Вы находитесь на странице: 1из 50

r.

r,
O"']
o
o l"l
....
,:-a.
111 ....
N
o ....
:i Jg

.I>,
,•.
1,..
UI
~ o:,
-t
. m
(/) o
o .,..
~
s"'
-t
UI

(/)
111
-~
~
""'C
~t \
:o ......
_-ti.
z
Hl
~
~~
:::s
~ ~
~ '& di
~
!l!z m; 111 ~
e~
~
("':)
l
zj "z º :::s

-" l
V) ~~ ~
V.l :::!.
:< 11111 ~ Cl
8o
z

~
\
~
:r:
)> l>
s: z
"'CJ o
r
m
en
o
(/) s:
"'CJ
» m
(!) (")
1\.)
~ )> :Sm -f
zx s:e o :E
e "'CJ
~m
(!)
)> JJ o
)g r
r: "T1
ro o
1

z:O
ro m
~z-o s:
-===
o o
r
-o rn
-<o I :no o
?-z z 'TI :o
z0 -lo
-< JJ "O
o -< o
en
o o -f
o e m
J ~ -b9 -b9 -(:fl -(:fl
-b9 -b9
::D :o
\O-...JOl.¡:,.Wl'0-'-
N-.. O<Jl.¡:..WW en
ooooi.ni
ooooOO<Jl
:.n:....i

. ·-··~-;-·· --·-·--·- •. -·····---·······----

t"- ._¡ .¡,. í./1


t:d
~tl~:i:,. o
l:j(l)"1
o z
<'.
e"'~...¡
en N
o ~
~o:, :i:::fC ~ ~
g ~ tn ~ ~ ~
¡;;< ~m r-c >
~
~
~
~
e :::r ~
> ...¡
~
~
:o ~ ~ ~ í./1 "'
t:I t'Ij
:,:, .:::.
._ ~
_(")
trl
z ::!
> ~
~ s ~
~ ~
i::i...
o
z o z ~
::e:
~zn > ;:
>
U)
~ ~ ::r:· ~"'
~ ...::- o > ~

U) to t, ~. ~
tr:
el oo
t'Ij
~ t"" .... ~

o ;o-
~ ~
~ :i.
:o:,;,º z
el ~ 8 (")
~
e- ;/") U)
t!.e:'...,:::,-'
111 -::::,
- -
.......
N
.......
c
- ·1..1-1·
::::,
(JQ ::!..
..,o 'O c.
-111

-e ~-~·
.....
;;'<

....s,
'<
o

('!)

.c
e
o
sQ.
o
::,
11>
'O
'O ~
~
~
c5·
o.
.....
'O
.i=
::,
o
-·.....
¡¡¡·
'<

-
o 'O
;.
sªo·
Cll

'O
o
Cll
Cll
>
3::
¡;·
i;-
::s
('!)
e.
{ e:
tT1
r
c.
('!)
c.
::s
'TI
¡i::,
o ~
tT1 !.
z
~·-·
o ..... ~
::r: =
.... .
'<:'..

~ C" e~w c. ~
,...'<i::i::::,--~n
s· ~
ll>O
g l4 t:1 ti)

i
ti)
t:1 t:z:I trj a:: ::T" ,'"o e. : : ,
1 nc._3,n,nu,u,nf,l: ir ::l ~
~
o
~ ~
f '>4 ;;.ti
~ > ~ ~ z o tzl
z e .... trj3 ªO' a-11> :;- g ::s
o ...¡ ...¡
z z
C) u, t,:j
z C)

z 1 (")
z e
:i:
z z s... tzl t:, ...¡ ...¡ tzl ...¡
"' o. ::s'<- ~ ~ -·n>

o :a
f( z
(") o< o<
tzl
o<
o< o< >< z o< n, Si:: i:: n 11> -· ~ 11> r:n

o< l'rj t:1 o< e- ~ tzl ::s O 3 .l_l'Coll(::IsQo::S-O·nu,,- trj


~ > N ....
ti)
~
o
;
... z 1-:l o O'·n 8' n, en ::S '<
C) e N l'rj is::

N o
t..:.1 z o I:" o ::," ; ~ :,;- 3 3 O' - ~.
~ ..
~
~ ~

¡:¡ la :i: Er
o
o . o ~ ..... 1O1>"u, U::;)' n, ~'< ~.~

:a u, ..... ('!)

