You are on page 1of 33

Bab 1

Pengenalan Ilmu Tafsir


 Pengertian Tafsir dan Takwil
1. Tafsir
Bahasa : perkataan terbitan (َ‫ )فَس ََّر‬yang bermaksud penjelasan.
Istilah : ilmu tentang penurunan ayat al-qur’an, tentang keadaan, kisah-kisah, sebab-sebab
turunnya, susunannya dari segi makkiah dan madaniah, dari segi mubayan dan muhkamah,
mutasyabihah, nasakh dan mansukh, ayat khas dan ayat am, mutlak dan muqaiyad, mujmal dan
mufassar, tentang halal dan haram, ancaman azab dan janji balasan baik, perintah dan larangan,
pengajaran dan sebagainya.
- ilmu untuk memahami al-Quran al-Karim, menerangkan maknanya dan mengeluarkan hukum-
hakam dan hikmahnya.
- ilmu yang membahaskan tentang al-Quran al-Karim dari segi dilalahnya selaras dengan
kehendak Allah swt sekadar kemampuan manusia.
2. Takwil
Bahasa : berasal daripada perkataan bahasa arab yang bermaksud kembali.
Istilah : menurut Abu Talib al-Taghlabi, takwil ialah mentafsirkan erti sebenar satu-satu lafaz
yang berlandaskan tafsir dan merupakan kesudahan penghuraian ayat. Takwil adalah
pemberitahuan tentang hakikat sebenar maksud sesuatu ayat tersebut.
Pandangan ulama Muta’akhirin dari golongan ulama fiqih, mutakalimin, muhadithin, dan tasawuf.
Menurut pandangan mereka, ta’wil adalah : mengalihkan lafadz dari makna rajah, kepada
makna marjuh dengan dalil yang dihubungkan dengannya.

Syarat yang harus dipenuhi seorang pena’wil Iaitu :


1. Seorang pena’wil mampu menjelaskan kandungan lafadz terhadap makna yang
dikandungnya, sebagaimana yang dikehendaki.
2. Hendaklah ia menjelaskan dalil mewajibkan (membolehkan) memindahkan lafadz dari
maknanya rajah kepada makna yang marjuh, bila hal ini tidak terpenuhi, maka ta’wil itu rosak,
atau kontroversi dengan ketentuan yang ada.

Perbezaan tafsir dan takwil


Tafsir Takwil
1. digunakan pada jumlah/ ayat-ayat dan
1. digunakan pada lafaz dan mufradhad
makna-makna
2. banyak berkaitan dengan riwayah iaitu 2. banyak berkaitan dengan dirayah iaitu
tafsir secara ma’thur. tafsir secara ijtihad dan pendapat
3. jelas diterangkan dalam al-quran dan
3. kebanyakan diistinbat oleh para ulama’
hadis sohih.
4. digunakan dalam ayat-ayat muhkam 4. digunakan dalam ayat mutasyabihat
(ayat yang jelas). (ayat yang samar-samar)
5. menerangkan makna zahir ayat yang 5. menerangkan makna batin ayat yang
dikehendaki (secara tersurat) dikehendaki (secara tersirat)
6. tiada dalil-dalil atau hujah-hujah yang
6. ada dalil-dalil yang boleh menyokong
menyokong
Bab 2

Sejarah Perkembangan

Ilmu Tafsir
 Zaman Rasulullah SAW

Baginda sebarkan
kpd para sahabat
Baginda Baginda Baginda dgn memberikan
terima wahyu fahami AQ hafaz AQ maksud dan
pengajaran ayat
secara umum atau
terperinci.

Jika timbul sebarang Penjelasan


Ilmu tafsir
masalah dlm baginda dalam Para sahabat
tidak
memahami AQ, para mentafsir sesuatu menghafaz
berkembang
sahabat merujuk ayat sama ada ayat AQ
spt sekarang
terus kpd Rasulullah melalui AQ @ AS

ilmu tafsir tidak


berkembang melalui
ditulis secara
lisan sahaja iaitu melalui
tersusun & tidak
talaqqi & musyafahah.
dibukakan

 Zaman Sahabat R.A

Faktor-faktor •Mentafsir alquran


•Khalifah Yang Empat
dengan ayat
•Abdullah Bin Mas’ud
alquran yang lain.
•Ubai Bin Ka’ab
•Mentafsir al-
•Abdullah Bin Abbas •Alquran diturunkan quran dengan
•Zaid Bin Thabit dalam bahasa arab. hadis rasulullah
•Abu Musa Al-asy’ari, Amru Ibn •Mereka hidup sezaman saw.
Al-’as dengan rasulullah saw. •Mentafsir alquran
•Anas Bin Malik,jabir Bin •Sempat melihat suasana dengan ijtihad
Abdullah alquran diturunkan. mereka sendiri.
•Aisyah •Mereka lebih mengetahui
•Ali Bin Abi Talib sebab sesuatu ayat Para sahabat
Para sahabat adalah alquran ini diturunkan. mentafsirkan AQ
orang yang mahir tentang berdasarkan beberapa
selok-belok AQ pendekatan
 Zaman Tabi’in hingga zaman pembukuan ilmu tafsir

Para tabi'in mewarisi ilmu Para Tabi'in berpegang


tafsir melalui para Terdapat 3 tokoh besar kepada riwayat yang
sahabat secara talaqqi dikalangan sahabat yang bersandarkan kepada
dan mushafahah mempunyai ramai murid rasulullah saw, para sahabat
daripada para sahabat dan tabi'in sendiri.
dan pengikut yang telah
yg berhijrah dan mengembangkan aliran Mereka mengadakan istinbat
mengajar didaerah mereka. berdasarkan kaedah bahasa
mereka. arab.

Di Kota Mekah - terkenal


dengan ajaran dan aliran ibn Di Kota Iraq - terkenal
abbas. Di Kota Madinah - dengan ajaran dan aliran
Murid-murid beliau: terkenal dengan ajaran Abdullah ibn Mas'ud.
‫ َسعِيد بن ُجبري‬- dan aliran Abi bin Ka'ab. Murid-murid beliau :
Murid-murid beliau:
ِ ‫ ُُم‬- ‫ َع ْل َق َمة بن قَ ْيس‬-
‫اهد موىل ابن عباس‬ ‫َسلَم‬
َ ْ ‫ َزيد بن أ‬-
‫َس َود بن يَِزيد‬
ْ ‫ األ‬-
‫ َعكَْرَمة موىل ابن عباس‬- ‫ أبو العالية‬-
‫ احلَ َسن البصري‬-
‫ طَ ُاووس بن كِ َسان اليَ َماين‬- ‫ دمحم بن كعب القرظي‬-
‫ َعطَاء بن أيب َرََبح‬- َّ ‫ قَتَادة بن ِد َع َامة‬-
‫السد ُّْو ِسي‬

Antara tokoh awal yang Muncul pula beberapa tokoh


terlibat dalam menulis ilmu yang menulis tafsir secara
Pada akhir pemerintahan tafsir ialah : terperinci.
Umayyah dan pada awal
pemerintahan Bani
‫السلَ ِم َّي‬
ُّ ‫ يَِزيد بن هارون‬-
Antaranya:
‫ ابن ماجه‬-
Abbasiyah usaha telah
dilakukan untuk menulis ‫ ُش ْعبَة بن احلُ َّجاج‬-
ilmu tafsir sebagai satu
‫ ابن جرير الطربي‬-
disiplin ilmu yang ‫ َوكِيع بن اجلََّراح‬- ‫ احلاكم‬-
berasingan
‫سفءَين بن عُيَ ْي نَة‬
َ - ‫ أبو بكر بن َم ْرَد َويْة‬-
 Jenis Penafsiran

Kaedah penafsiran yang banyak dilakukan oleh para mufassir adalah:

 Tafsir Bil Ma’tsur atau Bir-Riwayah

Kaedah penafsirannya berfokus pada shohihul manqul (riwayat yang shohih) dengan
menggunakan penafsiran al-Qur’an dengan al-Qur’an, penafsiran al-Qur’an dengan sunnah,
penafsiran al-Qur’an dengan perkataan para sahabat dan penafsiran al-Qur’an dengan
perkataan para tabi’in kerana merek

 Beberapa contoh kitab tafsir yang menggunakan kaedah ini adalah :

1. Tafsir At-Tobary (‫القران‬ ‫ ) جامع البيان يف أتويل أى‬terbit 12 jilid

2. Tafsir Ibnu Kathir (‫العظيم‬ ‫ ) تفسري القران‬dengan 4 jilid

3. Tafsir Al-Baghowy (‫التنزيل‬ ‫) معامل‬

4.1 Tafsir Imam As-Suyuty (‫ابملأثور‬ ‫ ) الدر املنثور يف التفسري‬terbit 6 jilid.

 Tafsir Bir-Ra’yi (Diroyah).

Metode ini dibahagi kepada dua bahagian, yaitu:

Ar-Ro’yu al Mahmudah (penafsiran dengan akal yang diperbolehkan) dengan beberapa syarat
diantaranya:

1)- Ijtihad yang dilakukan tidak keluar dari nilai-nilai al-Qur’an dan as-sunnah

2)-Tafsir yang berlandaskan ilmu pengetahuan yang mantap dalam bahasa Arab, kaedah
perundangan dan asas-asas agama termasuk ilmu usul fiqh, ilmu hadis, dan sebagainya. Ia juga
tidak bertentangan dengan sumber yang sohih, akal yang sejahtera, ilmu yang pasti dan berusaha
keras untuk mencari kebenaran, membersihkan diri daripada hawa nafsu serta mengingati Allah
terhadap apa yang diperkatakan.

