CANCELARIA DE STAT f O CYAAPCTBEHHAfl KAHUEruI PVIA

A REPUBLICII MOLDOVA
PE CTIYE JII,IKI,I MO JINOB A
Reprezentantul Guvernului in teritoriu
llpe4crannrelr llpanureJrbcrBa B
OFICIUL TERITORIAL CHISINAU Teppr,rTopr4r,r
TEPPI4TOPI4AJIbHOE EIOPO KIIIIII4H3Y
NID -200 4, Republica Moldova
gtefan cel Mare,lg0, mun. Chiginf,u, MA-200 4, pecny6rulxa MonAona
-bd. 6yn. IIIreQan vel Mape,lg0, uyn. Kluranrey,
tel.: +37 3 -22-27 B-89 7, fax: +37 3 _22_2j 8 _8g
I ret.: +37 3 -22-27 B-89 l, qaKc: +37 3_22_27 g_gg l
Nr.
din

Grupului de petilionari ;
DIui Vitalie SPRNCEANA
Dnei Litia NENESCU
Dlui Alexandru MUNTEANU
mun. Chi;indu, bd. $tefan cel Mare;i Sfint,
134, cp. 225, MD_2012

Pentru informare.. Domnului Valentin GUZNAC,
Secretar general adjunct al Guvernului
mun. Chi;indu, piala Marii Adundri Nalionale
I
Dvs., inregistratd in cancelaria Oficiului cu

Chiqindu nr. lll8 din 31.10.2017, remisd
c
informdm urmdtoarele.

Chigindu nr. lllg din 3!.10.2017
udespre
iliar la Catedrala Mitropolitana ,,AA;tir"o
Scuarul Cotedralei,, gi a constatat cd a fost

ul teritorial Chiqindu a notificat decizia
alin. (l) $i (2) al Legii nr.436-
licd locald. in cazul in care
ul va contesta in instanla de
ul art.16 alin.(l), al Legii nr.793 din
"Persoqne care se considerd
vdtdmatd
-un act administrativ nu este mullumitd
Si
u nu q primit nici un rdspuns tn termenul
pentru anularea, tn tot sau tnparte,
"r:::::::,r: ;::i:l:, l:rr::rf"r:i:;"rYffi:{:,
Anexd: Notificarea nr. 1304/or4-I969
din 27.r.2017- Iex.

$eful Oficiului
Ghenadie IURCO
CANCELARIA DE STAT f o cl-.lAP c TBE HrIAq KArrqEJrflPr{rI
A REPUBLICI MOLDOVA P E C rr}aE JrrLKVr M O nAO B A

Reprezentantul Guvernului in teritoriu llp e4cranurenb llpaBlrreJlbcrBa B

OFICIUL TERITORIAL CHISINAU reppr{ropI4pI
TEPPI,IT O PI,IAJIb HO E E IOP O KI4IIII,IH3 Y

ID-2004. Republica
loldor a

hd St+fen eal Merp 180. mun Chisinau.
tel'. +31 3 -22-278-89 1. fax: -3 l3 -21-:. I-I 9 i

Consiliul municipal Chiqinlu
mun. Chi;ind.u, bd. $ttftn cel Mare ;i Sfdnt, 83, MD-2012

NOTIFICARE

Prin prezenta, in temeiul aft. 63 ;i 64 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind
administralia publicd locaI6, precum Ei in temeiul prevederilor Regulamentului cu
privire la organizarea gi funclionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat,
aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 845 din 18.12.2009, Oficiul Teritorial Chisindu
aI Cancelarieir de Stat a efectuat controlul obligatoriu de legalitate a deciziei
Consiliului municipal Chiqindu nr. 11/B din 31.10.2017 ,despre conceplia privind
construirea unui bloc auxiliar la Catedrala Mitropolitand ,,I{a;terea Dontnului" si a
unui grup sanitar public in Scuarul Catedralei".
Ca urmare a exercitdrii controlului asupra actului indicat, au fost constatate
abateri de la urmdtoarele orevederi lesale:
in conformitate cu prevederile-art. 8 alin.(3) din Legea nr.436 din 28. 12.2006
privind administrali4 publicd 1oca15 ,,Proiectele de decizii ale consiliului local se
consultd public, tn conformitute cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de
cdtre fiecare autoritate reprezentativd ,si deliberativd a populaliei unitdlii
administrativ - teritoriale de nivelul intti sau al doilea, dupd cez."
De asemenea art. 32 din Legea Nr. 317 din t8.07.2003 privind actele
normative ale Guvernului gi ale altor autortta\i ale administraliei publice centrale qi
locale, prevede edi ,, (l) Proiectul de act norntutiv se elaboreuzd tn cdteva etupe
consecutive, conform regulilor Si normelor tehnicii legislutive. (2) Elaborares
proiectului de act normativ include. a) examinarea propunerilor, docuntentarea ;i
luarea deciziei corespunzdtoare; b) asigurarea tehnicd, organizatoricd Si financiard
a procesului elabordrii; c) determinareq conceptelor Si noliunilor ce vor fi utilizate
tn proiect; d) tntocmirea textului; e) fundamentarea; fl avizurea, consultarea
publicd Si expertixa; g) definitivarea. "
TotodatS, art.38 alin (1) qi alin. (4), prezentalege, prevede c6": " inainte de afi
prezentat spre uprobure organului contpetent, proiectul de act normutiv se avizeazd
in mod obligatoriu de autoritd[ile Si instituliile implicate direct ln solulionqrect
problemelor incluse fn proiect, de alte autoritdli Si institulii interesate, de autoritdlile
in a cdror sarcind este pusd avizarea obligatorie, precum Si se consultd public.
Consultareu proiectului de act normativ cu pdrlile interesate se efectueazd tn
conformitate cu Legea nr. 239-XW din 13 noiembrie 2008 privind transparenla tn
pricesul decizional si cu procedurile stobilite de Guvern"
Astfel, Legei Xr. Z:q din 13.11.2008 privind transparenla in procesul
decizional, in art]3 alin. (a) stabileqte expres cd.,,Autoritdlile publice vor consulta
cetdlenii, asocialiile constituite fit corespundere cu legea, alte pdrli interesate tn
privinla proiectelor de acte norntative, administrative care pot avea impact social,
-economii,
de mediu (asupra modului de viald Si drepturilor omului, asupra culturii,
sdndtdlii Si protecliei sociale, asupra colectivitdlilor locale, serviciilor publice)'"
De asemen.u pr"rr"derile art.7 alin (1) stipuleazd cd. "Autoritdlile publice stnt
obligate, dupd caz, sit tntreprindd mdsurile necesare pentru asigurareu
pottnntAtrilor de participare u cetdlenilor, a asocialiilor constituite tn corespundere
^cu
legea, a altor pdrli interesate la procesul decizional, inclusiv prin:a) diseminarea
idormatriei referitoare la progranxele (planurile) anuale de activitate prin plasarea
acestora pe pagina web oficiald a autoritdlii pubtice, prin afisarea lor la sediul
acesteia tntr-un spaliu accesibil publicului Si/sau prin difuzarea lor in mass-media
centrald sau locald, dupd caz; b) informarea, tn modul stabilit, ctsuprq organizdrii
procesului decizional; r) institulionalizarea mecanismelor de cooperare Si de
parteneriat ct) Societatea;d) receplionareq Si examinqreQ recomanddrilor cetdlenilor,
asocialiilor constituite in corespunde're cu legea, ale altor pdr{i interesate in scopul
utilizdrii lor la elaborarea proiectelor de decizii;e) consulturea opiniei tuturor
pdrlilor interesate de examinarea proiectelor de decizii, conform prezentei legi."
Iar conform art. 11 alin (t) qi 7221,din legea sus numitd: "Consultarea
cetdlenilor, asocialiilor constituite tn corespundere cu legea, altor pdrli interesate se
asigurd de cdtre autoritatea publicd responsabild de elaborarea proiectului de
decizie prin urmdtoarele modalitdtri; dezbateri publice, audieri publice, sondaj de
opinie, referendum, solicitarea opiniilor experlilor in domeniu, crearea grupurilor de
lucru permanente sau ad-hoc cu participarea reprezentanlilor societdlii civile.
(2')
stnt fdcute publice cu cel ile lucrdtoure tn de
proiectului de decizie.
Prevederile respective sunt prevazute
prevdzute S1 tn pct. IT7/ SI
qt m Et 2U
20 ale Kegulamentulul cu
aIe Regulamentului
privire la procedurile de consultare publicd cu societatea civild in procesul decizional,
aprobat prin HotdrArea de Guvern Nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul
de consultare publicd cu societatea civild in procesul decizional.
Prcctzdm cd, art. 14 din Legea privind transparenla in procesul decizional
statueazd c6:,, in cazul situafiilor excepfionale, al cdror regim este stabilit de lege,
precum gi in cazul actelor ce urmeazd, a fi adoptate de Comisia Electorald Centrald in
perioada electorald, proiectele de decizii urgente pot fi supuse elaboririi qi
adoptirii fird respectarea etapelor prev[zute de prezenta lege.
tarea necesitdtii de a ad, im de

