You are on page 1of 8

So snh chit khu v cho vay?

- Ch th:
+ Chit khu: Lin quan n 3 ch th: TCTD ngi vay ngi c ngha v hon tr
vn t giy t c gi
+ Cho vay, cm c giy t c gi: Lin quan n hai ch th: ng vay ng cho vay- ----

- Hnh thc:
+ Chit khu: HM giy t c gi, c bn bn, bn mua cng tho thun chuyn giao
quyn s hu giy t c gi t bn bn sang bn mua.
+ Cho vay cm c giy t c gi: H tn dng.mang bn cht ca HTD

- Quyn s hu i vi cc giy t c gi:


+ Chit khu: thuc v TCTD (bn mua).
+ Cm c giy t c gi: thuc v bn vay, TCTD ko c quyn s hu.

- i tng:
+ Chit khu: giy t c gi cn thi hn thanh ton ngn hn (di 1 nm)
+ Cho vay cm c: Giy t c gi ngn, trung, di hn.

- Gi tr ca giy t c gi:
+ Chit khu:gi chit khu c gi tr thp hn gi tr thc ca giy t c gi.
+ Cho vay cm c: xc nh ng gi tr.

So snh nghip v th trng m v ti cp vn?

u l cng c kim sot lm pht.


Ti cp vn: NN a vn cho TCTD => Bm tin vo lu thng.
NVTTM: NN mua giy t c gi ca TCTD => Bm tin vo lu thng.

Nhn nh ng sai:

NHNNVN bt buc cc TCTD tham gia NVTT m?


Khng bt buc theo iu 15 lut NHNNVN. Ti cp vn+d tr bt buc+NVTTM => tc
ng trc tip ti lng tin lu thng trong XH. Cc t chc tn dng khng bt buc
tham gia NVTTM.
Nu c trng ca cc cng c thc hin chnh sch tin t quc gia m NHNNVN p
dng:

Ti cp vn: Vic NHNN cp vn NH, y l cng c mang tnh cht mt chiu (NHNN =>
TCTD) [vn i ra t NHNN sang TCTD v l cng c bm tin ca NHNN thng qua
TCTD].
Nghip v: 2 hnh thc NVNH khc nhau: cho vay cm c giy t c gi v chit khu
giy gi c gi.
Mang tnh cht khng bt buc, t nguyn.
Ngun vni ra XH l t NHNNVN.

NVTT m: Mua bn giy t c gi. NHNNVN TCTD: 2 hnhnh mua bn u hon i


cho nhau 2 chiu [bm, ht tin], vni ra t NHNN.
Nghip v: mua bn = hnh thc u thu.
Mang tnh cht khng bt buc, t nguyn. Trc khi tham gia phing k tr
thnh thnh vin ca TC (tham gia ri nhng khng bt buc giao dch)

D tr bt buc: Mang tnh cht 2 chiu (ht-bm tin)

Ba i tp
Cu 8/71 : ng , v theo khon 4 iu 4 lut cc TCTD 2010 . TCTD phi ngn hng
c thc hin mt hoc 1 s hot ng ngn hng tr cc hot ng nhn tin gi ca c
nhn v cung ng cc dch v thanh ton qua ti khon ca khch hng .

Cu 9/71 : ng . V theo khon 2 iu 112 mc 4 lut cc TCTD 2010 . Cng ty cho


thu ti chnh pht hnh chng ch tin gi , k phiu tn phiu , tri phiu huy ng
vn ca t chc .

Cu hi : TCTD nc ngoi l TCTD 100% vn u t nc ngoi ?

Sai . Theo khon 8 iu 4 lut cc TCTD 2010

TCTD nc ngoi v TCTD c vn u t nc ngoi c ging nhau khng ?


Khc
TCTD nc ngoi : c thnh lp nc ngoi , theo qui nh ca php lut
nc ngoi
TCTD c vn u t nc ngoi : C vn 100% hoc 1 phn ca nc ngoi ,
c thnh lp VN theo qui nh VN

TCTD VN c thnh lp theo cc loi hnh doanh nghip VN ng hay sai ?


