Вы находитесь на странице: 1из 5

24.08.

2017 SMK CHUNG HUA, SIBU


11/4 JAM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 2
Khamis TINGKATAN 1 SEJARAH (21/1)

NAMA : KELAS :
Bahagian A - 30 markah
Arahan: Hitamkan jawapan dalam kertas jawapan objektif.

9. Apakah yang menjadi asas


1. Apakah musim ekstrem yang Tamadun Raja berkuasa kepada penggunaan sistem
dihadapi oleh masyarakat di X Mutlak nombor dalam masyarakat
Lembah Sungai Indus? Tamadun Mesopotamia
Raja mempunyai
I Musim hujan pandangan A. Angka 20
II Musim Sejuk B. Angka 40
kehidupan selepas
III Musim Luruh mati C. Angka 60
IV Musim kering D. Angka 80
X ialah
A. I dan II
A. Mesopotamia
B. II dan III 10. Maklumat berikut merujuk
B. Mesir Purba
C. III dan IV epik yang diukir pada batu
C. Huang He
D. I dan IV semasa zaman tamadun awal
D. Indus
dunia.
2. Maklumat berikut merujuk
6. Yang manakah merupakan
bukti pencapaian tahap Epik Enuma Menceritakan
sumbangan Tamadun Indus
tamadun yang tinggi dalam ELish kisah epik
dalam aspek kesenian dan
Tamadun Indus. orang X
kesusasteraan.
I Balang berukiran geometri Apakah X?
Masyarakat Tamadun Indus A. Aryan
telah membina benteng di II Lukisan pada tembikar
III Puisi yang romatik B. Sumer
dalam kota Harrappa. C. Babylon
IV Tulisan piktograf
A I dan II D. Mesir Purba
Apakah tujuan pembinaan
B II dan III
benteng tersebut? 11. Tamadun X terletak di
C III dan IV
D I dan IV Lembah Sungai Nil.
A Melindungi keluarga diraja Apakah X?
B Menjalankan upacara ritual A. Mesopotamia
7. Maklumat berikut merujuk
C Mengelakkan kejadian banjir B. Mesir Purba
Kod Undang-Undang
D Melindungi kawasan berjual beli C. Huang He
Hammurabi yang dipahat
pada tembok dalam kerajaan D. Indus
3. Apakah dinasti yang terakhir
Mesopotamia.
dalam sistem pemerintahan 12. Dalam Tamadun Indus,
Tamadun Huang He? Merangkumi hal-hal berkaitan dengan terdapat dua kubu kota yang
A Dinasti Xia perdagangan, kecurian, denda dan terkenal di Lembah Indus
B Dinasti Qin hukuman. iaitu
C Dinasti Zhou I Mohenjo-Daro
Berapakah bilangan perkara yang
D Dinasti Shang II Anyang
terkandung dalam Kod Undang-
Undang Hammurabi ? III Thebes
4. Senarai berikut berkaitan IV Harappa
A 243 perkara
dengan sumbangan besar A I dan II
B 265 perkara
dalam tamadun awal dunia. B II dan III
C 282 perkara
D 292 perkara C III dan IV
Mencipta roda dan bajak D I dan IV
Mencipta kertas daripada
8. Senarai berikut berkaitan
papirus 13. Masyarakat Sumer dalam
dengan hasil perdagangan
utama tamadun awal dunia. Tamadun Mesopotamia telah
Sumbangan tersebut telah diberikan mencipta sistem tulisan
oleh sekitar tahun 3300. Tulisan
Emas
A Tamadun Indus tersebut ialah tulisan
Gading Gajah
B Tamadun Huang He A Hieroglif
C Tamadun Mesir Purba B Kuneiform
Hasil perdagangan tersebut dijalankan
D Tamadun Mesopotamia C Piktograf
oleh masyarakat. Tamadun
A. Indus D Lukisan
5. Maklumat berikut berkaitan
B. Huang He
dengan sistem pemerintahan 14. Tamadun Mesir Purba
C. Mesir Purba
dan pentadbiran salah satu berjaya menghasilkan
D. Mesopotamia
tamadun awal dunia. monumen yang terkenal iaitu:

