Вы находитесь на странице: 1из 42

Арё0{!

се5

?
,
8геуе |!з1аёо 6

- !|зта 4е гпо41згпов рага согпр1е1аг 1а ргерагас16п 4е1 еха1пеп


- €опве!оз рага ц$аг ез1а 11в1а
(9 - )|сс|опаг|оз 6е [гавео1о3{а соп 1га4шсс|опев а 0|зт1птов !6]огпаз
!,
т'

сц

!а 1!эта согпР1е1а 4е [газез БесБаз у ехргев|опев |0|огп6т1саз о со1очш1а|е$ е5 1пцу !аг3а, рог !о чше еп Ё| стоттбпое|то
(!'!!те! зшрет|от) по авр!гагпов п1 гпшс[о |!епо5 а 46пе1аз 1о4ав. Рага ево ех1з1еп 1оз 0|сс]опаг|оз еврес!а1!аа4ов еп [гаве-
о1о3!а, а}3шпоз соп ша4шсс!бп а 4|зс|птав 1еп3шав. Рце4ез |п[оггпаг!е еп шпа Бшепа ]!Бгег[а 4е еврабо1 о еп цпа евсше1а
4е |6|огпаз. !аэ Б]Б1!отесав 0е 1ов 1пв1!тцтоз €егуап1ез зце1еп 1епег е51е с1ро 0е 4|сс1опаг|ов. й6з аБа!о епсоп{гаг6э а13ш_
по5 1[1ц|о5. Ёэта 11вта, еп |а чше по ве [тап |пс1ц|4о !ов ге{гапез, 6а0о чше по зце1еп аРагесег еп 1оз ех6гпепез 4е1 !Ё[Б
(!',|1те! зшрег!ог), ез з61о шпа 1пше$1га чше е$рега1пов рше6а вепе 0т!1.

€бтпо шзот ез[со !!з[о


о !..1о |п1еп{ев аргеп4ег 0е гпегпог|а {о6аз 1аз ехргез|опев пшеуа5, рше4е рготосаг ьа51ап1е соп|:з|6п.
о €цап4о 1е епсшеп1ге3 соп а|3шпа еп цп 1ех1о о еп шпа ац4|с|6п, гп6гса1а еп 1а 1!зта в1 еэта{, о а|64е1а в! по арагесе.
0е!пе е| соп{ех1о еп е1 чше арагесе Рага со1!Ргеп6ег Б1еп 5ц ш5о у аб66е1о а зш з|3п!{|са4о.
. 5| {ц ргор6э!то ез аргеп4ег 6е гпе:пог|а а!3шпаз 6е 1ав чше Бау ачш{, цп Бшеп з!в1егпа рше4е вег е| 4е 1аз 1аг'е1а$:
апо1а 1а ехргез|6п Рог цп 1а0о у зш ехр11сас|бп о шп е!егпр1о рог е| о1то.
о йагса 1аэ чце сопосе$ у рго6зп0|:а 1ш сопос1гп|епто 0е е11аз сот-т шп е}е:тр1о (шпа [тазе, шп 41;!|о3о).
о Бшэса е] в|3п|1!са4о 4е 1аэ чше гп6з 1е 1п1егезеп е:-: шп 61сс1опаг!о тпопо11п3|!е. Рага е}1о, |е гесогпеп4агпо$ чше {еп-
ва$ а тпапо а13шпо 0е 1ов з|3ш|ептев 4!сс1опаг!оз:

|!сс1опат]оз 7е |тозео!о9|а
0!сс1опаг1о ёе й|с|-ооз у |тазез 1эес|таз. А1Бепо Бш1тга3о ||гпёпет, йа4г|6, Ёзраза €а1ре.
€гап ё1сс1опат1о йе |тазез Аесйаз, е6]тог|а| !агошвзе.
0|сс1опат|о 7е! езрайо! со!о4ш!а!, А1сАоз, поё!зпоз у !осшс1опез рорш!атез, йапше1 йап{п 56псБе:, е41тог|а] [е}1шз.
Р|сс1опат1о А1аа! 4е! езрайо! со!о4ш1а!.
- Р|сс|опат1о 4е !осцс1опез уег0а1ез рага !а епзейапаа йе! езрайо!, йа0г14, е4!тог|а1 Агсо 1!Бтоз.

Рп 1п31ёс:
- 5рап|з1э !ап3ша3е-!егтпв ап4 рАтазез-Ёхегс1зе &оо1аз, 5тап1еу.
- 9!сс1опат|о |тазео!б3!со, !п91ёз-сазсе!!апо, саз|е!!апо-!пу!ёз: |газез, ехргез1опез, шоё!зпоз, ё1с|тоз, !осцс|опез, т*1о|1зшоз, те|та-
пе5, е|с., Ре1[{п €агБопе11, Багсе|опа: Р41с|опев 0е! 5егБа1, ).!.

Бп ро1асо:
- 1ё1отпбш |т1;араз|а'1с|т, АБе1 йцгс|а у (агп|!а 7а36готмв}<а, \{аго:а'ша: е6]тог|а1 !ап3епэсБе10т.

Бп 11а11апо:
- |!а|опат!о |газео!о31со сошр!е[о: !са!1апо-зра9по!о е зра3по!о-1са![апо,5еБазт16п €агБопе11, й!1апо: (-11г!со Ёоер||, сор.

Бп п|$о:
- !зрапз?ео-тшзз|с'! |тааео!щш1с-|тез|е1 з1оуат: |гааео!щш1с|-оез!с1] е*1п|с:, Ёгпезс|па 1оз|[оупа !еу]п1оуа, йовст!, Ршзз[1 1а:у}<.

|'{а1оа! 6е ргерагас!69 {е! 0€!€ (}{!ие| эорет!о0


Ё: !|
Рп а1егп6п:
- |!сс!опаг!о ёе ге[т'апез, |т'азе; 1'оес|таз: е5рапо!-а!еп1(1п, с-с!еп'ос|п езрайо|, Ё}епа йёп6еа-[е\|е 5еггапо, йа0г14: Ё0!сог|а1 4е
€аБо а РаБо.
- 5рап1зс|те Ре1епзаг[еп, \,{егпег Бе1пБацег Бег11:-:/\11)псБеп/\т:!еп/2шг!с}л: е61сог|а1 !ап3епвс}те10т.

Бп {гапсёв:
- 0!сс!оппа1те 4'ь:за3е с1'езрсщпо! сог-:|ептротсттт-т (.[гат'тса!з-езра3по|), е61тог|а1 Ё111рьез.
- [ех!4шез |т-оп9а!з-езрстп3о! с1ез с![с!':ёз с1е ртеззе е| е.тргеззтопз а!| ч!!о|!а[еп, \'11сБе1 БёпаБе:-т, [111рзев гпаг[ет1п3.

Рп 6гаБе:
- Ре[гапез е31рс!оз 6е !а у!йа |атп!!1аг сопеп{'айоз у сошрата6оз соп ге[тапез езройо!ез, Роза йаг{а Рш|а йогепо, €гапа6а.

Бп уаг1оо 14!огпаз:
- Ре|'г'опез езрайо|ез с0п 5ш соггезроп6епс!а са|а!апо, 3а1!ца, оозса, [тапсеза е !п3!еза, |ц11а 5еу111а йц[о:, йа6г|0:
Ё0!с1опез 1п1егпас|опа1ез [-1п!уегз!таг!аз.
- Ртоуег01оз е5рапо|еу сга4цс|ёоз а1 1щ!ёз, а! |т'апсёз, а! а!епбп 1' а1 !са!!апо, йаг{а-!еоп|ва €аэа0о €оп0е, йа4г16: 5€Р!.

8з1оз зоп 1оз в|е1е 8гцРо5 0е гпо4|вгпоз чце 5е Бап 6е8п16о еп Ё! стопбпте[го (!х!1т,е! зтсрет!ог):

!г!1::чч^ со5а5у а 1аз |6еав

в
€озаз чше разап
! -'_:'- ,* *""1: .
|огтт-таз 0е БаБ]аг \' со5а5 чше зе
в
61сет-т

!
, €6гпо ез 1а 3е:-т|е, сб:-т-то зе со1пропа т'сотпо эе

|,з!еп!'е
1
|
Рог:таз 4е }тасег 1аз соваз

ооо -
' Ф
[ав а3гшрас!опев ве 0е0пеп а рап|г 4е1 в13п11!са4о 4е 1аз ехргез|опеэ, ашпчше }тау а13шпав чше ро0г{ап
е51агеп гп6з 4е шп 8п1ро. Рог е!егпр1о, цп ро.о з1п |оп4о 1о рше0е $ег шпа рег$опа еп е1 зеп116о 4е аБэог-
Беп1е, о шп пе3ос|о рог 1аз тпшс}таз 1пуегз!опез чше ех|3е. Ё'п ез1е арёп6|се 1е Рге5еп1агпов э61о шп е!етп_
р1о 4е ш5о соп 5ц5 1ге5 орс|опез рага е1е3|г |а ечш1ма|епс1а 0е в|3п1{1са0о (по песеваг1а:пеп1е 8га1па1|-
са1), та1 у со1по арагесе еп е1 ехагпеп. 1еп еп сшеп1а, а6е:п6в, 1о чше тгаБа!а51е еп 1а 5еэ|6п 12 воБге 1аз
орс|опез.

1. 0еэ6е 1ше3о, 1!епев 1а сава ра1ав агг!Ба, $е уе чце т1теэ зо1о, 2еБ?

! а) 4еэог6епа0а

!Б) согпо пшета

! с) 11епа 0е ап1гпа1ев

2. !..1о рше4о ропег1е е1 тар6п а [а Боте1|а. Ёвс6 раэа4о 4е гооса.


!а) 1та 4еэарагес|0о !Б) по а!шзта !с) езта{ рег6|4о

3. !шё вшег(е {|епев соп 1ц пцеуо гпа|г1гпоп1о, э| ез чше {е уа 0е ре1{сш1а.


!а) согпо езрегаБаз !Б) зефп шп 3ш!6п !с) евсшреп6апеп1е

4. й|га, 4ев4е чше Бе сопве3ш|0о е! ггаБа!о, {о6о гпе уа эоБге гце6ав: соп [а поу1а, соп 1а [агп|11а, соп 1о0о.
!а) гпшу Б1еп !Б) гпес6п|сагпеп1е !с) соп гпцсБоз асс|аеп1е$

Ё соп6ше{го : Афо6!се 1
5. ,оце сбгпо уа е1 ргоуес{о? |согпо 1а ве6а!
!а) ве3т!п }о ргет1в1о !Б) з1п ргоБ1егпаз !с) 6езрас1о

6.

7. |А]та, гпайапа ев 1а гецп!бп у 1оао е8(а а:!п еп е| а|ге, по зё з| ро6гегпоз !|чаг а цп асшег4о.
!а) з!п реп5аг !Б) з|п езсг|Б1г !с) з!п 4ес|6|г

8. Рцев гпе ех{габа чше }шап зе }:ауа рег0|4о, з1 зе сопосе 1а с|ш4а4 согпо 1а ра1тпа
0е 1а гпапо.
! а) а 1а ре#есс!бп

! Б) 0е гпегпог|а

! с) 6ев4е э1егпрге

9. Бз1е Баг е${6 ае Бо{е еп Бо{е, ;рог чшё по по$ уа1т|о5 а о1го з|т!о?
!а) т|епе роса !ш: !Б) ез 0егпав!а6о речшейо !с) езт;{ гпшу 11епо

10. €огпо ез !..]ау16а0, 1ав |1е:_т0аз е51ап ьа51а |оз 1ореэ 6е 3епте солтрга;-:4о.
!а) тас{аз !Б) 11епаь !с) со:по 4е сов1цгпБге

11. А ев(аз Богаз 0е ]а 1агае 1а са11е ев цп }тегу!6его, рог е$о по гпе 3швта эа!|г.

!а) }тасе гпцсБо са1ог !Б) [ау гпшс}:а 3еп1е !с) }пау гпшсБо гц|0о

12. }.']о 1е ргеосшре5 1ап1о рог !оз ргерага1!то5 чце 1о6о уа а ва||т а ре6!г 0е Боса.
!а) эе3йп 1о ргет1з1о !Б) э!п ргоБ1егпаз !с) согпо за13а

13. €оп е1 тгаБа!о чше по$ Ба соз1а4о, у !о Бегпоз БесБо еп Ба10е. Рагесепо$ 1оп1о$.
!а) гпшу г;{р!0о !Б) |п(т|1гпепсе !с) 3гат!в

14. Рага гп[ чше шп Ргоуес1о сотпо е$е еп е$1а с1ц0а0 по 11епе п! р!ео п1 саБеаа.
!а) по т!епе зепт16о !Б) ев 0егпаз|а6о саго !с) по уа а 3ц8{аг а па6]е

15. Ёво, рег0опа, ез Баг1па 6е о1го соз1а1, по гпе:с1егпоз.


!а) ев {ш ргоБ1егпа !Б) по ев шп ргоБ!егпа !с) ев ргоБ1егпа араг!е

16. Ё1 ехагпеп ес{аБа с}тшра0о. ]х|о сгео чше 1о эшвреп6а.


!а) ега :тшу [:{с!! !Б) уо ез1аБа Б!еп ргерага6о !с) ега ргет|з|Б1е

17. 1еп сц14а4о соп е$е аг8шгпеп1о ро1ч!-1е рше0е вег цп агтпа 4е 6оБ1е [11о.

!а) рше4е |г еп 1ц соп{га |}Б) рше6е 1гг|таг !с) рше0е 5ег цп еггог

}{аща! {е ргергас!6о ёе! 0€!€ (ш!9ы 3црй0


со5А$ ошБ РА5Аш
18. !х1о уатпо$ а ро4ег за|1г рог а}тога рогчше ез16п сауеп6о сБшаоз 6е ршп{а
!а) езт6 11оу!еп6о ттшсБо !Б) зор1а :пшс}то у|еп1о !с) [асе гпцс}ло са1от

19. ;€6тпо уа1!о5 а ва1|г а}тога з1 езт6 11оу|еп0о а гпагез!


!а) 11шете п-тшс}то !Б) 11шете Баз1а;-тте !с) 11шете а гас}тав

20. !а }тегпов те:-т!ёо :-ттшс1-таз уесе$ е$1е ргоБ1егпа у 1а :т1згпа 0|всшв|6п. Аз| чше 11цеуе зоБге гпо]а6о.
[а) евтагпоз 4е асцег4о !Б) !а в!тцас!6п эе гер|1е !с) Белтоз 1еггп!па4о

21. Равё цп гпа! 1га8о еп 1а еп1геу!з1а 4е] отго 4{а.


!а) саз1 гпе а}то3о !Б) гпе $еп1{ гпцу |псбгпо4а !с) гпе ечш|точшё

22. )ез4е чше гп! Беггпапо у €аггпеп зе }тап верага0о пце51га ге1ас|6п ез16 цп росо 1!гап1е.
!а) тепза !Б) {г{а !с) аБап6опа4а

23. 5оп {ге$ гпопо$ у по уап а ро6ег соп по$о|го5.


!а) соБаг0ез !Б) топгоз !с) росоз

24' Ёп 1а !езта ёгагпоз сца1го 8а{о5 у гезц1тб цп аБцгг!гп!епто.

! а) ёгагпов гпшу |п[ег!огез

! Б) езс;{Багпов |ов 6е з1егпрге

! с) езт6Багпо$ росо$

с6мо в5 [А свштв, сбмо 5в сомРоктА у сомо 5в 5|вштв


25. !..1о зё чшё Басег соп1|3о. йе уав а аггц1паг. Ёгев цп ро:о в!п [опёо
!а) |пзас!аБ1е !Б) е3о{вта !с) !псге{Б1е

26. 5! е5 чше егез 0е 1о чше по Бау: соп118о по зе рше4е цпо Ёат.


!а) !гпргет|з|Б|е !Б) гпшу 0еэр|вта0о [с) о1т14а6|ао

27. \,4е [тап 4|с}то чше соп[{е еп ё!, чше ез 6е Бшепа раэ1а.
!а) Бопга4о !Б) шпо 6е 1оз пшев1гоэ !с) шпа рег$опа поггпа}

28. [о гпа1о 0е Ап1оп|о, ев !о 1пзоропаБ1е чше 5е Ропе сцап4о ве 1ав 0а 6е |!в1о.


!а) эе Басе е1 1п3еп1озо !Б) ве сгее чце заБе гп6з чше [с) зе ропе сБ|в1ово
па0|е

29. !х{о еп[|еп0о с6гпо ев чце 5е Бап асаБа4о саэап4о, в| эе 11еуаБап согпо е! ретто у
е1 3а1о'
! а) 6|зсштеп соп$1ап1е1пеп[е

! Б) зе тта1'ап соп !пё1[егепс|а

- с) йтеп согпо Беэ1|аэ

Ё! оойф*о : Афп{!се | [гаэеоБфа


30. Рв е1 Беггпап|то речше[о 6е |оэ 1геэ.1|епе шп або, рего по зе 4е|а еп3абаг. Бз цп 1!псе: зе 4а сшеп1а 0е то4о.
!а) ев гпшу регзр|сап 0Б) т1епе гпцсБа рас|епс1а !с) ез шп реоа4о

3\. 51 еэ чше уа по рше0о гп6э соп ё1, еэт;{ со1по цпа 1ар1а, по сопв13о согпцп!саггпе.
!а) еэт6 вог0о !Б) ез топто !с) ев 1пвепв1Б]е

32. €цап0о по 41эсц1еп рог 1о чше 0!се е1 шпо, 0|эсц1еп рог |о чше 4|се е1 о1го; у с1аго, ев чце $оп 1а1 рага сша1.
!а) т1епеп 1оэ гп|вгпов 4е[ес1ов !Б) воп гпшу рагес|6оэ !с) ве саеп гпшу гпа1

33. Ёасе уа абоз чце 3е |.:е [ашга у уо 1а в13о есБап0о 0е гпепоз, со1по чце ёгагпов шба у сагпе
! а) еот;{Багпоз епагпога6оз !Б) |пзерагаБ1ев !с) гпшу рагес|4оэ

34. !.{о, с1т|са, по тоу а |г а по 1пе $!еп1о гпшу са161!са чше 6|3агпоэ.
1а $ев1а, е$ чше

!а) по гпе з!еп1о ргерага4а !Б) по гпе в1еп1о а вц51о !с) по гпе в1еп1о Б1еп

35. Ёв цпа 4е е5а5 рег$опаэ чше сшап0о 5е ропе а 4аг 1а по[а, по ваБев 06п4е гпе1епе.
!}а) сап{аг !Б) 6!эсшт1г соп 1а 3еп1е !с) 11агпаг 1а атепс|6п

36. йе Ба 61сБо €аггпеп чше по5 уап а 4аг 4оэ 4[ав 1|Бгев, рего сгео чце ве ео16 чше4ап(о соп1п|8о.
!а) зе езт6 Бцг]ап0о !Б) езт6 гп|п11еп4о !с) еэс:{ ечш!тоса4а

37' \4е 8ц$1ап со4ов 1ов рго{езогев чше 1пе ьап 1осаао, 1пепо$ е1 4е 31гппав|а, чше еэ цп Бцево.
!а) гпшу аБцгг]4о !Б) гпшу ех13епте !с) гпшу 0е13а0о

38. ]ц1|;{п, соп е$а согьа1а еэ1;{в БесБо цп а6е{ез!о, эег6 гпе!ог чше те 1а сагпБ1ев.

!а) евт;{в г|0{сш1о !Б) ве 1е уе 1г!51е !с) рагесев о{га рег$опа

39. €цап4о 1|е3шё а саза у м| чше е1 сша6го ега [а1во, гпе 4| сцеп1а 6е чше }:аБ1а Бес}:о е1 рг|гпо.
!а) }лаБ{а в14о |пгпога1 !Б) БаБ{а 10о 6егпаз|а6о 1е!ов !с) БаБ{а Бес[о шпа евтшр|6еа

40. 0ез6е Басе цпов 4{ав, ез{6 еп 1ав пцБез, по $ё чшё 1е БаБг6 ра$аао.

[1 а) гпшу 6евсеп1га0о

|1 Б) гпшу 0езог3ап1аа0о

[1 с) гпшу росо $аБа!а6ог

41. }',]о сгео чце $е ороп8а а {о4оз по$о1го5, е$ цпа 6е еваз рег5опа$ чце $е 0е!ап 11етаг рог 1а согг|еп1е.
!а) з|егпрге $опг1еп !Б) |агп:{э ехрге$ап зш ор1п1бп !с) пшпса ве еп{геп1ап а па6а
42. €огпо гп| уес1па [1епе шп согат6п 6е ого, сааауе2 чше 1о песез11о, е1|а гпе ауш6а.
!а) ез гпшу Бшепа !Б) ез гпшу 4ев1п1егева6а !с) с|епе 41пего

43. \о 0е А[ге6о ез с}тосап1е, по 1!епе шп ре1о ае 1оп1о у з|егпрге ап0а гпет|0о еп ргоБ1егпав.
!а) еэ гпшу 4езсоп{1а4о !Б) еэ гпшу ргесат14о !с) еэ гпшу 1|зто
44. А €аггпеп 1о чше 1е 3шзта зоп 1оз БогпБгез 4е ре1о еп рес}ло, 1по 1о заБ[аэ?
!а) гпшу гпавсц1|поз !Б) гпшу уа1|еп1ев !с) гпшу уе11ш4оз

[а:;оа! {е р:ерагасф {е! 0€!€ (}{!т{ эорйот)


Ёт
45. 9уе' 1|епев чше сопосег а гп| со1е3а: ев16 согпо цп 1геп
!а) ев тпшу $еху !Б) ез ршго пегт1о !1с) }:аБ1а гпшу г6р!4о

46. й|га, 4е!а 6е Басег савт!11оо еп е1 а!ге, т,сёп1га1е шп Росо, чце уа егез гпауогс|1о Рага е$а5 со$а5.
!а) по 3еа5 1ап сгеа11:,о !Б) 6ё!ате 6е [ап{ав[ав . 1с) 6е!а 6е ас1цаг согпо цп п!йо

47' \а зё чше 1ц Беггпапо та|е гпшс}то, рего еп е51а егпрге5а е5 цп сего а 1а |:чш!ег4а, 6езеп36ба1е.

!а) по 1о чш1егег: !Б) по $е еп|ега [,с) г:о сцеп1а рага па6а

48. 1Фвтгав! Бп ев1а [о1о ев16з со|по цпа таса, ;е1т?


!а) евс6в 4е гпа1 Бцгпог !Б) евс:!э 1ггесопос|Б1е | !с) евс6з 3ог0о/а

49. Ёвт:{в со|по цпа саБга, по эё п1 с6гпо {е а8цап1о


|-'.д; ,
! а) 1осо/а
|(*}{й
! Б) а3гев|то/а
}ц'--'*
[1 с) шп росо апт1р6т|со/а

50. !о чше гп6в гпе гпо1ез|а 0е 1ц зоБг1па ез еза па11ега чше г1епе с]е гп!гаг рог епс1гпа 4е1 }тогпБго а 1оь 0е:т6з. Ёв {ап
4еэа3га6аБ[е...
[а) сгеегзе гпшу 1|зса !Б) сгеегзе ошрег1ог [_!с) сгеегве гп6э ехрег!гпеп{а6а

51. й|га, по 1е еп[а4ез рог 1о чше 1е уоу а 6ес1г, рего а гп{ гпе 4а чше ]шап поз ев16 еп3абап6о.
!а) вовресБо ]Б) езтоу сопуепс]6о |1с) гпе }ле еп{ега4о

52. 7а эаБез с6гпо ез |ат|е1 пшпса 0а вц Бгаао а 1огсег, ав1 чше ргер6гате рага !а Бата|1а.
!а) евт;{ 0е асцег0о !Б) се6е !!с) евсшс|а а 1ов 0егп6э

53. )а тег30епаа 1г соп1|3о: уе3 ра5аг шпа ф|са ашас!уа у 5е 1е сае |а БаБа.

! а) се чше4аз егпБоБа6о гп|гап0о

|1 Б) те уце1уев а гп!гаг

|1с) 1е 4|сеэ р|гороз

54. ]х{о вё 4е чшё 1папега Агап{ха сопз13ше в|егпрге ва11гое соп 1а вшуа.
!а) 1о чше чш|еге [Б) еэсаБш111гэе |-!с) а4е1апсагэе а 1оэ 0егп6в

55' 1е 1о Бе ехр1|са4о уа са1огсе уесе5: по рше6е зег. Рего, 10, егге чце егге
!а) те егпрес|паэ [Б) се ечш1тосав |-1с) по пе сгее5

56. !ш1э, егез сш1о 4е гпа1 ао1еп{о у аз{ по ве рше0е 11е3аг а п|п8цпа рапе'
!а) 1пчш1есо !Б) еэчш|то [1с) |псопз1ап1е
57. Ёе }:аБ1аёо соп е1 аБо3а6о у гпе }ла 6!фо чце еп е1 авшп1о 6е 1аз согп!з|опез евй
ре2.
! а) 1о ваБе то4о

Ё Б) езг6 а] сойеп1е

!с) по заБе па4а

со$А$ ошв [в РА$Аш А 1А свштв


58. Фц!ве вег агпаБ1е у 1е 11етё цпа$ яоге8, рего |пе за116 е1 1|го рог [а сц1ай: гевц!1а
9це е$ а1ёц|са.
!а) зе ршво еп{еггпа

!Б) е1 р1ап гпе ва1!6 а1 геуёв

!с) 1аз {ште чше 1!гаг

59. €цап4о пе еп1егё 0е чше гп1 Б|!о ега цп пагсо1галсапте, гпе чше6ё 0е р!е6га.
!а) гпе еп{а4ё гпцсБ{з!гпо !Б) гпе ршве гпшу 1г|э1'е !с) гпе вощгеп4{

6Ф. АсаБап 4е вшэреп0ег гп1 т'це}о у е$1оу чше 1г|по.


!а) гпе Ба еп1цз|азгпа4о !Б) гпе Бап 6а0о п6цвеаз !с) евтоу еп[а6а4о

61. !е Бап ёеэре0|ёо 0е1 тгаБа]о, у 0ев0е еп1опсе$ е1 роБге е516 а рап у а8ца.
!а) т1те соп зоБг|е4аа пБ) согпе еп са$а !с) саз1 по 1|епе рага со1пе1

62. ;!ше е${6$ еп е1 !1гпБо! А ует з! 6езраБ!1аз.


