Вы находитесь на странице: 1из 14

GLOBALIZATION:  Komunikasyon

 Paglalakbay
 Malaya at malawakang pakikipag-  Popular na kultura
ugnayan ng mga bansa sa mga  Ekonomiya
gawaing:  Politika
 Pang-ekonomiya
 Panlipunan Yale Magazine (Nayan Chanda)
 Panteknolohiya
 Pangkultural  “Ang Globalization ay taal o
nakaugat na sa bawat isa
 (Ritzer 2011) Proseso ng mabilisang
pagdaloy o paggalaw ng mga: Silk Road
 Tao
 Bagay  China  West (India, Rome, Greece,
 Impormasyon Egypt)
 Produkto  2 Civilizations: Rome and China
 Chinese goods (jade and silk) made
THOMAS FRIEDMAN its way to Rome causing an outflow
of gold resulting to a ban on silk
 The World Is Flat (book) while Roman glassware was highly
 Any job-blue or white collar-that priced in China
can be broken down into bits and  Religions also spread like Buddhism
bytes are exported to other and Islam
countries where there is rapidly
increasing of highly educated HELLENISTIC CIVILIZATION
workers who will world for a small
fraction of salary Age of Exploration

Salik sa Pag-usbong ng Globalisasyon  Spain and Portugal


 Netherlands and UK
 Pagkakaroon ng pandaigdigang  Mercantilism
pamilihan  Pananakop
 Paglago ng pandaigdigang  Christianity  PH
transaksyon sa pananalapi  Galleon Trade
 Pag-unlad ng transportasyon at  PH and Mexico
komunikasyon
 Paglawak ng kalakalan ng INDUSTRIAL REVOLUTION
transnational corporation
 Pagdami ng foreign direct  More on economics
investments mula sa iba’t-ibang  May produktong ginagawa
bansa 1.Upa/rent  land
 Pagpapahalaga ng makabagong ideya 2.Sahod  labor
at teknolohiya 3.Interes  Capital
4.Tubo/ profit  Entrepreneur
Isyu  Natural Resources
 Water
 Anu-ano ang produkto at bagay ang
mabilis dumaloy o dumami?  Land
 Sinu-sino ang mganaapektuhan?  Human resources
 Anong uri ng impormasyon ang  Labor
mabilisang kumalat?  Quantity
 Paano dumadaloy ang impormasyong  Knowledge
ito?  Capital
 Saan madalas nagmumula at saan  Machinery
patungo ang daloy ng impormasyon sa  Tools
mundo?
 Technology
 Mayroon bang nagdidikta sa
kalakarang ito?

Aspeto ng Globalization

From a fren |-/


Kompanya
Sambahayanan
(finished
(raw materials)
product)
5. Pagbibigay tulong-teknikal at
pagsasanay sa mga developing
countries
6. Pagmomonitor sa mga pambansang
patakarang pangkalakalan upang
mapasigla ang daloy nito

20TH CENTURY
World Bank
 Fruit of industrial revolution
 Technology  Washington D.C.
 Aircraft  Sangay:
 Satellite  International Development
 Internet Association
 Kasaysayan: Cold War  International Bank for
 USA vs USSR (Soviet Union) Reconstruction and Development
 Free World vs The Iron  After WW2
Curtain
Aims:
 Labanan ng ideolohiya
 Hindi ginagamitan ng pwersa 1. Eradicate extreme poverty and
 Demokrasya/ Kapitalismo (USA) hunger
 Open trading 2. Achieve Universal Primary Education
 Yung mga mayaman mas 3. Promote gender equality
lalong yumayaman 4. Improve material health
 Komunismo (USSR) 5. Reduce child mortality
 Government 6. Combat HIV/Malaria and other
 Command economy diseases
 Equal 7. Ensure environmental sustainability
 The Fall of Soviet Union 8. Develop global partnership for
development
 Kumawala yung mga allied
countries ng Soviet Union IMF (International Monetary Fund)
21ST CENTURY  Layuning magpautang sa mga kalahok
na bansa upang mapanatili ang
 Information age
halaga ng salapi at mabayaran ang
 Fiber optics utang panlabas
 www
 satellite Aims:

Ahensiya/ Organisasyon na may Kaugnayan 1. Promote international monetary co-


sa Globalization operation
2. Facilitate international trade
WTO (World Trade Organization 3. Foster sustainable economic growth
4. Make resources available to members
 Enero 1, 1995 experiencing balance of payments
 Geneva Switzerland difficulties
 Membership: (189-IBRD)(173-IDA)

