Вы находитесь на странице: 1из 66

3.

Mltiples maneres
daprendre

17 de maig de 2017
1. Currculum i oportunitat daprenentatge
Cicle de conferncies

2. Planificaci de latenci educativa

3. Mltiples maneres daprendre

4. Mltiples maneres de comunicar-se

5. Mltiples maneres de relacionar-se i interaccionar

2
Don partim?

Models per a planificar latenci educativa per a tothom

Currculum i avaluaci competencials

La importncia del context

3
Vdeo situaci aula

4
De qu parlem avui?

Com aprenem o les bases per a laprenentatge

Barreres que dificulten laprenentatge

Propostes de Mesures i Suports per als alumnes amb necessitats


especfiques de suport educatiu

Xarxa i entorn

5
Laprenentatge

Aprendre s innat i sempre es pot aprendre

Saprn en contacte amb el mn i per mitj de la interacci


social

Les portes de laprenentatge sn lemoci i la motivaci

Laprenentatge ha de tenir en compte les diferncies individuals

L'aprenentatge ha de ser: real, til, significatiu, funcional,...

Hi ha diferents tipus d'aprenentatge

Aprenentatge i memria estan lligats

6
Factors que modulen laprenentatge

7
Les operacions cognitives
Les funcions executives sn una mplia gamma doperacions cognitives
que permeten planificar i seleccionar objectius, comenar i acabar una
tasca, sostenir una activitat en la ment mentre es va fent, deixar de banda
les distraccions, canviar les estratgies quan fa falta, autorregular-se i
controlar les accions.
Memria de treball.

Planificaci, anticipaci.

Monitoritzaci de la conducta.

Flexibilitat mental, creativitat.

Autoregulaci emocional.

Control inhibitori.

Presa de decisions.
8
Com podem treballar les funcions executives a
laula?

Aprenentatge a partir de bones


preguntes
Introduir elements que impliquin
contradicci
Presentar problemes per
resoldre, els reptes.
Establir relacions entre rees, el
treball per projectes.
Implicar lalumnat en el procs
d'aprenentatge
Introduir activitats
dautoregulaci

9
10
Barreres que dificulten laprenentatge

Poques
Accs a la informaci Baixes expectatives
oportunitats

Aprenentatge Rigidesa
Limitar lautonomia
molt dirigit organitzativa

Baixa participaci
Uniformitat de en la presa de Pobresa
materials decisions dexperincies
Necessitats especfiques de suport educatiu (NESE)

Derivades de la discapacitat intellectual

Derivades de trastorns que condicionen l'aprenentatge

Derivades daltes capacitats

Derivades de la discapacitat visual

Derivades de situacions de desavantatge educatiu

12
Lequilibri est en el suport

Context i
demandes
Capacitats
Competncies
Suport

13
NEE derivades de Discapacitat Intellectual

Limitaci significativa en el funcionament intellectual i en la conducta


adaptativa quant al domini conceptual, social i prctic, i que t implicacions
importants en laprenentatge escolar de lalumne.

14
Qu cal tenir en compte

Segons Browder i Spooner (2006); Wehmeyer i altres (2002), caldr


prioritzar les habilitats que permeten l'accs i la participaci en
aprenentatges, activitats i entorns significatius:

Habilitats fundacionals

Estratgies d'aprenentatge autodirigit

L'autodeterminaci

La competncia social
Exemplificaci de Mesures i Suports

16
Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges


Mltiples maneres dacci i Utilitzaci de suports visuals Planificaci especfica per a:
expressi i representaci per a lorganitzaci personal La transferncia i generalitzaci dels
Adaptaci de materials i aprenentatges
processos El treball dautonomia i vida diria
Treball explcit de les rutines Lautodeterminaci
Modelatge sistemtic Les habilitats socials
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del mestre deducaci Els suports intensius per a lescolaritzaci
Docncia compartida especial inclusiva (SIEI)
El suport del personal datenci educativa
Els CEEPSIR
Avaluaci formativa i formadora

Diferents instruments Utilitzaci de suports per a Selecci de criteris davaluaci inferiors als del
davaluaci: coavaluaci, lavaluaci formadora cicle o etapa
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida

Processos dacollida de Mesures dacci tutorial Sistema especfic de comunicaci


famlies especfiques escola/famlia
Tutoria entre iguals Actuacions de suport i Processos d'orientaci en els itineraris
acompanyament a la famlia personals
Coordinaci especfica de Coordinaci amb professionals externs
17
professionals del centre
Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges


Mltiples maneres dacci i Utilitzaci de suports visuals Planificaci especfica per a:
expressi i representaci per a lorganitzaci personal La transferncia i generalitzaci dels
Adaptaci de materials i aprenentatges
processos El treball dautonomia i vida diria
Treball explcit de les rutines Lautodeterminaci
Modelatge sistemtic Les habilitats socials
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del mestre deducaci Els suports intensius per a lescolaritzaci
Docncia compartida especial inclusiva (SIEI)
El suport del personal datenci educativa
Els CEEPSIR
Avaluaci formativa i formadora

Diferents instruments Utilitzaci de suports per a Selecci de criteris davaluaci inferiors als del
davaluaci: coavaluaci, lavaluaci formadora cicle o etapa
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida

