Вы находитесь на странице: 1из 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Pecahan
Standard Kandungan 6.1 Menamakan pecahan wajar
(i) Mengenalpasti pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan penyebutnya
hingga 10 dengan menggunakan bahan konkrit, gambar dan lipatan kertas
(ii)Menyebut pecahan wajar satu perdua, satu pertiga, satu perempat, satu
Standard Pembelajaran perlima, satu perenam, satu pertujuh, satu perlapan, satu persembilan dan
satu persepuluh.
(iii)Menamakan pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan
penyebutnya 10.
(iv)Melorek gambarajah mengikut pecahan diberi.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Mengenalpasti pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan
penyebutnya hingga 10 dengan menggunakan bahan konkrit
2. Menyebut pecahan wajar satu perdua, satu pertiga, satu perempat,
satu perlima, satu perenam, satu pertujuh, satu perlapan, satu
Objektif Pembelajaran persembilan dan satu persepuluh.
3. Menamakan pecahan wajar satu perdua, satu pertiga, satu perempat,
satu perlima, satu perenam, satu pertujuh, satu perlapan, satu
persembilan dan satu persepuluh.
4. Melorek gambarajah bagi menunjukkan perwakilan pecahan wajar
yang diberi dengan tepat.
Mari kenal pecahan (Buku teks – Muka surat 89-92)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid memahami konsep sama saiz, keseluruhan atau satu.
3. Murid memahami konsep pecahan wajar dan pecahan persepuluh
Aktiviti
melalui aktiviti yang sesuai.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 73-75)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

Refleksi ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….