Gawain:
Probatisasyon
1. Pagpapatupad ng kasunduang
pangkalakalan
2. Pagsasagawa ng forum ukol sa mga
negosyanteng pangkalakalan
3. Maisaayos ang proseso ng export at kondisyon
import ng mga produkto
4. Pagsasaayos ng mga alitang
pangkalakalan
Liberalisasyon Deregulasyon
From a fren |-/
MNC (Multinational Corporation)

 Corporate org. that owns or


controls production of goods or
services in 2 or more countries
other than their home country

Globalisasyon
 2 main characteristics
 Ekonomiya
1. Large size & worldwide
 Socio-cultural
activities
 Politika
2. Controlled by the mother company
EKONOMIYA  Centralized
 Examples:
20th Century  Mcdo, Dell, Toshiba
 Impact to the Local Country
 Visual history of the modern world  Importing and exporting goods
and services
 Making significant
investments in a foreign
country
 Buying and selling licenses
in foreign markets
 Engaging in contact
manufacturing-permitting a
local manufacturer in a
foreign country to produce
their products
 Opening manufacturing
facilities or assembly
operators in foreign
countries

TNC (Transnational Corporation)


 Talipa-buwis
 Kota-limit ng product  Decentralized
 Shipping cargo-barko  TNC spread out their operations in
(maramihan/mabagal) many countries to sustain high
 Air cargo- plane (fast-pace/may levels of local responsiveness
limit)  2 main characteristics
1. Large size and worldwide
Developments of the 20th century
activities
1. Pagsulong ng mga pandaigdigang 2. Decision is based from global
institusyon sa pananalapi perspective rather than from one
2. Pagdami ng bilang ng mga centralized headquarters
transportasyon  Examples:
3. Paglawig ng sistema ng komunikasyon  Pfizer, Pepsi, Colgate etc.
4. Pagsulpot ng mga naglalakihang
dayuhang kompanya Foreign Investments/Capital Flow

2 Foreign Big Corporations na lumawig  Decides to establish a new business


dahil sa Globalization in the Philippines

From a fren |-/


 Purchases property or shares in a
Filipino owned business

Different Kinds of Foreign Investments


Stocks/ Passive Expanding
Buying a company
bonds investments operations
1. Commercial Loan in host
 Bank loans issued to foreign country
businesses or governments TNC/MNC & FDI
2. Official Flows

Forms of development assistance John Dunning
that developed nations give to
developing ones
3. Foreign Portfolio Investments
Types of FDI
 A category investment
instruments that’s more easily  Market seeking
traded, may be less permanent,  Basic needs e.g. oil, kuryente,
and don’t represent a pagkain
controlling stake in an
 Monopoly(walang katulad yung
enterprise
product)
 Resource seeking
long term  Cheap labor
 Cost of factors and production
interest
 Foreign subsidiary
 Strategic asset seeking
stocks bonds  May kaparehas na produkto ang
(maglalagay ng pera) (debt) pupuntahan
 Strategic assets
 Global brand
 Divided  Interest
 Distribution networks
payment payment  Technology transfer
 Ownership of  Ownership of  Efficiency seeking
company debt  Pagiging produktibo at kalidad
 Voting rights  No voting ng produkto
 Open ended rights  Sponsorship
holding period  Specific holding
Market Entry Strategies for Foreign
period Investors

4. Foreign Direct Investments 1. Global Sourcing


 It’s the entry of capital &/or  Labor intensive
companies into business  Capital intensive (machines)
enterprise in one country by an  Too much capital=unemployment
entity based in another country. 2. Trading
 Import
Investments
 Export
3. Franchising
 Bibilhin yung pangalan ng
Inorganic FDI/PI Organic kompanya
4. Licensing
 Binibili mismo yung product

From a fren |-/


Direct Investments Strategies  Board of investments
 Qualification for PIONEER Areas
3 Kinds (urban) and areas of investments
listed in investments priorities
1. Joint Venture
plan (IPP)
 Co-ownership with local partners
 Ownership of investments
 Branch
2. Strategic alliance production
 Long term partnership  (exports)
expansion of branches
 Develop local markets Filipino Foreigners
3. Foreign Subsidiary
 Local operation owned by the
50% 70%
foreign firm

