You are on page 1of 1

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI .............................................................................................. i


BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................ 1
B. Perumusan Masalah .................................................................... 2
C. Tujuan ......................................................................................... 3
D. Luaran Yang Diharapkan ............................................................ 3
E. Kegunaan .................................................................................... 3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 4
A. Alpukat ........................................................................................ 4
B. Kadar Gula Darah ....................................................................... 5
C. Minuman Fungsional .................................................................. 5
BAB III METODE PENELITIAN .......................................................... 6
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan ................................................. 6
B. Alat dan Bahan ............................................................................ 6
C. Prosedur Penelitian ..................................................................... 7
1. Penelitian Pendahuluan .............................................................. 7
a. Pembuatan Ekstrak Biji Alpukat................................................ 7
b. Pembuatan Serbuk Ekstrak Biji Alpukat ................................... 7
2. Penelitian Utama ........................................................................ 8
a. Formulasi Produk Kopi dengan Penambahan
Ekstrak Biji Alpukat .................................................................. 8
b. Uji Organoleptik ........................................................................ 8
c. Analisis Kimia Dan Fisik Minuman Fungsional Biji Alpukat .. 8
d. Pengujian Kadar Glukosa Darah pada Tikus Albino Wistar ..... 9
D. Rancangan Percobaan .................................................................. 9
E. Pengolahan dan Analisis Data ..................................................... 9