Вы находитесь на странице: 1из 68

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan Seni Visual


Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH


PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan Seni Visual


Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2
Bahagian Pembangunan Kurikulum

MEI 2016
Terbitan 2016

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN
Rukun Negara................................................................................................................................................... v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................... vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan......................................................................................................................... vii

Kata Pengantar.................................................................................................................................................. ix

Pendahuluan...................................................................................................................................................... 1

Matlamat ........................................................................................................................................................... 4

Objektif .............................................................................................................................................................. 4

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah........................................................................................... 5

Fokus ................................................................................................................................................................ 6

Kemahiran Abad Ke-21 .................................................................................................................................... 6

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.......................................................................................................................... 8

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................ 9

Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. 16

Pentaksiran Sekolah.......................................................................................................................................... 19

Organisasi Kandungan ..................................................................................................................................... 22

Bahasa Seni Visual Unsur Seni.......................................................................................................... 25

Bahasa Seni Visual Prinsip Rekaan................................................................................................... 31


Seni Halus - Lukisan.............................................................................................................................. 39

Seni Halus - Catan................................................................................................................................. 41

Seni Halus Arca.................................................................................................................................. 43

Seni Halus - Cetakan............................................................................................................................. 45

Komunikasi Visual.................................................................................................................................. 47

Kraf Tradisional...................................................................................................................................... 49

Folio........................................................................................................................................................ 51

Panel Penggubal............................................................................................................................................... 52
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan


ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan
untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk


kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber:Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1996


[PU(A)531/97]

vii
KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Pendidikan Khas DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
digubal bagi murid berkeperluan pendidikan khas (MBK) seiring Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
dengan KSSM yang dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
2017. Kurikulum ini memberi berfokus kepada bidang kemahiran dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut
vokasional yang relevan dengan keperluan MBK. dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah
KSSM Pendidikan Khas digubal bagi memenuhi keperluan dasar Pendidikan Kebangsaan. Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM
baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Khas, pengajaran dan pembelajaran guru perlu
(PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di memberi penekanan kepada KBAT dengan memberi fokus kepada
sekolah menengah setanding dengan standard antarabangsa. pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran
Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai kemahiran
antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM Pendidikan Khas yang diperlukan dalam abad ke-21.
menerusi penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang didalamnya Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Standard Pentaksiran. terlibat dalam penggubalan KSSM (Pendidikan Khas). Semoga
pelaksanaan KSSM Pendidikan Khas akan mencapai hasrat dan
Standard Pentaksiran di dalam DSKP akan membolehkan murid matlamat Sistem Pendidikan Kebangsaan.
ditaksir secara berterusan agar guru dapat mengenalpasti tahap
penguasaan murid dalam sesuatu mata pelajaran, serta
membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
mempertingkatkan pencapaian murid.
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix
x
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

PENDAHULUAN

Penggubalan KSSM Pendidikan Khas mengambil kira pendidikan dengan pengetahuan dan kemahiran asas yang diperlukan bagi
yang sesuai dan relevan bagi dua kumpulan MBK iaitu yang membolehkan MBK mengikuti pembelajaran mata pelajaran
berkeupayaan mengikuti mata pelajaran kemahiran vokasional, kemahiran
dan berkefungsian rendah (MBK-KR) iaitu yang mempunyai
kombinasi ketidakupayaan kognitif dan satu atau lebih Kumpulan mata pelajaran kemahiran terdiri daripada mata
ketidakupayaan yang melibatkan bahasa dan komunikasi, tingkah pelajaran asas kemahiran dan kemahiran vokasional spesifik.
laku, pengurusan diri, motor kasar, motor halus dan sensori. Mata pelajaran asas kemahiran berhasrat menghasilkan MBK
yang berpengetahuan dan berkemahiran teknikal, mengamalkan
KSSM Pendidikan Khas menyediakan ruang dan peluang untuk budaya kerja sistematik dan selamat, dan bersedia menguasai
MBK yang berkeupayaan mempelajari dan menguasai kemahiran vokasional spesifik di tahap yang lebih tinggi serta
pengetahuan dan kemahiran vokasional, serta nilai ke arah mengamalkan sikap keusahawan.
menghasilkan modal insan yang berkemahiran bekerja dan
mampu berdikari. Bagi MBK-KR, KSSM Pendidikan Khas turut Penyediaan kurikulum mata pelajaran kemahiran vokasional
menyediakan ruang dan peluang untuk kumpulan murid spesifik adalah berpandukan National Occupational Skills
berkenaan belajar mengurus diri, menguasai dan mengaplikasi Standards (NOSS) yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan
pengetahuan dan kemahiran, serta mengamalkan nilai murni agar Kemahiran. Usaha ini adalah selaras dengan hasrat Kementerian
mereka boleh bersosialisasi dan berdikari dalam menjalani Pendidikan Malaysia (KPM) agar MBK turut mendapat
kehidupan seharian. pengiktirafan dari agensi luar di samping pensijilan oleh KPM, dan
seterusnya meningkatkan kebolehpasaran MBK.
KSSM Pendidikan Khas terdiri daripada kumpulan mata pelajaran
teras dan kemahiran. Kumpulan mata pelajaran teras secara Bagi MBK yang tidak berkeupayaan mengikuti kemahiran
umumnya bertujuan menyediakan dan mengukuhkan MBK vokasional, kurikulum mata pelajaran teras dan kemahiran juga

1
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

disediakan. Kumpulan mata pelajaran teras adalah bertujuan 2. Kemahiran Akademik


untuk menyediakan MBK-KR dengan pengetahuan dan Antara kemahiran akademik yang perlu MBK kuasai ialah
kemahiran mengurus diri, bahan dan peralatan. Manakala mata kemahiran asas iaitu membaca, menulis, mengira serta
pelajaran kemahiran memberi fokus kepada usaha kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi.
mengembangkan bakat dan potensi murid supaya dapat
mengamalkan kemahiran yang diperolehi dalam menjalani 3. Kemahiran Kerjaya (Occupational and Vocational Skills)
kehidupan seharian. Kemahiran dan pengetahuan khusus berkaitan pekerjaan
merupakan aspek yang penting perlu dikuasai oleh MBK agar
Bagi menyediakan MBK yang berpengetahuan, berkemahiran dan mereka boleh beradaptasi dengan baik di tempat kerja. MBK
mempunyai nilai-nilai murni, serta berdikari dalam menempuh perlu diterapkan dengan ciri seperti menepati masa,
alam kedewasaan dan kerjaya, maka proses peralihan atau menguasai kemahiran vokasional, menunjukkan
transisi disediakan secara langsung semasa proses p&p. MBK kesungguhan terhadap kerja, memiliki etika kerja yang tinggi,
disediakan dengan pelbagai kemahiran insaniah agar mereka mempraktikkan keselamatan, memiliki ciri keusahawanan,
mampu menyesuaikan diri dalam alam pekerjaan. mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Antara aspek transisi yang perlu diterapkan adalah: 4. Kemahiran komunikasi dan bersosial
1. Kemahiran Kehidupan (Life Coping Skill) Antara aspek utama yang perlu ditekankan ialah kemahiran
Aspek penting yang perlu ditekankan ialah memberi mendengar, kemahiran bergaul dengan rakan sekerja,
pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan diri dan bekerja di dalam kumpulan, berdiplomasi serta penggunaan
pengurusan masa. MBK juga perlu mampu untuk mengawal bahasa badan yang sesuai. Ini penting dalam melahirkan
emosi dan tingkah laku yang bersesuaian mengikut situasi. individu yang boleh bekerjasama, menghormati orang lain
dan boleh beradaptasi dengan baik dalam persekitaran
pekerjaan.