~
z ~
.:.a (")
N
;;¡c.~~ r::rt1 a::O"~ O'
g
tzl ~
o
C)
en o< ;:" - ::::;:c.;:!,'< C" ñ' > o

!!! ~ ~ zu, c.= n'< e- g


o
e ('!) ~
i<"' § ~ lll t"" ~ O" c._
i... . ....,
(J n,
· §.
n
ma
'"'0-00'
'O ::i. i::
('!) i;;· ~'<
::s '< 3
~ ffi
t.> <:) o ::;¡n,u,C.1'%:1 ºt:1 -·
. .. ...., .... i:: •
-> ....,. n, 11> n :i ::s - n, n
...,.
g.
::i... U) ::r''O(IQ ::t.~· 11> ::s 11>

~ 1-:l
~a, ..... >::s
..... ('I) o t""_C. 3 ~ ::s
('!)
i;::l.C.::,O'º ~:re.
i::,
o O' u, -· E. 3 o :El -
~ o'9'<S-5l-Clli::- ~
o- 11> 1-d (IQ- Cll311> ....

-
:::t n, t::-: tn ñ' ;¡;· n
::i... C'\

b:, ~-
R. a, ::;¡~~ (IQ::;:a51u,t11

-
is::
~ a,
~
<:)

...
~ .......
~ (') ~ ~ ... ,n,....,3::r::s -·3c:r

!:::, ~ ~ ~ ~ ~ :::::
a,
!:::, ~ l'rj -·:':S11> e:
::st.~ ..... i_;l::s11> '<

>l ... ... nn,ll>!l>CJQ n, 11>'-


....
i::, ::i... <:)
i::,
.... :::t "'-3
;! :::t :::t
....
<:)
~ ~ ;!' ~
::i...
~ ~· <:) <:) !llO' CJQO'O'nrn::S'"''

b:,
b:, ~ a,
!:::, .; ;! .... . ... 2 ~ ~ '< '< :::.',,§ c. 3
~ ...
~ ~
;s
'<
i::,
~ ~

;s ;s b:, ~ '<
.~... .... ~ .. 11>..... o
a:: ';4
......
i::, <:)
a, <:) e::,.
is:: a, :::t 1:'-1
~ ...
~-
b:, ;! ~ ::i (1> b:,
::ti ~ '< g.'o' ~
:::t .... ('I)

t:1 :::s ~

~ ~ :::t
.... &: ~ ...
i::, ~ 9: 5· -·
... ~ e::,.
Oq ;: .... a,

~ .... i::, a, e::,. a, a, a, - n,11>º<-·~n


(\' ;it' i::, <:)

~ :::t (J -~ n O'

;,:,, i ::,
fa. ; :: :::t z:;· :::t - '"'C:ot11 o
- '"'llltrjll>a=~Cll
._. n> - -· en
- o !l<O.;l ll>ll>l'rj~
~n,lll,...:E!::s::so
N C..fl .:"' . Q. C. :.4 O.
ra ..g ~·~ º: zo Si[~~¿' -g z nz
o o o o
a~- ºa ;": ~. . cr. ()
~ 8 ...
ii::, =- a~- g- g ~,g
.. s·" .. ::::1
$" o..'O'Q< a ~
§'· rn::. " ~. "

~ ~. ;· [ a: .. a· s. 2 º .. ?,.=:; ~
o aq o
s::....
o
c.
o
g·~ .0.1. a. '°"~~~= :, .=.- S"~ c..!.,.
t:i"º
11) ¡¡¡..
CI>:::, -·
<
n aq
=9
e-¡;- g. s·
"
l't, ~
"'" .
e
~·=
..
'?';'
;.-tlll ... -,,
" .. 2'..
[ ¡¡ :, "'"
~ "t2 Er ~ (1,1
~
..
;¡, 11)-
i::
~
u,
....
CI>
c. .....
CT>
u,
aq .....
-·º- '"I
8- s·u;-< e ". §" =- e,. "-l:l s :::i.-
I
<
·.....oc.o n-
u,

