You are on page 1of 1

12/25/2017 தள் ளிப் ேபாட ேவண் ய கள் எைவெயைவ?

| வாரமலர் | Varamalar | tamil weekly supplements

Advertisement

ப ெசய் த தள் ளிப் ேபா வ என் வந் ட்டால் , அைத,


நாள் அல் வா சாப் வைதப் ேபால் இனிய ஷயமாக

ச எ த் க் ெகாள் வர், லர்.

24 2017 தள் ளிப் ேபா வதனால் அைடந்த நஷ்டங் கைள,


00:00 அவ கைள, மன ேவதைனகைள, காலங் காலமாக
அ ப த் ம் , இந்த ணத் ந் படாத
மனிதர்களின் ேபாக் , யப் ைப மட் மல் ல, ேவதைனைய ம்
த ற .
பள் ளிப் ப வத் ல் , 'ேதர் க் இன் ம் எவ் வளேவா நாட்கள்
இ க்க, இப் ேபாேத என்ன அவசரம் ... அப் றம் ப ச் ட்டா
ேபாச் ...' என் ஆரம் த்த பழக்கம் , ைவத் ய ச்ைசகைள
தள் ளிப் ேபா வ வைர ெதாடரேவ ெசய் ற .
இப் பழக்கம் நமக் கசப் பான அ கைள தந்த ேபா ம் , அைத மாற் க் ெகாள் ள ம ப் ப ஏன்?
அ பவம் எ ம் ஆசான், நம் பள் ளி ஆசான்கைள ேபால் , தங் க க்ெகன் எல் ைல வ த் நின் வ ல் ைல. ல ேநரம்
ெசல் லமாக கன்னத் ல் தட் , 'இனி, இப் ப ெசய் யக் டா ராஜா...' என் ம் , பல ேநரம் ஓங் அைறந் ம் , ல
சந்தர்ப்பங் களில் ெக ம் ைபேய த் ப் ேபா ம் ப யான பாடங் கைள ெசால் , ரட் எ த் ம் .
அ நிக ம் ன் த் , நம் ைம மாற் , த் ெகாள் ள ன் வரேவண்டாமா...
ேபான ேபாகட் ம் ; இனிேய ம் , எைத ம் தள் ளிப் ேபாட ேவண்டாம் என் ற ற் வ ேவாம் !
அேதேநரம் , ல ஷயங் கைள தள் ளிப் ேபா வ அவ யம் . க்காத ெசயல் ஒன் நடக் ற ... உடேன, ' க்'ெகன்
க் ன் ேகாபம் வ ற . உடேன சம் பந்தப் பட்டவைர ேநரிேலா, ெதாைலேப ேலா அைழத் , காச் ச் என்
கத் த் ர்த் ட நிைனக் ேறாம் ; இந்த ைவ தள் ளிப் ேபா ங் கள் .
உணர்ச் ர்வமாக ஒன்ைற அ வைத ட, அ ப் ர்வமாக அ வேத றந்த . ஆத் ரத் ல் அ ேவைல
ெசய் யா ; வார்த்ைதகள் தணிக்ைக ெசய் யப் படாமல் வந் ம் . அைவ, அனல் கட் களாக மா எ ராளிகளின்
உள் ளத்ைத ரணமாக் ம் .
கத்த நிைனத்தைத தள் ளிப் ேபா ம் ேபா , நமக்ேக, ல நியாயங் கள் ரிய ஆரம் க் ன்றன. 'ேபானாப் ேபாறான் ...'
என் உள் ளி ந் எ ேவா நம் ைம சாந்தப் ப த் ற . நமக் ம் ேவ ல ேகாணங் கள் ேதான்ற, நீ ர் ெதளிக்கப் பட்ட
ெகா பாலாய் , நம் உணர் கள் அடங் ப் ேபா ன்றன. காலம் கடத்தல் நிகழ் த் ம் மாயம் இ !
உள யல் வல் னர்கள் ட, ேகாபத்ைத அடக் ம் உத் யாக, ேகாபம் எ ந்த டேனேய, 'ஒன் , இரண் ...' என, ா வைர
எண்ணச் ெசால் ன்றனர். த ழ ஞர், .ஆ.ெப., இப் ப ெசால் றார்... 'ேகாபமாக க தம் எ ர்களா... அைத, உடேன
அஞ் ச ல் ேசர்க்கா ர்கள் ; காத் ந் ,ம நாள் ஒ ைற ப த் ப் பா ங் கள் ; உங் க க்ேக இ அ கம் என் ேதான் ம் .
அதற் அ த்த நா ம் ப ங் கள் ; ந்தால் த் ப் ேபா ங் கள் ...' என் றார். என்ன அ ைமயான ேயாசைன!
ேகாபம் மட் மல் ல, ட்ைட - நிலத்ைத ற் ப ; ேவைலைய ரா னாமா ெசய் வ ; மகள் - மகன் அல் ல ெசாந்த
வாழ் க்ைக ல் லப் பட்ட உற கைள அ ேயா அ த் க் ெகாள் வ ; உற கைள த் க் ெகாள் வ ;எ ரிகைள ப
வாங் வ ; நியாயத் ற் அப் பாற் பட்ட ெசயல் களில் ஈ ப வ ; மனசாட் ைய றக்கணித் , ஏேத ம் மா பட்
ெசயல் ப வ ஆ ய எல் லா ெசயல் கைள ம் தள் ளிப் ேபா ங் கள் .
இத்தைகய தள் ளிப் ேபாடல் கள் , நஷ்டத்ைத தராமல் , ெப ம் பா ம் , நன்ைம ல் வைத கண் டாக காண் ர்கள் !

ேலனா த ழ் வாணன்

http://www.dinamalar.com/supplementary_detail.asp?id=40654&ncat=2 1/1