2
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

5. Advokasi diri 5.3 Menyuarakan pendapat kepada orang lain


MBK perlu diterapkan dengan ciri-ciri advokasi diri bagi MBK perlu memiliki kemahiran untuk menyuarakan
membentuk mereka menjadi individu yang berkeyakinan, pendapat mereka dengan cara yang sesuai. Contohnya
berani, berdisiplin, serta berdikari. Perkara yang perlu penggunaan bahasa dan nada suara yang sesuai serta
dititikberatkan dalam advokasi diri ialah: penggunaan bahasa badan yang betul.
5.1 Kesedaran diri
MBK perlu memahami dan menerima keadaan diri. Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Khas
Dalam pada itu, mereka seharusnya menyedari secara merupakan gabungan 4 bidang ilmu utama iaitu Asas Seni Reka,
khusus mengenai minat, kekuatan, kelemahan dan Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional.
matlamat diri. Secara tidak langsung, ini dapat
membentuk sifat kebertanggungjawaban dalam diri.

5.2 Pengetahuan mengenai hak


MBK perlu mengetahui hak mereka sebagai individu,
hak sebagai pengguna serta hak sebagai pekerja.
Mereka juga perlu diterapkan dengan kemahiran untuk
mempertahankan hak diri. Aspek ini penting agar
mereka menyedari tentang hak yang berkaitan apabila
berada di alam pekerjaan.

3
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

MATLAMAT 4. Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi melalui


penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Pendidikan Khas karya;
Pendidikan Seni Visual bermatlamat untuk membina potensi 5. Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada
murid ke arah melahirkan insan yang mempunyai pengetahuan eksperimentasi dan penerokaan unsur seni dan prinsip rekaan
dan kemahiran dalam bidang seni visual serta menghayati nilai dalam penghasilan karya; dan
estetik bagi menyumbang pada pembangunan diri, masyarakat 6. Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara
dan ekonomi negara. kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya
berpandukan Bahasa Seni Visual.
OBJEKTIF

KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2


bertujuan untuk membolehkan murid mencapai objektif berikut:

1. Mengidentifikasikan unsur seni dan prinsip rekaan pada alam


semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni;
2. Menginterpretasikan jenis, ciri dan fungsi unsur seni dan
prinsip rekaan pada alam semula jadi, objek buatan manusia
dan karya seni;
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat
experimentasi serta penerokaan unsur seni dan prinsip rekaan
pada alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni
melalui penggunaan media, proses dan teknik;

4
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dibina Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal berpengetahuan, berketrampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain Kurikulum Pendidikan Seni Visual digubal berdasarkan enam
dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. tunjang Kerangka KSSM.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah


5
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

FOKUS

Pendidikan Seni Visual (PSV) diperkenalkan di Tingkatan 1 -5 Kemahiran-kemahiran yang dipelajari sepanjang persekolahan
bagi murid MBK sekolah menengah pendidikan khas bertujuan sekolah menengah dapat membantu mereka apabila mereka
memberi fokus kepada usaha mencungkil dan mengembangkan mengikuti mata pelajaran jurusan kemahiran. Antara yang
bakat serta mengilap potensi MBK untuk melahirkan MBK yang berkaitan adalah;
berkemahiran, berkeyakinan serta bersikap positif. Disamping itu i) Penghasilan Seni Catan,
juga pergerakan motor halus dan motor kasar dapat membantu ii) Kursus Pembuatan Pakaian,
MBK berasa yakin terhadap keupayaan mereka untuk mengikuti iii) Kursus Seni Rekaan Fesyen, dan
mata pelajaran berasaskan kemahiran. iv) Kursus Seni Grafik.

Kemahiran-kemahiran yang ditekankan dalam kurikulum ini selain KEMAHIRAN ABAD KE-21
bertujuan memberi peluang kepada murid-murid untuk meluahkan
perasaan dan idea, juga dapat membantu mereka
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang
mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi ke dalam kehidupan mempunyai kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
dan bidang kemahiran yang diikuti. Antara kemahirannya adalah; kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya
1. Pemahaman terhadap garisan, yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21
2. Pemahaman terhadap rupa dan bentuk, bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri
3. Pemahaman terhadap jalinan dan warna. yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya
4. Pemahaman terhadap istilah harmoni dan kontra, dan
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP
5. Pemahaman terhadap ruang.
dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual menyumbang kepada
pemerolehan kemahiran abad 21 dalam kalangan murid.

6
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

Jadual 1: Profil Murid PROFIL MURID PENERANGAN


Bersifat Ingin
PROFIL MURID PENERANGAN Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Tahu
Berdaya Tahan semula jadi untuk meneroka strategi dan
Mereka mampu menghadapi dan mengatasi
idea baru. Mereka mempelajari kemahiran
kesukaran, mengatasi cabaran dengan
yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat
empati.
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
Mahir menikmati pengalaman pembelajaran
Mereka menyuarakan dan meluahkan
Berkomunikasi sepanjang hayat secara berterusan.
fikiran, idea dan maklumat dengan yakin
dan kreatif secara lisan dan bertulis, Berprinsip
Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
menggunakan pelbagai media dan
adil dan menghormati maruah individu,
teknologi.
kumpulan dan komuniti. Mereka
Pemikir bertanggungjawab atas tindakan, akibat
Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
tindakan serta keputusan mereka.
inovatif; mampu untuk menangani masalah
yang kompleks dan membuat keputusan Bermaklumat
Mereka mendapatkan pengetahuan dan
yang beretika. Mereka berfikir tentang
membentuk pemahaman yang luas dan
pembelajaran dan diri mereka sebagai
seimbang merentasi pelbagai disiplin
pelajar. Mereka menjana soalan dan
pengetahuan. Mereka meneroka
bersifat terbuka kepada perspektif, nilai dan
pengetahuan dengan cekap dan berkesan
tradisi individu dan masyarakat lain. Mereka
dalam konteks isu tempatan dan global.
berkeyakinan dan kreatif dalam menangani
Mereka memahami isu-isu etika / undang-
bidang pembelajaran yang baru
undang berkaitan maklumat yang diperoleh.
Kerja
Mereka boleh bekerjasama secara Penyayang/
Sepasukan Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
berkesan dan harmoni dengan orang lain. Prihatin
dan rasa hormat terhadap keperluan dan
Mereka mengalas tanggungjawab bersama
perasaan orang lain. Mereka komited untuk
serta menghormati dan menghargai
berkhidmat kepada masyarakat dan
sumbangan yang diberikan oleh setiap ahli
memastikan kelestarian alam sekitar.
pasukan. Mereka memperoleh kemahiran
interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan Patriotik
Mereka mempamerkan kasih sayang,
ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli
sokongan dan rasa hormat terhadap
pasukan yang lebih baik.
negara.

