Вы находитесь на странице: 1из 47

SER-HI, PARTICIPAR I APRENDRE

Sabadell, 3 de maig de 2017


Ser-hi, participar i aprendre

Un currculum
competencial
per a tots els
Flexibilitat Aprendre alumnes
Lideratge per a la Lavaluaci
inclusi formativa i
Acompanyament Participar formadora
Xarxa i La programaci
corresponsabilitat
Ser-hi

Implicaci Aprenentatges valuosos


Autorregulaci Autodeterminaci 2
Estructura i organitzaci

Conferncia de sensibilitzaci per a caps destudis.


Cicles de cinc conferncies, realitzades per lequip de formadors
de cada territori, adreades als mestres deducaci especial
prenent com a referncia laula com espai daprenentatge i
convivncia.

(1) 3 de maig ( Auditori Casal Pere IV)

(2) 10 de maig (Casal Pere IV)

(3) 17 de maig (Serveis Educatius de Badia)

(4) 24 de maig (Casal Pere IV)

(5) 31 de maig (Serveis Educatius de Badia)

3
1. Currculum i oportunitat
daprenentatge
1. Currculum i oportunitat daprenentatge
Cicle de conferncies

2. Planificaci de latenci educativa

3. Mltiples maneres daprendre

4. Mltiples maneres de comunicar-se

5. Mltiples maneres de relacionar-se i interaccionar

5
De qu parlem avui?

De lescola inclusiva al sistema inclusiu

Un currculum competencial per a tots els alumnes

Models per orientar els projectes educatius per a tots

DUA
Resposta a la intervenci

El paper del mestre deducaci especial

6
No hi ha respostes iguals per a tots
ni existeix una nica excellncia
Josep Maria Jarque
Escola inclusiva i sistema inclusiu

Aprenentatge
Normativa Tradici competencial,
europea i pedaggica centrat en la persona i
internacional de Catalunya en lassoliment de lxit
educatiu

Paradigmes del s. XXI


Evoluci del Complexitat del Xarxes
Personalitzaci de
concepte de mn actual / laprenentatge
discapacitat diversitat

Presencia, Avenos en Evidncies per Famlies i


Funcionalitat, Neurocincia orientar la intervenci entitats
participaci i
reducci de
aprenentatges
les barreres
valuosos per Neuroplasticitat, Organitzaci de
de lentorn
als alumnes neurodiversitat... mesures i suports Entorn
Evoluci del concepte de discapacitat

Concepci ecolgica del desenvolupament

Lalumne s el centre: Pertinena Participaci Aprenentatge

Importncia de la mirada al context

Els resultats estan sempre mediats pels suports

9
Escola inclusiva i sistema inclusiu

Aprenentatge
Normativa Tradici competencial,
europea i pedaggica centrat en la persona i
internacional de Catalunya en lassoliment de lxit
educatiu

Paradigmes del s. XXI


Evoluci del Complexitat del Xarxes
Personalitzaci de
concepte de mn actual / laprenentatge
discapacitat diversitat

Presencia, Avenos en Evidncies per Famlies i


Funcionalitat, Neurocincia orientar la intervenci entitats
participaci i
reducci de
aprenentatges
les barreres
valuosos per Neuroplasticitat, Organitzaci de
de lentorn
als alumnes neurodiversitat... mesures i suports Entorn
Neurocincia i neuroeducaci
De qu sencarrega el cervell

Atenci i
conscincia Sensaci i
percepci del
moviment

Aprenentatge
i memria
Son/viglia

Pensament i
llenguatge
Motivaci

11
Neuroeducaci
Factors que intervenen en
Cos-ment laprenentatge

Organitzaci
Emocions
de lespai

Funcions
Motivaci
executives

Cervell social

12
Escola inclusiva i sistema inclusiu

Aprenentatge
Normativa Tradici competencial,
europea i pedaggica centrat en la persona i
internacional de Catalunya en lassoliment de lxit
educatiu

Paradigmes del s. XXI


Evoluci del Complexitat del Xarxes
Personalitzaci de
concepte de mn actual / laprenentatge
discapacitat diversitat

Presencia, Avenos en Evidncies per Famlies i


Funcionalitat, Neurocincia orientar la intervenci entitats
participaci i
reducci de
aprenentatges
les barreres
valuosos per Neuroplasticitat, Organitzaci de
de lentorn
als alumnes neurodiversitat... mesures i suports Entorn
Marc conceptual: principis

Reconeixement de la diversitat com un fet universal

El sistema inclusiu com lnica mirada possible

Personalitzaci de laprenentatge: disseny per a


tothom
Igualtat doportunitats perqu cada alumne pugui
assolir les fites educatives