Sai
TCTD l doanh nghip
iu 6 lut TCTD 2010 th TCTD ch c thnh lp di hnh thc CTCP ,
CTTNHH 1 thnh vin , 2 thnh vin tr ln , hp tc x
Cc loi hnh DN VN : DNTN , CT hp danh , Cty TNHH 1TV Cty TNHH
2TV tr ln , Cty CP

TCTD c thnh lp theo cc loi hnh doanh nghip theo php lut VN qui nh

C 5 loi hnh doanh nghip

-DN t nhn

-DN TNHH 1TV

-DN TNHH 2TV tr ln

-DN c phn

-DN lin doanh

Theo iu 6 lut TCTD 2010 th m hnh ca TCTD th gm Cty CP , TNHH 1TV ,


2TV , Hp tc x

M t s thng tin khi thnh lp cc TCTD:


1.Tn , a ch tr s chnh

2.S, ngy cp giy php

3. Vn iu l hoc vn t cp
4. Ngi i din theo php lut ca TCTD

5.Danh sch t l gp vn

6.Ngy d kin khai trng hot ng

Theo khon 12 iu 4 ta c hot ng ngn hng l vic kinh doanh , cung ng


thng xuyn mt hoc mt s cc nghip v sau y :
Nhn tin gi
Cp tn dng
Cung ng dch v thanh ton thng qua ti khon

Theo khon 1 iu 4 lut TCTD 2010 : TCTD c 4 loi


Ngn hng
TCTD phi ngn hng
TC Ti Chnh vi m
Qy tn dng nhn dn

Trong ngn hng l 1 loi hnh TCTD c phm vi hot ng ln nht v ngn hng c
th thc hin c tt c hot ng NH nu trn . Theo khon 2 iu 4 TCTD phi ngn
hng ch c thc hin 1 hoc 1 s hot ng ngn hng .

TCTD phi gi tin ti NHNNVN , khng ch ca TCTD

Nu khng thc hin ng s b x pht

Cng c n nh , cc TCTD phi c TK khng c rt lng tin ang ph hp vs


lng tin d tr bt buc .

BT tnh hung 1 :

Ngn hang thng main c phn a i Ty Dng c ngn hang caaspphesp thanh
laaijp va hoa t ng nm 2005. Ti d u nm 2013 ngn hang co v n i u l 5.000 ty .
Trong nm 2013 , ngn hang a i Ty Dng co m t s hoa t ng sau :
A. Phat hanh chuwsngs chi ti n gi ng n ha n 6 thang vi s ti n gi huy ng ln
ddesn2 ty ng

B. Ky h p ong cho thu tai chinh vi cng ty v n tai a i An cho cng ty a i An


thu 10 xe v n tai 50 ch theo chi inh
cua cng ty a i An trong thi ha n 10 nm

C. S du ng 20 ty trong ph n v n huy ng tuwfhoajt nh nh n ti n gi tiest kimthanh l p cng ty An Tin nh m kinh doanh trong linhc vc in n cac loa i gi y t

D. Thanh l p trung tm mi gii b t ng san thc hin hoa t ng mi gii b t


ng san

c h trn cua ngn hang TD la ung hay sai ? ta i sao?


Hoi: theo anh chi ca

a) ng theo khon 2 iu 98 lut cc TCTD 2010 . NHTMCP i ty dng c


php pht hnh chng ch tin gi huy ng vn theo qui nh ca NH nh
nc
b) Sai theo khon 2 iu 103 lut cc TCTD 2010 Ngn hng TMCP TD khng
c php trc tip k kt hp ng thc hin hot ng cho thu ti chnh vi
cng ty i an m phi thng qua vic thnh lp hoc mua li cng ty con , cty lin
kt
c) Sai theo khon 1 iu 103 lut cc TCTD 2010 Ngn hng TMCP TD ch c
dng vn iu l v qu d tr gp vn mua c phn hay thnh lp cty . Theo
khon 3 iu 103 lut cc TCTD 2010 th ngn hng TMCP TD khng c
hot ng trong lnh vc in n
d) ng theo khon 3 iu 103 lut TCTD 2010 ngn hng TMCP TD c php
thnh lp trung tm mi gii BS thc hin hot ng mi gii BS

Nhn nh :

