmjʊˌleɪtə(r), ˌsɪmjʊˈleɪʃ(ə)n/ single-handed (adj) /ˌsɪŋɡ(ə)l ˈhændɪd/

strap together (v phr) /ˌstræp təˈɡeðə(r)/

thrill seeker (n) /ˈθrɪl ˌsiːkə(r)/ turbulent (adj) /ˈtɜː(r)bjʊlənt/ war-torn (adj) /ˈwɔː(r) ˌtɔː(r)n/

waterfall (n)

wedge (v) /wedʒ/ whirlpool (n) /ˈwɜː(r)lˌpuːl/

witness (v)

/wedʒ/ whirlpool (n) /ˈwɜː ( r ) lˌpuːl/ witness (v) /ˈwɔːtə ( r ) ˌfɔːl/ /ˈwɪtnəs/

/wedʒ/ whirlpool (n) /ˈwɜː ( r ) lˌpuːl/ witness (v) /ˈwɔːtə ( r ) ˌfɔːl/ /ˈwɪtnəs/

/ˈwɔːtə(r)ˌfɔːl/

/ˈwɪtnəs/

zoom (v) /zuːm/ change (n) pain (n) /ɪkˌspɪəriəns ˈtʃeɪndʒ/ /ɪkˌspɪəriəns ˈpeɪn/ problems (n)
zoom (v) /zuːm/
change (n)
pain (n)
/ɪkˌspɪəriəns ˈtʃeɪndʒ/
/ɪkˌspɪəriəns ˈpeɪn/
problems (n)
/ɪkˌspɪəriəns
Gateway to exams: Units 7–8
ˈprɒbləmz/
backdrop (n)
/ˈbækˌdrɒp/
base jumper (n) /ˈbeɪs ˌdʒʌmpə(r)/
cliff (n)
/klɪf/
juggernaut (n) /ˈdʒʌɡə(r)ˌnɔːt/
multinational (adj)
(n)
take up a +
career (n) /ˌteɪk ʌp ə kəˈrɪə(r)/
hobby (n) /ˌteɪk ʌp ə ˈhɒbi/
position (n) /ˌteɪk ʌp ə pəˈzɪʃ(ə)n/
post (n) /ˌteɪk ʌp ə ˈpəʊst/
/ˌmʌltiˈnæʃ(ə)nəl/

parachute (n) /ˈpærəˌʃuːt/

pier (n)

propel (v) /prəˈpel/ publicise (v) /ˈpʌblɪsaɪz/

somersault (v & n) /ˈsʌmə(r)ˌsɔːlt/

sponsor (n)

spurt (n) /spɜː(r)t/

stage (v) /steɪdʒ/ stunt (n) /stʌnt/

/spɜː ( r ) t/ stage (v) /steɪdʒ/ stunt (n) /stʌnt/ /pɪə ( r ) /

/pɪə(r)/

t/ stage (v) /steɪdʒ/ stunt (n) /stʌnt/ /pɪə ( r ) / /ˈspɒnsə ( r )

/ˈspɒnsə(r)/

Unit 9

Verb–noun collocations embark on a +

career (n) /ɪmˌbɑː(r)k ɒn ə kəˈrɪə(r)/ course (n) /ɪmˌbɑː(r)k ɒn ə ˈkɔː(r)s/ project (n)
career (n)
/ɪmˌbɑː(r)k ɒn
ə kəˈrɪə(r)/
course (n)
/ɪmˌbɑː(r)k ɒn ə ˈkɔː(r)s/
project (n)
/ɪmˌbɑː(r)k ɒn
ə ˈprɒdʒekt/
venture (n)
/ɪmˌbɑː(r)k ɒn

ə ˈventʃə(r)/

gain +

undertake + analysis (n)
undertake +
analysis (n)

/ˌʌndə(r)ˌteɪk

əˈnæləsɪs/ an investigation (n) ən ɪnˌvestɪˈɡeɪʃ(ə)n/

a study (n)

a survey (n)

ən ɪnˌvestɪˈɡeɪʃ ( ə ) n/ a study (n) a survey (n) /ˌʌndə ( r )

/ˌʌndə(r)ˌteɪk

( ə ) n/ a study (n) a survey (n) /ˌʌndə ( r ) ˌteɪk /ˌʌndə

/ˌʌndə(r)ˌteɪk ə ˈstʌdi/

/ˌʌndə(r)ˌteɪk

ə ˈsɜː(r)veɪ/ a task (n)
ə ˈsɜː(r)veɪ/
a task (n)

