Вы находитесь на странице: 1из 2

兒童生長曲線使用說明

࣏‫ڷގࡆظ‬τࡆ‫ގ‬ȄҡߝԢጣყΰหԤĺĸȃĹĶȃĶıȃIJĶȃĴ้ϤనԻϷ՝Ԣ
ԑġġឭ ٘ߝİ٘ଽ ᓞġġ൜ ᡝġġ१
ጣȇԻϷ՝ყ࢐ӵIJıı՝ӣТȞԑȟឭ‫ޟ‬᝘᝘ϛȂ‫ٷ‬ҡߝࡾ኿ኵ঄ҥଽՄճȃ

ϴϷ ϴϷ ϴО १ՄሆȂ௃಑IJıı՝௶‫ו‬Ս಑IJ՝Ȅ
Т


ϴϷ ϴϷ ϴО
Т


ϴϷ ϴϷ ϴО
Т મҳਢ‫٘ޟ‬ଽȄ

ϴϷ ϴϷ ϴО
Т
оIJįĶএТσᡝ१ĶϴО‫ظޟ‬᝘᝘࣏‫ٽ‬Ȉ

ϴϷ ϴϷ ϴО
Т 1 ȪԑឭȫIJįĶএТσөΰ‫۽‬ժȄ

ϴϷ ϴϷ ϴО 2 Ȫᡝ१ȫĶϴО१ᐗө‫۽‬ժȄ
Т
3 ӵȪԑឭȫᇄȪᡝ१ȫҺོ೎Ȃ։łᘈȄ

ϴϷ ϴϷ ϴО
Т 4 ୤ྱѡП‫ޟ‬ԻϷ՝Ԣጣኵ঄Ȃี౪ᡝ१࢐Ȫ಑ĶıԻϷ՝ȫȂфߒӵIJııӪ

ӣԑឭ‫ظޟ‬᝘᝘၇Ȃ‫ڏ‬ᡝ१σघ௶ӵ಑Ķı՝Ȅ
ϴϷ ϴϷ ϴО
Т ԻϷ՝
IJı ĺĸ

ϴϷ ϴϷ ϴО ņ
Т ĹĶ

ྑ Ņ 4 Ķı
ϴϷ ϴϷ ϴО Ń IJĶ
Т
ᡝ Ĵ

ϴϷ ϴϷ ϴО १ ł 3
Т Ƞ 2 Ķ
ϴ Ň
ྑ О
ϴϷ ϴϷ ϴО
Т ȡ ń

ϴϷ ϴϷ ϴО
Т

ྑ ı
ϴϷ ϴϷ ϴО
Т юҡ IJįĶ ij ĵ ķএТ

ϴϷ ϴϷ ϴО 1 ԑឭȞٗТʝԑȟ
Т
Ȟ፜ၐ๿ࢥࢥࣼĴএТσ‫ࡆظ‬ᡝ१ķįĶϴО‫ޟ‬ԻϷ՝ോȊ๎ਰ፜َήПȟ

ϴϷ ϴϷ ϴО ᝘᝘‫ޟ‬ҡߝࡾ኿ဣӵ಑ĴĮĺĸԻϷ՝Ϟ໢഍឴ғலጒ൜ Ȃषҡߝࡾ኿຺ႆ಑ĺĸԻϷ
Т
՝ȞԃΰყŃᘈȟ‫ܖ‬ճܻ಑ĴԻϷ՝Ȟԃΰყńᘈȟ൷џ૖Ԥႆଽ‫ܖ‬ճ‫ޟ‬௑‫ל‬ȊԪѴȂ

ϴϷ ϴϷ ϴО ‫ޟ็ڋ‬ԙߝ࢐೿៉‫ޟܒ‬ȂଶΟᢎᄆ᝘᝘൐Ιԑឭ‫ޟ‬ԢጣဣᘈѴȂ‫ڏ‬ҡߝ೿ጣζᔖ၎ौ
Т
‫ٷ‬ඉҡߝԢጣ‫ٖޟ‬༖ȞԃΰყłᘈʖŅᘈȟȇԃ‫ݎ‬ଽܻ‫ܖ‬ճܻΠএԢጣୢ໢ਢȞԃΰყ

ϴϷ ϴϷ ϴО łᘈʖņᘈ‫ܖ‬łᘈʖŇᘈȟȂሯौ፜ᚂৱຟեᔮࢥോȊ
Т

๎Ȉ಑ĶıԻϷ՝

國民健康署 關心您 國民健康署 關心您 廣告


兒童及青少年生長身體質量指數 (BMI)
102 年 6 月 11 日公布
ij
ŃŎŊľᡝ१ĩϴОĪİ٘ଽ ĩϴЏĪ
ԑġġឭ ٘ߝİ٘ଽ ᓞġġ൜ ᡝġġ१
ྑ ‫ظ‬ҡ τҡ
ϴϷ ϴϷ ϴО
Т ԑឭĩྑĪ ႆሆ ႆ१ ޳ढ ႆሆ ႆ१ ޳ढ
ྑ ŃŎŊɴ ŃŎŊɸ ŃŎŊɸ ŃŎŊɴ ŃŎŊɸ ŃŎŊɸ
ϴϷ ϴϷ ϴО
Т
юҡ IJIJįĶ IJĵįĹ IJĶįĹ IJIJįĶ IJĵįĸ IJĶįĶ