7
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
Jadual 2.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, yang munasabah.
kemahiran, dan nilai dalam situasi Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
berlainan untuk melaksanakan
sesuatu perkara. menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
bahagian kecil untuk memahami
tidak mengikut kelaziman.
dengan lebih mendalam serta
hubung kait antara bahagian Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
berkenaan.
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Menilai Membuat pertimbangan dan
keputusan menggunakan Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
pengetahuan, pengalaman,
berfokus untuk menyelesaikan masalah.
kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi.
Mencipta Menghasilkan idea atau produk KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk
atau kaedah yang kreatif dan menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan
inovatif.
projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti

8
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk tentang sesuatu fenomena yang berlaku. Pembelajaran secara
menggalakkan murid berfikir. inkuiri berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan
ditemui oleh murid sendiri.
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Dalam strategi p&p inkuiri, murid menyoal dan mengemukakan
pendapat berlandaskan hasil penerokaan. Guru boleh bertindak
Strategi p&p yang dirancang perlu memberi penekanan kepada sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalan bagi memandu
pembelajaran berpusatkan murid dan p&p berasaskan aktiviti. murid ke arah inkuiri. Perbincangan boleh dijalankan sebelum,
Murid dilibatkan secara aktif dalam p&p yang menyepadukan semasa dan selepas menjalankan aktiviti.
pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan
penerapan sikap dan nilai murni. Perancangan, matlamat Konstruktivisme
pendidikan dan strategi p&p ini perlu didokumenkan dalam Konstruktivisme membolehkan murid belajar sesuatu dengan cara
Rancangan Pendidikan Individu (RPI). membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri
mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah:
Bagi meningkatkan minat dan keseronokan belajar, guru boleh Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.
mempelbagaikan pendekatan pengajaran seperti pembelajaran Pembelajaran adalah hasil usaha murid sendiri.
berasaskan inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual, Pembelajaran berlaku apabila murid menghubungkan idea
pembelajaran masteri, analisis tugasan, belajar melalui bermain, asal dengan idea baharu bagi menstruktur semula idea
pengajaran bertema, pembelajaran pengalamian, pendekatan mereka.
kolaborasi dan multi sensori. Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
pengalaman serta membuat refleksi.
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
Pembelajaran berasaskan inkuiri merupakan pendekatan yang
mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara
am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat

9
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

Pembelajaran Kontekstual memberi latihan yang konsisten dan menilai tahap pencapaian
Pembelajaran Kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan murid. Pendekatan Analisis Tugasan dilaksana melalui langkah
dengan kehidupan harian murid. Dalam melaksanakan seperti berikut:
pendekatan pembelajaran kontekstual, perkaitan antara ilmu yang i. Memastikan kemahiran yang sesuai diajar pada murid
diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Murid tidak hanya mengikut tahap keupayaan.
belajar secara teori semata-mata, bahkan dapat menghayati ii. Menghuraikan secara ringkas kemahiran dipilih.
kerelevanan ilmu yang dipelajari dengan kehidupan harian. iii. Kemahiran yang dipilih dipecahkan kepada langkah-langkah
kecil.
Pembelajaran Masteri iv. Buat penyesuaian langkah pembelajaran mengikut
Pendekatan Masteri memastikan semua murid menguasai keupayaan dan kebolehan murid.
standard pembelajaran yang ditetapkan sebelum berpindah ke v. Guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap
standard pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini berpegang kemahiran yang dikuasai murid.
kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi vi. Membuat penambahan dan perubahan di mana perlu
peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar sehingga murid dapat menguasai kemahiran yang hendak
mengikut kadarnya. Aktiviti pemulihan dan pengayaan perlu diajar.
dilaksanakan bagi murid yang belum menguasai asas masteri,
sementara aktiviti pengayaan dilaksanakan oleh murid yang telah Pembelajaran Berasaskan Projek
mencapai aras masteri. Pembelajaran Berasaskan Projek merupakan proses p&p yang
berasaskan inkuiri. Strategi ini memerlukan murid untuk memberi
Analisis Tugasan tumpuan kepada persoalan atau masalah yang kompleks,
Pendekatan Analisis Tugasan melibatkan proses pembahagian menyelesaikan masalah tersebut melalui proses penyiasatan
kemahiran kepada beberapa komponen atau langkah mudah secara bekerjasama dalam suatu tempoh waktu. Projek yang
untuk dikuasai dan dipelajari oleh seseorang murid. Strategi ini dijalankan adalah untuk menyiasat topik atau isu yang dihadapi
membantu guru menyusun atur kemahiran yang hendak diajar, murid dalam persekitaran sebenar. Semasa menjalankan proses

10
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

penyiasatan ini, murid dapat mempelajari kandungan, maklumat Pendekatan Bertema


dan fakta-fakta yang diperlukan untuk membuat kesimpulan Pendekatan Bertema (PB) digunakan dalam proses p&p murid.
tentang persoalan atau masalah yang ditimbulkan. Melalui PBP Pemilihan topik atau tema mestilah bersesuaian dengan
murid dapat mempelajari kemahiran yang dihasratkan dan persekitaran murid.
mengasah kemahiran berfikir mereka sendiri. Pendekatan PB melibatkan:
i. Penggunaan suatu tajuk umum merentasi bidang
Belajar Melalui Bermain pembelajaran.
Pendekatan Belajar Melalui Bermain (BMB) ditekankan dalam ii. Pemilihan tajuk tema berasaskan kesesuaian tahap murid,
proses p&p bagi murid khususnya MBK kerana pendekatan ini situasi tertentu atau peristiwa semasa.
berupaya menarik minat dan menimbulkan keseronokan ketika iii. Saling berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan
belajar. BMB menggalakan MBK melakukan penerokaan, pengalaman baru yang diperoleh secara tersusun dan
penemuan dan pembinaan kefahaman berdasarkan pengalaman, sistematik.
dengan rasa gembira dan seronok. Pendekatan ini boleh iv. Peluasan dan pengukuhan pengetahuan dan kemahiran
meningkatkan keupayaan kognitif dan meningkatkan rasa ingin v. Pemeringkatan daripada yang mudah kepada yang sukar
tahu, penguasaan kemahiran berfikir dan psikomotor, serta dan umum kepada yang lebih khusus.
kemahiran mengendalikan emosi.
Ciri-ciri Belajar Melalui Bermain (BMB) adalah seperti berikut: Pemilihan tema pula perlu mengambil kira:
i. Aktiviti yang menyeronokkan. Kesesuaian dengan kehidupan murid.
ii. Penerokaan dan interaksi dengan persekitaran. i. Peluang untuk mengaplikasi kemahiran kepada murid-
iii. Permainan bebas dan terancang. murid seperti kemahiran asas mendengar, membaca,
iv. Keanjalan masa. menulis, mengira, penggunaan komputer dan lain-lain.
v. Percubaan idea sendiri. ii. Kemahiran yang diperoleh daripada tema yang diajar
vi. Peluang untuk memberikan tumpuan dan perhatian. dapat membantu murid mendapat kemahiran
penyelesaian masalah.