!а) 01зтга[4о !Б) 4шггп1еп0о !с) ечш!тоса0о

63. Ап4гёв асаБа ёе оа1|г 4е цпа еп{еггпе6а0 3гате у то0ат{а ев16 а гпе4|о 3ав, 6ё]а1е чце уауа цп росо а $ц г|1гпо е$1о$
6{аз.
!а) зе 6евр|зта !Б) 1е [а1та т|3ог !с) езс6 сопуа1ес|еп1е

64. А €аг1ов ео гпе|ог чце по 1е согпеп1е$ Боу 1о 0е1 зце16о, чше ез1{ чше гпшег4е.
!а) согп|еп4о |]Б) 6.:г|ово !с) соп 0о1ог 6е гпце1ав

б.5. }х[ов уагпоэ 0е ехсцгз|6п у ве т|епеп соп по$о1го5 цпаз уес|п|1ав чше }тасеп гпшу Бшепао гп|3аз соп гп1э Б|!аэ,
!а) ]ше3ап гпцсБо !Б) зе 11еуап Б1еп !с) в!егпрге е$16п
'шп(а5
66. йшсБов {агповоз ев1:{п }паз1а 1а согоп|11а 4е1оз рарата<а1.
!а) соп66-:зоз !Б) Бапов !с) соп1еп1оэ

67. Ап6а, сцёп1агпе чшё раз6, по 1пе 6е!ез еп а5сца$.


!а) соп |а сцг|оз|6а4 !Б) езрегап0о !с) ргеосшра6о

68. $е Ба 1еуап1аёо 4е гереп1е цпа 1оггпеп1а чце по5 Ба са1а4о }паз{а 1оо }пцеоов.
!а) Ба егпрара6о !Б) Ба гпо|а0о !!3егагпеп1е !с) Ба еп[г1а0о

69. 1х]о е5 чце по чш|ега |г а согпег соп уо$о1го5, е$ чше ез1оу з|п Б1апса.
!а) ев1оу гпшу сапза0о !Б) евтоу а гё3|гпеп !с) по 1еп3о 0|пего

},{аооа! {с рсрагас!6:1 {о! 0Ё}в (шпм !ф{ш


70. !е Бе 0|сБо чше 11о ро4{а Басег !о чше гпе р!016 у зе Ба рце$1о пе8го.
Ёт !| '

!а) зе Ба еп[а0а6о !Б) зе Ба 6есерс|опа4о !с) зе }та еп1г1в1ес14о

7|. [о чше ра5а е5 чше Ап0гёз ев1аБа ег-т[а0а<]о т' а1 !1ет'аг}е 1а соп1гаг1а $е рц5о со|по цп епег3т!гпепо'
!а) зе са116 !Б) зе епсо1ег|:о !с) зе [ше

72. Ёз шпа а4о1евсеп1е !пш\'т::п10а, у рог 111епо5 с]е т-:а0а 5е ропе со|ога4а
!а) зе ес}та а геттБ!аг !Б) зе ропе т'тегм1оза !с) ье гшБог|:а

73. 1о4о 1Ба Б1е:-т }таз{а чше епРе2агоп !аз тшгБш1епс1ав, еп(опсез [ше сшап4о 0е уегав 5е 1т1е рш5о 1а сагпе 6е 3а11!па.
!а) гште пт|е0о !Б) :пе ршве пегм1озо !с) егпрес€ а уотп1{аг

74' Ае у1з{о цпа е5сепа {ап у1о1еп1а еп 1а са!1е чше 5е гпе Бап рше$1о 1оэ ре1оз 6е ршп1а.
!а) гпе }:е }тоггог|:а0о [Б) гпе Бе саБгеа6о !с) гпе Бе 1п0|3па4о

75. г]11|гпагпеп1е уео а ]оз6 4е сара са[0а, 2чшё 1е раваг6?


!а) 4евап1гпа6о !Б) 1газс!Б1е !с) зшзсерт!Б!е

76' }.{о 1е раза па6а 9ате, з6|о чше эц поу!а |е Ба 6а6о са1аБа:аз.
! а) 1е Ба гес}:ааа6о

! Б) зе Ба ршез|о а гё3!гпеп

|1 с) 1е }та 0е!а0о рог о1го

77' 51 по епсоп(га|поз цпа за[10а а евсе ргоБ1епа, у ргоп1о, по$ уатт}о5 а уег соп е| а3ша а| сце!1о
!а) еп с|ага 6езтепта!а !Б) аБо3а4оз !с) еп в!тцас1б;-т 0езезрега4а

78. Бзг6Ба:тоз вопеап4о !ов евсо11ов 6е 1а :.:е3ос1ас16:-т }тавта чше Ре6го рег416 1ов ез1г!Бов т еттре:6 а 6ес]г а!врага(е5.
!а) зе ес}т6 а ге|г !Б) зе 6езсо:-тгго1б !с) зе |тпрас|ептб

79. й!еп{газ по 1те 4!3ап чшё ра5а соп зш за1ш6, уоу а е$1аг еп у!1о
!а) реп61епте !Б) 1|а:тап4о рог те[ё{опо !с) еп е[ |озр!та1

80. €огпо Ацге11о е516 ра$апао цпа гпа1а гасБа, уа а 5ег гпе|ог по }таБ1аг|е 6е1 ргоБ1егпа, 2по сгееэ?
!а) шпа ёроса гпа!а !Б) шпа Бгопса !с) шпа 4ергев16п

81. Ёп 1а |езта 6е! о1го 0{а гпе 1о разё БогпБа.


!а) гпе 6!уеп{ гпшс|о !Б) гпе аБшгг{ |-.,!с) гпе егпьоггаспе

82. ;!ше чшё са1 1а ре1{сш1а? -йе Бе аБцш|0о согпо цпа о$ша.

! а) гпе Бе аБцй0о гпцсБ[э|гпо

!Б) гпе Бе аБцгг|0о цп росо

! с) гпе }те аБцгг|0о, рего та1е

€1 соо6осго : Афо{!сэ 1 [газео!о9!а 251


со$А$ ошЁ й|сЁ о рпЁшзд 1А свштв
8з. т1! еге5 шпа 0е евав рег$опа5 чше Басе 0е вш сара цп $ауо/ уа уео, по 1пе зоргеп0ев'
[_!а) Бшвса эц |п1егёв |!Б) Басе 1о чше 1е 4а 1а 3апа [с) еп3айа а 1оао е1 гпшп0о

84. Ревршёз 4е 1о чше |пз1зт!6 еп чце [цёгагпоз !шптов, а1 йпа1 гпе6е|а4о еп 1а ев1аса4а, уа уе5
}ла

!-1а) гпе Ба сопуепс14о !-]Б) |а 4|с}то чше по !с) гпе Ба аБап0опа0о


|!5. й13ше1, теп ачш! а соп{аг1т1е чшё }:а раза4о, по 1п{еп1ез езсцгг1г е| Бц!со.
|!а) гпепт1г:те !Б) 1пе [!с) евсаБш1!1пе

{]6. Ёап соп1га1а4о а шп Рог|его чце по 4а шп ра1о а1 а3ша, аэ1 чше по вё рага чшё 1о Бап соп1га1а6о
|!а) по тгаБа!а |!Б) по со1аБога |!с) по 4е!а а па0!е {гапчш11о

87. Б,о16э то6о е1 0{а аБ1 веп1а0о о!п ре3аг п| 3о1ре, ,1е ра$а а13о?, ;ез16з еп{еггпо?

! а) в|п }тасег па6а

!Б) репзап4о

|! с) 1п6ес|эо

88. ]х]о гпе э]еп{о Б|еп т!1т|гпагпеп1е. йе 8ш51агта ро4ег сагпБ!аг 0е а|гез, Рего уа а эег 4|[{с!1.

|1а) }лаБ1аг соп а13ш!еп !Б) }ласег о1га со$а |!с) 1ггпе а о1го з|{]о

89. й!га, гпе 1гае э1п сц|6а6о |о чше те Бауа раза0о соп 5оп|а, 1о чше чш|его е5 чце по тпе гп|еп1а5.
|1а) по гпе |гпргев|опа | !Б) по :пе 6|зтга!3аз соп |!с) по гпе !гпропа

1)0. й|га, ео1оу геп4!6о/ е5 чше по }те ре5а6о о!о.


|!а) по 1те 4оггп16о |1Б) по ье епсоп{гаао 1о чше !с) по }ле рага6о 0е тгаБа!аг
БцвсаБа

91. !..]о вё 1о чше 1пе ра$а. \]о эё з1 е5 чше ев1оу пегт|оэо о чшё, рего 1пе раво 1ав
посБез еп уе1а.
! а) э|п 0оггп|г

|1Б) 11огап6о

! с) вобап4о рева6|11аз

92. !аз о!егав воп Рогчше гпе Бе раза4о |а пос}те еп Б1апсо.


!а) з!п 6оггп1г |!Б) 0е {1евта !с) тгаБа!ап4о

93. !о еп сцап1о 1пе еп1га зцеЁо, гпе чше6о со|по цп шопсо, Бауа о по }лауа гц16оз а
гп| а1ге4е4ог.
|! а) гпе уоу а асо$1аг

! Б) гпе агпо0опо

! с) гпе 4цеггпо рго[:п0агпеп1е

252 йа0оа! ёе ргерагас|6г1 ёе! 0Ё[€ (!{!те! зорет!о0


.,

Ё1
!!

94. й|га, ко5а, 1е о[епа, Рего по вё чшё }'ласеь ав{ чше 1о сопзц11о соп 1а а1гпоБа6а у ттабапа ,.|'*'
^8таае7сотш
а13о, 2та|е?
!а) !о }:аБ1о соп а13ш|еп _'Б) 1о о1:'10о ёе гпогпеп1о |!с) 1о р!епво е$1а посье

95. Реёег1со е5 цпа 4е езаз Рег5опа5 чце по 5е са5а соп па4|е, аз1 чше гпе!ог по 1е рге3шптез.
!а) пшпса 11епе гезршеь{аз -Б) т-то 5е е!11ега 6е т'та6а |_-1с) по 5е согпргогпе1е

96. Р{!асе, по по5 1о езрег6Ба:тоз: 11е3агпоз |тцу (е!11рга11о у |1о5 чше0а:поз а 1а со1а
|!а) 1ов 61т|гпов |.!Б) 1ов рг1гпегов ; -с) 1оз т1п|сов

97. А йат{аз 1е Ба 0а0о рог м|а)аг, у е5 чце по Рага.


!а) !е Бап ап!гпа4о а !]Б) т1епе чше [!с) Ба со316о 1а гпап|а 4е

98. $о еп11епао па6а: рг|гпего гпе р|6е чше }та3агпов е1 тгаБа!о |шптов, у 1ше3о гпе
0е!а со!3а0о'
! а) гпе аБап4опа

! Б) зе арготесБа 6е гп[

! с) по гпе 0е}а |асег па0а

99. Рзгцуо са}1а6!го то0о е1 га1о, }'таз1а чше 1е с1!о р':сэг }'таБ}аг, е!11о11се5,_1е1о а тос1оз соп 1а Боса аБ!ег|а.

!а) е:-т в|1е:-:с|о ,Б) 01з8шзтас]оз -с) азот-т-'тБгас1оз

10о. в5{е уегапо тпе уоу а 6е0|саг еп сцегро у а1гпа а цпа 14еа чце !те гга!3о ептге |папо5,
!а) согпр1ета|!еп1е |1Б) разе 1о чше разе |!с) соп шпоз агп!3оз

101. )|г6п чше $оу цп оБзт|па6о, рего 1о р|епво }:асег, соп1га у|еп1о у |пагеа.
!а) а резаг 6е 1оз оБвт6сц!ов |-!Б) в1п ргеосцРаг1пе е1 [гасаво |.1с) а1оса6агпеп1е

й]га, |ш1!о, з| з|рев ас1цапао а соп1гасогг|еп1е уа5 а асаБаг гпа1, ёате сцеп1а.

!а) в!п езсбрш1оз |_|Б) гпо1езгап6о а то0о е1 :тцп6о |-1с) а1 соптгаг|о чше |ов 6етп6з

10з. !а по зоу 1а;-т !отеп, рего чшё по есБаг цпа сап1{а а1 а|ге?
!а) 4аг:пе цп т,|а!ес|то
'рог | 1Б) саттБ|аг ае 1гаьа'о |-!с) 1г 4е ||3ше

104. А |ог3е сцап6о 1е БаБ1ав Рагесе чше е51а еп БаБ!а, по 1!егесе 1а репа 0ес1г1е па4а.
!а) 01зсга{0о !-!Б) еп|а0а4о [-!с) пегт|ово

105. )ев4е чше зе }та епагпога6о, эе рава е1 4{а еп 1а 1пор|а.


[а) раэеап0о еп зо1!1аг!о |1Б) еп 5ш са5а епсеггаао !!с) 4езр|вта0о

106. )ев4е чце тпе Бе 6а0о сцеп1а 0е чше а |а|гпе 1е рзта 1ап1о (огпаг е1 ре1о а 1а
8еп1е, уа по 1е }та9о саво.
[ а) гпепт|г а

!Б) аБшзаг 4е

! с) Бшг1агзе 4е

25э
1Ф7. )еэршёз 4е 1гез аЁов 0е тгапчш11|4а4, пше$1го }л|!о }ла тпде11о а 1аэ ап4а6аз. {'-|п 4{а 6е ез1оз уа а асаБаг гпа1.

!а) а ге|пс|4|г !Б) а 1ав гпа!аэ согпраб1ав !с) а [асег веп4ег1эгпо

108. €огпо !ш|з по $оропа чше 1е 6еп 4е !а4о, рге{!еге по р1ап1еаг $ц$ рцп1о$ 0е у|з1а

!а) соптгаё!3ап !Б) |3погеп !с) согг|!ап

1о9. в1 о1го 4[а, еп е1 вшреггпегса4о, у| а Бгп111апо у 1е оа1шёё, у ё\' 2чоё Б|:о?, рав6 6е 1аг3о.
!а) соп1евт6 а1 за|ш6о !Б) ве Б1ао е1 4евепсеп4|0о !с) егпреаб а соггег

110. !о по эё сбгпо 1о Басе 1ц }теггпапо, е8 чце у1уе 6е1 а|ге, 1а уег0а0.


!а) соп 1о тп{п!гпо !Б) {е||:гпепте !с) з1п сгаБа!аг

111. !..1о }таБ{агпоз сшгпр||4о е1 епсаг3о, рего рар6 }п|ао 1а т!о1а 3ог0а у по по$ са${|86.

!а) ет|т6 4|эсцз1опео !Б) з|гпш16 по регса1аг3е [1с) по зе 4!б сцеп1а

||2. Аа гес|Б14о гпцсБав сг{1]сав, у е$ чце по }:а }тес}:о е1 гпе!ог раре1 еп 1а гешп|бп, |а уег4а6
|1а) по Ба гевце11о }а з|тцас|6п !Б) ве }та ечш1тоса0о !с) Ба [есБо 1о чше 1е 4|]егоп
за11в{ас1ог1агпеп1е

113. Ёзтав пау|4а6еэ гпе }пе рце5(о гпога4о.


!а) }те согп!4о гпцсБо !Б) Бе согп|0о росо |1с) Бе Бес}ло гё3|гпеп

114. Рага ]а сепа 4е ев1а посБе 1е гесогп|еп0о 1г 4е ршп{а еп Б1апсо, уа заБез сбгпо зоп еэоз |пу]та6оэ.
!а) по БаБ1аг (егпаэ|а4о !Б) соп гпцс}ло сц|0а0о !с) гпшу е1е8ап1е

115. Ёп о1сцас|бп тап 0е1|са6а, гп6з 1е уа1е чце уауа$ соп р|ео 6е р|огпо у 0езсоп{(ез 0е
б0о.
Ё а) по }цаБ1аг 6егпав|а6о

|1Б) соп ргесашс|6п

Ё с) еп о|1епс!о

116. Бв1а посБет!е!а, со1по по уа а [аБег ац1оБшзез, 1ов тах1э уап а }:асег е1 а3ос1о.
!а) 9апаг гпцсБо 4|пего !Б) раваг гпцсБо са1ог [1с) тгаБа!аг гпцсБо

117. йапце1 41се чше еп о1го$ ра[вев 1о4о е1 гпцп4о ез г!со, рего уо по сгео чце еп п|п3т!п э|{1о ое а(еп 1ов регго$ соп
1оп3ап!:а.
[1а) эеа то4о тап [6с|1 !Б) эеа 1о0о 1ап Боп!то !с) Бауа 1ап1а аьцпаапс!а

118. [е ргерагё цпа $огрге5а ев1шреп0а, }лаз1а чше т1по зш [еггпапо, у 1о есБ6 [о6о а рег6ег соп $ц$ согпеп1аг|о$.
-а) 1о согпр1е16 {оао !Б) 1о ез1горе6 {о6о !с) 1о сагпБ|6 то6о

119. Р|осг пас|6 еп €гасоу|а, рего Ба есБа4о га(сез еп 5еу]11а у уа по чш!еге уо1уег.
!а) зе Ба евтаБ1ес10о !Б) зе Ба саэа4о !с) зе Ба егпра4гопа0о

}.!аша| {е ршрагас!6:2 {е! 0€|€ (['туе! зцрз!о0


Ёт |] "

|2о. 1А 1| {е 9шз{а гпшс}:о етпр1паг е| со0о!, тпе рагесе а гп1; ршев э13ше аз| чше уа тег6в.
п а) }:аБ|аг гпшфо

!! Б) шаБа]аг росо

! с) БеБег БеБ14аз а1со}т611сав

|2|. 1о еп }а Бо4а 4е 1ш }:еггпапо р1епво ре8аг[пе цп а{гас6п.


!а) Ба|1аг гпцсБо !Б) согпег гпшсБо !с) БеБег гпцс}то

122. 2|ое в| сопо:со а !{ссог?1Ршез с1аго! [о чше ра$а е$ чце по 1пе 8ц$1ап 1аз р1п1аз чше 11ета.
!а) эш 1папега 6е у|у|г !Б) вшз агп]з1а4ео !с) вш [оггпа 4е уеэ{]т

123. йе заса 0е чш|с1о чше чш1егав 11емаг в|егпрге таа6п еп 1о4о 1о чше 4|сев.
[1а) гпе ропе пегт1ова !Б) гпе |гпргез!опа !с) гпе ргеосцра

124. )ез4е чше €аггпеп сопосе а €аг]оз, зе со6еа соп 8еп1е гпшу |гпропап1е.
!а) зе еп1ге1]епе ! !ь ! с!$с11{е !с) эе ге1ас!опа

125. Беп]агп{п эе согпрго шп ог6епа6ог роп6с1} соп 1ап гпа1а зшепе чше 5е 1о саг3о а 1оэ 6оэ 0{аэ.
!а) |о гогпр1б 1 п ! \е !о гопагоп ! !с| |о пегс|о

126. |А|га' по |е 4ев гп6э уце11ао у ар:!п1ате а} т!а!е, чце по5 !о уагпов а ра5аг гпшу Б|еп
!а) по 1о р|епзев гп6в !Б) по р1ег6ав гп6в е1 {егпро !с) по |пз|з1аз

\2?. Бвсег !1(гпагпеп{е 1а уео га!а' ез16о }паБ1ап6о соп е11а у 6е ргоп1о ое 1е уа е|
^
вап1о а| с!е1о.
а) зе ечш1тоса

! Б) сагпБ!а 6е 1егпа

! с) эе 6!э$ае

128. Рцеггпе$ со|по цп 1|г6п. ;!шё епт10!а!


!а) соп а13ш|еп | !ь! !пшспо !с) 4шеггпез 1гапчш|1агпеп{е

129. 1гаБа|а со|по цп Бцгго, у рага па0а.


!а) сорегпеп1е !Б) гпшсБо |--'!с] з|п рапаз

130. |.{о эё с6, рего уо ра$о 4е то6о. Баз1ап1ев со5а5 1еп8о уа еп чшё реп$аг.
[1а) гпе 4еэепт|еп4о !Б) гпе согпргогпе1о !с) гпе о1у16о

131. 1.{о гпе }па3аз саг!1аз. 51 сгееэ чше ав{ уа$ а сопуепсег1пе...
!а) роп3ав 3ев1оз 0е 16вт!гпа !Б) 413ав р|горов !с) се роп8а$ реза4о

132. \о гпе }па3ао 1а ре1о{а чце уа те Бе 01сБо чше по.


!а) Ба1а3шез |}Б) |птепсев эоБогпаггпе !с) гп1ептаэ
133. Бп сцап1о те 4евсц|4еэ уа тег6з согпо 1е 4а 1а ршба1а6а 1гарега.
|..1а) се 6евеп3аба !Б) те [а|с1опа [с) ропе а1 0евсцБ|епо

134. 1е 8а$1а1по$ цпа Бгогпа у 1е гпо5чшеа$ 1А гп{ гпе рагесе чце по е$ Рага 1ап1о ]а соза!
|-!а) те еп[а0аэ !Б) поз 4епцпс]аз !с) те г{ев

1_]5. тт! з|егпрге ез16з оасап4о 1ос 1гароо ошс|ос, егез 0езргес1аБ1е,
|!а) |пвш1тап4о |!Б) шг6!еп6о 1га!с]опеэ !с) сг!с1сап0о 6е[естов

1з6. в1 01зсцгзо 4е 1оз ро|{т!сов по е5 гп6в чше 6ес1агас|бп 4е Бцепао 1п1епс]опез чше 1ше3о эе чше6а еп а8ша 6е Богга|аз.
[ 1а) ве чше6ап еп 1о реог !Б) п| ве е:тр|е:ап !с) по ве сшгпр1еп

137. [е }:е ре4!6о а гп| }теггпапо чше по$ [1еуе а1 аегорцепо у гпе Ба 4!с}ло чше 1о 4ё рог 6евсоп{а4о.
'!а)
1
рог 5црце${о |!Б) п1 БаБ|ат !с) 1о репзаг6

! 33. й|га, е$1а е5цпа [о1о гп[а еп ре1о1а 4е сшап0о уо ега !отеп.
[а) 4езпш4о !Б) соп гора 0е зрог| !с) еп 1ов 1огоз

139' ;!шё Бапчше1е! йе }ле ршез1о 1ав Бо1аэ. 1@ше ве гер!та рог гпцсБов абоз|
|!а) гпе }те уеэт|0о е1е3ап1егпепте !Б) гпе |о Бе рава4о гпшу Б|еп !с) Бе согп|4о гпшсБо

14Ф. йе ьа ргоРце$1о шп пе3ос|о гпшу |п1еге5ап1е, рего гпе 4а чше ачш{ }:ау 3а1о епсегга6о.
|.1 а) чш|егеп 01з1гаеггпе |!Б) чш!егеп еп3абаггпе !с) ргерагап цпа $ощге5а

\41. }а вё чше 1ц ргоуес{о ез [ап16з1|со, а 1о6оз по5 8ц$1а, Рего по рше0еэ ре41г регав
а1 о!гпо. ж *|ппч
[-1 а) тепег [а!эав |]шв!опев

[ Б) езрегаг 1п6е{]п|6агпепте

[! с) зег 1ап росо геа11в|а

142. !агпоз а 1епег чше 6аг цп го6ео в1 по чшегегпов |1е3аг 1аг4е, а ез1аз }тогав 1а с|ц6а6 ез16 со1арва4а.
|!а) 1г рог о1го ]а4о |1Б) !г :т;{з 6ерг1за !с) 1г 6е о1го гпо4о

143. }ев4е чше 1е 0|егоп ачше1 ргегп!о рагесе чце 9е Бауа 0оггп|4о еп 1оэ 1ацге1ез, 2по сгеев?
1 1а) р|епве чше уа ез16 то6о БесБо !Б) ве [ауа езсоп4|4о !с) езтё 0езгпо1|уа6о

144. 0цгап1е 1оз рг!гпего$ 1пе5е5 уа1по$ а ез1аг 4ап0о ра1ов 6е с|е3о, рего по по5 чше4а гп6о гегпе4!о чше 1г ргоБап0о
[а) зег гп6з а3гез|то !Б) 1г соп гпцсБо сц10а4о !с) |г в1п шп р|ап сопсге1о

145. [о гпа1о 4е |цап ез чше в|егпрге Багге рага аепшо, 4еБег[а реп$аг шп рочш1то гп6з
еп 1оз 0егп6з гпе рагесе а гп1.
|-! а) ез е3о[зта

|_1 Б) чш|еге эасаг рготес}:о ргор|о 4е то6о

! с) ев цп росо 8ца1то

146. й!га, заБез |о чше 4|3о, чше 1о [асегпоз а 1ц 1!апега у 6агпоо рог аап!а6а !а сцез11бп

| 1а) о1т|6агпов е1 азшп{о 1!Б) сагпБ1агпов 4е 1егпа |]с) ао!ааагпоз е! азцп1о

256 йапоа! ёе ргератас!61 {е! 0Ё!Ё (}{!те! эшрй0


ропмА$ пв нАв!Ап' у со$А$ ошв $в п|свш

|47. \е Рге8шп1агоп рог чшё 1о БаБ{ап БесБо у еп уе: 0е гезроп0ег, зе ва1!6 рог 1а {ап9еп{е.
!а) 4езт16 1а сопуегзас|6п !Б) р]016 41всш1раз !с) зе гпагс}т6

148. Раоа рог а|{о е$е рцп1о у уагпо5 а1 з|3ш!епте.

! а) аБоп0а еп

! Б) гевшгпе

! с) з:{1таге

|49. !.{о гпе 8ц$1а чце }:а3ав 1аз созав в|егпрге а ге3а!а0!еп1еэ, 1по роёг{аз сагпь1аг 0е аст1тш6?

[ а) рготевтап4о !Б) са11а6о ! с) соп а3гев|т|4а4

150' А гп{ 0ё]агпе 4е гпопзег9ав у те а1 8гапо: ;чшё ез 1о чше чш1егев?


г
! а) 4ате рг!за

! Б) 0!гпе 1о !гпропапте

! с) 1еггп!па

151. Ап4а, 0е]а уа 0е 6аг 1а 1аБагга а то4о е1 гпцп0о у т6гпопоз а о1го в|{!о.
! а) гпо1евтаг а !Б) 3азтаг Бгогпаз а ! с) Бшг1апе 6е

|52. Рцеэ согпо е$1цуо то0а 1а таг0е 6ап6о !а уага соп чце !:ёгагпов а1 с]пе, а1 !па1 по 1цуе гп6з гегпе0!о чше асеР1аг
зш ]пу!1ас16п.
! а) рго1е$1ап0о 4е ! Б) 11шз1опа0о соп ! с) !пз1зт|еп0о еп

153. ]..1о пов еп1еп0егпоз рогцце ачш{ па41е |1агпа а 1аз созаз рог $ц погпБге.
! а) БаБ1а Б|еп г Б) БаБ1а з!п еп[а0агье г- с) ве а1геуе а 0ес|г 1о чше
р1еп5а

754. 5е раоа е1 0{а роп!еп4о уег0е а то0о е] гпцпёо у ат!п еврега чше 1е {огпеп еп зег|о.
! а) сг1т1сап6о а ! Б) Бшг|:{п0ове 6е ! с) |псог6|ап4о

155. Ршеэ уо по роп0г[а 1а гпапо еп е1 6ле3о рог та1ев 4ес|агас1опев.