interesate va-fi adusd la cunostinta publicului in termen de cel mult I0 zile lucrdtoare
de la n Dlasare ina web a autoritdtii qre la
centt'a/d sau locald, dupd caz. "
In altd ordine de idei, atragematentia cd Ansamblul Catedralei "Nagterea
Domnulul" teprezintd un monument ocrotit de stat, de importanld nafionald, inclus tn
Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotdrirea
Parlamentului Nr. 1531 din 22.06.1993 pentru punerea in aplicare a Le_eii privind
ocrotirea monumentelor.
Iar conform art. 16, alin. (2) din Legea Nr. 1530 drn 22.06.1993 privind
ocrotirea monumentelor; ,,Metodologiile, normativele Si reglementdrile din domeniul
ocrotirii monun'tentelor, proiectele cle interveitrii la monumentele cle istorie, artd
Si
arhitecturd Si in zonele lor de proteclie, tn zonele construite cu stutut de monument
stnt aprobate confornr etapelor de execulie (scttild cle proiect Si proiect de execulie)
de cdtre Ministerul Culturii tn baza avizului Consiliului Nalionil ol Moruntentelor
fstorice."
Prin urmare concluzionim cd, decizia Consiliului municipal Chiginau nr, 11/g
din 3l'10.2017 a fost adoptatd cu incdlcarea procedurii, intruc6t nu a fost supusd
consultdrilor publice, care reprezintd o etapd, obligatorie a elabordrii aciului
administratiy, or in cazul adoptdrii in regim de urgenld, in conformitate cu articolul
de mai sus, la materialele aferente deciziei lipsegte argument area neaesitelii
adopt6rii
deciziei, fdrd consultar ea cetdlenilor.
In contextul celor expuse, in temeiul prevederilor art. 68 alin (1) qi (2) din
Legea nr. 436 din 28 decembri e 2006 privind administralia publi cd, Iocald., precum qi
.organi
pct' 9 subpct. 2 lit. a) din Regulamentul cu privire la zarea qi func1io nuriu
oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotirirea Guvernului nr. g45
din 18.r2.2009, oficiul Teritorial chiEin[u al cancelariei de stat
SOLICITA:'
1. Examinarea prezentei notificdri in vederea intreprinderii,masurilor privind
reexaminarea si abrogarea in intregime a Deciziei Consiliului municipul
CiiEindu
nr' 1l/8 din 31.10.2017 ,,despre concepliuprivind construirea unui bloc auxiliur Ia
Catedrala Mitropolitand ,,Nasterea Domnului"
Fi a unui grup sanitur public tn
Scuurul Cutedrulei".
2. Informarea Oficiului Teritorial Chisindu despre rezultatele examindrii.
in
termen de 30 de zile.