CT>
~'!O ()' ~ ...
en ..... -.
en --t O
"l:l~
C.. '<
~s¡
.... u,
n-
CT>
11)
l'zj
11)
C"

o·º ;, 8 § ~-
[ ~ ~~ í
=~: .
g. e c..!.,.
. o g.a- ..
í = ~· =
CII

=
n ;, '"I
o~
-·O

C"~
~. o

;.;':.g ..., 5· ga. :?.~


o 11)
R-
~ ~-
!JQ
~ ~o
"iH-~'<· c=: &. ~ ~ ~ §'
a e. f'J"

~·· 9 n cn 11,1 n -a s· ~~
; ;;: g '< r'<
•" 2-!"P."
!. g ~ 6 §·o:.~ a:. e- ~
;o, -ó =o !JQ .. ¡;- ~ . "l:l·· tas¡
.. .. :g
e
. . . •=. ~ se,·. g¡¡ .--e=!JQ E:• s ~·
e- .n ior .. ¡;¡ o .. '! ~

"~ ¡;
(11 •

e. Cll"CS
""' .,

o
.
;,
~ ís·
'"'
~ g- s. a'=

- o.. .<.
:o:i. o •.. ~ &. ~ "g §''<
" a'
s
~e.~g.
~ .g ~ ~
"'º'<e?.
ª ª
. :":=;,5· .. ~
,a r2 ~
e. e:

~-~. o
~ ::s
{A

.=; .s· .~ . ¡;:


..
g,
g_ g.
. ;.
O'Q
" .
::r' .... n
"
g l!'l í
en
o
t,I
z

-
l'J
N
.....

-
Cft.
,..,,,_
.:,
~·~·
,7'
[

OQ

s
o

11>
::::1 N
Q. ....
r---------------------~

•.1) J u:~e&l+á
""'&.iACUIJ:t:,EtWWW4At; X.»
...
,.)

o
o
·
g ;.
-~"'
..... "'
.....
----
>
zt:!
>
Ul

-
~
o
o
.....
&
(1)

o..
o:
'<
g
(")
o.
al:r'
(1)

....
(1)

(1)
~

........

N
,........-----------------------------

en
o
z
z
><
._.
o
.....
z
UI
o
8
g.
en
:El ..... >~ o
en >ñS::~ ..... S::~i-3~ eon~so::Z> ~~~~ ;¡..~""'.3S::t:;

oc::::Oen;i.. ~ e- l:rj z· -n;i.. >-z


-...
t-,
- t"4 l:rj

b . . . <ti i-3 t"4 . . . . l:rj 1-3Uli-3

ª
M lI: >

~~~~~1':100~ 8~~~~ ..... l::di-3Z ~;¡..l:rjUJ~ ::e:~:;:: ..... a :r: :r: t"4 z en
a, ..... "" C") "" ••

o en;¡..,.... o ..... ~F
~s~ ;i• ;:t ~ ~ ;:i.. °;.":.:'.... l:rj :r: i-3 z i-3:r:....¡ l:rj o . . . . >-j ~ ..... >rjl:rjt"4..:

..~:;:f~>.Cb.......~~;:t-;t; t... ."._' ti....¡>s::l::d ..::: :r: trJ :r: z i-3 trJ :r: trJ o
e:,~ '"dZ~en i::"Z~:,;i..:.._ z
• ;:!c,q~ ~
°"' ~ t"4 IJ)

> lI: en trJ trJ oºt"4trJ >< ~tr.1Z >tr.11::dZ ('> :El t"4 ,::! o ... o
en e:: t"4 . . . . :;o °"'
tj
~°"' . § "' ~ ""
~ en trJ :El tj t"4 ::C: en ~ '--i trJ o ~ ...... - ;:!:

>~~o-en ... ~ ('>


i< :r: trJ ..... dotr.1 ~ trJ trJ n; ..... e:: trJ ~~~~~~
z ~ ('> >'rj
c,.OJ
t:, ....
;:t :-- oz ~ ~~. ..... "¡;'·~....>
..¡ot"4 trJ Oz..e.. :;o
('l)
z enzt:I:cn e::
z
.._
e:,
g ~ t=! ;§ ~- n¡
1 ._,
~

z ;s ;s Pojo
>< O'q
:::,, trJ i-3
~ :El s
~~~~z
>< "' O'q >< '< ;:tº'-4 tj • l-3 t,:j z ....¡OZ '"d>Zz ~o>s::
¡· : >

t;· ;:: ~ ~ § tj ~ 2l. ~ tr.1tr.18~ ....... . .

