You are on page 1of 9

Cum ne luăm orașul înapoi?

Ghid pentru consolidarea unei platforme municipale de cetățeni.

Introducere
Cei dintre noi care au participat în economic. Fiecare oraș își construiește
Barcelona En Comu, am fost siguri încă de propriul itinerar, fie că e vorba despre cel
la început că rebeliunea democratică din electoral sau oricare altul. După ce am
Barcelona nu va fi doar un fenomen local. câștigat alegerile din Barcelona suntem
Ne dorim ca Barcelona să fie mecanismul entuziasmați să publicăm acest ghid despre
de declanșare a revoluțiilor cetățenești în filosofia și modul de organizare a
Catalonia, Spania, Europa de Sud, și Barcelona En Comu, de la înființare și
dincolo. până la ajungerea noastră la guvernare.
Sperăm că acest ghid va fi util pentru
Cunoaștem că există și în alte orașe multe
dezvoltarea platformelor de cetățeni care-
inițiative similare care își propun să
și doresc să câștige alegerile locale
fărâme de jos actualul regim politic și
pretutindeni în lume.
De ce o platformă municipală?
Barcelona En Comu n-a apărut din senin. transparent și participativ de guvernare
În anii care au precedat crearea acestei locală, aflată sub controlul cetățenilor. La
platforme, în contextul crizei economice și fel, ne referim la implementarea unor
politice în care instituțiile politice politici echitabile, redistributive și
tradiționale au eșuat să răspundă nevoilor sustenabile care să răspundă crizei
oamenilor, o multitudine de mișcări economice și politice. Strategia de care ne-
cetățenești s-au mobilizat în oraș pentru a am ghidat a fost simplă: să începem de jos,
demonstra puterea cetățenilor organizați în să începem de la ceea ce cunoaștem cel
elaborarea și implementarea soluțiilor. mai bine: străzile și cartierele noastre.
Pentru că autoritățile municipale sunt
Am acaparat rețelele sociale1, Am acaparat
foarte aproape de oameni, acestea devin
străzile2 și Am acaparat scuarurile3. Cu
foarte potrivite pentru a aduce schimbarea
toate acestea, am descoperit că schimbarea
din stradă în instituții. Orașele au fost
era blocată de sus, de către instituții. Nu
dintotdeauna un loc pentru întîlnire,
puteam permite acest lucru. Acum era
schimb de idei, inovație, și în caz de
momentul potrivit pentru a ne lua înapoi
necesitate pentru revoluție. Orașul e locul
instituțiile și a le pune în serviciul binelui
de naștere al democrației, și tot orașul va fi
comun. Am decis să recâștigăm orașul.
locul pentru recuperarea democrației.
Pentru noi ”a recâștiga orașul” înseamnă
Pentru mai multe informații despre noua
mult mai mult decât pur și simplu
municipalitate din Spania accesați aici:
câștigarea alegerilor. Mai degrabă asta ar
http://municipalrecipes.cc/
însemna edificarea unui model nou,

Cum construiești o platformă cetățenească de succes?
Faza A: Înainte de lansarea publică
Decizia de a câștiga orașul înapoi este prezentată inițiativelor de cetățeni

Primul pas este aducerea împreună a revoluție care nu e feministă nu e demnă
bărbaților și femeilor care doresc să creeze de acest nume.
o platformă de cetățeni și edificarea unei
candidaturi victorioase pentru alegerile În fiecare oraș trebuie să existe o singură
locale. Fiecare platformă trebuie să apară platformă de cetățeni. Dacă se lansează
din realitatea socială a orașului, să fie mai multe platforme municipale de
condusă de cetățeni, să fie susținută de o cetățeni, toți cei implicați trebuie să facă
comunitate cât mai mare, și să nu fie tot posibilul să consolideze cetățenii
condusă de un partid politic. Este esențial împreună în jurul unor scopuri și propuneri
să fie asigurat echilibrul de gen în toate concrete și să coopereze mai curând decât
etapele de lucru încă de la început. O să concureze pentru alegerile municipale.