Participaci i corresponsabilitat

Treball en equip i formaci del professorat:


oportunitats de creixement collectiu

14
De lescola inclusiva al sistema inclusiu

15
De qu parlem avui?

De lescola inclusiva al sistema inclusiu

Un currculum competencial per a tots els alumnes

Models per orientar els projectes educatius per a tots

DUA
Resposta a la intervenci

El paper del mestre deducaci especial

16
Un currculum per a tots els alumnes

Cultures, poltiques i prctiques

Currculum competencial

Del projecte educatiu a la proposta pedaggica: la


programaci

CULTURES
POLTIQUES
PRCTIQUES

17
Cultures, poltiques i prctiques
Creences, Normatives, Orientacions per a
coneixements, marcs dactuaci i la prctica
valors i conviccions planificaci de recursos

CULTURES POLTIQUES PRCTIQUES

Principis i valors Decisions que es Documents


compartits que concreten en dorientacions,
determinen la normatives que acompanyament i
concepci de afecten metodologies, oferta formativa
leducaci i lacci canvis organitzatius, per als centres i el
educativa previsi de recursos... professorat

18
Adaptat de Booth i Ainscow, 2002
Normativa

Decret 119/2015, de Ordre ENS/164/2016, de 14 de Ordre ENS/303/2015, de


23 de juny, juny, per la qual es determinen el 21 de setembre, sobre el
dordenaci dels procediment i els documents i reconeixement de la
ensenyaments de requisits formals del procs innovaci pedaggica
leducaci primria d'avaluaci en l'educaci primria

Reflexi Per garantir ladquisici de les


pedaggica dels competncies bsiques de
equips docents lalumnat en acabar letapa
obligatria
19
Un currculum competencial per a tots els alumnes

Parlem ara de competncies perqu els coneixements :

Augmenten de manera exponencial.

Canvien amb freqncia i sactualitzen

S'universalitzen i shi pot accedir de manera


immediata.

20
Un currculum competencial per a tots els alumnes

21
Un currculum competencial per a tots els
alumnes. Els principals elements curriculars

22
23
De qu parlem avui?

De lescola inclusiva al sistema inclusiu

Un currculum competencial per a tots els alumnes

Models per orientar els projectes educatius per a tots

DUA
Resposta a la intervenci

El paper del mestre deducaci especial

24
Del projecte educatiu a la proposta pedaggica

Projecte Educatiu de Centre


Garanteix una atenci Projecte
educativa inclusiva i de de direcci
qualitat per a tots els alumnes

DUA Resposta a la
Disseny universal intervenci
...
de laprenentatge

PROPOSTA PEDAGGICA

25
Models per orientar projectes educatius per a tots:
El Disseny universal de laprenentatge (DUA)

26
Proporcionar mltiples maneres de comprometres

Proporcionar oportunitats
per a generar inters

Donar opcions per mantenir


lesfor i la persistncia

Donar opcions
dautoregulaci 27
Proporcionar mltiples maneres de representaci
Proporcionar diverses opcions per a la percepci
Oferir diverses opcions de llenguatge, expressions matemtiques
i smbols
Proporcionar opcions per a la comprensi
Lectura de
textos

Tocar i
manipular
Grfics
Mapes
conceptuals

SAAC
Esquemes
LSC
Audiollibres a
les biblioteques
Vdeos
Subttols 28
Proporcionar mltiples maneres per a lacci i lexpressi

Proporcionar diverses opcions per a la interacci


Oferir diverses opcions per a lexpressi i la comunicaci
Proporcionar diverses opcions per a les funcions executives

I per exemple...un suro digital

Diverses opcions perqu tothom


aporti idees
Flexibilitzaci del temps
Diferents tipus de suports: suport
entre iguals, del MEE...
Diferents formats dexpressi: vdeo,
text, veu, grfic, pictogrames....
...

29
30
Models per orientar projectes educatius per a tots.
Resposta a la intervenci

s un procs estructurat i sistmic per donar resposta a les necessitats de tots


els alumnes i representa un continu en la planificaci de les intervencions, els
suports i les mesures datenci educativa.

Sistema
de mesures i Mesures i suports
suports
de nivells
diferenciats

100% dels alumnes

31
Canvi
dactivitat

Escoltar i esperar

Endrear
Jugar
seguint PAU
normes
el material

Llegir el nom dels


Fer
companys
encrrecs
Utilitzar
Relacionar-se
la tablet
Crrer amb adults
darrera Explicar
la pilota Investigar vivncies
De qu parlem avui?

