Вы находитесь на странице: 1из 10

NUMĂRUL 3, ANUL 2017

DEZVOLTARE REGIONALĂ
BULETIN INFORMATIV AL AGENȚIEI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD

Cu ocazia înțelepciunea și Fie ca aceste


sărbătorilor de generozitatea să Vă sărbători să ne
iarnă, Vă urăm, fie călăuze în 2018. aducă în suflet
dragi prieteni și Să Vă însoțească lumină și puterea
parteneri, un An harul și mila lui de a ne împlini
Nou plin de Dumnezeu, pacea, aspirațiile.
bucurii și realizări liniștea sufletească Cu respect,
frumoase. și bunăstarea. Echipa ADR Sud
Iubirea, pacea,
DEZVOLTARE REGIONALĂ
Pagina 2

Oportunități de dezvoltare a afacerilor în


domeniile brutărie și patiserie grație proiectului
”Non solo pane”, implementat în Regiunea Sud
Participanții au mai fost informați
despre posibilitățile de finanțare a
afacerii și oportunitățile oferite de
către Incubatoarele de Afaceri în
inițierea și desfășurarea micului
business.
La final, participanții au beneficiat de
o sesiune de discuții individuale și de
grup cu invitații evenimentului,
Claudio li Calzi și Albino Irali.

Proiectul «NON SOLO PANE»


vizează desfășurarea cursurilor de
formare profesională în domeniile
brutărie și patiserie în Republica
Moldova, cu aplicarea metodologiei
de instruire în stil italian.

Instruirile vor fi desfășurate gratuit,


de către profesorul italian Giovanni
Meli, care are o experienta de 25 de
Agenția de Dezvoltare Regională panificație-patiserie, alimentație
ani în domeniul brutăriei și 20 de ani
Sud a dat startul proiectului "NON publică, precum și persoane revenite
în invățămîntul profesional din
SOLO PANE", în cadrul căruia acasă de peste hotare, interesate să
regiunea Novara.
tinerii antreprenori din Regiunea inițieze acasă, în Moldova, o afacere
de Dezvoltare Sud, dar și cei cu cu miros de pâine.
experiență în business, care Totodată, Claudio li Calzi, business
doresc să se dezvolte și să-și consultant pentru investitori italieni în
De asemenea, au manifestat un
extindă afacerea, vor fi instruiți de interes sporit pentru evenimentul dat România și Republica Moldova,
brutari cu renume și experiență pricizează că partea italiană va
și antreprenori din orașul Comrat, finanța utilajul și echipamentul
avansată din Italia. care au considerat oportună necesar pentru desfășurarea
posibilitatea de a învăța să coacă
cursurilor de formare profesională.
În această ordine de idei, Agenția de pâine bună, după rețete tradiționale,
Dezvoltare Regională Sud a dar și pizza italiană sau panetone
organizat, în sala de ședințe a (cozonac cu stafide), produse care "Obiectivul nostru de baza este de a
Consiliului Raional Cimișlia, o au devinit, în ultimul timp, tot mai forma profesioniști cu calificare înaltă
sesiune de informare privind solicitate pe piața Republicii pentru angajatorii locali și
lansarea cursurilor de formare Moldova. internaționali, totodată de a informa
profesională în domeniile brutărie și noii antreprenori din acest domeniu
patiserie, organizate în cadrul privind posibilități de finanțare pentru
În cadrul întrunirii au fost prezentate
parteneriatului cu Provincia di obtinerea utilajului necesar în
detaliile privind desfășurarea desfășurarea actvității", a declarat
Novara. cursurilor de formare profesională și unul din inițiatorii proiectului,
criteriile de selectare a
antreprenorul italian Albino Irali, care
La sesiunea de informare au participanților.
de 40 de ani se ocupă cu
participat circa 60 de antreprenori
construirea, montarea și vînzarea
din raioanele Cahul, Leova, De asemenea, s-au identificat cuptoarelor electrice de orice
Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, principalele probleme și provocări dimensiune pentru brutării, pizzerii,
Taraclia, Cimișlia și confruntate în procesul de inițiere și restaurante și patiserii, și alte
Basarabeasca, care își desfășoară desfășurare a afacerii în Republica echipamente și accesorii pentru
activitatea în industria de morărit- Moldova. brutării.
DEZVOLTARE REGIONALĂ