! а) 6еЁп0ег1а !Б) 6ш4аг!а еп 4е[еп0ег ! с) гпе епог3ш11есег[а 4е

156. Ёз гпшу 0!зсге1о, рего сшапёо 5е ропе а БаБ!аг 4е1 тгаБа]о, 9е уе чше по 1!епе ре!ов еп 1а 1еп3ша.
! а) р|ег0е 1а са1гпа ! Б) по зе са11а па6а ! с) по г|епе 1{гп!те

|57. €огпо егпресе1по$ а есБаг сш1рав у ре01т гезропзаБ|1|0а4ев, уо по 0е|о 1{1еге соп саБеаа.
! а) по евсцфо а па0!е ! Б) сг|с1со а 1о0ов ! с) теп3о ге5рце$1а рага 1о4о

158. ! согпо по сопэе3ш{а сопуепсег а па4!е, 0ес14|6 1гзе соп !а гпт!з|са а о1га Раг!е.
! а) гесшгг|г а о1го5 [ Б) 1гзе а 1осаг а о1го з|1|о ! с) 1псепсаг1о о1га уе:
159. йе |ап 6е!а0о аэ]зт1г 4е оуеп1е, Рего по рше6о гпе[ег Бааа еп п!п3т!п гпо|теп[о
!а) 1птегтеп|г !Б) |псеггшгпр|г !с) соорегаг

160. !а те 61!е чше 1о веп|[а гпцсБ(э1гпо, ав{ чше, рог [атог по 1пе 1о ес}пео гп6о еп сага.
Ё а) те г(аз 6е гп[

! Б) гпе 1о гергос}тез

! с) те чше!ев

161. А1ц гпа0ге 1о чше }е 3шз{а е$ чце !а оБе4е:сап о|п гесБ|з1аг


!а) в1п гасБа !Б) з!п гер||саг !с) в|п репэаг1о 4оз уесез

162. Ё,з16Батпов }таБ1ап0о 4е 1а Бо(а 0е гп1 рг1гпа у з1п теп1г а сшеп(о :-:оз ехр[1с6 вш т!а!е 4е ев(е уегапо.
!а) з!п 4ц4аг1о !Б) э!п ааг$е сцеп1а ! !с) $|п сше [шу!ега ге|ас|оп

163. 1!а еэ1а{ Б|еп, }тогпБге! }х]о уше!уав а эа1|ггпе рог ре{епега$ о |пе лтагс}то у по БаБ1агпоз гп6в
!а) 6езт|ат е1 1егпа !Б) соп е! гп|5гпо 1егпа !с) соп цпа пцеуа ехсц$а

164. м| Беггпапа асаБа аБцгг1еп6о а сша|чш1ега, у ев рогчше БаБ1а рог 1оо со0ов
!а) 3езт1сш1ап6о |_1Б) гпшу гпа! ! !с) гп1!спо

165. А гп| гпа4ге пцпса 1е Ба 3швта6о чше |е 11етеп 1а соп1гаг!а, ав{ чше теп сц14а4о соп 1о чше 41сез.
!а) чше 1а соп{га013а:-: !Б) чше 1а сг1т|чшеп !с) чше 1а гп!еп1ап
1б6. йе е51оу !еуепао езта Б|о3та[га 6е €е[а т'е;-т е1}а 1о ропеп а раг!г.
!а) 1о а|аБап тпцс}по !Б) 1о сг|||сат: :пцсБо !с) гет,е1ап 5ц5 $есге1о$

167. йе 1о Ба ехр1|са6о (е саБо а гаБо, у а(п аз{ по 1о Бе ептеп610о.


!а) еп 1{пеав 3епета|ео [Б) соп е]егпр1оз |-1с) со:то1е1а|пеп1е

168. А1[ге4о {|епе шпа 1еп4епс|а а 1гве рог |аз гагпаз чше 0евезрега а1 гп6э рас1еп1е
!а) Басег }аэ созав гп6в !Б) 61та3аг |-1с) 1псог41аг
|певрега6аз

рокмАБ пв нАсвк 1А$ со$А5


169' Фуе, э|епто }лаБег гпе110о 1а ра1а соп 1о 4е {ц Беггпапа, 1о з!еп1о, по сге{а чше [шега 1ап |гпропап{е
!а) }таБег 4!сБо а13о |псоп- !Б) БаБег еха3ега4о !с) БаБепе гпо1евта4о
уеп!еп1е

170. !ео чше Баз сагпБ|а6о, у аБога {шгпаз согпо цп сагге(его.


!а) гпшсБо !Б) росо !с) еп р1ра

|71' }..1о чш|зо 6ес|ггпе п| а 1!гоз чш1ёп 1е БаБ{а ре9а0о


!а) пшпса !Б) 6е п|п3шпа [оггпа !с) то1шптаг1агпеп1е

|72. )ес!6|егоп аБг1г пцеуаз Ё!|а1ез 4е вш егпргева еп пшеуо5 ра{вез рага ргоБаг {ог1цпа
!а) евресш!аг !Б) Бшвсаг 1а 5шепе !с) сопзе3ш1г 6!пего

}{аооа! {е рврагас!6:1 {о! 0€!€ (|{!те! зортй}


|73. €цап4о гпоп16 эш ргор|а е|т!Рге3а ве !ш3б е| со0о рог е| со6о.
!а) 3азсб гпцс}то (1пего !Б) зе агг1ев36 :тцсБо !с) зе аггц!г'т6

|74. \а во|шс16п а1 ргоБ1егпа ез16 еп (ц$ гпапо$. Аз{ чше, 1Бшепа вцепе!

! а) еэ рага с!

! Б) еос6 ёес!0|0а

- с) 6ереп0е 4е т1

|75' !|егпов (еггп|па6о еп шп вап1.!агпёп е! 1п[оггпе чце по5 Ба ре610о е1 !е[е.

!а) соп росо ез[шег:о пь) рег[ес|агпеп(е !с) соп 3гап гар|0еа

176. Бз1цу1гпов еврегап6о а 1а оа1|6а рага за1ш0аг1е рего се [.ге р|{ап0о, по по$ [:е
роо{Б1е.
[1 а) езтаБа осшра6о
)| :

! Б) ве !.те |пгпе6|ата!пеп1е г-ч/


1-
[ с) за1!б 6е 1псб3п|го

|77. соп е5{е Рго8га!11а, ]а е:п1ьога сшт'т''трэ1е соп сгесе5 1аз схресг.т|!т-аз 0е ]а.:шс11ет-тс1а

!а) |пвш{!с1еп1епеп(е !Б) 6е эоБга ! с) вас|з[асгог1а|те!11е

178. 1еп3о а !а [агп11|а еп 5еу|11а, ав( чше по [ов уео гп6в чше 0е равсшав а га|по$.
!а) соп роса [гесшепс|а !Б) в61о 1ов 6{ав 4е 0езта !с) соп гпшсБа [гесшепс1а

|79' Бцепо, €аггпеп у уо по5 уетпо5 4е }:!3оз а Бгеуав.


!а) рег1б6!сапеп1е !Б) а тегпрога6ав !с) гпшу 0е уе: еп сцап6о

180. ме 8ш$1а :тцсБо е! 1еа1го, рего соп !оз Богаг|оз 0е гп| сгаБа!о/ уоу пцу 6е (аг4е еп 1аг0е'
!а) гпшу а гпепш4о !Б) рог |аз (аг0ез !с) росаз тесез

181. Бэсг1Б|гпоз то0о е1 |п[оггпе 6е шп т1г6п, у в!п егпБаг3о поз чше06 Бавтапге Б1еп.
!а) з!п рагаг !Б) соп росо ев[шегао !с) з1п согге3!г

182. 51 э!3шеэ а1 р!е 0е 1а 1еша ев1ав |п4|сас|опеэ, по уа а БаБег п1пфп ргоБ|егпа.


|1 а) соп Бшеп сг|1ег|о

|1 Б) гп:{з о 1пепо$

|1 с) ехас{агпеп1е

183. 5| р1епвав епу1аг1е е$а саг!а а1 01гестос :т6з {е ма1е чше ап1е$ (е сцБгаэ 1аз езра10аз
!а) Бшзчшеэ рго1есс!6п !Б) се азеэогев Б!е:-: !с) по 1о Ба3аз во1о

184. й! гпаг|0о 1о4аэ 1ав гпа[аттаз, 1о рг1гпего чше }тасе аптев 6е1 4езау.шпо, ев аБг!г |аз уеп1апаз 4е раг еп раг.
!а) шпов гп|пц1о$ !Б) согпр1ета|пеп|е !с) 4е 0оз еп <1оэ

€! сго'6Фешо : Арё9{!се 1
185. 51 по 1о чц|еге5 уо!уег а }тасег гпа1 о|тауе2, в13ше ез1аз гесогпеп0ас!опе$ рцп1о рог рцп1о
[а) еп ог0еп !Б) соп соп$1апс|а !с) ехБашзт|уатпеп1е

186. 51 таэ 0е сагпр|п3 еэ гпе|ог чше {е 11етев шп с}тшБазчшего, рог в! 1ав гпоосав
[а) рог |ов 1пвес1оз !Б) еп ргетепс|6п !с) соптга 1ав р!са4шгав

187. Рага засаг е1 ргоуес1о а0е|ап1е уапо$ а 1епег чше егпр1еагпов а {оп6о
!а) гпо41Ёсаг1о то0о [Б) тгаБа!аг а1 гп&1гпо !с) соп1га1аг гп6в регзопа!

188. йе Бе 1е[0о еэсе 11Бго 0е |1озо{а 4е 200 р631пав еп цп аБЁг у се1таг 0е о!оз.

! а) г:{р10агпепге

!Б) в!п ргоБ1егпав

!с) з!п ауш0а

189. в1 {ах!в1а ве рег416, у е$о чце 0ес[а чше ве заБ{а е| са11е!его а! 6е6111о.
!а) са11е рог са11е !Б) э!п ргоБ1егпаз !с) 4ез0е }тасе абов

190. Бз1о по 1е ]о уоу а {епег !пцу еп сшеп[а, Рего чце зеа 1а й1т|гпа тел, 2ма|,е?.

!а) герет!г !Б) сопв|4егаг !с) гесог4аг

191. 2ЁаБ1аз 4е! 0111гпо 1]Бго 4е |ау1ег йаг{ав? Рцез гп! Беггпапо ве 1о 1еу6 6е цпа зепи4а.
!а) рог рапеэ !Б) з|п рагаг !с) з!п 1еуап1агзе

192. !х1о се 1о р|4о а |1 рогчце зё чше з1егтрге }тасез 1аз созаэ а1 1цп1сп
!а) а 1а [шег:а !Б) з|п реп5аг !с) со:-: гп!е0о

193. 1еп сц!4а0о, по {еуауа$ а саег чце 11епез чше вцБ|г а |а БцБаг4!!1а а {|еп1ав
!а) 4евса1:о !Б) в|п тег !с) соп гп!е0о

194. }х]о тпе 8ц51а чше ас10ев а 1оп{а$ у а |осаз, тпе сгеа гпцсБа !пзе3шг|6а4.
!а) рага 3епте |па4есша4а !Б) з1п репваг1о Б1еп !с) соп гпшсБа 3еп{е

195. )ез6е 1шчо, }лаБ1:{!в в!п (оп п| эоп. 1[1п росо гп6в 6е !ш|с|о!
!а) з!п 3апав [Б) в1п |птегёв !с) з!п гпо1|уо

196. \]о гпе гп!гез рог е1 гаБ!11о 0е1 о!о, чце 1е уео.
!а) гп|гез 1ап 0евсага6агпеп1е !Б) гп!геэ 0е зоз1ауо !с) соп гпа1аз |п(епс|опез

|97. \а заБез чше }те 6ес1010о Рге$еп1аг шпа гес1агпас!6п, рего по вё в| по еэ 1!гаг р1е6газ а гп| ргор1о те|а4о.
!а) агг1ев3агзе гпцсБо !Б) еха3егаг !с) рег!ш4|саг5е цпо гп!вгпо

196. Ё|!о, вег6 гпе!ог чше уауа5 4езраБ!1ап6о рогчце еп е! !:1цго по БаБг:{ па4!е чше [е $ачце 1ас сав1айав 4е1 [ше3о.
!а) се гевце1уа !ов ргоБ1егпаз !Б) 1е асопзе!е Б!еп !с) те ароуе

199. й1га, сБ|со, по 1е Бшвчшез 1ов шес р|ез а| 8а!о у асер1а уа пце$1га ргорце$1а.
!а) по 0езсоп[{ез !Б) по 1е Бшвчшеэ гп6з 0|[сц1та4ез !с) по 1о р!епзев гп6з

|.{аооа! 6е ргерагас!61 {е! 0€!-€ (!{!че! эцРг!ог}


Ёт!|
2оо, й|га, по заБ1а чшё Басег соп 1о 6е1 сос}те, рего Рагесе чше }:е 0а0о еп е1 с1ауо соп уеп0ег1о.
!а) }:е 1еп|4о вцег!е !Б) }те асег(а6о !с) евтоу соп{еп1о

2о1.. 5а]|6 согпо а|тпа чше 11еуа е! 6!аБ1о, по зё чшё 1е БаБг6п 4!сРло о чшё 1е раваБа.
!а) _Б)
еп[а4а6о епа!епа4о !с) а то4а рг|за

2о2. }'{о 1о [а3ав а 1аБцепа 0е !1оэ чце по 1е чше0аг6 Б1еп, }та.агпе са5о Рог 11па уе2,2чш|егев?
!а) _Б)
4е сша!чш1ег 1папега а тш еэт1|о !с) сор|ап0о

203' Рш| а со|пргаг шп ог4епа0ог чше ев1аБа 4е о[епа, рего |пе }пап 4а6о 8а1о рог
1|еБге.
! а) гпе }:ап }:ефо е$регаг

! Б) гпе Бап ез1а[а6о

! с) ое }:ап ечш|тоса6о

щв вв щв вв вш @в щв щв щв щш щв @ш щБ щгс
щв щв щв щ:ы вв @г' ]щш щк] щш щш щш щш щш щш
ига] шш щБ пгс вш цш щв щгы щш щш щгы щгы щш щш
шв вгп шгш @в вв щш щвв щв щв щв щгп щш шш щш
щгы пгы цв щв вз щв щв щв щв щгы щш щш щш щв
щш шв щв @Б щз_ щш щгп щш щш цщв щш щв щш щв
цшвв щвщш в с щв щв ццв щш щБ щгш щгсщБ щш
вш шв щш щш въ- вш щв цщв щБ щг- щгс щш щш ]п
вв вш щш @ш в-з_- щв ццш щш щв щБ щш щш щш !п
щш вш вш @гы щ-з- щв щш щв щв щш щв щв щш !п
вв щв вв @ш щ]- вв щгш щв щш щш щв щв щш !п
вгп @в щш @ш въ- щп щш щш щш @в щш щв щш !п
вв !щв вш @в щ:г вш ]щш щш щ.- щв щв щш щв !п
вш ]цш щш @ш щгс щш щв щш щпш щг' щш щв щ!ш :п

Ё сгоп,6гтесо : Афф]се 1 [газео!фа


|ёеаз

_ 1ех{оз рага €огпргепз|6п 6е |ес1цга


(ч - 1пз1гшсс|опе5 рага Бхргев!6п езсг!{а
Ф - Аш01с|опез рага €огпргепз1бп ац0|с!уа
.9 - Ро1ов соп рге8цп1аз рага Бхргез16п ога!
т'о

_ 9|сс1опаг!ов 6е с!{аэ
рага |а Рхргев!6п ога1
с!

5| чгт1егез со:.т11:.тшаг 1а ргерагас16п 0е ев{а ргшеБа, ачш| {1е:.тез а!3шг-'тов :та|ег1а|ев чше рше0еп зегу1г1е.

!:з с1![|с!| епсо!1|1'а1 {ех1о5 $епе'аг-':1ез а [ов 4е1 Р!1-|] ([..1!ме1 зшрег1ог). 1.оз:-т-'тё1о0оз 6е езрабо1 т-то зше|е:-т 5црегаг е! :-':|уе1

(.1 0е1 йагс:с; с1е те}'етепс!сл' у е|.: е$е п1уе1, т-:о зше1е:'т 1епег !ав сагас1ег{з(|сав 6е }оз 0е[ еха!теп п! арагесеп соп е| {|ро 6е

[)г(,8!1!11;15 с]е! еха:пеп. [.аз ргоршез1аз 6е 1ес1шга чше арагесе|1 ачш{ рше0е:.: ауш0апе а 6езагго1[аг 1ш сарас|6а6 0е 1естшга.
гп6в !еав, ргоБаБ!е_
А(с]п'т;!з, чше 1а !ес{ггга !т'':{'|шуе 6!гес|аттеп1е ет-: тш БаБ!1!0а0 рага ехрге$аг{е рог езсг11о: сшап1о
р1е;-тза
; :.;ст-т1с' :_т'те|ог езсг1Б|г6в.
Рг1зпта 61 (ес!1тог1а} 22 (*ехто !!тегаг1о); ра8. 28 (сехто 6!тш[3ат!мо воБге е! |еа{го); р63' 30 (сехто 4е
вп|\]||м{]х): рёщ.
1:;я1г:.:с:с!<'л:-тез воБге ас{шас!6т-т); рА3. з5 ((ех(о 6[мш|3ат1мо Б1зт6г[со); р63.3в (гехто 11сегаг1о); р6в.49 (сехто 4е ор1п[бп-:);

р;{3. Б7 (гехтс> с11т,ш13а1|уо 1:-'т[ог:'т''тат|мо); р63. 56 (техто с1|ь.ш[3аг!мо, !11(еге5ап1е рага 0евагго!|аг
езтга1е3|аз с1е ехргез|6п
т:г;'т!); 1.>;!3. (>1 (техто с11т'г:13;:т!т,о); ;:т63. 68 (1ех|о |:-:з1гшсс|о:':а1 зоБге 1а ттапега 6е согпргаг); р63. 36 (техто [!тегаг|о); р6в.
1()1 ({ех(() 11тегаг1о); ;:63. 103 (гехто с!е о1э|:'т|бт'т); р;!3. 12(; (1ех1о 1!151г||сс1опа1 зоБге:те61о а:тБ1епте); р63. 137 ({ехто 0е
сл1>!:'т|с!:-т зоБге шп с1еваз1ге есо1б31со); рб3. 1-16 (техто |т'тз1гшсс|о:-т.т! зоБге е| :гаБ;:|о); рА3 150 (техто 0|мш|3а(|уо эоБге сов-
зоБге
1г::т:!':гез); рА3. 155 (техсо 61мш13а1!\,о ае саг5с1ег Б1зтбг|со); ;:!3. 17-+ (гехто с1е ор1:'т!о;-т); р63. 13| (сехто 61мш13а{!уо
сс с;тт с;т''т'т [а ).
1.еег тех1оз ог!31;-':а|ез 6е тегт6:!са уаг!а6а рше0е ауш0апе а ацпеп{аг (ш уосаБц1аг!о. &аз|геа у |ее ап{сш[оз арагес!4ов
с:': |;'т ;тге:':за с1е <]1зт1т':1оз ра|вез у соп{есс|о:-':а {ш ргоР|о 01сс!опаг|о. Ачш[ с|е:-тев а!3шг-тав 6|гесс!опев е!ес1г6г-:|саз 4е рег16-
0!соз с]<;пс!е ршес1ез е11со1111'аг аг(тсц1о$ 51п ааар|аг: штуту.е1ттц:-'т6о.ев (Бзрайа), тштмтш.е[ра!з.ев ([,зрайа), тмшт.г.[амап3шаг-
с1!а'ев (1|зрат1а), итутт.с1аг1п.согп (Аг3епт1па), т,ттмш'1апас1оп.со:т (Аг3епт!па),'шш'тш.е[:тегсцг|о.с[ (сБ|1е),:мштм'ге{ог_
!1) 1-('о11) (йёх!со), тм'штш.ехсе1з1ог.согт.гтх (йёх1со), тмтштш.е1с|егпро.со/ тштмтш.[а-га:оп.сотт| (Бо1!т|а),
;т,'гт'т,.е!ез;':ес1а(!ог.со!)1 (0о1о:тБ|а), тмтмтм.е|1|е:про.со:п (€о1огтБ1а), тштш'ш.ец0.согт (!ег_те:ше[а), тмтмт.г.:-:ас1опа].солт
(!с;:е::'гс:|а), тотмтм.е!соттегс1орегш.согп.ре (Рег0), тмт,тту.01аг|ое[ра1в.согп ({1гш3шау), тмшш.Боу.со:т.ес (0сша0ог)'

[1!1('()!)(гаг :тос]е1оз 0е сапаз у ге4асс1опез чше со[пс10ат-: соп 1аз сагас1ег{511саз <]е |ав 0е1 )Ё1.Б (}',{!те1 зшрег1ог) по ев
зс:ттс:|||<:. 01 (е6!тог|а1 вп![,]{_!мвш), р;{3. 99 (шпа са:1а чше р!6е а!3о). Ачш{ (!епез, а6е:т6з, а13ш-
Ачг:| {!е:-тез цпа: Рт-|згпп
;'т,ть !т':з{ггтсс!о:'тез :тАз согто |ав 6е[ ехагпет-: рага ргас{!саг 1а езсг11шга.

(]апа [оггпа1
!;:'т вг: (:}т!тто м!а!е 0е уасас|о:-тез, цз1е6 зе у1о а[ес1а0о рог шпа }тше|3а 0е сопсго1а6оге$ чце [е }т2о рег0ег цп ау16:-т

т 1!е:9аг 1аг0е а шг.та гецп|6п. 1шмо чше 1о|паг о{го т.ше1о уаг|ав }тогаэ 0езршё5 еп цп ам|6п-т чше }т!:о шпа евса1а чше по

чше [е Ба осцгг|(о еп вг: м1а!е 4е уасас|опез.


_,\1оз{гаг с6тто Ба а[ес1ас1о у ех13|г ш!1а сопРепзас16:-т рог е[1о

-А:те:'та:аг со!1 1о1таг :те010ав в1 :-то ве [е 0а ш:-та во[цс!6:-т.

йапоа! 0е ргератас!61 {е! 0€!Ё ([!те! зсрйо0


Ёа !|

!Бп эш ршеБ!о о Багг!о Бау шп Рагчше ае ш5о Р{ь1|с


{
!е Басеп 1егпег чце 1оз п1бов у |пауоге5 рше0ап зш[г|г а[3т.!т-т асс10еп|е. Бвсг1Ба шпа сапа а1 Аут-пп1агп|еп1о еп :а яше
0еБег:{:
|

|
]

-Рге5еп1аг5е у ехр!|саг е! оБ]его 6е ьц саг{.'т.


-о"зсг!Б!г ]о чше Ба1,е|т е5е Рагчше )'рог чшё сот'тз10ег.т чше рше0е 5ег росо 5е8шго.
|
| -Ргоропег зц8егет'тс1аь 0е |о чше ьс 6еБег[а п":е]огаг а! геьресто.

|шзте0асаБас]е|!е3аг6еш:.:!аг3ом!а!ееп.таубпе:.т;.
|тгасс1оп
6е ц:'та а:а[а1а. Бзсг[Ба шпа сапа а |а соттраЁ|а аёгеа ет'т 1а чше 0еБе:
| -!0еп'тг![!сагзе согто м!а!его 0е шп 6е{еггп!:'та0о уце1о'
| -вхр|1саг чшё [ше |о чше раво у 6оп0е.
| -,,г 0ета!1ез у 6езсг1Б!г е! уа!ог 6е !оз оБ|егоз 6езарагес1с1оз.
| -Ре6!г ехР!1сас!опез зоБге 1а солпрепзас!оп 6е зш Рёг61(а. 1

!_]вте4 т1епе
репза0о р|эо у уа |1о ]е !п1егеза 1е|тег соп1га1а4оз 1оз вегу1с1ов
а1чш11аг зш
|г:зге6г!еперепза6оа[чш!!агзшр|эоууа,'оР;.ге' 0е шпа етпРге$а 6е 11гпр1е:а.
|
Рага апц1аг1оз, евсг|Ба шпа сапа а 1а 0|гесс!б:-т 4е 1а е:пргева еп [а чше 0еБег6:
апш[аг1оз, евсг!Ба 0еБег6:
регзопа!.
!

| -|0еп(!11сагзе аропап4о
-|0епс|11сагве арогтап6о зц
зш !п[ог:тас16п
1п[оггтас!оп регвопа!.
| _Ёзрес!Ёсаг
-в'рес![!саг е! т|е:тро зегу1с]оз.
!

г!егтро чше 11ета


|!ета цва:-:6о
цза:'т6о 1оз вегу1с1оз.
-)аг ргезга6оз.
!

| цпа ор!::1оп зоБге 1ов


шпа ор1т-:|6п [ов вегу1с|ов
зегу1с1оз ргезса4оз.

| зеп,|с!оз.
!

