XVIII O FARELO | Xaneiro de 2018

Galicia

Brais Lorenzo e a esixencia de ser fotorreporteiro
Por Francisco Puñal Suárez en Foco, que organiza o Club de Prensa unha gran responsabilidade, tento ter
A primeira cámara que tiven foi un de Ferrol, onde recibiu Mención Especial moito coidado e mimo co que lle fago

“ regalo que me fixo meu pai cando
tiña 9 ou 10 anos. Regalouma para
“fotografiar o mundo” tamén unha
pola súa reportaxe “A nosa lacra”, tres
imaxes que reflicten os incendios orixi-
nados por mans criminais en Galicia, e
chegar ó espectador. Nós temos que
proporcionar e facer accesible informa-
ción gráfica, non imos cambiar o mundo
pluma para “describilo” e uns prismáti- por outros factores que propiciaron que pero sí podemos axudar a que a xente
cos para “observalo”, o único que usei miles de hectáreas queden devastadas. esté ben informada e tome posicións
foi a cámara. Esa primeira cámara era El ten unha mirada especial capaz de frente a determinados temas. Debemos
unha máquina que facía unha compo- reflectir o drama da vida. tentar fuxir sempre que poidamos da
sición de catro imaxes diferentes para “Ser fotorreporteiro non é un oficio, foto “oficial” e tentar molestar coas
captar movemento. Dende esa primeira -di Brais- é unha forma de vida. Eu es- nosas imaxes. Por desgraza, no Estado
toma de contacto sempre estiven inte- pero poder adicarme a esto todo o español últimamente a liberdade de
resado na fotografía e xoguei con dife- tempo que me quede neste planeta. É prensa e a calidade da información Brais Lorenzo premiado en Galicia en Foco
2017. Foto Francisco Puñal Suárez
rentes cámaras fotográficas que foron unha paixón coa que teño a sorte de deixa moito que desexar. Creo que
caendo nas miñas mans pero ningunha poder subsistir. Creo que a orixinalidade nunca tivemos tanto volume de infor- como antes. Moitos medios xa prescinden
delas foi profesional ata que estudei vai algo ligada a esixencia. Son moi mación e sen embargo estamos peor dos profesionais da imaxe e ilustran os
foto”. esixente conmigo mesmo e sempre informados que nunca”. seus xornais con fotos de axencias, ga-
“Cando comecei a ter autonomía e afronto cada día de traballo tentando En Galicia, como desenvolves o teu binetes, cedidas ou roubadas das redes.
vehículo propio dinme conta que cada facer a mellor imaxe posible na situación traballo? Vexo que os incendios son Agora todo o mundo co seu dispositivo
vez que viaxaba precisaba dunha cámara que estou vivindo, sexa unha rolda de un tema constante na túa obra… móvil pode chegar e facer boas imaxes,
para plasmar o que vía en cada viaxe. prensa ou un lume forestal. Se teño “Facendo coberturas de lumes forestais antes era un tema moito máis profesio-
Encantábame viaxar pero sen cámara que destacar cousas positivas do foto- teño vivido episodios de moita tensión nalizado e para empregar unha cámara
non o disfrutaba da mesma forma, foi xornalismo, quédome ca versatilidade nos que a xente chega a temer pola fotográfica tiñas que ter unhas nocións
entón cando decidin estudar fotografía” e a ausencia de monotonía. Cada día súa integridade física. Tristemente en técnicas básicas aínda que foras auto-
de traballo é dife- outubro de 2017 tivemos que ser testigos didacta. É complicado moitas veces
rente, pódense vivir de falecementos por mor desta lacra. loitar contra a inmediatez que demandan
moitas experiencias Calquer situación na que existe un su- os medios porque cando chegas a un
e aprender moitas frimento humano é moi complicada de suceso xa hai centos de imaxes circu-
cousas en contextos fotografiar, precisas illarte un mínimo lando nas redes. Hai que adaptarse aos
moi diferentes gra- para poder traballar e manter a cabeza novos tempos, reinventarse e saber con
zas a traballar nes- fría aínda que é imposible non empatizar qué podes diferenciarte do resto.
to. Pode soar exce- coa xente que sufre”.
sivamente apaixoa- “Moito do meu traballo desénvolvese
do pero para min a de forma autónoma, os medios cos que
clave e amar o que colaboro habitualmente pídenme co-
fas. Se traballas berturas gráficas de determinados temas
nunha profesión case a diario pero en outras ocasións é
Incendios en Galicia, zona de Abelenda das Penas, 2017 que aborreces é de vital importancia ter os teus propios
máis complicado facer contactos e moverte pola túa conta
- afirma Brais Lorenzo Couto (1986 - cousas orixinais. Son da idea de que para chegar a tempo a un feito noticia-
Ourense) un talentoso fotorreporteiro todos temos unha virtude ou unha fun- ble. Algunhas veces o que aconteceu
galego, freelance que desenvolve o seu ción que poderíamos facer ben dentro non foi excesivamente relevante e non
traballo para diversas axencias de prensa, da sociedade, dar con ela e realizala vendes o material, outras, consigues
e é colaborador do Faro de Vigo. pode ser a clave para ser feliz ou algo potente.
Brais é Técnico Superior de Fotografía infeliz”. Ogallá os lumes non foran unha
pola Escola de Arte e Superior de Deseño Que condicións debe ter na túa opi- constante no meu traballo pero triste-
Antonio Faílde de Ourense. Na actuali- nión un fotorreporteiro? mente son unha lacra que asolaga os
dade está estudando Xoegrafía e Historia “Para min resultan vitais a honesti- nosos montes tódolos anos”.
no campus de Ourense. Galardonado dade e a veracidade. Os fotorreporteiros Valora actualmente a prensa o traba-
cos premios SINIF 2012 e 2013 de fo- debemos tentar ser transmisores da re- llo do fotorreporteiro? Que pasa con
tografía “Firepress" que se outorgan alidade da forma máis fiel posible. A esta profesión en España?
anualmente no Simposio Nacional sobre nosa mirada sempre vai ser subxetiva e A profesión no Estado español está
Incendios Forestais. ten unha incidencia directa na sociedade moi mal valorada xa que as tarifas son
Alberto Núñez Feijóo en Celanova, Ourense,
A Brais coñecino recientemente na que consume medios de información. unha vergoña en moitos casos e a tras a clausúra do XI Pleno do Consello de Co-
apertura da exposición do 26º Galicia Cada vez que traballo sinto que teño figura do fotógrafo xa non é tan relevante munidades Galegas, 2017