Вы находитесь на странице: 1из 27

nhy RF

Thit b v tuyn Nokia c nhy thu RX cao, chnh xc c duy tr trong cc th


nghim hiu nng ng Uplink theo tiu chun 3GPP 36.104. nhy ca my thu nhn
c ln n -106,6 dBm c o bng phn cng v tuyn thng mi trong cc tnh
hung thc t, chnh xc -106,3 dBm.
Cng sut u ra ca TX

Thit k b khuych i cng sut ca Nokia mang li li ch cho cc n v v tuyn


bng rng hot ng. Thit k ny to ra cng sut ra cnh tranh dung sai nh hn +/-
0.8dB. Li ch ca b khuych i cng sut mnh m c thit k cho lu lng hot
ng thc t cao nht ng downlink.

1. Descriptions of 3TX RF Modules


1.1. Flexi RF Module 3TX 1800 (FXEB)
Bng 2.3.a. DI TN V BNG THNG

Bng Bng SW support MIMO


Di Bng Bng
Di thng thng Technologies
RF tn thng thng
tn TX b lc b lc
Module RX DL UL
[MHz] DL UL
[MHz] [MHz] [MHz]
[MHz] [MHz]

FRGT GSM , 2RX


1805- 1710-
3x80 W 50 60 75 75 FDD-LTE
1880 1785

Giao din RF Module FXEB


Nguyn l:
(copy)

Bng 2.3.c. KCH THC

Gi tr
Tham s
FRGT

Chiu rng 447/492 mm (17.6/19.4 in.)

Chiu di 422/560 mm (16.6/22.1 in.)

Chiu cao 115 mm (4.5 inin.)

Khi lng 25 kg (55.1 lbs)

Bng 2.3.d. IU KIN HOT NG


Tham s Gi tr

in p chun - 48.0V DC

Di in p u vo - 40.5V DC n - 57.0V DC

- 36.0V DC n - 40.5V DC
Di in p u vo m rng
- 57.0V DC n - 60.0V DC

Nhit ln nht gii hn hot ng + 55o C (+ 131o F)

Nhit nh nht gii hn hot ng - 35o C (- 31o F)

Bng: FXEB power consumption


Mode Cu Cng Cng sut tiu th c tnh [W] u vo 48VDC 25
hnh sut ra C.
trn 1
Cng Cng Cng Cng Cng Cng
sng
sut sut sut sut sut sut
mang
tiu th tiu th tiu th tiu th tiu th tiu th
(W)
ETSI ETSI
100% in khi bn ti
ES ES
hnh Max
202706 202706 Cng ti
nh ti (2%
trung sut ti 50%
gi bn TCH
bnh RF GoS),
ti 25%, TCH,
PRRH
PRRH P100% 60% 60%
60%
RRH
DTX DTX
DTX

GSM 1/1/1 20 438 438 438 438 438 438

2/2/2 20 454 481 601 452 457 463

4/4/4 20 596 709 957 491 520 554


8/8/8 20 998 1387 1869

LTE 1/1/1 20+20 610 678 836

2T2R

1/1/1 40+40 749 881 1180

2T2R

1/1/1 60+60 920 1107 1543

2T2R

1/1/1 80+80 966 1188 1694

2T2R

2. Descriptions of 6TX RF Modules


2.1. Flexi RF Module 6TX 2600 (FRHC)

Bng 2.3.a. DI TN V BNG THNG

Bng Bng SW support MIMO


Di Bng Bng
Di thng thng Technologies
RF tn thng thng
tn TX b lc b lc
Module RX DL UL
[MHz] DL UL
[MHz] [MHz] [MHz]
[MHz] [MHz]

FRHC 2620- 2500- 2x2


40 40 55 55
6x40 W 2675 2555 FDD-LTE
Giao din RF Module FRHC
Nguyn l:

Bng 2.3.c. KCH THC

Gi tr
Tham s
FRGT

Chiu rng 447/492 mm (17.6/19.4 in.)

Chiu di 422/560 mm (16.6/22.1 in.)


Chiu cao 115 mm/3U (4.5 in.)

