Вы находитесь на странице: 1из 1

Státní rozpočet vypracovaný vládou sa po schválení v parlamentu stáva zákonem.

Государственный бюджет составленный правительством становится законом по одобрению в парламенте.


Sazba daně z přidané hodnoty tvoří u některého zboží 9%.
Ставка ндс у некоторых товаров составляет 9%.
Zavedení nové daně má podporu obyvatel, jestliže se zdaňuje zboží, jehož spotřeba není pokládnaná za prospešnou.
Введение нового налога имеет поддержку жителей, облагается ли налогом товар, потребление которого не считано полезным.
Daň z přijmu obyvatel a zo zisku firem patří k nejrozšířenejším typum daní.
Доходный налог с жителей и налог на прибыль фирм относятся к самым распространённым видом налогов.
Rozdíl mezi přímou a nepřímou daní spočíva v tom, že př. daně se vybírají od fyzických a právnických osob, zatímco nepříme jenom
z nákupu.
Разница между прямым и косвенным налогом состоит в том, что прямые налоги берутся с физических и юридических лиц,
тогда как косвенные только с покупок.
V daňovom priznaní je nutné uviesť všetky zdroje príjmov z individuálnej pracovnej činnosti.
В декларации о доходох нужно указать все источники дохода от индивидуалной трудовой деятельности.
U progresivní daně se sazba mění: čím větší je příjem, tím vyšší je daň.
При прогрессивном налоге ставка меняется: чем больше доход, тем выше налог.
Hrubý domáci produkt na jednoho obyvatele umožňuje porovnat životní úroveň obyvatelstva a míru ekonomického rozvoje v jednotlivých
zemích světa.
ВВП(Валовой внутренный продукт) на душу населения даёт возможность сравнить уровень жизни населения и степень
економического развития в разных странах мира.
Pozornost makroekonomiky je soustředena na výrobu, ceny, inflaci, zaměstnanost a další faktory, které se projevují na celé ekonomice
země.
Внимание макроэкономики сосредоточено на производстве, ценах, инфляции, занятости и других факторах прояавляющихся
во всей экономике страны.
Každoroční přírustek výroby nedáva představu o kvalitě života, to znamená, že nezachycuje takové duležité stránky, jakými jsou stav
životního prostředí, úroveň vzdelání a zdravotnictví nebo výše kriminality.
Ежегодный прирост производства не даёт представления о качестве жизни, ето значит что он не отражает такие важные
стороны, как состояние окружающей среди, уровень образования и здравоохранения или уровень преступности.
V těchto zemích dochází k prudkému ekonomickému rustu a zvětšení HDP.
В этих странах произходит быстрый экономический рост и увеличение ВВП.
Statistický úřad upřesnil makroekonomické ukazatele státu za uplynulý rok.
Статистическая комиссия уточнила макроекономические показетели государства в прошлом году.
Očekáva se, že míra inflace letos dosáhne 2%, přírustek hrubého domácího produktu 2,6% а míra nezaměstnosti 5,8%.
- Ожидается, что мера инфляции в этом году дойдёт до 2%, прирост ВВП до 2,6% и мера безроботицы до 5,8%.
Mezi odborníky se vedou spory o tom, zda je vubec nutný a užitečný další ekonomický rust.
Среди специалистами ведутся споры о том, необходим ли вообще и полезен ли экономический рост.
Extenzivní rust počíta s větším množstvím využívaných zdroju při neměnné technologii a efektivite jejich využívaní.
Экстенсивный рост считается с/ предусматривает большим количеством применяемых ресурсов при неизменной технологии и
еффективности их использования.
K intenzivním faktorum patří např. Zavedení výkonnejších stroju, lepší organizace práce, úspora surovin a materiálú.
К интенсивным факторам относятся например внедрение более производительных машин, лучшая организация труда,
экономия сырья и материалов.
Zdrojem ekonоmického rustu muže být úrodná puda, užitné nerosty, ale někdy i výhodná zeměpisná poloha.
Источником экономического роста может быть плодородная земля, полезные ископаемые, но иногда тоже выгодное
географическое положение.
Chudé země, ve kterých lidé žijí desetkrát huře než ve vyspělých zemích, nebudou chtít omezit ekonomický rust.
Бедные страны в которых луди живут в 10 раз хуже чем в развитых, не будут хотеть ограничить економический рост.
Na životní prostředí maji negativní vliv odpady z prumyslových a zemědelských podniku, výfukové plyny z automobilu aj.
Отходы промышленных и сельскохозяйственных предприятий, выхлопные газы автомобилей ид. негативно влияют на
окружающаю стреду.
Stát v zemích s tržní ekonomikou plní duležité úkoly spojené s ochranou a bezpečností země, stará se o výstavbu silnic, elektráren,
a elektrického vedení.
Государство в странах с рыночной экономикой выполняет выжные функции связанные с охраной и безопасностей страны,
обеспечивает строительство дорог, электростанций и линий электропередач.
Úloha státu nespočíva jen v řízení státního sektoru, ale zahrnuje například i zajištení svobody konkurence, podporu rovnováhy mezi zájmy
zaměstnavatelu a pracovníku aj.
Роль государства не состоит толька в управлении государственным сектором но охватывает например и обеспечение свободы
конкуренции, поддержку равновесия между интересами нанимателей и роботников.
Převážná většina ekonomu uznáva nutnost a účelnost regulace finančních nástroju ekonomiky.
Подавляющее большинство экономистов сознавает необходимость и целесообразность регулирования финансовых
инструментов экономики.
Stát bojuje proti vysoké inflaci a napomáhá ekonomickému rustu provádením správné finanční politiky.
Государство сдерживает/боюет с высокой инфляцией и помогает экономическому росту использованием хорошей
финнанцовой политики.
Státní regulace rozpočtové, úvěrové a peněžní politiky napomáha dosažení ekonomické a politické stability společnosti.
Государственное регулирование бюджетной, кредитной и денежной политики помагает достичь экономической и
политической устойчивости.