;s "' lI: o l:rj !:¡ tj en......¡ ::] z . . . ¡ -t"4i-3o


c:.a('>z~o ~rn z ::o ..... :El ~
><
g t:,Zen trJ;¡......<
.... e:, o ::ti<:,- trJ tj s:: ..:..., trJ :r: trJ :El~;; ..... :i:... o
~;:t-::i: s:: o s

.... ('> e:, >< >< ("'.) ,., U'J .._ <;i:.:::0 enztr.1 ,::!

~ e. - ~ rn~ ::=,;¡ ('> ()


"..".. º> ..... enoz trJ z s:: ;¡......¡l::d -s trJ
('>
M ~
('> ;:!: :,:.. ... ,-¡ ~ ~Zn ~~e:: '< ..... zo> :El~ :i:... >

z .... tj en i-3 o('"') ..... -3 en


ª"'~"'..:~ ~~ >Zi-3
M
• i::" ~ ~.~ ~~:'"" "'
Q z ..... > ......¡en~ ...¡ t:::, trJ

~ ;s :;,:: t"4 trJ ::ti


~oz :r: o zz~ :r:o
~-~~-~~ ~ o
Oq
trJ o......¡ ..... z
"'~-~ . ~o
"" :Elbcn l:rj U)
ºº .......

g;i a ~ :El o e::


;-- ;\ O'q ~
"' :;o z
o '< ~ trJ ;
:,:..
z ~ i,ij ºº~ ...¡O
('>
~ o ~ o ~
~ o >'rj
'<~
i--J
~
>
........ ~ C")
~ t:cl !=l
;s e:, .... ""
... ~

°"'Z";;l:o~n ::s ~ ::Q ºº


e:, c..," e:,
.... .... ;¡ !=l~
::ti
tj ('>
g ~

~
- .. c:i:::-~~~ ~ Cll

;t,~.:t'ª§~8 "'
~
s·~ Rl-~"s::~ s· ~ ~
"::"t O¡";q· ..... Oq l:drO"' (\
C) ..._.,,>- 4 .....
>
~
.., .... C('>bNC::::::
N tl'J ;i" "" ()

,-¡
....
s (:)~a~~
... o tl'l~ ..:.., =
~~
........ e:,§"" ~e:,
::::s
...
-
::;
e::.
t;¡
1

-
tj
>
zz
o<
-----------· ~0 .. ·---~
.... , . , ...• , .• ,. ... ,,,·::
......... _ .. _ _. _ . ' -------··---- ----

~ ~
t::ó~
('!) C" N ~ C" C"'O n 'O ~ -f>-
....

:::t::ó('I) ::i:... g (JQ .... p.,i:.:...


~ ::i:... o
"' n "' ~ ~

('!) " ~ :,;


<-P.e-,
cS
:,; .... ~ R-Ul
...
~ (1Q N.-C"::S'O --n ... 'O ............ ::1'0111-:,;"

re .... ::, ('!) "' º ; e:i::i:,.,¡¡;e:~e?.~ i:: ('!)('!)º"'-a"' ::s


.... ¡:,., ~ .... .... z ::s C"'E.
8 ¡¡;:,; ¡¡; ¡;¡

R,-::;.·o ::, o 'O g: n-iu~§.i:,., ... e . . ('!) ~ e::, ('I)


a ('!) a ~ g:~ ,n (JQ :,;"" ('!) " .... ~ª~'Oe:p,~:::;

a. o .a.. 'O p.
('!) 8 :,;""O" ..... = C'1) ('!) ('!) ...... ~ ::s p., - -· O'. ('!) ~ f;' ~ C'1) cr'"Ct!,.~C°.=~CD
• ::,-;:t ::s
::s ::: . 'O ;:t ·¡:,., ::,- R- 1/1 "' (JQ ..;(JQ
a 1/1

8 n
t¡j C'1) •
o.. ...... - -· ... ~ s¡ 'O i ~ ::s o 'E. :::! ••• 11> l'D ::, C"'O III

::s a ........ ¡¡; ~ ;-


t¡j .....
s· ::s C;¡ e;:i
<i"=e¡ ~ ::~~!:l~"' '< 2 i:: -· "' ~a C:'): "' p. "'

'O1 f;' "' ....


