You are on page 1of 5

GIS

1.Koji se modeli baze podataka najcesce koriste pri razvoju GIS-a?


Hijerarhijski
mrezni
Relacioni

U hijerarhijskoj strukturi podaci su organizovani u vise nivoa u obliku drveta.Svaki


element moze da ima samo jednu vezu sa elementom na visem nivou ili sa vise
elementata na nizem nivou,dok izmedju elemenata na istom nivou nema veza.Zbog toga
ovaj model nije fleksibilan jer kada se jednom formira vise nema mogucnosti promena.
Mrezna struktura dozvoljava vise veza izmedju podataka,na razlicitim nivoima bez
utvrdjenog korena ili nivoa.
Relacioni model predstavlja skup utvrdjenih relacija definisanih u nekoj slozenoj
oblasti.Osnovni element je relaciona tabela.

2.Koje su to osnovne komponente prostornih podataka?


Geometrija-predstavlja geometrijske objekte
Atributi-su opisane karakteristike geografskih podataka.
Topologija se odnosi na prostorne relacije
Ponasanje-znaci da geografski oblici omogucavaju editovanje

3.Objasni komponente prostornih podataka?


Geometrija-predstavlja geometrijske objekte
Atributi-su opisane karakteristike geografskih podataka.
Topologija se odnosi na prostorne relacije
Ponasanje-znaci da geografski oblici omogucavaju editovanje

4.Sta predstavljaju eksplicitni a sta implicitni podaci?


Eksplicitni podaci se odnose na geografsku sirinu i duzinu
Implicitni mogu da se odnose na adresu,postanski kod,naziv puta...

5.Koji su to osnovni objekti GIS-a?


Diskretni i kontinualni
Kontinualni primer-reljef,a diskretni plan kuca,zgrada...

6.Objasniti relacioni model baze podataka?


Relacioni model predstavlja skup utvrdjenih relacija definisanih u nekoj slozenoj
oblasti.Osnovni element je relaciona tabela u kojoj se unose svi podaci.Tabele su
medjusobno povezane relacijama i cine jednu logicnu celinu.

7.Objasni rasterski i vektorski prikaz podataka?


Raster-predstavlja mrezu koja se sastoji iz niza pojedinacnih celija ili
piksela.Struktura rastera se sastoji iz resetke koju cine pojedinacne celije.Grupe
celija predstavljaju geografske objekte.Svaki piksel se karakterise nekom
vrednoscu.

1
GIS

Vektor-je definisan pocetnom kordinatom ,pripadajucojom velicinom,pravcem i


smerom.Princip koji se koristi kod vektorskog modela se sastoji od lociranja
pocetne tacke,linija i poligona kojima se predstavljaju realni objekti.

8.Koje su prednosti a koje mane rasterskog prikaza podataka?


Prednosti:
mogucnost izdvajanja informacija direktno iz digitalnih slika ili fotografija
mogucnost komprimovanja,sto redukuje memorijski prostor
susedne lokacije mogu da se analiziraju
Algoritmi njihove obrade su jednostavniji nego kod vektora

Nedostaci:
velicinu celija ogranicava rezolucija
postoji veca potreba za memorijskim prostorom
u rasterima nema mnogo informacija o prostornim vezama izmedju objekata.

9.Koje su prednosti akoje mane vektorskog prikaza podataka?


moguce je organizovati karte u vise slojeva,dok kod rastera je skoro nemoguce
vektorski podaci pruzaju vise informacija,jer su povezani sa bazom podataka gde
su smesteni i drugi podaci o objektima.
manji memorijski prostor,zato sto pikseli ne moraju da se memorisu u nekom
odredjenom podrucju.

10.Sta znaci pojam Akvizicija?


Prikupljanje podataka,prikupljanje podataka za potrebe GIS-a se cesto svodi na
prevodjenje vec prikupljenih podataka u pogodan digitalni oblik.

11.Kakve metode akvizicije podataka postoje?


Neposredne ili primarne metode:
-terenski premer
-fotogrametrija
-daljinska detekcija

Posredne ili sekundarne metode:


-prikupljanje podataka koji su u nekoj formi vec obradjeni.

12.Koje su metode detaljnog terenskog premera?


Terenskim premerom se obezbedjuje terenska definicija objekata i topografije po
principu premera od veceg ka manjem.U okviru premera razlikuju se tri oblasti:
Premerom Zemlje-odredjuje se oblik zemlje-geoid
Drzavnim premerom-se obezbedjuju osnovne referentne mreze kao sto su
trigonometrija,poligonometrija..
Detaljnim premerom-proguscava se mreza geodetskih tacaka za potrebe jedno-
dvo ili trodimenzionalnih merenja.