-в*р11саг 1а
-Ёхр11саг |а сацва Рог [а чше 6ес|0е 6е]аг 0е ц5аг е5о5 зеп,|с!оз.
сац$а рог
| -Ре<]|г чше зе !е 6ё ёе гт!згпа.
соп|г:пе 1а тт1зтпа.
]е соп|ггпе
]

-Ре<11г 6е Ба|а
Ба]а 1о
!о ат'т1ез роз|Б!е т'чше
а:'ттеь роз|Б[е \' чше 5е
зе 1е
-]
[!ьте0..тсаБа.1е![е3.тг.1ештт!.тг3от.:.т!ец|стт3.,с|о,.''..й
зе |а а|о!а,-1о' [:зсг|[':а ш11а саг1а а 1а ачет-тс|.:,.]е т'|а]еь чшс']е со|'!1гатб е1 а1о!ат'т':|ет1|о е1) 1.т чше с1еБе:
-!6е:':г:!)с,:гье ( ()!])о !||('|1!'(' ,1с 1,т .те.':'тсп.т.
-|хр!|с.тг ч||\; [[!(' !о чттс' 1':.159 т ц1оп'тс1с'
-9аг с]ета[|еь с]е 1аз сот'тзесше:-тс1ав рага $ш тгаБа!о с'1е езоз |га51ог]1о5.
| -Ре0!г ехР|!сас1оттез у шпа со:пРе:'тзас]от':. 1

Ёасе аргох|лта0а:теп1е цп 1те5 аБг|егоп, !шзго ёеБа]о 4е вш саза, опа р1аает|а. [ев0е е:-т1опсез эш у|0а у !а 6е вц [агп!-
1!а }пап сагпБ|а0о со:-':з|6егаБ1е|теп1е, рце5 а сашза 0е |ов о1огев у }тшгпоз 6е 6|с!ло ев1аБ1ес1гп1еп1о, цв(е0 по ршеёе
аБг|г !аэ уеп(апа5 еп п1п3(п п1от!еп(о 6е[ 0{а. Бвсг|Ба цпа сапа а! Аушп1агп!еп1о ае зц с!ц4а0 еп 1а чше 4еБег6:
-Ргевеп1агве.
-Бхр1[саг е| гпо{!уо рог е[ чше езсг|Бе 1а саг(а.
-€оп1аг сб:то ез16 а[естап0о евте ргоБ1етта а вц [а:т1[!а.
-Ргоропег а13шпа во!шс16:-т.

Ре0асс16п
! _
! ] -с'.',^. 1а ге|ас|6п тап езрес1а1 чше швге4 г..?'.',-, е$а рег5опа.
] -\]аггаг е! ер!зо0!о чше Рц5о т!п а зш а:т!ьта0.
!

! | аБога.
]

-}еэсг1Б1г с6гпо ве ачце1 птогпег:то у с6тто ве в|епте

!
в1:-:т16 ет-т
1

]|ра!за!е. }еэсг|Ба ачше||оз 1по|пе!)|о5 е1) ш|1а ге6асс!б:': еп !а чше:


! _г.хР!!чше со!то ега е! !ц8аг )' рог чше !е 8ц5то тапто'
! ' -€шепге го0аз |аз зепзас!опеь чше т'|т'1о.
! '] ехРег|епс!а.
!

-оё !аз га:опез рог !аз чше шьге6 гесотп|е:':6а езта !

''Рзса зос|е4а0 еп 1а чше }лоу у!у1гпоз е51а 8епегапао 1а1ев 4оз1з 0е апв!е6а0 у [гшзтгас!6п чше е$1а 0етег!огап0о 1ав
ге!ас|опез регзопа!еэ у 1аБога!ев, ргот,осаг:с1о аз1тт1згпо шпа рёг0|0а 6е 1оз уа1огев с16з!соз согпо 1а соп0апаа у |а н
}топезс10а4''.
[,эсг|Ба шп 1ех1о еп е! чше:
-Ёхргезе зш ор|п16п а {ауог о е!1 со111га 0е ев1а [газе.
-Рё е|егпр!оз чше |шзт1{|чшеп 5ц Ро51шга.
-Б|аБоге шпа сопс!шз!6п воБге 1а гез|з р1апгеа0а.

Ё! софоо0о : Аф#!се 2 (о#0оа: !а ртератаФ1 26,


<|{
5е3шгагпеп{е а13шпа уе7 еп 5ш у|6а Ба геп|0о чше сагпБ1аг 6е тгаБа!о о ез(ш6|оз рог {га5!аао 6е зц [агп111а. Ёзсг1Ба цпа
ге4асс!6:-т еп [а чше:
а -Резсг1Ба с6!то ета е[ [ш3аг а1 чше эе (шуо чце |г у рог чшё гпо11то.
-Ёхр!!чше чшё вепвас1опез 1е рго4ш]о 01сБо 1ш3аг |ов рг|гпегоз 6{ав.
-€о:те:-:|е чшё !е 3шзсб гп{э у ттепов 6е еве пшеуо 4евт|по.
-€це:-:(есш6[зег|ае1Ба|апселщ!аее$]ечщц94етеэ!0епс!а
1л "0Б!ег1тагпеп1е, 1епепо$ :т6в 11етпро 11Бге чше
"""'т.'- рй.ё1, р.'' е1 ацгпеп(о 6е !аз ров|Б|1|4а0ев 0е сопзшгпо у
.о е1 езг!1о 4е у16а ас1ца[ 8епегап ев{гёз рог [а|та 6е т|егпро'' .

а Ёзсг|Ба цп 1ех1о еп е1 чше:


-мше51ге эш ор|п16п а [ауог о еп соп1га 6е ева [гаве
-)ё е|еттр}оз чше }шзт|Ёчшеп вш ор!п|6п.
-Ё|аБоге шпа сопс1цв|6п зоБге 1е 1егпа.
\о (рата Б!еп о рага гпа|). |{е6асте цп езсг]1о еп е! чше:
А13ш:.таз рго[евогав о рго[евогез з1егпрге пов 6е!ап Бше11а
.о -)евсг|Ба а ева рго[евога о а е5е рго[евог.
9
д -Ё,хр1|чше чшё Ба в|3:-т!0са6о рага шэ1е0.
о -!тта3{певе чшё 1е 6|г{а аБота, в| ве 1а / 1о епсоп1гага.

Рага 1ав [о{ов, ез гаттБ1ёт-т 0![{с11 епсоптгаг р63|пав соп [о(о5 егпраге!а4аэ 6е асшег4о а цп 1епа согп:]п. !о чше рше0ез
Басег ев ц5аг шп Бшвса0ог 6е !:т63ет:ез [1ро 1,6|196, 3оц!е, е1с,6ейп|г шп (егпа согп:1п, рог е]егпр1о, тт!а1ез, у е1е3!г 0е еп1ге
1ов гезш1та4оз 0ов [отоз тп6в о тттет-'тоз ге1ас|ол-та0ав.
Ачш{ т|епев 6ов раге]аз. \'а сот'тосез е1 ргосе6|тт|ет'т1о. '['|епез чше гезроп6ег а 1аз рге3шп|а5 чше Бау 6еБа!о 6е са0а раг
4е [о1ов.

о 0 о о о фгхо о1у1с1ев 3гаБаг {шв 6евсг1рс|опе5/ со1пеп1аг!ов у гезрше51а5 Рага о1г1ов 6евршёз.

\-
\

0Бзегуе Бгеуеттеп1е ез1ав [о1о3га[{ав. Ёа3а шпа Ашпчше ге!ас!опа0аз еп{ге $(, 1аз [о{оз рге$еп1ап
6евст|рс16п 4е са6а шпа 0е е|!аз. 0|[егепс1ав сопв|6егаБ1еэ. €огпёпте!аз.

йаоца! ёе ргерагас!69 6е! 0Ё!€ ([1те! эорг!о0


Ёа !!
1.2€гее шв1е0 чше еэ песеваг|о агг|ез3агве 1ап1о еп 1оз 0еропез рага разаг1о Б1еп?
2.2!шё т|ро 4е 4еропев сгее чце ве а6ар1ат-т гпе!ог а зш |оггпа 6е вег?
3.;!шё 1е 0|г1а а шп агп13о чше 1е р161ега сопзе|о зоБге 1а г'тесез|0а0 0е геа|!:аг 0еропе еп 1а у16а 61аг!а?
4'вх|$(еп аеропе5 соп тпа5 ргезт131о зос|.:1 чше отгоз. 1[е Рагесе чше ез а13о ]шэ|о? ве 41зг|п3шеп вос1а!гпеп-
2€6гпо
те 1оз 4еропев еп зш ра{з?


*
ё

д*

з
|,:;
Р#,,' {--*-
{ ,..
Ё] ъ -*,

\\ :,е'_**&*,* ^]

0Бвегуе Бгет,етте:-'т1е ез1аз [о1о3га[|аь' Ёа3а т_тпа .\шг'тчше ге1.:с!опас]аз е111ге 5{, ]аз [отов рге5еп(ап
0евсг1рс1бп <]е са6а цт'та с]е е1].-тз. с] | [е ге т-т с 1.: з с о т'т ь 1 с] е га Б 1 ез. [о :т ё :-'т |е 1 а з.

1 ;@ш€ 0|[егепс1ав рше0е БаБе1 зе3т!п зш ор!п16:'т, е:-т1ге [еег тто(1с1аэ 6е шп рег1641со 6е раре|, у ае ошо 4|3!та1?
2.;!е рагесе, согпо а!ггпап а13шпов, чше }а ргепва еп раре1 асаБаг6 6еварагес1еп6о?

3.2€ш61 рше0е вег рага шэ1е6 1а 61[егепс1а сца[11а1|уа [шп6атпеп(а1 еп1ге 1ов 6ов т|ров 0е ргепва?
4.2!ее соп [гесцепс|а по1!с|а$ еп 1п1егпе(?, 2чшё гпе4|о 6е согпшп!сас|6п рге{}еге?

А сопг|пцас|6п {!епез а|3шпоз 6|сс[от'таг!ов 6е с1(аз еп еврайо1 у а13шпаз р631пав \{еБ.

п!сс!ошАк|о рв с!тА$, \{епсез]ао €аз|айагеву)овё [ш|в €олъ6\ет !ш!г6з, Ё61тог!а1 ]х]6ез1о, йа6г10, 1993.
о[сс[ошАк!о пв с[тА$, €ез6,гео 6о1соесБеа, Б6. Ровза1.
о!сс!ошАк!о рв с!тА$, [ц|з 5ебог (опаА\ет' Ёврава €а1ре, 2000.
гкА5в5 сЁ[ввкв5, й!3а1, Ё6. 161гпат 11Бгоз, 1999.
}л:тр://БшвсаБ!о3га! аз. согп/[гавев. Бггп
!пстр://тмтт'л.31озаг|цгп.согп/11зс/ 1 5/|п0ех.хБтгп|
[ттр://тмтт.тш.ш1|Бгоз.с1/:т|все1апеов/41сс1опаг|о_6е-с!таз_1!1егаг|аз. }т(гп

А6етт6з, {е гесогпеп4а!по5 еп еврес[а1 рага го0а 1а ргерагас16п е1 в|3ш1еп{е 6|сс|опаг1о:


Ре7ез. |1сс1опаг1о сопт\|пасог|о 7е! езрсат1о| сотт[ептротбпео,13пас|о Бозчше (4|г.), йа4г|6, Б01с1опев 5м,2004.

Ё сго16це1го : Арё1ё!се 2 (оп{!1цаг !а ргерагас|6г1


ёе !аз

- )е6цс!г 4е1 соп|ех1о е1 з!3п!{1сас1о 6е ехргев1опез 6езсопос!6аз у ра1аБгаэ


- Ап61|з|в 6е1 зепт!0о 6е 1ав [гавев
|,\
о
(.,
т'
-(9
сь

Ац4!с!6п 1 (со 1, рь[а 1). $ев|6п 7


А соп1|:'пцас|6п езсшсБаг6 шпа г:о1!с|а зоБге 1а геБаБ!}1тас!6п 6е са1еёга}ез.
Ёз{аттоз ет-1 (га:-1а6а с1ез6е ачш{ чшегеттов заБег с6:то зе е516п асо1пе{1епёо 1оз ргоуес1о$
6е геБаБ!1|тас16г-'т у гев{ашга_
у
с16:-т 6е а13ь:т.тоз 0е г-тшезт!оз 1то|1ш1теп1о5 1_:1зт6г1соз сопз|с1егат]оз ра1г|тпот-т!о сш[|цга1. Рх|з{ет.: рага
е11о сг!1ег1ов, 0ес:![о3ов у
Рог е]е:тр1о, са1е0га1, з|г-'т 1г:т6з [е!оз.
пог|та5 рага заБег с6гто 0еБе [е51ашгаг8е шп Б|еп сьт}{шга! чше ез ра{г1гто:.:!о. ш:_та

|_1па сате0га1 ез гтп ог3ап|зтпо соттр}е|{з|тто, у сотто сша1чт_т|ег !топш]те!)!о гечш!еге со:':зегуас16:.: ргеме;-т{|та. [,з ёес1г 1а
1оз саг:а1о-
ге51ацгас1б11 1;е11е чше мей!г .1евр;-тёз, рего |а сате0га! 1-'тау чше сг:!6аг|а то0о е1 1|е1тРо, }ов ге!а0оз, [аз 36г3о[аз у
:.'ез }тау чше 1!т-т-тр|;т!!оз р':ага ех,1!аг (]!_|е е|1|гс е| .:3;-та, 1"'т.'тт'с1гте ет,|1аг 1а сот-ттатт1;-'тас!611 еп е5е {геа 6е 1а с|гт0а6. Ёг_т гезь:гпеп, 1о

рг!:пего ез е! п:та:'т(е::| ::':!е:':|о'

А со:-тт1:-тшас|б:-т, сг:.::-тс'|о зе с1гт|егс. |тттеп'ет'т|г е11 1111.1 сатес]га| -|т.:1'1э1а;тез с]|гес[огез р.:га |.:з са1е0га[ез- 1о чше зе 1-:асе ев

о 1га1а:.т0о [аз ргор!ав раго[о3{аз 6е 1а


чше с1еБе 6ш!аг Бавтат.:те т1етттро рага 1г сш|0а;-т0о т'01г1а гез!.аьтга;-тс]о рге:'е:'т11т'.::т-те;-т1е,
сате0га|. ! |т-.та1гтет'т1е зе уа !:'т1егу!т-т|ет'т0о 1о т-т-:Аз 1е:т1а:'т-тет-тте роз1Б!е а 1о 1аг3о 6е 1оз ат]оз, а1 т|еттро чше ве геа}!:а шп 1п[ог-
}те соп то0аз |аз 1:'т|егуе:-тс|от_те5 чше 5е !-тауат'т геа1|:а0о е:.: езе рег[о0о. Азг ршез, 1а гпего0о|о3|а ев16 рег[ес{апеп1е 0етеггп|-
:-.:а0а, ез ш:-.та тте1ос[о|о3{а с!егтт1{|са у р|шг!с1|зс1р1|паг, 1-тогчше (!епе11 чше !п{егтегт1г еу!6е:-':1етпеп1е агчш!1ес1ов, 3е61о3оз,
ре{г6|о3оз, чш|п-11соз, у:т6з о{|с1оз, :'т_тшс1.:ов тп6з о|с!оз. Бз тт_тшу со:-т_тр}е!о
а8аггаг шт.:а са1е0га1 рог }оз сцег|1о5.

Р1з чше шг-.:а са1е0га| ве [-та сот-:з(гц10о а [о 1аг3о <1е :тшс[тов а:]оз, [-'та |е:':[0о лтшс!-':а$ ||1{егуепс1опе5, 11епе р!е6газ
6е сагас-
тег[вг|саз с11зс|пгаз, [ас['та0аз ог1ег_т|а0аз а} попе чше а2о{а е1 !-т!е1о, у1с1г|егав, р!п6сш1ов' }'.]оз сшеп1а:.:, рог е)егпр1о, чше 1а са|е-
6га| 0е [,е6:-т зе епсше111га е:-т шп ез1а0о Баз1атт|е 1а:тет'т:аБ1е Рогчше 1а р1е0га е51а пшу егоз!опа6а рог е[ м|епсо у рог е[ |1е|о,
айа61г чше по ех|з{е рог аБога шп
у :пшс[-.таз 0е [аз езсц1тшгаз 1-':ап рег0!0о |т-'тс1шво 5ш со111о[!1о у зш п|т!0е:. А езо [.:аБг|а чгте
ргоуес|о сопсге1о рага асопе1е!' $[1 ге51ашгас1б;т, ач;'те]а0о со:то ев{{ е1 е61{1с1о 0е1 гпа|
6е 1а р|е0га, у со11 шпа рапе 6е зшз
:т6в 0е 4000 :те1гоз сца6га0оз 0е у10г|егав аБаг'т6опа0оз. 1б6о езо зогргеп0е а0егп6в з1 1ет'теттоз е|1 сше111а чше }тасе Б|еп
зе 1т-:уеп|г6 шп 1о1а1
росо [а со:-.:зе]ег[а 0е 1а аш1опотт[а !та ргевет.:1а0о е| р1а:-т 0е 1пгегуе;-'тс1бт-т 0е1 гогт6г:[со по1'1е, рог е1 чше
0е саз| 10 гт1|1от-тез 0е ешгоз.

|;
Ац4!с16п 2 (со 1, р|5са 2). $ез!6п 7
1:

!!
А соп11пцас!6п езсцс}:аг6 цпа по1|с!а зоБге ге}:аБ!1!гас!6п 0е са1е4га|ез.
Б1 0ез3азте 0е 1а сате0га1 0е [е6г"'т а[ес1а ет-т еврес|а[ а 1аз у10г|егаз, ршев з6[о [ап з|4о ге51аш[аао5 400 0е 1оз 1600 !пе1го5
!

!;
!:
0е у10г1о, Рего еп 3ет'тега1 а го0а |а е51п_1с1шга 0е[ те:тр1о. |.оз у!тга|ез ргес!вап 0е ас|шас1ог-':е5 шг8еп{е5, по з61о }тау чше гга-
|:, таг е! у!6г!о Рага 3ш сот'тзегуас|6т-т, з!т-то 1агтБ1ёт-т !'есг1Регаг }оз ттагсоз у 1ов тта1:-те1ез чше [оз зш!егап у чше е5|ап рг6с11са:теп-
те ро0г10оз. Рог рег0ег ве |а рег016о !тазта 1а ;-т.та11а ех|ег1ог чше 1аз ргоге3ег{а рог е!е:тр[о 0е цпа ре0га0а. }"1о :тепоз 3гаме
ез 1а з11шас16т.т 6е 1а ез1гцс{цга еп 3ег'тега1, зоБге то0о (е 1а сшБ|ег1а, рог 6оп0е зе {'11гга е1 а3ша, 1аз Б6уе0аз у 1о5 агьо{ап1е5.
А13шпоз е$1ап пшу 0е1ег1ога0ов еп 5ш5 рш11{а5, ро:'т1е:-т6о е;-т ре[!3го 1а езтаБ|1!6а0 0е 1а [:{Бг!са 6е 1а р|е6га 01гес1аттеп|е. 1о0а
1а езтгшс1ь,га ра0есе е] 6егто:п|:.:а0о :-т-та1 6е !а р!е0га, чше а1-1!те!11а 1а рогов!6а0, 1о чше 0а со:то гезц[1а0о чше ш:.:о рше0а,
е:-т 6е1егтп1:]а0ав 6геаз, ех1гаег [6с!!;те:]те со1] 5ш5 лта;-тоз [га3тте111о5 ае} теттр!о.

[а1са! {е рврагас!Ф {е! 0€!.€ (}{!тз| сс:рЁс}


Ёэ !|
[е :'':'тогте;'т(о !-'тау 0оз ргет|з1аз р.1га асо1)1е[ег езтоз р:гоБ1е|па5, Рего 0ез0е е! ат]о 2000 :'то зе Ба <1езагго[[а0о
1;-':уегз1о;-тез
:-'т! ;-тт'та во1а оБга 6е гез1ашгас16п. }х1о [та 11е3ас1о е! с]!;'тего т-тесезаг!о
рага агге3!аг |аз у|0г!егав, аш!1чше е! 3оБ!ег:.:о асаБа 0е
со:-т-тр!е1атг }а гез1ашгас|6:-т, рго:те11с1а |-тасе .тт]оз, с|е сш.:1го .:гБо1.т;'т|ез, |оз :т6з егоз1о:-тас]оз. |]заз зо:'т !аз 0:'':!саз !;-туегз1о:'тез

ргем1з1аз рага ш|-:а сате0га1 сшуо ез1а0о ез г:т-т т'е'гс].тс]его с]ез.:з{ге, зе3[::'т зе ршзо 0е гпа:"':10ез1о е11 ц|1 со|)8ге5о |:'т{ег:':ас!опа| 0е
са1е0га!ез чше [-':шБо ет-: е1 айо 200.]. )!сеп !оз с'хрег1оз с1г:е !'та регс1!с1о :'т-тАз етт 1оь 0]т|:поз а:)оз чгте ет_т 1ов [г!1|:-':-':оз з!6[ов.
[]:-т ге1га1о са1аз1г6{1со, а ре5аг с1е с1г:е 1а с.:те6га1 с1е 1-ео:'т !1ет,.а п-тгтс!':оз айо5 ге5!ац[а1-'т0озе. ![асе аргох!гта6атте:-'т1е с1ег'т
ат]оз ]-'тшБо шпа5 ге51а[|гас!о:'тез 1ге:':-те:-:с1аз. €1е:та:-:-тепте е1 ргоБ|е;тта с]е |а 1-:|ес1га ез с]е 01[:с11 зо!шс|о:-т рогчше е51а!то5 е5ре-
га:'':0о :т!!а3гоз 0е 1а чг:1п-т!са у ез ттт5з со:тр}е|о 0е [о чше 5е 5шро!1е. 0ша;'тс]сэ гтт'т.: р1ес1га е5 !11[|\'ро1'о5а с1'тг:ра а3ш::, зш[ге е|
с!с1о ['т1е|о-0езБ1е!о, у:-то ез [.1с11 0е ага|аг ез1е ргоБ!е;::.:. [-о с1г:е ра5а со1) гт:т.т са1ес1га1 е5 чше |1о е5
п-т;!з 1.: со:-т|а:-тт!;'тас!6т-'т,
сше51!6п с]е гез1ашгаг сг:а|го р|т-т6сш|оз :-'т! 0е ге51ашгаг 1гез у|0г1егаз, з|:'то с1е азш:'т-т|г!а е:-т зг: го1.т11с]ас1, со:': г::'т })].|11 а|гес1ог, со11
;'::'т агчш11ес1о со:-':зегуа0ог у со!) ш!1а рго3гатпас16;-'т а тг:е01о р!а:о чше т,ауа 1т'т1егу|:т1е;'т0о е;"т 1|::-тс|о:т с1е 1.:з г:г3е:-тс!.аз. 1.а
рг|-
:пега 0езс]е 1ше3о ез чше 1.:о еп1ге а3!!а рог !аз сцБ!епаз у ч|-!е е5|ёп ехре61таз у 11:пр1аз го0аз |аз т,{аз с1е еуасшас1бт'т 0е а3ша
0е| ге:пр}о.
!аттоз а о1га са1е0га|, уа:тоз а [3шг3оз, 0о:'т0е }тау гг:'та с1ег1а 0|у!з|6:'т с1е ор!:-т1о:-тез е;''т 1оз с!ш0а0а|1о5 рог е| р_тгосезо 0е
геБаБ111тас16т'т чше 5е е51. }-тас|еп6о. [.а цг1]|:ас!6:; 4е гез[у':ст |с.,х{тт{са ез |о тп.1з ро!ёп-':1со чше !-':а осг:гг|0о е:т 1а са1е0га1.']'1е:те
цп асаБа6о гпшу рагес|0о а1 р!{зт!со у 5е е516 ш1|1!2апао рага 5ш5!|1ц!г а13гт;'таз р1е:аз со:'тсгетаз с1е1 те;тр|о. !г:1ет'т е5|а п1!га11-
0о }а сате0га1 0ев0е е[ ех1ег!ог а}'тога тт1з:то ез|6 у1ет'т0о е;'т геа!10ас| !аз чгт!:'тсе е51а1ша5 0е 1ов геуез, рог е|е:тр!о, з!:то чше
т-'то

е51ап у|епао гёр11саз 0е 1аз ог!д!:-та|ев чше зе [ес|.:о а раг1|| 0е гтп т-т-':о1<1е у ч1-1е 5е ро0г[а:-': гере1!г }таз1а е! !;'т11:'т|то. [.аз ог|-
1-'тагт

31:.та!ез з!:': еп-'тБаг3о 5е е|1сше111га11 3шаг0а6аз ет.: е! с1ашз1го Ба!о. )!сет'т !оз рагт!с!аг!о5 ае е5|а5 51-151|1шс|о11е5 чгте с!е ез1а :па::е_
га зе {гег-:а е| 6етег|ого 6е !аз р!еааз ог!31т-та!ез'

Ац01с16п з (со 1, р1з|о 3). 5ез16п 8


А со:т{!пцас16п о1г6 ц5{еа цпа по1!с1а зоБге е! шзо 0е[ с!Бегезрас|о рага ез|аБ1есег ге1ас1опез 5еп1!п1еп!а!е5.

у|гтша!.
Рог е|еттр1о, 91у1е:-тт-те 11озз.'|'1ет-те 21 айоз, п-'т!с1е 1,60 у ез 5а3|таг1о. !:зо з[, то0о е;-т зг: :-т-тшгтс]о у|пца1. 5е рше<1е 0евсаг3аг
е| тт6у!! у 1-'тау чше сш1с1аг}а у т-:-':!:-т-таг!а. !]з 1а уегз|отт Бш:'тта:'та с1е1 '[а:та3отс1т!. []з шг'т1уегз1таг1а у 1-таБ1а, рог е! :то:-т-те:.:1о,
е:-т
с1псо |0|о;таз.5е роп6г6 па5 сот11еп1а сца!)1а5:т:{з (...). Рего ёз{аз 5е Ра8а|-т со:'т 01:-тего геа1, саг3{т-т6о!о а] :тбу1|.51 по зе 1а
сш|0а р:_:е0е 11е3аг а ре0!гпоз (.'.).
Рага чше;'':о ех|з1а 0|зсг1;т1:'тас16:т е:_т е1 айо 2005 за10г6 1а уегз!б:т гт-'тазсш!]:-'та. Рего 1эага 1!3аг 1оз:т6з )6тет.:ез шт1[!:а:-т е|
лт6у||. А 1гауёз 6е ё1 ет-ту[ап :-:-':е:-':за]ез сог{ов, 11ат-т'та0аз регс1!ёаз о ргас1|са1'} е1 !1а:па0о с|?(1.Ро, !1ц1)чше рага е31о 1а птатуог[а 0е
}ов !6мет.:ез а5е8шга|1 чше |1о 1-1||1|2а|1 е! :т6т,11, р;1г.1 е5о рге{'!еге:': е! ог0ет'тас-1ог, |т'т1ег:'те1' Рего рага ш:-':а (''.): с|Бегезрас!о зет-т-
т!ттепта1.

т!г 0е а|-т{ еп1га5 е|1 цп сБа1, о !_1]1 соггео, о [эезоз т'1г1г:а1еч' [-оз зеп'1с!с:з сэьс:]ат: ет-т1ге 1оз 19 т'!оз _]4 ег:гоз а] т-т.:ез.