Beberapa contoh kitab tafsir yang menggunakan metodologi ini diantaranya :

1. Tafsir Al-Qurtuby (‫القران‬ ‫) اجلامع ألحكام‬


2. Tafsir Al-Jalalain (‫اجلاللني‬ ‫)تفسري‬
3. Tafsir Al-Baidhowy (‫التأويل‬ ‫)أنوارالتنزيل و أسرار‬.

Ar-Ro’yu Al- mazmumah (penafsiran dengan akal yang dicela / dilarang), kerana tertumpu pada
penafsiran makna dengan pemahamannya sendiri.
Penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkelayakan
Diantara contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah:

1. Tafsir Zamakhsyary (‫التأويل‬ ‫) الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل يف وجوه‬


2. Tafsir syiah “Dua belas” seperti (‫الكازاراين‬ ‫ ) مرأة األنوار و مشكاة األسرار للمويل عبد اللطيف‬juga
‫القران أليب الفضل الطرباسي مع البيان لعلوم‬
3. Tafsir As-Sufiyah dan Al-Bathiniyyah seperti tafsir َ‫حقائفَالتفسيرَللسلميَوَعرائسَالبيانَفيَحقائقَالقران‬
‫ألبيَدمحمَالشيرازي‬
Syarat dan Adab Penafsir Al-Qur’an

Syarat-syarat Penafsir Al-Quran

1)- Beraqidah sohihah, kerana aqidah sangat pengaruh dalam menafsirkan al-Qur’an.

2)- Tidak dengan hawa nafsu semata, kerana dengan hawa nafsu seseorang akan memenangkan
pendapatnya sendiri tanpa melilhat dalil yang ada. Bahkan terkadang mengalihkan suatu ayat
hanya untuk memenangkan pendapat atau mazhabnya.

3)- Mengikuti urut-urutan dalam menafsirkan al-Qur’an seperti penafsiran dengan al-Qur’an,
kemudian as-sunnah, perkataan para sahabat dan perkataan para tabi’in.

4)- Faham bahasa arab dan peringkat-peringkatnya, kerana al-Qur’an turun dengan bahasa arab.
Mujahid berkata; “Tidak boleh seorangpun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicara
tentang Kitabullah (al-Qur’an) jikalau tidak menguasai bahasa arab“.

5)- memiliki pemahaman yang mendalam agar boleh mentaujih (mengarahkan) suatu makna atau
mengistinbat suatu hukum sesuai dengan nusus syari’ah,

6)- Faham dengan dasar-dasar ilmu yang ada hubungannya dengan al-Qur’an seperti ilmu nahwu,
al-Isytiqoq (pecahan atau perubahan dari suatu kata ke kata yang lainnya), al-ma’ani, al-bayan, al-
badi’, ilmu qiroat (macam-macam bacaan dalam al-Qur’an), aqidah shaihah, ushul fiqh,
asbabunnuzul, kisah-kisah dalam islam, mengetahui nasikh wal mansukh, fiqh, hadits, dan lainnya
yang dibutuhkan dalam menafsirkan.

Adab - Adab seorang Mufassir :

1. Niat dan tujuan yang baik, hanya untuk mencari keredhaan Allah semata-mata. Kerana seluruh
amalan tergantung dari niatnya (lihat hadis Umar bin Khattab tentang niat yang diriwayatkan oleh
bukhori dan muslim diawal kitabnya dan dinukil oleh Imam Nawawy dalam buku Arba’in nya).

2. Berakhlak mulia, agar ilmunya bermanfaat dan dapat dicontohi oleh orang lain

3. Taat dan Mengamalkan ilmunya, kerana dengan merealisasikan apa yang dimilikinya akan
mendapatkan penerimaan yang lebih baik.

4. Berjiwa mulia

5. Bersikap tawadu’ dan lemah lembut

6. Tegas dalam menyampaikan kebenaran

7. Mendahulukan orang-orang yang lebih utama daripada dirinya sendiri

8. Menggaris dan mengemukakan langkah-langkah penafsiran secara baik

9. Hati-hati dalam menukil sesuatu, tidak menulis atau berbicara kecuali setelah menelitinya
terlebih dahulu kebenarannya.

10. Berani dalam menyuarakan kebenaran dimana dan kapanpun dia berada.

11. Tenang dan tidak tergesa-gesa terhadap sesuatu. Baik dalam penulisan maupun dalam
penyampaian. Dengan menggunakan kaedah yang sistematik dalam menafsirkan suatu ayat.
Memulai dari asbabun nuzul, makna kalimah, menerangkan susunan kata dengan melihat dari
sudut balaghah, kemudian menerangkan maksud ayat secara global dan diakhiri dengan
mengistinbat hukum atau faedah yang ada pada ayat tersebut.
 Perbezaan Tafsir Bi al-Rayi’ dan Tafsir Bi al- Ma’thur

Tafsir Bi al-Ra’yi Aspek Tafsir Bi al-Ma’thur


Satu kaedah mentafsir alquran yang
berasaskan beberapa perkara iaitu tafsir
Para mufassir mentafsir ayat al- ayat al-quran dengan ayat al-quran yang
quran lebih banyak berdasarkan lain, tafsir ayat al-quran dengan hadis
Pengertian
pendapat dan ijtihad mereka Rasulullah saw dan tafsir ayat al-quran
sendiri dengan pendapat para sahabat dan
tabi’in dan tafsir ayat al-quran dengan
bahasa.
- Tafsir ayat al-quran dengan ayat
al-quran
- Tafsir ayat al-quran dengan hadis - Tafsir ayat al-quran dengan ayat al-
Rasulullah saw quran
- Tafsir ayat al-quran dengan - Tafsir ayat al-quran dengan hadis
Sumber
pendapat para sahabat nabi saw. Rasulullah saw
- Lebih banyak tafsir ayat ayat al- - Tafsir ayat al-quran dengan pendapat
quran dengan pendapat dan ijtihad para sahabat nabi saw dan Tabi’in.
mereka sendiri

- Mempunyai ilmu yang cukup mengenai


- Menggunakan seluruh ilmu yang sunnah.
dikuasai tanpa terikat kepada - Mengetahui kata-kata para sahabat dan
penjelasan para sahabat atau tabi’in.
tabi’in. - Mengetahui tentang asbabun Nuzul.
Syarat Ahli
- Berpandukan ilmu pengetahuan - Mengetahui tentang nasakh mansukh.
Mufassir
yang mantap dalam bahasa arab - Tidak bersandar pada riwayat israiliyyat
dan ilmu yang berkaitan dengan - Mampu untuk mengumpul dan
asas-asas agama lain seperti usul menyatukan riwayat yang bercanggah.
fiqh, ilmu hadis dan sebagainya. - Mengetahui sunnah yang berkaitan
dengan tafsir.
- Diperbolehkan apabila ada dasar
- Tafsir yang harus diikuti dan menjadi
yang sahih namun apabila tidak
pedoman kerana sepenuhnya
ada maka tafsir jenis ini Hukum
bersumberkan sumber-sumber yang
diharamkan atau tidak boleh
sohih seperti al-quran dan as-sunnah.
dilakukan.
Bab 3
Karya- karya dan Metodologi
Tafsir Bi al-Mathur
dan
Tafsir Bi al-Ra’yi
 Tafsir Tahlili (menyeluruh & terperinci)
- Penafsiran tahlili adalah cara penafsiran al-Quran yang dilakukan dengan kaedah
menjelaskan ayat-ayat al-Quran dalam pelbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang
terkandung di dalamnya sehingga kegiatan mufassir hanya menjelaskan ayat demi ayat, surah
demi surah, makna lafal tertentu, susunan kalimat, persesuaian kalimat satu dengan kalimah lain,
asbabun nuzul, nasikh mansukh, yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan.

 Kitab-kitab Tafsir yang menggunakan kaedah Tahlili


a) Tafsir al-Quran al-‘Azhim, karya Ibn Katsir.
b) Tafsir al-Munir, karya Syaikh Nawawiy al-Bantaniy.
c) Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil al-Qur’an al-Karim (Tafsir al-Thabari), karya Ibn Jarir al-Thabari.

 Langkah-langkah Kaedah Penafsiran Tahlili


Dalam menggunakan kaedah penafsiran tahlili, terdapat langkah-langkah penafsiran yang pada umumnya
digunakan, yaitu:
1. Menerangkan makkiah dan madaniah di awal surah
2.Menerangkan asbabun nuzul (jika ada)
3.Menerangkan arti mufrodat (kosa kata), termasuk di dalamnya kajian bahasa yang mencakup 4.I’rab dan
balaghah
5. Menerangkan unsur-unsur fasahah,bayan,dan I’jaz-nya
6. Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya
7. Menjelaskan hukum yang dapat digali dari ayat yang dibahas.

 Ciri- ciri sumber Penafsiran Tahlili


1. Mufassir menafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat secara berurutan sesuai dengan urutannya
dalam mushaf
2. Seorang mufassir berusaha menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat al-qur’an secara
komprehensif dan menyeluruh, baik dari segi I’rab, asbabun nuzul dan yang lainnya.
3. Dalam penafsirannya, seorang mufassir menafsirkan ayat-ayat baik melalui pendekatan bil-ma’sur maupu
bir ra’yi.