Philippine Government
Rights of Foreign Investors in the
Philippines
To attract, promote & Foreign individuals
welcome productive partnerships corporations  Repatriation of investments
(kumita)
investments government
 Remittance of earnings (ibalik sa
Activities: bansa)
 Freedom of expropriation of
 Industrialization property except for public use or
interest of the national welfare
 Socio-economic
 Individual freedom guaranteed under
development
the constitution
 Freedom from requisition of capital
1987 Philippine Constitution or investments

Preferred Investment Priority


 Legal ang foreign investments

E.O. #226 “Omnibus Investment Code of 25% lang ang dayuhan


1987”
 Private recruitment companies
RA # 7042 “Foreign Investments Act of  Construction and repair of locally
1991” funded public works except projects
under RA 7718
Incentives for Foreign Investors  Contracts for the construction of
defense related structure
1. Exemption from income taxes
2. Exemption from custom duties and 40 %
taxes on importation of equipment
supplies and spare parts  Ownership of private lands
3. Non fiscal incentives – permission  Operation and management of public
to employ foreign nationals utilities
4. Simplicity of custom procedures  Education institution
5. Capital gains tax exemption  Supply of materials, processing,
6. Protection from infringements of trading and acquisition of rice and
patterns and trademarks corn
 Exploration, development and
Conditions utilization of natural resources

From a fren |-/


NEGATIVE LIST Government Regulations

Included Investments for Foreign Equity  Lumalabas yung impormal na mga


sektor
 Mass media, except recording - Underground economy
 Except cases, prescribed by law,
- Drugs, prostitution
the practice of all professions
including but not invited to Advantages
engineering, medicine, accountancy,
architecture, custom broker,  Nawawala ang monopoly
geology and agriculture - Walang katulad so nagiging mahal
 Retail trade enterprises with a  Nawawala ang oligopoly (few
paid up capital of less that US sellers)
dollars 2.5 million - Pare-parehas yug product
 Private security agencies  Kartel-hoarding
 Small scale mining industry  Oil
 Pricks
 Engaged in
 Conspiracy
 Energy generation- retail energy
ECONOMIC POLICY supplier
 Binebenta nalang ng govt. yung
Liberalisasyon
mga public sa private
 Malayang pagbubukas ng local na
Pribatisasyon
ekonomiya sa mga dayuhang capital
 Free trade  Proseso ng paglipat ng pamamalakad
- Nawawala ang buwis at limitation o pamamahala ng operasyon ng isang
- Tinatanggal yung trade barriers, pampublikong korporasyon sa kamay
kota at talipa ng pribadong sektor
- Nagkakaroon ng competition sa  Isang anyo ng desentralisasyon kung
prices and quality (advantage saan ito ay managed by private
para sa consumers) companies
- Free market economy  Fiscal depict – privatization
- Disadvantage para sa local  Revenues- maliit yung kita
business  Spending- malaki yung gastos

Deregulasyon
Privatization
 Binibigyang laya ng government na
Repatriation PNB, PAL,
magpasya na magpatakbo ng operasyon
of profit MWSS
ang mga pribadong negosyante
 Laissez faire private corporation
- Hinahayaan ng gobyerno ang mga pribadong sektor
negosyante
- Tumataas ang presyo Nasyonalisasyon public corp.

invisible OUTSOURCING
hand
 Tumutukoy sa pagkuha ng isang
self- self- kompanya ng serbisyo mula sa isang
adjusting correcting kompanya na may kaukulang bayad

From a fren |-/


 PPO(Preferred Provider 2005
Organization), Business Processing
Outsourcing  3% global BPO market

Knowledge Process Outsourcing 2006

 Back offices  Ventus, PLDT


 Animation
2010
 Call centers
 Software development  525 000 call center employees
 Game development
 Engineering design 2013
 Medical transcription
 $16B
History of BPO
2016
1992
 17% 1.3M new jobs
 1stcontact center for call center
services in the Philippines
 Accenture

Uri ng BPO Ayon sa Layo o Distansiyang


Pinagmulan ng Kompanya
1995
Offshoring
 The special zone act passed by the
PH congress, promising tax  E.g. US to PH
incentive to foreign investors
 Voice Processing Services
1997 - Pagbenta ng produkto at serbisyo
- Pagkuha ng order mula sa mga
 1st multinational corporation to set customer ng kompanya
up a BPO center in the PH - Paniningil ng bayad mula sa
 Sykes customer
- Pagkuha ng mga impormasyon mula
1999
sa mga customer ng kompanya
 1st call center in the country is  Suliranin
found and set up - Oras
 Etelecare (Global Solutions) - Pagkakaiba ng kultura at wika