Ац6!с!6п 4 (со 1, р1зсо 4). 5ез!6п 8


А соп11пшас16п цв{е6 цпа по(|с|а зоБге е! шво 0е! с|Бегеврас|о рага ев{аБ!есег ге|ас!опез 5еп1||пеп1а|е$.
о|га{
[1:-'т :'т'т11|бтт 0е регзот'таз е51ап ар!.!|11|1ааз уа а| |1а;па6о с1Бегезрас1о зе:-':1[ттеп1а1. Р63!:-':аз \{еБ у 0евсаг-
Бзраг1а тт6з 0е :.:п
3аз е:'т гп6м!1е5 чше 11о5 ауш<1а:-'т а ]-тш|г 0е ]аа зо1е0а0 у е:-ттаБ1аг ге[ас!о:тез. €аз| з[еттрге ег.т|ге 1.тшп.:апо$/ ац1)ч1'|е [о (}с1:то ез
1е11ег ш11а г:оу!а у|г1ша1.
Рог е!егпр1о,91у|еппе Розз.'|-1ет-те 21 .:йоь, пт1с]е 1,60 у ез 5а6|таг[о. !]зо з[, то0о е:-т зш :тшт-т0о у|пгта1. 5е рг:е<1е 0езсаг3аг
е:.: е[ :т6у|1 у 1-':ау чше сш|с1аг1а у т'тт1т'т'таг1.т. [:з ]а т'егз1о:'т |.тгтт"т.тат'та 0е1 1атта3отс!т!. Бз гтт'т1т,егз|таг|а у }таБ1а, рог е1 тто:теп{о,
с1:.тсо |0!отпав.5е рог:0г6:т-':6з сот-т1е:т1.т с]1а!1!а5 т'т-т.1з.т1ет'тс1от'тев гес!Ба. Рего ёз1аз 5е Ра8а|1 со:'т 01;'тего геа1, саг36:-'т0о!о а|
гт6у1!. 5! :-то зе 1а сш[0а рше0е 11е3аг .: рес11гт-тоз е1 с11т,огс1о.
Рага чше :-то ех|з1а 61зсг1:т1т'тас16г'т е:'т е1 айо 2005 за1с1гб 1а уегз|6г'т г'г:азсш11:-та. Рего рага 1|3аг 1оз ттАз ]6те:.:ез цг111:аг-': е[
гт6у1[. А 1гауёз 6е ё[ е:'ту|аг': т-т-':е:-тза|ез сог1оз, 1|ат-т-т.:с]аз регс110аз о ргас11сап е1 11а:та6о с|':с[ео, аьг:-тчше рага е5{о 1а:пауог[а 0е
[оз !6те:-тез а5е8шгап ч1-1е 1-то шс111:аг-': е[ т-т-':о:,!1, р.]га е5о рге1|еге:-т е1 ог0е:-'та0ог, !:-т1егг-:е1. Рего рага шт'та ге1ас16т'т а|3о гт6з зег|а:
с[Бегезрас1о 5е1)111те111а1.
€[ептоз с1е р:{3|г.таз 6е !:-т1егг.:е1 г'тоз с]аг-т 1а роз1Б111с1а0 0е со;тосег а :-т-'тьг111|ьт0 0е 3е:-:1е. й.1в 0е:-т:-т :т!116:_т 0е езраг|о!ез ез16т'т
ге31зтга0ов е!1 е51а5 р631:тав, е11!ге 5о[|е1'о5, т'1гтс1оз т'зерагас1оз. 1:1 :-т-:еса;'т|вгт:о ез зег-тс!1}о: )езршёз с]е !;тзсг!Б[(о !:'тс1шуев ш:-та
[ото' А Ра([г ае а[-т[ ег-:1гав е:-т шг-т с[а1, о !-|11 сог!'ео, о Бевоз у1г1г:а|ез. [-оз зе:т[с[оз озс1!а:-: ег.:1ге [оз 19 у |оз 34 ецго5 а1 лтез.

€! сгофое1го : Афф!се } 1га:1зсг!рс!о1ш


Аш4|с16п 5 (со 1, р1з{а 5). 5ез16п 8
А соп{!пцас16п езсцсБаг6 цп {ех(о соп сопве|оз рага соп1га1аг зцз уасас|опе$ рог !п{егпе{.
9!а!ев е ]п(егпе1. (а4аует е51ап гпа5 1|3а0ов. !о соп{!ггпап 1оз 0а1оз: е[ 50 рог с1епто 6е [оз езрайо1ез асц0е а |а ге4 рага
е1е3!г е1 6евт!по. АБога Б1еп, гпшсБов зе 11гп|{ап а сшг|озеаг. 561о чш1егеп уег 1а 1-:аБ||ас!6п 0е1 }тосе1 о со1пРагаг |аг1[аз аёгеаз.
!о 6е соп1га1ат оп-!!пе уа поз 6а гп6в гп1е6о. €опу1епе 1опаг ргесашс!опев.
! ез чше гпцс}:ов сцап6о за|еп 6е уасас!опез 5оп уа (цг1з(ав у1пша1ев. !а тт1та4 0е [оз езрайо1ез чше м1а!ап, ап{еэ сопзш1-
{ап !п|етпе1 рага е1е31г 0ез(|по. |пс1шво }тап соп{га{а6о зш т|а|е у ез{апс|а оп'!!пе'
Рего 0еэсоп[|ап сшап6о 0еБеп аршп|аг 5ш5 аа{о5 Багтсаг|ов. А13шпаз рег5опа5 рге{'1егеп 1ав а3епс|аз 6е т!а!ез 1га6|с1опа-
1езрогчше сгееп чце [п1егпе1 ез шпа у{а 6е егт3аЁо.
Ашпчше з6[о ве }та 6етеста6о цп с1псо рог с|е;-т{о 6е о[епав уасас!опа1ез [гаш6ш1еп|аз, согпо гпе0|0а 6е ве3шг|6а4 езга
гесогпеп0ас!6п. Ргапс[зсо €апа1в, ргез!0епсе 0е1 0Бзегуагог1о [зраЁо1 0е !п(егпе(, а5е8шга чше ев гпе!ог сопРгаг соп 1аг,е1а
6е сгё01то у по соп 1гапв[егел-тс1а рогчше е5 цпа орегас16п з1п ге1огпо 0е1 0!пего.
А1еп1о5 1агпБ!ёп а 1а ршБ1[с!0а6 епсцБ!епа у а 1оз розгег|огез |псге:теп|ов 6е ргес1о. 0сшгге еп 6ов 6е са0а 01е: осаз1о-
пез. [а ге6 еэ цп :те6!о 16еа1 рага п-:ачш![1аг о[епав, епзе|-:аг [о1оз чше по согге5ро|10еп а1 }тоте[ соп|га1аао. Бв асопзе!аБ1е
соп{1ггпаг 1а |6епг!6а6 4е 1а а3епс!а 6е т!а!ез у 1еег в|егтрге [а [е(га речшейа 6е1 соп(га{о.

Аш6|с!6п 6 (с, 1, р!з[а 6). $ез16п 8


А соп{1пцас!6п о!г:{ цз1е0 цпа по1!с1а еп 1а чше ве пов ёап сопве]оз рага соп4шс1г соп 1пауог зе9шг14а0.
€оп ]а 11ча4а 6е1 гпа1 т|егпро 1ов асс!0еп1ев еп 1аз сагге(егаз зе гпш1т1р1|сап. !егегпов с6гпо зе 0еБе геасс1опаг а1 уо1ап(е
ап1е цпа р!аса 0е }г|е1о о шпаз соп61с!опев гпе{еого|63!саз согпр[1са4аз. €опзе!оз лпшу :1г|[ез рага е5{о5 0{ав чше (е рт;е6еп
за1уаг [а у!0а.
5|тшас1опев согпо 1а 6е шп сос}те чше раг!па еп 1а сагге(ега у 4а {гез тт_те[{аз ап1ез 6е асаБаг еп е1 агсёп зоп }гаБ!сша1ев еп
пце51га5 сагге[ега5 6цгап1е е1 |пу1егпо. Р1асаз 0е !т1е[о е |п{епвав пеуа4ав со:пр11сап !а с1гсш1ас|6п у зоп |а сашза 0е гп:!1г!р1ев
асс1аеп1е5.
в51апо5 еп цп еп1гепа:т|еп1о 0е соп6цсс!6п еп соп01с|опез с1!тпа1о1б3!сав а0мегзав. Ёп гпе6|о 4е 1а сагге(ега Бау шпа
1о г!п|со
р1аса 6е Б|е1о у |оз гпоп|(огев поз ехр1!сап чше в1 еп ев|а з1(шас[6:.: {геп6гагпоз {шепе, ве поз сгшааг{ап 1аз п:е6аз у
чше сопвер|г{а:поз ев чше е1 сосБе зе [шега рагап6о в!п п[п3:!:-: соп1го1. Рага геа11:аг1о Б1еп ['тау чше Басег 0ов созав а|ауеа,
1епегпо5 чше [тасег !-1п соп{га уо1ап1е у а1 тт|ч:то (|еттро 1е11е!то3 чшс а11м!аг 1а ргез|бгт зоБге е[ [гепо рага ае|епегпо5 со|т-
р|е{агпеп1е Ба)о соптго}.
Р1воз 0ев1!:ап1ев у з!гшас!опез 1гтт!сев. €шгуаз сот'т }г|е1о еп 1аз чше е1 сосБе р1ег6е е[ соп{го1 [6с|1гпепте. 5е3:!п Расо €ов1аз,
цп ехрепо 0е1 :тцп6о 0е| гпото| Бау гпшсБоз соп0цс{огев чше а1 зеп{!г [ав рш1в1опез 0е! ре6а| а1 [гепаг соп АБ5 еп уе:6е
ве3ш1г арге1ап6о е1 ре0а1 1о зше1{а у еп1опсе5 ев сшап4о 5е 1пе1еп еп ргоБ1егпаэ. Айа0е ез1е еврес[а[!з1а чше 5е заБе езта6{зт1-
са!пеп{е чое е\ 25|. 6е 1оз асс|0еп1ез зе рго6шсеп рог рёг6!6а 6е а4}тегепс1а еп 1аз сшгуа5.
Рага цпа соп0шсс16п зе3шга }тау чше 11етаг гора у са1:а4о с6гпо0оз. Апс1с!рагве а1 ре113го, у заБег геасс|опаг еп 6ёс1гпав
6е зе3шп0о ез е1 гпе!ог агтпа рага по вшсцгпб!г ап|е 1а а:тепа2а чце ргоуосап |аз р1асав 6е }л1е1о 3епега6ав рог |а о1а 6е [г{о.

Ац6!с|6п 7 (со 1, р1з[а 7). $ез|6п 9


ЁзсшсБа 1оз в|3ш!еп1ев {га9тпеп1оз 6е цпа еп(геу!з1а у {огпа по[а$ еп е1 сца6го 0е 1а 1агеа 1 0е 1а зез|6п п(гпего 9. !.,1о рагев
1а 9гаБас|6п. Рага 1огпаг по{а5, аргоуесБа 1ов з!!епс!ов чше }тау еп(ге !п{егуепс!бп е !п1егуепс16п.
> [_!по - [оз [тцгасапев еп е1 А1|ап1|со тап разап0о рог 61зг!п*аз е{ара5, чше 6цгап уаг|аз 6ёса6аз, у чше сопв1!1шуеп шп [еп6-
1пепо чце зе сопосе Б|еп.
> )оо - ...сцап6о Бав1а а}тога, еп !о чше 11еуагпоэ 6ев6е е1 айо 41, БаБ|а }таБ16о 1гез айоз еп чце }таБ|а }таБ|6о Бцгасапев
гпшу !п1епвоз, цпо са6а або, рего по {ге5 еп е1 гп1з:по аЁо.
> 1гев - [а гес!еп1е о1а 6е Бцгасапев еп е1 €аг1Бе зе }та 1пгегргега0о со!то шпо 0е 1оз рг1гпегоэ е[ес{ов у|з1Б1ев 6е[ сагпБ!о
с!1гп6т1со, чше уа е8{а ачц[.
> 6ца1го - ...1о чше з! чше арог|а 1о0о ез1о а !а согпцп10а6 с[еп{{{!са е5 шпа 8гап сап(|ааа 6е 6а{оз чше чш|:;{ пов оБ1|3а а
геу!ваг 1о чпе ваБегпов о сгее|по5 заБег }таз(а 1а [ес['та, рего е5 шп росо ргоп1о рага 6ес|г чце цп аЁо сопсге(о, сотпо е5(е,
рое6а БаБег сеп16о ге1ас!6п соп е! сагпБ1о с!!тт6т1со.
> €|псо - Ёвте а0о, еп сша!чш|ег са5о, е5 чше зе }тап Бат16о аБэо[ш{агпеп1е со6оз 1оз гёсог4з...
1о4ов, в{...
!аэ 1оггпеп1ав 1гор!са[ев, чце по зоп 1оз }тцгасапез, в|по зоп !о чше 0а 1ш3аг 6евршёв а Бцгасапев }тап з|6о ме1пт1шпа у е1

гёсог4 ев1аБа еп е1 айо 95 еп 01ес!пшеуе. 5е }та Бат!0о е1 гёсог6 тагпБ1ёп 4е Бцгасапез ргор|агпеп{е 6!с}тоз.

}.{а0оа! ёе ргератас!61 {е! 0€!€ (}.!|ге! эшрЁо0


Ёэ !|
Аш0!с|6п 8 (со 1, р1зса 8). $ез|6п 9
А соп1!пцас!6п езсшс1таг6 цпа еп1геу|з1а соп [ц!з €6гпеа, гпе1еог61о3о репепес|еп1е а 1а Р1а1а[огтпа 1п1ег6шБегпагпеп1а1
$оБге е! €атпБ!о €!!гп:{т!со, 4е }.,]ас!опез [!п|0аз.
> !а гес1еп1е о1а 4е !тшгасапез еп е| €аг|Бе зе }та 1птегргета0о со!!о цпо 6е 1оз рг!:тегоз е[ес1оз у1в1Б!ев 0е1 сагпБ1о с]|гп6т!-
со, чше уа евг6 ачш|. ЁаБ1агпоз Бот' 0е| сап-'тБ!о с11гп6т!со, у за}ш0а:поз а 1-ш1з €6гпе:, чце е5 гпе|еог61о3о у чше }та ггаБа-
]а6о еп !а Р1ата[ог:та !п1ег3шБегт-та:те:'т1а] 5оБге е1 €агпБ1о €1|гп6т|со, 0е \ас!опез |]п10ав' 5епог €6гпеа, Бцепов 4{ав.
> Бшепов 6{аз.
> :Ро6егпоз }лаБ[аг 6е са:-:-':Б|о с1!тт-:6с1со о е5(апо5 еха3егап0о?
} Ро6егпоз е{ес11уаттег:1е [таБ1аг 6е сагпБ!о с1|гп6г|со, рего е1 1егпа !тцгасапез ез езрес1а1тпеп1е соп01сг1то рогчше !а ргор1а
Р1ага[оггпа е:-: зш :1[1|гто !п[ог:пе сопс1ц|а чше по }таБ1а сопзепзо с1епт{[1со п! еу!0епс|аз 0е чше 1оз }тшгасапев... е| ашгпеп-
то 0е 1птепз10а0 0е 1оз [тшгасапез ге31зтга0о 0ев0е е1 95 рага ас6 {шу!ега 0егпаз!а0о чце уег соп са:пБ!о с1!гп5т!со. !оз }:цга-
сапе5 еп е1 Ат16пт!со тап разап0о рог 4!вс1птаз е1ара5, чце 0шгап уаг[аз 0ёса0аз, у чше сопзт1сшуеп шп {еп6гпепо чше ве
сопосе Б1еп. Регс| по ез |!с1] }:аБ|аг 0е сагпБ[о с1|:т6с[со, рогчце а0егп6з е1 гез!о 0е с!с1опез 1гор1са1ев, еп е! Рас{{!со у еп
е1 {п0!со по зц[геп е[ гп|вгпо Ргосе5о у рог [о гапто }:ау шпа с!епа ве3шг!0а0 0е чше езго зе 0еБа а шп [еп6гпепо 613агпов
па(шга1 еп 5ш'.' еп [о [цп0а:пеп|а!. Рог о|га рапе, еп 1оз т]1{|гпоз а!оз, }:а вшг310о шпа 8гап сап1|ааа 0е |птезс!3ас!6п 0е
[а :тапо 0е 1птевг!3а0огез гп6з !6тепез чше, Бшепо, г1епеп а13:!п !п6|с|о 6е чше, по аБога, рего з| еп... соп цп са]еп1а_
гп!еп(о гпцс}то гп6в 1п(епзо согпо е[ чше зе Ба с[1а0о [тасе шп !потпеп1о, 6е уаг!оз 6га0оз, еп|опсе5, еп езе сазо, з{ чше
аш:теп1аг|а, по 1а {гесцепс!а 0е !лцгасапев, чце 1еп0ег{а а Ба!аь рего з| зш !пгепз|6а0. Ёв1е аЁо, еп сша1чш!ег са5о/ е5 чце
зе }:ап Баг10о аБзо1ш1а:теп1е 1о0оз 1оз гёсог0з. '.
> [о6ов, в{...
} [аз 1оггпеп|аз {гор1са1ез, чше по зоп 1оз Бцгасапез, з|по зоп 1о чше 6а [ш3аг 0езршёз а }тшгасапез, }тап з|0о те!п1|шпа, у е1
гёсог0 ез{аБа еп е1 аЁо 95 еп 6!ес1пшет'е. 5е [-та Бат10о е1 гёсог0 тап-':Б1ёп 0е Бшгасапез ргор1атпе:-т1е 01с}:оз, ез 6ес1' сшап_
0о разап 1оз 117 [<!!огтетгоз / }-тога, соп от'тсе }тшгас.ат'тез, з|е1е 0е 1оз сца]ез }-тап з|0о 0е 3гаг'т !т'ттепз!0а0. ! ез 1а рг!гпега меа
чше }тау еп е1 тп1зтпо.:;-то 1гез }тшгасаттез 0е 1шег:.: с|ттсо' сшат'тс]о }-т.:зт.:.:[ог.а, еп 1о чше 11еуагпоз 6ез0е е1 апо 41, }:аБ|а
}:аБ|0о |гез айоз еп чше БаБ{а |т.тБ10о }тшгас.т:теь :':'тг:т'|:-т|е:тьоз, ш:':о са6а ат!о, рего по 1ге5 еп е1:т|згпо аЁо.
> Бцепо, рего 1а соп-тш:-т!0а0 с!е:.:тт0са, 2чшё ез 1о чше с11се 0е то0о езто].
> Бзо, }о чше з1 чше аРопа |о0о ез|о а [а согпшп10а0 с|епг|!са е5 шпа 8гап сап|!ааа 0е 0агов чше чш1::{ пов оБ1!3а а геу1заг
1о чше ваБегпо5 о сгееп1о5 заБег }тав(а |а [ес}та, Рего е5 шп Росо ргоп1о рага 0ес!г чше шп апо сопсге1о, согпо ез1е, рше0а
}таБег сеп!0о ге!ас!6п соп е| сагпБ!о с11гп;{т|со; 6е }:ес!то е1 айо 98 [г:е е1 гп6в с6]16о еп гоёо 1о чше 11етагпов ге3!зтга0о у
з1п егпБаг3о по }тцБо гп6з }тцгасапев. ? Бау о1гоз [еп6гпепо5 чше согпр11сап 1а сова, у соп е5|о асаБо, согпо !,1 \11йо, чше
!п}т|Бе 1а [оггпас!6п 0е }тшгасапез. 0 зеа, чше е1 са:пБ1о с11гп6т1со уа а |птепэ|0саг [еп6гпепов согпо Ё1 }..11бо, 1о сца| зе
оРопе а чше Бауа Бцгасапев, Рогчце 1аз соп0!с1опев чше ех!3еп 1ов }тцгасапев зоп соп1гаг!аз а 1ав чше ех|3е Ё1 \1|бо.
> Бцепо, ршез е| 1е:па 0е 1ов }тшгасапез |о 0е]агпоз 0е гпогпеп1о еп з|ап| }у, вейог €6тпет, у Ра5а1по5 а о(го 1егпа со!а1ега]:
|а эечш|а...

Ац01с16п 9 (со 7, р|з[а 9). $ез16п 9


А соп(!пцас!6п езсцс}:аг6 шпа еп1геу1з1а соп !ц|з €6гпеа, тпе1еог61о3о у езрес!а11вта 0е |,1ас1опез |-|п!0аз рага е1 еосц61о (е1
сагпБ|о с11гп:{с!со.
> !о|уе:тов а }:аБ1аг соп е1 зе|ог !ш|з €6гпе:, лпе{еого|о3о. ! уатпов а1 1егпа 0е 1а зечш{а, 0оп !ц1в, шпа вечш{а чше е51а
вш[г1еп6о ЁзраЁа 0е 1ав гп6з 3гатез 0е [оз т!1т1ттов 11егпров: ;'[|ег-:е а13шпа ге1ас16п соп е1 сагпБ!о с1!гп;{с1со?, ;з{ о по?
> Р] 1егпа 0е 1а зечш{а еп е1 йе0!сегг6пео ез согпр1!са0о. Ёау сопзепво еп чце е1 йе0!сегг6пео, соп сагпБ!о с1!гп6с1со с|епе
чше 1еп6ег а соп61с1опез 0е зечш|а гп6з [гесшеп1ев. !а гаа6п ев чше 1оз ап11с!с1опе5 соп сагпБ1о с1|гп:{т!со т|еп0еп а вцБ|г
1а |ас1сц0, 11еп0еп а со!осагзе шп росо гп6в а|гоз у рог 1о 1ап1о егпрш1ап а 1оз [геп1ез чше 1!епеп чше Баггег 1а Реп[пвц1а.
Бз шпа 6е 1ав гааопе5 Рага реп5аг чше }таБг6 вечш|аз гп6з {гесцеп1е5, Рего з|егпрге е5 цп 8гап ргоБ1егпа 16епт||саг цпа
зечш{а раг(1сш1а| о цпоз }тцгасапез, о шп еуеп1о ех1ге1по соп сагпБ!о с]!гпа{т1со еп 3епега1.
> !а'..
> !о 013о Рогчце 1ов (!г!гпоз (1е: ат]оз }:ап з10о 1оз 61е; айов гп6з 11шу1озоз зе3ш|6оз 6е 1оз:11т!ттоз с1еп аЁов...
>9 а}тога }та сагпБ|а0о...
\о, по е5 е5о... [о чше по зе рше0е е5 е5(аг 0!с!еп0о: "Рзта зечш{а ев сагпБ|о с1!гп6г1со", у а1 гп[згпо 1!егпро 1'епег 0|е: абоз
6е 11цу1аз !п|епэав у 0ес1г чше гагпБ|ёп ез сатпБ1о с|1гп6г!со. Аз| чше е1 |егпа 0е ргес!р1сас1опе$ по е5|6 с|аго. 0] {егпа еп
чце е3{а1по3 аБзо1ц1агпеп1е $е8цго$ ев е1 са1е:'т1агп!еп1о р1апе|аг1о, у еп го0о 1о 0егп6в, сш10а0о.
{о по вё з1 а1 вейог €6гпеа по 1е рагесег6п еха3ета6оз а13шпов 1|1ц1аге5 чше еп !ов т!|т|гпоз !пе5е5 3е }:ап у|в1о еп |а ргеп-
за, 0!с1еп0о, рог е)елпр|о, Бцепо... ч11е еп ечш!в а:1оз е1 6ез1епо та а 11е3аг а то0а 1а:п!та0 эцг 6е 0враба.
Ёау чше готпРег езсе 0!:{1о3о чше... чце ез 0е з! е1 сагпБ!о с1|гп6г!со ез а!3о чше уа а осцгг!г ез1е або о е1 чше т|епе. Ёау
чце (отпаг гпе616аз ез1гшс(шга1ев Рага/ 5еа о по 5еа е1 сагпБ!о с1!:п6т1со 1о чше е81агпоо у!у!еп0о а}тога, по пов р!!!е пшпса

Ё! софоесго : Афп{1се } 1гаг2зсг1рс!о1ез


0езргемеп!(о5, со!то }га осцгг10о ег-: \,!шеуа 0г1еа:'тз.
> [ав п-теё|4а5 чше е51а ар|1саг-:0о е1 (оБ1егг'то езра:г!о1, 1е рагесег: а6есца4аз...
> !о чше уег0а0ега:пеп{е 11ег.те:.: чше }тасег 1оз 9оБ|ег:-тов зог'т Р[а;-'тез 0е А0аргас!6п рогч1-1е ез !о ч:-те пов реггп|1е ге0цс|г 1ав
рёг010ав е;.: у16ав }тцгпапаз у е:-т гпа1ег|а1ез, с1е }-тес|о уо сгео чше е[ рг!:тег ра5о ч1'1е ве рше0е 0аг ез Басег Р1апез 0е
А6артас!6г-':, а0егп6з 0е [оэ р1аг-тез 6е ге6гтсс|о:-т 0е елт1з!6г-': 6е 3авеэ !:-туегпа0его.
> йцсБаз 3гас!ав, зепог 66лте:.

Ац61с16п 10 (с, 1, р1з[а 10). $ез|6п 10


А соп{|пшас16п евсцсБаг6 цп со1пеп1аг|о га6|о[6п!со зоБге е! !;1шго 4е1 езраЁо1.
й1 1!Бго [:а в|6о асо3!с1о росо 0е 5огрге5а рог рапе 0е !а сг{{!са. 5е }та тас}-та0о 0е рготоса6ог. Рего по. Ёп гп1 !1Бго
со11 [1|1
1о чше |е чшег!0о орт!1п15|то 1п3егтшо, рогчше 1-':ау езе орт1тт1зтпо 1п3епшо, с1ог.:6е гпцс|ав уесез е! гпепва)е чше
ев сг1{1саг [!11

зе 1ап:а эоБге 1а |еп3ша гезш11а 5ег цп росо |6р!со, 2по? 5е БаБ1а в1е:трге 6е 1а 3гап0еаа 6е1 евраЁо1, 6е 1а !г1зрап16а6 [гагег-
па 6е !оэ 400 гп111о:.:ез 6е БаБ1агт{ез... !
ево ев [о чше сг1т1са е1 1|Бго, 1о чше сг1:1со уо ег.: е! 1|Бго: езе с!е(о ор11гп!з:то з!гп-
р16п. |-о чце уо 111е ье Ргорце51о етэ Б! рогттеп!т' с1е! езрайо! ез апа11:аг сш61 рше0е вег е1 [гт|цго 0е !а !еп3гта, чшё с|гсш:-':в1апс1аз
0е т!ро ро1|г1со о 0е т[ро есоп6гт|со рше6еп а[ес{аг а1 [штшго 6е [а 1е:-':3ша, рего аБап6ог_тап0о шп росо е| г6р1со а1 чце е5|а-
гпо5 асо5(ш!тБга6оз: е[ 0е [а }еп3ша со:.т :таут!зсш1аз, е1 6е 1а Б1зра:'т|6а0, у 1о0ав е5{а5 со5а5. {о сгео чше 1о чше ра5а е5 чше
а:тепш0о г.:оз:т1галтоз 0еттаз1а6о е1 огт'тБ113о, у 1о чше уо сгео чше Ба3о еп Ё| рогоеп!т'с1е! езрайо! ез ах'та]1:аг. А уесез гпе Бе
р1аптеа0о а1 евсг1Б1г[о согто з! уо по [шега }т|врат'тоБаБ1ап{е, е5 аес!г, а1е!аг1е, |га1аг со|!о 6е ев1аБ[есег ш:-та :т1га0а сопто з1
[шезе 0еэ6е е| ех|ег1ог у ат'та\\ааг по в61о 1ов азрес1оз ров!|1тоз чше 11епе 1а со;тьгг'т!0а0 !т1зра:-:оБаБ[ап(е, чше !оз 1!епе, в1г-то
тагпБ1ё:.т 1о$ а5Рес1о5 чше рше6аг.т зеп с113а:тоз, по 1ап роэ!1!тоз, ;:-:о?

