Вы находитесь на странице: 1из 14

OM NAMO MAHAKALAYA

. (
). : ,
, , ,
? : , ,
, ?
, , , ,
, , ()
: , ,
. , , ,
. ,
. , ,
: , ()
? : -,
.., : .
: ,
.
. : ,
? ?
() ?
?
: ,
. !
()? .
: ,
? : , (),
.
.
. : ()?
: , , ,
, , . : ()
() ? : ,
. : , , .
, , ;
, ( ).
: , ( ),
(). . ,
. :
() ? : ,
() , .
(). . VAM.
, ,
. , .
, . ,
. - . ,
, , ;
. , , ,
. , ()
. , , .
.
. : , ,
? : ()
. : - ()?
: , , ,
. , .
(), .
.
- (), ,
. - ,
.
().
,
.
. OM NAMAH SRI VAJRA MAHAKALAYA .
. :
, ?
, ,
. : ,
, . ,
. ,
( ). ,
, , ,
. ()
() .
() ,
() , . : ,
?
? : ,
. , .
, : .
. : , ?
. ,
, ,
. : , , . , ,
, ;
,
. .

, ,
. :
, ?
, , ? :
, , .
: : , , , , ,
, , .
. , . ,
, .
: . : ,
, .
: , , - ?
: ,
, . .
: ,
. . :
? ?
? ,
, ?
: , ,
, , .
,
. : ,
? : ,
,
. , ,
, . .
: , ? LA?
: .
( ), . LA .
, , .
,
-, , , ,
. : , , , , ,
, , , .
, ,
, , . ,
, ; , ,
, . , .
, () ,
; , ,
, , ,
. ,
.
, ,
E VAM. : OM INDRAJALA
MASAKHA PHETTA VAHNISAMAKULA CA SAMJNARATHYA MAHASAMPHUTTA
MAHAKALA TINNIBHUVANARATHYASTHITA SA CA KALAMOHI IDAM BALIM
PHUNNA DHUPAJAMBUDI MAMSARAKTA KASTURIM VIGHNA ATTA MARA
SVAHA OM , ,
() ;
. . ,
, , ,
: ,
. :
? ? ,
. : ,
.
. .
, , ,
(). : -
() ,
? : , .
. , ,
(): OM PINGALIKALI MAHANILI HRAM PHAT
SVAHA ,
() ? () ,
, () , () ;
. : OM CARCIKE SARVASIDDHIM
PRASADHAYET CAM MAM KALI KARALI VAUM SVAHA
[] , , ,
. : , ?
: , ,
() . ,
, ,
. , ,
: OM MAM HAM HRIM HRIM
HUM PHAT SVAHA
(), , , ,
, , .
: OM HRIM HRIM HUM PHAT SVAHA
, .
: OM MAHAKALA DVADASALOCANA HAM MAM AH KAU
HRIM HRAM HRIM KRURADRSTI ASTABHUJAYA SLANJAH PHAT SVAHA

. : ()
? :
() () ;
. ,
. , , , ?
: , , .
: (),
---: OM CANDAKSI MAHAKAMKALI
HAM HAH PHAT SVAHA . OM MAHANANDINESVARAH
PHAT . OM AH MAM RAM HUM PHAT
. OM AM MAM HUM PHAT . OM
HRAM HRIM MAM YAM PHEM HUM PHAT . OM
HRAM HRAM HUM HRIM HAM KSAM PEM CAM UM KSAM YAM HANA HANA
GHATAYA GHATAYA HAU PHAT SVAHA .
, . OM HAH HUM ,
. OM MAM SUDDHIM KURU OM SARVANASANA HUM PHAT SVAHA
. OM PHEM BHUM SVAHA . OM KRIPATA DA
HAUH . OM RAM HUM . OM
SARVASADHAYA HRIM HUM PHAT (). HUM
HRIH HRIH KANIDEVI MAM RAM RATIMOHAVAJRANI SAMAYA PALAYA
DRDHO ME BHAVA SUTOSYA ME BHAVA SARVAM KURA HRIH HA HA HA HUM
SVAHA . OM SARVABALIM
PUSPADHUPAGANDHAMAMSAPURNAM DEYAM RAM HUM PHAT SVAHA
. OM AH HUM PHEM RAKSA RAKSA PALAYA
PALAYA BUDDHASASANOPAKARINE KHA KHA KHAHI PHAT HUM SIGHRAM
MARAYA TODAYA NASAYA NASAYA PHEM VAM MAM MAHAKALAYA SVAHA
,
: , , ,
, , (), (), ( ),
(), () .. . OM
CANDAKSI MAHANANDINI SARVASU SANTIM KURU UH HOH HUM PHAT
SVAHA (). OM MAM
MATRADHISTHAYA HUM . OM BHAM BHAGAM
SODHAYA JAH HUM HUM PHAT , . OM BHAM
GAM PUTI SOHAM SODHAYA HRAM HUM PHAT SVAHA ,
. OM DHIM PEM MAHA KSA HUM
. , , .
, , , . ,
, .
.
. .
. .
. . .
. : ,
, , ,
? : , .
. , , .
, bola kamkola,
, : OM SAMBHARI AH HUM
. :
, ,
? :
, ,
.
, .