2000 Nearshoring

 The new millennium ushered a period  E.g China, PH, Japan


of growth for the country with the
BPO industry counting for 0.075% of Onshoring/Domestic Outsourcing
the PH GDP
 Nasa loob na ng PH
2003  Ranking
 97-Angeles
 Open to call center in the PH along  94-Baguio
with their planned expansion in
 93-Dumaguete
India
From a fren |-/
 90-Iloilo  Naging malapit na magkaibigan sila
 85-Bacolod kaya inimbitahan ni Emp. Zhu Di si
 81-Laguna Sultan Batara na pumunta sa China
 300 Sultanato sa Sulu ang pumunta
 66-Davao
 Nagkasakit ang Sultan sa China at
 7-Cebu
doon na namatay
 1-Manila
 De Zhou – monumento ni Sultan
Challenges of the BPO Industries Batara

1. Changing Political Scenarios 18th Century


2. Exceeding Customer Expectations
 Manila Apulco Galleon Trade
3. Shoestring Budget
 Mexico trading
4. Health Concerns
5. Customer Attrition 2ND WAVE (1900-1940S)
6. Scarcity of Talent
7. Employee Attrition  American Colonization in PH
8. Communication Channels
9. Frequent Disruptions 1906
10. Brand Equity
 Hawaii
- Brand building is an important
 Trabaho: magsasaka (pinya)
task performed by the
professional. This is one of the 1906-1934
common challenges for HR
managers. They are expected to  Alaska
provide adequate training and a  Trabaho: Factory worker (isda sa
good working environment so when lata)
they leave the company they are
the brand ambassadors of the 1934
company. If the employees are
unhappy, it can easily lead to  100,000 na mga Pinoy ang nasa
negative word-of-mouth, thereby Hawaii at Alaska
leading to diminished brand
3rd Wave (1945-1960s)
equity

Call center  Nililimitahan ng 3% ang mga Pinoy


na makakapasok sa US
 Long night shifts
1950s
 Undisciplined lifestyles
 Ayon sa UNODC karamihan sa mga call  Nagtungo naman sa Borneo, Thailang,
cnter agents ay involved sa Vietnam
alcohol, drugs, and aids  250,000 pinoy (logging camps)
 Social Ostracism  Trabaho: Sundalo
KASAYSAYAN NG MIGRASYON NG MGA PILIPINO 1960s
1ST WAVE (MID14TH – 19TH CENTURY)
 Pinayagan ulit makapasok ang mga
1417 pinoy sa US para bisitahin ang
kanilang mga pamilya
 Sultan Paduka Batara (Sultanato sa  Canada, Europe
Sulu)  Domestic Helpers
 Emp. Zhu Di (China, Ming Dynasty)
4th Wave (1970s-1980s)

From a fren |-/


 Middle East  634 Pinoy were detained for drug
 Poverty – 49% trafficking
 Basta sa Saudi pinaka malaking
1965 1985 bilang ng mga nakulong na OFW
Unemployment 7.1% 12.6%
Inflation 2.7% 23.2% Common Offences Commited by th OFW-DFA
Top Destinations
 Procession of alcohol
1. Saudi Arabia  Theft
2. UAE  Drug trafficking
3. Singapore  Murder
4. Qatar
 Traffic violations
5. Kuwait
6. Hong Kong Death
7. Taiwan
8. Malaysia  Illness and accidents (cause)
9. Oman  Pinakamarami ulit sa Saudi
10. Bahrain
Filipino Sailors (Sea base)
Isyung Kinakaharap at nilalabanan
No. of Filo sailors being kidnapped in
Remittances the pirates-infested African waters

 Transfer of money by a foreign Africa – Caribbean (maraming pirates)


workr to an individual in his/her
home country  2009 – 222 filos; 2010 – 167 filos

OFW Jan ’16-‘17 Issues

Land Base  Government and International


Migration Policies 2013
 13.5% tumaas
Labor policies
Sea Base
 International Labour Org. (ILO)
 8.3% pagbaba  Under ng UN
 Mga kalaban yung Pirates  Labor standards
OFW Working Conditions  Government policies
 Violence
 Violence from abusive employer
Status & Culture
- Sexual abuses
- Maltreatment Female
- Unpaid salaries
- Labor malpractices  women traditional tend to be value
 Exploitation driven, adhering to traditional
 Incarceration family roles
- Imprisonment Male
 Death sentence
 Death  Occupations dominated by men

