You are on page 1of 6

D.A.V.

PUBLIC SCHOOL, NEW PANVEL


Plot No. 267, 268, Sector-10, New Panvel,
Navi Mumbai-410206 (Maharashtra).
learncbse.in
Phone 022-27451793, 27468211, Telefax- 27482276
Email- davschoolnp@vsnl.net / davnewpanvel@gmail.com, www.davnewpanvel.com

PRACTICE PAPER
2013-2014
STD:- VIII

Sub:- SANSKRIT Time:- 3 Hours


Date:- Marks:- 90
.
(k) Apaizta AvabaaoQanama\ ( 05)
(Ka) rcanaatmak laoKana (15)
(ga) Anaupa`yau@ta vyaakrNama\
35
( ) (Ga) paiztasya AvabaaoQanama\
inado-Sa : (1) (35) :- |
savao- S` panaa:
Ainavaayaa
(2) pa`Snaanaama\{<araiNa KaNDanausaarMkmoNa aOva
laoKanaIyaaina |
(3) {<araiNa
pa`SnasaMKyaasaMAvaSyaM
skRtaona oKeva laoKan| aIyaaina |
laanaIyaa
(4) KaND k
(Apaizta AvabaaoQanama\)

kI gaVaMSama\ paiztva pa`Snaanaama\ {<araiNa ilaKata 5


savao-Bya jala M ddaima Ahma\ Ata: janaa: maama\ maoGM,a jalad:, payaaod [ita naamaiBa:
Aipa jaanainta | saagar: mama janmasqaanaM, gaganaM mama gaRhM, Qara mama gantavyama\Aista |
ivaVut\ a maaM pa`kaSayaita, pavana: svaaDko laalayaita | baalaa: maaM dRYT\vaa hYyainta, janaa:
pa`saIdinta, kRYaka: maaodntao mayaUra: ca naRtyainta | taapaona vyaakula Qarayaa: ipapaasaa mayaa
eva Saamyata o | Ahma\evaa\ sava-
Aisma pa`aiNanaa
| M jaIvanam
k) ekpadona {<arta
(i) maoGa: savaoB- ya: ikma\ ddaita ?
A) pa`kaSa: Aa) pavana: [) gagana: [)- jalama\
(ii) maoGasya janmasqaanaMikm a\ Aista ?
A) kRYaka: Aa) saagar: [) Qara [-) ivaVut\ a
Ka) paUNa-vaa@yaona {<arta
(i) maoGaM dRY T\vaa ko pa`sannaa: Bavainta?
(ii) maoGa: ksyaa: ipapaasaaMSaamyaita?
ga) samauicataM{<arMicatvaa ilaKata
(i) jaIvaanaama\ [ita Aqa-o k: Sabd: A~a pa`yau@tama\?
A) janaanaama\ Aa) pa`aiNanaaM [) mayaUraNaama\ [-) kYR akaNaama\
(ii) ipapaasaa mayaa eva Saamyatao | A~a mayaa padMksmaO pa`ya @u tama\ ?
A) jalaoBya: Aa) janaaya [) QarayaO [)- maGo aaya

learncbse.in
KaND Ka
rcaanaatmak kaya-m\ a learncbse.in
Ka.1 ica~aM dRY\vTaa majaUYaayaaMpa`d<aSabdanaaoMsahayatayaa Mcpaa saMskRtavaa@yaoYu avaNa-nM akur}ta 5