11
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

iii. Sumber yang mudah didapati.


iv. Mengikut musim atau peristiwa untuk memberi kesedaran Proses pembelajaran bagi Pendekatan Pengalamian ialah:
dan pengukuhan serta meningkatkan pengetahuan murid. i. Guru menentukan matlamat dan objektif untuk individu
dan/atau kumpulan.
Pembelajaran Pengalamian ii. Guru merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan
Pendekatan Pembelajaran Pengalamian adalah berdasarkan kesediaan murid.
kesediaan dan keupayaan individu murid khususnya MBK. iii. Guru perlu menjelaskan tentang tugas atau aktiviti yang
Pendekatan ini meningkatkan keupayaan kendiri individu di mana akan dijalankan dengan murid dan berbincang mengenai
murid diberi peluang menilai keupayaan diri sendiri. apa yang diharapkan daripada murid.
Dalam melaksanakan pendekatan ini, guru berperanan: iv. Murid perlu ditempatkan dalam situasi atau suasana yang
Menentukan suasana yang positif untuk proses memerlukan kemahiran baru atau sokongan dan
pembelajaran. peneguhan dengan pengalaman lalu.
Menjelaskan peranan murid dalam tugasan. v. Pembelajaran berlaku melalui pengalaman pembelajaran
Memastikan sumber untuk proses pembelajaran ada dan dan guru memberi maklumat tentang apa yang dilakukan
mudah diperoleh. atau dipelajari.
Menyusun sumber untuk proses pembelajaran. vi. Guru memberikan bantuan, latihan dan peneguhan

Seimbangkan komponen intelek dan emosi dalam dengan mengaitkan pembelajaran yang baru dalam

pembelajaran. kehidupan sebenar murid seperti sekolah, keluarga dan

Berkongsi perasaan dan pemikiran dengan murid tanpa komuniti.

menguasai dan mengongkong mereka.

12
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

Pembelajaran Luar Bilik Darjah Merujuk kepada Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan


Pendekatan ini bertujuan menyediakan ruang dan peluang untuk Khas) 2013;
murid: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) ertinya suatu
1. Memperoleh pengalaman sebenar. rekod yang mengandungi butiran sebagai mana
2. Meningkatkan kecergasan dan perkembangan fizikal. yang ditentukan oleh Ketua Pendaftar yang
3. Bersosialisasi dan berkomunikasi. menyatakan tentang rancangan pendidikan bagi
4. Melaksanakan aktiviti yang menggembirakan. setiap MBK
5. Meneroka dan berinteraksi dengan persekitaran.
6. Melakukan aktiviti bebas dan aktiviti terancang. Punca kuasa RPI pula adalah daripada Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil. 7/2004;
Antara aktiviti di luar bilik darjah termasuk lawatan,
perkhemahan/kursus motivasi, perkelahan, aktiviti berkuda, Bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan

berenang dan aktiviti menjual beli. kurikulum ini, Rancangan Pendidikan Individu (RPI)
setiap murid hendaklah disediakan.

Rancangan Pendidikan Individu


Rancangan Pendidikan Individu (RPI) merupakan dokumen yang Kumpulan multidisiplinari seperti pegawai Pusat Perkhidmatan

disediakan oleh guru bagi menjelaskan matlamat perancangan Pendidikan Khas (3PK), audiologis, psikologi, juru pulih dan terapi

pendidikan yang berasaskan keperluan MBK. Guru boleh cara kerja diperlukan dalam membuat cadangan serta

mengenal pasti tahap kebolehan dan perkembangan murid perancangan pendidikan untuk membantu dalam pelaksanaan

melalui ujian diagnostik secara lisan, penulisan dan pemerhatian. RPI. Kolaboratif antara pihak sekolah, ibubapa, dan MBK sendiri,

RPI dibentuk berasaskan keperluan MBK dan perlu dipersetujui pegawai pendidikan peringkat negeri dan daerah, dan individu

dan ditandatangani oleh ibubapa/ penjaga. dari agensi atau khidmat sokongan lain dapat memperkukuhkan
lagi matlamat RPI.

13
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

Kolaboratif Antara Pelbagai Pihak ii. Latihan kerja yang melibatkan pihak luar atau kerja
Kolaboratif adalah usahasama di antara beberapa pihak, luar.
kumpulan, organisasi atau disiplin untuk melaksanakan sesuatu Mendapatkan barangan dari luar (kilang) untuk
program. Sumbangan dan peranan yang diberikan adalah pembungkusan dalam waktu persekolahan.
berbeza antara satu sama lain. Membuat barangan yang tertentu, contohnya hasil
kraftangan seperti batik, bunga telur dan lain-lain
Aspek latihan yang disediakan untuk murid merupakan satu untuk dijual.
perkara penting sama ada dijalankan secara dalaman atau luaran.
Latihan yang dijalankan adalah sepanjang masa persekolahan iii. Latihan kerja sebenar.
mengikut jadual yang ditetapkan dan keperluan setiap individu. Mewujudkan situasi sebenar untuk sesuatu latihan
kerja seperti mencuci kereta, mendobi, dan lain-lain
1. Latihan Kemahiran Kerja yang dibuat di sekolah. Murid dihantar bekerja di
Latihan Kemahiran Kerja perlu didedahkan kepada MBK tempat sebenar dan pemantauan dibuat oleh
bermatlamat menyediakan latihan bagi meningkatkan dan pegawai kerja.
menguasai kemahiran kendiri, komunikasi, sosialisasi
serta kemahiran asas berkaitan alam pekerjaan. 2. Bengkel Terlindung
Fungsi bengkel terlindung adalah untuk memberi
Terdapat tiga bentuk Latihan Kemahiran Kerja iaitu: pengalaman, latihan, penilaian dan pekerjaan kepada
i. Latihan dalaman. individu MBK. Terdapat bengkel terlindung yang
Melaksanakan aktiviti berbentuk projek yang telah beroperasi sendiri (di bawah pengurusan sekolah) atau
dirancang seperti perkebunan, aktiviti perdagangan bekerjasama dengan agensi yang memberi perkhidmatan
hasil tanaman atau hasil kerja murid, dan memlihara berkaitan dengan kerjaya. Bengkel terlindung tidak
haiwan ternakan dan lain-lain. mementingkan hasil pengeluaran tetapi lebih
mengutamakan pengalaman bekerja individu,