. ()
. ,
. ,
. (),
, , , .
(),
. ,
() .
: ; .
, .

; .
; .
, ;
. ;
.
, , .
.
, ,
. .
, .
. ,
.
. .
.
. .

. .
. ;
, , ,
.. , . , ,

olibanum. , .
. , ,
. , ,
.
, , .
,
. , ,
.
.
. ,
.
.


, (),
, . ,
().
, (): OM MAHAKALA HUM PHAT
SVAHA . OM HRAM HRIM HUM PHAT
. OM MAHABHAIRAVA SARVASIDDHIDAYAKA HAM
HUM HRAM DHYET . OM A HUM PHAT HRI HAH
. OM HRI KAM HUM KILI MAHANADE
KARALAVIKARALAKSI GRI HAH DAHA PACA SIDDHIDAYAKAYA SVAHA
. OM DAMSTROTKATABHAIRAVAYA SAM RUM
HUM PHAT SVAHA ,
, , ,
, . OM YAMAYA KSOBHAYA CALA PATALA KHA
KHAHI GRHNA BALI HAH GRHNA MUNCA MAHABHAIRAVAYA SVAHA

. OM MAM MAM RAM HUM MAM RAKSAYA PALAYA HUM
VAJRA PHAT . OM DHARANI DHARA HUM AMUKASYA
RAKSA HURU SVAHA - . OM HRAM HRIM HUM MAM
KARALAVIKARALAKSA MAHAYOGESVARI SARVAKAMADAYA SVAHA
. OM SRI KSIM GRHNA BALI HUM PHAT
MADYAMAMSAPUSPADHUPARAKTATALAPATALE ASTANAGADEVA YAKSA
RAKSASA GRHNA IDAM BALIM HAHA HUM KHAHI KHA HUM JAH PHEM
MAHABHUTA TRASA GARJAYA KRSNAVARNAYA PHEM SVAHA
, ,
, , .
().
, ,
: OM HRAM HRIM HUM PHAT
() .
.
.
. .
, .
, , ,
, . OM MAHAKALA HUM PHAT SVAHA
. OM MAHANANDESVARA HUM PHAT . ,
. OM KSIM SRI HAM KSAH DEVADATTA MAMSAMARAYA PHAT
. OM KSIM PHEM CANDESVARI HUM SRI SVAHA
. OM LAM KAM KULISESVARI KAM SVAHA
. OM MAM MAHESVARI HUM SRIM PHEM
. OM KALIVIKARALAKSI SRIM KSAM KSIM PHAT SVAHA
. OM CARCAYA HUM HRIM . OM CAMUNDE
DAHA PACA IDAM BALIM GRHNA HUM PHAT SVAHA
. OM HRIM HUM PHAT SVAHA . OM HRIH
HAM PHAT SVAHA . OM AH HUM ,
. , -
.
. OM MAM JAM KSAM
. OM JAH HUM HASTISTAMBHAYA PHAT
. . OM KHAH HAKATI
. , . OM
MUH HAH SARVAPASAN STAMBHAYA MOHAYA HUM PHAT
, , , , ,
, , . OM MUKHAM
STAMBHAYA AMUKASYA VAM PHAT . OM
HRIM MAM RAM CAMUNDE HAH SRI HUM PHAT . OM
MAHANANDE HUM PHAT . OM
MAHINRBHIR HA HO . OM GHAM HUM STRIM
(). OM HAH KAHA MALINIM UPASODHAYA MAHAKALA
BUDDHAJNA SAMPRAHINO ISI MARAYA OM SARVADUSTAPRADUSTAN GRHNA
MARAYA KHA KHAHI SIGHRAM DAHA PACA HU RA MAM RAM HUM PHAT
IDAM BALIM GRAHA SRISVAHA ,
, , ,
,
. OM CAMUNDE HANA DAHA HUM PHAT
. OM HUM MAMSA MARAYA SVAHA . OM
HUM PHAT ATHA BHAGAVAN BODHISATTVAMAHASATTVAMAHAKARUNIKAH
TADYATHA OM KARALAVIKARALA VIKATESVARA RUNDHA KILI
MAHAKAMKALA HALA SRI VAM MAM HAM HUM HUM MAHANANDESVARAYA
HUM PHAT SVAHA ,
, . .
, . ,
.
, .
. : ,
, ? ,
. : :
; ;
,
. , ; ()
.
.
; .
. :
,
. , ;
, -.
.
- ; , ,
. ,
. -, ,
, : , , .
. .
-,
. : , .
. -
, .
, ,
. ;
. , , ,
.
, .
. ,
, .
.., . , ,
. .
, .
. .
.
, .
, .
. ,
, , , ,
. , ,
. . ,
,
; : OM
KALASABHINAYANAM SNANAM OM SUNYATADHISTHITUM SVAHA
;
, .
. , , ,
. .
, ,
: , .
: , .
. ?
, ?
? ,
? ?
? , ,
? : ,
, , ,
. ,
, , ,
. , , .
, - ,
, ,
. , ,
. ,
, ;
: , . ,
, ; ,
- . ,
. , .
, , , -, -
, .
, , . ,
, , ,
. , .
,
. ,
. . :
, ,
. . : ,
, ; . :
, , ,
? : ,
.. ,
. .
,
. . , ,
, : OM
SUNYATAJNANAVAJRASVABHAVATMAKO HAM
.
, ,
, :
, , .
-. , , ;
. ;
, . .
; [] ,
, . -,
; , .
.
. , -
. ,
, . , ;
, - . , - .
, . .
. . .
. , HUM, , ,
, .
om sunyata . . HUM, .
-, ,
,
HA HA PHET, kilikilaya,
, , ;
hili kili .
, , ,
. . ,
. .
. . ,
.
; ; ,
. ,
-, , ,
. , .
, . ,
.
, , .
,
, .
. HUM .
, .
. , ,
. , ,
, - . .,
. , - ,
, , HRIH.
, , , .
. ,
. . , ,
. , ,
.
. :
? : ,
.
. ,
, . ,
, ,
.
(), ,
.
, SIDDHO HAM, .
, , ,
. .
, .
, MAHAKALO HAM.
.
. ,
, .
, , ,
- . , .
, ,
, , HUM ,
. ,
. .
, AM, ;
OM THAMU AH HUM; KSAM, AH,
AM, TRAM, HRIH, VAM VAM,
HUM. , : OM PHEM HUM,
HUM, OM PHEM.
,
, , : OM
SUNYATAJNANAVAJRASVABHAVATMAKO HAM
: , , , .
HUM,
. .
: , ! !
? , ,
, . : , !
, ,
, ,
HUM! , , ,
. .
, . .
, , .
. . .
; ,
. , ,
, , , ,
. , ,
, , ,
, ,
. ,
. () .
() . () , ,
, . ,
, . kili kili, phet,
haha haha hihi hehe hehe hoho.
, CAM.
. -
. .
, KAM. .
LAM,
. .
RAM. , ,
. .
, . ,
. ,
; . CAM, .
. ,
CHA. ,
MAM. , .
NAM, ;
. . , -
, .
; . ,
, . ,
, , , ,
; ,
. , , , , ,
, .
, .
, , .
, .
, , . :
? ,
. : :
. , .
, .
. ()
-; ;
; -
, -. , ,
. ,
. , ,
. ,
. . ,
. ,
, , , ,
. , ; ,
, , .
, ,
.
. ,
, .