Ka.2 AQaaoilaiKataMvaataa -laapaM majaUYaa dRYT\vaa {icataO: padO: paUryata 5


majaUYaavandomaatarma\, mayaU r:, vaalmaIik:, satyamaova jayata,o EaI` baiM kmacand`
caT\Tpo aaaQyaaya
gaur}: Ca~aa: | AV Ahma\ saamaanya &aanasya pa`Snaana\ pa`Xyaaima | saavaQaana tayaa
{<arM ddatau| AsmaakM raYT/sya Qya oya vaa@yaMikma\Aista ?
Ca~a: AsmaakM raYT/sya Qyayo a vaa@yaM( i) ..Aista |
gaur}: AsmaakM raYT/Iya gaItaMikma \ Aista ?
Ca~a: AsmaakM raYT/Iya gaItaM( ii) ..
| gaur}:
vandomaatarma\[ita gaItasya rcaiyataa k : ?
gCa~a:
aur}: Baartasya raYT/Iya: paXaI k : Aista
(iii) .. | ?
Ca~a: Baartasya raYT/Iya: paXaI (iv) .. Aista |
gaur}: ramaayaNasya rcanaa k : Akraota\ ?
Ca~a: ramaayaNasya rcanaa (v) .. PiYa: Akraot\ a
| gaur}:
ramaayaNaM ksyaaBM aaYaayaaM ilaiKatama\Aista ?
Ca~a: ramaayaNaM sasM ktR aBaaYaayaaM ilaiKatama \ Aista |
Ka.3 pa~ao ir@tasqaanaaina paUriyatvaa pa~aM pauna: ilaKantau 5
majaUYaa DI.e.vaI. ivaValaya:, BaivaYyaaima, Ahma\, Wyasya, Sa@naaoima
saovaayaama\
Ea`Imanta:
paQ` aanaacaaya:- ( i)
na[-
idllaI |
mahaodya,
inavaodnaMasita yata\( ii) ..ivaValayaM Aagantaum\ ana (iii)
.tasmaata\ karNaata\idna ( iv)..AvakaSama\ pad` aya
u | Ahma\AtaIva kRtaaqa-: ( v).|
kRtaaqa-yanta learncbse.in
BavadIya: iSaYya:
raohna:
KaND ga
(Anaup`yau@a ta vyaakrNaM) learncbse.in
ga.1 roKaai \kta padoYu asainQaMsainQacCodM va urk}ta 3
(i) yauYmaakma\ sau Aagatama\ Aista |
(ii) sada eva satyaM vaidtavyama\|
(iii) saa eva baailaka mama saKaI Aista |

ga.2 (I) kaoYz@kta\ ivaicatya {icataO: Sabdr}paO: ir@ta sqaanaaina paUryata 3


(i) sa: baalak : ..sah itaYzita | (ivad\WiBa:, ivaWasM a:, ivaWana
)\
(ii) vacanama\ savaao-pair Bavaita | (ipata u: ipatarma\, ipataa)
(iii) AaEa`mo abahva: vasainta | (saaQaU, saaQava:, saaQau:) 3
((i)II) kao.vaahnao na baalak
Yzkata\{icataMr}paMicatvaa : ivaValayaMgacCita
ir@tasqaanaaina paUryata (Asya,
[ema\,
Anaona)
(ii) ..vaRXo akaoikla: kUjaita | (Aismana\, Anayaao:, eYau)
(iii) yaa Ea`mNo a a pazita .eva saaflyaM laBatao| (saa, sa:,
ga.3 3
tao) {icata sa\KyaavaacakM padMicatvaa ir@tasqaanaaina pa Uryata
(i) ekda (3) matyajaIivana AagacCinta |
A) ~aIiNa Aa) ~aIna\ [) ~aya: [)- itas~a:
(ii) maasao (30) idnaaina Bavainta |
(iii) jalama\ AnnaMsauBaaiYataMca e taaina ( 3).rtnaaina sainta |
A) ~aIiNa Aa) itas~a: [) ~aIna\ [-) ~aya:
ga.4 {icataO: AvyayapadO: ir@tasqaanaaina paUryata 3
(i) jalama\. ..........jaIvanama\na Aista |
(ii) mama parIXaa AasaIta\ |
(iii) satyama\ ................jayatao |
majaUYaa eva ivanaa hya:
ga.5
roKaaDiktapadanaaM ivaBai@ta karNaMca ilaKata 5
(i) ga`amaata\ baih: Xao ~aaiNa sainta |
(ii) mah\yama\ maaodkM raocatao|
(iii) naRpa: iBaXaukaya QanaM yacCita |
(iv) Qanaata\ Ptao sauKama\na Aista |
(v) AQyaapak : Ca~ao ivaSvaisaita |
ga.6 kaoYzkpa`d<a Yo u aQaataru }paYo u a{icataMr}paMicatvaa ir@tasqaanaaina paUryata 5
(i) sa: pa`itaidnaMekM paRYzMsauloKa aM . | (ilaKa ot\ a, ilaKaoyu:a,
ilaKaotaama\)
(ii) tvama\ SaIGa`Mkaya -M | (k ur], kur]tama\, kur]ta)
(iii) ta~a bahUina Bavanaaina | (ASaaoBanta, ASaaoBaQvama, ASaa Bata)
o
(iv) pauna: Ahina-Sama \ ipatarma\ ..| (Asaovo,a Asavata, o Asaovaqaa:)
(v) tao Eao`Yza A \ka: | (AlaBata, AlaBaotaama\, AlaBanta)
ga.7 pa`kRitapa
`tyayaaO saMyaaojya ivaBajya vaa samauicataMpadMicatvaa ir@ta sqaanaaina pa Uryata 4
(i) sa: ksmaO Aipa QanaM .(da taumuna\)a na [cCita |
A) dataR Aa) dataum\ a [) dataumuna\ a [-) learncbse.in d<a:
(ii) ra&aa hasyakarNama\ ..paRYTma\|
A) pa`cC@ta Aa) paRYT@ta [) pa`cCvaT [-) paRS\
a @ta
learncbse.in
(iii) EaRgaala: maUYaksamaUhma\ dRSa@tavatau |
A) dRYTvaan a\ Aa) dRYTvataI [) dRYTma \ [-) dRYTvanta:
(iv) sa: SaakM . k`otaum\ a AapaNaM gacCita |
A) kRtaumuna\ a Aa) k`oumunata\ a [) kItaumuna\ a ` [-) kI@tvaa `
ga.8 roKaaMiktapadoYu a{pasaga-Msa
MyaaojyaMAqavaa paRqak\kRtvaa ilaKata 3
(i) saMhirta
(ii) inasa\ sarita
(iii) pa`tyaagacCita