14
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

menanam minat, memenuhi keperluan sosial dan memberi (ii) Terapi Fizikal (Fisioterapi)
kemahiran interpersonal. Terapi fizikal memberi pengaruh yang besar
terhadap kehidupan MBK. Terapi jenis ini khusus
Antara perkhidmatan yang diberikan di bengkel terlindung untuk MBK yang mempunyai masalah kawalan
adalah seperti berikut: motor. Terapi fizikal yang dilaksanakan dapat
(i) Penilaian kemahiran vokasional. meningkatkan lagi perkembangan kecerdasan
(ii) Latihan bekerja secara umum atau khusus. fizikal mengikut keutamaan.
(iii) Memberi peluang latihan kepada individu yang
berkeperluan khas. (iii) Terapi Carakerja
(iv) Peluang berekreasi. Terapi carakerja merupakan aktiviti yang menjurus
(v) Perkhidmatan untuk mendapat pekerjaan pada kearah membantu MBK bermasalah fizikal dan
masa hadapan. intelek bagi mengatasi ketidakupayaan semaksima
(vi) Bekerja dalam jangka masa panjang sebelum yang mungkin.
mendapat pekerjaan lain.
(iv) Terapi Muzik
3. Pelbagai Kaedah Terapi Terapi muzik bertujuan untuk mententeramkan
(i) Terapi Pertuturan MBK supaya bersedia untuk belajar. Guru
Terapi pertuturan membantu MBK yang mengalami menggunakan muzik untuk merangsang minda dan
kesukaran dalam menyebut perkataan dan menarik perhatian MBK. Terapi muzik digunakan
berkomunikasi, menghasilkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengawal emosi dan dijalankan oleh
serta memberikan latihan tertentu bagi MBK yang seorang terapis.
mengalami masalah artikulasi untuk bertutur.

15
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk
selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen- menghargai alam.
elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat 3. Nilai Murni
menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
di dalam EMK adalah seperti berikut: pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
mengamalkannya.
1. Bahasa Nilai murni merangkumi aspek kerohanian,
Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. amalan dalam kehidupan harian.
Semasa p&p bagi setiap mata pelajaran, aspek
sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras 4. Sains Dan Teknologi
bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi
menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan. dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi
dalam kalangan murid.
2. Kelestarian Alam Sekitar Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua yang lebih cekap dan berkesan.
mata pelajaran. Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
merangkumi empat perkara iaitu:

16
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui
prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
dan teknologi); Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan untuk memastikan pembangunan modal insan yang
kemahiran manipulatif tertentu); mampu menghadapi cabaran Abad 21.
o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan
keselamatan); dan dalam p&p.
o Penggunaan teknologi dalam aktiviti P&P.
7. Keusahawanan
5. Patriotisme Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
mata pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
masyarakat. Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam p&p
Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
mempunyai semangat cintakan negara dan rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
berbangga sebagai rakyat Malaysia. membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
memacu idea ke pasaran.
6. Kreativiti Dan Inovasi
Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau Penerapan elemen TMK dalam p&p memastikan
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan
atau gabungan idea yang ada. pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang
dipelajari.

17
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid 10. Pendidikan Kewangan


menjadi kreatif malah menjadikan p&p lebih menarik Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti membentuk generasi masa hadapan yang
pembelajaran. berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal
meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kewangan secara bertanggungjawab.
kandungan mata pelajaran. Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan
dalam p&p secara langsung ataupun secara sisipan.
9. Kelestarian Global Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk
Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian faedah kompoun. Penerapan secara sisipan pula
dengan mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
nilai yang diperolehi melalui elemen Penggunaan dan kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan
Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting
Perpaduan. bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
Elemen Kelestarian Global penting dalam kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu berkesan dan bermakna.
semasa di peringkat tempatan, Negara dan global.
Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
dalam mata pelajaran yang berkaitan.

18
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses keupayaan dan pencapaian murid, guru harus menggunakan
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. i. Pelbagai bentuk.
Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak ii. Adil kepada semua murid.
formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan iii. Mengambilkira pelbagai aras kognitif
sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan iv. Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). Maklumat yang pembelajaran.
diperoleh dari PS akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa v. Mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang telah
dan murid dalam merancang tindakan susulan ke arah dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana mereka
peningkatan perkembangan pembelajaran murid. fahami.

PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. Pentaksiran Sekolah (PS) merupakan antara satu komponen
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses utama dalam p&p kerana ia berperanan mengukuhkan
p&p, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran
akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang
Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, telah dilaksanakan atau dicapai dalam p&p. PS dilaksanakan
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan Dokumen perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran,
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan hingga
pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan
pihak sekolah dalam usaha membentuk insan yang harmonis dan

19
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut Pentaksiran Standard Prestasi


komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas di pihak guru dan Standard Prestasi Pendidikan Seni Visual diguna untuk melihat
sekolah untuk memperkembangkan potensi MBK ke tahap kemajuan dan perkembangan murid dalam pembelajaran, serta
tertinggi mengikut keupayaan masing-masing. PS mempunyai ciri- prestasi seseorang murid. Pentaksiran Rujukan Standard
ciri berikut: merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana
Holistik iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang
tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang
pengamalan nilai murni; ditetapkan. Pentaksiran sedemikian tidak membandingkan
Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring pencapaian seseorang murid dengan murid lain. Perkembangan
dengan p&p; murid dilaporkan dengan menerangkan tentang kemajuan dan
Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai pertumbuhan murid dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil
mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan
Merujuk Standard Prestasi yang dibina berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa
Standard Kurikulum. dibandingkan dengan orang lain.

PS boleh dilaksanakan secara: Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum balas yang

Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat

proses p&p. yang diperolehi membolehkan pihak yang bertanggungjawab

Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit mengenali, memahami, menghargai, serta mengiktiraf murid

pembelajaran, semester atau tahun. sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi
untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa.

Pentaksiran bagi setiap kelompok Standard Kandungan boleh


dijalankan dengan menggunakan Standard Prestasi sebagai skala

20
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

rujukan guru bagi menentukan tahap penguasaan MBK bagi dilaksanakan seharusnya mengintegrasikan kandungan,
Standard Kandungan yang ditetapkan. kemahiran dan nilai untuk melihat sejauh mana murid menguasai
Standard Kandungan tertentu secara holistik. Jadual 3
Standard Prestasi menunjukkan enam Tahap Penguasaan (TP) menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap tahap
yang merujuk kepada aras penguasaan yang disusun secara penguasaan bagi mata pelajaran KSSM Pendidikan Khas
hieraki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. Pentaksiran yang Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2.

Jadual 3: Tafsiran Umum Tahap Penguasaan KSSM


Pendidikan Khas Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2
TAHAP
TAFSIRAN UMUM
PENGUASAAN
Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi tindak
1
balas terhadap perkara asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah


2
serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu


3
situasi.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau
4
secara sistematik.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur
5
atau secara sistematik, serta tekal, dan bersikap positif.
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan
6 pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif, serta boleh
dicontohi.