$ef al Oficiului teritorial ChiSiniu Ghenadie IURCO

Ex:Doina BUMBU
TeI: 0 22 23 3304

ID-2004. Republica ","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/366022351","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=366022351&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://ru.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://ru.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://ru.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://ru.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://ru.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://ru.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://ru.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[389480741,382332951,371139409,368996422,366990363,379402981,373951476,376175779,386398497,387046791,365864541,366976858,366923008,367854739,366022193,339313778,350172139,360744968,357582160,363850084,343996974,355726027,362664504,356809576,351868965,344042058,358412353,347007887,355726050,239488191,282766939,263504218,253264900,212863738,244157917,224258670,225916486,238704340,224355300,224369806,224419023,163646054,239588474,202691564,211302755,182553141,224410295,293461549,234028503,224349281,224326250,224426877,273440534,273582508,254039238,182565115,337536061,249309502,224306619,235583696,250006950,224248577,231689346,224285255,224252178,235411767,163580087,224270540,249308781,182546874,163603389,163647832,224266633,182522032,216442529,249308236,163564256,224248520,163579056,182560283,246897514,163652327],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"0NEty418Xq5wXfAZhinwkxNE62I=","module_id":"GM25ku6tiEpDFFTRarJX9M1fvBQ=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[239488191,282766939,263504218,253264900,212863738,244157917,224258670,225916486,238704340,224355300,224369806,224419023,163646054,239588474,202691564,211302755,182553141,224410295,293461549,234028503,224349281,224326250,224426877],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"0NEty418Xq5wXfAZhinwkxNE62I=","module_id":"FqjFDjWehsdQcTfllMQV9oatOew=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[273440534,273582508,254039238,182565115,337536061,249309502,224306619,235583696,250006950,224248577,231689346,224285255,224252178,235411767,163580087,224270540,249308781,182546874,163603389,163647832,224266633,182522032,216442529,249308236,163564256,224248520,163579056,182560283,246897514,163652327],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"0NEty418Xq5wXfAZhinwkxNE62I=","module_id":"KVP+80vmP2SiE2aPXA+VPLOvYX8=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[389480741,382332951,371139409,368996422,366990363,379402981,373951476,376175779,386398497,387046791,365864541,366976858,366923008,367854739,366022193,339313778,350172139,360744968,357582160,363850084,343996974,355726027,362664504,356809576,351868965,344042058,358412353,347007887,355726050],"title_link":null,"title":"More From Vitalie Sprinceana","track_opts":{"compilation_id":"0NEty418Xq5wXfAZhinwkxNE62I=","module_id":"eHrq9xlKN9i6j1gmChfU0vpHf00=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1539678559?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1539678559?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QdjskMle0/2NXzASX8OL5qEXD28="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1539684141?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1539684141?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3YAOXqT9IhD8JajvDTNd/PEc7D8="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1539685724?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1539685724?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mbWMdJRgpT4uCjXpR0mn5inRDOA="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1539690193?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1539690193?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VpdgrVHprPPGrKmtfrnf4eIpRJU="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1539677564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1539677564?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/R+RWJhsBfm2KZ/DX+6pwWOzxyc="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1539676950?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1539676950?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Fx8FoCjWzWRZJJtpPvhTn6bLYT4="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"163652327":{"type":"book","id":163652327,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163652327/149x198/c58ead6906/1539692257?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163652327/298x396/2cf0dfa49f/1539692257?v=1","title":"Billy Lynn's Long Halftime Walk: A Novel","short_title":"Billy Lynn's Long Halftime Walk","author":"Ben Fountain","tracking":{"object_type":"document","object_id":163652327,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gSy9f0U15YaOw0bUG+g62KLjveY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163652327/Billy-Lynn-s-Long-Halftime-Walk-A-Novel","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1539678027?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1539678027?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fjgaRBMs8efBYL6aVE/N07ygwsM="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1539685580?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1539685580?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gOeDmRu5sMa09JlFBGBmlbvQekg="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1539684300?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1539684300?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Vf8xvzUSGNySh6AjU00hGQ5TVIg="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1539682299?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1539682299?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"r2UQnCTcOaNIuTbxvHB9Q7ae0rs="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1539683319?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1539683319?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q0YgFTNA7Vd5PmEPbD2QtoQDe1Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1539687372?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1539687372?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oZQ6WQunY8KmXu+X568MOH6viIw="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1539688681?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1539688681?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tqaOIMuJh5H8gN9YfG5Fu+4ViXI="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1539686327?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1539686327?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SI4/pyT/m8wnkTLZ8CdCAdLqGv0="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1539679194?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1539679194?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4gO84xyTfCiEgWL7zkDqieyEeqs="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1539689492?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1539689492?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"M+d7DEM6aX6VNAEHuMu/Q8SXxAk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1539675005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1539675005?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wDqrj9L0hxh4azeVADj9XUd+HV8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1539680766?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1539680766?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NQiZRw5hel4clyVEpG3urPZ4bek="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1539692711?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1539692711?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xGsZ5pwws1RK0gv6wiY0GxPFl0o="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1539693034?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1539693034?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"znOMbQtaRXPjfMrfIPBZc8F78lE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1539692156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1539692156?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"924HhBNYw8RFyseaIzBw2sAmnhk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1539674858?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1539674858?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iFM/2+gVlq1rkZEOUA3HttskLls="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1539689274?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1539689274?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ArJBoUPPJ6Ny7aTmLxpaL7C0TBg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1539685752?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1539685752?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yzHZWlFQplEscp8+NvOW6Sx4+sw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1539694184?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1539694184?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jRvJz4nC5xdI9ltS8dxq/7QXjBk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1539682261?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1539682261?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8mkdqZ0zztV4ORDpOe66T5OWcM4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1539682387?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1539682387?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9nr0ASOKRw85SYoQEKdwYWs1LJQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1539681694?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1539681694?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dwzEmVGt0GO7PoeKYjYYp0eVLsQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1539681871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1539681871?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bxiEC6hGaCM5bLiX4uf7/8Kc3y0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1539679227?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1539679227?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wvlr4IV1HvJb8+d8NOTFkQEcczE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1539684951?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1539684951?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"23234x3dYIS23mre/a3187misW8="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1539675254?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1539675254?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Z5iwA0Imqgsi1wHYB+lC9InWI3g="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1539687394?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1539687394?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/vbD3UUlcGzv9y5g1NR2+YiJVkI="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1539681541?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1539681541?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qkS5b7ESDHd9i9cn0+eLyq3t4jY="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1539688611?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1539688611?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B6ExXHOxq5Jbu3py0K2Ut6tIncM="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1539684007?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1539684007?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z3wnd01VEUgGgo2jkXwT2jN7E8U="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1539678483?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1539678483?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OcmUgVywTk2YQixAiHbkNKSt4wE="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1539689194?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1539689194?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EYqwpM9ZDGbDVODkG2dV8Fu/sRk="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1539679391?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1539679391?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jywTSdvY4h4RLdwiug5+21Vegyk="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1539690643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1539690643?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Czwhb9nWDB5bjU3O3Q17BFhXl04="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1539679441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1539679441?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DKBt5BVlMVewH7bj5zMK7nRMisM="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1539687035?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1539687035?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+nMyvvX5mkx6spoP4timBYAv+Pg="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1539679970?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1539679970?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Wpap1pJRfPeda0M2azqKkMAappA="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1539680026?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1539680026?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zId93yvbqIXe92CD2issV42cPYI="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1539689043?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1539689043?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3WfxceKrjIkjHAqsUrhsg5WqDQc="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1539684824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1539684824?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GlMwh/NdnclTrN3k56olbD+NMDE="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1539687041?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1539687041?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6Hxp37NR4Lp3gP1+vl9DdLW1WnE="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1539686497?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1539686497?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1QoR6hTSKwa+qb5SW5pOeOJhrFk="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1539683142?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1539683142?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AHOMJ6ieRGDqtJbr/QeWM9VHYmM="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1539686765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1539686765?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pe9UI8tfAKLdJ/49Xt+PXdYgspI="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1539682716?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1539682716?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pI8PbRYS6Vc62/Hz0DuKfhJNZzo="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1539690274?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1539690274?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VGICFudFzVuoX32tHJ93f0cNDzg="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null},"339313778":{"type":"document","id":339313778,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339313778/149x198/81f282cdf6/1487090058?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/339313778/298x396/b1bfa0fd90/1487090058?v=1","title":"Glume.docx","short_title":"Glume.docx","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":339313778,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Gv90mqRb56sKAQISquVd1zIcJIA="},"url":"https://www.scribd.com/document/339313778/Glume-docx","top_badge":null},"343996974":{"type":"document","id":343996974,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343996974/149x198/e4f5754142/1491309774?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343996974/298x396/ff1703ab66/1491309774?v=1","title":"x Petrol-CMC","short_title":"x Petrol-CMC","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":343996974,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4KVJqq7mohW4CxlnxSWPROss+Zs="},"url":"https://www.scribd.com/document/343996974/x-Petrol-CMC","top_badge":null},"344042058":{"type":"document","id":344042058,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/344042058/149x198/ce0aa9513b/1491336995?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/344042058/298x396/7e6eb6aa42/1491336995?v=1","title":"Decizia CMC 6.5 Din 02.10.14","short_title":"Decizia CMC 6.5 Din 02.10.14","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":344042058,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CAYUuq5nf/GCFbClTPVjtcdeK0g="},"url":"https://www.scribd.com/document/344042058/Decizia-CMC-6-5-Din-02-10-14","top_badge":null},"347007887":{"type":"document","id":347007887,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/347007887/149x198/1f119e4c6a/1493714412?