You are on page 1of 3

MAKALAH AGAMA ISLAM

AKHLAK DAN TASAWUF

NAMA : NUR FAJRI ALAMSYAH


NPM :4315210090

1
JURUSAN TEKNIK MESIN
UNIVERSITAS PANCASILA
DAFTAR ISI

Halaman Judul...........................................................................................................................i

Kata Pengantar.........................................................................................................................ii

Daftar Isi.................................................................................................................................iii

BAB I Pendahuluan..................................................................................................................1

A.............................................................................................................Latar Belakang
......................................................................................................................................1
B..........................................................................................................................Tujuan
......................................................................................................................................1

BAB II Akhlak..........................................................................................................................2

A.......................................................................................................Pengertian Akhlak
......................................................................................................................................2
B............................................................................................................Sumber Akhlak
......................................................................................................................................4
C................................................................Ciri dan Macam-macam Akhlakul Karimah
......................................................................................................................................6
D..............................................................Ancaman Akhlak dalam Kehidupan Modern
....................................................................................................................................10
E.............................................................................Ruang Lingkup kajian Ilmu Akhlak
....................................................................................................................................11
F..............................................................................................Akhlak Secara Universal
....................................................................................................................................13
G.............................................................................Manfaat Mempelajari Ilmu Akhlak
....................................................................................................................................14

BAB III Tasawuf....................................................................................................................15

2
A......................................................................................................Pengertian Tasawuf
....................................................................................................................................15
B.......................................................................................................Asal Usul Tasawuf
....................................................................................................................................16
C...................................................................................Hubungan Akhlak dan Tasawuf
....................................................................................................................................21
D............................................................................................................Tujuan Tasawuf
....................................................................................................................................22

BAB IV Penutup.....................................................................................................................23

A..................................................................................................................Kesimpulan
....................................................................................................................................23

Daftar Pustaka........................................................................................................................24