1
A Zigurat Berdasarkan maklumat di atas, apakah 25. Apakah tujuan pembinaan
B Taman Tergantung Babylon sistem pemerintahan dan pentadbiran jalan raya dalam Tamadun
C Istana yang dimaksudkan? Rom?
D Sfinks A Sistem aristokrasi A Memudahkan pergerakan tentera
B Sistem demokrasi B Memudahkan acara gladiator
15. Apakah kepentingan Sungai C Sistem Oligarki C Mengelakkan air bertakung
Nil kepada tamadun awal D Sistem Tirani D Melambangkan teknologi
Mesir Purba?
I Pelancongan 20. Apakah bentuk sistem 26. Apakah matlamat utama
II Pengangkutan pemerintahan yang telah pendidikan ketenteraan di
III Sumber makanan diperkenalkan oleh solon di Sparta dalam Tamadun
IV Perluasan Kuasa Yunani ? Yunani selain daripada yang
A I dan II A Sistem tirani berikut?
B II dan III B Sistem oligarki
C III dan IV C Sistem demokrasi Melahirkan tentera yang
D I dan IV D Sistem aristokrasi gagah dan setia kepada negara
kotanya
16. Maklumat berikut 21. Badan tertinggi dalam sistem A. Melahirkan tentera yang
menunjukkan pencapaian pemerintahan dan sempurna
seni bina dalam Tamadun pentadbiran Athens dikenali B. Mengaplikasi ilmu
Yunani. sebagai keagamaan
A Sistem Juri C Mewujudkan pentadbiran
Masyarakat Yunani membina
B Majlis berkesan
agora
C Majistret C. Membentuk warganegara
Apakah tujuan binaan tersebut D Dewan Perhimpunan yang seimbang
kepada masyarakat Yunani?
I Pasar awam 22. Yang manakah merupakan 27. Badan X merupakan badan
II Tempat pertemuan ciri keanggotaan Majlis di yang bertanggungjawab
III Tempat mandi awam Athens? dalam hal yang berkaitan
IV Tempat penyembahan I Ahli dilantik oleh pengerusi dengan keadilan.
A I dan II II Ahli ialah warganegara Athens X ialah?
B II dan III III Terdiri daripada 500 orang ahli A Dewan Perhimpunan
C III dan IV IV Dianggotai oleh 10 jawatankuasa B Majlis
D I dan IV A I dan II C Majistret
B II dan III D Juri
17. Gambar berikut merujuk seni C III dan IV
bina acropolis yang terkenal D I dan IV 28. Mengapakah berlakunya
dalam Tamadun Yunani perlantikan dua orang raja di
23. Apakah tamadun luar yang Sparta ?
mempengaruhi aspek seni A Memudahkan urusan
bina Tamadun Rom? Pentadbiran
A Tamadun Indus B Merupakan tradisi negara
B Tamadun Yunani Sparta
C Tamadun Mesir Purba C Mengelakkan salah seorang
D Tamadun Mesopotamia daripada mereka bertindak
kejam
Apakah aktiviti yang 24. Gambar berikut berkaitan D Supaya pentadbiran lebih
dijalankan oleh penduduk dengan binaan Pantheon di cekap
yang tinggal jauh dari Rom
acropolis? 29. Latihan tentera di Sparta
A Persembahan seni diberikan kepada golongan
B Perdagangan yang berikut :
C Penternakan I Orang Kurang Upaya
D Pembinaan II Orang Tua
III Kanak-kanak
18. Antara berikut, yang IV Kaum Wanita
manakah negara kota yang A I dan II
mempunyai keluasan wilayah B II dan III
terbesar dalam Tamadun Mengapakah terdapat Oculus pada C III dan IV
Yunani? binaan tersebut? D I dan IV
A Athens A Memudahkan kemasukan cahaya
B Sparta B Mengekalkan suhu yang sejuk 30. Dewan Perhimpunan terdiri
C Corinth C Mengawal tembok pertahanan daripada tiga bahagian
D Olympia D Memudahkan pengawalan air berikut kecuali :
19. A Dewan Senat
B Majlis
Pemerintahan
B. yang dikuasai oleh
Zaman Pliosen C Majistret
sebahagian kecil golongan yang
berkuasa 2
D Juri