Processos dacollida de Mesures dacci tutorial Sistema especfic de comunicaci


famlies especfiques escola/famlia
Tutoria entre iguals Actuacions de suport i Processos d'orientaci en els itineraris
acompanyament a la famlia personals
Coordinaci especfica de Coordinaci amb professionals externs
18
professionals del centre
Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges


Mltiples maneres dacci i Utilitzaci de suports visuals Planificaci especfica per a:
expressi i representaci per a lorganitzaci personal La transferncia i generalitzaci dels
Adaptaci de materials i aprenentatges
processos El treball dautonomia i vida diria
Treball explcit de les rutines Lautodeterminaci
Modelatge sistemtic Les habilitats socials
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del mestre deducaci Els suports intensius per a lescolaritzaci
Docncia compartida especial inclusiva (SIEI)
El suport del personal datenci educativa
Els CEEPSIR
Avaluaci formativa i formadora

Diferents instruments Utilitzaci de suports per a Selecci de criteris davaluaci inferiors als del
davaluaci: coavaluaci, lavaluaci formadora cicle o etapa
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida

Processos dacollida de Mesures dacci tutorial Sistema especfic de comunicaci


famlies especfiques escola/famlia
Tutoria entre iguals Actuacions de suport i Processos d'orientaci en els itineraris
acompanyament a la famlia personals
Coordinaci especfica de Coordinaci amb professionals externs
19
professionals del centre
Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges


Mltiples maneres dacci i Utilitzaci de suports visuals Planificaci especfica per a:
expressi i representaci per a lorganitzaci personal La transferncia i generalitzaci dels
Adaptaci de materials i aprenentatges
processos El treball dautonomia i vida diria
Treball explcit de les rutines Lautodeterminaci
Modelatge sistemtic Les habilitats socials
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del mestre deducaci Els suports intensius per a lescolaritzaci
Docncia compartida especial inclusiva (SIEI)
El suport del personal datenci educativa
Els CEEPSIR
Avaluaci formativa i formadora

Diferents instruments Utilitzaci de suports per a Selecci de criteris davaluaci inferiors als del
davaluaci: coavaluaci, lavaluaci formadora cicle o etapa
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida

Processos dacollida de Mesures dacci tutorial Sistema especfic de comunicaci


famlies especfiques escola/famlia
Tutoria entre iguals Actuacions de suport i Processos d'orientaci en els itineraris
acompanyament a la famlia personals
Coordinaci especfica de Coordinaci amb professionals externs
20
professionals del centre
Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges


Mltiples maneres dacci i Utilitzaci de suports visuals Planificaci especfica per a:
expressi i representaci per a lorganitzaci personal La transferncia i generalitzaci dels
Adaptaci de materials i aprenentatges
processos El treball dautonomia i vida diria
Treball explcit de les rutines Lautodeterminaci
Modelatge sistemtic Les habilitats socials
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del mestre deducaci Els suports intensius per a lescolaritzaci
Docncia compartida especial inclusiva (SIEI)
El suport del personal datenci educativa
Els CEEPSIR
Avaluaci formativa i formadora

Diferents instruments Utilitzaci de suports per a Selecci de criteris davaluaci inferiors als del
davaluaci: coavaluaci, lavaluaci formadora cicle o etapa
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida

Processos dacollida de Mesures dacci tutorial Sistema especfic de comunicaci


famlies especfiques escola/famlia
Tutoria entre iguals Actuacions de suport i Processos d'orientaci en els itineraris
acompanyament a la famlia personals
Coordinaci especfica de Coordinaci amb professionals externs
21
professionals del centre
Necessitats especfiques de suport educatiu (NESE)

Derivades de la discapacitat intellectual

Derivades de trastorns que condicionen l'aprenentatge

Derivades daltes capacitats

Derivades de la discapacitat visual

Derivades de situacions de desavantatge educatiu

22
NESE derivades de trastorns que condicionen
laprenentatge

Qu observem en relaci a:

Modificaci de paraules
Reconeixement de les paraules
Lectura de paraules noves o
desconegudes
Lectura de paraules-funci
(preposicions, conjuncions i articles)
Ritme
....

Mart 11 anys

23
Maria 10 anys
Aspectes mecnics i motrius del tra de les lletres i de la presentaci
del text.
Domini de lalfabet, de lortografia i dels signes de puntuaci.
En l ortografia natural
En lortografia arbitrria
Ritme i fludesa

24
https://www.youtube.com/watch?v=DsEFglu3YKA

25
Universals Addicionals Intensives
Personalitzaci dels aprenentatges
Mltiples maneres Utilitzaci de recursos Planificaci especfica per al treball de:
dexpressi, acci i especfics per a laccs al Conscincia fonolgica
representaci text escrit Correspondncia grafema-fonema
Flexibilitzaci del temps Utilitzaci de recursos Fludesa lectora
Suport tecnolgic especfics per a lescriptura Vocabulari
Propostes per a la millora de Redactat
la comprensi lectora Ortografia
Ampliar la base lingstica
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del MEE i/o del MALL
Padrins lectors Suport escolar personalitzat
(SEP)
Avaluaci formativa i formadora
Diferents instruments Diferents suports per a Selecci de criteris davaluaci de lmbit
davaluaci: coavaluaci, lavaluaci lingstic
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats
dactivitats davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida
Processos dorientaci a Coordinaci especfica de
les famlies professionals del centre Coordinaci amb professionals externs
Tutoria personalitzada Mesures dacci tutorial
Fomentar el gust per llegir especfiques

