Вы находитесь на странице: 1из 2

SA KARAKANAN SA PONSYAHAN

Si Urbanan Ki Feliza = Manila Si Urbanan Kay Feliza = Manila


Feliza: Kung ika askin si Honesto agdahon sa sarong Feliza: Kung ikaw at si Honesto ay maakit sa isang ponsyahan,
karakanan, dagdagan an paglikay ta dakol an dagdagan ang pag-iingat sapagkatmarami kang makakaharap .
makakaatubangan.
Pag-abot sa harong, bation ang may adi ning marhay na aga o Pagdating sa tahanan, batiin ang may ari ng magandang gabi
marhay na aldaw sagkod an mga taong yaraon; dai magdagos o magandang umaga pati na ang mga naroroon; huwag
kun dai pig-aagda; bago tumukaw, halation muna na ika munang tumuloy hanggat di sinasabi ng maybahay;bago
patukawon; dai magpili ng tutukawan ta marhay pa na ika umupo, maghintay na paupuin ka; huwag pumili ng upuan
nasa ibaba pasakaton sa halangkaw kaysa pahalion ka sa taas sapagkat mas mabuting ikaw ay palipatin ng maybahay sa
pasiring sa ibabang tukawan. upuan sa itaas mula sa ibaba kaysa paalisin ka sa napili mong
upuan.
Sa pakikiatubang, magpino sa paghiro, paghiling siring man Sa pakikihalubilo, maging pino sa pagkilos, pagtingin at
pagtaram ta mahihilingan ning katimawaan, nakakasupog. pananalita dahil nakakahiyang makitaan ka ng kabastusan.
Sa sarong karakanan, kadakol na gayo an mararaot na gibong Sa isang ponsyahan, maraming pangit na gawi ang
mahihiling, na sanga sa kalinigan sa kabootan asin sa mamamasdan na taliwas sa kalinisan ng kalooban at
karahayan nin boot. kabutihang loob.
May mahihiling kang lalaki na huli ta pinangingilagan ning iba, May makikita kang tao na mayapat VIP ang tingin sa kanya ng
ginigibo ang ugali na daing pakundangan sa may adi nin iba, nagpapakita ng kagaspangan ng ugali, walang
harong. Nagbibirik-birik an mata sa magkaibong na gilid, pakundangan sa maybaha. Pabula-bilakog ang mata,
hinihiling an handa asin kun igwang dai mamuyahan tinitingnan ang handa at pag may nakitang di nagustuhan,
tinatatsaran na halos mudahon an may pakakan. nilalait at halos murahin ang may ari ng handaan.
May mahihiling ka man na pagsakat sa harong an kopya May makikita ka rin na pag-akyat sa bahay, ang sombrero
habong halion, an baston dai mabutasan, dai nagtataong- ayaw alisin, di mabitawan ang baston at ayaw di nagbibigay-
galang sa may harong. Pagratam nakakasuya asin an paghuna galang sa maybahay. Pag nagsalita, maiinis ka dahil
niya siya na sana an may boot, siya ang maisog, ang mayaman pakiramdam niya, siya ang magaling, siya ang matapang, ang
asin marhay an kaugalian; bago, mayo man pantao sa mayaman at mabuti ang ugali; yon pala wala naman
kakanan na pigdumanan. maiambag man lang sa handaan.
An gabos na ini kaipuhan paglikayan. Lahat nang ito ay dapat iwasan.
Sa kadakulan nin mga bagay na pigrereparo ki may pakakan, Sa karamihan ng mga bagay na inaatindi ng may ponsyahan,
dai man sana mawawaran nin kawilihan ning mata: kun di mawawala ang isang bagay para na laan para ikaw ay
igwang ipahiling an may harong na pinakapadaba kun may masiyahan; kung ipakita niya ito, purihin mo naman o
karahayan, tawan man nin dikit na pag-umaw asin kun may pasalamatan, o kung di mo nagustuhan, wag ka na lang
kakulangan man, dai na magpamangno ta nganing dai umimik para di naman masaktan ang kaawa-awang
magmondo an kaherak-herak na nagpapagal. nagpakapagod na may handa.