1 2
Am acaparat rețelele sociale: Am acaparat străzile:
https://peoplewitness.net/twitter-for-activists- http://howtocamp.takethesquare/
3
how-to-achieve-a-successful-social-networks- Am acaparat scuarurile:
campaign http://takethesquare.net/wpcontent/uploads/201
1/07/round_up_all_languages.pdf
căruia au invitat cetățenii și forțele politice
În Barcelona, acest grup a desemnat un care gândesc similar să li se alăture și să-i
număr de purtători și purtătoare de cuvânt susțină. Prezentarea a fost însoțită de
(câteva femei doreau să-și înainteze publicarea unui manifest care diagnostica
candidatura) pentru a reprezenta platforma contextul social, politic și economic al
în fața cetățenilor și a mass-mediei în orașului și un text de Principii și
primele luni. Acești purtători și purtătoare Angajamente care rezuma principalele
de cuvânt au prezentat proiectul în cadrul obiective ale platformei.
unui eveniment public și deschis, în cadrul

Faza B: de la lansare până la campania electorală
Câștigarea susținerii cetățenilor
Pasul următor constă în colectarea unui publice e atât pentru a vorbi despre
număr de semnături de susținere (în proiect, cât și pentru a colecta îngrijorările
Barcelona, un oraș de 1.6 milioane de și propunerile locuitorilor orașului. Este
locuitori, obiectivul nostru era să colectăm esențial să începi cu asta, să demonstrezi
30 000 de semnături în perioada iunie – că există alte modalități de a face politică:
august 2014), apoi urmează prezentarea ascultarea, participarea, colaborarea – încă
proiectului la întâlnirile publice din de la început.
cartierele din oraș4. Scopul întâlnirilor

Către un cod de etică elaborat prin crowdsourcing
O platformă cetățenească își propune mai garantează oricui implicarea în politică dar
mult decât schimbarea politicilor locale, totodată elimină privilegiile care i-au
aceasta își propune să schimbe regulile determinat pe reprezentanții politici să fie
jocului și să creeze noi moduri de a face rupți de realitatea cetățeanului de rând.
politică. O modalitate esențială pentru
Codul de etică trebuie să cuprindă
atingerea acestui scop e crearea,
mecanisme eficiente de transparență
dezbaterea și aprobarea unui cod de etică
financiară și contabilă, și mecanisme de
într-un mod public și transparent5.
implicare a cetățenilor în viața publică.
Codul de etică e documentul care definește Codul de etică al Barcelona En Comu6 a
practicile care trebuie respectate de către fost elaborat în baza experiențelor
cei care ocupă funcții publice pentru a precedente ale forțelor politice implicate în
asigura o administrație responsabilă și care proiect, a unei dezbateri, și în urma
rămâne în contact cu realitatea. Acesta sugestiilor colectate de pe o platformă
setează limitele costurilor salariale și online.
cheltuielilor astfel încât pe de o parte

4
Video despre întâlnirile din cartiere:
https://www.youtube.com/watch?v=sTWt2ipXKOY 6
Codul de etică al Barcelona En Comú:
5
Procesul de elaborare a codului de etică: https://guanyembarcelona.cat/es/codigo-etico-
http://www.eldiario.es/catalunya/Guanyem-ICV- gobernar-obedeciendo/
EUiA-Podemos-Proces-
Constituent_0_328267839.html
Finanțare
Ca platformă, avem politica transparenței împrumuturi bancare și de a ne baza pe
și monitorizării contabile, toate veniturile sprijinul împrumuturilor și donațiilor
și cheltuielile noastre sunt publice. Ne-am individuale.
asumat angajamentul de a nu ne încurca cu

Elaborarea unui program electoral ”En Comu”
Procesul colectiv de elaborare a Propunerile inițiale generate de
programului electoral a început în vara lui acest proces au fost strcuturate în
2014, când diferite cartiere și grupuri două faze: dezbateri fizice, publice
politice ale Barcelona En Comu (deschisă și deschise, și sugestii online.
pentru oricine dorea să participe) au Prima fază a facilitat contribuțiile
realizat diagnostice ale propriilor zone, la propuneriile inițiale, iar cea de a
aprofundând conținutul manifestului doua fază le-a oferit participanților
general. posibilitatea de a prioritiza lista
finală a acțiunilor politice.
Rezultatul lucrului din primele luni a fost
elaborarea documentelor despre structura În rezultat, aceste procese au produs:
generală către sfârșitul anului 2014. Aceste
* Un mandat cetățenesc compus din
documente au stat la baza mai multor
40 de acțiuni politice în ordinea
procese participative utilizate pentru
prioritară decisă de cetățeni, care a
elaborarea programului electoral.
format miezul programul electoral al Programul En Comu este un
Barcelona En Comu. document care își propune să
îmbogățească dialogul cu cetățenii.
Acesta nu este o colecție de
* Un set de cerințe ale cetățenilor din promisiuni electorale, dar un
fiecare cartier și regiune a orașului. angajament ferm care ne va ghida
în tot ceea ce vom face la primărie.
Acest lucru este esențial dacă vrem
* Propuneri de politici la nivel de ca cetățenii să fie capabili de
oraș pentru diferite aspecte. entuziasmul de a mai participa în
viața politică. Acestea sunt
Grupurile politice de la Barcelona En motivele pentru care programul
Comu au avut sarcina de a colecta, nostru include mecanisme de
sumariza, dezvolta, și evalua implementare și monitorizare.
fezabilitatea tuturor propunerilor
parvenite.