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes 26


Universals Addicionals Intensives
Personalitzaci dels aprenentatges
Mltiples maneres Utilitzaci de recursos Planificaci especfica per al treball de:
dexpressi, acci i especfics per a laccs al Conscincia fonolgica
representaci text escrit Correspondncia grafema-fonema
Flexibilitzaci del temps Utilitzaci de recursos Fludesa lectora
Suport tecnolgic especfics per a lescriptura Vocabulari
Propostes per a la millora de Redactat
la comprensi lectora Ortografia
Ampliar la base lingstica
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del MEE i/o del MALL
Padrins lectors Suport escolar personalitzat
(SEP)
Avaluaci formativa i formadora
Diferents instruments Diferents suports per a Selecci de criteris davaluaci de lmbit
davaluaci: coavaluaci, lavaluaci lingstic
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats
dactivitats davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida
Processos dorientaci a Coordinaci especfica de
les famlies professionals del centre Coordinaci amb professionals externs
Tutoria personalitzada Mesures dacci tutorial
Fomentar el gust per llegir especfiques

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes 27


Universals Addicionals Intensives
Personalitzaci dels aprenentatges
Mltiples maneres Utilitzaci de recursos Planificaci especfica per al treball de:
dexpressi, acci i especfics per a laccs al Conscincia fonolgica
representaci text escrit Correspondncia grafema-fonema
Flexibilitzaci del temps Utilitzaci de recursos Fludesa lectora
Suport tecnolgic especfics per a lescriptura Vocabulari
Propostes per a la millora de Redactat
la comprensi lectora Ortografia
Ampliar la base lingstica
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del MEE i/o del MALL
Padrins lectors Suport escolar personalitzat
(SEP)
Avaluaci formativa i formadora
Diferents instruments Diferents suports per a Selecci de criteris davaluaci de lmbit
davaluaci: coavaluaci, lavaluaci lingstic
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats
dactivitats davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida
Processos dorientaci a Coordinaci especfica de
les famlies professionals del centre Coordinaci amb professionals externs
Tutoria personalitzada Mesures dacci tutorial
Fomentar el gust per llegir especfiques

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes 28


Universals Addicionals Intensives
Personalitzaci dels aprenentatges
Mltiples maneres Utilitzaci de recursos Planificaci especfica per al treball de:
dexpressi, acci i especfics per a laccs al Conscincia fonolgica
representaci text escrit Correspondncia grafema-fonema
Flexibilitzaci del temps Utilitzaci de recursos Fludesa lectora
Suport tecnolgic especfics per a lescriptura Vocabulari
Propostes per a la millora de Redactat
la comprensi lectora Ortografia
Ampliar la base lingstica
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del MEE i/o del MALL
Padrins lectors Suport escolar personalitzat
(SEP)
Avaluaci formativa i formadora
Diferents instruments Diferents suports per a Selecci de criteris davaluaci de lmbit
davaluaci: coavaluaci, lavaluaci lingstic
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats
dactivitats davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida
Processos dorientaci a Coordinaci especfica de
les famlies professionals del centre Coordinaci amb professionals externs
Tutoria personalitzada Mesures dacci tutorial
Fomentar el gust per llegir especfiques

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes 29


Universals Addicionals Intensives
Personalitzaci dels aprenentatges
Mltiples maneres Utilitzaci de recursos Planificaci especfica per al treball de:
dexpressi, acci i especfics per a laccs al Conscincia fonolgica
representaci text escrit Correspondncia grafema-fonema
Flexibilitzaci del temps Utilitzaci de recursos Fludesa lectora
Suport tecnolgic especfics per a lescriptura Vocabulari
Propostes per a la millora de Redactat
la comprensi lectora Ortografia
Ampliar la base lingstica
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del MEE i/o del MALL
Padrins lectors Suport escolar personalitzat
(SEP)
Avaluaci formativa i formadora
Diferents instruments Diferents suports per a Selecci de criteris davaluaci de lmbit
davaluaci: coavaluaci, lavaluaci lingstic
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats
dactivitats davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida
Processos dorientaci a Coordinaci especfica de
les famlies professionals del centre Coordinaci amb professionals externs
Tutoria personalitzada Mesures dacci tutorial
Fomentar el gust per llegir especfiques

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes 30


PACBAL
Qu s?
La Prova dAvaluaci dels Components Bsics de la Lectura (PACBAL)
Font, Castells & Ramon, 2013 s un instrument que mesura el grau dxit
amb que un nen progressa en aquelles habilitats crtiques que estan a la
base de la lectura primerenca.

A quins alumnes podem avaluar?


Es poden avaluar en catal els alumnes
de P5 fins a 2n de Primria.