ϴϷ ϴϷ ϴО ıįĶ IJĶįij IJĹįĺ IJĺįĺ IJĵįķ IJĹįķ IJĺįķ
Т
IJ IJĵįĹ IJĹįĴ IJĺįij IJĵįij IJĸįĺ IJĺįı

ϴϷ ϴϷ ϴО IJįĶ IJĵįij IJĸįĶ IJĹįĶ IJĴįĸ IJĸįij IJĹįij
Т
ij IJĵįij IJĸįĵ IJĹįĴ IJĴįĸ IJĸįij IJĹįIJ

ϴϷ ϴϷ ϴО ijįĶ IJĴįĺ IJĸįij IJĹįı IJĴįķ IJĸįı IJĸįĺ
Т
Ĵ IJĴįĸ IJĸįı IJĸįĹ IJĴįĶ IJķįĺ IJĸįĹ

Т
ϴϷ ϴϷ ϴО ĴįĶ IJĴįķ IJķįĹ IJĸįĸ IJĴįĴ IJķįĹ IJĸįĹ
ĵ IJĴįĵ IJķįĸ IJĸįķ IJĴįij IJķįĹ IJĸįĺ

Т
ϴϷ ϴϷ ϴО ĵįĶ IJĴįĴ IJķįĸ IJĸįķ IJĴįIJ IJķįĺ IJĹįı
Ķ IJĴįĴ IJķįĸ IJĸįĸ IJĴįIJ IJĸįı IJĹįIJ

Т
ϴϷ ϴϷ ϴО ĶįĶ IJĴįĵ IJķįĸ IJĹįı IJĴįIJ IJĸįı IJĹįĴ
ķ IJĴįĶ IJķįĺ IJĹįĶ IJĴįIJ IJĸįij IJĹįĹ

Т
ϴϷ ϴϷ ϴО ķįĶ IJĴįķ IJĸįĴ IJĺįij IJĴįij IJĸįĶ IJĺįij
ĸ IJĴįĹ IJĸįĺ ijıįĴ IJĴįĵ IJĸįĸ IJĺįķ

ϴϷ ϴϷ ϴО Ĺ IJĵįIJ IJĺįı ijIJįķ IJĴįĹ IJĹįĵ ijıįĸ
Т
ĺ IJĵįĴ IJĺįĶ ijijįĴ IJĵįı IJĺįIJ ijIJįĴ

ϴϷ ϴϷ ϴО IJı IJĵįĶ ijıįı ijijįĸ IJĵįĴ IJĺįĸ ijijįı
Т
IJIJ IJĵįĹ ijıįĸ ijĴįij IJĵįĸ ijıįĶ ijijįĸ

ϴϷ ϴϷ ϴО IJij IJĶįij ijIJįĴ ijĴįĺ IJĶįij ijIJįĴ ijĴįĶ
Т
IJĴ IJĶįĸ ijIJįĺ ijĵįĶ IJĶįĸ ijIJįĺ ijĵįĴ

ϴϷ ϴϷ ϴО IJĵ IJķįĴ ijijįĶ ijĶįı IJķįĴ ijijįĶ ijĵįĺ
Т
IJĶ IJķįĺ ijijįĺ ijĶįĵ IJķįĸ ijijįĸ ijĶįij

ϴϷ ϴϷ ϴО IJķ IJĸįĵ ijĴįĴ ijĶįķ IJĸįIJ ijijįĸ ijĶįĴ
Т


IJĸ IJĸįĹ ijĴįĶ ijĶįķ IJĸįĴ ijijįĸ ijĶįĴ
ϴϷ ϴϷ ϴО
Т
ᇳ݂Ȉ
ྑ Ιȃҏ࡚ដ঄߽‫ٷ‬ᐃങ୉ኈᚂৱЅ஻छඏᚂৱijıIJıԑีߒϞं‫ـ‬ԙ‫ۡڙݎ‬Ȅ
ϴϷ ϴϷ ϴО
Т Πȃı ĮĶ ྑϞᡝ՝Ȃ߽௴ҢжࣨፏҡಢᙑȞŘ ʼnŐȟϴҀϞȶ୽ሬᔉ҂‫ڋ‬ҡߝ኿ྥȷȄ
ྑ έȃĸ ĮIJ Ĺ ྑϞᡝ՝኿ྥԢጣȂ߽‫ٷ‬ᐃIJĺĺĸ ԑѮሦӴୢϛωᏰᏰҡᡝᎌ૖ȞĹııİIJķıı ϴ
ϴϷ ϴϷ ϴО
Т ЏເٖȃۧጱӉ޼ଔֲȃҳۡၰሉȃֲ࠼ᡝࠉ᠉Ѳ໶กᡛԙᕼࣱᓺܻijĶ ԻϷ՝঄Ϟএ
ྑ ਰȟᔮกၥਟȄ
ϴϷ ϴϷ ϴО
Т ѲȃĶĮĸ ྑሠ௥ᘈഋӋȂ߽୤ՃŘʼnŐ ŃŎŊ ųŦţŰŶůť ᗍ༖Ȃሠ௥ࠉත‫ڍ‬ഋӋኵᐃȄ

國民健康署 關心您 國民健康署 關心您

Вам также может понравиться