Вы находитесь на странице: 1из 7
7. srpnja 2004, ISPIT IZ LINEARNE ALGEBRE, Reaultati ispita i upisivanje ocjena: srijeda, 14. sxpnja 2004. u 9h u sobi br 116. ZADACI 1. (25 bodova) Rijesite matriénu jednadzbu 100 3 0] = o1 me S 0 0 2 -1 1 0 Cc Xe ROB 2 00 i 42-4 : | sed | . | De - - o 2 2 \ o | oo 2) | i ,o-8 -| © 9 8 X=e lo « 1 4 ojlo-+ 0 > 02 \|o0°0 2 so 3 \ > 5 0 hed 7. srpnja 2004, ISPIT IZ LINEARNE ALGEBRE 2. (25 bodova) U ovisnosti o \ € R rijesite sustav linearnih jednadZbi a ty +32 =-7 Ar -y 432 2 -y +2 fea a tt T oh eT Ly -h BY H-d Now 0 6 WEA] Ww phoctia \4 2 0 4 |-6 ‘oa - of A inky \ WA 9 6 FFA [Ew | oo WDA -ha D0) \ 1 A 0 2 1B frm A 2B \ epsom. oa a 1-H] ce ao 0 8 \ o || => y lo 2°-3 oh a 1% ro 49 | oo fA Ht wie = bo 2 ~2 Lt o oO 7. sxpnja 2004. ISPIT 12 LINEARNE ALGEBRE, 3. (25 bodova) Nadite ortogonalnu projekciju tocke D (10,10, 10) na ravninu koja prolazi tovkama A (—1,2, 2), B (2,2,5) iC (1,3,4). AB\Ce FD I xan gre 2-2 | ~2er*) 44 (2-2) =o { -3%4B3%-d=9 7. stpnja 2004, ISPIT IZ LINEARNE ALGEBRE 4. (25 bodova) Metodom najmanjih kvadrata odredite jednadzin parabole koja najbolje aproksimira totke A (2,3), B (3,4), C (4,0), D (5, -2) 1 (2,0). me oxs bet © B= hat ab+c fou 2 4 4= 9a+ Zb+e 4b 4 0 = boas 4b4+0 i te 4 4 25 5 -2 = Mai Gh+e \ . - L4 2 4 Of 4a+2b+c Paxekb - [4 3 w& 05 4 [fe BS PAs) o 2 4 5 2|\e 25 I" 1 non nn lo 4 4 u oa 5 4 | i? 24 Fag eos h ((3 | f2] Abel aaa F 2|\*] =| ? | 4 4 | le | 5 3 14 i\8 > 3 _ at ke fqg4 232 58 2 a . | se \6 \ ay 208 = 8 Z 16 Ss | S| | JLo -85 7. srpnia 2004. ISPIT 1Z LINEARNE ALGEBRE, TEORIJA 1. (30 bodova) Kako definiramo determinantn reda n, n > 4? Kako glasi Laplaceov rezvoj determinante? Kako glasi Cramerovo pravilo? 7. sxpnja 2004. ISPIT IZ LINEARNE ALGEBRE 2. (40 bodova) Sto je regularna matrica? Dokazite da je matrica dimenzije n x n regulama ako i samo ako je rang matrice jednak n. 7. srpnja 2004. ISPIT IZ LINEARNE ALGEBRE 3. (30 bodova) Definirajte svojstvene vrijednosti i svojstvene vektore matrice. Kada matrica » a td ima realne svojstvene vrijednosti?