Вы находитесь на странице: 1из 2

-

prAtaH smarAmi lalitAvadanAravindaM

bimbAdharaM pRthulamauktikazobhinAsam |

AkarNadIrghanayanaM maNikuNDalADhyaM

mandasmitaM mRgamadojjvalabhAladezam || 1 ||

1. , .
-, , .
, ,
. .

prAtarbhajAmi lalitAbhujakalpavallIM

ratnAGguLIyalasadaGgulipallavADhyAm |

mANikyahemavalayAGgadazobhamAnAM

puNDrekSucApakusumeSusRNIHdadhAnAm || 2 ||

2. ,

[ ].
, , [] .

prAtarnamAmi lalitAcaraNAravindaM

bhakteSTadAnanirataM bhavasindhupotam |

padmAsanAdisuranAyakapUjanIyaM

padmAGkuzadhvajasudarzanalAJchanADhyam || 3 ||

3. ,
, ,
.
, ,
.
prAtaH stuve parazivAM lalitAM bhavAnIM

trayyantavedyavibhavAM karuNAnavadyAm |

vizvasya sRSTavilayasthitihetubhUtAM

vizvezvarIM nigamavANgamanasAtidUrAm || 4 ||

4. ,
, ,
. - ,
- , . -
, , , .

prAtarvadAmi lalite tava puNyanAma

kAmezvarIti kamaleti mahezvarIti |

zrIzAmbhavIti jagatAM jananI pareti

vAgdevateti vacasA tripurezvarIti || 5 ||

! : , , ,
, -, , .

yaH zlokapaJcakamidaM lalitAmbikAyAH

saubhAgyadaM sulalitaM paThati prabhAte |

tasmai dadAti lalitA jhaTiti prasannA

vidyAM zriyaM vimalasaukhyamanantakIrtim || 6 ||

, , ,
, , ,
.

Вам также может понравиться