32
Els components bsics de la lectura.

Conscincia
fonolgica
Principi
alfabtic
Lectura de
paraules
Fludesa
lectora
Comprensi
lectora
Vocabulari
Denominaci rpida
PACBAL
Quins nivells?
Normatiu
dalgun risc i (15%)
amb risc de dificultats lectores (5%)

s un instrument davaluaci que:


Determina si els alumnes mostren totes les habilitats importants que es
necessiten per llegir correctament.
Estableix el tipus de suport que necessita un alumne per progressar
Ofereix un sistema de control del progrs que avalua el grau deficcia de
les intervencions educatives peridica i sistemticament.
Sutilitza com una avaluaci de resultats que mesura leficcia del programa
educatiu de lectura de lescola.

36
NESE derivades de trastorns que condicionen
laprenentatge
I a lmbit matemtic..
Qu cal tenir en compte?
Ladquisici de laprenentatge matemtic s un procs actiu
Els coneixements previs no formals constitueixen la base per a
ladquisici daprenentatges nous
Es poden distingir dos tipus de coneixements matemtics: els
declaratius i els procedimentals
Resulta necessari automatitzar els procediments
Cal treballar laplicaci dun mateix concepte en diferents contextos
Lanlisi dels errors sistemtics de lalumne posen en evidncia les
estratgies utilitzades pel mateix
Les experincies negatives a nivell de matemtiques viscudes amb
anterioritat hipotequen la possibilitat de ladquisici de nous conceptes
matemtics

37
38
Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges


Mltiples maneres dacci, Treballar els problemes Planificaci especfica per a ...
representaci i implicaci matemtiques fent servir Treball intensiu i explcit sobre el sentit
Treball per racons instruments que faciliten el numric. Incrementar la prctica.
Flexibilitzaci del temps clcul Sistematitzar les rutines que impliquen utilitzar
Suport tecnolgic Fer servir el joc i les situacions estratgies matemtiques.
quotidianes pel treball s de recursos digitals especfics
matemtic
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del mestre deducaci
Docncia compartida especial
Suport escolar personalitzat
(SEP)
Avaluaci formativa i formadora

Diferents instruments Diferents suports per a Selecci de criteris davaluaci de lmbit


davaluaci: coavaluaci, lavaluaci matemtic
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida

Processos dorientaci a les Mesures dacci tutorial Coordinaci amb professionals externs
famlies especfiques
Tutoria personalitzada

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes 39


Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges


Mltiples maneres dacci, Treballar els problemes Planificaci especfica per a ...
representaci i implicaci matemtiques fent servir Treball intensiu i explcit sobre el sentit
Treball per racons instruments que faciliten el numric. Incrementar la prctica.
Flexibilitzaci del temps clcul Sistematitzar les rutines que impliquen utilitzar
Suport tecnolgic Fer servir el joc i les situacions estratgies matemtiques.
quotidianes pel treball s de recursos digitals especfics
matemtic
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del mestre deducaci
Docncia compartida especial
Suport escolar personalitzat
(SEP)
Avaluaci formativa i formadora

Diferents instruments Diferents suports per a Selecci de criteris davaluaci de lmbit


davaluaci: coavaluaci, lavaluaci matemtic
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida

Processos dorientaci a les Mesures dacci tutorial Coordinaci amb professionals externs
famlies especfiques
Tutoria personalitzada

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes 40


Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges


Mltiples maneres dacci, Treballar els problemes Planificaci especfica per a ...
representaci i implicaci matemtiques fent servir Treball intensiu i explcit sobre el sentit
Treball per racons instruments que faciliten el numric. Incrementar la prctica.
Flexibilitzaci del temps clcul Sistematitzar les rutines que impliquen utilitzar
Suport tecnolgic Fer servir el joc i les situacions estratgies matemtiques.
quotidianes pel treball s de recursos digitals especfics
matemtic
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del mestre deducaci
Docncia compartida especial
Suport escolar personalitzat
(SEP)
Avaluaci formativa i formadora

Diferents instruments Diferents suports per a Selecci de criteris davaluaci de lmbit


davaluaci: coavaluaci, lavaluaci matemtic
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida

Processos dorientaci a les Mesures dacci tutorial Coordinaci amb professionals externs
famlies especfiques
Tutoria personalitzada

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes 41


Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges


Mltiples maneres dacci, Treballar els problemes Planificaci especfica per a ...
representaci i implicaci matemtiques fent servir Treball intensiu i explcit sobre el sentit
Treball per racons instruments que faciliten el numric. Incrementar la prctica.
Flexibilitzaci del temps clcul Sistematitzar les rutines que impliquen utilitzar
Suport tecnolgic Fer servir el joc i les situacions estratgies matemtiques.
quotidianes pel treball s de recursos digitals especfics
matemtic
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del mestre deducaci
Docncia compartida especial
Suport escolar personalitzat
(SEP)
Avaluaci formativa i formadora

Diferents instruments Diferents suports per a Selecci de criteris davaluaci de lmbit


davaluaci: coavaluaci, lavaluaci matemtic
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida

Processos dorientaci a les Mesures dacci tutorial Coordinaci amb professionals externs
famlies especfiques
Tutoria personalitzada

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes 42


Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges


Mltiples maneres dacci, Treballar els problemes Planificaci especfica per a ...
representaci i implicaci matemtiques fent servir Treball intensiu i explcit sobre el sentit
Treball per racons instruments que faciliten el numric. Incrementar la prctica.
Flexibilitzaci del temps clcul Sistematitzar les rutines que impliquen utilitzar
Suport tecnolgic Fer servir el joc i les situacions estratgies matemtiques.
quotidianes pel treball s de recursos digitals especfics
matemtic
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del mestre deducaci
Docncia compartida especial
Suport escolar personalitzat
(SEP)
Avaluaci formativa i formadora