_:,;,..e.,a.<'> o ('1)
s:: "' 'O ::s C'1 ) n O" O' - 'O :::!. C"-o ;;i ::i R-
o
n ;,;-'O e?. (JQ o ¡¡; ::,
('1) C'1)
::, ~ O' p.
a" . O'
aC')--:,;-('1) ....
n"' p) ........... p., ..... c---· (/) ...- .......
¡--"' a a. : Ei"
;:t o~ ,. . . . ,.., o C'1) ('1) - 'O .... 11> ::, 1/1 - o

;:t
"P'.,-O' a. ¡,..- ~ ..-.. ..-. "'~··"'- ~-o"'

::, ('1) ... g, ('1)


~
- "'
~
o,,,
c..::,-i .-..::;.·~·~ ::::;.· :a o re.. ..-.. M'.
o
-'<
".O
C'1) ..¡:.
Ul c.. N s¡ ~
C'1) :::,.-
U:l: ª :o:s . ª'< .C.... ~n0-!8
3Ul "'--aº'< ::, e: c. l'D. -.... :n:i. ~
.... - o ......

::S~::,'"1:, (1Q
.... ~ 'O
e. s.~ s· l(l n. -·i::
a p.,

:g n· ....
r:s ¡::, s·"' l(l º l(l

g.
('\ -
1 /1
i:i,.(JQ .... ¡;i'~::S.p., -· Ul C" .... "'

"'
¡::, "....'o::s
R,-;:f¡;.· .... ..-o - t:1~...... ñ:',_ o o p. t¡j

o~[~ ('1)
,1../1......, ~p.)
~ .... -· 5· o..
.... c.
M
1 -·
..... o·~_, ~
=.~ ~
::, C"
o '"1:, ~ ~a
"' ::s .... ._, -~ Jg ~
~
....
¡::, (") .... o.

1i
1
._, ('1) t¡j

s
-.. ._,
-.,, ~
- --
A-
e: ~
¡::, ... i::
"' (/1

t¡j

i<
('!)
o..,,. ....... .a ('1)

•• \¿ ;:t
o,,,
a.

('D

~
o.
l¡¡·
o
o
¡,.¡

---------- . ·-·-······---·-··------- --------- . . . . . . ..... , ,, ,.,.·., ...... · ~· ..


[
C"
1

-----·=·· =·
···= ~=··~.=---- ---- ------·

O" :l.
...
V)
'O
ll'
n, ~
..,
, .. ~
O"
O"
o
..... s
:;:!.
n, s
n,

8a "...'.
.o
o ~
..,
ll'
::s
~ ..,
'O
c. Ñ'
n,
."..'.. "'o
.n,., ::s
......,
~
!='
r
8..,
::,
n, ..,

-
o -a
..,
o
O"
n,
c
.., .
o
o
a
......~..
•,
~en
. . :t.,,-

...
'O
...
....s·
cr
O"
o
?
. - . --------·--------~~~" -• .. ·22~---
u,
o
~
!!'

O"
o
o
.....
!"

...
~ za
..,
o . I>'
n
(1)

;,;-' o.
I>'
..,O".:-
a '.....
·

- p,
::i
8
i
tzj
Ul

'O
....
....s·
en
o 0-
f i::
'i'
t
1
l':'
t,; ¡::;
-N
" 'o..
n
~
"C
.o...
a
.....
(!)

Jll
C"

~
::i--
(1)
~
l"

in Cfl
:,.
o
CflZ
p) ti
~z
••
a ~
(1) ..
CflZ
"'a
...
(!)

~
;;-
o
::l
-(!)

Cfl
n
(!)
::l
(!)

""
>
o.
...::¡;
c.
o.
[/)

"C1 n
§: o
;;i
o
;:¡¡ ~
....

...
~-...