 Kelebihan dan Kekurangan Kaedah Tahlili


a) Kelebihan Kaedah Tahlili
1. Dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surah atau ayat, kerana susunan tertib ayat atau
surah mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf.
2. Mudah mengetahui relevansi/munasabah antara suatu surah atau ayat dengan surah atau ayat
lainnya.
3. Membolehkan agar dapat memberikan penafsiran pada semua ayat, meskipun inti penafsiran ayat
yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain, jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau
hampir sama
4. Mengandungi banyak aspek pengetahuan, meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain-lain

b) Kekurangan Kaedah Tafsir Tahlil


1. Menghasilkan pandangan-pandangan yang sebahagiannya dan secara rasmi dalam kehidupan umat
Islam
2. Faktor tidak mudah dihindari misalnya adanya ayat yang ditafsirkan dalam rangka membenarkan
pendapatnya
Terkesan adanya penafsiran berulang-ulang, terutama terhadap ayat-ayat yang mempunyai tema yang
sama
3. Masuknya pemikiran israiliyyat
 Tafsir Ijmali (Global)
 Metode penafsiran al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud al-Qur’an
secara global, tidak terperinci seperti tafsir tahlili. Para pakar menganggap bahawa kaedah ini
merupakan kaedah yang pertama kali hadir dalam sejarah perkembangan metodologi tafsir,
kerana didasarkan pada kenyataan bahawa era awal-awal Islam, kaedah ini yang digunapakai
dalam memahami dan menafsirkan al-Quran. Realitinya sejarah bahawa dahulu kala para
sahabat adalah majoriti orang Arab yang mahir dalam berbahasa arab dan mengetahui dengan
baik latar belakang asbabun nuzul-nya ayat, bahkan menyaksikan serta terlibat langsung dalam
situasi dan keadaan umat Islam ketika ayat-ayat al-Quran turun.

 Langkah-langkah Kaedah Penafsiran Tahlili


1. Para mufassir membahas ayat demi ayat sesuai dengan urutan yang ada pada mushaf.
2. Para mufassir mengemukakan erti yang dimaksud ayat-ayat tersebut dengan global. Makna
yang diutarakan biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat atau menurut pola-pola yang
diakui jumhur ulama’ dan mudah difahami oleh semua orang. Adapun bahasa disama ertikan
dengan lafadznya bahkan sama dengan lafadz yang digunakan al-Quran sehingga pembaca
boleh merasakan bahawa huraian tafsirnya tidak jauh berbeza dari gaya bahasa al-Quran dan
paling penting hal itu benar-benar mengisahkan apa-apa yang telah tercatat didalam al-Quran.

 Kitab-kitab Tafsir yang menggunakan kaedah Ijmali


a) Tafsir al-Jalalain, karya Jalal ad-Din as-Suyuthi dan Jalal ad-Din al-Mahalli.
b) Shafwah al-Bayan Lima’ani al-Qurân, karya Syeikh Hasanain Muhammad Makhluf.
c) Tafsîr al-Quran al-‘Azhim, karya Ustadz Muhammad Farid Wajdiy.
d) Tafsir al-Wasith, karya Tim Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyah (Lembaga Penelitian Islam) al-
Azhar Mesir.
e) Taj al-Tafsir, karya Muhammad ‘Utsman al-Mirghani.

 Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Ijmali


a) Kelebihan Kaedah Tafsir Ijmali
1. Praktikal, dan mudah difahami
2. Bebas dari penafsiran israiliyat
3. Berkait rapat dengan bahasa al-Quran

b) Kekurangan Kaedah Tafsir Ijmali


1. Menjadikan petunjuk al-Quran bersifat sebahagiannya dan tidak ada ruang untuk
mengemukakan analisis yang secukupnya.
2. Tidak mampu mengantarkan pembaca untuk mendialogkan al-Quran dengan permasalahan
sosial mahupun keilmuan yang sebenar atau palsu.
3. Menimbulkan ketidakpuasan pakar al-Quran dan mencetuskan mereka untuk menemukan
kaedah lain yang dipandang lebih baik dari kaedah global.
 Kaedah Muqarrin (Perbandingan)
 Kaedah penafsiran al-Qur’an yang dilakukan dengan menemukan dan mengkaji perbezaan-
perbezaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan, baik dengan menemukan unsur yang
benar diantara yang kurang benar, atau untuk tujuan memperoleh gambaran yang lebih
lengkap mengenai masalah yang dibahas dengan menghubung kait unsur-unsur yang berbeza
itu.

 Dari definisi yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahawa kaedah muqarrin adalah:
1.Membandingkan teks ayat-ayat al-qur’an yang mempunyai persamaan maksud dalam dua
perkara atau lebih atau memiliki maksud yang berbeza bagi perkara yang sama.
2.Membandingkan ayat-ayat al-qur’an dengan hadis yang pada zahirnya terlihat bertentangan.
Membandingkan pelbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan.

 Kitab-kitab Tafsir yang menggunakan kaedah Muqarrin

a) Durrah at-Tanzîl wa Ghurrah at-Tanwil, karya al-Iskafi (yang terbatas pada perbandingan
antara ayat dengan ayat).
b) al-Jami’ li Ahkam al-Quran, karya al-Qurthubiy (yang membandingkan penafsiran para
mufassir).
c) Rawa’i al-Bayan fî Tafsir Ayat al-Ahkam, karya ‘Ali ash-Shabuniy .
d) Qur’an and its Interpreters (salah satu karya tafsir yang lahir di zaman modern ini), karya
Profesor Mahmud Ayyoub.

 Kelebihan dan kekurangan tafsir muqarrin


a) Kelebihan Kaedah Tafsir Muqarrin
1. Memupuk sikap toleransi terhadap penerimaan pendapat orang lain. Hal ini amat berguna bagi
mereka yang ingin mengetahui pelbagai pendapat tentang suatu ayat
2. Mendorong mufassir untuk mengkaji pelbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat
para mufassir yang lain
3.Membuktikan ketelitian al-Quran
4.Meyakinkan bahawa tidak ada ayat-ayat al-Quran yang palsu
5.Memperjelas makna ayat iaitu dengan tidak menggugurkan suatu hadis-hadis yang berkualiti
shahih

b) Kekurangan Kaedah Tafsir Muqarrin


1. Penafsiran yang menggunakan kaedah ini, tidak dapat diberikan kepada para Tabi’in
2. Kaedah muqarrin kurang dipercayai untuk menjawab permasalahan sosial yang berlaku dalam
kalangan masyarakat. Hal itu disebabkan kaedah ini lebih mengutamakan perbandingan
daripada penyelesaian masalah.
3. Kaedah muqarrin lebih banyak berkesan melalui penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan
oleh ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Sebenarnya kesan yang sama
itu tak perlu timbul apabila mufassirnya kreatif
 Kaedah Maudhu’i (Tematik)
 Kaedah penafsiran al-Quran yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak
ditafsirkan penjelasannya dalam al-Quran yang berhubungan dengan topik tersebut, lalu dibuat
kaitan antara pelbagai ayat ini agar memberi penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan akhir
berdasarkan pemahaman mengenai ayat-ayat yang saling terkait itu.

 Prosedur penafsiran al-Quran dengan kaedah tematik dapat dinyatakan sebagai berikut :
1.Menentukan perbincangan al-Quran yang akan diteliti secara tematik
2.Membuat garis panduan dan mengumpulkan ayat-ayat sesuai topik/ tema yang dipilih
3.Menyusun ayat-ayat tersebut secara kronologi (sebab turunnya), mendahulukan ayat Makiyyah
dan Madaniyyah, disertai pengetahuan tentang latar belakang turunnya ayat.
4.Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut
5.Menyusun tema perbincangan dalam kerangka yang sistematik
Melengkapi tafsiran dengan hadis-hadis yang berkaitan
6.Mempelajari ayat-ayat itu secara tematik dan komprehensif dengan cara mengumpulkan ayat-
ayat yang memberi makna yang sama, membuat perbezaan pengertian yang umum dan khusus,
muthlaq dan muqayyad, menyenaraikan ayat-ayat yang nampak jelas, menjelaskan nasikh dan
mansukh sehingga semuanya memberi satu makna yang tepat, tanpa perbezaan atau
pemaksaan dalam penafsiran

 Kitab-kitab Tafsir yang menggunakan kaedah Maudhu’i


a) Al-Mar’ah fi al-Quran dan Al-Insan fii al-Quran al-Kariim, karya Abbas Mahmud al-Aqqad
b) Ar-Ribaa fii al-Quran al-Kariim, karya Abu al-‘A’la al-Maududiy
c) Rawa’i al-Bayan fii Tafsir Ayat al-Ahkam, karya ‘Ali ash-Shabuniy
d) Al-Washaayaa al-‘Asyr, karya Syaikh Mahmud Syalthut
e) Tema-tema Pokok al-Quran, karya Fazlur Rahman
f) Wawasan al-Quran Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat, karya M. Quraish Shihab

 Kelebihan dan Kekurangan Kaedah Maudhu’i

a) Kelebihan Kaedah Tafsir Maudhu’i


1.Memberikan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan praktikal,
sekaligus memberikan jawapan terhadap tuduhan/dugaan masyarakat bahwa al-quran hanya
mengandungi teori-teori spekulatif tanpa menyentuh kehidupan nyata
2.Sebagai jawapan terhadap tuntutan kehidupan yang selalu berubah dan berkembang, dapat
menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap al-Quran
3. Mempelajari terhadap ayat-ayat terkumpul dalam satu topik tertentu juga merupakan jalan
terbaik dalam merasakan fasahah dan balaghah al-Quran.
4.Kemungkinan untuk mengetahui satu permasalahan secara lebih mendalam dan lebih terbuka
5.Lebih tepat dalam perbincangan masalah

b) Kekurangan Kaedah Tafsir Maudhu’i

1. Terlalu menggunakan akal fikiran yang logik dalam membuat penafsiran iaitu tidak
menafsirkan segala aspek yang terkandung dalam satu ayat, tetapi hanya salah satu aspek yang
menjadi topik perbincangan saja.
 Perbezaan Tafsir Ibn Abbas dan Tafsir Ibn Kathir