Incarceration Deskilling

 3000+ Pinoy workers abroad have  Caused by many Filipino workers to


been in jail since 2013 return less skilled after being
From a fren |-/
assigned simple tasks abroad, this  Increases risk of illnesses in your
behavior creates discouragement for immune system
foreign workers to climb the  Increases chronic diseases
occupational ladder
Advantages of Technology (Students)
Teknolohiya
 Attract top students w/ leading
 Greek (Teknologia) edge technology
- Meaning “systematic treatment”  Info stays protected and
- “tekhne”(art, craft) confidential
- “logia” (bodies of knowledge)  Student communicate easily around
the campus
Kerala, India  Prepare students for the work
environment w/ access to real word
 Tumaas ng 8% yung sales technology
 Dahil tinetext nalang ng mga
mangingisda yung mga suki nila Disadvantages of Technology (Students)

State of the Mobile Web Report  Lack of concentration in class


 Students can’t interact with each
 2013: 28M other
 3rd Qtr of 2013: 103.16M  Students become relaxed and lazy
 2017: 30.4M towards their school work.
 Philippines: Text Capital of the
world
 400M text messages a day in PH 142B
a year
 P18,250 load a year

Generation Txt (Millennials): selfies

Times’ Ranking (Selfie Capital) Cellphone


1. Makati City & Pasig PH
 Basic communications
2. Manhattan, NY
 Training delivery
3. Miami, Florida
 Information access
4. Anaheim & Sta. Ana, Cali
 Social networking
5. Petaling Jaya, Malaysia
6. Tel Aviv, Israel  Content creation
7. Manchester, England Internet
8. Milan, Italy
9. Cebu City, PH  Electronic communication network
10. George Town, Malaysia that connects computer networks and
organizational computer facilities
Advantages of Technology
around the world
 Research people anytime, anywhere Services:
 Contacts in an emergency
 Take crime photos  Email
 Find your destination w/ GPS  Online application form
 Livestream
Disadvantages of technology
 Commerce
 Increasing stress level  E-banking
 Test results
From a fren |-/
Digitalized Form Ph is the fastest growing app market in
Southeast Asia
 Ang mga ideyang ito ay nakapaloob
sa iba’t-ibang anyo tulad ng musika  E commerce (online shopping)
pelikula, videos, larawan, e-books,  Media streaming services (Netflix)
atbp na makikita sa iba’t-ibang  Sharing economy (Uber)
social networking sites at service
center Top 10 Websites in PH

Fastest internet 1. Google


2. Youtube
1. Singapore 3. ABS-CBN
2. Japan 4. Facebook
3. USA 5. Yahoo!
4. China 6. Inquirer
5. Thailand 7. Lazada
6. Vietnam 8. GMA
7. Cambodia 9. Wikipedia
8. Malaysia 10. Rappler
9. Brunei & Myanmar
10. Indonesia KPOP
11. Laos
12. Philippines  Catchy lyrics
 Looks and styles
Median age of internet users: 24 yrs old  Choreography

 Millennials who grew up as digital Online Games


natives
 VPN (Virtual Private Network)
 Titan fall
 League of Legends
PH
 Dota 2
 30M users every year  Ran
 150k terabytes of data annually Isyu
 101M total population 119M
subscriptions  Cyber bullying
 95%-prepaid - Cyber harassment is a form of
 10%-broadband subscription bullying using electronic forms
 55%-mobile broadband subscription of contact
 80% subscribed to lowest speed  Cyber stalking
plans (1-3 mbps) - Online harassment, uses
 Time spent online electronic communications to
- 3.2 hours on mobile stalk the victim
- 5.2 hours on desktop/tablet - More dangerous cause it involved
a credible threat to the safety
Top Online Activities of someone
 Internet trolls
 47% social media
- Intentionally try to provoke or
 19% videos (YT)
offend others in order to elicit
 15% games
a reaction
 13% located based search
- Fake fan, parody, troll account
 29% online shopping
 Viruses