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/347007887/298x396/6a31cd66f9/1493714412?v=1","title":"contract parcari cu plata (primaria mun. chisinau Pl system)","short_title":"contract parcari cu plata (primaria mun. chisinau Pl system)","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":347007887,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gymE943Hdz4iTdAeTRjyNi04F/8="},"url":"https://www.scribd.com/document/347007887/contract-parcari-cu-plata-primaria-mun-chisinau-Pl-system","top_badge":null},"350172139":{"type":"document","id":350172139,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350172139/149x198/26c3981067/1496415779?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350172139/298x396/8be981edf0/1496415779?v=1","title":"Invitatie de Colaborare, scuarul Cuza Voda","short_title":"Invitatie de Colaborare, scuarul Cuza Voda","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":350172139,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0lH75Q1/289JfbOfFu6vX7/64Ic="},"url":"https://www.scribd.com/document/350172139/Invitatie-de-Colaborare-scuarul-Cuza-Voda","top_badge":null},"351868965":{"type":"document","id":351868965,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351868965/149x198/382e2bd568/1498025373?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351868965/298x396/25d2e2ee3e/1498025373?v=1","title":"consiliu arhitectural urbanistic Chisinau","short_title":"consiliu arhitectural urbanistic Chisinau","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":351868965,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y+JxWZnLru/5ik8oRiwo+0sUiEw="},"url":"https://www.scribd.com/document/351868965/consiliu-arhitectural-urbanistic-Chisinau","top_badge":null},"355726027":{"type":"document","id":355726027,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/355726027/149x198/37b2500457/1502163320?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/355726027/298x396/46b016dade/1502163320?v=1","title":"Bugetul Civil - Rezultate_aplicatii_site","short_title":"Bugetul Civil - Rezultate_aplicatii_site","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":355726027,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l3SlVqt4k7/NNKNGOYFJ5tZUXGA="},"url":"https://www.scribd.com/document/355726027/Bugetul-Civil-Rezultate-aplicatii-site","top_badge":null},"355726050":{"type":"document","id":355726050,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/355726050/149x198/bf64e7eec8/1502163327?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/355726050/298x396/ee4029a519/1502163327?v=1","title":"Prezentare Rezultate Bugetare Civila","short_title":"Prezentare Rezultate Bugetare Civila","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":355726050,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"876hF9flY5h1GQ8CO9qVJtmGriU="},"url":"https://www.scribd.com/document/355726050/Prezentare-Rezultate-Bugetare-Civila","top_badge":null},"356809576":{"type":"document","id":356809576,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/356809576/149x198/efa0feac25/1503456673?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/356809576/298x396/c02ba62573/1503456673?v=1","title":"Bugetul Civil - List Final","short_title":"Bugetul Civil - List Final","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":356809576,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VQ1ScV2WwxyyU18U/45wU1BRGRI="},"url":"https://www.scribd.com/document/356809576/Bugetul-Civil-List-Final","top_badge":null},"357582160":{"type":"document","id":357582160,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/357582160/149x198/edd32d0668/1504069229?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/357582160/298x396/3316b552c2/1504069229?v=1","title":"Formular","short_title":"Formular","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":357582160,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1FLH58p55XPlNLZj+H8kPvF7kaQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/357582160/Formular","top_badge":null},"358412353":{"type":"document","id":358412353,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/358412353/149x198/0cb5812652/1505156061?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/358412353/298x396/0d68b16f8d/1505156061?v=1","title":"Vizita lui Jan T. Gross la Chisinau ","short_title":"Vizita lui Jan T. Gross la Chisinau ","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":358412353,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q/7mBLh8YSi8dNAi7boKuxsJI5c="},"url":"https://www.scribd.com/document/358412353/Vizita-lui-Jan-T-Gross-la-Chisinau","top_badge":null},"360744968":{"type":"document","id":360744968,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360744968/149x198/5ebf434031/1507184804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360744968/298x396/3cfc64f6e2/1507184804?v=1","title":"Demers Prim Ministru_Palatul Feroviarilor","short_title":"Demers Prim Ministru_Palatul Feroviarilor","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":360744968,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"e3up/M9t+8KcSa26Ch8LWk/DvgE="},"url":"https://www.scribd.com/document/360744968/Demers-Prim-Ministru-Palatul-Feroviarilor","top_badge":null},"362664504":{"type":"document","id":362664504,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/362664504/149x198/621dc2930e/1509007023?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362664504/298x396/e1a0e10b6f/1509007023?v=1","title":"Regulamentul privind Bugetarea Civila in mun. Chisinau","short_title":"Regulamentul privind Bugetarea Civila in mun. Chisinau","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":362664504,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zpvSE9xGs1xJMYotPctWkpMQYUs="},"url":"https://www.scribd.com/document/362664504/Regulamentul-privind-Bugetarea-Civila-in-mun-Chisinau","top_badge":null},"363850084":{"type":"document","id":363850084,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363850084/149x198/d88e36be5f/1510148665?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363850084/298x396/e907c09b85/1510148665?v=1","title":"raspuns al ministerul justitiei","short_title":"raspuns al ministerul justitiei","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":363850084,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LRe8NWVG+s/xs1lzfCViFolFYz0="},"url":"https://www.scribd.com/document/363850084/raspuns-al-ministerul-justitiei","top_badge":null},"365864541":{"type":"document","id":365864541,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/365864541/149x198/d40b6c1768/1511975423?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/365864541/298x396/92e4570d76/1511975423?v=1","title":"eee.docx","short_title":"eee.docx","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":365864541,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"89Mhnsplm7AdwJRRqSfRKP6Xe7s="},"url":"https://www.scribd.com/document/365864541/eee-docx","top_badge":null},"366022193":{"type":"document","id":366022193,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/366022193/149x198/e3ef43167b/1512122252?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/366022193/298x396/a290900b42/1512122252?v=1","title":"Raspunsul Consiliului National pentru Monumente Istorice","short_title":"Raspunsul Consiliului National pentru Monumente Istorice","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":366022193,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ys66BdkghnTri692GpUEGg09CMI="},"url":"https://www.scribd.com/document/366022193/Raspunsul-Consiliului-National-pentru-Monumente-Istorice","top_badge":null},"366923008":{"type":"document","id":366923008,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/366923008/149x198/e6b7f8cb4a/1513026132?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/366923008/298x396/7a5f7d910b/1513026132?v=1","title":"Psiholog.docx","short_title":"Psiholog.docx","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":366923008,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TNtKmseeAAXxHpGZF1IK+h+IV4A="},"url":"https://www.scribd.com/document/366923008/Psiholog-docx","top_badge":null},"366976858":{"type":"document","id":366976858,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/366976858/149x198/4276cb4675/1513076538?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/366976858/298x396/fb8adb00ac/1513076538?v=1","title":"Raspunsul Directiei Generale Arhitectura, Urbanism si Relatii Funciare_scuarul catedralei","short_title":"Raspunsul Directiei Generale Arhitectura, Urbanism si Relatii Funciare_scuarul catedralei","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":366976858,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IwNyqg5Oy0W3np2JU0LOl+3D/MY="},"url":"https://www.scribd.com/document/366976858/Raspunsul-Directiei-Generale-Arhitectura-Urbanism-si-Relatii-Funciare-scuarul-catedralei","top_badge":null},"366990363":{"type":"document","id":366990363,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/366990363/149x198/b44a85a0c2/1513088488?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/366990363/298x396/ea0f9cde52/1513088488?v=1","title":"Barcelona en Comu: Cum să luăm orașul înapoi","short_title":"Barcelona en Comu","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":366990363,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Xuo4uYoE+F5Nix0eHQduQyhR8+8="},"url":"https://www.scribd.com/document/366990363/Barcelona-en-Comu-Cum-să-luăm-orașul-inapoi","top_badge":null},"367854739":{"type":"document","id":367854739,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/367854739/149x198/2176f4cbf9/1514222773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/367854739/298x396/fe78ba13eb/1514222773?v=1","title":"Proiectul Regulamentului privind activitatea Consiliul municipal de Participare (CMP)","short_title":"Proiectul Regulamentului privind activitatea Consiliul municipal de Participare (CMP)","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":367854739,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i91pQUi0BgpRkQgAfCyJuEazcUg="},"url":"https://www.scribd.com/document/367854739/Proiectul-Regulamentului-privind-activitatea-Consiliul-municipal-de-Participare-CMP","top_badge":null},"368996422":{"type":"document","id":368996422,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/368996422/149x198/34b2cee6be/1515765582?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/368996422/298x396/0877b8a74c/1515765582?v=1","title":"Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle","short_title":"Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":368996422,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vp4Bp0jqhnfwPCN1AxuhmV773Ow="},"url":"https://www.scribd.com/document/368996422/Nous-defendons-une-liberte-d-importuner-indispensable-a-la-liberte-sexuelle","top_badge":null},"371139409":{"type":"document","id":371139409,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/371139409/149x198/ae65a2d329/1518184871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371139409/298x396/65e8085474/1518184871?v=1","title":"Regulamentul Bugetului Civil (Participativ) în Chișinău, 2018","short_title":"Regulamentul Bugetului Civil (Participativ) în Chișinău, 2018","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":371139409,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BaNFgXxr/Rz2qYc1DZc8EbZ3Y2A="},"url":"https://www.scribd.com/document/371139409/Regulamentul-Bugetului-Civil-Participativ-in-Chișinău-2018","top_badge":null},"373951476":{"type":"document","id":373951476,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373951476/149x198/0bb155e8b7/1537967397?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373951476/298x396/395d703127/1537967397?v=1","title":"Branduri Internaționale și muncitori locali: o cartografiere a industriei de îmbrăcăminte și încălțăminte în Republica Moldova","short_title":"Branduri Internaționale și muncitori locali","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":373951476,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cSN6xjsHHX2o902NrJcYGTV6Teg="},"url":"https://www.scribd.com/document/373951476/Branduri-Internaționale-și-muncitori-locali-o-cartografiere-a-industriei-de-imbrăcăminte-și-incălțăminte-in-Republica-Moldova","top_badge":null},"376175779":{"type":"document","id":376175779,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/376175779/149x198/d387208589/1523523005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376175779/298x396/74944b7598/1523523005?v=1","title":"Petiție Scuarul lui Mos Craciun","short_title":"Petiție Scuarul lui Mos Craciun","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":376175779,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hXBZLgJeh2uKDbyMxxarHGJumWY="},"url":"https://www.scribd.com/document/376175779/Petiție-Scuarul-lui-Mos-Craciun","top_badge":null},"379402981":{"type":"document","id":379402981,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379402981/149x198/104ad1e4df/1526479361?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379402981/298x396/a79653bcdc/1526479361?v=1","title":"Solicitare anulare discutii publice Gaudeamus","short_title":"Solicitare anulare discutii publice Gaudeamus","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":379402981,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MP64HSngqmW77/mAsv85iBmwquI="},"url":"https://www.scribd.com/document/379402981/Solicitare-anulare-discutii-publice-Gaudeamus","top_badge":null},"382332951":{"type":"document","id":382332951,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/382332951/149x198/5dd71e4940/1529666357?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/382332951/298x396/a94ad9fc02/1529666357?v=1","title":"Italia.docx","short_title":"Italia.docx","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":382332951,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"afHC7Vyy6u6Hc6XIaim7bvRYZKo="},"url":"https://www.scribd.com/document/382332951/Italia-docx","top_badge":null},"386398497":{"type":"document","id":386398497,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/386398497/149x198/f4ee9c127d/1534484481?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/386398497/298x396/331a76b4e4/1534484481?v=1","title":"Ziarul #ProtestPermanent. Nr. 1","short_title":"Ziarul #ProtestPermanent. Nr. 1","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":386398497,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PKgc67iusVkzTZjcOiVwobkiPDA="},"url":"https://www.scribd.com/document/386398497/Ziarul-ProtestPermanent-Nr-1","top_badge":null},"387046791":{"type":"document","id":387046791,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/387046791/149x198/be506b7594/1535250464?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/387046791/298x396/d2ec3aa77f/1535250464?v=1","title":"Protest Permanent ","short_title":"Protest Permanent ","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":387046791,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9/UUR7efUypcd3bc6+nJW3GMC6o="},"url":"https://www.scribd.com/document/387046791/Protest-Permanent","top_badge":null},"389480741":{"type":"document","id":389480741,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/389480741/149x198/cadb774cbb/1537967384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/389480741/298x396/84c474b705/1537967384?v=1","title":"Raport salariu de trai H&M","short_title":"Raport salariu de trai H&M","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":389480741,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"d8QQG4xeEyAevbWiyfni9PW9aGo="},"url":"https://www.scribd.com/document/389480741/Raport-salariu-de-trai-H-M","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/366022351","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=4Tp8mxCnXfdgDS9QdimGhH48PxQ%3D&authenticity_token=Bnjd4lmyo5Nz9HhhAGAREG9jxyUiLpNC0%2BLZ6KWPGOS117f41A4C%2FMGCYHUiUpdAb19X95r161QnqiGojliGNQ%3D%3D&expires=1540312092&wordDocumentId=366022351&wordUploadId=373324647"},"renewal_nag_props":null}-->
loldor a
hd St+fen eal Merp 180. mun Chisinau.
tel'. +31 3 -22-278-89 1. fax: -3 l3 -21-:. I-I 9 i

