You are on page 1of 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH

MATA PELAJARAN SEJARAH (TINGKATAN 4) KELAS 4G

TARIKH/ HARI 19 September 2017 Selasa MASA (11.30 12.30)

Pembetulan dan Perbincangan SUB


TEMA/TAJUK Kertas 1 (Soalan Objketif)
Soalan Penggal II 2017 TAJUK
STANDARD
-
KANDUNGAN
STANDARD
-
PEMBELAJARAN
Pada akhirnya pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat :
OBJEKTIF
i. Menyatakan sebab-sebab berlakunya kesalahan ketika menjawab dalam peperiksaan
PEMBELAJARAN
ii. Menyenaraikan teknik-teknik menjawab soalan berasaskan KBAT

1. Pendahuluan - Guru memulangkan semula set kertas soalan


AKTIVITI PENGAJARAN 2. Perkembangan Guru memberi jawapan kepada pelajar
& PEMBELAJARAN 3. Pengukuhan Pelajar menyalin jawapan daripada guru dan pelajar turut berbincang
(PdP) berkenaan jawapan
4. Penutup - Pelajar membuat pembetulan

Buku teks Internet Radio / TV Spesimen


BAHAN BANTU
Modul Projektor Radas Gambar / Cerita
BELAJAR (BBB)
Powerpoint Model Buku Cerita Lain-lain : ______________________

Interpersonal Muzikal Kinestatik Naturalis


KECERDASAN PELBAGAI
Intrapersonal Verbal Linguistik Logik Matematik Visual Ruang

Kreativiti & Inovasi Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI Bahasa Sains & Teknologi
Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni
KURIKULUM (EMK) Patriotisme TMK

Membuat Keputusan
Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens
KEMAHIRAN BERFIKIR Membuat Rumusan
Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan
KBAT/I THINK Menilai
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir
Lain-lain

PENILAIAN Pemerhatian Lisan Tugasan


Lembaran Kerja
PENGAJARAN & Projek
Hasil Kerja Kuiz Drama
PEMBELAJARAN

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
REFLEKSI
Mesyuarat / Kursus
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Program Sekolah
Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran di Mengiringi Murid Keluar
tangguhkan kerana . Cuti Peristiwa / Cuti
AktivitiLuar
Umum

Aktiviti PdPc dibawa ke _____________________________________________________