3
Bahagian B- 30 markah
1. Gariskan jawapan yang betul.

a) Petempatan terawal dalam Tamadun Mesopotamia didirikan pada Zaman (Neolitik, Paleolitik)
b) Tamadun Mesir Purba terletak di lembah Sungai (Indus, Nil).
c) Kawasan oasis yang subur di kawasan lembah dikenali sebagai (Buhen, Lingkungan Bulan Sabit Subur)
d) Pemerintahan dalam Tamadun Mesir Purba diterajui oleh (Raja, Firaun)
e) Serangan orang (Sumeria, Aryan) mempercepat keruntuhan kerajaan Tamadun Indus.
f) ( Polis, Agora) merupakan gabungan tiga komponen, iaitu bandar utama, Bandar kecil dan kawasan kampung.
g) Terdapat tiga negara kota yang terkenal dalam Tamadun Yunani, iaitu Athens, Sparta dan ( Corsica, Corinth).
h) Era (Plebian, Pax Romana) pada 27 SM hingga 180 M merupakan tahap kegemilangan Tamadun Rom.
i) Tamadun (Rom, Yunani) terletak di Lembah Latium berhampiran Sungai Tiber.
j) Tempat mandi awam yang terkenal ialah (Caracalla, Akueduk) di Rom.

2. Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul dan tepat.

Pantheon Solon Zigurat Colosseum Piramid

a) Rumah ibadat yang didirikan dalam Tamadun Mesopotamia dikenali sebagai ____________________.
b) ________________ dibina sebagai kawasan perkuburan raja Mesir.
c) ___________ merupakan binaan berkubah terbesar di dunia digunakan sebagai tempat penyembahan dewa-dewi
masyarakat Rom.
d) ____________ dijadikan tempat mengadakan persembahan dan pertandingan bersaiz besar seperti acara gladiator.
e) Sistem demokrasi di Athens diasaskan oleh ___________.
3. Padankan/Gariskan tamadun awal dengan sumbangan yang diberi dalam bidang sains dan teknologi.

Tamadun Awal Sumbagan

a) Tamadun Tulisan Hieroglif


Mesopotamia
Sistem nombor 60
b) Tamadun Mesir
Purba
Kompas Magnetik
c) Tamadun Indus
Roda
d) Tamadun Huang
He Bandar Terancang

4.

a. Apakah maksud Mesopotamia?


_________________________________________________________________________________________
( 1 markah)

b. Menurut Herodotus, Mesir Purba merupakan Hadiah Sungai Nil. Mengapakah beliau berpendapat demikian?
i. _______________________________________________________________________________________
ii. _______________________________________________________________________________________
( 2 markah)
c. Pada pandangan anda, mengapakah monumen di negara kita perlu dipelihara?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
( 2 markah )
5.
a. Pada pandangan anda, mengapakah penduduk Athens memilih sistem pemerintahan demokrasi?
______________________________________________________________________________________________
( 1 markah )

b. Sebagai warganegara yang prihatin, cadangkan dua langkah untuk menyuburkan amalan demokrasi di negara kita?

i. __________________________________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________________________________
(2 markah)
c. Apakah iktibar yang dapat diperoleh daripada kejayaan orang Rom membina bangunan seperti Colosseum?

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
( 2 markah )

Disediakan oleh Disemak oleh


___________________ _____________________
(Cikgu Kiing Jiu Hock) (Cikgu Ngoi Ding Ding)