Pagina 3

Municipiul Cahul, orașele Cimișlia și Căușeni din


Regiunea Sud beneficiază de sprijin din partea
Poloniei, în cadrul unui proiect de revitalizare urbană
Suportul pentru creștere și
dezvoltare locală este acordat mai
multor municipii și câtorva orașe
din Moldova în cadrul
proiectului„Sprijinirea
administrației publice în Moldova
în implementarea politicii
regionale prin dezvoltarea urbană
integrată și durabilă pentru anii
2017-2019", care actualmente se
află în curs de implementare în
toate regiunile țării, cu
suportul Guvernului Republicii
Polonia.

Proiectul este derulat în trei etape.


Inițial, în cadrul primei etape, au fost
create grupuri de lucru din care fac
parte reprezentanți ai municipiilor, ai
agențiilor de dezvoltare regională și
ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării La prima etapă a proiectului vor fi și revitalizarea orașelor.
Regionale și Mediului. Ulterior, aleșii revizuite și dezvoltate idei de politici,
locali și ceilalți specialiști au fost mecanisme orientate spre Proiectului este implementat prin
instruiți și au realizat și un schimb de dezvoltarea urbană, astfel încât la a Ministerul Dezvoltării Economice al
experiență și bune practici în doua etapă să fie elaborate programe Poloniei în colaborare cu Centrul de
domeniul revitalizării urbane. și proiecte de revitalizare a orașelor informare pentru autoritățile locale
selectate. (CIAL - Solidarity Fund PL în
În etapa a treia APL-urile implicate Republica Moldova) si Ministerul
vor elabora concepte de proiecte ce În acest moment, în proiect participă Agriculturii, Dezvoltării Regionale
vor participa la un concurs și vor 15 localități: 10 municipii și 5 orașe, și Mediului în partenierat cu Agențiile
obține finanțare de la Guvernul printre care inclusiv municipiul Cahul, de Dezvoltare Regională
Poloniei. orașele Cimișlia și Căușeni din din Republica Moldova; orașele din
Regiunea de Dezvoltare Sud. Moldova.
Proiectul lansat urmărește crearea
unui sistem eficient de sprijin pentru Participanții la proiect vor beneficia, Conform legislației poloneze,
dezvoltarea urbană eficientă și pe lângă instruiri, vizite de studiu în "Revitalizarea este un proces de
reînnoirea orașelor, fiind denumit Polonia, de consiliere din partea ieșire din starea de criză a zonelor
abreviat "Revitalizarea municipiilor experților polonezi pentru a elabora și degradate, administrat în mod
din Republica Moldova". implementa proiecte locale de cuprinzător, prin activități complexe
revitalizare urbană. Se planifică în beneficiul comunității, spațiului și
Astfel, la nivel național și regional se selectarea a aproximativ 10 proiecte economiei locale, concentrate
va oferi asistență tehnică și consiliere de revitalizare a orașelor în cadrul teritorial, administrate de toate părțile
din perspectiva politicilor publice concursului organizat la cea de a interesate pe baza programului
pentru a dezvolta instrumente și doua etapă a proiectului. municipal de revitalizare".
mecanisme dedicate dezvoltării
orașelor, precum și implementarea Proiectul se bazează pe o abordare Pilonul de bază al procesului de
acestora. Iar, la nivel local prin participativă - implicarea tuturor revitalizare în Polonia sunt "oamenii",
consiliere și instruiri/ dezvoltarea părților interesate relevante. completat cu cadrul legal și de
capacităților se urmărește elaborarea Rezultatul de bază al proiectului va fi politici, mecanisme de finanțare și
programelor de revitalizare urbană și un sistem operațional funcțional transfer de cunoștințe (proiecte-pilot,
implementarea proiectelor. pentru o dezvoltare urbană dinamică schimb de bune practici, instruiri.
DEZVOLTARE
DEZVOLTARE
DEZVOLTAREREGIONALĂ
REGIONAĂ
REGIONALĂ
DEZVOLTARE REGIONALĂ
Pagina 4

Cooperarea intercomunitară – cheia unei dezvoltări


durabile pentru APL și cetățenii din localitățile Filipeni,
Romanovca, Cupcui și Iargara din raionul Leova
Localitățile Iargara, Filipeni,
Romanovca și Cupcui din raionul
Leova vor beneficia de rețele noi
de aprovizionare cu apă în
interiorul localităților. Proiectarea
și construcția acestora va fi
efectuată din surse financiare
alocate de Uniunea Europeană.