ga.9 samastapdanaaM samaasasya naamaaina ilaKata 3


(i) ga`IYmavasannaaO
(ii) {pagaMgama\
(iii) yaqaasaamaqya-ma
\ KaND Ga
paizta AvabaaoQanama\
Ga. 1 AQaaoilaiKataMgaVaMSM apaiztvaa pa`Snaanaama \ {<araiNa ilaKantau 5
vaodaQyayanaata\Anantarma\Aacaaya-: iSaYyama\ {paidSaita satya M vad | Qama-Mcar |
svaQyaayaata \ maa pa`mad: | satyaata\ na pa`maidtavyama\ | Qamaa-t\ a na pa`maidtavyama\ |
uSkalaata\ na `mpaaidtavyama\ | svaaQyaayapa`vacanaaByaaM na pa`maidtavyama\ | maataRdovBaaava |
ipataRdovaao Bava | Aacaaya-dovaao Bava | AitaiqadovaaoBava | yaaina AnavaVaina kmaa-iNa
taaina saoivatavyaaina na [taraiNa | yaaina AsmaakMsaucairtaaina taaina tvayaa {paasyaaina na
[taraiNa |
pa`k)Sna : ekpadona {<arta
(i) Aacaaya-: kma\ {paidSaita |
A) iSaYyama\ Aa) Ca~ama\ [) saovakma \ [-) saoivakama\
(ii) ksmaata\ AnantarM Aacaaya:- {paidSaita |
A) svaaQyaayaata\ Aa) vaodaQyayanaata \ [) satyaata\ [-) Qamaa-t\ a
Ka) paUNa-vaa@yaona {<arta
(i) kaina kmaa-iNa saoivatavyaaina kaina na?
(ii) iSaYyaO: gaur}janaanaaMkaina {paasyaaina ?
ga) samauicataM{<arMicatvaa ilaKantau
(i) kmaa-iNa [ita padsya ivaSaoYaNapadM ikM pa`yu@a tama \ ?
A) AnavaVaina Aa) satyama\ [) {paasyaaina [-) [taraiNa
(ii) {paasyaaina [ita ivaSaoYaNapadsya ikMivaSaoYyapadMpa`yu@a taM
A) satkayaa-iNa Aa) savu acanaaina [) sacu airtaaina [)- kmaai- Na
Ga. 2 paVaMSM apaiztvaa pa`Snaanaama \ {<araiNa ilaKata 5
ipa`yavaa@yapa`danaona savao-uYtayainta
jantava: | tasmaata\ tadova va@tavyaMvacanaoka
dirdtaa ||
k) ek padokIdR na {<arta
SaM vaa@ya M?
M va@tavya
(i) ko taYu yainta ?
(ii)
Ka) paUNa-vaa@yaona {<arta
(i) k~u a dird`taa na Bavaita ?
(ii) ikma\ pa`danaona savoa- jantava: uYtayainta ?
ga) samauicataM{<arMicatvaa ilaKata learncbse.in
(i) jantava: [ita padsya SauwM Aqa-M Aista |
A) maanavaa: Aa) Kagaa: [) paSava: [-) pa`aiNana:
(ii) tadova [ita padsya Aqa-Aista
A) kTu Aa) ksaOlaa [) ipa`yM a learncbse.in
[-) taIva`M