Diferents instruments Diferents suports per a Selecci de criteris davaluaci de lmbit


davaluaci: coavaluaci, lavaluaci matemtic
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida

Processos dorientaci a les Mesures dacci tutorial Coordinaci amb professionals externs
famlies especfiques
Tutoria personalitzada

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes 43


NESE derivades de trastorns que condicionen
laprenentatge
El trastorn per dficit datenci amb o sense hiperactivitat (TDAH) s un
trastorn dorigen neurobiolgic que sinicia a ledat infantil. Es caracteritza
per un nivell dimpulsivitat, activitat i atenci no adequats a ledat de
desenvolupament.

44
Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges

Mltiples maneres de Organitzaci de les transicions Planificaci especfica per a ...


comprometres, de representaci i Treball explcit de les funcions Desenvolupar habilitats dautocontrol i autogesti
per a lacci i lexpressi executives Desenvolupar memria de treball
Treball per racons Fraccionar les activitats daprenentatge en segments
Laprenentatge cooperatiu breus
El treball per projectes Utilitzar suports visuals per ordenar i guiar les tasques
Flexibilitzaci del temps daprenentatge, les transicions i els espais desbarjo.
Proporcionar amb antelaci informaci sobre els
aspectes fonamentals dun tema.
Assegurar-se que ha ents la proposta i la consigna.
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del mestre deducaci Estructuraci despais facilitadors del treball individual
Docncia compartida especial
L'aprenentatge i servei Suport escolar personalitzat
(SEP)
Gesti estratgica de laula
Avaluaci formativa i formadora
Diferents instruments davaluaci: Utilitzaci de suports per a Avaluaci formadora intensiva.
coavaluaci, autoavaluaci, lavaluaci formadora
rbrica, ... Complementar el processos
Mltiples formats dactivitats davaluaci amb entrevistes
davaluaci personals
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida
Processos dacollida i orientaci a Mesures dacci tutorial Suport tutorial intensiu.
les famlies addicionals. Organitzaci de tutories personals sense demanda
Projectes deducaci emocional Coordinaci especfica de Programa individualitzat deducaci emocional.
Tutoria personalitzada professionals del centre Programa individualitzat dhabilitats socials.
Mesures dacci tutorial de grup
45

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes


Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges

Mltiples maneres de Organitzaci de les transicions Planificaci especfica per a ...


comprometres, de representaci i Treball explcit de les funcions Desenvolupar habilitats dautocontrol i autogesti
per a lacci i lexpressi executives Desenvolupar memria de treball
Treball per racons Fraccionar les activitats daprenentatge en segments
Laprenentatge cooperatiu breus
El treball per projectes Utilitzar suports visuals per ordenar i guiar les tasques
Flexibilitzaci del temps daprenentatge, les transicions i els espais desbarjo.
Proporcionar amb antelaci informaci sobre els
aspectes fonamentals dun tema.
Assegurar-se que ha ents la proposta i la consigna.
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del mestre deducaci Estructuraci despais facilitadors del treball individual
Docncia compartida especial
L'aprenentatge i servei Suport escolar personalitzat
(SEP)
Gesti estratgica de laula
Avaluaci formativa i formadora
Diferents instruments davaluaci: Utilitzaci de suports per a Avaluaci formadora intensiva.
coavaluaci, autoavaluaci, lavaluaci formadora
rbrica, ... Complementar el processos
Mltiples formats dactivitats davaluaci amb entrevistes
davaluaci personals
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida
Processos dacollida i orientaci a Mesures dacci tutorial Suport tutorial intensiu.
les famlies addicionals. Organitzaci de tutories personals sense demanda
Projectes deducaci emocional Coordinaci especfica de Programa individualitzat deducaci emocional.
Tutoria personalitzada professionals del centre Programa individualitzat dhabilitats socials.
Mesures dacci tutorial de grup
46

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes


Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges

Mltiples maneres de Organitzaci de les transicions Planificaci especfica per a ...


comprometres, de representaci i Treball explcit de les funcions Desenvolupar habilitats dautocontrol i autogesti
per a lacci i lexpressi executives Desenvolupar memria de treball
Treball per racons Fraccionar les activitats daprenentatge en segments
Laprenentatge cooperatiu breus
El treball per projectes Utilitzar suports visuals per ordenar i guiar les tasques
Flexibilitzaci del temps daprenentatge, les transicions i els espais desbarjo.
Proporcionar amb antelaci informaci sobre els
aspectes fonamentals dun tema.
Assegurar-se que ha ents la proposta i la consigna.
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del mestre deducaci Estructuraci despais facilitadors del treball individual
Docncia compartida especial
L'aprenentatge i servei Suport escolar personalitzat
(SEP)
Gesti estratgica de laula
Avaluaci formativa i formadora
Diferents instruments davaluaci: Utilitzaci de suports per a Avaluaci formadora intensiva.
coavaluaci, autoavaluaci, lavaluaci formadora
rbrica, ... Complementar el processos
Mltiples formats dactivitats davaluaci amb entrevistes
davaluaci personals
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida
Processos dacollida i orientaci a Mesures dacci tutorial Suport tutorial intensiu.
les famlies addicionals. Organitzaci de tutories personals sense demanda
Projectes deducaci emocional Coordinaci especfica de Programa individualitzat deducaci emocional.
Tutoria personalitzada professionals del centre Programa individualitzat dhabilitats socials.
Mesures dacci tutorial de grup
47