Consiliul municipal Chiqinlu
mun. Chi;ind.u, bd. $ttftn cel Mare ;i Sfdnt, 83, MD-2012

NOTIFICARE

Prin prezenta, in temeiul aft. 63 ;i 64 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind
administralia publicd locaI6, precum Ei in temeiul prevederilor Regulamentului cu
privire la organizarea gi funclionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat,
aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 845 din 18.12.2009, Oficiul Teritorial Chisindu
aI Cancelarieir de Stat a efectuat controlul obligatoriu de legalitate a deciziei
Consiliului municipal Chiqindu nr. 11/B din 31.10.2017 ,despre conceplia privind
construirea unui bloc auxiliar la Catedrala Mitropolitand ,,I{a;terea Dontnului" si a
unui grup sanitar public in Scuarul Catedralei".
Ca urmare a exercitdrii controlului asupra actului indicat, au fost constatate
abateri de la urmdtoarele orevederi lesale:
in conformitate cu prevederile-art. 8 alin.(3) din Legea nr.436 din 28. 12.2006
privind administrali4 publicd 1oca15 ,,Proiectele de decizii ale consiliului local se
consultd public, tn conformitute cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de
cdtre fiecare autoritate reprezentativd ,si deliberativd a populaliei unitdlii
administrativ - teritoriale de nivelul intti sau al doilea, dupd cez."
De asemenea art. 32 din Legea Nr. 317 din t8.07.2003 privind actele
normative ale Guvernului gi ale altor autortta\i ale administraliei publice centrale qi
locale, prevede edi ,, (l) Proiectul de act norntutiv se elaboreuzd tn cdteva etupe
consecutive, conform regulilor Si normelor tehnicii legislutive. (2) Elaborares
proiectului de act normativ include. a) examinarea propunerilor, docuntentarea ;i
luarea deciziei corespunzdtoare; b) asigurarea tehnicd, organizatoricd Si financiard
a procesului elabordrii; c) determinareq conceptelor Si noliunilor ce vor fi utilizate
tn proiect; d) tntocmirea textului; e) fundamentarea; fl avizurea, consultarea
publicd Si expertixa; g) definitivarea. "
TotodatS, art.38 alin (1) qi alin. (4), prezentalege, prevede c6": " inainte de afi
prezentat spre uprobure organului contpetent, proiectul de act normutiv se avizeazd
in mod obligatoriu de autoritd[ile Si instituliile implicate direct ln solulionqrect
problemelor incluse fn proiect, de alte autoritdli Si institulii interesate, de autoritdlile
in a cdror sarcind este pusd avizarea obligatorie, precum Si se consultd public.
Consultareu proiectului de act normativ cu pdrlile interesate se efectueazd tn
conformitate cu Legea nr. 239-XW din 13 noiembrie 2008 privind transparenla tn
pricesul decizional si cu procedurile stobilite de Guvern"
Astfel, Legei Xr. Z:q din 13.11.2008 privind transparenla in procesul
decizional, in art]3 alin. (a) stabileqte expres cd.,,Autoritdlile publice vor consulta
cetdlenii, asocialiile constituite fit corespundere cu legea, alte pdrli interesate tn
privinla proiectelor de acte norntative, administrative care pot avea impact social,
-economii,
de mediu (asupra modului de viald Si drepturilor omului, asupra culturii,
sdndtdlii Si protecliei sociale, asupra colectivitdlilor locale, serviciilor publice)'"
De asemen.u pr"rr"derile art.7 alin (1) stipuleazd cd. "Autoritdlile publice stnt
obligate, dupd caz, sit tntreprindd mdsurile necesare pentru asigurareu
pottnntAtrilor de participare u cetdlenilor, a asocialiilor constituite tn corespundere
^cu
legea, a altor pdrli interesate la procesul decizional, inclusiv prin:a) diseminarea
idormatriei referitoare la progranxele (planurile) anuale de activitate prin plasarea
acestora pe pagina web oficiald a autoritdlii pubtice, prin afisarea lor la sediul
acesteia tntr-un spaliu accesibil publicului Si/sau prin difuzarea lor in mass-media
centrald sau locald, dupd caz; b) informarea, tn modul stabilit, ctsuprq organizdrii
procesului decizional; r) institulionalizarea mecanismelor de cooperare Si de
parteneriat ct) Societatea;d) receplionareq Si examinqreQ recomanddrilor cetdlenilor,
asocialiilor constituite in corespunde're cu legea, ale altor pdr{i interesate in scopul
utilizdrii lor la elaborarea proiectelor de decizii;e) consulturea opiniei tuturor
pdrlilor interesate de examinarea proiectelor de decizii, conform prezentei legi."
Iar conform art. 11 alin (t) qi 7221,din legea sus numitd: "Consultarea
cetdlenilor, asocialiilor constituite tn corespundere cu legea, altor pdrli interesate se
asigurd de cdtre autoritatea publicd responsabild de elaborarea proiectului de
decizie prin urmdtoarele modalitdtri; dezbateri publice, audieri publice, sondaj de
opinie, referendum, solicitarea opiniilor experlilor in domeniu, crearea grupurilor de
lucru permanente sau ad-hoc cu participarea reprezentanlilor societdlii civile.
(2')
stnt fdcute publice cu cel ile lucrdtoure tn de
proiectului de decizie.
Prevederile respective sunt prevazute
prevdzute S1 tn pct. IT7/ SI
qt m Et 2U
20 ale Kegulamentulul cu
aIe Regulamentului
privire la procedurile de consultare publicd cu societatea civild in procesul decizional,
aprobat prin HotdrArea de Guvern Nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul
de consultare publicd cu societatea civild in procesul decizional.
Prcctzdm cd, art. 14 din Legea privind transparenla in procesul decizional
statueazd c6:,, in cazul situafiilor excepfionale, al cdror regim este stabilit de lege,
precum gi in cazul actelor ce urmeazd, a fi adoptate de Comisia Electorald Centrald in
perioada electorald, proiectele de decizii urgente pot fi supuse elaboririi qi
adoptirii fird respectarea etapelor prev[zute de prezenta lege.
tarea necesitdtii de a ad, im de