Khi lng 24 kg (52.9 lbs)

Bng 2.3.d. IU KIN HOT NG

Tham s Gi tr

in p chun - 48.0V DC

Di in p u vo - 40.5V DC n - 57.0V DC

- 36.0V DC n - 40.5V DC
Di in p u vo m rng
- 57.0V DC n - 60.0V DC

Nhit ln nht gii hn hot ng + 55o C (+ 131o F)

Nhit nh nht gii hn hot ng - 35o C (- 31o F)

Table 198 FRHC power consumption

Mode Cu hnh Cng sut ra Cng sut tiu th c tnh [W] u vo


trn mt 48VDC 25 C.
sng mang
Cng sut Cng sut Cng sut
(W)
tiu th tiu th tiu th
ETSI ES ETSI ES
100%
202706 202706
trung bnh Cng sut
gi bn ti
PRRH ti RF
PRRH
P100% RRH

LTE 1/1/1 2T2R 20+20 476 566 769


1/1/1 2T2R 40+40 769 790 1142

3.Descriptions of Flexi Metro RRH


2.2. Flexi Metro RRH 2-pipe 1800 10W (FHEE)

Bng 2.3.a. DI TN V BNG THNG

Bng Bng SW support MIMO


Di Bng Bng
Di thng thng Technologies
RF tn thng thng
tn TX b lc b lc
Module RX DL UL
[MHz] DL UL
[MHz] [MHz] [MHz]
[MHz] [MHz]

FHEE 75 75 FDD-LTE 2RX


1805 - 1710 -
2x5 W 60 60
1880 1785

Giao din Flexi Metro RRH 2-pipe 1800 10W (FHEE)


Nguyn l chung:

Bng 2.3.c. KCH THC


Gi tr
Tham s
FRGT

Chiu rng 202 mm (7.9 in.)

Chiu di 82.7 mm (3.2 in.)

Chiu cao 269 mm (10.6 in.)

Khi lng 5kg (11.0 Ibs)

Bng 2.3.d. IU KIN HOT NG

Tham s Gi tr

in p chun - 48.0V DC

Di in p u vo 100 V AC to 240 V AC

Di in p u vo m rng 88 V AC to 276 V DC

in p nh nht khi ng - 40.5V DC

Nhit ln nht gii hn hot ng + 55o C (+ 131o F)

Nhit nh nht gii hn hot ng -40C (-40F)


Table 280 FHEI power consumption

Mode Cu hnh Cng sut Cng sut tiu th c tnh [W] ti


u ra trn 1
u vo 230V AC 25 C.
sng amng
(W) Cng sut Cng sut Cng sut
tiu th tiu th tiu th
ETSI ES ETSI ES
100%
202706 202706
trung bnh Cng sut
gi bn ti
PRRH ti RF
PRRH
P100% RRH

LTE 1/1/1 2T2R 5+5 217 238 238

3. Descriptions of 2TX RRHs


3.1. Flexi Remote Radio Head 2TX 900 (FHDB)
Bng 2.3.a. DI TN V BNG THNG

Bng Bng SW support MIMO


Di Bng Bng
Di thng thng Technologies
RF tn thng thng
tn TX b lc b lc
Module RX DL UL
[MHz] DL UL
[MHz] [MHz] [MHz]
[MHz] [MHz]

FHDB 35 35 GSM, 2TX


925- 880-
2x60 W 35 35 WCDMA,
960 915
FDD-LTE
Giao din Flexi Metro RRH 2-pipe 1800 10W (FHEE)
Nguyn l chung:

Bng 2.3.c. KCH THC

Gi tr
Tham s
FHDB

Chiu rng 287 mm (11.3 in)

Chiu di 256.7 mm (10.1 in)

Chiu cao 572.1 mm (22.5 in)

Khi lng 16.3 kg (35.9 lbs)

Bng 2.3.d. IU KIN HOT NG

Tham s Gi tr

in p chun - 48.0V DC
Di in p u vo - 40.5V DC n - 57.0V DC

- 36.0V DC n - 40.5V DC
Di in p u vo m rng
- 57.0V DC n - 60.0V DC

in p nh nht khi ng - 40.5V DC

Nhit ln nht gii hn hot ng + 55o C (+ 131o F)