Tafsir Ibn Abbas Aspek Tafsir Ibn Kathir


- Nama : Abdullah bin Abbas bin Abdul - Nama : Abu Al Fida’ Ismail bin Amru bin
Mutalib Katsir bin Dhaw’ bin Katsir
- Lahir di Kota Mekah (3 tahun sebelum - Lahir di Basrah (700H)
Profil Pentafsir
hijrah). - Karyanya Albidayah wa an nihayah,
- Karyanya Tanwirul Miqbas min Tafsir Tafsir Al-Quran Al-Adzhim
Ibnu Abbas
- Pelbagai riwayat telah dikumpulkan - Tidak mengabaikan cara qira’at dalam
sehingga menjadi sebuah kitab yang tafsirnya- Disertakan dan disebutkan
menghimpunkan pemikiran Ibnu Abbas kesahihan dan kelemahan hadis.
dalam memahami Al-quran. Keistimewaan - Penguasaan terhadap ayat-ayat nasikh
- Mempunyai gaya bahasa yang unik Tafsir mansukh.
dengan merujuk syair atau puisi arab. - Penjelasan dalam segi I’rab dan
istinbatnya tentang hukum-hukum syar’ie
dan ayat Al-quran.
Tiada kekurangan di dalam tafsirnya - Masih terdapat hadits dhaif dan
kerana hidup sezaman dengan Nabi pengulangan hadis sahih
Muhammad saw dan sering bersama - Terdapatnya sejumlah Israilliyat,
dengan nabi dalam meriwayatkan sekalipun ia mengingatkanya, namun
hadith. tanpa penegasan dan penyelidikan.
- Di dalamnya disebutkan juga khabar-
Kekurangan
khabar yang sanadnya tidak sahih,
Tafsir
kemudian tidak dijelaskan bahwa ia tidak
sahih.
- Bercampurnya yang sahih dan yang
tidak sahih, dan penukilan perkataan dari
para sahabat dan tabiin tanpa isnad dan
tidak pasti.
 Memulakan penafsiran dengan Penafsiran berdasarkan tafsir bil matsur
ungkapan “‫عباس‬ ‫”وَبسناده عن ابن‬. - Al-quran
- Hadis
 Diberikan keterangan berkaitan - Sahabat
Makiyyah @ Madaniyyah, jumlah - Tabi’in
ayat dan jumlah huruf.  Mendatangkan hadis yang terkait
 Pada penafsiran yang menunjukkan dengan ayat yang ditafsir
seorang atau kelompok orang. Metodologi kitab
 Mentarjih riwayat yang sahih
 Memberikan asbab nuzul pada  Mengingatkan dongeng israiliyat
kebanyakan ayat.
 Mentafsir al-Quran dengan
pendapat ahli kitab.
 Mentafsir al-Quran dengan syiar
arab kuno dan percakapan
Tiada sebarang unsur-unsur israiliyyat Terdapat kisah-kisah Israiliyyat yang
dan beliau menerima sesuatu diriwayatkan oleh sesetengah perawi.
kebenaran yang tidak diragui Israiliyyat
kesahihannya terhadap kisah-kisah
atau cerita-cerita lampau.
Bukan beliau yang mengarang kitab Beliau mengarang sendiri kitab tersebut.
Penulisan
tersebut.
Lebih menggunakan kaedah penafsiran - Lebih Menggunakan kaedah tafsir
Ijmali kerana hidup sezaman dengan Maudhu’i dan Ijmali.
nabi saw dan beliau yang secara terang Cara Penafsiran - Lebih menggunakan kaedah
- terangan mendapatkan doa khusus
mentarjihkan sesetengah pendapat ke
dari Nabi saw.
atas pendapat yang lain.
Tafsir bil Ra’yi Status Tafsir bil Ma’thur
 Perbezaan Tafsir Ibn Abbas dan Tafsir al-Tabari
Tafsir Ibn Abbas Aspek Tafsir At-Thabari
- Nama : Abdullah bin Abbas bin Abdul - Nama: Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir ibn
Mutalib Yazid ibn Ghalib al-Thabari al-Amuli
- Lahir di Kota Mekah - Lahir di Kota Amul, ibu kota Thabaristan, di
- Karyanya Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Profil Pentafsir negara Iran.
Abbas - Karyanya Tafsir Jami’ Al-Bayan Fi Tafsir Al-
Quran.

- Pelbagai riwayat telah dikumpulkan - Disusun dan ditulis penafsiran ayat-ayat al-
sehingga menjadi sebuah kitab yang quran berdasarkan kaedah majoriti
menghimpunkan pemikiran Ibnu Abbas pandangan ulama salaf
- Pengajaran Rasulullah yang diriwayatkan
dalam memahami Al-quran.
Keistimewaan melalui sanad yang thabit.
- Mempunyai gaya bahasa yang unik dengan - Menjadi rujukan utama dalam kitab-kitab
merujuk syair atau puisi arab. Tafsir
karangan ulama selepasnya samaada dalam
bidang tafsir atau bidang agama yang lain.
- Membahaskan ilmu qiraat dengan agak
terperinci jika dibandingkan dengan kitab-
kitab yang lain.
Tiada kekurangan di dalam tafsirnya kerana - Al-Thabari dalam penafsirannya selalu
hidup sezaman dengan Nabi Muhammad menyertakan riwayat beserta sanad-
Kekurangan
saw dan sering bersama dengan nabi dalam sanadnya, umumnya la tidak menyertakan
meriwayatkan hadis. Tafsir penilaian shahih atau dha’if terhadap sanad-
sanadnya itu, meskipun dia cermat dalam
penafsiran.
 Memulakan penafsiran dengan ungkapan  Memulakan dengan jalan tafsir dan atau
“‫عباس‬ ‫”وَبسناده عن ابن‬. takwil.
 Menafsirkan Alquran dengan sunah/hadis
 Diberikan keterangan berkaitan Makiyyah (bi al-ma’tsur).
@ Madaniyyah, jumlah ayat dan jumlah
 Memaparkan ragam qiraat dalam rangka
huruf.
mengungkap makna ayat.
 Pada penafsiran yang menunjukkan
 Menggunakan cerita-cerita israiliyat untuk
seorang atau kelompok orang.
menjelaskan penafsirannya yang berkenaan
 Memberikan asbab nuzul pada Metodologi dengan sejarah.
kebanyakan ayat.
kitab  Mengeksplorasi syair dan prosa Arab lama
 Mentafsir al-Quran dengan pendapat ahli ketika menjelaskan makna kata dan kalimat.
kitab.
 Berdasarkan pada analisis bahasa bagi
 Mentafsir al-Quran dengan syiar arab kata yang riwayatnya diperselisihkan.
kuno dan percakapan
 Menjelaskan perdebatan di bidang fiqih
dan teori hukum Islam untuk kepentingan
analisis dan istinbat (penggalian dan
penetapan) hukum.
 Menjelaskan perdebatan di bidang akidah.
Tiada sebarang unsur-unsur israiliyyat dan Terdapat kisah-kisah Israiliyyat yang
beliau menerima sesuatu kebenaran yang diriwayatkan oleh sesetengah perawi.
tidak diragui kesahihannya terhadap kisah- Israiliyyat
kisah
atau cerita-cerita lampau.
Bukan beliau yang mengarang kitab tersebut. Penulisan Beliau mengarang sendiri kitab tersebut.
Lebih menggunakan kaedah penafsiran Ijmali Lebih menggunakan kaedah penafsiran
Cara
kerana hidup sezaman dengan nabi saw dan Tahlili.
beliau yang secara terang - terangan penafsiran
mendapatkan doa khusus dari Nabi saw.
Tafsir bil Ra’yi Status Tafsir bil Ma’thur
 Perbezaan Tafsir Ibn Abbas dan Tafsir al-Munir
Tafsir Ibn Abbas Aspek Tafsir al-Munir
- Nama : Abdullah bin Abbas bin Abdul - Nama : Wahbah ibn Mustafa Az-Zuhaily
Mutalib - Lahir di utara Damsyik, Syria (6Mac1932)
- Lahir di Kota Mekah Profil Pentafsir - Karyanya Tafsir al-Munir fil Aqidah wa al-
- Karyanya Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Syari’ah wa al-Manhaj.
Abbas
- Pelbagai riwayat telah dikumpulkan - Membahasakan ilmu-ilmu al-Quran seperti
sehingga menjadi sebuah kitab yang pengertian, asbab nuzul, qiraat, rasm mushaf
menghimpunkan pemikiran Ibnu Abbas dan terjemahan al-Quran.
dalam memahami Al-quran. - Mengarahkan pembaca kepada tema
- Mempunyai gaya bahasa yang unik dengan Keistimewaan pembahasan setiap kumpulan ayat-ayat yang
merujuk syair atau puisi arab. Tafsir ditafsirnya.
- Memudahkan kepada pembaca untuk
mengambil kesimpulan hukum atau hikmah
yang dapat diterapkan dalam kehidupan
seharian.
Tiada kekurangan di dalam tafsirnya kerana - Hanya menggabungkan tafsir-tafsir yang
hidup sezaman dengan Nabi Muhammad Kekurangan ada
saw dan sering bersama dengan nabi dalam - Pengarang tidak mengungkapkan tafsiran
Tafsir
meriwayatkan hadis. baru yang sesuai dengan kehidupan moden
sekarang
 Memulakan penafsiran dengan ungkapan  Membahagikan ayat-ayat al-Quran kepada
“‫عباس‬ ‫”وَبسناده عن ابن‬. beberapa unit dengan tajuk yang jelas.
 Menerangkan sesuatu surah secara
 Diberikan keterangan berkaitan Makiyyah menyeluruh.
@ Madaniyyah, jumlah ayat dan jumlah
 Menghuraikan penjelasan dari sudut
huruf.
bahasa.
 Pada penafsiran yang menunjukkan Metodologi  Mengemukakan asbab nuzul.
seorang atau kelompok orang.
kitab  Mengemukakan tafsiran dan huraian.
 Memberikan asbab nuzul pada
 Mengemukakan hukum-hakam yang
kebanyakan ayat.
disimpulkan daripada ayat yang berkenaan.
 Mentafsir al-Quran dengan pendapat ahli
kitab.
 Mentafsir al-Quran dengan syiar arab
kuno dan percakapan