Finanțarea va fi acordată în anul


2018, în contextul în care, în luna
iunie a anului 2017, Agenția de
Cooperare Internațională a Germaniei
(GIZ) și Delegația Uniunii Europene în
Republica Moldova au semnat un
Acord de grant privind elaborarea
proiectelor tehnice și a documentației
de licitație pentru lucrările de
construcție în cadrul mai multor

Locale în Republica
Moldova" (MSPL), aflat în derulare în
țara noastră încă începând cu anul
2010, Uniunea Europeană și-a
asumat angajamentul de a finanța, la
această etapă, proiectarea și
construcția a circa 83 km de rețele
interioare de apeduct în localitățile
Iargara, Filipeni, Cupcui și
Romanovca.

Valoarea estimată a investiției este de


circa 2,5 milioane de euro, ea urmând
să contribuie la implementarea
politicilor de dezvoltare regională a
Republicii Moldova, ameliorarea
calității vieții cetățenilor, asigurându-le
servicii publice de calitate.
proiecte ce țin de domeniul Potrivit lui Andrei Tocaru, consultant
aprovizionare cu apă și canalizare GIZ, proiectul nominalizat este parte Managerul proiectului, Valeriu
(AAP) și eficiența energetică (EE) în componentă a unui proiect mai Porubin, a ținut să precizeze că
cele trei Regiuni de Dezvoltare din mare -„Modernizarea Serviciilor asumarea de către autoritățile
Republica Moldova. Publice Locale de Aprovizionare cu administrațiilor publice locale a
Apă (AAC) din raionul Leova", finanțat angajamentului de a conlucra în
Astfel, unul din proiectele care de Guvernul Federal al Germaniei prin vederea dezvoltării unui serviciu de
urmează a fi implementat din bani intermediul Agenției de Cooperare aprovizionare cu apă modern, de
europeni, în regiunea de dezvoltare Internațională a Germaniei (GIZ). înaltă eficacitate și randament, este
Sud, este cel care își propune una din principalele condiții impuse
aprovizionarea cu apă a localităților Potrivit responsabilului, în calitate de de finanțatorii europeni, care vine să
Filipeni, Iargara, Cupcui și partener al proiectului de anvergură asigure durabilitatea investiției.
Romanovca din raionul Leova. "Modernizarea Serviciilor Publice
DEZVOLTARE REGIONALĂ
Pagina 5

A avut loc recepția la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului


"Construcția drumului intercomunitar L-509 Feștelița –
Marianca de Jos și asigurarea conexiunii cu drumul național
R-30 Chișinău, Căușeni, frontieră cu Ucraina"