Diagrama procesului de dezvoltare a programului Barcelona En Comu

Delegarea colectivă a unui candidat electoral
Barcelona En Comu nu e o coaliție sau o transcende suma părților sale și este
supă alfabetică alcătuită din acronime de deschisă pentru oameni care n-au mai
partide. participat vreodată în alegeri electorale.
Noi am evitat logica tradițională de partid Parte componentă din ADN-ului
și am construit un spațiu nou, care respectă platformelor cetățenești e faptul că
identitatea tuturor celor implicați, și care oamenii participă ca persoane fizice. Nu
există nici un fel de cote pentru grupurile participat anterior în alegeri electorale, dar
politice implicate. Asta e ceea ce noi și din cei care n-au mai participat anterior
numim ”con uence”. Aceasta este o în alegeri.
filosofie a colaborării bazată pe priorități
Guanyem Barcelona: motorul
împărtășite și obiective concrete, și nu o
original al proiectului, alcătuit din
cursă de cai între partide. Este nevoie de
mulți activiști și militanți din
flexibilitate și generozitate în toate
mișcările sociale.
aspectele unui proiect colectiv, e nevoie ca
ICV-EUiA: partid cu consilieri din
fiecare să contribuie cu resursele și
primăria Barcelonei.
talentele lor unicale.
Podemos: partid nou fără
reprezentare în primăria Barcelonei
Podemos Constituent: mișcare
Când am elaborat lista electorală a
socială din Catalonia fără
Barcelona En Comu, am ținut cont de
reprezentare în primăria Barcelonei.
raportul dintre forțele politice și acțiviști și
Equo: partid ecologist fără
paritatea de gen. Lista finală a fost
reprezentare în primăria Barcelonei.
compusă atât din grupuri politice care au

Structura Barcelona En Comu în perioada implementării Fazei B
O revoluție democratică e imposibilă fără respectăm fermul angajament față de
participarea activă a cetățenilor și a democrație și egalitate de gen. Acest
soluțiilor elaborate colectiv. Chiar dacă angajament înseamnă să ne asigurăm că
structura organizațională va fi diferită în fiecare se simte confortabil în timpul
fiecare oraș în dependență de context, discuțiilor și a proceselor de luare a
aceasta trebuie să fie întotdeauna deciziilor, că oamenii pot combina
orizontală și transparentă, la fel trebuie să activitatea lor în cadrul platformei cu jobul
existe un mecanism clar care să le permită și alte responsabilități, și că instrumentele
oamenilor să participe în proiectele în care digitale nu devin un obstacol în calea
vreau să se alăture. participării datorită vârstei sau a
veniturilor.
Noi încercăm să găsim un echilibru între
orizontalitate și eficiență, în timp ce

1. Grupuri teritoriale
1.1. Grupuri de cartier
Acestea sunt grupuri de cartier sau de - Încurajeze și să susțină participarea.
sector, în care toți locuitorii locali care - Conducă ateliere, să distribuie
doresc pot să participe. Ei sunt reprezentați instrumente de participare online și să-i
și conectați cu restul Barcelona En Comu ajute pe localnici să le folosească.
prin Coordonatorul de Cartier, care este un - Disemineze informația despre
grup format din câte doi participanți din proiectele Barcelona En Comu prin
fiiecare grup de cartier. organizarea întâlnirilor publice și
distribuirea comunicatelor de presă, în
Funcțiile grupurilor de cartier ale
Barcelona En Comu sînt să:
special în perioada campaniei - Colaboreze cu grupurile locale (ONG-
electorale. uri, mișcări sociale, activiști) care pot
- Să întocmească o diagnoză a situației contribui cu expertiză și experiență în
din cartier și a modului în care aceasta cadrul cartierului, în timp ce
afectează bărbații și femeile localnice. întotdeauna respectă autonomia acestor
- Creeze spațiu pentru discuții și să grupuri.
schițeze soluții. - Să coordoneze activitatea cu Comitetul
de Conținut și cu Grupurile Politice.

