You are on page 1of 3

Wat verandert er nu echt?

Wanneer met pensioen?


Hoe rondkomen?
Hoe zit het met gemengde loopbanen?
Hoeveel belastingen?
De 9 meest gestelde vragen

Hoe financieel rondkomen


na uw pensioen?
Veertig jaar lang had u een mooi inkomen. En dan gaat u met pensioen en
valt u terug op een maandbedrag dat voor een werknemer tussen 1.200 en
2.300 euro ligt. U weet dus wat u te doen staat: maken dat u een appeltje voor
de dorst hebt om uw levensstandaard op peil te houden.
Tekst: Dirk Selleslagh

T
oegegeven, naarmate u ouder OP HOEVEEL WETTELIJK PENSIOEN MAG U REKENEN? (BRUTO, PER MAAND)
wordt, vallen er heel wat kosten
weg. Doorgaans zijn de kinderen Alleenstaandenpensioen in euro Minimumpensioen Maximumpensioen
afgestudeerd en het huis uit en is
de woning afbetaald. Maar als u
met pensioen gaat, vallen ook de
extralegale voordelen weg. Gedaan met uw be-
drijfswagen, laptop, telefoon en hospitalisa-
Werknemer 1.212,43 2.313,67
tieverzekering die uw werknemer betaalde.
Bovendien zult u rekening moeten houden
met nieuwe kosten. Ieder van ons wil natuur-
lijk zo lang mogelijk gezond en fit blijven,
Zelfstandige 1.212,43 1.351,92
maar het valt niet te ontkennen dat ouder wor-
den vaak ook tot hogere geneeskundige uitga-
ven leidt. Om nog te zwijgen van de kosten om
uw woning eventueel aan te passen aan de in-
Ambtenaar 1.338,86 6.537,80
geperkte mobiliteit. Bron: Stremersch, Van Broekhoven & Partners.
We zouden aan dit verhaal natuurlijk ook
een positieve draai kunnen geven. Misschien
wilt u na uw 65ste wel graag meer geld in uw
hobby stoppen? Of een extra reisje maken?
Redenen genoeg dus om met een duidelijk pijler. Maar echte vetpotten kunt u op die ma- dat de helft van de mensen niet eens aan dat
plan richting uw pensioen te gaan. nier niet opzijzetten. Volgens de recentste info bedrag komt.
Vaststaat dat u al een behoorlijke som geld (2016) in de databank voor aanvullende pen- Het is meteen duidelijk dat de doorsnee
achter de hand moet hebben om uw wettelijk sioenen (DB2P) heeft de Belg tussen zijn 55ste Belg niet genoeg spaargeld heeft om alleen
pensioen aan te vullen. Tenzij u een hoogge- en 64ste een gemiddelde reserve van 50.673 maar op basis van het rendement daarop zijn
plaatste ambtenaar was (zie tabel). euro opgebouwd. Maar dat gemiddelde wordt pensioen aan te vullen tot aan zijn 85ste. On-
Heel wat mensen sparen voor hun pen- sterk opgevijzeld door een toplaag. De me- vermijdelijk zal het kapitaal geleidelijk wor-
sioen via het stelsel van de tweede pensioen- diaan ligt amper op 6.894 euro, wat betekent den opgegeten.

28 netto OKTOBER 2017


Wat verandert er nu echt?
Wanneer met pensioen?
Hoe rondkomen?
Hoe zit het met gemengde loopbanen?
Hoeveel belastingen?
De 9 meest gestelde vragen

Hebt u met uw gespaarde vermogen genoeg


om na uw pensionering een zorgeloos leven te leiden?

VOORBEELD: GETROUWD KOPPEL

Wie? Vera (42 jaar gewerkt) en Eric(40 jaar gewerkt).


Inkomen tijdens carrire? 6.900 euro netto.
Maandelijkse uitgaven? 4.000 euro.

Vera heeft een carrire van een netto-maandinkomen willen ze ook na hun oppen-
42 jaar achter de rug als ka- van 6.900 euro. Ze spaar- sioenstelling kunnen uitge-
derlid bij een bank en gaat den doorheen de jaren een ven. En misschien af en toe
op haar 65ste met pen- bedrag van 263.241 euro bij wat extra voor een mooie
sioen. Haar man Eric heeft elkaar en krijgen bij hun reis of een lekker etentje.
40 jaar op de professionele pensionering ook hun Hebben ze met hun ge-
teller als ingenieur en gaat groepsverzekeringen uitbe- spaarde vermogen genoeg
ook op zijn 65ste met pen- taald. Om goed te leven ga- om na hun pensionering
sioen. Samen hadden ze op ven ze maandelijks zon een zorgeloos leven te lei-
het einde van hun carrire 4.000 euro uit. Dat bedrag den?

Hoeveel kapitaal hebben Vera en Eric nodig Hoeveel spaargeld hebben Vera en Eric op het
om, los van hun wettelijk pensioen, hun huidige ogenblik dat ze met pensioen gaan?
levensstandaard aan te houden tot hun 85ste?
Antwoord:
Antwoord:

251.149 euro 366.112 euro


(spaargeld 263.241 euro en bedrag
groepsverzekering 102.871 euro)

CONCLUSIE
Vera en Eric kunnen hun royale levensstijl tot hun 85ste zonder problemen voortzet-
ten en hebben nog altijd een marge van 114.963 euro. Het koppel moet in dat scena-
rio wel een behoorlijk stuk van het vermogen opsouperen, maar op het einde van de
rit houden Vera en Eric toch nog een bedrag voor hun erfgenamen over.
Stel dat ze, dankzij de steeds voortschrijdende medische technologie,
100 jaar worden, dan moeten ze nog snel 22.790 euro extra sparen.

Tip!
Om echt op veilig te spelen, legt u voor
uw spaarplanning de einddatum het best
een eind voorbij 85 jaar.

30 netto OKTOBER 2017


VOORBEELD:ALLEENSTAANDE

Wie? Anne (43 jaar gewerkt).


Inkomen tijdens carrire? 2.700 euro netto.
Maandelijkse uitgaven? 1.900 euro.

Anne is ongehuwd. Ze heeft 25 jaar ging er een behoorlij- groepsverzekering. Ze spen-


43 jaar in de reclamesector ke som naar de afbetaling deert zon 1.900 euro per
gewerkt en gaat op haar van haar appartement, maar maand. Heeft ze met haar
65ste met pensioen. Op het ze wist toch ook een bedrag gespaarde vermogen ge-
einde van haar carrire heeft van 120.000 euro te sparen. noeg om na haar pensione-
ze een netto-maandinkomen Op het einde van haar loop- ring een zorgeloos leven te
van 2.700 euro. Gedurende baan incasseert ze haar leiden?

Hoeveel kapitaal heeft Anne nodig om, los van Hoeveel spaargeld heeft Anne op het ogenblik
haar wettelijk pensioen, haar huidige levensstan- dat ze met pensioen gaat?
daard aan te houden tot haar 85ste?
Antwoord:
Antwoord:

119.851 euro 201.954 euro


(121.127 euro spaargeld en 80.827 euro
uit haar groepsverzekering).

CONCLUSIE
Anne heeft op het ogenblik dat ze met pensioen gaat voldoende
kapitaal opgebouwd om haar cashtekorten te financieren tot
aan haar 85ste. Ook zij moet aan haar basiskapitaal peuzelen,
maar ze houdt toch nog 82.103 euro over. Zelfs als Anne 100 jaar
wordt, houdt ze nog altijd een bedrag van 16.326 euro over.

Bron: Stremersch, Van Broekhoven & Partners

OKTOBER 2017 netto 31