2
GIS

13.Objasni tahimetrijsku metodu premera?


Ova metoda se zasniva na kombinacija horizontalnih i vertikalnih uglova u
merenju duzina.Instrumentalnu osnovu cini posebno geodetski konstruisan uredjaj
tahimetar.

14.Objasni GPS metodu premera?


primena ove tehnologije se zasniva na odredjivanju vektora izmedju merene ili
neke druge poznate tacke.Instrumentalnu osnovu cini REAL Time KineMatic
(RTK)sistem.

15.Objasni ortogonalnu metodu premera?


Ortogonalna metoda se zasniva na ortogonalnom merenju detaljnih tacaka sa
linije koje formiraju poznate tacke.Zahvaljujuci tome moguce je sracunati
koordinate merenih tacaka.Primena je u katastru,za snimanje gusto izgradjenih
delova naselja u krupnoj razmeri.

16. Objasniti metodu fotogrametrije i daljinske detekcije?


Fotogrametrija i daljinska detekcija omogucavaju kontinuirano registrovanje
stanja vecih teritorija.Registrovanje stanja-snimanje se obavlja prakticno
jednovremeno i indirektno.Snimanje se zasniva na cinjenici da se emitovano
zracenje,kako prirodno tako i vestacko,odbija od prirodnih objekata i sakuplja u
nekom senzoru,kameri.

17.Koje su to metode za digitalno modeliranje podataka?


direktno merenje izohipse
merenje karakteristicnih visinskih tacaka i prekidnih linija
dinamicko profilisanje merenja rastera
progresivno odmereavanje
postupci digitalne obrade slika i automatskog generisanja digitalnog modela
visina.

18.Sta predstavlja pojam Georeferisanje?


Postupak definisanja pozicije naziva se georeferisanje,svakom entitetu se
dodeljuju koordinate iz odabranog koordinatnog sistema.

19.Na sta se odnosi datum u GISU?

20.Sta su to entiteti u GISu?


Entiteti su fizicki objekti ili pojave koji imaju svoje atribute.

21.Na sta se odnosi atribut u GISU?


prostorni podaci imaju svoje karakteristike kao sto su:oblik,lokacija,geometrija i
nazivaju se atributima.

22.Pojmove geografska ,sirina i visina prevesti na engleski?

3
GIS

longitude-duzina
latitude-sirina

23.Sta su to lokacijski servisi?


Lokacijski servisi LBS omogucavaju korisnicima da na osnovu pozicije na kojoj
se nalaze,na svom mobilnom uredjaju dobiju informacije o objektima ili osobama
ili im omogucavaju da ucestvuju od nekoj od virtuelnih igara u virtualnom
vremenu.

24.Navesti kljucne elemente mobilnog GISA?


neophodne sevise
servise za uzbunu
tarifiranje po zonama
upravljanje imovinom
upravljanje flotom
personalno pracenje
pracenje kucnih ljubimaca
izvestavanje o saobracjnom zagusenju
rutiranje
asistencija na putu
navigaciju
turisticki obilazak grada
lokalno oglasavanje
mobilne zute strane
planiranje mreza
upravljanje dinamickim mrezama

25.Objasni klasifikaciju lokacijskih servisa?


reaktivni
proaktivni
Reaktivni servis je uvek eksplicitno pokrenut od strane korisnika i servis se dobija kao
reakcija na korisnicki zahtev

Proaktivne servisi sesiju zapocinju samostalno,bez intervencije korisnika.

26.Navesti tehnologije pozicioniranje zasnovane na mobilnom uredjaju?


GPS sistem
FLT sistem
E-OTD sistem

27.Objasni GPS?
Je sistem za odredjivanje pozicije korisnika na bilo kojoj tacki na
planeti.Koriscenjem konstalacije od 24 satelita koji emituju specijalno kodovane
radio signale,a koje korisnik moze da obradi pomocu radio prijemnika

4
GIS

proracunava se njegova tacna pozicija. u kordinatnom sistemu,geografske


sirine,duzine i nadmorske visine.

28.Navesti tehnologije pozicioniranja u lokalnom prostoru?


Radio Frequensy RF
WLAN
Bluetooth
RFID
Ultrazvuk
Ir-Da(infrared data asociation).

29.Na sta se odnosi RFID skracenica?


Radio frequensy indentification-indentifikacija pomocu radio talasa

30.Kako funkcionisu RFID sistemi?


Dve najvaznije komponente RFID sistema su tag (koji je prikacen na uredjaj koji
zelimo da pratimo) i citac(koji prepoznaje prisustvo tagova).
RFID tehnologija omogucava da se ocitavanjem tagova,bilo u tekstualnom obliku,u
vidu kviza,audio ili video zapisa..