1.TCTD nc ngoi l TCTD c vn u t nc ngoi : Sai

Khon 8 iu 4 lut TCTD 2010 L TCTD nc ngoi hin din thng mi ti VN ( chi
nhnh , i din ) th khng cn l TCTD nc ngoi ( FDI)

DN FDI l doanh nghip c vn u t nc ngoi(ANZ,Prudential,lin doanh Vit-Nga)

2. TCTD c vn u t nc ngoi l TCTD nc ngoi : Sai

TCTD c vn u t nc ngoi VN trc ht l TCTD Vit Nam v c thnh lp


theo lut VN , c 1 phn hay 100% vn u t nc ngoi .
3.TCTD l ngn hng : sai

4.ngn hng l TCTD : ng

*Ti sao ni NH l loi TCTD c phm vi hot ng rng nht ? (v nghip v) SGK/42

*TCTD VN c thnh lp theo cc loi hnh DN theo php lut qui nh : Sai

DN VN : DN t nhn

Cty TNHH 1 thnh vin

Cty CP

Cty TNHH 2 thnh vin tr ln

DN hp danh

NH VN : Cty TNHH 1 thnh vin

Cty TNHH 2 thnh vin tr ln

Cty c phn , Hp tc x

Nhn nh :

1. NHNNVN qui nh t l d tr bt buc nh nhau cho ton b h thng TCTD


Sai . Khon 2 iu 14 lut NHNNVN th TCTD gi tin ti NHNNVN m TK s
d quy i t t l d tr bt buc ( l c nh , khc nhau mi loi hnh TCTD ,
nu cng trn 1 loi->ging)
2. Mi TCTD phi duy tr s d ging nhau trn TK ca mnh ti NHNNVN khi
thc hin d tr bt buc
Sai . Ngay trong cng 1 loi TCTD chung t l d tr bt buc nhng thi gian
khc nhau , s d khc nhau
3. TCTD c quyn rt li s d tin trn TK ca mnh vo bt k lc no khi tham
gia d tr bt buc
Sai . bt buc c s d theo NHNNVN qui nh . Mnh lnh quyn uy np theo
qui nh , khng lm th x pht . Khng c rt vn s tin gi vo t l d tr
bt buc . Vn t TCTD ( bm ht tin) , tng li sut cho vay , tng li sut huy
ng vn
Chng 2 : Quy trnh thnh lp TCTD

Nhn nh :
1.Th tc tin hnh thnh lp TCTD c thc hin ti c quan qun l nh nc c
thm quyn chuyn mn : ng

=> C quan qun l nh nc c thm quyn chuyn mn l NHNNVN

ng k thnh lp doanh nghip tin hnh ti s k hoch u t(l c quan chuyn mn


cp tnh)

Xin cp giy php thnh lp hot ng NH do NHNNVN cp php

Xc nh NHNNVN chp nhn cho nh u t c kinh doanh tin t , NH -> thnh lp


DN

2.TCTD c thnh lp ch cn c giy php thnh lp v hot ng do NHNNVN cp

=> Sai . giy ng k thnh lp doanh nghip

3.TCTD chnh thc i vo hot ng sau khi tin hnh th tc ng k kinh doanh

=> Sai v theo iu 26 , ch c tin hnh kinh doanh k t ngy khai trng hot ng .

4.Khai trng hot ng l 1 th tc bt buc trong qui trnh thnh lp ra TCTD

=> ng l 1 qui trnh cho ra i 1 TCTD trn thc t .

NH thng mi c phn i Ty Dng + Cty ti chnh Prudential

GING: xut pht im l kinh doanh ( nghip v )

Nhn nh :

Hot ng cho thu ti chnh v hot ng cho thu vn hnh cua TCTD l hot
ng ngn hng : ng
Hot ng ngn hng l hot ng kinh doanh tin t , cp TD ( theo khon 14
iu 4 lut TCTD 2010) bao gm cho thu ti chnh , bo lnh NH
Cho thu ti chnh bn cht l DNTC cung cp vn nhm p ng nhu cu ca
khch hng
Cho thu vn hnh bn cht l DN cho thu ti sn
Theo quan nim th n l 1 quan nim mi ca cp TD nhng gc khc s c
ngnh khng chp nhn phn bit DN thng v DN ti chnh .