/ˌʌndə(r)ˌteɪk ə ˈtɑːsk/

Other collocations cause trouble (phr) /ˌkɔːz ˈtrʌb(ə)l/ inspire confidence (phr) /ɪnˌspaɪə(r) ˈkɒnfɪd(ə)ns/ pay attention (phr) /ˌpeɪ əˈtenʃ(ə)n/ speak your mind (phr) /ˌspiːk jɔː(r) ˈmaɪnd/ stand pressure (phr) /ˌstænd ˈpreʃə(r)/ suffer a setback (phr) /ˌsʌfər ə ˈsetˌbæk/ take control of (phr) /ˌteɪk kənˈtrəʊl ɒv/ take responsibility for (phr) /ˌteɪk rɪˌspɒnsəˈbɪləti fɔː(r)/

cling (v)

/klɪŋ/

cord (n)

/kɔː ( r ) d/

/kɔː(r)d/

curl up (v phr) /ˌkɜː(r)l ˈʌp/

dive (v) /daɪv/ drag (v) /dræɡ/ enrich (v) /ɪnˈrɪtʃ/ essentially (adv) fade (v) /feɪd/
dive (v)
/daɪv/
drag (v)
/dræɡ/
enrich (v) /ɪnˈrɪtʃ/
essentially (adv)
fade (v)
/feɪd/
(v) /ɪnˈrɪtʃ/ essentially (adv) fade (v) /feɪd/ /fləʊt/ /ɪˈsenʃ ( ə ) li/ fearless (adj) /ˈfɪə

/fləʊt/

/ɪˈsenʃ(ə)li/

fearless (adj) /ˈfɪə(r)ləs/ fictionalised (adj) /ˈfɪkʃ(ə)nəlaɪzd/

float (v)

give something a go (phr) /ˌɡɪv sʌmθɪŋ ə ˈɡəʊ/

gorge (n) /ɡɔː(r)dʒ/ harness (n) /ˈhɑː(r)nɪs/ head over heels (in love) (phr) /ˌhed əʊvə(r) ˌhiːlz (ɪn ˈlʌv)/ hike (v) /haɪk/

impact (n)

) ˌhiːlz ( ɪn ˈlʌv ) / hike (v) /haɪk/ impact (n) /ˈɪmpækt/ infested (adj) /ɪnˈfestɪd/

/ˈɪmpækt/

infested (adj) /ɪnˈfestɪd/ ingest (v) /ɪnˈdʒest/ jolt (n) /dʒəʊlt/ lifeboat (n) /ˈlaɪfˌbəʊt/ lose your bottle (phr) /ˌluːz jɔː(r) ˈbɒt(ə)l/ miraculous (adj) /məˈrækjʊləs/

mountaineer (n) /ˌmaʊntɪˈnɪə(r)/

quest (n) /kwest/
quest (n)
/kwest/

This page has been downloaded from www.macmillangateway2.com Photocopiable © Macmillan Publishers Limited 2017

7 of 9

Aa Bb
Aa
Bb

Wordlist

voice an opinion (phr) /ˌvɔɪs ən əˈpɪnjən/ weigh up the consequences/the pros and cons (phr) /ˌweɪ ʌp ðə ˈkɒnsɪkwənsɪz/ðə ˌprəʊz ən(d) ˈkɒnz/

Life and career developments

accomplish (v)

end up (v phr) /ˌend ˈʌp/ enrol (on a course) (v) /ɪnˈrəʊl/ find your feet (phr) /ˌfaɪnd jɔː(r) ˈfiːt/ follow in somebody’s footsteps (phr) /ˌfɒləʊ ɪn sʌmbədiz ˈfʊtˌsteps/ get on in life (phr) /ˌɡet ˈɒn ɪn ˌlaɪf/ give somebody insight into (phr) /ˌɡɪv sʌmbədi ˈɪnsaɪt ɪntuː/ have lots of aspirations and drive (phr) /hæv ˌlɒts əv ˌæspɪˈreɪʃ(ə)nz ən(d) ˈdraɪv/ never look back (phr) /ˌnevə(r) lʊk ˈbæk/ overcome setbacks (phr) /ˌəʊvə(r)ˌkʌm ˈsetˌbæks/ put something on hold (phr) /ˌpʊt sʌmθɪŋ ɒn ˈhəʊld/

serve an apprenticeship (phr) /ˌsɜː(r)v ən əˈprentɪsʃɪp/ settle in (v phr) /ˌset(ə)l ˈɪn/ try your hand at something (phr) /ˌtraɪ jɔː(r