! еп езе !п1еп1о 6е евсараг а| тор1со, :пе [те ге[ш3!а6о ег-': е] ез:ш01о 0е[ раза0о рага БаБ[аг воБге е1 [ш1шго ргес!вапеп{е,
0е1 [штшго ае пше${га [еп3ша, а(гт а заБ1еп0ав 6е чше то6а ргет!в!6п зоБге е] [ш{шго 6е 1аз [еп3шаз асаБа гезст|1ап0о з!е:трге
ге[ш1а0а. Б1 [шсшго ез |ттрге6ес|Б[е, ез1о :.то 1о рше6е пе3аг г-та6[е, 2г'то?, ез !:трге6ес!Б1е. ! е[ес11уагтепте ев|о }пау чше 1епег1о
е11 сце111а,Ре1'о е5 шп !-:ес}то са:тБ|ёг: чше [тау а5рес1о5 6е1 раза0о, 6е !а !т|зсог|а, чше по$ рше0еп !1шв{гаг рага забег рог 66п0е
5е уа а епсац2аг е1 [ш{шго 0е 1а 1еп3ша. ! еэ1о ез 1о чше уо !те чшег|0о }ласег еп е[ 11Бго, е5 аес|! ге0ех|опаг а {гауёз 6е 1а }т!з-
{ог|а эоБге сш6! рше6е вег е1 [ц1цго 0е [а !еп3гта. [г-т геа1|6а0 ез 1а ргеосшрас!6п 0е1 }т1вгог!а6ог. \оггпа[гпеп1е з!е:трге гп[га-
гтов а1 раза6о, Рего :алтБ|ё:'т ев уег0а0 чше гпшс!-':аз уесе5, сша111о 1па5 а1га5 5е 1п!га, гп:{в 1е!оз зе уе. 0п(ог-:сез, уо сгео чше
ст:ап1о гп6э а1г!в ве гт1га, зе рше0е;-т та;тБ!ё:-т засаг 1есс1о:-:ез рага е! [ц1шго. у е$1о е5 1о чше тте Ба осцгг1с|о а :п{. 5|егпрге Бе
ез{а6о :т1га:-:6о }тас1а а1г6з е:-т отгоз |1Бгоз, т 0е гере;-':1е Бе 61с1-'то, Бцепо, ршев ачш( 1-'тау 1есс1от-'тез чце ршеаеп 1[ш5(гаг 5оьге
а5рес{о5 есогто:т1соз, ро1{т1соз, сш]1шга1ез, зос|о1б31соз с1е 1а 1е:-т3г:а ел е| зет'т11с!о 0е 1о чше рше6е вег е| езра!о1 еп е! ргевеп-
|е у еп е| [штцго. Рог езо е1 11Бго 1о чше [тасе еь штт е!егс1с1о 0е т'а!т'ёт-т, о со1по с]|се:-т е:.т е1 с1пе, 4е |1аз!з 0ас!е, 1по?. }''[ово(гов
уа:пов !-тас!а а1г6з рего еп5е8ц!аа ге1о1па!то5 е5а5 |есс|опе5 чше !1о5 рь:е0е 0аг е1 раза0о рага ваБег чшё рше6е 5ег ае| е5ра-
бо| гпайапа. ! ева }та э10о 1а гпо{!уас!бп а 1а }гога 0е еэсг!Б1г езте [!Бго.

Аш01с|6п 11 (с, 1, р!з[а 11). $ез16п 10


А соп{!пшас!6п езсшс}таг6 цп согпеп1аг1о га4!о[6п!со зоБге |а 4!уегз10а0 !!п90(вт!са.
Ёп е1 1|Бго а0е:т6в 5е епсшеп1гап 6а(оз 1п{егевап1ев. Рог е!е:тр[о, еп е[ :тшп6о Бау еп|ге 21Ф6 у 6.170 !еп3шаз, 0ереп-
0|еп0о 0е чш1ёп 1-:а3а е1 гесшеп(о. 0 зеа чше 0е еп1га0а уа по по5 ропе1то5 6е асшег6о п| в1чш!ега п! еп чшё ев шпа 1еп3ша,
рогчше, е[ес{1уа:теп1е, Бцепо, ачш1 еп Бврапа, ргес1ьа:теп1е, з|:-': |г гп6з !е!оз, |епегпов 1а рш3па еп{ге са1а1апез у ма|епс!а-
по5... еп1опсе5, по е5 [6с|1 ропегзе 0е асцег0о. Рего е:-т 1'|п, 1оэ с61сш1ов чше Басеп !оз 6егпо[|п3Ё|з(аэ оэс!1ап епсге 3.000 у
6.000 1еп3шав 1аэ чше зе }-:аБ1ап ел'т е[ гпшп0о. Рего та:тБ!ё:-: }тау чше 0ес1г чше 1а 1пгпепза гпауог1а 0е 1ов }таБ1та:.:1ев 6е !а
'||егга зе еп|1епаеп соп шп
рогсе:-':та}е речшеЁ{з1гпо 6е 1еп3шав. й6з 0е !а гп!та6 0е 1ов }гцттапо5 5е еп11епае з61о соп опсе
[е:-:3шаз: 1п31ёз, сБ!:-:о, евра:)о1, [гапсёз, гшво, а1елт{п, !аропёэ, }т!п6!, Беп3а1|, 6гаБе у рог{ш3шёз. в1 в0% 6е 1а вшрег{!с|е |егге5-
{ге, 300/о, ез 6ес|г сав| {о6о е| :тш:-т6о, зе рше6е гесоггег еп зе[з 1еп3шав еп1гезаса0ав 6е 1ав опсе ап{ег!оге8: |п31ёз, гшзо, с1:!по,
[гапсёз, езрайо1 у Ропц8[1ё5. Бв 6ес1п !гау шпа геа116а6 |01огп6:[са еп е1 ттшп6о чше !гасе чце ашпчше Бауа гпшс}-:аз 1еп3шаэ,
1ов БаБ!{аг-':1ез0е 1а'['1егга, уа 613о, Бауагпоз зе1есс1опа6о шпа$ роса5 рага еп1ег-:6егпов. Реа[гпеп1е ев а|3о ав[ согпо чше е1
94о/о 4е роБ1ас1оп 0е| гпшп6о зе еп1!еп0е соп е\ 4о/о 4е 1аз 1еп3шаз ех|з|е:-т{ез, у еп{ге е5а5 е5са5а5 1еп3шаз гпшп61а1ев, !п1ег-

г'тас|опа[ев, рце5 е516 е1 еврабо1.
Ф{го азрес1о 1:.:1егеза:.т1е чше 1те 3шз1а 0ез|асаг 6е1 |!Бго ез е1 сь:г1ово соттропа:т1е:.:то 6е 1а вос1е0а0 еп е5{о5 200 !!{|-
гпоз абов 6е 1а 1еп3гта езратт!о}а, чгте зогрге:-':6еп[е!теп1е 1-':ап 0а6о 1а уце|1а а 1а топ111а. Рог е|е:тр1о, еп 1812 0е[епёег 1а 1еп-
3ша езраЁо[а ега геуо[шс|от-таг!о: ез 1о соп(гаг|о 0е 1о чше ез16 эшсе6!еп0о аБога' } еь чше [-тау чше |епег еп сцеп{а чше е! соп-
серто 0е еврайо! согпо 1е:-':3гга со:-т-т(:т-т, оБ1|3агог1а е:-; |а езсце1а, рог е!егпр!о, чше со0ов 1ов п1:1ов 0еБеп аргеп0ег1а, е(сё1е-
га, е1сё{ега, е5е е5 1-:п сопсер1о т:р!со 0е! репватт1еп1о |1цз1га0о, е5 аес1| 6е 0па1ез 6е1 в131о !,911| у е! 0е [оз !1Бега1ев евра-
:1о!ев, 1ов чше геа[гпеп1е 5е ргеосшрап ае Ропег еп Р'зрайа 1а [егт3ша с!п[са согпо е| евраЁо!... чше зе 11агтаБа еп1опсез' 1а [еп-
3ша с|еп1[{'1са, 1о 1!атта 1а |цпта 0е [пзггшсс!6п Р(Б|[са 6е 1813. !'за |0еа ега 1[р!са 0е 1а [[цвтгас|6гт у 0е [оз 1.1Бега!ез, чце ьа

йа0ца! {е р:ерагас!6г1 {е! 0€[€ ([!те! зшрт|о0


Ёэ !|
з!0о э[е:прге [а [6еа 6е [а |е:.:3ша 0!3атпоз, рага [ас|1|таг 1а 13ша10ас! с1е орогтгт:-'т|0а0ез, рага готпрег 1аз
сог'тт(гт'т, 1а !етт3:-та,
Баггегаз 1егг1|ог!а1ез, 1аз Баггегав зос1а1ез... е5е е5 т':;: ре:тза:':':!е:)|о, \,а111о5, г|р1со уа 0|3о, (е 1а !|шзтгас16:-т у 6е1 |-1Бега1!згто.
Рогчше 1га0[с[отта1гтеп1е 1ов со:-твегуас1огез езр.-тйо]ез, зоБге тос]о !оз ггас]|с|о:-'та11зтаз езраг1о|ез [-таБ[а:.: в10о |-'тазга ет.:1о:-тсез 1ов
гт6в 6е[е:-твогеэ 0е 1а 0|уегз16а6 1!;-т9|![зг|са е;-т с! зс::11с'1о с1с'чг:е тос]оз с]ес|а;'т, 1эгте:-то, рше5 ш11а 1е:-т3ша рап!сг:1аг 1а с]е|е:-тва
0е... 6е1 ешз[ега, Ро!18а1т1о5 Рог са5о, 1':г:ез с1ес1а:-:: "\с':, с:1.: е5 !11_1е51га 1сттег:а, е5|а е5 1-1!1а Баггега чше 11о5 за|уаг6 0е 1а !:тр1е-

у сша[... ! ргес[за:те;-т1е е5а е5 1а ['::аггег.: чгтс чгтег[а;-': го111рег |оз 11гтзтгас]оз т' 1|Бег.:]ез. [:[с.ст!т'атте;-т1е, е51о е5 ав{. Ёз{о ез }-т1з-
{бг1со, л'го Бау:т6з чше |г.т ].т (]о:тзг|тггс1бт-т с1е 1812, Бг:е;-то а ]а |:_:;":1а с]с ];т:1ггтсс1о;т с1с1 айс': з|3гт!е:-т1е, 1313, рага с!агве сшег-т-
га 0е 1о Бе|!3егат-':тез ч1_1е ега|) со:т !а со;тшт-т14а0 1!гт3Ё|вт!са.

Аш6|с16п |2 (со 1, р1зса 12). 8ез|6п 10


А соп1|пшас16п езсцс}таг6 цп согпеп1аг|о га4!о[6п!со воБге !аз с!ш0а4ев 0е! [:.:тшго.
Рага шп агчш[1ес1о ез рг1ттог6!а| е:-т1еп0ег Б1елт сб:по зе ге1ас1о:-тат: 1а агчгт!1естгтга у 1а с|шс1а6. Ёв :тшу 1ттрог{алт{е 1а ге|а-
с!6г-т чьге !тау е:-т1ге агчш[1ес1г:га у с1гт0а0, рего рг1:та 1а с1:-т0а6. 1-а с]гтс1а0 ез а1 {1т-т у а1 саБо е! езсарага1е с1е1 агчш!1ес1о, рего
цп е5сарага1е е:.: е1 чше по з61о {!3гтга:-т езаз оБгаз 0е апе чше со!1осегпо5 согпо агчш!|ес1г:га, оБгаз 0е аг1е сшапао 1о зог'т,
с[аго, чше:':о в|е:трге ез ав|... тто, э1:-:о чше !тау ттшсБо:т{з. €ас!а с!ш0а0 т]е:.:е зш ргор|а регвопа1|0а0: |'1 €а1го, €1гг0а0 0е
йё]1со, 1'']шеуа [ог[, Ре}<|т'т,5!атт3а!, Ёо:-':3-(ол:3... Ёэ;т.1з, 0е:-т1го (е сас1а с!ш0ас], !ов 0!зт|::тов Багг!оз. €а6а Багг|о 6е йа6г16
(1епе цт'та регво:-:а!1<1а0 ргор1а у т'то зе
рьте0е :тте:с1аг е51ё{!са|пе|]1е:-гт-т Багг|о со!1 о1!'о. [.а агчш||ес1гтга е5 ш11 е]е:тет'т1о :тАэ
0е |а с|ц0а0, рего по ез |о чше гпап4а е;-'т 1а с!ш0ас| ро1ч|1е гт:-та с|гг0а0 е5 ц!1 асо!11ес1:т|е;.т1о зос!а1. Ёз{6 рог е:-':с!гта 0е 1а
агчш|1ес1шга у рог епс1:та 0е 1а 1:.:3елт!ег[а. Бз ш:-та с1гсшт-тз1аг'тс1а е:-'т 1а чт_те 4еБе сат-та11:агзе 1а со:-':т,|уе:'тс!а' [-о чше Ра5а е5 чше
таг-:-тБ[ё:-т :тесез|1а рага 1о6о ев1о 0е 1г-т3еп!ег1а у агчш11ес1шга, рего 0е штта [ог:-:-та зесш:-т0аг!а. [о п-т!з 1:-т-трог1а:-т{е е:: ц;-та с1ш_
0ас| ез е1 агтБ!ет:1е 0е 1а ргор|а с!ш0а0 чше сгеа11 зшз ргор!оз ]-таБ11а:'т1ез.
Б| шгБап!вгто с1е1 [шгшго |тат,ч;-ге со;-т[е:-т-тр!аг1о со11)о со115ес1_те:-тс:а с]е !о чгтс асаБо с1с с]ес]г: е! сге;тг ет-': |о чше 11а:та:тоз

чше уа рава:т0о е! г|еп-тро, ].аз с1шс'1.:с|ез т'.т:'т з1ет-тс]о сас]а: т'е: тт-теттоз асо3е6огаз, тт6в со;-т11!с11уав. !о гесцегс1о сгта:-т0о ега
речшейо чше 1аз с1ьгс]ас1еь с1езагго!1аБалт г::тоз а;-т-:Б|е;-т1ез;т6з [-'тштп;тт''тоз. 5е у!у[а:тшсБо е:-т 1а са11е, етт е1 Багг1о, рего е5 чше
а6е;т6з ега 6![1с!1 епсо|11гаг со:-':[|1с1оз [штпа:-:оз е:.: 1а с|ш0а6. [::-; ]а с1ш6а6 е:'т 3епега1 1о чше зе уе[а со:-т{1:-тша1пеп1е ега ш|-:
а[6г-т 6е сопу1уепс1а, ш:.та 3е;.тегов!6а6, ега сог'т(евсе;-'т4ег'тс!а, ауь:6а. А[ога саэ[ тт1 заБегпов с6гпо 5о|1 11ше51го5 уес!::оз. Бв1о ев
еп раг|е цпа соп5есцег-тс|а чше Бат-: тга|6о |оз е1еттеп1оз уеп|са1ез г{р10оз 0е со:пш:-т1сас[6п. Ат'т1ез, сшагт6о в6[о БаБ{а езса-
[егав, ршез а1 зцБ|г о Ба]аг 1аз езса1егав со|:-':с!6[ав ет'т !оз 6евсат-'тз!11оз. !-а гоБбт1са та:тБ1ё;-т {1ег-:е вц Раг{е еп е5{о. Ро1чше сааа
уе2 по5 0езр[а:агпов тп6в е:т уе}т[сц1оз ег.т уеа 0е ат'т0а:-т0о. ! еп1о:':сез е5е со111ас1о та 01зтт|:-'тшуеп0о. ! ас!е:п6з, зогрге:.т6е:.:-
(е!теп(е, по зё чшё осцгге со11 е1 аштотт6у1| чше 1а 3е:-':те, шпа \,е7 чгге зе Ба |:.тв1а1а6о е:'т зш аш1оп-то1г!| 56 1.ц6|1:6 !т-тсо:то6а, ве
уше[уе сотто а3гев!та. !а с1ц0а0 ве 01зейа }|а раг;1 е] т'е1-':[сг:1о тп6з чгте рага 1а рег5о|1а' !-з[а ез е:-т с|ег1о :тос]о 1а с!ц6а6 с1е1
{ш1шго, 1а с[ш0а0 0е1 п-:||еп|о. !о уео сот'т ргеосгтрас|б:-т ]а с|шс!ас] чше е51апо5 |тас]етт(о сас1а с]1.а, рогч1-1е ев гт:.та с1ш0а0 тп6в
6ез}тшттап!аа6а. [ уо сгео чце е51о 11о ез Бгтет'то, рогч1_1е сот-т-то с'1ес[.-т а:'т[ез, !.: с|г:с1ас1 с]еБе зег ;_т;'т 1г:9аг 6е е:''тсце:.т1го у т-':о 0е
0езепсшеп1го.

Аш0|с16п 13 (с,
1, р!з[а 13). 8ев!6п 15
Резроп4е а |аэ в|3ш!еп1е5 рге8ш!1{а5 а раг11г (е 1ав [о1ов 0е !а 1агеа 3 0е !а зев|6п 15. !п{еггшгпре 1а ац4|с|6п 0езрш6з 4е
са4а рге9шп1а рага ро0ег соп1е5{аг.

> 51 {шу|егаэ чше е[е3!г, 1соп чшё !г:3аг 0е тгаБа|о 0е евоз 0оз те чше6аг|аз?

> |е рагесе чце цп гпшгт6о со11 1а|11о5 ог6ет-таёогез, со!1 1а111а5 1еспо1о8[а5, ш11 росо :':ов 0езБшгта:.:!аа, о зеа, т-тоз |1еуа а
'хо по поз }лаБ1егпов, а чце 1аз ге]ас1о:-тев е!111'е 11о5о{гов зеаг-'т:-т-':гтс1то тп{з ьесаз(
чце

> 1Рог чшё сгеез чше со!1 1аз пшеуаь 1ес:то1о31ав е1 со:-'т1ас1о ег-т1ге 1аз рег5о!1а5 ез тп6з сегса;-то]

> Ре {о0оз !оз арага|оз ч!]е 1|епе5 еп {ш са5а, 2а сгг{1 гет'тшг-'тс1аг|аз]

> |е Рагесе чше 1оз ог0епа0огез у 1аь пшетаз 1еспо1о31ав ег: 3ет-тега1, т-тоз 1-'таг6:-т са:пБ|аг !1це51га 1та|1ега 6е рег-:заг сог'т е}
|1егпро?
'}',,]о

$ сгофпв0о : Аф1{!со 3 1:а1зс:!рс!о:1еэ


Аш6|с16п 14 (со 7, р!зса 14). 5ез!6п 15
Резроп0е а 1аз з13ш!епте3 рге8цп{а$ а раЁ|г 4е 1ав [о1ов 0е 1а 1агеа 5 4е |а зез|6п 15. 1п1еггштпре 1а ац4|с!6п 6езршёз 6е
са0а рге3шп1а рага ро4ег соп1е$1аг.

> ;€оп чшё с1ро 6е у!4а ге!ас1опа са0а шпо 0е ез1оз 0оз г!ров 6е у!у!еп6а?

> ;€опз!0ега чше ве рше0еп ехропаг гпо6е1оз 6е сопз1гшсс!6п ае цпа$ ге31опев 6е1 р}апета а о1таз? 2Ёп чшё зепт!0о?

> Ёп а13шпов ра|зез |ав епРге5а5 Бап з!0о сг!(1са0аз рог по ге5Ре1аг е1 :пе01о агпБ1еп(е у сопв1гш|г е011]сас!опев еп 2опа$
рго{е81аа5. 1€ш61сгее шв1е4 чше 0еБе зег !а ас{1|ша 6е |о6о 3оБ|егпо а ез1е гезрес1о?

> ;5е }па еп{геп|а6о шв{е0 а13шпа уеа а1 }тес}то 0е 1епег чше сагпБ1аг 0е у|у!еп0а? Бхр11чше чшё сг!1ет!ос ш1!1!аа рага 4ес!0!г
е1 с1ро 0е у1у!еп0а чше рге{!еге.

> Ёв гпшу ргоБаБ1е чше сопв|0еге чше цпа ёе 1ав 0оз у!у1епёав ев :т6в ге5Ре1шо5а соп зц тпе6!о чше !а о1га, ;1е рагесе чше
ево !швт![са чше по ве реггп!та сопз1гц1г еп 2опа5 рготе3!0аз?

Аш0!с|6п 15 (со 1, р];[о 15). $ев!6п 16


Резроп4е а 1ав о13ш!еп1е$ Рге8цп1а5 а раг11г 4е |а с!та пт!гпего 2 4е 1а ]агеа 1 4е 1а оео16п 16. 1п1еггшгпре 1а ац4!с!6п 4ев-
ршёв 4е са4а рге3шп1а рага ро0ег соп1е51аг.

> ,шо 1е рагесе чше 1ов с16з1соз зоп с16з1сов Рогчше {огттап раг|е 0е пше51го ратг|гпоп|о, ез 6ес!г, 0е пцев1го ра1г1гпоп|о сш!-
1цга1?

> ,шо сгее чце по 1еег а 1ов с16з1соз ез согпо ресаг?

> ;Р!епва чше !ов с16в!соз зо!атпеп{е зоп 1оз ||Бгов евсг1сов |асе 500 абов, 600 абоз? 1}..[о }:ау с1:{з1сов гпа5 гес1еп|е5?

> 2Ргпр1е:а а 1еег с16з!соз у 1ов 0е|а еп 1а гп|та0? 2\о }тау чше {еггп!паг 0е 1еег 1о чше зе етлр|ета?

> ;[е аБшггеп 1ов с16з1соз?

Аш6|с!6п 16 (с, 1, р!з[со 16). $ез1оп 23


А соп11пцас!6п уа а еосцс}таг шп {га3гпеп1о 6е 1а Б1о3га[1а 0е йоааг1..
Ё|27 4е епего 6е1 2006 $е сшгпр1!егоп 1оз 0озс|еп|оз с1псцеп|а апоз 0е1 пас|гп!еп(о 0е йоаап, согпроз1|ог чше гпшг!6 еп
1а!п013епс!а соп з61о 35 айоз. 1шуо зе|з }т!)оз, ашпчше з61о 4ов воБгеу!у!егоп. 5оп а16шпоз 0е !ов 4ета||ев 0е 1а у14а 1п1еп5а
6е ев{е 3еп1о 0е 1а гп:]в!са. }х]оз !о сшеп|а Р\от\н|6эчт;еа.
йегпо е !п[апт|1 ге{га(аьа е1 с!пеаз1а й11ов Ёоггпап еп зш ре1{сш1а Атпаёецз а чш|еп |.;е роз|Б1егпеп1е е1 3еп1о гпцз1са] гп6з
рто1!{!со у Р[есо2 6е 1а }т!зтог!а 6е [а }:шгпап|6а0. !ез }лаБ[агпоз, с1аго ез|6 6е \,{о1[3ап3 Агпа0ецз €г!з6зсогпо йоаап, чш!еп
пас!6 еп шп пеуа0о у [г{о 5а1:Бшг3о }тасе 250 абоз, у 0е чш1еп зе }тап уеп16о г!оз 6е 11п1а еп е1 уапо !п(еп1о 6е согпргеп0ег
1а с1ауе 6е вш гп11а3гоза у сав! 01у1па сгеа|!у10а0. йо:ап поз [:а 0е|а6о шп 1е9а6о 4е гп6з 6е 650 оБгаз ршБ11са0ав, еп1ге з1п-
[оп|аз,0а|!етз,6регаз у 0егп6з. !
езо чше гпшг16 а 1а 1егпргапа е4а0 4е {ге|пга у с|псо а[ов 0е [оз сша1ев зе рав6 61е: т|а|ап-
0о рог то0аз 1аз сопев 0е Бшгора. Рце шп п!по рго0|3!о !шпто а зш Беггпапа }..]аппег1, у по з6|о {осаБа 1о0оз 1оз !пз1гшгпеп-
тоз 6е тес]а у е1 т!о|1п а 1о5 сца1го айов, о!по чше а 1ов ве1в, уа БаБ{а согпрше51о уе!п|1а65 р1е:аз гпшз1са1ев, у а |ов ос}то, шпа
в!п[оп{а. Рага зц ра0ге, [еоро|6о, йо:ап [ше э!п 0ш0а шпа гп!па 0е ого, рог ево, чш1:6з, 5е орш5о 1ап1о а зш Бо6а соп
€опв1ап:а \{еБег еп |7&2. Рот 1аз сапав 0е !еоро16о, зе 6е4цсе чце по зоропаБа а €опз1апаа рог сопв!6егаг1а шпа 3ат1та
ргезшгп!6а е 1п1егеза0а у з1п 0егпаз!а0ав пецгопаз, {а| у согпо 1ше3о 1а гесге6 Роггпап еп 5ш ре1{сш!а. Рего Боу рог }тоу }:ау
евсце|аз 0е репзагт|епто чше 0!сеп чше йо:аг{ 1а агпаБа у чше е1|а |_те у!та1 Рага 5ц оБга у зш ех1в1епс1а. |цп{оз 1цу1егоп зе1з
}:!!оз 0е !ов чше зоБгеу1у!егоп з61о 0ов. €оп €опв1ап2а а 5ш 1а0о 0!о г|еп0а зше|та а зш 1:та31пас!6п сгеап6о 6регаз !пгпог-
1а1ез со:по Боп €1оуапп! о [а |!ашта тп631са, соп е1 3гап01озо у 0!11с!1{в!гпо аг!а 0е [а ге!па 4е !а посАе. Ргес1загпеп1е |:е еп1оп-
сез сцап0о !х4оэ.ак ез1аБа еп р1епа еБш1[1с|6п соп ёз1а, вц т!1с!гпа 6рега, чше шп гп!з{ег!озо егп!заг1о 1е Б!ао е| епсаг3о 0е шп
гёчш!егп, чше гезш1т6 зег 1а рге:топ|с|6п 4е зш ргор!а 1пшепе. йо:аг| [а11ес16 ров!Б1егпепте 0е цпав |еБгез гешгп6(]са5 еп
1791. 5ц Рё4и!еп 1о теггп!по шп 0|зс|рш1о 5цуо, у вш оБга согпр1е1а 1а гесор!!6 зш гпш]ет, €опв1ап:а, чш!еп 0е0!с6 е1 гевто 0е
зш 1аг3а у!0а, гпшг16 а 1оз ос}:еп(а абоз, а птап|епег у|уа 1а !1агпа 0е йо:ап.