21
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

ORGANISASI KANDUNGAN
3. Komunikasi Visual
Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Khas Mengembangkan pemikiran dan minat murid terhadap
merupakan gabungan 4 bidang ilmu utama iaitu Asas Seni Reka, komunikasi visual melalui pemerhatian, pengalaman,
Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional. eksperimentasi media, teknik dan peralatan yang
digunakan. Komunikasi visual juga dapat mendidik murid
1. Asas Seni Reka dengan kemahiran mengolah idea dan memupuk nilai-nilai
Memberi pengetahuan asas seni reka yang merangkumi murni dalam penghasilan karya seni.
aspek elemen dan prinsip rekaan dalam seni tampak.
Asas-asas ini mendukung kewujudan produk seni visual 4. Kraf Tradisional
itu. Asas seni visual terdiri daripada 2 komponen utama Mengembangkan pemikiran dan minat murid terhadap
iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. Unsur seni terdiri kraf tradisional melalui pemerhatian, pengalaman dan
daripada 6 elemen iaitu, garisan, rupa, bentuk, jalinan, eksperimentasi media, teknik dan peralatan yang
warna dan ruang. Manakala prinsip seni terdiri daripada 7 digunakan. Kraft tradisional juga dapat mendidik murid
elemen iaitu, harmoni, penegasan, imbangan, kontra, dengan kemahiran mengolah idea dan memupuk nilai-nilai
irama dan pergerakan, kepelbagaian, dan kesatuan. murni dalam penghasilan karya seni.

2. Seni Halus Pengajaran di Tingkatan Dua hanya memfokuskan kepada bidang


Menyemai minat murid terhadap seni halus melalui Asas Seni Reka yang melibatkan elemen Bahasa Seni Visual.
pemerhatian, pengalaman dan eksperimentasi media, Elemen ini terdiri daripada dua komponen utama iaitu unsur seni
teknik dan peralatan yang digunakan. Seni halus juga dan prinsip rekaan. Penguasaan kepada kemahiran ini
dapat mendidik murid dengan kemahiran mengolah idea membolehkan murid menghasilkan produk seni visual.
dan memupuk nilai-nilai murni dalam penghasilan karya
seni.

22
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

Kandungan kurikulum ini disusun di bawah lajur Standard Peruntukan Waktu


Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi yang
perlu dicapai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Waktu p&p bagi KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Seni Visual
Pembelajaran mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan Tingkatan Dua adalah 1 jam seminggu selama 36 minggu
nilai. Jadual 4 di bawah memberikan tafsiran Standard setahun. Ini membawa kepada sejumlah 36 jam waktu p&p
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. setahun.

Jadual 4: Tafsiran Standard Kandungan, Standard Pembelajaran


dan Standard Prestasi.

STANDARD STANDARD STANDARD


KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
tentang perkara kriteria atau umum yang
yang murid patut indikator kualiti menunjukkan tahap-
ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap prestasi yang
lakukan dalam pencapaian yang perlu murid
suatu tempoh boleh diukur bagi pamerkan sebagai
persekolahan setiap standard tanda bahawa
merangkumi aspek kandungan. sesuatu perkara itu
pengetahuan, telah dikuasai murid.
kemahiran dan
nilai.

23
24
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

1.0 BAHASA SENI VISUAL (UNSUR SENI)

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.1 Garisan Murid berupaya:


1 Menyatakan jenis-jenis garisan.
1.1.1 Menyatakan maksud garisan.

1.1.2 Mengenal jenis-jenis garisan.

1.1.3 Menghasilkan lukisan dengan 2 Menjelaskan jenis dan fungsi garisan.


menggunakan garisan.

Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap unsur garisan


. 3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap
pemililhan jenis media, proses dan teknik.

Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam


4
persembahan karya dari aspek garisan.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5
teknik dalam penghasilan karya dari aspek garisan.

Mempamerkan dan menjelaskan maksud hasil karya


6
menggunakan bahasa seni visual.

25
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.2 Rupa Murid berupaya:


1 Menyatakan maksud rupa.
1.2.1 Menyatakan maksud rupa.

1.2.2 Mengenal jenis rupa.


(i) Rupa organik Menjelaskan jenis serta fungsi rupa pada alam semulajadi,
(ii) Rupa geometrik 2
objek buatan manusia dan karya seni.
1.2.3 Menghasilkan corak dengan
menggunakan susanan rupa.
Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap unsur rupa
3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap
pemililhan jenis media, proses dan teknik.

Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam


4
persembahan karya dari unsur rupa.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5
teknik dalam penghasilan karya dari unsur rupa.

Mempamerkan dan menjelaskan maksud hasil karya


6
menggunakan bahasa seni visual.

26
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.3 Bentuk Murid berupaya:


1 Menyatakan maksud unsur bentuk.
1.3.1 Menyatakan maksud bentuk.

1.3.2 Mengenal bentuk:


(i) 2D Menjelaskan jenis serta fungsi unsur bentuk pada alam
(ii) 3D 2
semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.
1.3.3 Menghasilkan bentuk:
(i) 2D
(ii) 3D Mengklasifikasi pengetahuan terhadap unsur bentuk
3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap
pemililhan jenis media, proses dan teknik.

Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam


4
persembahan karya dari unsur bentuk.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses


5
dan teknik dalam penghasilan karya dari unsur bentuk.

Mempamerkan dan menjelaskan maksud hasil karya


6
menggunakan bahasa seni visual.

27
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.4 Jalinan Murid berupaya:


1 Menyatakan maksud unsur jalinan.

1.4.1 Menyatakan maksud jalinan.

1.4.2 Mengenal jalinan.


(i) Sentuh 2 Menjelaskan jenis serta fungsi unsur jalinan pada alam
(ii) tampak semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.

1.4.3 Menghasilkan jalinan:


Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap unsur jalinan
(i) Sentuh 3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap
(ii) tampak pemililhan jenis media, proses dan teknik.

Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam


4
persembahan karya dari unsur jalinan.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5
teknik dalam penghasilan karya dari unsur jalinan.

Mempamerkan dan menjelaskan maksud hasil karya


6
menggunakan bahasa seni visual.

28
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.5 Warna Murid berupaya:


1 Menyatakan maksud unsur warna-warna sekunder.
1.5.1 Menyatakan maksud warna.

1.5.2 Mengenal jenis-jenis warna.


(i) Warna asas
(ii) Warna sekunder 2 Menjelaskan jenis serta fungsi unsur warna pada alam
semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.
1.5.3 Menghasilkan gabungan warna:
(i) Warna asas
(ii) Warna sekunder Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap unsur warna
3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap pemililhan
jenis media, proses dan teknik.

Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam


4
persembahan karya dari unsur warna.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5
teknik dalam penghasilan karya dari unsur warna.

Mempamerkan dan menjelaskan maksud hasil karya


6
menggunakan bahasa seni visual.

29
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.6 Ruang Murid berupaya:


1 Menyatakan maksud unsur ruang.
1.6.1 Menyatakan maksud ruang.

1.6.2 Mengenal jenis-jenis ruang.


(i) Ruang nyata Menjelaskan jenis serta fungsi unsur ruang pada alam
(ii) Ruang tampak 2
semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.
1.6.3 Menghasilkan ruang:
(i) Ruang nyata
(ii) Ruang tampak Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap unsur ruang
3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap pemililhan
jenis media, proses dan teknik.

Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam


4
persembahan karya dari unsur ruang.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5
teknik dalam penghasilan karya dari unsur ruang.

Mempamerkan dan menjelaskan maksud hasil karya


6
menggunakan bahasa seni visual.