Nhit nh nht gii hn hot ng -40C (-40F)

Bng: FHDB power consumption


Mode Cu Cng Cng sut tiu th c tnh [W] u vo 48VDC
hnh sut ra 25 C.
trn 1
Cng Cng Cng Cng Cng Cng
sng
sut sut sut sut sut sut
mang
tiu th tiu th tiu tiu tiu tiu
(W)
ETSI ETSI th th th th
ES ES
100% in khi ti
202706 202706
hnh bn Max
trung Cng
gi bn nh ti (2%
bnh sut ti ti
ti TCH
PRRH RF 50% GoS),
PRRH 25%,
P100% TCH, 60%
60%
RRH 60%
DTX
DTX
DTX

GSM 1/1/1 20 477 477 477 477 477 477

2/2/2 20 501 521 615 500 503 507

4/4/4 20 658 823 1115 658 751 779


8/8/8 15 804 1062 1401

WCDMA 1/1/1 20 333 363 426

2/2/2 20 410 462 578

3/3/3 20 490 567 736

4/4/4 20 669 783 1026

LTE 1/1/1 20+20 504 567 696

1/1/1 40+40 684 798 1053

1/1/1 60+60 834 1005 1374

4. Descriptions of 4TX RRHs


4.1. Flexi RRH 4-pipe 2100 120W (FHGB)
Bng 2.3.a. DI TN V BNG THNG

Di Di Bng Bng SW support MIMO


RF Bng Bng
tn TX tn thng thng Technologies
Module thng thng
[MHz] RX b lc b lc
[MHz] DL UL DL UL
[MHz] [MHz] [MHz] [MHz]

FHGB 20 20 20 20 FDD-LTE 4TX


2110 - 1920 -
4x30 W
2130 1940

Giao din Flexi Metro RRH 2-pipe 1800 10W (FHEE)


Nguyn l chung:

Bng 2.3.c. KCH THC

Gi tr
Tham s
FHDB

Chiu rng 387 mm (15.2 in.)

B dy 133 mm (5.2 in.)

Chiu cao 564 mm (22.2 in.)

Khi lng 24 kg (52.9 Ibs)

Bng 2.3.d. IU KIN HOT NG

Tham s Gi tr
in p chun - 48.0V DC

Di in p u vo - 40.5V DC n - 57.0V DC

- 36.0V DC n - 40.5V DC
Di in p u vo m rng
- 57.0V DC n - 60.0V DC

in p nh nht khi ng - 40.5V DC

Nhit ln nht gii hn hot ng + 55o C (+ 131o F)

Nhit nh nht gii hn hot ng -35C (-31F)

FHGB power consumption

Mode Cu hnh Cng sut Cng sut tiu th c tnh [W] ti


u ra trn 1
u vo 230V AC 25 C.
sng amng
(W) Cng sut Cng sut Cng sut
tiu th tiu th tiu th
ETSI ES ETSI ES
100%
202706 202706
trung bnh Cng sut
gi bn ti
PRRH ti RF
PRRH
P100% RRH

LTE 1/1/1 2T2R 2x20 676 238 904

1/1/1 2T2R 2x30 676 859 1098

1/1/1 4T4R 4x20 1055 1199 1523

1/1/1 4T4R 4x30 1055 1434 1990


5. Descriptions of RRHs Rel. 4.0
5.1. Flexi RRH 2-pipe 2100 120W (FRGY)
Bng 2.3.a. DI TN V BNG THNG

Bng Bng SW support MIMO


Di Bng Bng
Di thng thng Technologies
RF tn thng thng
tn TX b lc b lc
Module RX DL UL
[MHz] DL UL
[MHz] [MHz] [MHz]
[MHz] [MHz]

FRGY 60 60 60 60 WCDMA, 2TX


2110 - 1920 -
2x60 W FDD-LTE
2170 1980

Giao din Flexi RRH 2-pipe 2100 120W (FRGY)