A avut loc recepția la terminarea De menționat, că proiectul "Construcția Copceac, Alava, Volintiri, Semionovca și
lucrărilor în cadrul proiectului drumului intercomunitar Feștelița - Brezoaia, populația raionului Ștefan
investițional ,,Construcția drumului Marianca de Jos - Ștefan Vodă și Vodă (acces direct pentru circa 20 mii de
intercomunitar L-509 Feștelița – asigurarea conexiunii cu drumul național locuitori), circa 1000 de întreprinderi
Mairanca de Jos și asigurarea R30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu agricole, 13 întreprinderi industriale, 60
conexiunii cu drumul național R-30 Ucraina" țintește unul din obiectivele de întreprinderi comerciale, oficiile
Chișinău, Căușeni, frontieră cu Strategiei de Dezvoltare Regională Sud medicilor de familie din localitățile
Ucraina", implementat de Agenția de 2016-2020 privind Asigurarea accesului nominalizate, 20 de instituții publice,
Dezvoltare Regională (ADR) Sud din la servicii publice de calitate. Acesta a inclusiv gimnaziul și Școala de artă
sursele Fondului Național de fost selectat în cadrul ultimului Concurs "Maria Bieșu" din satul Feștelița.
Dezvoltare Regională. al propunerilor de proiecte, fiind ulterior
inclus prin Hotărâre de Guvern în Proiectul are un impact pozitiv și prin
În cadrul acestui proiect de infrastructură, Documentul Unic de Program 2017-2020 faptul că asigură accesul locuitorilor din
care a costat 19 milioane 74 mii de și aprobat spre finanțare în 2017 din cele șapte localități învecinate la piața
lei, a fost construit drumul intercomunitar mijloacele Fondului Național pentu agricolă din satul Feștelița, dar și un
Feștelița-Marianca de Jos - Ștefan Vodă, Dezvoltare Regională. acces mai mare al agenții economici din
cu lungimea de 3,5 km, și a fost părțile locului la noi piețe de desfacere
asigurată interconectarea rețelei de Deși lucrările de construcție a drumului din orașele Chișinău, Căușeni, Cimișlia,
drumuri locale cu drumul național R30, intercomunitar Feștelița-Marianca de Jos Odessa.
Chișinău - Căușeni - Ștefan Vodă - au fost demarate la finele lunii mai 2017
Ucraina. de către compania "ACIT-TRANS" din Totodată, necesită a fi menționat că la
Republica Moldova și urmau a fi drumul nou-construit au fost instalate
Investiția a avut drept obiectiv reabilitarea executate în decursul a 8 luni de zile, indicatoare și marcaje rutiere, menite să
și dezvoltarea infrastructurii de transport acestea au fost finalizate într-un timp sporească securitatea rutieră a
regionale, asigurarea conexiunii cu record de 3,5 luni. cetățenilor. La etapa următoare, urmează
rețeaua de transport națională și să aibă loc recepția finală a lucrărilor în
internațională și a accesului beneficiarilor Astfel, printre beneficiarii proiectului se cadrul proiectului dat și transmiterea
la servicii și utilități publice calitative. numără 12511 locuitori ai satelor drumului nou-nouț în gestiunea
partenere - Marianca de Jos, Feștelița, primăriilor beneficiare.
DEZVOLTARE REGIONALĂ
Pagina 6

Au fost finalizate lucrările de reabilitare și


modernizare a străzii Spirin din municipiul Cahul
Strada Spirin din municipiul Cahul
arată acum ca nouă. A avut loc
recepția la terminarea lucrărilor în
cadrul proiectului „Reabilitarea și
modernizarea drumului de importanță
regională - strada Ivan Spirin din
municipiul Cahul", implementat de
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR)
Sud, în parteneriat cu Primăria
municipiului Cahul, din sursele
Fondului Național de Dezvoltare
Regională.

Comisia de recepție a verificat, în


prezența antreprenorului, a managerului
de proiect și responsabilului tehnic,
executarea lucrărilor în conformitate cu
prevederile legislației. De asemenea,
membrii comisiei de recepție au examinat,
pas cu pas, îndeplinirea cerințelor
contractului de antrepriză, ale
documentației de execuție și a
reglementărilor specifice, cu respectarea
exigențelor esențiale în construcții, și au
verificat termenele și calitatea definitivării
lucrărilor prevăzute în contractul încheiat
între investitor și executant, precum și în de reconstrucție și modernizare a străzii din municipiul Cahul" a fost demarat în
documentația anexată la contract. Spirin din municipiului Cahul. La etapa anul 2014 și este implementat de ADR
următoare, urmează să aibă loc recepția Sud în parteneriat cu Primăria
finală a lucrărilor, după care drumul municipiului Cahul, Consiliile raionale
Cahul, Taraclia și Vulcănești.

Strada Spirin reprezintă o cale de


ocolire a oraşului Cahul care oferă acces
autoturismelor şi autocamioanelor spre
direcţiile orașelor Taraclia și Vulcăneşti.
Grație implementării acestui proiect au
fost reparați în total 2,6 km de drum, cu
trotuarele aferente.