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes


Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges

Mltiples maneres de Organitzaci de les transicions Planificaci especfica per a ...


comprometres, de representaci i Treball explcit de les funcions Desenvolupar habilitats dautocontrol i autogesti
per a lacci i lexpressi executives Desenvolupar memria de treball
Treball per racons Fraccionar les activitats daprenentatge en segments
Laprenentatge cooperatiu breus
El treball per projectes Utilitzar suports visuals per ordenar i guiar les tasques
Flexibilitzaci del temps daprenentatge, les transicions i els espais desbarjo.
Proporcionar amb antelaci informaci sobre els
aspectes fonamentals dun tema.
Assegurar-se que ha ents la proposta i la consigna.
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del mestre deducaci Estructuraci despais facilitadors del treball individual
Docncia compartida especial
L'aprenentatge i servei Suport escolar personalitzat
(SEP)
Gesti estratgica de laula
Avaluaci formativa i formadora
Diferents instruments davaluaci: Utilitzaci de suports per a Avaluaci formadora intensiva.
coavaluaci, autoavaluaci, lavaluaci formadora
rbrica, ... Complementar el processos
Mltiples formats dactivitats davaluaci amb entrevistes
davaluaci personals
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida
Processos dacollida i orientaci a Mesures dacci tutorial Suport tutorial intensiu.
les famlies addicionals. Organitzaci de tutories personals sense demanda
Projectes deducaci emocional Coordinaci especfica de Programa individualitzat deducaci emocional.
Tutoria personalitzada professionals del centre Programa individualitzat dhabilitats socials.
Mesures dacci tutorial de grup
48

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes


Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges

Mltiples maneres de Organitzaci de les transicions Planificaci especfica per a ...


comprometres, de representaci i Treball explcit de les funcions Desenvolupar habilitats dautocontrol i autogesti
per a lacci i lexpressi executives Desenvolupar memria de treball
Treball per racons Fraccionar les activitats daprenentatge en segments
Laprenentatge cooperatiu breus
El treball per projectes Utilitzar suports visuals per ordenar i guiar les tasques
Flexibilitzaci del temps daprenentatge, les transicions i els espais desbarjo.
Proporcionar amb antelaci informaci sobre els
aspectes fonamentals dun tema.
Assegurar-se que ha ents la proposta i la consigna.
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport del mestre deducaci Estructuraci despais facilitadors del treball individual
Docncia compartida especial
L'aprenentatge i servei Suport escolar personalitzat
(SEP)
Gesti estratgica de laula
Avaluaci formativa i formadora
Diferents instruments davaluaci: Utilitzaci de suports per a Avaluaci formadora intensiva.
coavaluaci, autoavaluaci, lavaluaci formadora
rbrica, ... Complementar el processos
Mltiples formats dactivitats davaluaci amb entrevistes
davaluaci personals
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida
Processos dacollida i orientaci a Mesures dacci tutorial Suport tutorial intensiu.
les famlies addicionals. Organitzaci de tutories personals sense demanda
Projectes deducaci emocional Coordinaci especfica de Programa individualitzat deducaci emocional.
Tutoria personalitzada professionals del centre Programa individualitzat dhabilitats socials.
Mesures dacci tutorial de grup
49

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes


Necessitats especfiques de suport educatiu (NESE)

Derivades de la discapacitat intellectual

Derivades de trastorns que condicionen l'aprenentatge

Derivades daltes capacitats

Derivades de la discapacitat visual

Derivades de situacions de desavantatge educatiu

50
NESE derivades daltes capacitats
Lalumnat amb altes capacitats demostra respostes notablement elevades,
o el potencial necessari per a aconseguir-les, comparat amb altres
individus de la mateixa edat, experincia o entorn.

Tenen alts nivells de capacitat en les rees cognitives, creatives i/o


artstiques, mostren una capacitat excepcional de lideratge o destaquen en
matries acadmiques especfiques.

Les altes capacitats es poden trobar en nens de tots els grups culturals, en
tots els nivells socials i en tots els mbits de lactivitat humana.