Nguyn l chung:

Bng 2.3.c. KCH THC

Gi tr
Tham s
FRGY

Chiu rng 302 mm (11.9 in)

B dy 215 mm (8.5 in)


Chiu cao 721 mm (28.4 in

Khi lng 16.2 kg(35.7 lbs)

Bng 2.3.d. IU KIN HOT NG

Tham s Gi tr

in p chun - 48.0V DC

Di in p u vo - 40.5V DC n - 57.0V DC

- 36.0V DC n - 40.5V DC
Di in p u vo m rng
- 57.0V DC n - 60.0V DC

Nhit ln nht gii hn hot ng + 55o C (+ 131o F)

Nhit nh nht gii hn hot ng -40C (-40F)

FHGB power consumption

Mode Cu hnh Cng sut Cng sut tiu th c tnh [W] ti


u ra trn 1
u vo 230V AC 25 C.
sng amng
(W) Cng sut Cng sut Cng sut
tiu th tiu th tiu th
ETSI ES ETSI ES
100%
202706 202706
trung bnh Cng sut
gi bn ti
PRRH ti RF
PRRH
P100% RRH

WCDMA 1/1/1 20 324 357 452

2/2/2 20 422 482 626


3/3/3 20 486 572 788

4/4/4 20 618 744 1052

LTE 1/1/1 20+ 20 618 533 701

1/1/1 40+40 658 799 1126

1/1/1 60+60 800 1015 1536

6. Nokia AirScale Radio Description


6.1. AirScale RRH 2T2R B3 120W (FHEL)

Bng 2.3.a. DI TN V BNG THNG

Bng Bng SW support MIMO


Di Bng Bng
Di thng thng Technologies
RF tn thng thng
tn TX b lc b lc
Module RX DL UL
[MHz] DL UL
[MHz] [MHz] [MHz]
[MHz] [MHz]

FHEL 75 75 75 75 FDD-LTE 2TX


1805- 1710-
2x60 W
1880 1785

Giao din AirScale RRH 2T2R B3 120W (FHEL)


Nguyn l chung:

Bng 2.3.c. KCH THC

Gi tr
Tham s
FHEL

Chiu rng 80 mm (3.1 in.)

B dy 409.5 mm (16.1 in.)

Chiu cao 630.2 mm(24.8 in.)

Khi lng 15.5 kg (34.2 lb)

Bng 2.3.d. IU KIN HOT NG

Tham s Gi tr

in p chun - 48.0V DC

Di in p u vo - 40.5V DC n - 57.0V DC

Di in p u vo m rng - 36.0V DC n - 40.5V DC


- 57.0V DC n - 60.0V DC

Nhit ln nht gii hn hot ng + 55o C (+ 131o F)

Nhit nh nht gii hn hot ng -40C (-40F)

FHEL power consumption

Mode Cu Cng Cng sut tiu th c tnh [W] u vo 48VDC


hnh sut ra 25 C.
trn 1
Cng Cng Cng Cng Cng Cng
sng
sut sut sut sut sut sut
mang
tiu th tiu th tiu tiu tiu tiu
(W)
ETSI ETSI th th th th
ES ES
100% in khi ti
202706 202706
hnh bn Max
trung Cng
gi bn nh ti (2%
bnh sut ti ti
ti TCH
PRRH RF 50% GoS),
PRRH 25%,
P100% TCH, 60%
60%
RRH 60%
DTX
DTX
DTX

GSM 1/1/1 20 477 477 477 477 477 477

2/2/2 20 501 521 615 500 503 507

4/4/4 20 658 823 1115 658 751 779

8/8/8 15 804 1062 1401

LTE 1/1/1 20+20 525 609 760

2T2R
1/1/1 40+40 637 776 1050

2T2R

1/1/1 60+60 742 938 1050

2T2R

MSR GSM 20 669 754 968

2/2/2

LTE

1/1/1 20+20

2T2R
10

MHz

GSM 15 699 821 1059

4/4/4

LTE

1/1/1 20+20

2T2R
10

MHz