Bukan beliau yang mengarang kitab tersebut. Penulisan Beliau yang mengarang sendiri kitab
tersebut.
Lebih menggunakan kaedah penafsiran Ijmali Cara Lebih menggunakan kaedah penafsiran
kerana hidup sezaman dengan nabi saw Maudhu’i.
Penafsiran
 Perbezaan Tafsir Ibn Kathir dan Tafsir al-Tabari
Tafsir Ibn Kathir Aspek Tafsir al-Thabari
- Nama : Abu Al Fida’ Ismail bin Amru - Nama : Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir ibn
bin Katsir bin Dhaw’ bin Katsir Yazid ibn Ghalib al-Thabari al-Amuli
- Lahir di Basrah (700H) - Lahir di Kota Amul, ibu kota Thabaristan, di
- Karyanya Albidayah wa an nihayah, Profil Pentafsir negara Iran (pada tahun akhir tahun 224
Tafsir Al-Quran Al-Adzhim Hijriah awal tahun 225 Hijriah)
- Karyanya Tafsir Jami’ Al-Bayan Fi Tafsir Al-
Quran.
- Tidak mengabaikan cara qira’at dalam - Disusun dan ditulis penafsiran ayat-ayat al-
tafsirnya- Disertakan dan disebutkan quran berdasarkan kaedah majoriti
kesahihan dan kelemahan hadis. pandangan ulama salaf
- Pengajaran Rasulullah yang diriwayatkan
- Penguasaan terhadap ayat-ayat
melalui sanad yang thabit.
nasikh mansukh. Keistimewaan - Menjadi rujukan utama dalam kitab-kitab
- Penjelasan dalam segi I’rab dan Tafsir karangan ulama selepasnya samaada dalam
istinbatnya tentang hukum-hukum bidang tafsir atau bidang agama yang lain.
syar’ie dan ayat Al-quran. - Membahaskan ilmu qiraat dengan agak
terperinci jika dibandingkan dengan kitab-
kitab yang lain.
- Masih terdapat hadis dhaif dan - Al-Thabari dalam penafsirannya selalu
pengulangan hadis sahih menyertakan riwayat beserta sanad-
- Terdapatnya sejumlah Israilliyat, sanadnya, umumnya la tidak menyertakan
sekalipun ia mengingatkannya, namun penilaian shahih atau dha’if terhadap sanad-
tanpa penegasan dan penyelidikan. sanadnya itu, meskipun dia cermat dalam
- Di dalamnya disebutkan juga khabar- penafsiran.
Kekurangan
khabar yang sanadnya tidak sahih,
Tafsir
kemudian tidak dijelaskan bahwa ia
tidak sahih.
- Bercampurnya yang sahih dan yang
tidak sahih, dan penukilan perkataan
dari para sahabat dan tabiin tanpa
isnad dan tidak pasti.
Penafsiran berdasarkan tafsir bil  Memulakan dengan jalan tafsir dan atau
ma’thur takwil.
- Al-quran  Menafsirkan Alquran dengan sunah/hadis
- Hadis (bi al-ma’tsur).
- Sahabat  Memaparkan ragam qiraat dalam rangka
- Tabi’in mengungkap makna ayat.
 Mendatangkan hadis yang terkait  Menggunakan cerita-cerita israiliyat untuk
dengan ayat yang ditafsir menjelaskan penafsirannya yang berkenaan
 Mentarjih riwayat yang sahih Metodologi dengan sejarah.
Mengingatkan dongeng israiliyat kitab  Mengeksplorasi syair dan prosa Arab lama
ketika menjelaskan makna kata dan kalimat.
 Berdasarkan pada analisis bahasa bagi
kata yang riwayatnya diperselisihkan.
 Menjelaskan perdebatan di bidang fiqih
dan teori hukum Islam untuk kepentingan
analisis dan istinbath (penggalian dan
penetapan) hukum.
 Menjelaskan perdebatan di bidang akidah.
- Lebih Menggunakan kaedah tafsir Lebih menggunakan kaedah penafsiran
MaWdhu’i dan Ijmali. Tahlili.
Cara
- Lebih menggunakan kaedah
Penafsiran
mentarjihkan sesetengah pendapat ke
atas pendapat yang lain.
 Perbezaan Tafsir Ibn Kathir dan Tafsir al-Munir
Tafsir Ibn Kathir Aspek Tafsir al-Munir
- Nama : Abu Al Fida’ Ismail bin Amru - Nama : Wahbah ibn Mustafa Az-Zuhaily
bin Katsir bin Dhaw’ bin Katsir - Lahir di utara Damsyik, Syria
- Lahir di Basrah (700H) Profil Pentafsir (6Mac1932)
- Karyanya Albidayah wa an nihayah, - Karyanya Tafsir al-Munir fil Aqidah wa al-
Tafsir Al-Quran Al-Adzhim Syari’ah wa al-Manhaj.
- Tidak mengabaikan cara qira’at dalam - Membahasakan ilmu-ilmu al-Quran
tafsirnya- Disertakan dan disebutkan seperti pengertian, asbab nuzul, qiraat,
kesahihan dan kelemahan hadis. rasm mushaf dan terjemahan al-Quran.
- Penguasaan terhadap ayat-ayat - Mengarahkan pembaca kepada tema
nasikh mansukh. Keistimewaan pembahasan setiap kumpulan ayat-ayat
- Penjelasan dalam segi I’rab dan Tafsir yang ditafsirnya.
istinbatnya tentang hukum-hukum - Memudahkan kepada pembaca untuk
syar’ie dan ayat Al-quran. mengambil kesimpulan hukum atau
hikmah yang dapat diterapkan dalam
kehidupan seharian.
- Masih terdapat hadits dhaif dan - Hanya menggabungkan tafsir-tafsir yang
pengulangan hadis sahih ada
- Terdapatnya sejumlah Israilliyat, - Pengarang tidak mengungkapkan
sekalipun ia mengingatkanya, namun tafsiran baru yang sesuai dengan
tanpa penegasan dan penyelidikan. kehidupan moden sekarang
- Di dalamnya disebutkan juga khabar-
Kekurangan
khabar yang sanadnya tidak sahih,
Tafsir
kemudian tidak dijelaskan bahwa ia
tidak sahih.
- Bercampurnya yang sahih dan yang
tidak sahih, dan penukilan perkataan
dari para sahabat dan tabiin tanpa
isnad dan tidak pasti.
Penafsiran berdasarkan tafsir bil  Membahagikan ayat-ayat al-Quran
ma’thur kepada beberapa unit dengan tajuk yang
- Al-quran jelas.
- Hadis  Menerangkan sesuatu surah secara
- Sahabat menyeluruh.
- Tabi’in  Menghuraikan penjelasan dari sudut
Metodologi kitab
 Mendatangkan hadis yang terkait bahasa.
dengan ayat yang ditafsir  Mengemukakan asbab nuzul.
 Mentarjih riwayat yang sahih  Mengemukakan tafsiran dan huraian.
 Mengingatkan kisah-kisah israiliyat  Mengemukakan hukum-hakam yang
disimpulkan daripada ayat yang
berkenaan.
- Lebih Menggunakan kaedah tafsir Lebih menggunakan kaedah penafsiran
Maudhu’i dan Iijmali. Maudhu’i.
- Lebih menggunakan kaedah Cara Penafsiran
mentarjihkan sesetengah pendapat ke
atas pendapat yang lain.
Tafsir bil Ma’thur Status Tafsir bil Ra’yi
 Perbezaan Tafsir al-Tabari dan Tafsir al-Munir
Tafsir At-Thabari Aspek Tafsir al-Munir
- Nama : Abu Ja’far Muhammad ibn - Nama : Wahbah ibn Mustafa Az-Zuhaily
Jarir ibn Yazid ibn Ghalib al-Thabari al- - Lahir di utara Damsyik, Syria
Amuli (6Mac1932)
- Lahir di Kota Amul, ibu kota - Karyanya Tafsir al-Munir fil Aqidah wa al-
Thabaristan, di negara Iran (pada tahun Profil Pentafsir Syari’ah wa al-Manhaj.
akhir tahun 224 Hijriah awal tahun 225
Hijriah)
- Karyanya Tafsir Jami’ Al-Bayan Fi
Tafsir Al-Quran.
- Disusun dan ditulis penafsiran ayat- - Membahasakan ilmu-ilmu al-Quran
ayat al-quran berdasarkan kaedah seperti pengertian, asbab nuzul, qiraat,
majoriti pandangan ulama salaf rasm mushaf dan terjemahan al-Quran.
- Pengajaran Rasulullah yang
- Mengarahkan pembaca kepada tema
diriwayatkan melalui sanad yang thabit.
- Menjadi rujukan utama dalam kitab- pembahasan setiap kumpulan ayat-ayat
Keistimewaan
kitab karangan ulama selepasnya yang ditafsirnya.
Tafsir
samaada dalam bidang tafsir atau - Memudahkan kepada pembaca untuk
bidang agama yang lain. mengambil kesimpulan hukum atau
- Membahaskan ilmu qiraat dengan hikmah yang dapat diterapkan dalam
agak terperinci jika dibandingkan kehidupan seharian.
dengan kitab-kitab yang lain.
- Al-Thabari dalam penafsirannya selalu - Hanya menggabungkan tafsir-tafsir yang
menyertakan riwayat beserta sanad- ada
sanadnya, umumnya la tidak Kekurangan - Pengarang tidak mengungkapkan
menyertakan penilaian sahih atau dha’if Tafsir tafsiran baru yang sesuai dengan
terhadap sanad-sanadnya itu, kehidupan moden sekarang
meskipun dia cermat dalam penafsiran.
 Memulakan dengan jalan tafsir dan  Membahagikan ayat-ayat al-Quran
atau takwil. kepada beberapa unit dengan tajuk yang
 Menafsirkan Alquran dengan jelas.
sunah/hadis (bi al-ma’tsur).  Menerangkan sesuatu surah secara
 Memaparkan ragam qiraat dalam menyeluruh.
rangka mengungkap makna ayat.  Menghuraikan penjelasan dari sudut
 Menggunakan cerita-cerita israiliyat bahasa.
untuk menjelaskan penafsirannya yang  Mengemukakan asbab nuzul.
berkenaan dengan sejarah.  Mengemukakan tafsiran dan huraian.
 Mengeksplorasi syair dan prosa Arab  Mengemukakan hukum-hakam yang
lama ketika menjelaskan makna kata Metodologi kitab disimpulkan daripada ayat yang
dan kalimat. berkenaan.
 Berdasarkan pada analisis bahasa
bagi kata yang riwayatnya
diperselisihkan.
 Menjelaskan perdebatan di bidang
fiqih dan teori hukum Islam untuk
kepentingan analisis dan istinbath
(penggalian dan penetapan) hukum.
Menjelaskan perdebatan di bidang
akidah.
Lebih menggunakan kaedah penafsiran Lebih menggunakan kaedah penafsiran
Cara Penafsiran
Tahlili. Mawdhu’i.
Tafsir bil Ma’thur Status Tafsir bil Ra’yi
Bab 5
Pengenalan
Ulum Hadis
 Pengertian Al-Hadis :
Bahasa : maksud baharu, perkhabaran, yang dekat atau yang lama.manakala
Istilah: pula ialah perkataan, percakapan, perbuatan, taqrir (pengakuan) dan sifat yang
disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis


 Hadis Riwayat
Pengertian : Suatu pengetahuan mengenai perkara yang disandarkan kepada junjugan besar nabi
nabi Muhammad saw secara khusus sama ada perkataan, perbuatan, taqrir, sifat dan tingkah laku.

Sejarah Pertumbuhan dan Penulisannya :

Zaman Rasulullah saw Zaman Sahabat r.a Zaman Tabi’in


 Rasulullah saw sebagai  Para sahabat tidak  Kemunculan hadis palsu.
penyampai syariat islam kepada membuat pembukuan  Sebab kemunculan hadis palsu :
seluruh umat islam dan apa jua dan penulisan secara  penyelewengan yang dilakukan oleh
yang disampaikan baginda formal tetapi mereka pengikut-pengikut mazhab seperti
adalah benar kerana baginda pandai menulis seperti syi’ah, khawarij dan mu’tazilah.
ma’asom. Abu Bakar As-Siddiq,  Kekurangan penghafaz hadis yang
 Sebahagian besar sahabat Muaz bin Jabal, Umar berpindah ke negeri-negeri lain atau
Rasulullah menerima hadis bin Al-Khattab, mati di medan jihad.
daripada baginda secara lisan Muawiyah bin Abu  Cara tangani masalah ini :
dan menghafaznya. Sufyan, Abdullah bin  Penyelidikan kebenaran sesuatu
 Terdapat juga sahabat yang Az-Zubair dan Jabir bin hadis dalam kalangan ulama’.
menulis hadis-hadis tersebut Samurah.  Khalifah Umar Abd Aziz telah
dengan keizinan Rasulullah saw.  Para sahabat mengarahkan Abu Bakar bin
 Para sahabat menghafaz hadis- melakukan kegiatan Muhammad bin Hizam, gabenor al-
hadis rasulullah kerana penulisan dengan cara: Munawwarah supaya mengumpul
masyarakat arab pada zaman  mengajar dan mencatat hadis-hadis daripada
tersebut kebanyakan buta huruf  mempelajari huffaz seperti ‘Amrah binti Abdul
dan mempunyai daya ingatan  meriwayat Rahman (murid & anak saudara
yang kuat.  mengumpul Aisyah binti Abu Bakar).
 Pada peringkat awal penurunan  mencatat hadis-  Usaha ini diteruskan oleh
al-Quran, terdapat hadis hadisnya Muhammad bin Muslim bin Syahab
Rasulullah yang melarang dan  menghafaz Az-Zuhri dengan mengumpul dan
membenarkan berdasarkan  menulis membukukan hadis-hadis Rasulullah
beberapa alasan.  Ada buat penulisan saw untuk diedarkan keseluruh
 Sebab larangan : tetapi tidak dikumpul pelusuk negara-negara islam.
 Dibimbangi bercampur dengan al- secara khusus dan  Usaha tersebut diteruskan
Quran. belum dibukukan. sehinggalah ke zaman Abbasiyah
 Ditakuti al-Quran dan Hadis ditulis yang dipimpin oleh Abu Jaafar bin
dalam satu lembaran. Mansor yang mengarahkan Imam
 Bagi mereka yang mempunyai Malik bin Anas r.a supaya menyusun
daya ingatan yang kuat sebuah buku hadis. Maka terhasillah
 Sebab keizinan : buku “Al-Muwatta’ “.
 Ketika al-Quran tidak turun.  Pada awal kurun ke-3 hingga ke-4
 Sekiranya ia ditulis dalam hijrah berlaku ledakan pembukuan
lembaran yang berasingan. hadis.
 Bagi mereka yang mudah lupa.
 Hadis Dirayah

Pengertian : Suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari sudut diterima atau ditolak
yang berhubung kait dengannya. Ilmu hadis dirayah juga dikenali sebagai:
 Ulum hadis
 Usul hadis
 Musthalah hadis

Sejarah Pertumbuhan dan Penulisannya


 Berkembang seiring dengan perkembangan hadis riwayat.
 Selepas kewafatan baginda, mula mengambil berat untuk mengumpul hadis-hadis nabi kerana
dikhuatiri akan hilang daripada perawi.
 Pada zaman sahabat dan tabi’in r.a (sekitar tahun 40H) telah timbu fitnah dikalangan umat Islam
yang dipelopori oleh kumpulan syi’ah dan As-Sabaiyyah yang cuba memalsukan hadis Rasulullah
saw iaitu berlaku perselisihan dengan ahli Sunnah Wal Jama’ah yang mana mendorong mereka
untuk mencari hujah-hujah berdasarkan syara’ bagi menyokong pendapat mereka tetapi gagal.
 Ini menyebabkan mereka cuba memalsukan hadis sehingga ke peringkat kritikal.
 Cara mengatasi masalah ini :
 Berlakunya pembukuan hadis oleh para ulama’ dengan menggunakan prinsip-prinsip, kaedah-
kaedah serta istilah-istilah ilmu hadis dan pengkaedahannya seperti istilah hadis marfu’, mauquf,
maqtu’, mursal, munqatha’, dan syaz.
Ulama’ yang pertama memperkenalkan ilmu hadis ini ialah Imam Az-Zuhri.
 Gelombang penulisan ulum hadis terus berkembang dari masa ke masa dan terhasillah kitab-kitab

seperti ‫الكبري‬ ‫ علل‬،‫ الناسخ واملنسوخ‬،‫ الطبقات‬dan ‫علوم احلديث‬.


 Pembahagian ulama’ hadis meneruskan usaha mengembangkan ilmu hadis dengan
membahagikannya berdasarkan sanad dan matan kepada beberapa disiplin ilmu yang khusus :
Berkaitan dengan sanad dan
Berkaitan dengan sanad Berkaitan dengan matan
matan

‫طبقات احملدثني‬ ‫غريب احلديث‬ ‫ختريج احلديث‬

‫معرفة الصحابة‬ ‫مشكل احلديث‬ ‫علل احلديث‬

‫املتفق واملفرتق‬ ‫الناسخ واملنسوخ‬ ‫حديث حتليلي‬


Perbezaan Antara Hadis Riwayah Dan Hadis Dirayah
Aspek Hadis Riwayah Hadis Dirayah

Suatu pengetahuan mengenai


perkara yang disandarkan kepada
Suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan
junjungan besar nabi Muhammad
Pengertian matan dari sudut diterima atau ditolak yang
saw secara khusus sama ada
berhubung kait dengannya.
perkataan, perbuatan, taqrir, sifat
dan tingkah laku.

Imam Muhammad bin Syihab Az- Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman
Pengasas
Zuhri (w. 124 H) bin Khalad Ar-Ramahurmuzi (w. 360 H)

Memelihara syari’ah Islam Meneliti hadis berdasarkan kaedah-kaedah atau


Tujuan
dan kepentingan Sunnah persyaratan dalam periwayatan.

 Sanad hadis
 Matan hadis
 Bersambung sanad
 Keadilan para perawi
 Dhabit
 mengenai diri nabi atau
 Cara bagaimana hadis-hadis disampaikan
peribadi nabi iaitu perkataan,
oleh perawi kepada perawi yang lain.
Skop Ilmu perbuatan, taqrir, dan sifat
sebagai seorang Rasul yang  Cara bagaimana perawi itu menerima

diutuskan oleh Allah kepada daripada perawi yang menyampaikannya.

seluruh alam.  Sebab-sebab hadis itu didatangi oleh


Rasulullah.
 Penilaian sama ada sesebuah hadis itu sahih
atau tidak.
 Kaedah-kaedah pengkelasan hadis.