De lescola inclusiva al sistema inclusiu

Un currculum competencial per a tots els alumnes

Models per orientar els projectes educatius per a tots

DUA
Resposta a la intervenci

El paper del mestre deducaci especial

33
El paper del MEE

Impuls i referent de la Inclusi


Centre Mesures datenci a la diversitat
Xarxa

Suport educatiu
Aula Docncia compartida
Collaboraci equips docents

Avaluaci i atenci educativa


Alumnat
Acompanyament i orientaci
i famlies
Corresponsabilitat

34
El paper del MEE

Impuls i referent de la inclusi


Centre Mesures datenci a la diversitat
Xarxa
Collaborar amb lequip directiu en tots aquells
aspectes del PEC que fan referncia a latenci a la
diversitat
Participar en les diferents comissions pedaggiques
del centre: CAD, comissi social
Coordinar-se amb lequip docent en la planificaci de
la resposta educativa dels alumnes amb necessitat
de suport educatiu
Collaborar en lorganitzaci de les mesures i
suports: horaris, espais, equipaments, recursos
didctics
35
El paper del MEE

Atenci i suport educatiu especialitzat


Aula Docncia compartida
Collaboraci equips docents

Planificar amb els tutors i altres especialistes activitats


daprenentatge amb metodologies flexibles que permetin
latenci a tots els alumnes i collaborar en la seva
implementaci
Collaborar en la planificaci dactivitats que contemplin
les singularitats i les necessitats de suport dels alumne
Realitzar observacions de lalumne en els diferents
contextos educatius per a la identificaci de les
necessitats de suport
Donar suport a lequip docent per promoure la
participaci i els aprenentatges dels alumnes ms
vulnerables 36
El paper del MEE

Avaluaci i atenci educativa


Alumnat
Acompanyament i orientaci
i famlies
Corresponsabilitat
Collaborar
amb lequip lelaboraci dels PI dels alumnes amb NESE
docent en : la preparaci dactivitats i materials didctics
latenci, el seguiment i lavaluaci de lalumnat a partir dels objectius
de treball acordats
la identificaci de les necessitats de suport, conjuntament amb lEAP
les coordinacions amb els serveis externs, conjuntament amb lEAP
lacompanyament de lalumnat en el seu procs daprenentatge
especialment en els canvis cicle i detapa
lacolliment i acompanyament dels alumnes i de les seves famlies
la cerca destratgies i recursos, en corresponsabilitat de la famlia,
per afavorir el desenvolupament integral de lalumne 37
Per tal de poder parlar de treball en
equip autntic, calen dues condicions
indispensables: participaci equitativa
que tots hagin aportat i interacci
simultnia discussi, dileg
Pere Pujols 38
Equip directiu Famlies
i equip docent COMUNITAT
EDUCATIVA
Professionals
datenci
educativa

Alumnes
RECURSOS DEL
CENTRE
Mestre
daudici i
Unitat de Suport a
lEducaci Especial llenguatge
USEE

Comissi datenci a
COMUNITAT
la diversitat EDUCATIVA
Recursos digitals

Estratgies
Suport Escolar metodolgiques i
Personalitzat - SEP organitzatives
Aula Integral de Aula
suport - AIS dacollida

40
SERVEIS EDUCATIUS
Inspecci
Equips
RECURSOS DEL
dAssessorament
CENTRE
Psicopedaggic -
EAP
Centre de Recursos
Especfics Trastorns del
Desenvolupament i la
Conducta - CRETDIC COMUNITAT Centres de
EDUCATIVA Recursos
Centre de Pedaggics - CRP
Recursos
Formaci
Especfic
Discapacitat
Visual - CREDV

Centre de Recursos Equips de Llengua i


Especfic Discapacitat Cohesi social - LIC
Auditiva -CREDA
Camps
daprenentatge
ALTRES RECURSOS DEL DEPARTAMENT

SERVEIS EDUCATIUS
Entitats Aules en centres de
conveniades i RECURSOS DEL la DGAIA
serveis contractats CENTRE

COMUNITAT
Aules EDUCATIVA
hospitalries
Aules en centres
dependents de
Justcia Juvenil

Hospital de
dia per
adolescents

Atenci
domiciliria 42
ALTRES RECURSOS DEL DEPARTAMENT ENTORN I
COMUNITAT
SERVEIS EDUCATIUS
SERVEIS SCIO-
SANITARIS RECURSOS DEL
Entitats CENTRE
conveniades I
serveis
contractats
Ajuntament

COMUNITAT
CDIAP EDUCATIVA
CSMIJ
Entitats i
serveis del
barri, poble...
Idees fora

Ser-hi, participar i aprendre

Si els models conceptuals canvien, ho han de fer les


nostres prctiques

Models per orientar el projecte educatiu per a tots

El mestre deducaci especial: lideratge de la inclusi i de


latenci a lalumne al llarg de la seva escolaritat

El mestre deducaci especial no treballa sol. Les


coordinacions i el treball compartit
44
Qu ens emportem? Banc de recursos

Documents Recursos i
dorientacions materials

Documents didentificaci i
desplegament de El currculum a lescola
competncies bsiques dels i a laula: metodologia,
diferents mbits programaci i avaluaci
Document De lescola Aprenentatge inicial de
inclusiva al sistema inclusiu la lectura
Collecci de documents Orientacions 3-6
escola inclusiva De cam a lescola rural
... ...

45
Qu ens emportem? Banc de recursos

Compartir normativa i
marcs conceptuals
Proporcionar elements
per a la presa de
decisions

Docents i professionals datenci


educativa dels centres deducaci
infantil i primria, secundria
obligatria, postobligatria i
serveis educatius

46
Moltes grcies

49