Вы находитесь на странице: 1из 2

4.- TONALIDAD DE F.

DIATONICOS IMaj7 II-7 III-7 IVMaj7 V7 VI-7 VII-7b5

Fmaj7 G-7 A-7 Bbmaj7 C7 D-7 E-7b5

SECUNDARIOS V7/II V7/III V7/IV V7/V V/7VI

D7 E7 F7 G7 A7

DOMINANTES Sub V7/I Sub V7/II SubV7/III SubV7/IV SubV7/V SubV7/VI


SUBSTITUTOS
Gb7 Ab7 Bb7 Cb7 Db7 Eb7

DISMINUIDOS I Fdim Abdim Bdim Ddim

I# F#dim Adim Cdim D#dim

II Edim Gdim A#dim C#dim

MODOS

IMaj7 II-7 III-7 IVMaj7 V7 VI-7 VII-7b5


I JONICO Fmaj7 G-7 A-7 Bbmaj7 C7 D-7 E-7b5

I-7 II-7 bIIIMaj7 IV7 V-7 VI-7b5 bVIIMaj7


II DORICO F-7 G -7 Ab Maj7 Bb7 C-7 D-7b5 EbMaj7

I-7 bIIMaj7 bIII7 IV-7 V-7b5 bVIMaj7 bVII-7


III FRIGIO F-7 G b Maj7 Ab7 Bb-7 C -7b5 Db Maj7 Eb-7

IMaj7 II7 III-7 #IV-7b5 VMaj7 VI-7 VII-7


IV LIDIO FMaj7 G7 A -7 B -7b5 C Maj7 D-7 E-7

I7 II-7 III-7b5 IVMaj7 V-7 VI-7 bVIIMaj7


V MIXOLIDIO F7 G-7 A–7b5 Bbmaj7 C-7 D-7 EbMaj7

I-7 II-7b5 bIIIMaj7 IV-7 V-7 bVIMaj7 bVII7


VI EOLICO F-7 G-7b5 Ab Maj7 Bb -7 C -7 DbMaj7 Eb7

I-7b5 bIIMaj7 bIII-7 IV-7 bVMaj7 bVI7 bVII-7


VII LOCRIO F-7b5 GbMaj7 A b -7 Bb -7 C bMaj7 Db 7 Eb-7
MENORES

I-7 II-7b5 bIIIMaj7 IV-7 V-7 bVIMaj7 bVII7

VI EOLICO F-7 G-7b5 Ab Maj7 Bb-7 C -7 DbMaj7 Eb7

I-Maj7 II-7b5 bIII+Maj7 IV-7 V7 bVI Maj7 VIIº7

ARMONICA F-Maj7 G-7b5 AbMaj7+ Bb-7 C7 Db Maj7 Eº7

I-6 II-7 bIII+Maj7 IV7 V7 VI-7b5 VII-7b5

MELODICA F -6 G-7 AbMaj7+ Bb7 C7 D-7b5 *E-7b5

*si lo tratamos enarmonicamente (llamando la nota IIIb de II#, por ejemplo) conseguimos el VII7alt