[аоша! ёе ргерагас!61 ёе| 0Ё!-Ё (}{!те! эорт!о0


Ёэ [|
Аш01с16п 77 (со 1, р!;(а 17). $ез|6п 23
А соп{|пцас16п езсшс}таг6 е1 сопзе!о чше гес!Бе 1егеза асегса 0е зц а1!гпеп1ас!6п.
> 1егеза, €!ш0а6 Реа[, тц рге8цп{а.
> Ёо|а. Бцепоз 0{аз.
> А0е1ап1е.
> й1 рге3шгтгаез... е1-т...1'о ра0е:со с1е оБез|0а0у(оао5 1оз рго0гтс1оз 1{стеоз чце со!15ш1по зот-':0езпа(а0оз, еп1о:-тсез,0ез0е
Басе а13:!п |!е:тро, рог ргоБ1е:'т-таз [а:п!11агез 0е оз1еорогоз|з у 0е:-т-:6з, Рце5 со115[1111о |а 1есБе 0ез:-:а1а0а со:-: са}с!о,
рего
тте 1-:ап 01с!ло чше рше0е рго0:-тс|г с6}сц1ов е:-: е1 г!й6т-т. 1б чшег{а ваБег в1 еьо ргте0е зег с1ег1о, о з| рше0о ве3ш1г 1отпап0о
1а [есБе со:-т са[с|о, о :-:ог:па| 0езпа1а0а, сот-: у!(агп|:-таз, ет-т {'1:-т, со;то }тау 1аг-:1оз
рго0шс1оз т'то зё геа1гпе:-:1е сш61 со3ег.
> !а уег6а6 ез чше з{, 1епе1то5 1о0оз цп 1!о егтог:те. !атпоз а уег, е11 ге1ас[6п а 1а оБез|с|а0, пш\. !тшу гесогпеп0аБ1е, е51а5
у
}лас1еп6о :тшу Б|еп е!1 1о|паг 1а |есБе 0ез;та1а0а у го0оз 1оз рго6шс|оз еп 3епега1 0евпа|а0оз. \б сгео
чше саз! то6о е1
лтцп0о 6еБег{а:поэ |о:таг 1оз рго0шс1оз 0ез:-та1а6ов, 0е }лес|о е5 ш11а гесо1теп4ас[о:-т |п{ег:-:ас1о:-:а| Рогчше чш!са шп г1ро
0е 3гава чце 11о з61о еп3ог0а, з1:-то чше ев :та1а рага е1 сога:6п. Бп ге1ас|6:-т а з1 1|епев ш11а о5{еоРогоэ|в 0е уег6а0, е1 |оттаг
шп зшр!егпеп1о 0е са]с1о аЁа610о а 1а [ес!те рше6е ев|аг Б!ег.:, з1е:трге у сшап0о :-то ев1ёз (огпап6о са[с!о рог о{га у!а
Рог-
чше в! по, [а сапг|0а0 0е са1с!о тота1 чше асаьа5 (огпа|10о ез лпшу а[га; у з|, сшагт6о г( с1епез ргоБ[егпав ёе {огпаг ттшс!та
гп6э сапг[6а0 0е са[с1о у [лау тесез чше рше0аз |епег е::[ег;пе0а0ев 0етг6з чше |-то зераэ, з| рше0е асаБаг рго0шс|ёпёоге р1е_
0газ еп [оз г|Ёо:-:ез. 1агпБ!ёгт е51а!то5 у[еп0о чше сшап0о 1а 3еп{е |о:та 6егтав1а0о са|с[о е:-т [ог:па 0е 1есБе о 0е о1гоз
гпцс}лоз рго6шс1оз, рше0е вшБ1г 1а тег':э!6п апег!а1. Рог [о {ап1о, зе рше0е 1о:паг 1ес1-':е соп са[с1о, рего з1е:прге у сшап0о зе
5ш5|!|цуа а о1га 1ес}:е, 11о 5е |о!те "а0етт{з 0е":':-то 5е 1о1пе!) отгоз рго0шстоз со:'т а11о сот-т1ег'т!0о е;-т са1с|о. 2'1е }та чше0а-
0о с1аго?
> 5|, з|, 3гас1аз. |а1е.

Аш01с|бп 18 (с, 1, р!з|сс 18). 5ез!оп 23


А соп1|пцас|6п езсцс}паг6 ь:п-та е;-т(гет.!з1а соп е[ са!1{ап1е 5ег31о Ра[тта.
> Бз{е ев |ц т-!1т1:то 01зсо, 5ег3!о )а1:па, [ос|о !о с1тсе 4ш[егез. Ф1'е, ев Бо:'т!та ез1а ропаса; ].: [ото ез :тшт'Бо:-':]1а, 2чшё тав, со:по
согг1еп0о рог е1 са:тро?
> 5,.
> !9шё уеп|аз, 0е гоБаг гпе[о::ез? 21е регзе3ш[а 1а ро11с|а?
> !'.1о, чшег{агпов Басег... Ёш1г шп росо 0е 1а ропа0а т1р1са чше з1е:трге !таБ{а:поз !тесБо, чше ега со1то гт6з ев|6т|са, у'.'
Бцепо, 0езршёв 6е гесор!1а{ог|о з!е:трге еп-':р1еааз шпа 11шеуа а:-т0а6шга.
ш:-'т чшег|а:поз а13о... гтоз{гаг шп ! росо гп6в 6е
!пчш1егш0, 0е 11е3аг а шп {1ро 6е рт!Б11со гп{з т.аг1а6о, у геа[гпеп1е, ез шпа ропа6а Баз{ап1е 0!зг|пта, 2по?
> 5{, в|, Рего уа|по5/ чь1е по ез [-тшуе:-т0о, з|:'то чше т.|епез |ас|а по5о1го5 со:-т а}е3г|а.
> Ё[есг!уагпеп|е, соп а1е3г{а. |.1о, по Бш|:-т-'тоз т-т;-тт'тса.

> А0елп6з еп е5|е 0|всо, е] 6ес1тторг!п-':его, }та:' шп росо 0е го0о, !-тау шп росо 6е -яоат/, }тау ш|-т росо 4е гос]с, шг-: рочш!го 6е
6а\а4аз Рог 5цР!1е51о, }' арапе, с][тоз сот-: 5т:ссего. '. ;@шё Бше:-то, е!т!
|шп1с,
> Асгт!о соп 8е111е :тшу таг!а0а, 2:-:о! рогчше сшап0о [аБ1аз 0е аш1оге5 со:то €о11, у сопо )ау|6 Б[апсо, о со1по €|ареп, о
ез[е с1це[|о соп 5цссето... \б сгео ч11е е51о ез 01т,еп|0о. !з согто сша:-т0о сос|паз, 2г.:о?, о солпо сшагт6о гпе|ез а13о еп цпа
сос|е[ега, о еп |1па 5апёп шпа зег1е 0е 1т'т3ге01епгез, 5шепо, 01сев: "А тег чшё раза". ?а:пБ!ёг-т ез 6|всо гп6з {!е1, чш1::{з, а!
а|гес{о; рогчце гпцсБа 3епсе 0ес|а, е5 ч1_1е |1о1а1тоз цт-т гес}:аао а1 у1уо. } Бцепо, 1еп!а:тоз 9апаз 6е о[гесег па5 е5(е гпоао
0е! 0!гесто. Ёз цп 0|эсо 6о;'т0е 1-'т;ат' т'т-те:-тоз Б.:1а6аз гаттБ1ёп.
> Ёау т.:п раг 6е 1е:паз еп са(а16п \, 111)о е11 3.а11е3о.

> у о|го еп |са1!а:-:о, з|.


> рог е1 [згагцг, е5[а5 аь| рог 1.:з ;-тас1о:'та110а6ев?
2Бвс:{з а}:|
> з!6о сцг!озо, рогчше |1о5о1го5:'.: е:-': е1 0!зсо )с о|го со|с';г' ),а ао5 а15со5 ат:1ег1огез, }таБ{агтоз 3гаБа6о шп раг
Р|)ате чше !'та
0е сапс[опез еп са{а16п, чш1а6з рогчгте егс1 ш|1 росо ш:-':а аэ!3па1шга ре:-':0[ет-:1е чше ш!1о |ет_т|а...
> €1аго, рог(це 10 егев са(а[6п.
[о зоу са1а16п. !1емо чш!псе аЁов е:-т \1а0г|с], рего, рего [63!сагпе:-':те, ршез, 0е[1е:-:0о [о чше ев гп| [еп3ша у гп| сш1сшга, у
(еп{аптов 3апаз 0е о[гесег1о. !о чше ра5а е5
чше БаБ[а сшг|оз!0а4, о :тогБо. йшс}та 8е11{е ае [шега 0е €ата!цйа 0ес|а: "!'з
чше |еп{агпоз 3апаз 0е езсшс}тапе {аттБ!ёп ет'т са1а16п". 1 Бшепо, 5аса1по5 ез|е 6|всо еп р[епо аро8ео 6е1 Бвтасцт. Рего, сгео
чше |а гпт1з1са, еп е51е а5рес{о 1|епе чше !г шт] росо рог осго 1а0о.
25е се 6а;-: Б!еп 1аз |еп3шаз?

€! сго06пе!то : Арёр{!се 1 1га1зсг!рс!о1ез


} €о:почшеуоегтресё1асаггега0е{]1о1о3|;:го:'т'т6т'т!са,уа0егт{зе51!цу6|уегг[0орогчшеуоБет!втоауесе5...
> 21]|1о[о3[а го:-т-т6:-т1са?

> ...Бт-т а13ш:.:а !'еу|51а чше:-т-'те засаБа:'т, 1,ро:-т{а "|][1о1о8|а &о:т6;-тт!са". )[3о, чше тте 013а а13ш|ег] сш6! ев 1а {'!1о|о3{а готт6п-
2:-то? !
г1са, рогчше по ех1э(е, 1о !631со, с!аго, ез (ес1г: "€о;то са:-т1а Ба1а0аз, езтшс|16 {'!1о1о3|а... го:т6г-'т|1са".

Аш01с16п 19 (с, 1, р!з[а 19). $ез!6п 23


А соп11пшас!6п езсцсБаг6 шпа гезе:]а га0|о[6п|са 0е шп пшеуо |!Бго зоБге е1 0агпепсо.
Б1 {'1агтет-тсо ез шт.та тт(з!са :'гт:-т Ба1!е чше зе 10е:-тт11'|са согт 11зраЁа. А е11о }таг'т со:-т1г!бш16о 1аз ез1ге11аз чше а :то6о 0е
е:тБа!а0огез аг1|з11сов Ба:'т асегса0о 5ш аг{е а то0оз 1ов р!_1п1о5 0е1 ;-т-тгтп0о. )евс1е |шап|то'{'а10егга:та, равап0о рог €агпаг6г.т
0е 1а 1в1а ['тазта 1!е3аг а Р.асо с]е [-гтс[а !-'тат'т [о3га0о чце, Рог е|е:-т-тр1о ра{зез 1агт ге]11о1о5 сотто )ар6:-:, се1еБгеп 0е [огтпа со:.тз-
(ап{е ас{шас1от'тез 0а;-т-'те:'тсаз. []тттт !'т[з|от1ст с1е! |1аптет'тсо ез е1 11Бго 0е! езрес1а1!вта у ;-т-':п!в!со |овё йапше1 (агпБоа еп е1 чше зе
о[гесе ш:-'та т|в16:т 31оба1 у астша1|:а0а 0е езте езс1[о 6е:тг]з|са. !,1 1]Бго по з6[о гезш11а |:-'т1егеза111е Рага е[ езрес|а!|з1а, по ев16
т-':1 1аг.: з|чгт1ега с1гсш;.твсг11о а[ з1:тр1е а{1с|ог-та0о а[ {1агпепсо, з1по чше зе 01г[6е а сша1чш1ега чше чгт!ега оБ1е:.:ег сопос1;п|еп-

то 0е 1а [-т|вгог1а 0е !.зраЁа, аш11чше г.:о 1е 3шз1е е} {1аттег_тсо, ршез то0о еп е1 [!атте:-тсо ев1{ ег-':!а:а6о соп 1а ь1${ог|а зос|а1 у
ро1{т!са евраг!о1а у 0е1 ттшг_т6о. [1ау шт-;а |е:-т0е:.тс1а а Бгтвсаг а!1се5{1о5 з1е:трге ехсез1уагпеп(е 1е!ат-'тов. 5!п
егтбаг3о, е! {1а:тег-:_
со е5 ра1'1е 4е |а [{!втог1а йо0егпа, у }оз рг|:тего5 попьге5 арагесе11 ехас(а1теп(е соп [а Реуо1шс|6п !гапсеза' |'.1о ез рог савша-

1|6а0 чше вшг!а е:-': е$е !то111еп1о. Ё:.т еве 1то1те111о зе рго0шсе ь::-'т саттБ!о вос|а1 :тшу |гпропа;-'т1е чше зе 0е!а г-'то1аг1аттБ|ёп е:-т
]ав аг1ез ттцз1са1ез евраг\о1аз. [,1 }|Бго 6а сшеп1а 0е то0оз [оз аг1!в1ав {)а:тепсоз 6е 1оз чше |овё йапце1 6а:тБоа 1!епе сопз_
(апс1а, в[п саег е11 1а 1еп1ас16:-т 0е са11{1саг зг: :т(з1са, уа чше сот-'тз16е[а ч1'!е е5 ц|1 аг(е ег_т е| чше го0о ачше1 чше !та [о3га6о [1а_
гтаг 1а а1е:-тс|6п 1тегесе ш;'т 1ш3аг е:.: зш !-'т!з|ог1а. 51 а|3гт|еп |1о е51а "!,з рогчше 1о 0езсот-:ос[а _а5е811га 5ц аш1ог_, о рог ег1ог о
рог о|т|6о; рего 1-':е |т-'т|е:_т{а6о чше е51ё то6о е] :тгтт'т6о Рге5е!11е, у 0езс1е [гте3о по ез шт.та Б|з1ог1а 6е Бцепоз у гпа[оз. @ш|еп
1оз 0е рг|-
рьге0а р1а:'ттеаг чше Рере йагс[-'тет-':а, |ьта;-т!то 9а!<]еггапа... 5о11 ап15|а5 с1е ве3ш:-т0а с]азе е:'т е[ апе {|аттепсо у чце
1тега 5оп ]шап 1а1е3а о А;-т1о:-':!о йа|ге:'та, р|-1ев 5е уа11 а е11со!11гаг чше тп| ор!:.т1б;-т 0ез6е 1ше3о ев чше !о0о 1оз аг|1з1аз {1а:пеп-
со5 чше е51ап еп [а 1-т|зтог1а, 1о ев16:'т рог:тегес!:п|е!1|о ргор!о, рогчше е] апе ['1а:тепсо е5 1а!1 ехсев1уагпег-':1е со1!р1е'о чце
уег0а0ега;тегт1е, сша1чш1ег рег5о!1а чше 1-та раза0о а 1а !-:|зтог1а е5 ш!1 аш1ёп{|со вшрег0о1а0о''' (]псь 1з!з|от!са ёе| |атпепсо ез оп
11Бго гтшу 61в11т-т(о с'1е тос1аз 1ов оБгаз чше ве Баг-т езсг|1о воБге евте ез{!1о гтггз|са1, со11 ш!1 1е:-:3ьга]е сегсапо, у согтрге;-тв1Б1е, вш
1тауог раг11сш!аг|6ас] со;тз|з1е е11 со111е117аг рог е1 ргезе;'т1е, Рага |:-'т1с|аг шп сагп1гто [-'т1зт6г|со !лас!а 1о чьге сол-:в!6ега |озё
йапце| 6агт_тБоа !а рго1о1'т1з1ог|а. ".\:тт[ е5 с][1с |11с Р.1гссс ч!_!е я!е:'т'т1''тге -о1э|:-':а 5ш а1-11о!'_, у |о }-те:тоз вш[г|0о еп е1 со[е31о 3га-
уепеп1е, 1е етт-:р|е:а;'т а 1'таБ1аг с1е |.:ь:-т-тт_тз.:г.т:]аь:'т'тс': с1е 1о чгте т1е:тез с]е1а;-т1е. ! сгео чгте ез:тшсБ|в|гто гт6з 16с11 еттреааг
рог Расо 0е 1.ьгс|а рага !1е3аг.: Р.:т]йо, чше е!11Ре7аг рсэг Р.:т:йо, !т.тзта 11е3аг а Расо
(е 1-г:с1а, чьге ев сцап0о 1а 8еп|е е:тр!е:а
а ег:|егагве".

Аш0!с16п 2о (со 1, р|зсо 20). $ев|6п 23


Бвсцс}та 1оз з!3ш|еп{ез {га3гпеп1ов 4е шпа еп1геу1з{а у 1о!па по1а5 еп е1 сша0го 0е !а 1агеа пт!гпего 2 4е 1а зез!6п п(гпего
23. рагез !а 3гаБас!бп: Рага 1огпаг по1а5, аргоуес}а 1оз з|!епс!оз чше [:ау еп{ге |п1егуепс|бп е |п1егуепс!6п.
}.,]о
> [_|по - ]:[ уше!о 0е 15.000 [<1[6гтеггоз [таБ[а !тес[-то а (агс|а |1огет-т|е гпегесе6ог 0е шг"т 3а1аг06г-':.
> 0оз _ [з1ов угте]оз гезро:.т<1ет-т а1 6евео 0е1 (оБ1ег;.то 0е Рг1:то 6е Р1уега 0е шп1г рог е1 а|ге {о0оз 1оз уёп[сез 6е !таБ1а !т!э-
рат'та
(е| гп;.:;:0о, е:-: ш:-т |:-':1е:-'т{о 6е чгге !|зраЁа ['|3шгага е:.т1ге 1ав пас1ог-':еэ р!о:-тегаз 0е1 а!ге.

1гев - [,:-'т 1933 з61о чше0аБа !!е3аг а1 ргг:.т1о 0е рагт14а 0е [а раза0а ауе!1{шга 1:трег|а1 езра:}о[а: е1 €аг|бе у йёх1со.
€ша1го - !]1 гес1Б|:п1е;_т|о ет'т €атпа3Ёеу [ше а13о 3гат-'т6е, у а(т'т ав[, шп 1тего арег1т1то 0е 1а асо316а ет-т !а [[аБапа. [.а ау1а-
с!6;-т сшБа:-та зе уо1с6 со:-: е11ов.

€!псо _ Ё1 20 0е ]ш;.т!о, а ]аз зе1э !11епо5 сшапо <1е !а гтайа:-та, со:п|еп:а е1 уьге1о а йёх!со )1згг!то Ре0ега1. Р1 с1е1о еэгаБа
3г1з. [,а 1пе1еого]о8|а по ега Бгге:.та, 1а1просо ега ре!13гоза.

Ац4|с|6п 2| (со 1, р!з[а 21). $ез|6п 23


А соп{1пцас!6п езсшсБаг{ цпа |п[оггпас|бп зоБге шп сар(1ш!о 0е |а Б1в1ог!а 0е 1а ау|ас!6п е$рапо|а.
Ё1 Б!зт6г|со т1а!е €гта1го у!е!1{о5 {!е:.:е згт р;-гт-'т1о 6е Раг|1аа еп 8е5{а5 чце 5е ге1топ{а:-т 1-':аз1а 1928 аг-:о еп чше шп р1!о-
с1е1
1о 0е гг:-: Ра'5 ч1-1е т,1т,е зг: е(ас1 0е ого ае !а ау!ас!6г"'т гес!Бе е1 зе3шг:0о ргегт|о 0е [а [13а |:.:1егпас1опа| 0е Ау1а0огев. Бга е1
соттап6а:.т1е еврат)о1 €агс[а [-1оге:тте, |е[е с1е [а ратгш[1а Ат[6т'тг10а. |1 угге1о 0е 15.000 }<1[6:тесгоз 6е 10а у уше1та, йе1|1[а-5ап:а
!ваБе1, е:-'т 6г:!:-теа, [е }таБ{а 1тес[-'то ттегесес]ог 0е1 3а[аг66п. 9ше1ов со!то е5{е у соп1о о11'о5 чце 11еуагог-': а р|1осов е5рапо[е5
1.тавта 5ш0а:тёг!са, 1;111р1::аз, йаггггесоз о (ьг|:.теа гезро:-т0ег: а1 с1евео 0е1 6оБ1егпо езраЁо1 6е ;.гп!г рог е1 а|ге то6оз 1оз уёп!-
сез с]е [-':аБ1а }-т1зрат'та 0е| :ттц::0о, е:'т ш;-т 1:.:{ет-'т|о 0е 03шгаг е:'т1ге [аз г-тас1от-'тез р1о:-тегаз 0е1 а1ге.

йа0оа! ёе ргерагас!6г1 6е| 0€!€ ([1те! эсрейо0


Ёз [|
1933 з6!о ч:-ге0аБа [[е3аг а1 ршгт1о 6е рап10а с1е 1а раза0а ауе!11шга 1г-т-:рег1а! езрат}о1а: е} €аг1Бе у йёх!со. !31 т1а]е езга-
Б:-т
г1а 0|у|0!0о ет.т 6ов е1аРа5: 5еу1[[а-!а !!аБат-т.:, у[а |з]а 0е 1ч4а0е|га; у 5ат'т |шаг.: 0е Рше:1о Р1со. [а зе3шп0а е(ара, [а тт6в сог1а,
еу'у|ааат|а !а ЁаБапа соп йёх|со. !'1 10 0е !шп1о т1е ]9_33 е1 €ца1го 91ет_т1оз, соп 5ш 1то1ог Ё|зраг-'то-5ш1:а согп|еп:а }а саггега
0е 0евре3ше воБге [а р1зта. 5ше!та е1 сагг1то 0е со]а, :'зе т'а .:] а!ге з1г-: гтоуе0а0. Б[ арагато раз6 рог ет-тс1тта 0е1 г[о 6ца6а[чш|м|:;
1огп6 а11шга, у (га5 32 :т!пш{оз, аБа:-тс]о:-та !.: созта. 1-оз :-т-та:-тс]оз ега:-т 6е €о116г-: у 1а паме3ас16т-'т 0е БагБег6т-т. '|о0о [це со:то
ез{аБа ргем|з{о. Б1 ау16:-т с]е [аБг1сас1о:-т ез1эайо|а гез1'':опс1|о а 1а рег[есс!о:-т' Б1 61а 11 0е !шт'т!о 6е 1933, а |аз сца|го |тепо5
сцапо, [ога !оса[, 1о1таго!1 1!егга е:-т е] .:егос]го:'т-то с1е [.:п-та3шет', €цБа. [-1 гес!Б!;п!е:'т1о ет-'т €атта3{!еу [ше а[3о 3гап6е, шп
гпего арег|{|то 0е ]а асо3|6а е:'т 1-.а !]аБа:-та. [.а ат,!ас1с]:'т сшБ.а:-т.: зе т'о1со со;-т е1]оз. .\1{з 0е 10'000 регзопаз ве гешп|егоп рага
гес1Б!г а[ €ша1го 91е:.:1оз у а зьг |г1рьг1ас16г-: ет-т 1а сар1та1. !;гтего;'т с]|аз с]е 1-то:-т-те:'т.:!е, 1шБ11о г се1еБгас|от'тез. [,1 20 0е !шп1о, а 1аз
зе1з:тепоз сшапо 0е !а:таг]ат-'та, со:т|ет-т:а е| уше1о а |у1ёх!со 9!зтг!то Ре0ега]. [1 с1е1о езг.:Б.т 3г|з. €от'т'те:-т:аБа а [[оуег. Ёп е[
аег60го:по 0е !а!Бше:-:а, йёх!со )|втг|то |е0ега!, :т!1ез 0е ре!'5о!1а5 ез1аБа:'т езрега:тс1о. [а 1гат,ез1.: зег;а 0е ш;-тоз 1920 [116-
|пе{го5 а теа|1аат еп цпа$ 0осе }:огав. 5е саг3агоп цгтоз 2.000 ||тгоз 0е сотпБшзт1Б]е. [-а :те1еого]о3{а ;-то ега Бше:-:а, 1а:тросо
ега ре1!3гоза. Ё1 €шатго у1еп1о5 зе [це а[ а1ге. А 1аз ос}-то гтетто5 сцапо 0е 1а таг0е зе <]а 1а ог<]е:-т 0е Б[тзчше0а. |*]а01е :т6з уо1-
уег|а а уег е1 (ша|го !1ептоз. ['.]а0!е ваБе то6ау|а сог-: зе3шг10а0 чшё осшгг|6.