From a fren |-/


 Intellectual dishonesty  RA 10175
- Copy paste
POLITICAL GLOBALIZATION
 Cyber terrorism
- Terrorists can easily  Paglawak at paglawig ng mga
 Let a bomb by remote control sistemang political ng mga bansa
 Knock out the air traffic 1. Natl. Govt.
control 2. Intl. Org.
 Computer resulting in 3. Intl. NGO
collision 4. Social Movements Org.
 Hack computers in military (UNESCO,UN,ASEAN)
networks  Ugnayan
 Obtain military secrets - Bansa
 Cyber attack - Relihiyon
- Ex: Yahoo cyber attack in 2006 - Pandaigdigang institusyon
- Deliberate exploitation of  Trading
computer systems  Ideas
- Technology dependent enterprises  Technologies
& networks  People
- Uses malicious code to alter
Bilateral Agreement:(2 bansa eg. Ph &
computer code, logic or data
China)
resulting in disruption
consequences, such as Multilateral Agreement (ASEAN, APEC, UN)
information and identity theft
- CNA (Computer Network Attack) Aspects of Government (Political
 Cyber espionage globalization)
- Cyber spying
 Walang nations
- Practice of obtaining secrets &
 Equality, freedom
info from individual,
competitors, rivals, groups, Ugnayang diplomatiko
government and enemies
 Nagdala ng mga oportunidad pang
ekonomiko at pangkultural sa
magkabilang panig
 JICA
 Australian Aid
 US AID
 Cyber Security
- Top countries with cyber ASEAN 2030
security
 Naglalayong mapaigting ang
1. US
koordinasyon ng bawat isa upang
2. South Korea
higit na maging maayos ang
3. Japan
pamumunuhan, kalakalan, at
4. Russia
pagtutulungang political
5. Colombia
6. Ukraine Randy David
7. Vietnam
8. Belarus  PH Inquirer
9. Kazakhstan  The Reality of Global Opinion
10. Philippines  NATO
 European Union
Cyber Crime Law
From a fren |-/
 UN 4. Holistic Understanding (Merry
 OPEC Merryfield)
 Amnesty international  Values (pagpapahalaga)
 APEC Global Civics
Salvatore Babones
 Pagpapahalaga sa tungkulin ng tao
sa lipunan na nakapaloob sa social
 “Nasusukat ang malawakang
contact ni Jean Jacques Rousseau
partipasyon ng bansa sa usaping
o Shared knowledge
political globalization batay sa:”
o Shared experience
 4 na Presensya ng Politikal
o Shared consciousness
Globalization
o Global responsibilities
1. Embahada
2. Intl. Orgs. Global Politics
3. UN Peace keeping missions
4. Intl. Treaties  Pakikisangkot ng mga institusyon sa
 4 Aspects of Political isyung panlipunan
Globalization
1. Democratization (freedom) Supranational Union
2. Civil societies (NGOs)
3. Global governance/ World  Political, economic, social
Governance integration
 A political cooperation Transnationalism
among transnational actors
aimed at negotiating  A social phenomenon which stressed
responses to problems of the importance of interconnectivity
more than one state or between people and the receding
region economic and social significance of
4. UN boundaries among nation states.
 Remittances
Key Concepts
 Multiculturalism
Global Citizenship  LGBT

 Karapatan, responsibilidad at Solusyon sa Hamon ng Globalization


gampanin ng isang indibidwal bilang
1. Guarded Globalization
bahagi ng isang global community
 Pagbibigay proteksyonng
 Maituturo sa mga mamamayan sa
pamahalaan sa mga negosyanteng
pamamagitan ng Global Citizenship
Pilipino
Education
 Proteksyon
o Trade barriers
o Subsidy (financial
4 na Stratehiya ng Global Citizenship assistance)(lower tax)
1. Critical and Transformative
Perspectives 2. Pantay na Kalakalan (Fair Trade)
 Awareness ng tao, feelings,  Bukas na negosasyon sa
thoughts, and beliefs negosyante at mamimili
2. World Mindedness (Graham Pike &  Tamang pagprepresyo ng mga
David Selby) produkto
 Ang tao ay bahagi ng lipunan  Mapangalagaan ang kalikasan at
3. Child Centeredness ekonomiya
 Pagdevelop sa kakayahan at talento

From a fren |-/


 Pagbibigay halaga sa
Unyon(samahan ng mga manggagawa)

Capacity Building

 Pagpapahalaga sa kasanayan ng mga


manggagawa

Colombia, Guatemala, Ethiopia

 Starbucks coffee
 $5 – negosyante
 $0.1 – magsasaka

Bottom billion

 Paul Collier
 1st and 3rd world country (gets nyu
na yun)

Manifest Destiny

 Pakikipagkaibigan ng 1st and 3rd


world

Social Darwinism

 Nag-eexist ang white people to help


black people

From a fren |-/