-
::i--
n
1
00

,.
.••.. , ,:.•:;;.::,¡v.-, -- ..
:;;:;.,,,~ .. ,.:?''---- ..
·-··--·---------·-· ··.:...~;..;...--,_.,.._
.. ....... :.~_.:·- ..,. -·. · .
..•...
._
>
Ul
P>
z
3
n,
P>
ti)

¡;,-
.....
o
::i
-"'Ul
n
n,
::i
n,
!"'

"'o
R-
.."'
O"
o ...
a
!"
[1
...
er

......... . ~.u :,::.,

._ ~
Ul
t,%1
e: Ul ....
s:: Ul
<
....
z Ul tzj
~
Ul
o
::i:
(¡ ¡¡;· [
l::!"'-("}Z
~
r.n~ Ul ~
~ ~::r > ~

P> e;') P> "'


P> t<I P> >
~8"...-::rd
~~ a
lll z -·~Z
rD o .. ::, ~ ....
::,
....
1
("} n ,.,, :ia;,;" ¡::

3 ~ 3"' "3' tn
zj 3 z >< 3 > r'-· ~
-· c. O"

lll .....
n, tzj n, r' n, ~ n, > n, ::i: ;: a. --t-P1> •• n, ;:¡ n,
::i:
n..,n, o.

n,

"' "'z i::, c..:,,;'~


.,, '<]

P> P> >< ~ o Fn ~ Fn ?: (¡ n, ~ ::; Fn '.': Fn ~ ir."

.."' ....
> ;:i,,@ >~ >~ ;::¡;.. ~o -u, ::.- > '-c..

.... ..... .. ::i~


n > ..... .. ..... "' ::, n, n,
n
..... .....
O
_::", -·
P> .....
~
p.'
P>
-
o o ~ .. ~
··O"~'<
"' e- ')~ o o 8
::, ::, :a ef "" ::, ::,
9.-] .~"Oe
n;,;- n
...,. n,

s -"' n o.. ,.,,


S' JD
-º -º '-• n,
..... P> ::, -"' P> P> ::r ~
o n
Ul
n
Ul
n Ul
n
Ul
n Ul
n
Ul
n Ul
n
'O -
... ,
e::
n, n, "P'> n;,,;-'O n, n, ~'O
::, ::,
n, n, n, n,
::, ::, --s:: -"' ~
n, n,
::,
n,
::,
n,
e
n, '< s= fr n, n, o"' t,%1
..... r- -"' n::,r 8"
; ; ·N
; :::: C'" -
to ¡¡,-o r-
,... ns:: >¡j
C):,,;'~ ...
5· ..U'l .s
:,,;'"" s: . e:: n,
t1 g ~ t-'0. ti) z
n,
-'O - ..... ......
00
~~ z cP>.. :ia'
'< n, e z
N

5·~ ._ P> N
P> ..... C)
-"' ;,;" ~
::o- R--~ o
Fn 2
::r ..... ~'<
~
"':ian, ~
t1
'< !:; o
o
::i
n, c.
P> ,..... :ia _n...~,. t,%1
~
Jl
~ o
Ul
n
n, s·YO' "'n....
P>
..
n,
::, (IQ ....... c.
n, ti) .....

N
• P> o n
-._R- ::,
~n,
~s·
~ g. $.
::r
n,

-"'
N
s· 00
<.,,

gf
e,:¡
o
"'::
O"
n,

.....

3
n,
e,
N
M
[ill!I[J I J
F
9~
K
e e
E

A-Yearbook Photo Portal H-Beside Tables with Larnp


8-# 1 Greaser Wings !-Es.cape Stairs
C-#2 Greaser Wings J-Sandra Dee B!ow-up Photo
D--Moving School Stairs K-James Dean Photo
E-Elevated Platform L-Escape Stairs
F-Sandy's Bedroom (Elevated) M-Photo Collage Drop
G-Sandy's Bed N-Brick Wall Drop
FLOOR PLAN
"GREASE"

s:e
en
o
cr
-c so
CD
CD ~
c ...
o o z
:o o o
z r" m
C'< o-
o -·C'":l

-...·..
r :J.'< G)

~~~
m o-o
e'< I
e~ s:eº =
:::::,
:o r~
U)
(/)-i )>
12<> ~
CD
m~z
zmmr
O ~(/)

o
=
,-

-< (/) )> ~


)>o e e-,
z z o iJ
o m
:o
m
:o
(/)
~
(/)
o
z