Ga. 3 AQaaoilaiKataMsaMvaadMpaiztvaa pa`Snaanaama \ {<araiNa ilaKata 5


Anya: Ca~a: - ikma\ etao mahadyaa: o AsmaakM raYT/sya vaO&aainakparamaSa-dataar: Aipa
ABavana\ ?
Aacaaya-: - Aama\ ! AYTaiQaknavaita ekaonaivaMSaitaSatatamao vaYao- ( 1998) etaoYaaM
mahaodyaanaaM inayaui@ta: Aisman a\ pado ABavata\ |
Anyaa Ca~aa - AsmaakM raYT/sya savaao-cMcanaagairkM sammaanama\ Baartartnama\ Aipa eta o
mahaodyaa: pa`aptavanta: |
Aacaaya- - Aama\ | saptanavaita AiQak ekaonaivaM Saita Satatamao vaYao-
1997
( ) mahaodya: [dM sammaanaM `apaptavaana\ | AyaM mahanauBaava:
svagauNaanaurM }paAsmaakM raYT/sya raYT/patao: padma\ AlaDkRtavaana\ |
AtaIva `orpaNaadayakma\Aista Asya mahaoa\ | dyasya jaIvanam
k) ek padona {<arta
(i) raYT/sya savaaoc- McanaagairkM sammaana M ikma\Aista ?
A) svaNa- padkM Aa) naaobala paurskarM
[) BaartartnaM [-) parmavaIr cakM
(ii) Asya mahaodyasya jaIvanaMkIdRSaM Aista ?
A) laGau Aa) Asahaya [) paro` NaadayakM [-) gaitaSaIlaM
Ka) paUN-vaaa@yaona {<arta
(i) AsmaakM raYT/sya raYT/patao: padMkqama\AlaD\kRtavaana\ ?
(ii) Da^. klaama vaO&aainak paramaSa-dataar: kda ABavana\ ?
ga) samauicataM{<arMicatvaa ilaKata
(i) mahanauBavaava: [ita padsya ivaSaoYaNaMpadMikma\?
A) AyaM Aa) [dM [) etao [-) Asya
(ii) ABavana\ [ita ik`yaapadsya ktaR-padM ikma\?
A) mahaodya: Aa) AsmaakM [) mahaodyaa: [-) mahanauBaava:
Ga. 4 inamnailaiKatasya kqanasya Baavaaqao- ir>sqaana
o paUriyatvaa {<ar pauistaka Baavaaqa-MilaKata
4
majaUYaa sampaUN-M,a Aaya-m\ a tyajainta, daoYaana\
k) kRNvantaaoivaSvamaaya-m\ a|
Baavaaqa-M : Asya Ayama\ AaSaya: Aista yata\kvo alama\ekMjana,M ekMgaa` mama\
Aqavaa ekM raYT/m\ a eva Aaya-m\ a Aqaa- ta\ Eao`YM zna kuyaa-ma Aipatau ivaSvasya savao-YM aa
jaanaanaaM( i).dUrIkRtya vayaM sampaUN- a ivaSvama
\ eva ( ii) .kirYyaama: |
Ka) AD\gaIkRta saukRitanaao na pairtyajainta |
Baavaaqa-M : sajjanaa: kaya-M svaIkRtya (
iii).kuv-ianta |
Ga. 5 {payau> SabdO: AnvayaMsampaUryata kaya- 4
(k) vaRkiznama\
tM ayatnaona sa
MrXaota [ita\ iva<ata:
Aista Aayaaita
icantaiyatvaa kdaipa yaaita(caiv|) .na |
AXaINa: iva<ata: XaINa: vaR<ata: tauhtaaohta: ||
Anvaya: vaR<aM ( i).saMrXaot\ a ( ii) .Aayaaita yaaita
(iii).XaINa: tau AXaINa: (iv) .tau hta: hta: |
(Ka) XaNaSa: kNaSa: caOva ivaVama\ AqaM- ca saaQaya to \ a|
XaNa: tyaagao kuta: ivaVa k Na: tyaaogo akuta: Qanama\ ||
Anvaya: (i).ivaVama\ (ii) .ca eva Aqa-M
learncbse.in
(iii).| XaNa: tyaagao ivaVa kuta: (iv) .tyaagao Qanama\
kuta:?|
learncbse.in
Ga. 6 vaa@yaaina kqaak`maanausaarM unpaa: ilaKantau 4
(i) mahiYa- sava-M Ea`utvaa Saantaica<a
ona eva itaYzita sma |
(ii) sa: kaSaInagaro gaD\gaayaa: taT o iSaYyaO: sah AitaYzta\|
(iii) vaodQama-M pa`caaryana\ mahiYa-: dyaanand: Baartao sava- ~a ABa`mata\ |
(iv) yaa~aI AkarNama\ eva mahiYa- duv a-canaaina vadita sma |

Ga. 7 sqaUlapadaina AaQaRtya pa`d<a ivakla\paoBya: {icataMpadMi catvaa pa`Snainamaa-NaM kuva -ntau 4
(i) maUYaka: taIXNadntaO: EaRgaalasya naaSaMAkuv naa- \ |
(ii) svaaQyaayapa`vacanaaByaaM na pa`maidtavyama\ |
(iii) Aacaaya-: iSaYyama\ {paidSaita |
(iv) gauro:a Aa&aa paalanaIyaa eva |

Ga. 8 {icata maolanaMkur}ta 4

(i) Bauiva &aanama\


(ii) maRgaa: svaBaava:
(iii) SaIlama\ paSava:
(iv) ivaVa paRiqavyaama\

learncbse.in