interesate va-fi adusd la cunostinta publicului in termen de cel mult I0 zile lucrdtoare
de la n Dlasare ina web a autoritdtii qre la
centt'a/d sau locald, dupd caz. "
In altd ordine de idei, atragematentia cd Ansamblul Catedralei "Nagterea
Domnulul" teprezintd un monument ocrotit de stat, de importanld nafionald, inclus tn
Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotdrirea
Parlamentului Nr. 1531 din 22.06.1993 pentru punerea in aplicare a Le_eii privind
ocrotirea monumentelor.
Iar conform art. 16, alin. (2) din Legea Nr. 1530 drn 22.06.1993 privind
ocrotirea monumentelor; ,,Metodologiile, normativele Si reglementdrile din domeniul
ocrotirii monun'tentelor, proiectele cle interveitrii la monumentele cle istorie, artd
Si
arhitecturd Si in zonele lor de proteclie, tn zonele construite cu stutut de monument
stnt aprobate confornr etapelor de execulie (scttild cle proiect Si proiect de execulie)
de cdtre Ministerul Culturii tn baza avizului Consiliului Nalionil ol Moruntentelor
fstorice."
Prin urmare concluzionim cd, decizia Consiliului municipal Chiginau nr, 11/g
din 3l'10.2017 a fost adoptatd cu incdlcarea procedurii, intruc6t nu a fost supusd
consultdrilor publice, care reprezintd o etapd, obligatorie a elabordrii aciului
administratiy, or in cazul adoptdrii in regim de urgenld, in conformitate cu articolul
de mai sus, la materialele aferente deciziei lipsegte argument area neaesitelii
adopt6rii
deciziei, fdrd consultar ea cetdlenilor.
In contextul celor expuse, in temeiul prevederilor art. 68 alin (1) qi (2) din
Legea nr. 436 din 28 decembri e 2006 privind administralia publi cd, Iocald., precum qi
.organi
pct' 9 subpct. 2 lit. a) din Regulamentul cu privire la zarea qi func1io nuriu
oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotirirea Guvernului nr. g45
din 18.r2.2009, oficiul Teritorial chiEin[u al cancelariei de stat
SOLICITA:'
1. Examinarea prezentei notificdri in vederea intreprinderii,masurilor privind
reexaminarea si abrogarea in intregime a Deciziei Consiliului municipul
CiiEindu
nr' 1l/8 din 31.10.2017 ,,despre concepliuprivind construirea unui bloc auxiliur Ia
Catedrala Mitropolitand ,,Nasterea Domnului"
Fi a unui grup sanitur public tn
Scuurul Cutedrulei".
2. Informarea Oficiului Teritorial Chisindu despre rezultatele examindrii.
in
termen de 30 de zile.