Menjauhi kesalahan dalam Mengetahui periwayatan yang diterima (maqbul)


Faedah
periwayatan dan yang tertolak (maudhu’)

 Fardhu ain : kepada setiap individu yang


berkemampuan dan berkebolehan untuk
 Fardhu ain : kepada setiap mempelajarinya.
Hukum individu  Fardhu kifayah : kepada kumpulan umat islam,
mempelajari
 Fardhu kifayah : seluruh umat dimana semua umat islam berdosa sekiranya
islam yang mukallah mereka tidak mempelajari ilmu ini dengan
mendalam.
Bab 6
Pembahagian
Hadis Dari
Sudut Kualiti
Perawi Hadis
Aspek Hadis Sohih Hadis Hasan Hadis Dhaif

Hadis yang memenuhi


Suatu hadis yang syarat-syarat hadis
meriwayatkan oleh sohih seperti perawi
Suatu hadis yang tidak memenuhi satu atau
rangkaian perawi hadis yang adil, bersambung
Pengertian lebih daripada syarat-syarat hadis maqbul
yang adil, dhabit, sanad, tiada syaz dan
(diterima) iaitu hadis sohih dan sempurna.
bersambung sanad, tiada tiada ‘illah tetapi kurang
‘illah serta tiada syaz. sempurna dari segi
sifat dhabitnya sahaja.
 Adil
 Adil
 Dhabit
Syarat  Bersambung sanad
 Bersambung sanad Tidak memenuhi mana-mana syarat.
Perawi  Tiada syaz
 Tiada syaz
 Tiada ‘illah
 Tiada ‘illah
 Dhaif pada sanad : terputus sanad sama
ada sedikit atau banyak, sengaja atau

 Hasan Lizatihi tidak, dari awal sanad, pertengahan atau

(‫ )حسن لذاته‬: akhir sanad.

 Sohih Lizatihi (‫)صحيح لذاته‬  Dhaif pada matan : berdasarkan kepada


(sama seperti
wujudnya ‘illah yang menyebabkan
: (sama seperti pengertian hadis
terjejasnya sesuatu hadis seperti :
pengertian hadis sohih) hasan)
 berlaku pertukaran ayat atau perkataan
 Sohih Lighairihi  Hasan Lighairihi
pada sanad atau matan.
(‫ )صحيح لغريه‬: (‫ )حسن لذاته‬:
Bahagian  diriwayat melalui banyak riwayat yang
Hadis hasan yang Hadis dhaif yang sama kuat tetapi bercanggah antara satu
disokong oleh riwayat sederhana sama lain.
lain yang setaraf kedhaifannya, tetapi  belaku pertukaran kalimah kerana
dengannya atau lebih ia disokong oleh kesilapan membaca, menulis, mendengar
kuat daripadanya. riwayat yang lebih dsb.
kuat atau setaraf  pertambahan unsur luar perawi pada
dengannya. sanad & matan.
 hadis yang mengandungi ‘illah tetapi tidak
zahir.
 Tidak boleh diamalkan tetapi para ulama’
 Menjadi hujjah dan dalil
berpendapat untuk mengamalkannya
syara’.
 Boleh dijadikan mestilah memenuhi syarat-syarat :
 Kita tidak boleh
hujjah dan dalil  Hadis itu berkaitan dengan fadhail a’mal.
mengingkari kerana ia
Hukum syara’ kerana hadis  Kedhaifannya bersifat sederhana.
memenuhi dan
jenis ini adalah  Mafhum hadis dhaif ada pada nas-nas
menepati kesemua ciri-
maqbul (diterima). syara’ yang sohih.
ciri utama dan syarat
 Ketika beramal dengan hadis ini mestilah
sesebuah hadis.
mengharapkan kesahihannya.
Bab 7
Hadis Mawdu’
 Pengenalan hadis Mawdu’ dan sejarah kemunculannya
Pengertian :-
Bahasa : Rendah.
Istilah : Hadis yang diriwayatkan atau terdapat dalam rangkaian sanadnya seorang perawi kazab
iaitu perawi yang membuat satu hadis palsu dengan sengaja walaupun sekali sahaja.
Hadia Mawdu’ ialah hadis yang paling keji dan paling dhaif di kalangan hadis-hadis lain. Bahkan
kebanyakan ulama’ tidak menganggapnya sebagai hadis sama sekali.

Sejarah kemunculan hadis Mawdu’

Sejak terjadinya fitnah(kekacauan) pada akhir


masa Usman r.a,umat Islam(pada masa itu)
Terjadi sesudah berpecah kepada tiga golongan iatu :
kewafatan Ali r.a,40H - Syiah(golongan fanatik pada Ali r.a)
(sebahagian pendapat - Khawarij(golongan yang menentang Ali r.a &
setelah kewafatan pengikutnya) dan(menentang) Muawiyah(dan
Usman b.Affan,35H). pengikutnya)
- Jumhur/Sunnah(golongan pemerintah ketika
itu).

Maka(terjadilah)
bertindaklah mereka
dengan membuat hadis-
hadis palsu.

 Sebab-sebab pemalsuan hadis

 Berlakunya perselisihan dikalangan umat Islam sama ada politik, akidah dan fekah.
 Ta’asub dalam menyokong pendapat kaum atau pemimpin tertentu.
 Merosakkan islam seperti yang dilakukan oleh kumpulan Zindiq yang mencipta beribu-ribu hadis
palsu dan mencampur adukkan dengan hadis-hadis yang betul.
 Bekepentingan peribadi.
 Menggalakkan orang ramai mendekati Allah swt dengan melakukan kebaikan dan meninggalkan
kejahatan. Lahirlah golongan yang mereka-reka ganjaran tertentu untuk orang yang melakukan
kebaikan dan balasan buruk tertentu untuk orang yang melakukan kejahatan.
 Ciri-ciri hadis palsu
Ciri - ciri Contoh - contoh
1. Pada sanad  Pengakuan perawi atau pembuat hadis palsu itu sendiri.
 Terdapat dalam rangkaian sanad hadis tersebut perawi-
perawi yang dihukum “Kazzab”.
2. Pada matan  Bercanggah dengan dalil-dalil qat’i yang lain seperti al-
Quran atau hadis sohih.
 Bercanggah dengan logik akal yang waras.
3. Bukan pada sanad dan matan  Hadis tersebut tidak diriwayatkan didalam mana-mana
kitab hadis yang mu’tabar atau tidak menepati syarat-
syarat hadis yang diterima.

 Contoh-contoh hadis palsu


Hadis palsu Keterangan
Hadits ini adalah hadits yang palsu, karena
pada sanadnya ada perawi yang bernama
ِ ْ‫ب ِِن ا‬
‫لديْ ُن َعلَى النَّظَافَِة‬ ‘Umar bin Shubh al-Khurasani. Ibnu Hajar
َُ rahimahullah berkata tentangnya : “Dia adalah
Agama Islam dibangun di atas kebersihan perawi yang matruk (ditinggalkan riwayatnya
karena sangat lemah), bahkan (Imam Ishaq)
bin Rahuyah mendustakannya”.
Hadits yang disandarkan kepada Rasulullah : Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jahdzom, dia

‫رجب شهر هللا وشعبان شهري و رمضان شهر أميت‬ adalah seorang pemalsu hadits.

“Rajab adalah bulan Allah, Sya’ban bulanku dan


Ramadhan bulan umatku”

‫من صام يوم عاشوراء كتب هللا له عبادة ستني سنة‬ Hadis ini palsu diriwayatkan oleh Hubaib bin
Abi Hubaib, dia termasuk orang yang
“Barangsiapa yang berpuasa pada hari ‘Asyura, memalsukan hadis.
Allah akan menulis baginya ibadah selama
enampuluh tahun”

‫قَلِْي ُل الت َّْوفِْي ِق َخْي ٌر ِم َن َكثِ ِْري الْ َع ْق ِل‬ Hadis ini juga dihukumi oleh para ulama di
atas sebagai sebagai hadis palsu yang tidak
Taufik yang sedikit lebih baik dari ilmu yang ada asalnya.
banyak.