Kun nag-aalok an may pakakan, dai manginutan sa gabos ta Kung nag-aalok ang may handa, huwag naming manguna
nganing dai mataraman na maunas alagad maraot man na upang di masabihang matakaw; huwag rin naman mag-inarte
dipisil agdaon ta kinauuyaman. kung inaakit nang hindi kainisan.
Sa lamesa, sabihon mo ki Honesto na kon makahiling nin akin Sa mesa, sabihin m okay Honesto na kung makakita siya ng
a nakikitaid sa magurang, idinudukot an kamot, nakikikakan anak na nakikitabi sa magulang, nagdudukot ang kamay,
dai man pig-aagda, likayan an siring karaot na ugali ta nakikikain kahit di naman inaakit, iwasan ang ganito kapangit
nakakaraot nin dangog sa magurang na matataraman na dai na ugali dahil nakakasakit sa magulang marinig na hindi ka
tinukduan nin marhay na kostumbre. tinuruan ng mabuting asal.
Dai makikitaid nin pagtukaw sa magurang kung dai Huwag tumabi sa magulang sa pag-upo kung hindi aman
panginutan asin piriton. inaakit o pinipilit.
Sa pagkakan, likayan an paghabo asin kun dai matitios, Sa pagkain, iwasan ang pag-ubo; pero kung hindi na
tumindog siring man sana an paglutab, pagkaghad asin makakatiis tumayo, lumura, kumaghad at magsinga o
pagsunga, an paghatsing asin kun dai na talaga malilikayan, humatsing, takpan ng panyo ang bibig at bumiling ng kaunti
magbalyo man nin hiling, takpan nin panyo an nguso ta para di masyadong mahalata.
nganing dai mahiling na maray.
Paglikayan nin aki ang pagkalot asin iba pang gibong maraot Iwasan ang pagkamot at iba pang madatang ugali sa harap ng
sa atubang nin pagkakan. pagkain.
Dai manginutan sa magurang sa paghungit; dai magtaram kun Huwag manguna sa magulang sa pagsubo; huwag magsalita
dai hinahapot, asin kun haputon man, sumimbag ni marhay; kung hindi kinakausap o kung kausapin man, sumagot nang
alagad linigon an servilleta kung igwa o kun mayo an panyo, maayos; linisin ang serbilyeta o kung wala nito, ang panyo;
asin dai magsimbag kun pano an nguso asin dai huwag magsalita kung puno ang bibig; at huwag mangunatan.
magparahurandig.
Dai magpahiling nin anggot sa mga nakatukaw sa lamesa ta Huwag magpakita ng galit sa mga nakaupo sa mesa dahil isa
sarong kamayoan nin boot na siring man kan kumakakan na itong kawalan ng ugali; parang kumakain na nagtuturunog ang
nag-uurumok an nguso, nagdadali-dali, nagsusurunod-sunod, bibig, nagmamadali, usod-usod ang subo di pa nalulumod
dai pa nalulun-og an saro igwa na naman kasunod na hungit o ang isa, meron na naman o hindi pa nalulumod ang kanin,
dai pa nangunguya an maluto asin nagsasaprak ta mahihiling tanda ito ng katakawan at kabastusan.
an kapasluan asin kausmakan.
An marhay na pagkakan , kaulangan bakong darakula asin Kumain nang maayos, hindi malalaki ang subo at hindi usod-
surunod-sunod, nakahiling sa ibaba an mata, asin dai usod, hindi rin nakatungo o nakatingin sa ibaba; at lalong
nagmamangno sa kataid tanda na mahihiling an kabootan an hindi tila walang katabi sa pagkain na nagpapakita ng
katubisan. kabutihan at kalinisan.
Paglikayan na maramugan an mantel kan lamesa nin sabaw, Iwasang matapunan ang mantel ng mesa ng sabaw, alak o
alak o tubig ta nganing dai masida. Kun an kinakaputang baso, tubig nang hindi masira. Kung ang hinahawakan ay baso,
kutsara o kopita, dai panoon ta nganing dai maula. kutsara o kopita, huwag kapunuin para hindi matapon.
An dumukot sa muro, hayupon an mainit na sabaw Kung dumikit sa daliri,