După darea în exploatare a străzii


reparate, aceasta urmează să aducă
beneficii celor 41 de mii de locuitori ai
orașului Cahul, precum și unui număr de
187 de mii de cetățeni, cât constituie
populația raioanelor Taraclia și
Vulcănești.

Costul total al proiectului investițional


„Reabilitarea și modernizarea drumului de
importanță regională - strada Ivan Spirin
După cercetarea vizuală a drumului din municipiul Cahul" este de circa 37
reconstruit va fi transmis în gestiune către
renovat și constatarea, la fața locului, a aplicantul și beneficiarul proiectului— milioane lde ei, acesta având drept
unor mici obiecții, care urmează a fi, în Primăria municipiului Cahul. obiectiv general eficientizarea
scurt timp, înlăturate, membrii comisiei au transportului de mărfuri şi călători în
acceptat luarea în primire a obiectului Regiunea de Sud a Republicii Moldova
reabilitat și au semnat procesul-verbal de Ținem să precizăm că proiectul
„Reabilitarea și modernizarea drumului de prin îmbunătăţirea infrastructurii rutiere.
recepție a lucrărilor în cadrul proiectului
importanță regională - strada Ivan Spirin
DEZVOLTARE REGIONALĂ
Pagina 7

Grație unui proiect de eficientizare energetică,


implementat de ADR Sud, clădirea Spitalului
raional Cantemir arată acum ca nouă
Specialiștii secției Management
proiecte din cadrul Agenției de
Dezvoltare Regională (ADR) Sud
întreprind în permanență vizite de
lucru la Cantemir, pentru a
monitoriza mersul lucrărilor în cadrul
proiectului investițional de reabilitare
termică a Spitalului raional
Cantemir.

În cadrul ultimei vizite de monitorizare


întreprinse, la finele anului 2017, la
Cantemir, Andrei Popușoi și Viorica
Cuțitaru, responsabili din cadrul ADR
Sud, au constatat că muncitorii firmei
"Consmodern" SRL efectuau, pe ultima
sută de metri, lucrări de termoizolare a
fațadei unuia din blocurile instituției.

Aceasta după ce firma constructoare a


documentația de execuție. La rândul Fondului Național de Dezvoltare
finalizat reparația capitală a
său, managerul proiectului, Valeriu Regională. Acesta își propune să
acoperișurilor celor două blocuri
Gandrabur, a oferit anumiți indicatori de sporească gradului de confort al blocului
prevăzute în documentația de execuție,
performanță care relevă progresul fizic chirurgical al IMSP ,,Spitalul raional
Cantemir" prin eficientizarea consumului
de energie termică în interiorul clădirii.

În cadrul acestui proiect ce ține de


domeniul eficiență energetică se prevăd,
de asemenea, de a fi întreprinse, în
primăvara anului 2018, măsuri de
renovare a sistemului de ventilare a
clădirii Spitalului raional Cantemir.

Valoarea lucrărilor de construcţiei-


montaj, ce reprezintă obiectul
contractului de antrepriză semnat între
Agenția de Dezvoltare Regională Sud,
Consiliul Raional Cantemir și
antreprenorul general „Consmodern"
SRL, este de 12 mln.163 444 lei, pentru
anul 2017 din Fondul Național de
Dezvoltare Regională fiind alocați în
scopul implementării proiectului
de reabilitare termică a blocului
înregistrat în procesul de implementare chirurgical al Spitalul raional Cantemir 5
schimbarea tîmplăriei, și a instalat
a proiectului dat, specificând că lucrările milioane de lei.
panourile solare pe acoperișurile nou-
sunt executate, la ziua de azi, în volum
construite.
de circa 90 la sută.
Acest proiect investițional urmează să
Reprezentanții ADR Sud au discutat cu aducă beneficii celor circa 63 de mii de
Ținem să precizăm, că proiectul cetățeni, locuitori ai raionului Cantemir,
responsabilul tehnic al proiectului despre
"Reabilitarea termică a clădirii IMSP care se adresează la Spitalul raional
volumele și calitatea lucrărilor executate,
„Spitalul raional Cantemir" este pentru a primi asistență și îngrijiri
inclusiv corespunderea acestora cu
implementat de ADR Sud din mijloacele medicale.
normativele în construcții și
DEZVOLTARE REGIONALĂ
Pagina 8