1.2 Coordonatorul de cartier
Aceasta e platforma care facilitează, și consultațiilor dintre grupurile de cartier,
acompaniază și face parte din grupurile de Plenul și echipa de coordonare. Platforma
cartier ale Barcelona En Comu. E spațiul e compusă din cel mult doi reprezentanți ai
schimbului de idei pentru elucidarea fiecărui grup de cartier și dintr-o echipă
soluțiilor și elaborarea diagnozelor și a din subcomitetul de extindere teritorială,
politicilor pentru programul electoral. E care moderează întâlnirile.
podul care facilitează comunicarea ideilor
2. Comitetele tehnice
Acestea sunt grupurile de lucru care necesare pentru funcționarea platformei.
îndeplinesc sarcinile zilnice esențiale și Fiecare comitet își definește propriul mod
de organizare internă. Cei care doresc să Comitetul de Logistică și Finanțe:
fie parte a acestor comitete trebuie să asigură suport logistic pentru alte
expedieze o cerere și să participe la una grupuri, administrează finanțele
din întâlnirile regulate în vederea stabilirii organizației, asigură suport jurstic.
de noi colaborări.
Comitetul de confluență: gestionează
Comitetele active în perioada Fazei B relațiile cu forțele politice cu care
ale Barcelona En Comu: platforma vrea să colaboreze pentru
alegeri și lucrează pentru a face acest
Comitetul de Conținut: coordonează
lucru posibil.
configurarea și funcționarea Grupurilor
Politice și elaborează propuneri pentru - Extensia teritorială: coordonează
programul electoral. activitatea platformei în cartiere și
sectoare.
Comitetul de Comunicare: planifică și
- Colaboratorii: ajută oamenii care
implementează strategia de
vor să se implice în proiect.
comunicare. Domeniile de activitate
- Organizarea internă: elaborează
includ: pagina web și serverul,
protocoale și dezvoltă structura
designul grafic, rețelele sociale, mass-
organizațională a fiecărei faze a
media, video, emailul, traducerile și
proiectului. Ajută la întroducerea
editările.
mecanismelor de participare on-
line.
3. Coordonarea
3.1. Echipa de coordonare
Acesta e spațiul executiv al Barcelona En organizației. Este formată din purtătorii și
Comu. Aici se iau deciziile operaționale purtătoarele de cuvânt ale platformei și din
urgente și se identifică deciziile de candidații electorali și echipele de suport
importanță strategică care trebuie discutate ale acestora, din doi reprezentanți ai
în plen. fiecărui comitet tehnic, un reprezentant al
comitetul de extensie teritorială și membri
Acest grup e responsabil de dimensiunea
invitați ai altor grupuri. La fel, alte două
globală a procesului (strategie, agendă,
persoane asistă la întâlnirile platformei,
calendarul general, analiza afacerilor
pentru a modera discuția și a lua notițe.
curente, etc.), și de coordonarea

3.2. Plenul
Este cel mai important spațiu de puțin o dată la două săptămâni. Plenul
comunicare și luare a deciziilor din cadrul poate deschide procesul de luare a
Barcelona En Comu, în mod special în deciziilor către toți cetățenii prin consultări
ceea ce ține de deciziile strategice și online sau alte forme de participare.
organizarea internă. Orice persoană activă
în oricare comitet sau grup al platformei
poate participa în Plen. Acesta se
întrunește cel
4. Alte spații și procese
4.1. Grupurile Politice
Acestea reprezintă spații de întâlnire și Barcelona En Comu la moment are
participare pentru diferite organizații și următoarele grupuri politice: sănătate,
indivizi activi în diferite domenii politice. educație, muncă, inegalitățile precariatului
Obiectivul lor principal este să propună și și sărăciei, economie și mediu, locuință și
să valideze poziția politică a platformei, și urbanism, migrație, diversitatea de gender
să evalueze aspectele legate de domeniul și diversitatea sexuală, societatea
lor și să elaboreze propuneri pentru informațională, cultură, guvernare locală,
manifestul electoral. Câte doi reprezentanți transparență și participare, securitate și
din fiecare domeniu participă în cadrul drepturi civile.
Comitetului de Conținut.

4.2 Comitetul de Campanii
Este format și activ în perioada Fazei C planificare zilnică și desfășurarea
(campania electorală). Este responsabil de campaniei electorale.

4.3 Rețelele Creative
Barcelona En Comu este susținută de un de activiști din domeniul IT. Aceste rețele
grup de artiști și designerii, de către diversifică modalitățile posibile de
Mișcarea pentru Grafică Liberă7 din participare în proiect, și contribuie la
Barcelona, și de către Som Comus8, o rețea comunicarea despre proiect.

7 8
https://www.facebook.com/mlgbarcelona https://twitter.com/somcomuns