$ef al Oficiului teritorial ChiSiniu Ghenadie IURCO

Ex:Doina BUMBU
TeI: 0 22 23 3304

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/366022351","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=366022351&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://ru.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://ru.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://ru.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://ru.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://ru.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://ru.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://ru.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[389480741,382332951,371139409,368996422,366990363,379402981,373951476,376175779,386398497,387046791,365864541,366976858,366923008,367854739,366022193,339313778,350172139,360744968,357582160,363850084,343996974,355726027,362664504,356809576,351868965,344042058,358412353,347007887,355726050,239488191,282766939,263504218,253264900,212863738,244157917,224258670,225916486,238704340,224355300,224369806,224419023,163646054,239588474,202691564,211302755,182553141,224410295,293461549,234028503,224349281,224326250,224426877,273440534,273582508,254039238,182565115,337536061,249309502,224306619,235583696,250006950,224248577,231689346,224285255,224252178,235411767,163580087,224270540,249308781,182546874,163603389,163647832,224266633,182522032,216442529,249308236,163564256,224248520,163579056,182560283,246897514,163652327],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"0NEty418Xq5wXfAZhinwkxNE62I=","module_id":"GM25ku6tiEpDFFTRarJX9M1fvBQ=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[239488191,282766939,263504218,253264900,212863738,244157917,224258670,225916486,238704340,224355300,224369806,224419023,163646054,239588474,202691564,211302755,182553141,224410295,293461549,234028503,224349281,224326250,224426877],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"0NEty418Xq5wXfAZhinwkxNE62I=","module_id":"FqjFDjWehsdQcTfllMQV9oatOew=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[273440534,273582508,254039238,182565115,337536061,249309502,224306619,235583696,250006950,224248577,231689346,224285255,224252178,235411767,163580087,224270540,249308781,182546874,163603389,163647832,224266633,182522032,216442529,249308236,163564256,224248520,163579056,182560283,246897514,163652327],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"0NEty418Xq5wXfAZhinwkxNE62I=","module_id":"KVP+80vmP2SiE2aPXA+VPLOvYX8=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[389480741,382332951,371139409,368996422,366990363,379402981,373951476,376175779,386398497,387046791,365864541,366976858,366923008,367854739,366022193,339313778,350172139,360744968,357582160,363850084,343996974,355726027,362664504,356809576,351868965,344042058,358412353,347007887,355726050],"title_link":null,"title":"More From Vitalie Sprinceana","track_opts":{"compilation_id":"0NEty418Xq5wXfAZhinwkxNE62I=","module_id":"eHrq9xlKN9i6j1gmChfU0vpHf00=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1539678559?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1539678559?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QdjskMle0/2NXzASX8OL5qEXD28="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1539684141?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1539684141?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3YAOXqT9IhD8JajvDTNd/PEc7D8="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1539685724?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1539685724?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mbWMdJRgpT4uCjXpR0mn5inRDOA="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1539690193?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1539690193?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VpdgrVHprPPGrKmtfrnf4eIpRJU="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1539677564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1539677564?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/R+RWJhsBfm2KZ/DX+6pwWOzxyc="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1539676950?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1539676950?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Fx8FoCjWzWRZJJtpPvhTn6bLYT4="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"163652327":{"type":"book","id":163652327,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163652327/149x198/c58ead6906/1539692257?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163652327/298x396/2cf0dfa49f/1539692257?v=1","title":"Billy Lynn's Long Halftime Walk: A Novel","short_title":"Billy Lynn's Long Halftime Walk","author":"Ben Fountain","tracking":{"object_type":"document","object_id":163652327,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gSy9f0U15YaOw0bUG+g62KLjveY="},"url":"https://www.scribd.com/book/163652327/Billy-Lynn-s-Long-Halftime-Walk-A-Novel","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1539678027?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1539678027?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fjgaRBMs8efBYL6aVE/N07ygwsM="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1539685580?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1539685580?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gOeDmRu5sMa09JlFBGBmlbvQekg="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1539684300?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1539684300?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Vf8xvzUSGNySh6AjU00hGQ5TVIg="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1539682299?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1539682299?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"r2UQnCTcOaNIuTbxvHB9Q7ae0rs="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1539683319?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1539683319?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q0YgFTNA7Vd5PmEPbD2QtoQDe1Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1539687372?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1539687372?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oZQ6WQunY8KmXu+X568MOH6viIw="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1539688681?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1539688681?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tqaOIMuJh5H8gN9YfG5Fu+4ViXI="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1539686327?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1539686327?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SI4/pyT/m8wnkTLZ8CdCAdLqGv0="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1539679194?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1539679194?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4gO84xyTfCiEgWL7zkDqieyEeqs="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1539689492?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1539689492?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"M+d7DEM6aX6VNAEHuMu/Q8SXxAk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1539675005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1539675005?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wDqrj9L0hxh4azeVADj9XUd+HV8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1539680766?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1539680766?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NQiZRw5hel4clyVEpG3urPZ4bek="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1539692711?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1539692711?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xGsZ5pwws1RK0gv6wiY0GxPFl0o="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1539693034?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1539693034?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"znOMbQtaRXPjfMrfIPBZc8F78lE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1539692156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1539692156?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"924HhBNYw8RFyseaIzBw2sAmnhk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1539674858?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1539674858?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iFM/2+gVlq1rkZEOUA3HttskLls="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1539689274?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1539689274?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ArJBoUPPJ6Ny7aTmLxpaL7C0TBg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1539685752?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1539685752?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yzHZWlFQplEscp8+NvOW6Sx4+sw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1539694184?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1539694184?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jRvJz4nC5xdI9ltS8dxq/7QXjBk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1539682261?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1539682261?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8mkdqZ0zztV4ORDpOe66T5OWcM4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1539682387?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1539682387?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9nr0ASOKRw85SYoQEKdwYWs1LJQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1539681694?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1539681694?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dwzEmVGt0GO7PoeKYjYYp0eVLsQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1539681871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1539681871?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bxiEC6hGaCM5bLiX4uf7/8Kc3y0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1539679227?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1539679227?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wvlr4IV1HvJb8+d8NOTFkQEcczE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1539684951?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1539684951?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"23234x3dYIS23mre/a3187misW8="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1539675254?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1539675254?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Z5iwA0Imqgsi1wHYB+lC9InWI3g="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1539687394?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1539687394?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/vbD3UUlcGzv9y5g1NR2+YiJVkI="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1539681541?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1539681541?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qkS5b7ESDHd9i9cn0+eLyq3t4jY="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1539688611?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1539688611?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B6ExXHOxq5Jbu3py0K2Ut6tIncM="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1539684007?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1539684007?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z3wnd01VEUgGgo2jkXwT2jN7E8U="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1539678483?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1539678483?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OcmUgVywTk2YQixAiHbkNKSt4wE="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1539689194?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1539689194?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EYqwpM9ZDGbDVODkG2dV8Fu/sRk="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1539679391?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1539679391?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jywTSdvY4h4RLdwiug5+21Vegyk="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1539690643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1539690643?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Czwhb9nWDB5bjU3O3Q17BFhXl04="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1539679441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1539679441?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DKBt5BVlMVewH7bj5zMK7nRMisM="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1539687035?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1539687035?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+nMyvvX5mkx6spoP4timBYAv+Pg="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1539679970?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1539679970?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Wpap1pJRfPeda0M2azqKkMAappA="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1539680026?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1539680026?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zId93yvbqIXe92CD2issV42cPYI="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1539689043?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1539689043?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3WfxceKrjIkjHAqsUrhsg5WqDQc="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1539684824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1539684824?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GlMwh/NdnclTrN3k56olbD+NMDE="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1539687041?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1539687041?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6Hxp37NR4Lp3gP1+vl9DdLW1WnE="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1539686497?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1539686497?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1QoR6hTSKwa+qb5SW5pOeOJhrFk="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1539683142?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1539683142?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AHOMJ6ieRGDqtJbr/QeWM9VHYmM="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1539686765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1539686765?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pe9UI8tfAKLdJ/49Xt+PXdYgspI="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1539682716?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1539682716?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pI8PbRYS6Vc62/Hz0DuKfhJNZzo="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1539690274?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1539690274?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VGICFudFzVuoX32tHJ93f0cNDzg="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null},"339313778":{"type":"document","id":339313778,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/339313778/149x198/81f282cdf6/1487090058?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/339313778/298x396/b1bfa0fd90/1487090058?v=1","title":"Glume.docx","short_title":"Glume.docx","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":339313778,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Gv90mqRb56sKAQISquVd1zIcJIA="},"url":"https://www.scribd.com/document/339313778/Glume-docx","top_badge":null},"343996974":{"type":"document","id":343996974,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343996974/149x198/e4f5754142/1491309774?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343996974/298x396/ff1703ab66/1491309774?v=1","title":"x Petrol-CMC","short_title":"x Petrol-CMC","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":343996974,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4KVJqq7mohW4CxlnxSWPROss+Zs="},"url":"https://www.scribd.com/document/343996974/x-Petrol-CMC","top_badge":null},"344042058":{"type":"document","id":344042058,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/344042058/149x198/ce0aa9513b/1491336995?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/344042058/298x396/7e6eb6aa42/1491336995?v=1","title":"Decizia CMC 6.5 Din 02.10.14","short_title":"Decizia CMC 6.5 Din 02.10.14","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":344042058,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CAYUuq5nf/GCFbClTPVjtcdeK0g="},"url":"https://www.scribd.com/document/344042058/Decizia-CMC-6-5-Din-02-10-14","top_badge":null},"347007887":{"type":"document","id":347007887,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/347007887/149x198/1f119e4c6a/1493714412?