Peste 20.000 de locuitori din Regiunea


de Dezvoltare Sud vor avea acces la servicii
de apă și canalizare în viitorul apropiat

La 1 decembrie 2017, în incinta (AAC) din raionul Leova". Parteneri la nivel local sunt cetățenii
Agenției de Dezvoltare din grupurile de inițiativă,
Regională (ADR) Sud a fost Lucrările de construcție a apeductului Administrația Publică Locală (APL)
semnat contractul de antrepriză vor fi efectuate de compania din raionul Leova, Consiliul Raional
pentru lucrările "Construcția autohtonă "POLIMER GAZ Leova, precum și furnizorul de servicii
apeductului magistral Leova CONDUCTE" SRL din municipiul AAC din or. Leova SA "Apă-Canal
Iargara". Valoarea totală a Chișinău, calificată drept căștigătoare Leova".
contractului este de circa 3 în cadrul procedurii de licitație publică
milioane Euro sau peste 60 organizată anterior. ***********
milioane de lei, dintre care 2,4
milioane Euro sunt oferite de Durata de execuţie a lucrărilor Proiectul „Modernizarea Serviciilor
Guvernul Republicii Federale contractate este de 9 (nouă) luni Publice Locale în Republica
Germania prin Agenția de calendaristice. Lucrările de Moldova" (MSPL) este implementat
Cooperare Internațională a construcție vor fi monitorizate de Agenția de Cooperare
Germaniei (GIZ) iar 600 mii euro conform legislației naționale în Internațională a Germaniei (GIZ) în
sunt alocate din Fondul Național vigoare, precum și de către experții parteneriat cu Ministerul Agriculturii,
pentru Dezvoltare Regională internaționali delegați de GIZ. Dezvoltării Regionale și Mediului al
(FNDR) și de Consiliul Raional Republicii Moldova și sprijinit
Leova. financiar de Ministerul German
La apeductul magistral Leova -
Iargara care urmează a fi construit, pentru Cooperare Economică şi
Ținem să precizăm că proiectul cu o lungime de circa 23,0 km, vor fi Dezvoltare (BMZ), Uniunea
„Construcția apeductului magistral conectate orașele Leova și Iargara, Europeană, Guvernul României,
Leova-Iargara" este parte satele Filipeni, Romanovca, Sărata Guvernul Suediei și Agenţia
componentă a proiectului Nouă, Hănăsenii Noi și Cupcui, cu un Elveţiană pentru Dezvoltare şi
„Modernizarea Serviciilor Publice număr total de 23.433 de locuitori Cooperare (SDC).
Locale de Aprovizionare cu Apă
DEZVOLTARE REGIONALĂ
Pagina 9

Mai multe proiecte de cooperare


transfrontalieră România-Republica Moldova
vor beneficia de finanţare europeană
Programul România - Republica locale, instituții publice, de ENI: evoluţia către o regiune de
Moldova 2014-2020 a lansat învățământ, culturale, ONG-uri, prosperitate şi bună vecinătate,
două apeluri de proiecte de institute de cercetare sau alte realizată prin acţiuni de
cooperare transfrontalieră, la organizații relevante având sediul cooperare transfrontalieră în
care pot aplica localităţile din ţara în aria programului (România – beneficiul statelor membre şi
noastră cu programe de judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, nemembre ale UE care se
dezvoltare comunitară. Galaţi, precum şi întreg învecinează. Cofinanţarea
teritoriul Republicii Moldova). minimă pe care trebuie să o
Apelul 1 se adresează Programul urmărește selectarea asigure cele două ţări este de
proiectelor HARD - a căror de proiecte care au ca rezultat 10% din valoarea contribuţiei UE.
componentă de infrastructură crearea de parteneriate între
depășește suma de un milion de entități aflate de o parte şi Aria programului este constituită
euro, iar alocarea financiară cealalta a graniţei, care să aducă
beneficii comunităților din zona din judeţele Botoșani, Vaslui,
totală disponibilă este de 32,5 Iași, Galați (România) şi întreg
mln de euro. Apelul 2 se de frontieră.
teritoriul R. Moldova.
adresează
proiectelor SOFT, care nu includ Programul Operaţional Comun Organizațiile din regiunea
componentă de infrastructură sau România-Republica Moldova, transnistreană sunt eligibile
care au o valoare mai mică de un prin intermediul Instrumentului dacă sunt înregistrate în
milion de euro, iar alocarea European de Vecinătate (ENI), Republica Moldova. Programul
financiară totală disponibilă este desfăşurat în perioada 2014- Operaţional Comun România-R.
de 16,1 mln de euro. Data 2020, este finanţat de Uniunea
Moldova a fost elaborat
limită pentru depunerea on-line, Europeană. Alocarea financiară a
dar şi în scris, a cererilor este 7 UE la program este de 81 de Comitetul Comun de
mai 2018. milioane de euro. Programare cu consultarea
părților interesate din
Potenţialii beneficiari ai acestor Programul se adresează zonei aria programului, fiind aprobat
apeluri de propuneri de proiecte aflate la frontiera dintre România de către Comisia Europeană
ale Programului RO-MD sunt: şi R. Moldova şi contribuie la în decembrie 2015.
autorități regionale/județene și atingerea obiectivului general al
DEZVOLTARE REGIONALĂ
Pagina 10

Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu


anunţă concurs pentru selectarea propunerilor de proiecte
Reprezinți un ONG (organizație
non-guvernamentală) sau OSC
(organizație a societății civile) și ai
o idee de proiect? Accesează
acum Programul de Granturi Mici
(SGP) al Facilităţii Globale de
Mediu (GEF) și ia asistență
financiară pentru proiectul tău!

Programul oferă granturi


organizațiilor din Republica Moldova
pentru a le permite să facă față
provocărilor globale de mediu, în
timp ce abordează necesitățile de
dezvoltare durabilă.

Suma maximă/grant alocat :


$50.000

Deadline: 30 Iunie 2018

Programul de Granturi Mici (SGP)


al Facilităţii Globale de Mediu
(GEF) invită ONG-urile şi OSC-urile  implicarea tinerilor. Pot fi evidențiate următoarele
să prezinte propuneri de proiecte: obiective specifice:
2. În domeniul Dezvoltării
1. În domeniile de interes ale Capacităților. 1. de a îmbunătăți gradul de
programului: conștientizare și înțelegere
despre Programul de Granturi
 conservarea peisajului terestru la Programul de Granturi
Mici al GEF, strategia acestuia
nivel de comunitate; Mici al Facilității Globale de Mediu
oferă granturi organizațiilor non- și rezultatele;
 agroecologie inovativă
guvernamentale și organizațiilor
inteligentă din punct de vedere al
climei;
din comunitate (ONG/OSC) din 2. schimb de experiență între
țările în curs de dezvoltare pentru a ONG-uri/OSC-uri ce activează
 co-beneficiile de acces la le permite să facă față provocărilor pentru abordarea problemelor
sistemul energetic cu emisii globale de mediu, în timp ce globale de mediu pentru a
reduse de carbon; abordează necesitățile de dezvoltare facilita schimbul de experiență
 coaliții de management al durabilă. Motto-ul SGP este și replicare a bunelor practici;
substanțelor chimice locale și “acțiunea comunității cu impact 3. promovarea și consolidarea
globale; global!”. parteneriatelor dintre părțile
 platforme de dialog politic și de interesate, precum, ONG-uri/
planificare între OSC și Guvern; GEF SGP activează în 126 de țări. OSC-uri, organizațiile
SGP Moldova a început finanțarea finanțatoare internaționale,
 promovarea incluziunii sociale: proiectelor în 2013. De atunci, autoritățile publice centrale și
 integrarea dimensiunii de gen; acesta a înregistrat succese în ceea locale, comunitățile de
ce privește finanțarea și business, și comunitățile
oferirea suportului tehnic locale.
pentru mai mult de 12
proiecte susținute prin Informații despre procedura de
granturi. SGP este un aplicare, criteriile de eligibilitate și
program corporativ al GEF, alte detalii le puteți afla la
implementat de PNUD și https://goo.gl/GhS8YG
executat de UNOPS.

Оценить