51
Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges


Mltiples maneres de Enriquiment aleatori Planificaci especfica per a ...
representaci, per a lacci i Ampliaci curricular Treball metacognitiu
lexpressi i de
comprometres
Flexibilitat temporal i de
continguts
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport escolar personalitzat Acceleraci de curs
Aprenentatge cooperatiu (SEP) Agrupaments homogenis puntuals

Avaluaci formativa i formadora

Diferents instruments Utilitzaci de diferents Selecci de criteris davaluaci superiors als del
davaluaci: coavaluaci, instruments i activitats per a cicle o etapa
autoavaluaci, rbrica, ... lavaluaci
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida

Processos dacollida i Mesures dacci tutorial Processos d'orientaci en els itineraris


orientaci a les famlies especfiques personals
Tutoria personalitzada Coordinaci especfica de Coordinaci amb professionals externs
professionals del centre

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes 53


Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges


Mltiples maneres de Enriquiment aleatori Planificaci especfica per a ...
representaci, per a lacci i Ampliaci curricular Treball metacognitiu
lexpressi i de
comprometres
Flexibilitat temporal i de
continguts
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport escolar personalitzat Acceleraci de curs
Aprenentatge cooperatiu (SEP) Agrupaments homogenis puntuals

Avaluaci formativa i formadora

Diferents instruments Utilitzaci de diferents Selecci de criteris davaluaci superiors als del
davaluaci: coavaluaci, instruments i activitats per a cicle o etapa
autoavaluaci, rbrica, ... lavaluaci
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida

Processos dacollida i Mesures dacci tutorial Processos d'orientaci en els itineraris


orientaci a les famlies especfiques personals
Tutoria personalitzada Coordinaci especfica de Coordinaci amb professionals externs
professionals del centre

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes 54


Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges


Mltiples maneres de Enriquiment aleatori Planificaci especfica per a ...
representaci, per a lacci i Ampliaci curricular Treball metacognitiu
lexpressi i de
comprometres
Flexibilitat temporal i de
continguts
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport escolar personalitzat Acceleraci de curs
Aprenentatge cooperatiu (SEP) Agrupaments homogenis puntuals

Avaluaci formativa i formadora

Diferents instruments Utilitzaci de diferents Selecci de criteris davaluaci superiors als del
davaluaci: coavaluaci, instruments i activitats per a cicle o etapa
autoavaluaci, rbrica, ... lavaluaci
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida

Processos dacollida i Mesures dacci tutorial Processos d'orientaci en els itineraris


orientaci a les famlies especfiques personals
Tutoria personalitzada Coordinaci especfica de Coordinaci amb professionals externs
professionals del centre

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes 55


Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges


Mltiples maneres de Enriquiment aleatori Planificaci especfica per a ...
representaci, per a lacci i Ampliaci curricular Treball metacognitiu
lexpressi i de
comprometres
Flexibilitat temporal i de
continguts
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport escolar personalitzat Acceleraci de curs
Aprenentatge cooperatiu (SEP) Agrupaments homogenis puntuals

Avaluaci formativa i formadora

Diferents instruments Utilitzaci de diferents Selecci de criteris davaluaci superiors als del
davaluaci: coavaluaci, instruments i activitats per a cicle o etapa
autoavaluaci, rbrica, ... lavaluaci
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida

Processos dacollida i Mesures dacci tutorial Processos d'orientaci en els itineraris


orientaci a les famlies especfiques personals
Tutoria personalitzada Coordinaci especfica de Coordinaci amb professionals externs
professionals del centre

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes 56


Universals Addicionals Intensives

Personalitzaci dels aprenentatges


Mltiples maneres de Enriquiment aleatori Planificaci especfica per a ...
representaci, per a lacci i Ampliaci curricular Treball metacognitiu
lexpressi i de
comprometres
Flexibilitat temporal i de
continguts
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Ensenyament multinivell Suport escolar personalitzat Acceleraci de curs
Aprenentatge cooperatiu (SEP) Agrupaments homogenis puntuals

Avaluaci formativa i formadora

Diferents instruments Utilitzaci de diferents Selecci de criteris davaluaci superiors als del
davaluaci: coavaluaci, instruments i activitats per a cicle o etapa
autoavaluaci, rbrica, ... lavaluaci
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida

Processos dacollida i Mesures dacci tutorial Processos d'orientaci en els itineraris


orientaci a les famlies especfiques personals
Tutoria personalitzada Coordinaci especfica de Coordinaci amb professionals externs
professionals del centre

Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes 57


Necessitats especfiques de suport educatiu (NESE)

Derivades de la discapacitat intellectual

Derivades de trastorns que condicionen l'aprenentatge

Derivades daltes capacitats

Derivades de la discapacitat visual

Derivades de situacions de desavantatge educatiu

58
NEE derivades de discapacitat visual

Discapacitat visual: alteraci de la visi que, encara que sen facin


correccions ptiques, afecta adversament el funcionament escolar

59
Universals Addicionals Intensives
Personalitzaci dels aprenentatges
Mltiples maneres, de Adaptaci... Planificaci especfica per a ...
representaci i per a lacci i Ladquisisci de la lectura i lescriptura en
lexpressi Treball explcit danticipaci Braille
Suports tecnolgics desdeveniments i rutines
Treball per racons Verbalitzacions per donar s de material i ajuts especfics
informacions de lentorn Seqenciaci de les activitats i consignes que
Organitzaci fsica de laula se li presenten
Organitzaci flexible del centre i dels recursos
Docncia compartida Suport del mestre Mestre itinerant del CREDV
Apadrinament deducaci especial
Suport escolar personalitzat
(SEP)
Avaluaci formativa i formadora
Diferents instruments Utilitzaci de suports per a
davaluaci: coavaluaci, lavaluaci formadora
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida
Processos dacollida i Mesures dacci tutorial Coordinaci amb professionals externs
orientaci a les famlies especfiques
Tutoria entre iguals Coordinaci especfica de
professionals del centre