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/347007887/298x396/6a31cd66f9/1493714412?v=1","title":"contract parcari cu plata (primaria mun. chisinau Pl system)","short_title":"contract parcari cu plata (primaria mun. chisinau Pl system)","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":347007887,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gymE943Hdz4iTdAeTRjyNi04F/8="},"url":"https://www.scribd.com/document/347007887/contract-parcari-cu-plata-primaria-mun-chisinau-Pl-system","top_badge":null},"350172139":{"type":"document","id":350172139,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350172139/149x198/26c3981067/1496415779?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350172139/298x396/8be981edf0/1496415779?v=1","title":"Invitatie de Colaborare, scuarul Cuza Voda","short_title":"Invitatie de Colaborare, scuarul Cuza Voda","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":350172139,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0lH75Q1/289JfbOfFu6vX7/64Ic="},"url":"https://www.scribd.com/document/350172139/Invitatie-de-Colaborare-scuarul-Cuza-Voda","top_badge":null},"351868965":{"type":"document","id":351868965,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351868965/149x198/382e2bd568/1498025373?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351868965/298x396/25d2e2ee3e/1498025373?v=1","title":"consiliu arhitectural urbanistic Chisinau","short_title":"consiliu arhitectural urbanistic Chisinau","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":351868965,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y+JxWZnLru/5ik8oRiwo+0sUiEw="},"url":"https://www.scribd.com/document/351868965/consiliu-arhitectural-urbanistic-Chisinau","top_badge":null},"355726027":{"type":"document","id":355726027,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/355726027/149x198/37b2500457/1502163320?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/355726027/298x396/46b016dade/1502163320?v=1","title":"Bugetul Civil - Rezultate_aplicatii_site","short_title":"Bugetul Civil - Rezultate_aplicatii_site","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":355726027,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l3SlVqt4k7/NNKNGOYFJ5tZUXGA="},"url":"https://www.scribd.com/document/355726027/Bugetul-Civil-Rezultate-aplicatii-site","top_badge":null},"355726050":{"type":"document","id":355726050,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/355726050/149x198/bf64e7eec8/1502163327?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/355726050/298x396/ee4029a519/1502163327?v=1","title":"Prezentare Rezultate Bugetare Civila","short_title":"Prezentare Rezultate Bugetare Civila","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":355726050,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"876hF9flY5h1GQ8CO9qVJtmGriU="},"url":"https://www.scribd.com/document/355726050/Prezentare-Rezultate-Bugetare-Civila","top_badge":null},"356809576":{"type":"document","id":356809576,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/356809576/149x198/efa0feac25/1503456673?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/356809576/298x396/c02ba62573/1503456673?v=1","title":"Bugetul Civil - List Final","short_title":"Bugetul Civil - List Final","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":356809576,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VQ1ScV2WwxyyU18U/45wU1BRGRI="},"url":"https://www.scribd.com/document/356809576/Bugetul-Civil-List-Final","top_badge":null},"357582160":{"type":"document","id":357582160,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/357582160/149x198/edd32d0668/1504069229?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/357582160/298x396/3316b552c2/1504069229?v=1","title":"Formular","short_title":"Formular","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":357582160,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1FLH58p55XPlNLZj+H8kPvF7kaQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/357582160/Formular","top_badge":null},"358412353":{"type":"document","id":358412353,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/358412353/149x198/0cb5812652/1505156061?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/358412353/298x396/0d68b16f8d/1505156061?v=1","title":"Vizita lui Jan T. Gross la Chisinau ","short_title":"Vizita lui Jan T. Gross la Chisinau ","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":358412353,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q/7mBLh8YSi8dNAi7boKuxsJI5c="},"url":"https://www.scribd.com/document/358412353/Vizita-lui-Jan-T-Gross-la-Chisinau","top_badge":null},"360744968":{"type":"document","id":360744968,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360744968/149x198/5ebf434031/1507184804?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360744968/298x396/3cfc64f6e2/1507184804?v=1","title":"Demers Prim Ministru_Palatul Feroviarilor","short_title":"Demers Prim Ministru_Palatul Feroviarilor","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":360744968,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"e3up/M9t+8KcSa26Ch8LWk/DvgE="},"url":"https://www.scribd.com/document/360744968/Demers-Prim-Ministru-Palatul-Feroviarilor","top_badge":null},"362664504":{"type":"document","id":362664504,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/362664504/149x198/621dc2930e/1509007023?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362664504/298x396/e1a0e10b6f/1509007023?v=1","title":"Regulamentul privind Bugetarea Civila in mun. Chisinau","short_title":"Regulamentul privind Bugetarea Civila in mun. Chisinau","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":362664504,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zpvSE9xGs1xJMYotPctWkpMQYUs="},"url":"https://www.scribd.com/document/362664504/Regulamentul-privind-Bugetarea-Civila-in-mun-Chisinau","top_badge":null},"363850084":{"type":"document","id":363850084,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363850084/149x198/d88e36be5f/1510148665?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363850084/298x396/e907c09b85/1510148665?v=1","title":"raspuns al ministerul justitiei","short_title":"raspuns al ministerul justitiei","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":363850084,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LRe8NWVG+s/xs1lzfCViFolFYz0="},"url":"https://www.scribd.com/document/363850084/raspuns-al-ministerul-justitiei","top_badge":null},"365864541":{"type":"document","id":365864541,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/365864541/149x198/d40b6c1768/1511975423?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/365864541/298x396/92e4570d76/1511975423?v=1","title":"eee.docx","short_title":"eee.docx","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":365864541,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"89Mhnsplm7AdwJRRqSfRKP6Xe7s="},"url":"https://www.scribd.com/document/365864541/eee-docx","top_badge":null},"366022193":{"type":"document","id":366022193,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/366022193/149x198/e3ef43167b/1512122252?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/366022193/298x396/a290900b42/1512122252?v=1","title":"Raspunsul Consiliului National pentru Monumente Istorice","short_title":"Raspunsul Consiliului National pentru Monumente Istorice","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":366022193,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ys66BdkghnTri692GpUEGg09CMI="},"url":"https://www.scribd.com/document/366022193/Raspunsul-Consiliului-National-pentru-Monumente-Istorice","top_badge":null},"366923008":{"type":"document","id":366923008,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/366923008/149x198/e6b7f8cb4a/1513026132?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/366923008/298x396/7a5f7d910b/1513026132?v=1","title":"Psiholog.docx","short_title":"Psiholog.docx","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":366923008,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TNtKmseeAAXxHpGZF1IK+h+IV4A="},"url":"https://www.scribd.com/document/366923008/Psiholog-docx","top_badge":null},"366976858":{"type":"document","id":366976858,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/366976858/149x198/4276cb4675/1513076538?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/366976858/298x396/fb8adb00ac/1513076538?v=1","title":"Raspunsul Directiei Generale Arhitectura, Urbanism si Relatii Funciare_scuarul catedralei","short_title":"Raspunsul Directiei Generale Arhitectura, Urbanism si Relatii Funciare_scuarul catedralei","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":366976858,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IwNyqg5Oy0W3np2JU0LOl+3D/MY="},"url":"https://www.scribd.com/document/366976858/Raspunsul-Directiei-Generale-Arhitectura-Urbanism-si-Relatii-Funciare-scuarul-catedralei","top_badge":null},"366990363":{"type":"document","id":366990363,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/366990363/149x198/b44a85a0c2/1513088488?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/366990363/298x396/ea0f9cde52/1513088488?v=1","title":"Barcelona en Comu: Cum să luăm orașul înapoi","short_title":"Barcelona en Comu","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":366990363,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Xuo4uYoE+F5Nix0eHQduQyhR8+8="},"url":"https://www.scribd.com/document/366990363/Barcelona-en-Comu-Cum-să-luăm-orașul-inapoi","top_badge":null},"367854739":{"type":"document","id":367854739,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/367854739/149x198/2176f4cbf9/1514222773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/367854739/298x396/fe78ba13eb/1514222773?v=1","title":"Proiectul Regulamentului privind activitatea Consiliul municipal de Participare (CMP)","short_title":"Proiectul Regulamentului privind activitatea Consiliul municipal de Participare (CMP)","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":367854739,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i91pQUi0BgpRkQgAfCyJuEazcUg="},"url":"https://www.scribd.com/document/367854739/Proiectul-Regulamentului-privind-activitatea-Consiliul-municipal-de-Participare-CMP","top_badge":null},"368996422":{"type":"document","id":368996422,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/368996422/149x198/34b2cee6be/1515765582?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/368996422/298x396/0877b8a74c/1515765582?v=1","title":"Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle","short_title":"Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":368996422,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vp4Bp0jqhnfwPCN1AxuhmV773Ow="},"url":"https://www.scribd.com/document/368996422/Nous-defendons-une-liberte-d-importuner-indispensable-a-la-liberte-sexuelle","top_badge":null},"371139409":{"type":"document","id":371139409,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/371139409/149x198/ae65a2d329/1518184871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371139409/298x396/65e8085474/1518184871?v=1","title":"Regulamentul Bugetului Civil (Participativ) în Chișinău, 2018","short_title":"Regulamentul Bugetului Civil (Participativ) în Chișinău, 2018","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":371139409,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BaNFgXxr/Rz2qYc1DZc8EbZ3Y2A="},"url":"https://www.scribd.com/document/371139409/Regulamentul-Bugetului-Civil-Participativ-in-Chișinău-2018","top_badge":null},"373951476":{"type":"document","id":373951476,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373951476/149x198/0bb155e8b7/1537967397?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373951476/298x396/395d703127/1537967397?v=1","title":"Branduri Internaționale și muncitori locali: o cartografiere a industriei de îmbrăcăminte și încălțăminte în Republica Moldova","short_title":"Branduri Internaționale și muncitori locali","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":373951476,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cSN6xjsHHX2o902NrJcYGTV6Teg="},"url":"https://www.scribd.com/document/373951476/Branduri-Internaționale-și-muncitori-locali-o-cartografiere-a-industriei-de-imbrăcăminte-și-incălțăminte-in-Republica-Moldova","top_badge":null},"376175779":{"type":"document","id":376175779,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/376175779/149x198/d387208589/1523523005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376175779/298x396/74944b7598/1523523005?v=1","title":"Petiție Scuarul lui Mos Craciun","short_title":"Petiție Scuarul lui Mos Craciun","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":376175779,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hXBZLgJeh2uKDbyMxxarHGJumWY="},"url":"https://www.scribd.com/document/376175779/Petiție-Scuarul-lui-Mos-Craciun","top_badge":null},"379402981":{"type":"document","id":379402981,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379402981/149x198/104ad1e4df/1526479361?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/379402981/298x396/a79653bcdc/1526479361?v=1","title":"Solicitare anulare discutii publice Gaudeamus","short_title":"Solicitare anulare discutii publice Gaudeamus","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":379402981,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MP64HSngqmW77/mAsv85iBmwquI="},"url":"https://www.scribd.com/document/379402981/Solicitare-anulare-discutii-publice-Gaudeamus","top_badge":null},"382332951":{"type":"document","id":382332951,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/382332951/149x198/5dd71e4940/1529666357?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/382332951/298x396/a94ad9fc02/1529666357?v=1","title":"Italia.docx","short_title":"Italia.docx","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":382332951,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"afHC7Vyy6u6Hc6XIaim7bvRYZKo="},"url":"https://www.scribd.com/document/382332951/Italia-docx","top_badge":null},"386398497":{"type":"document","id":386398497,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/386398497/149x198/f4ee9c127d/1534484481?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/386398497/298x396/331a76b4e4/1534484481?v=1","title":"Ziarul #ProtestPermanent. Nr. 1","short_title":"Ziarul #ProtestPermanent. Nr. 1","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":386398497,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PKgc67iusVkzTZjcOiVwobkiPDA="},"url":"https://www.scribd.com/document/386398497/Ziarul-ProtestPermanent-Nr-1","top_badge":null},"387046791":{"type":"document","id":387046791,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/387046791/149x198/be506b7594/1535250464?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/387046791/298x396/d2ec3aa77f/1535250464?v=1","title":"Protest Permanent ","short_title":"Protest Permanent ","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":387046791,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9/UUR7efUypcd3bc6+nJW3GMC6o="},"url":"https://www.scribd.com/document/387046791/Protest-Permanent","top_badge":null},"389480741":{"type":"document","id":389480741,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/389480741/149x198/cadb774cbb/1537967384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/389480741/298x396/84c474b705/1537967384?v=1","title":"Raport salariu de trai H&M","short_title":"Raport salariu de trai H&M","author":"Vitalie Sprinceana","tracking":{"object_type":"document","object_id":389480741,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"d8QQG4xeEyAevbWiyfni9PW9aGo="},"url":"https://www.scribd.com/document/389480741/Raport-salariu-de-trai-H-M","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/366022351","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=4Tp8mxCnXfdgDS9QdimGhH48PxQ%3D&authenticity_token=Bnjd4lmyo5Nz9HhhAGAREG9jxyUiLpNC0%2BLZ6KWPGOS117f41A4C%2FMGCYHUiUpdAb19X95r161QnqiGojliGNQ%3D%3D&expires=1540312092&wordDocumentId=366022351&wordUploadId=373324647"},"renewal_nag_props":null}-->