‫صالَتِِه إِالَّ َما َع َق َل‬ ِ ِ ِ ‫لَي‬


َ ‫س ل ْل َعْبد م ْن‬
Hadis ini juga dihukumi oleh Imam as-Subki
َ ْ rahimahullah sebagai hadis yang tidak ada
Seorang hamba tidak akan mendapatkan
asalnya.
(keutamaan) dari solatnya kecuali apa yang
difahaminya dari solatnya
 Implikasi beramal dengan hadis Mawdu’
Kesan terhadap umat Dakwah/
Bil. Kesan Hadis Mawdu’ terhadap umat Islam
Orang Kafir
Merosakkan pandangan orang
kafir terhadap Islam.
Orang kafir yang membaca bahan
Merosakkan aqidah umat Islam.
bacaan tentang Islam yang
Hadith Maudhu’ yang berkaitan dengan aqidah pastinya akan merosakkan
mengandungi hadith maudhu’
aqidah umat Islam. Dengan membaca atau mendengar hadith-hadith
dalam keadaan dia tidak
maudhu’ dalam bidang ini, pastinya pendengar yang tidak peka terhadap
mengetahui sejarah pemalsuan
1. kepalsuannya akan terpedaya lalu mempercayai sedikit-sebanyak isi
hadith dalam umat Islam,
kandungan hadith tersebut. Dengan ini kepercayaannya atau aqidahnya
pastinya akan beranggapan
akan terseleweng sedikit demi sedikit. Tanpa disedari pendengar akan
bahawa agama Islam adalah
muncul dengan satu bentuk aqidah dalam dirinya yang menyalahi ajaran
agama yang penuh dengan
sebenar Islam.
kekarutan dan khayalan serta
jauh dari kesucian Tauhid dan
kemurnian akhlak.
Merosakkan amalan syariah umat Islam. Menyukarkan orang kafir
Berkenaan amalan syariat pula, hadith maudhu’ juga memberi kesan masuk Islam.
buruk yang tidak kurang hebatnya. Amalan-amalan dalam agama Islam Selepas membaca hadith-hadith
yang pada asalnya begitu mudah untuk diamalkan oleh sesiapa sahaja, maudhu’ ini, antara kemungkinan
2. akhirnya bertukar menjadi satu amalan yang ditakuti oleh penganutnya yang muncul ialah orang kafir itu
sendiri. Perselisihan dalam mazhab dan kekerasan dalam hukum merasakan sukar untuk dia
menyebabkan amalan syariah atau fiqh umat Islam lari jauh dari ajaran menganut agama Islam. Di dalam
asal Nabi Muhammad s.a.w. akalnya terbayang satu agama
yang bermasalah, menyalahi
berbagai-bagai ketetapan logik
yang dipegangnya. Walaupun
Merosakkan akhlak umat Islam.
bukan semua logik orang kafir itu
Di dalam akhlak pula, hadith-hadith maudhu’ berkenaan bangsa, bahasa
logik, akan tetapi penyebaran
dan negara pastinya meniggalkan impak besar dalam pendengar yang
hadith maudhu’ ini akan
3. mempercayai hadith-hadith maudhu’ berkenaan. Dengan ini timbullah rasa
mengeruhkan lagi keadaan dan
tinggi diri yang dicela oleh agama. Ukhuwwah Islamiyyah dipinggirkan
menyempitkan lagi peluang
akibat dari gejala hadith mawdu’ itu.
mereka untuk terbuka hati
memeluk satu-satunya agama
suci di alam ini.

Merosakkan pendirian umat Islam.


Berhadapan dengan janji pahala yang lumayan di samping amalan yang
ringkas boleh menimbulkan perasaan berpada-pada di kalangan umat
4. Islam. Akibatnya pendirian dan pegangan umat Islam akan menjadi lemah.
Amalan yang murni mungkin ditinggalkan kerana terdapat amalan lain
yang lebih berbaloi dan menguntungkan. Di penghujung jalan wujudlah
umat yang tidak tegas dan tidak bersemangat mengamalkan ajaran Islam.
Mengabaikan hadith sahih.
Satu perkara lain yang pasti muncul akibat penyebaran hadith maudhu’
ialah pengabaian hadith maqbul / sahih. Secara otomatik sekiranya
ditekankan hadith maudhu’ dalam sesuatu majlis, hadith sahih akan
5. tersisih dan tidak mendapat tempat yang sepatutnya. Akhirnya orang
ramai akan senang apabila mendengar hadith maudhu’ dan berasa
janggal apabila mendengar hadith sahih. Ini adalah di antara musibah
yang terbesar dalam perbincangan ini.

Cara menangani hadis-hadis palsu

 Usaha-usaha ulama :

 Membuat kajian mendalam dan bersungguh-sungguh terhadap sanad sesebuah hadis.


 Membahas matan sesuatu hadis yang diriwayatkan untuk mengenal pasti jika terdapat ‘illah atau
kecacatan padanya.
 Mengumpul dan membukukan hadis-hadis yang dikenal pasti sebagai palsu, seperti :

- ‫ابن اجلَْوِزي‬ oleh ‫املوضوعات الكربى‬

- ِ
‫َالسيوطي‬oleh ‫املوضوعة‬ ِ
‫َحاديث‬
‫املصنوعة يف األ‬
 Tugas Untuk Orang Awam :
Orang awam berperanan besar di dalam usaha untuk memurnikan hadith Nabi s.a.w. daripada
kesan buruk hadith maudhu’. Di antara perkara yang boleh dilakukan oleh mereka ialah:

 Bertanya Kepada Ilmuan dalam Bidang Hadith Tentang Hadith Yang Dijumpai
Orang yang tidak mampu membuat penilaian antara hadith-hadith hendakah bertanya kepada
orang alim yang pada hematnya dapat memberi jawapan yang lebih menepati kebenaran.
Selepas itu dia mestilah menerima jawapan tersebut. Kemudian sekiranya dia dapati ada
jawapan lain yang lebih menepati kebenaran dari jawapan pertama hendaklah dia beramal
dengan jawapan yang lebih tepat. Firman Allah Tacala di dalam surah Al-Anbiya (21:7):

َ ََََََََََ

Maksudnya : maka Bertanyalah kamu kepada AhluzZikri" jika kamu tidak mengetahui.
 Bertanya Kepada Penceramah Tentang Hadith Yang Disampaikan:
Di samping itu, orang awam yang mendengar sesuatu hadith yang disampaikan oleh seseorang
penceramah juga hendaklah memberanikan diri untuk bertanya kepada penceramah berkenaan
dengan kesahihan hadith yang disampaikannya. Usaha ini akan membuatkan penceramah lebih
berhati-hati pada masa akan datang apabila ingin membawa dalil khususnya hadith-hadith Nabi s.a.w.
Secara tidak langsung penanya telah membantu memurnikan hadith Nabi s.a.w. Akan tetapi perlulah
ditekankan bahawa bertanya itu ada adab-adabnya. Eloklah sekiranya ditanya dengan cara yang baik
dan bukannya dengan lafaz-lafaz yang menjatuhkan maruah dan kewibawaan penceramah.
Sekiranya penceramah mengatakan hadith itu sahih, hendaklah dia menerima jawapan itu. Kalau
dia masih rasa sangsi, maka dia boleh kembali ke langkah pertama iaitu bertanya kepada orang
yang lebih pakar dalam hadith.

 Tugas Untuk Pelajar dan Ilmuan:


Di samping orang awam, pelajar dan para ilmuan juga memainkan peranan yang penting dalam
memurnikan hadith Nabi s.a.w. daripada kekejian hadith maudhu’. Di antara usaha yang boleh
mereka lakukan ialah:

 Merujuk Kepada Ilmuan Dalam Bidang Hadith Tentang Hadith Yang Dijumpai:
Sekiranya pelajar dan ilmuan itu bukan dalam pengkhususan hadith, maka di sini hendakah dia
merujuk kepada ahli dalam bidang hadith untuk mengenalpasti kesahihan sesuatu hadith yang
dijumpainya.

 Mewujudkan Maktabah Hadithiyyah Asasiyyah’:


Usaha lain yang boleh dilakukan ialah dengan mwujudkan Maktabah Hadithiyyah Asasiyyah
seperti yang dinyatakan di atas.

 Memberi penekanan kepada Takhrij Hadith secara minimum dalam setiap kertas kerja:
Satu perkara yang amat penting yang perlu diberi perhatian oleh semua pelajar dan ilmuan ialah
penekanan kepada Takhrij Hadith secara minimum dalam setiap kertas kerja yang disiapkan
untuk apa sahaja majlis. Untuk usaha ini pelajar dan ilmuan mestilah membuat rujukan Takhrij
untuk setiap hadith yang dinyatakan dalam kertas kerjanya samada hadith itu Maqbul atau
Mardud. Ini untuk memudahkan pembaca membezakan antara yang Maqbul iaitu yang boleh
diamalkan daripada yang Mardud iaitu yang tidak boleh diterima sama sekali.
Cadangan-cadangan lain ialah :

 Kempen celik Hadis:


Amatlah baik sekiranya dapat diadakan kempen secara berterusan atau berkala di semua institusi
pengajian tinggi. Buat permulaan, penekanan harus diberikan kepada kepentingan hadith dan
kedudukannya dalam perundangan Islam secara menyeluruh. Di samping penekanan kepada fungsi
hadith dalam membuahkan kefahaman yang tepat berkenaan agama Islam dari semua sudut baik
Aqidah, Syariah, Manhaj dan juga Akhlak. Peserta yang mendengar penerangan peringkat ini wajar
pulang dengan pegangan jitu bahawa tanpa hadis tiada gunanya al-Quran, tanpa hadis semua
orang dapat mempermainkan al-Quran.

 Memperbanyak bengkel-bengkel “Tahsin al-Hadis”:


Yang dimaksudkan dengan bengkel-bengkel “Tahsin al-Hadis” ialah pengajaran secara praktikal
yang merangkumi pelbagai aspek berkaitan denga hadith. Di antara aspek-aspek ini ialah apa yang
telah dinyatakan di atas iaitu penghayatan ilmu-ilmu hadith. Dimulakan dengan Mustalah al-Hadis,
disusuli dengan penerangan ringkas ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil dan diakhiri dengan ilmu al-Takhrij
yang merupakan kemuncaknya di mana dengannya dapatlah dikenalpasti antara hadith yang
Maqbul dan hadith yang Mardud.

 Mencadangkan senarai rujukan Hadis:


Di samping itu perlu juga dikeluarkan satu senarai ringkas rujukan-rujukan yang mesti dimiliki oleh
sesiapa sahaja yang ingin mempertahankan hadith dan sunnah Rasulullah s.a.w. Senarai ini boleh
dibahagikan dua iaitu senarai asasiyyah / minimum dan senarai takmiliyyah / penyempurnaan.
Apapun, yang pentingnya ialah setiap orang yang membawa risalah Islam dan menyebarkannya
mestilah sentiasa mudah untuk menilai sesebuah hadith yang diutarakan. Sekiranya di rumah atau
tempat kerja dia mempunyai rujukan hadis yang mudah untuk diakseskan. Sekiranya di luar rumah
dia mempunyai komputer riba atau komputer ‘tapak tangan’ yang dilengkapi perisian hadith yang
mudah untuk diaktifkan.