61
Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes
Universals Addicionals Intensives
Personalitzaci dels aprenentatges
Mltiples maneres, de Adaptaci... Planificaci especfica per a ...
representaci i per a lacci i Ladquisisci de la lectura i lescriptura en
lexpressi Treball explcit danticipaci Braille
Suports tecnolgics desdeveniments i rutines
Treball per racons Verbalitzacions per donar s de material i ajuts especfics
informacions de lentorn Seqenciaci de les activitats i consignes que
Organitzaci fsica de laula se li presenten

Organitzaci flexible del centre i dels recursos


Docncia compartida Suport del mestre Mestre itinerant del CREDV
Apadrinament deducaci especial
Suport escolar personalitzat
(SEP)
Avaluaci formativa i formadora
Diferents instruments Utilitzaci de suports per a
davaluaci: coavaluaci, lavaluaci formadora
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida
Processos dacollida i Mesures dacci tutorial Coordinaci amb professionals externs
orientaci a les famlies especfiques
Tutoria entre iguals Coordinaci especfica de
professionals del centre
62
Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes
Universals Addicionals Intensives
Personalitzaci dels aprenentatges
Mltiples maneres, de Adaptaci... Planificaci especfica per a ...
representaci i per a lacci i Ladquisisci de la lectura i lescriptura en
lexpressi Treball explcit danticipaci Braille
Suports tecnolgics desdeveniments i rutines
Treball per racons Verbalitzacions per donar s de material i ajuts especfics
informacions de lentorn Seqenciaci de les activitats i consignes que
Organitzaci fsica de laula se li presenten

Organitzaci flexible del centre i dels recursos


Docncia compartida Suport del mestre Mestre itinerant del CREDV
Apadrinament deducaci especial
Suport escolar personalitzat
(SEP)
Avaluaci formativa i formadora
Diferents instruments Utilitzaci de suports per a
davaluaci: coavaluaci, lavaluaci formadora
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida
Processos dacollida i Mesures dacci tutorial Coordinaci amb professionals externs
orientaci a les famlies especfiques
Tutoria entre iguals Coordinaci especfica de
professionals del centre
63
Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes
Universals Addicionals Intensives
Personalitzaci dels aprenentatges
Mltiples maneres, de Adaptaci... Planificaci especfica per a ...
representaci i per a lacci i Ladquisisci de la lectura i lescriptura en
lexpressi Treball explcit danticipaci Braille
Suports tecnolgics desdeveniments i rutines
Treball per racons Verbalitzacions per donar s de material i ajuts especfics
informacions de lentorn Seqenciaci de les activitats i consignes que
Organitzaci fsica de laula se li presenten

Organitzaci flexible del centre i dels recursos


Docncia compartida Suport del mestre Mestre itinerant del CREDV
Apadrinament deducaci especial
Suport escolar personalitzat
(SEP)
Avaluaci formativa i formadora
Diferents instruments Utilitzaci de suports per a
davaluaci: coavaluaci, lavaluaci formadora
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida
Processos dacollida i Mesures dacci tutorial Coordinaci amb professionals externs
orientaci a les famlies especfiques
Tutoria entre iguals Coordinaci especfica de
professionals del centre
64
Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes
Universals Addicionals Intensives
Personalitzaci dels aprenentatges
Mltiples maneres, de Adaptaci... Planificaci especfica per a ...
representaci i per a lacci i Ladquisisci de la lectura i lescriptura en
lexpressi Treball explcit danticipaci Braille
Suports tecnolgics desdeveniments i rutines
Treball per racons Verbalitzacions per donar s de material i ajuts especfics
informacions de lentorn Seqenciaci de les activitats i consignes que
Organitzaci fsica de laula se li presenten

Organitzaci flexible del centre i dels recursos


Docncia compartida Suport del mestre Mestre itinerant del CREDV
Apadrinament deducaci especial
Suport escolar personalitzat
(SEP)
Avaluaci formativa i formadora
Diferents instruments Utilitzaci de suports per a
davaluaci: coavaluaci, lavaluaci formadora
autoavaluaci, rbrica, ...
Mltiples formats dactivitats
davaluaci
Processos dacci tutorial, orientaci i acollida
Processos dacollida i Mesures dacci tutorial Coordinaci amb professionals externs
orientaci a les famlies especfiques
Tutoria entre iguals Coordinaci especfica de
professionals del centre
65
Altres actuacions que contribueixen a lescolaritzaci i leducaci dels alumnes
Xarxa i entorn

66
Xarxa i entorn

67
Idees fora

Aprenem de maneres diferents

La necessitat de suport sorgeix de la discrepncia entre les demandes


i les competncies

Les mesures i els suports universals determinaran les addicionals i les


intensives

Proporcionar mltiples opcions per a la implicaci, la representaci i


per a lacci i lexpressi, millora laccessibilitat a laprenentatge

68
Qu ens emportem? Banc de recursos

Escala kidsLife Escala davaluaci de la qualitat


de vida en nens i adolescents amb DI

Escala dIntensitat dels Suports per a


Infants i Adolescents

PACBAL
Pauta davaluaci dhabilitats adaptatives
69
Qu ens emportem? Banc de recursos

Guies

Lectura fcil

Recursos
CREDV

CREAMAT. SEP
matemtiques
Moltes grcies

72