, . ,
. : , ,
. , , !
, ! , .
, , ? :
, , . ,
, , , ,
. , , ?
. ,
. , .
, , .
, .
. .
.
. , .
: HUM.
, ,
. ,
, .
.
.
. , , ?
: , ,
? ,
, . ,
. : , , ,
, , .
. :
, , ,
, . :
,
. -, ,
, , ,
. , .
, ,
. -, ,
, : OM MAHAKARUNIKA
SARVASATRUN MUKHABANDHAYA STAMBHAYA MOHAYA HUM PEM PHAT
, .
(), , , ,
, , , ,
, . ,
. ,
() ;
, ; .
,
; . , ,
.
, , . ,
().
. - ,
, , ,
. ,
,
(), , , .
,
.
. .
,
.
, (), .
[] , (),
. ,
, . ,
, ,
. ,
, .
. , ,
. ,
, , , ,
. ,
, . , ,
, .
[] .
, ,
(). . ,
,
.
, , , ,
.
. .
.
;
;
. ,
. , , ,
, , , , , ,
, , , ,
, .
,
.
. ,
. , ,
, ,
, , , .
, .
. ,
. ,
. ,
, , , , , ,
, .
. , ,
, , ,
, , , .
, .
. ,
.
, .
: , ,
, , , ,

, . ,
[], .
, ,
.
, . ,

, . ,
. .
, . , ,
. .
, ;
.
. ,
, .

. . .
: , , ,
. :
, ? , .
,
. . ,
, , , .
, .
, ,
, , .
.
; ,
. , , .
, .
. OM MAHAKALA HUM PHAT
SVAHA

Вам также может понравиться