30
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

2.0 BAHASA SENI VISUAL (PRINSIP REKAAN)

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.1 Harmoni Murid berupaya:


1 Menyatakan maksud harmoni.
2.1.1 Menyatakan maksud harmoni.

2.1.2 Mengenal ciri-ciri harmoni di:


(i) Alam sekeliling Menjelaskan ciri-ciri harmoni pada alam semulajadi, objek
(ii) Buatan manusia 2
buatan manusia dan karya seni.
(iii) Corak tradisional

2.1.3 Menghasilkan corak kombinasi Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri harmoni


warna yang harmoni. 3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap
pemililhan jenis media, proses dan teknik.

Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam


4
persembahan karya dari ciri-ciri harmoni.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5
teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri harmoni.

Menjelaskan hasil karya dan dapat menjelaskan maksud


6
hasil karya menggunakan bahasa seni visual.

31
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.2 Kontra Murid berupaya:


1 Menyatakan maksud kontra.
2.2.1 Menyatakan maksud kontra

2.2.2 Mengenal ciri-ciri kontra:


(i) Alam sekeliling Menjelaskan dan menyatakan ciri-ciri kontra pada alam
(ii) Buatan manusia 2
semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.
(iii) Karya seni halus

2.2.3 Menghasilkan corak bebas


yang menimbulkan kontra Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri kontra
dengan menggunakan 3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap
kombinasi unsur-unsur pemililhan jenis media, proses dan teknik.
seni.

Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam


4
persembahan karya dari ciri-ciri kontra.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5
teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri kontra.

Menjelaskan maksud hasil karya menggunakan bahasa


6
seni visual.

32
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.3 Penegasan Murid berupaya:


1 Menyatakan maksud penegasan.
2.3.1 Menyatakan maksud
penegasan.

2.3.2 Menerangkan ciri-ciri Menjelaskan ciri-ciri penegasan pada alam semulajadi,


penegasan. 2
objek buatan manusia dan karya seni.
2.3.3 Menghasilkan poster yang
menggunakan prinsip
penegasan. Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri
. 3 penegasan dengan menghubungkaitkan kefahaman
terhadap pemililhan jenis media, proses dan teknik.

Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam


4
persembahan karya dari ciri-ciri penegasan.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5
teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri penegasan.

Menjelaskan maksud hasil karya menggunakan bahasa


6
seni visual.

33
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.4 Kepelbagaian Murid berupaya:


1 Menyebut maksud kepelbagaian.
2.4.1 Menyatakan maksud
kepelbagaian

2.4.2 Menerangkan ciri-ciri


Memahami dan menyatakan ciri-ciri kepelbagaian pada
kepelbagaian 2
alam semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.
2.3.4 Menghasilkan kulit buku
yang menggunakan
prinsip kepelbagaian. Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri
3 kepelbagaian dengan menghubungkaitkan kefahaman
terhadap pemililhan jenis media, proses dan teknik.

Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam


4
persembahan karya dari ciri-ciri kepelbagaian.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5
teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri kepelbagaian.

Menjelaskan maksud hasil karya menggunakan bahasa


6
seni visual.

34
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.5 Imbangan Murid berupaya:


1 Menyatakan maksud imbangan.
2.5.1 Menyatakan maksud
imbangan

2.5.2 Mengenal jenis-jenis Menjelaskan jenis-jenis imbangan pada alam semulajadi,


imbangan; 2
objek buatan manusia dan karya seni.
(i) Simetri
(ii) Tidak simetri

2.5.3 Menghasilkan satu catan Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri imbangan


hiasan dengan 3 dengan menghubungkaitkan kefahamanterhadap pemililhan
menggunakan objek-objek jenis media, proses dan teknik.
yang berimbangan simetri.

Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam


4
persembahan karya dari ciri-ciri imbangan.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5
teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri imbangan.

Menjelaskan maksud hasil karya menggunakan bahasa


6
seni visual.

35
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.6 Kesatuan Murid berupaya:


1 Menyatakan maksud kesatuan.
2.6.1 Menyatakan maksud
kesatuan

2.6.2 Menerangkan ciri-ciri Menjelaskan ciri-ciri kesatuan pada alam semulajadi, objek
kesatuan 2
buatan manusia dan karya seni.
2.6.3 Menghasilkan kesatuan
gabungan corak.
Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri kesatuan
3 dengan menghubungkaitkan kefahaman terhadap
pemililhan jenis media, proses dan teknik.

Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam


4
persembahan karya dari ciri-ciri kesatuan.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5
teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri kesatuan.

Menjelaskan maksud hasil karya menggunakan bahasa


6
seni visual.

36
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.7 Irama dan Murid berupaya:


pergerakan 1 Menyatakan maksud irama dan pergerakan.
2.7.1 Menyatakan maksud irama
dan pergerakan

2.7.2 Menerangkan ciri-ciri irama Menjelaskan ciri-ciri irama dan pergerakan pada alam
dan pergerakan 2
semulajadi, objek buatan manusia dan karya seni.
2.7.3 Menghasilkan catan dengan
susunan rupa tertentu untuk
menghasilkan pergerakan. Mengklasifikasikan pengetahuan terhadap ciri-ciri irama dan
3 pergerakan dengan menghubungkaitkan kefahaman
terhadap pemililhan jenis media, proses dan teknik.

Memanipulasikan media, proses dan teknik dalam


4
persembahan karya dari ciri-ciri irama dan pergerakan.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5 teknik dalam penghasilan karya dari ciri-ciri irama dan
pergerakan.

Menjelaskan maksud hasil karya menggunakan bahasa


6
seni visual.

37
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

38
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

3.0 SENI HALUS ( LUKISAN)


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1 Melukis Murid berupaya:


1 Menyebut maksud lukisan.
3.1.1 Menyatakan maksud lukisan

3.1.2 Menyenaraikan alat,


bahan,proses dan teknik dalam
aktiviti melukis Memahami dan menyenaraikan alat, bahan, proses dan
2
teknik dalam aktiviti melukis.
3.1.3 Menghasilkan semula lakaran
idea asas lukisan berpandukan
garisan grid dan contoh lukisan
yang diberikan Menghasilkan lakaran idea asas berpandukan garisan grid
3
melalui contoh lukisan.
3.1.4 Menghasilkan lukisan

Memanipulasikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam


4
penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5 teknik dalam menggunakan unsur seni dan rekaan dalam
penghasilan karya.

Mempamerkan karya yang dizahirkan dan dapat


6 menjelaskan maksud hasil karya menggunakan bahasa seni
visual.

39
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

40
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

4.0 SENI HALUS (CATAN)


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.1 Catan Murid berupaya:


1 Menyebut maksud catan.
4.1.1 Menyatakan maksud catan

4.1.2 Menyenaraikan alat, bahan,


proses dan teknik dalam aktiviti
mencatan Memahami dan menyenaraikan alat, bahan, proses dan
2
teknik dalam aktiviti catan.
4.1.3 Menghasilkan semula lakaran
idea asas catan berpandukan
garisan grid dan contoh lukisan
yang diberikan dan mewarna Menghasilkan lakaran idea asas berpandukan garisan grid
3
menggunakan warna poster melalui contoh lukisan dengan penggunaan warna poster.

Memanipulasikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam


4
penghasilan karya .

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5 teknik dalam menggunakan unsur seni dan rekaan dalam
penghasilan karya.

Mempamerkan hasil karya yang dizahirkan dan dapat


6 menjelaskan maksud hasil karya menggunakan bahasa seni
visual.

41
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

42
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

5.0 SENI HALUS ( ARCA )

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

5.1 Arca Murid berupaya:


1 Menyatakan jenis-jenis arca.

5.1.1 Menyatakan maksud arca

5.1.2 Menyenaraikan alat, Memahami dan menyenaraikan alat, bahan, proses dan
bahan, proses dan teknik 2
teknik dalam aktiviti arca.
dalam aktiviti arca

5.1.3 Menghasilkan lakaran


bentuk arca olahan Menghasilkan arca luakan menggunakan sabun dengan
3
bimbingan.

Memanipulasikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam


4
penghasilan arca.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5 teknik dalam menggunakan unsur seni dan rekaan dalam
penghasilan arca.

Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan maksud


6
hasil karya menggunakan bahasa seni visual.

43
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

44
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

6.0 SENI HALUS ( CETAKAN )

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

6.1 Cetakan Murid berupaya:


1 Menyebut maksud cetakan dan jenis-jenis cetakan.
6.1.1 6.1.1 Mendefinisikan cetakan.

6.1.2 Menyatakan jenis cetakan.


Memahami dan menyenaraikan alat, bahan, proses dan
6.1.3 Menyenaraikan alat, bahan, 2
teknik dalam aktiviti cetakan.
proses dan teknik dalam aktiviti
membuat cetakan.

6.1.4 Membuat cetakan timbulan


Menghasilkan cetakan timbulan yang pelbagai rupa
berbentuk rupa dengan 3
menggunakan tumbuhan.
menggunakan kaedah cetakan
sayuran.

6.1.5 Membuat cetakan timbulan Memanipulasikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
berbentuk rupa dengan 4
penghasilan karya .
menggunakan kaedah cetakan
sayuran.

6.1.6 Mengaplikasikan unsur seni dan Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
prinsip rekaan dalam penghasilan 5 teknik dalam menggunakan unsur seni dan rekaan dalam
karya penghasilan karya.

6.1.7 Mempamerkan hasil karya


Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan maksud
6
hasil karya menggunakan bahasa seni visual.

45
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

46
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

7.0 KOMUNIKASI VISUAL

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

7.1 Komunikasi Murid berupaya:


visual melalui 1 Menyebut maksud poster dan jenis-jenis poster.
poster 7.1.1 Mendefinisikan poster.

7.1.2 Menyatakan jenis poster.


Memahami dan menyenaraikan alat, bahan, proses dan
7.1.3 Menyenaraikan alat, bahan, 2
teknik dalam aktiviti membuat poster.
proses dan teknik dalam aktiviti
membuat poster.

7.1.4 Menghasilkan poster dengan reka Menghasilkan poster dengan reka letak tipografi, imej dan
3
letak tipografi, imej dan warna warna yang sesuai dengan contoh lukisan.
yang sesuai.

7.1.5 Mengaplikasikan unsur seni dan


prinsip rekaan dalam penghasilan Memanipulasikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
4
karya. penghasilan karya.

7.1.6 Mempamerkan hasil karya.


Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan
5 teknik dalam menggunakan unsur seni dan rekaan dalam
penghasilan karya.

Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan maksud


6
hasil karya menggunakan bahasa seni visual.

47
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

48
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

8.0 KRAF TRADISONAL

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

8.1 Projek kraf Murid berupaya:


anyaman 1 Menyebut maksud kraf anyaman dan jenis-jenis anyaman.
8.1.1 Mendefinisikan anyaman.

8.1.2 Menyatakan jenis anyaman.


Memahami dan menyenaraikan alat, bahan, proses dan
8.1.3 Menyenaraikan alat, bahan, 2
teknik dalam aktiviti membuat anyaman.
proses dan teknik dalam aktiviti
membuat anyaman.

8.1.4 Menghasilkan anyaman dengan


Menghasilkan anyaman dengan reka letak imej
reka letak imej dan warna yang 3
menggunakan gabungan warna yang bersesuaian.
sesuai.

8.1.5 Mengaplikasikan unsur seni dan


prinsip rekaan dalam penghasilan Memanipulasikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam
karya. 4
penghasilan karya.
8.1.6 Mempamerkan hasil karya.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5 teknik dalam menggunakan unsur seni dan rekaan dalam
penghasilan karya.

Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan maksud


6
hasil karya menggunakan bahasa seni visual.

49
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

50
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

9.0 FOLIO

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

9.1 Folio seni Murid berupaya:


halus 1 Mendokumentasikan folio seni halus.
9.1.1 Mendokumentasikan hasil karya

9.1.2 Membuat urutan penghasilan


karya dalam folio seni halus
2 Membina urutan penghasilan karya dalam folio seni halus.
9.1.3 Menjelaskan karya melalui
menyusun mengikut kandungan
tugasan yang ditetapkan

9.1.4 Mempersembahkan karya dengan 3 Menjelaskan susunan karya mengikut kandungan tugasan.
bahasa seni visual

Memanipulasikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam


4
penghasilan dan penyusunan folio mengikut kreativiti.

Menzahirkan idea secara kreatif melalui media, proses dan


5 teknik dalam menggunakan unsur seni dan rekaan dalam
penghasilan karya.

Mempamerkan hasil karya dan dapat menjelaskan maksud


6
hasil karya menggunakan bahasa seni visual.

51
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

PANEL PENGGUBAL

1. Salehah binti Abd. Rahman Bahagian Pembangunan Kurikulum


2. Abd. Rasid bin Hj Jali Bahagian Pembangunan Kurikulum
3. Haris bin Yusof Bahagian Pembangunan Kurikulum
4. Abd Wahab bin Hassan Bahagian Pembangunan Kurikulum
5. Dr. Harleny binti Abd Arif Bahagian Pembangunan Kurikulum
6. Fatimah Ngui binti Abdullah SMK Tasik Damai, Ipoh, Perak
7. Zainol bin Hussain SMK Padang Polo, Pulau Pinang
8. Zawawi bin Abdullah SMK Kg. Jawa, Kelang, Selangor

Turut Menyumbang

1. Dr. Mohd Anuar bin Abdullah IPG Kampus Ipoh, Perak


2. Suzita binti A. Baki IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
3. Salomi binti Naim SMK Tun Mutahir, Melaka
4. Abd Wahab bin Akelah SMK Sungai Rambai, Melaka
5. Mohd Hisyam bin Awaludin SMK Rahmat, Melaka
6. Helmi bin Ahmad SMK Sungai Besar, Selangor

52
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

PENGHARGAAN

Penasihat
Dr. Sariah binti Abd. Jalil - Pengarah
En. Shamsuri bin Sujak - Timbalan Pengarah
Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah

Penasihat Editorial
Dr. Aazmi bin Shahri - Ketua Sektor
En. Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor
Tn. Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor
Hajah Chetrilah binti Othman - Ketua Sektor
Pn. Zaidah binti Mohd. Yusof - Ketua Sektor
En. Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor
En. Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor

53