Ац01с!6п 22 (со 1, р1з[а 22). $ез|6п 24


А соп11пцас!6п уа а езсцсБаг шп сопзе!о га4!о[6п1со рага |оз {га5{огпо5 чше осав!опа е! сагпБ!о }:огаг!о.
!а заБеп шз1е0ез чше саттБ|а 1а Бога 0е| з6Ба0о а[ 0огт|т'т3о, [о чше [асе:то5 е5 а1га5аг шг:а Бога, а [аз 1гез рот'тегтоз 1аз
6оз, е:-т1опсез {е11е1по5 шг-: 0{а 6е 25 }логаз, чше ез 1о чше чш[еге:] то0оз 1оз 01гес{!уоз т е!есшт!тов. Арапе 0е ез!е е[ес1о зесш:]-
0аг1о 1ргомоса а|3(п г1ро 6е |га51огпо рз1со|63|со? [,з с!епо, рего е5 чш|:6 шп тпего е[ес1о 0е зш3езт1оп, рог аз1 0ес1г1о. Ёз
6ес!г га:тБ[ёп е5 !т]шу БаБ|сца1 рог е|е;тр1о чше е11 уе: 0е !г:-тоз .а ]а са:па а т-т.те0!ат-:ос|.:е, 11о5 \'а\'а|1)о5 а 1а шт-та 6е !а гтайа-
па, у т1сетегза, у з1:-т етттБаг3о а| 0та з!3ш!е;-тте т'то зо!ет-т-'тоз асшзаг 3га:-тс1ез сат'т'тБ1оз. Рего з( зе т'е чше .а13шт'та5 рег5о11а5 со11 со5-
1штпБгез лтш:,ез1аБ1ес'0аз, чше 5о]) !11ш\'ез1г!стоз со1) 5[15 ['тогаг1оз 0['соп)]са5, с]е зг:е0о' е1сё1ега, чгте з: 1о асш5а11 рогчше
0шгап{е е1 01а зе ргос1шсет-т шт'та зег1е 0е }тогттто;-таь' е| соп!зсэ!' ;':сэг е1ептр!о ч:-те с{а;-т-тагс!-та, чше а:'т|:'т'т.:, \-репепесе а шт_тов г1|-

[-а :те!а1о:-:1:-та 1о ч:-те ргот'ос.] с5 ц|'}.1 ьс;1ь.1с|с;тт с]е Б1с;'тез[аг, с1е 1э1.:с1с!е: т'с1е зо:-т'т:'то1е;'тс1.:' Рог ]о !.тт'т[о, сша1чш[ег а1гегас16п,
зоБге со0о 0е !а !ц: зоБге:-тшез1г.: ге1!|1.], 5оьге ]1ше5|го с[1егро, ршеь з[, з1 т|е:'те а13шт'т.т |т'т11гтеттс1.:.
А13ш;-тов $е рге8ц11{а!1 з| :'тоз уат'т'тоь а е11со|т1гаг т-т-т6з !гг|тас1оз, т-т-:Аз ег-':о|аБ1ез. 2!шё ма а разаг? 1.о:-т_т6в ргоБаБ1е ез чше а[
а!аг3агпоз 0е а[3шпа 1папега е1 0{а 1аБога1, ез 0ес|| чше е51епо5 т-т-т{з ехршез1оз, зоБге то0о ачше11аз рго{ез!опез чше уап рог
1а са[1е о чше 5е 1|епе:.: чше :тоу!|1:аь 1о тп6з сшг|озо е5 чше ашпчше 1оз рг|тпегоз 0|аз зе рше0а:'т е!)соп!гаг шп росо |гг1та0ов
талтБ1ёп рог е5а Бгеуе [а!са 0е вце:1о, а тпе01о р[а:о зеа шт.та з1|цас16г-': [ауогесе0ога, ро1'чце уа а !-:аБег шп рочш!то :п6з 0е 1ш:
зоБге пшез(го с11егРо, зоБге г-:шез{га ге1!па, у е5о уа а (е11е1' ц!1 е[ес|о ат_т1!0ергез1то.
рага е5о5 {га5|ог11оз. Ёп рг|:-'тс!р!о 1-то 1опаг5е1о а рес}-:о Ро| 5шрше51о, е5 ш11а со5а гпшу [еме у
А[3т!:-т со:.:зе)|11о (апросо
уа а 1епе| 8га11 геРегсц516т-) воБге п!1е5{га {'!з1о|о31а. !ш|:6:п6з зоБге 1оз т-т1Ёоз 1,зоБге 1оз а:-тс1а:-тоз а 1ов чше 5опе1е1по5 а
цпоз [-:огаг|ов тт6в ез|г1с1оз у чше 5е асот'т'то0а:-т :-т'тцс[-':аз уесе5 со|-.: :-:-':ауог 01{}сш|:а0. Рего е:'т 3е:.:ега1 ез 1о гт1згто чше сшап6о
}тасеттоз г:п т1а!е 1п1егсо111!|1е11та1, е1 т,:.т18агт'т-те:'т1е !1а:та0о |ет-|щ, 1о т-т_те]ог ев а0ар1агзе г{р10ат'т_теп1е, по |:.:1еп{аг еп шп
1по|пеп|о 0а6о 1гзе |еуап1ап0о гт:'т роч:-т11о т'тт6з 1аг0е, шпо5 сшаг|!1о5 0е }тога о ш11о5 т'т"'т!:-тьтт|11оз.5|тпр[еу }!апа:тет.:1е,0е [ге:.:-
т6п у а }о БесБо, рес}:о.

Аш01с!6п 2з (со 1, р1з[а 23). 5ез16п 24


А соп1!пцас!6п езсшс}:аг6 шп сопзе|о гпё01со асегса 0е !а 0|аБетев Беге0!саг!а.
0!сег: 1аз ез{а0{зт!саз чше з| згт ра0ге, зш рг1ттто, о зш |-':ег:тат-то ра0есегт 0[аБетез, 11ет-'те шз1е6 цп 57о :п6з 0е роз1Б|110а0ез
6е 0езагго11аг }а ег-':[ег:те0а0; рего з! а6ет'т-'т6,з ев оБезо, е1 г1ез3о аш;теп{а [азга е1 5Фо/о. [а Бегепс1а по5 1тагса 06п0от-тов ш:-:
р6:-:сгеав тп6з зе:-тз1Б|е, ш:-: р6псгеаз ч|1е 5е а8о1а а111е5, чше ]е сшез1а :тшс}то :т5з а 1аз сё1ьт[аз егтсаг3а0аз с1е зе3ге3аг [а !пзш-
11:-та 11еуаг а саБо ева [шт-тс|6п. ! т|ет-те:'т шт-та с.:рас10а0 1тепог у цпа :,|0а 1тепог. ! е:-:1от'тсев, сца11[о гп6з зе 1аз е51!пш!е сотп !е:-:-

6о а[[гпепгов :тшу г1сов еп а:т]сагез, чше 1ез 1-:асе ехрг|т'т-т|гзе у зо1|аг еза |:-тзш|1т-'та, а111е5 5е а3о1аг6т'т.
Ё|7Фо/о ёе !ав регзо:.:аз а{ес|а0аз рог с1|аБетез т1ро 0оз 11епе агттесе0е:.:тез [а:'т''т!1|агез 0е |а ет-'т[егтпе0а4. Бз е1 сазо 0е йаг{а
]озё. 0е зцв ({оз [а[[ес16 с1е3о а со;.тзесгте:-тс!а 6е[ {газ1огпо. Б[1а т'то чш!еге 11е3аг а е5е ех1ге!11о, рего заБе чше 1|епе $оьге-
{_|г-то

ре5о у чце езо 1е 0а :т6з ршг-т|ов рага 11е3аг а зег 01аБёт1са. !-1ау с!1з[шг'тс1о:-':ез со1а1ег.т1ез: а:тетт'т!а, сцап0о е1 1-:!егго зше1е ез(аг
Ба!о, 1а уе!ос10а0 0е 1а заг-т3ге шт_т рочш1|о а1са, 1а 31шсоза еп !оз [{гт|гез а!тоз 0е 1а т'тогт'т'та1|0а6. '|б0о е[[о по5 е5{а ау1зап0о.
Рво чш1еге 0ес1г чше роз|б1етте::1е рог е1 ехсево 0е рево уа е| р6:-тсгеаз !1о 1|е11е сарас|0а0 з;-т0с1ет'т(е рага 5е8ге8аг |а |:.:зш1!па
чше песез!1а рага со;-т1го1аг 1а 31шсоза со1по е5 0еБ|6о. йаг{а |озё аг]л'т езт6 а 1|е111Ро 4е е:,|1аг 1а е:т[еггпе0а0, ашпчше рага е[[о
0еБег:{ зе3ш[г ш:-та 0|ета у ргаст1саг е!егс[с1о. Ёве ез е| ш:-:[со зесге1о рага езчш1таг 1а 01аБетез. €ша:-т0о !-:асегпоз е]егс!с|о, :пе1а_
3|шсова ре!1е1га :пе)ог ет_т !аз сё[ш1аз, 1а со:-тзцгт!:то5 у !1о $е е1еуа ег'т 5ап8ге. ! сша:.:0о
Бо11:агтоз 1а 31шсова. !-а (епе1по5 ц11о$

,, : Арё96!се } [гщзсг!рс!ог;ез 275


"",''*"
|]
Бшет.:оз }т6Б!тоз а[1тпепг[с1ов у 1опа|то5 }т|6гатоз 0е сагБо:.:о, чше ез е1 ат:3саг, рего 0е аБзогс16п }епта у соп 11Бга, еу|(а:тов
езаз зшБ10ав Б:твсаз 0е а:т!саг у е1 р6:'тсгеаз !1о 1!е!)е чше сгаБа!аг [ог:6п6озе (ап{о у 0е 3о!ре. 51 позо1гов зо:тоз сарасез 6е
сш!0аг1о, 6е :т|ттаг!о, 6е :.:о [ат!3аг1о, :-'то аБшзаг 0е а1!тпег:1ас16т_т, гтап1епег шпа у|0а соп е!егс1с1о у шпа со:т|6а ечш!1!Бга0а
уа1то5 а евгаг рготе31ёт-':0о1о 0е еза ров1Б1е араг|с16т'т 0е ггт":а 0|аБе1ез.

Аш41с!6п 24 (со 2, р1з[а 1). $ез|6п 25


А соп(!пцас|6п езсшс}таг6 цпа еп{геу!з{а соп шп езрес|а|!з1а зоБге 1ав ргор!е0а0ез 4е! асе!1е 4е о||уа.
> |.а 3газа ез ьтп пш1г1е:.:1е езепс1а] а1 чг:е е! ог3ап|зтпо по рше0е п! 0еБе гепцпс1аг. Резш1та сгшс1а[ рага е1 сгес1:т|еп|о, :тап-
11е:.те за:-та 11це51га р!е1, ге3ш1а е1 со1езтего1 у ез [шпс!аттеп1а1 рага ро0ег аБзогБег |аз у11агп!паз }!розо1шБ1ез. Аш:-тчше тег-
0а0егагтег-'т|е по 0еБег1ат-т-'тоз 1''таБ1аг 0е 3газа з1по 0е 8га5а5, е11 р1шга}, рогчше 1аз [-':ау 0е :тшс}тоз с1роз, у са6а шпа {|епе цп
е[есто 6|[еге:-т1е рага 1а за];-тс]. 1 !оу уа:тоз а [аБ|аг 0е ш;-та чше зе [а 0е:тоз1га0о 1геттеп0аттепте Бепе11с!оза: е1 асе!1е 6е
о1!уа. [;гапс1зсоРёгеа ||;-т-'тё:.те:, |е[е 6е 1а шп10а0 0е:те01с1па |т'т1егпа 0е1 Бозр!та1 Ре|па 5о[{а 0е €6г6оБа, Бшепав пос!тез.
> ! !о[а, Бшегтаз пос|"'тез.
> Б|е::уе:-т10о. 2Рог чшё е1 асе!1е 0е о11уа ез 1а:-т Бшегто рага т-тшез1га за[ш0?
} Бше:-то, рг!п1его рогчше е8{а ьцепо, у е5о уа е5 ш1) ра5о !:трог1ап1е рага 1а за1ш0:тег-т|а[ рог 1о :те:.:оз, у [ше6о рогчце {1е1)е

е[ес11уаттет':1е ш11о5 со|тропе11|е$ 1пшу :-'тш1г[1|уоз. 1|е:-':е шпа Бшег-':а 3газа, |а 3гава тпопо!пва|цга0а, 0е }:ес}то 0шгап-т(е
гпшс1-:(з!ттов ат]оз 1-:а в!6о е1 а11гте:-:{о чше :п6з 3газа :то:-:о1;'тва|цгааа геп{а. 1 еп зе3шп0о 1ш3аг рогчше е[ асе|ге 0е о1!уа,
е1 т!г3е:-': у е[ т1г3е:-': ех{га зоБге го0о, чг:е зот-: !оз асе[1ез 0!3ат-'т-то5 чше 5о11 2ш1то5 ршгоз 0е асе!1ц:-тав, ||епеп у!гагп!па5, 1|е-
пе11 а1111ох1аап{е5, |1епе1'! ттцс[т{з!гпоз :т|сгопш|г1е:-т(е5 чше 5о11 т!п1сов у ч11е по 1ов |1е:-те :-':1:-т3:!;-: о|го т1ро 0е асе1{е.
> Ё'за гпо!ёсш!а :т63|са чше $оп |оз ро11[ет:о!ез, ;рог чг:ё 5оп {ап Бшег.:ов?, езоз ап1!ох1(аптез, ;чшё [:асе:.: 1аз :то[ёсш1аз ап{!о-
х!0ат-':1ез еп п!-1е5[го ог3аг.:1вп-;о?
> 3шегто, 0ев0е чше пасе1то5 е|тре2а|то5 а ох10агпов у сша:.:0о т.тоз [е:тоз ох!6а6о 0е1 со0о поз :тог|:тов. [т-т гезш:тег-т, е|
ог3атт1згто 11е:.те чше [г:сБаг согт1га 1а ох!6ас16п рогчше 1а ох10ас!6п ев ь::-т [ет.:6:тегто 0е[ гп[пшто у 6е1 0{а а 0{а, еп1опсе5,
2с6тпо зе ]шс}та соп1га 1а ох10ас16п?, рг:ез сот-':зьгтт|ет.:0о ат-'т||ох16ап1е5, у соп 8га5а5 ттопо!пза1шга0ав, рогчше 1а:.:|о |аз 3га-
заз :то:.:о!:.тза1цга0аз сотто 1оз сопРце51о5 [еп611соз 0!згп!пшуеп 1а ох|<]ас|6:.т 0е т-тшез1го ог3а:-т1в:то, 0е |а1 ттапега чше
ро0г[атт-тоз 4ес!г е:.т 1ёг:т|т.тоз 3е:-'тега1ез чше 1оз ро1![ег_то1ез |о чше реггп1геп е5 1па[1|епег |1ше5|га5 сё[ш}аз:т6з )6тепез, :т6з
заг-:аз, :п{з за}ш0аБ1ез, у Бгте:'то, Рог е5о 5о!1 1а11 |т.:1егеза:-)1ез.
> ;1[епе чше уег со:т е| со|ог с1е! асе1те|
} !..]о ехас|аг:_те111е, е] уег0е уа 1!3а0о а 1оз саго1е:тоз, 1'саз1 чгте 1оз сот-т:рьгез1оз [е:-т611сов 1о чше [е 0ап ез е1 р1сог у е! а:таг-
вог.
> 5[ ез !:трог{ат'т1е чше [а ргез|бп зеа е:.т [г|о, 2:-:о|, чше зеа ш:.: т.ег0ас]его 2!'1111о 6е асе|1г:т-таз рага чше е[ асе!{е 1е:-:3а 1о0ав
езав ргор|е0а6ез.
> |1[есс!уаттепсе. Ё1 асе1{е 6е о1[уа ез е1 г1:.:1со асе|ге чше рше0е сог:зштт1гзе со:то 2ш[11о, у а1_т[ ез 6оп0е е5(ап е5о5 со|про-
11еп{е5. Б| гезто 0е [ов асе|тез, 3[газо1, со1:а, зо)а, е1сё1ега, т-тесез1|ат.: 5ег гес{!лсаао5 у 5ег 5о1те{!0оз а ргосезоз [{в!сов у чш!-
гт|сов рага 6ершгаг1оз у ез1о 1.:асе чше р|ег0а:.: е51е 1[ро 0е согтрог:ет_т1ез. !
ег-т1о:.тсе5 рце5 е1 асе1(е 0е о1!уа, согпо 01се,
оБтегт10о ел-т [г|о ршез е5 шп 2ш1то у е!1|о11се5 11епе 1о0о е51е 11ро 0е рго0шс[ов.

Аш01с!6п 25 (со 2, р!зса 2).5ев|6п 25


А соп1|пшас!6п езсшс}таг6 цпа еп1геу!з1а соп шп езрес|а!!в1а зоБге !аз ргор!е0а0ез 0е1 асе11е 0е о1|уа.
> Б!еп, е1 асе11е 0е о!1уа ез за!ш0аБ1е, !о заБегпоз 0ез0е }:асе :пшс}:!з!тто 11епро. !{аБ}6Батпоз а[ согтег::аг 0е чше:-:о зе
рше0е !-таБ1аг 0е 3газа з|г-)о с]е 3газаз. 2@шё 01[егег-':с!а }-:ау? Рогчше (епе1по5 шп росо 1а[ уе: ехсезо 0е {ёггп1пов чце по со!т-
рге;-':6еттоз а |а 1-тога 0е а!1:те;-'т1аг:-'тоз, 2г"то?
5|, рогчьге 1ов гтё0!соз }геттоз согпе1!0о ттшс!тав уесез е1 еггог 0е !таБ}аг 6е чш1гт|са а 1а 8еп1е еп [ш8аг 0е [-':аБ1аг1е 4е а11-
|тег|{о5. '1ёгт0г[агтоз чше }-:аБ1аг 0е асе11е 0е о1|уа, 0е резса0о, 0е сагпе аг'т|гпа1, 6е рго6шстоз ггор!са1ез, у п-тозотгов БаБ[а-
гпов 0е 3гаваз :то:-то!пза1шга0аз у за1шга0аз у езо е[ес|!ма:тет_т{е со:тр}!са ц11 росо е1 е:.;тег_т01гт[е!т{о. вп з[п1ез!з, 1ав сагпез
у !аз 6газав *гор!са1ез, сосо, ра[:та, чше 5е ц1[[|2а рага [а Бо11ег|а, 1оз ргесос1па6ов у 1ав ра(а1а5 с[-т1рз, зо:.: 3газав рег!ш0!-
с|а[ез. [оз а[!тте:-:1оз те3е{а1ез 1|епе:-т 3газав ва1ш6аБ[ез. ! 1ше3о ез|6 }а ехсерс|6п зцБ[!гпе 0е[ резса0о, чше 1!е:1е шп |1ро 0е
3газав, |шп1о а 1аз пшесез, чше 5о11 1оз 0:-':"'те3а3, е! пц(г|ег-'т1е чше е1 зег }':шгтаг_то }та рег0!6о гт6з а 1о !аг3о 0е 1а !т|вгог!а 0е
[а [тштпап16а0 0е }о 9ше со:п[а }:асе п.:шсБов:п1!ев с1е а|оз }таз|а а}:ога. Рог е5о 5о]1 гап !гтропап1е$, рогч11е 5е сопзш!те1)
!
еп |пшу роса сап1|ааа. рог езо ез 1:тропап{е е1 ре5саао, [а5 пшесе5 у о1го5 [гш1оз зесоз чше та:тБ!ёп 1о 1|епеп.
! евов а[1тпег-т1о5 чше 0!се:.: '']]еуа 0:те3а3'', 2е5о е5 уег0а0?, ;з|гме рага а!3о?
!-оз 11еуаг-': рего по з1егтрге е51а аепо51га0о чше з|гуа. !]1 1е:та 0е [оз а1|:теп{ов е5 чше 5е рше0е }-:асег ргора3а:.т0а 0е е11оз

йа0оа| {е ргерагас!61 ёе! 0€!€ ([!не! зшрт!о0


Ёэ п
$!п 1епе{ еу10епс!аз 6еттоз1та(ав (е вцз Бет'те{тс!оз е'т_т 1а за\ц(' |-зо т_то зе реттп!1е сот_т |оь гпе(!саттеп1оз. |]п гпе0!сатпеп-
(о з| зе 6!се чше !:-:0шуе еп |оз г-т!уе1ез 0е со1езтего] е5 рогчшс' ]о }т.::'т 0ет-т-тоз|га0о. Б :-т1о:-:сев а1-т{ }тау шп уас[о |е3а| чше ез{6

рг6х!:та:теп|е еп у!воз 4е зег гезше11о:'чгтс 0еБе с]е т-тогт-т-'та11:.:г |.: з1тш.ас|бт'т.


> €шап0о }таБ[агпов 0е 3газаз Бет'те0с!оз.аз, 3газаз рсг!:_тс1|с1.:1сз. ;:'тоз е51а|11о5 ге0г!ет-тс]о е:-т 3ет-тега1 о еп 8гап тте010а а1 з!в-
(елта саг01оуаэсц1аг?
> Бше:-:о, ез 1о чше:т6з зе соттосе 1'':его рос1ет'т-тоз |таБ]аг с1с :ттг:с1т!з1:'т-та5 со5а5' Рог е!еп-тр1о' }-та:- ш;-'т езсш01о гес1ег.:1е чше |-та
0е:тоз1га0о чце со|тег рэезс.:с1о гт:'т с1{а.: 1.т ве;'т'тат-та |-т.:се с1ше 1.: са|''т.:с1с].:с] ;т-тге1естг:а1 к.1е 1.аз регзо:-та5 |11ауоге5 3аг-те шп 107о.
Ёво ез езрес|асц1аг. |в|ат'т'тоз 1-т.:Б!а:п0о 0е1 0е:ег1ого !:-тте1естш.:| чше 1а|-т1о 1-::ег)шс1|са \'1.111!о [')геос[1ра. Рего ав!гп1згпо ез{а-
:тов БаБ1ап0о 0е| с{т'тсег, чше зе са1сш[а чше е5|а:тшу т1г-:сш1ас1о а1 со:-тзшт-тто с1е 9г.:ь.:з .::'т!т'т'т.:|ез т'1гор|са1ез. !п{опсев :-:о
ев з61о е1 арага1о саг0|оуазсш1аг, ез 1а:тБ1ёг'т 0е1ег1ого со3;-т1{|то у ез с{;-тсег, чше 5о1) е1 .::о|е.:с:г:а! 0е 1а за1ш0 0е! вег
}тш:тапо еп [а зос!е0а0 осс10епта1. Бз 0ес1с чше ш11а 61е{а ва:-:а гезо|уег1а ргоБаБ1е:т-тет-т1е :-:т.]з 0е 1а :-:-т!та0 0е 1оэ ргоБ1е_
:тав сг6п1соз чше згг[г|ттоэ.
> 2Рше0е чше е5(а вос|е0а6 [о чше 1е;-т3а эеа шт.: ргоБ!етпа 0е уа[огев а[1:т-тет-':1аг1оз]

} Бшег.:о, еп е5[а зос[е6а0 г-:о ев [а за1ш0 ш:.: оБ]е:1то рг1ог|таг1о. 1.е 1т-:1егеза гп6з 1а Бе![е:а, у е|1 е5е со!11ех1о зе Ба рег0|0о е1
та[ог рог цп гпоп16п 0е созаз, у еп|ге о1га5 рог [а ргеосшрас16т'т рог 1а ьа[ш0. 1 рог о1га рапе е516 е1 1егпа 6е 1а зо1е0а6,
0е [а апв1е6а0, 6е 1а [цс[а соп{га е5|е т|ро 0е с!гсцг-тв1апс1аз, соп 1а сотт10а, со:-: |оз ехсе5о5, у ез1о 11ета рше5 а чце 5е е$1ё
рго0шс1еп6о цп {егт6гпе:-то 1тцу Ргеосшра11{е ч11е ез [о0о е1 1етпа 0е чше эе 0а еп [а тт1вгпа зос1е4а0 рег5о11а5 гтшу 0е[3а-
0ав, гауап6о 1а апогех|а, у ргеосшра0оз гпшс}-:оь 0е е1!оз рог }а за1ш0, у о[го5 чце ц1!112ап 1а солп10а сотпо !-111а сопре11-
зас16п регзопа[ а [гшз(гас1опез регвопа[е5 ), ез16г-'т е:-т е1 о1го ех1ге!11о. \'е[ест|:'агте:-тте е| 1ёг:п|:-то п-:е0!о ршев ев са0а уе:
:пепов [гесше:-т(е.
> [!п сог-тзе!о рага сопег зат-то, 0ос1ог, чь:е ез 1о ч:_те 0еБе:т'тоз }т.:сег'

> Рцез сопег 1тш)'т'аг!а(о, соттег с1е 1ос]о' ;'то со1']1сг с]1 с\се5о, :- 1г:е9о сг:.а:'тс1о |':а:'а с'1г;е е1е31г |г Бцзсат'т0о е1 рго0шсто те3е-
та| гп6з чше е1 ргос1гтс!о ат-т1т-т'та].

> йг:у Б1ет'т, 1]гат'тс|зсо Рёге; !|т'ттс1:'те:, ]е[е с1с1 зсп'|с!о с1е тт'тес]|с!т'т.: |т'т1ег;-та 0е! Ре1:та 5о{1.: 0е [ог0оБа, :пггс}таз 3гас!аз рог
1-таБегт-тоз асо:тра:)ак1о ), 111ц), [е1!7 2006.
> йцсБаз 3гас1аз.

Ац0|с|6п 26 (со 2, р1з[а 3). 5ез|6п 25


А соп(|пцас!6п еосшс}:аг6 цпа еп{геу151а соп йауга €6гпе: (е:пр, рорш!аг ргезеп1а0ога 0е (е1еу1з16п.
> Бшепав {аг0ев. }!оу 1епе!то5 со11 по5о{го5 а \,1ауга €о:пе: (е:тр, рорш[аг ргевет-т1а6ога 0е 1е1еу1з16п. Бцепоз 6[ав, йауга.
> Бшегтоз 01аз.
> Ёоу уатпо5 а росо 6е гц у10а.
|-:аБ1аг ц:-т
'|'(т
пас|в1е е;-т €цБа, рего 0е :-:|т]а :.1т,1з1е ш;.: саттБ1о гпшу га0!са1. !е у|у1г Б!е:-:,
6ева}:о3а6ов еп €шБа, оз тгав1а05|з а Ршепо Р1со, у егпре:{|з а 1е11ег ::есез!0а0ез. Ёзо, 2с6тпо 1о азш:те цпа п1;]а?
> '1-е ауш4а е1 вег ш:-та п1йа: по 1[ет-теь со:.тс1е:.тс[а р[епа 0е 1о чше езт6 зшсе0|е:-:0о. !'.]озо!гоз 0е]а:тоз шпа са5а, шп ггаБа!о, есс.
й!з ра6гев егах-т рго[ез|опа[ез, :т1 тта0ге ас{г!:, гп1 ра0ге 01гес1ог 0е ге}еу|з|6т'т, 3ш!от-т1зта, у 0е ез1аг е:-: ш:.: со1е31о рг|та0о
чше по !таБ1а ргоБ[е:та5 рага ра3аг1о, 0е т-то 1е;_тег чше ргеосцРапе в| чшег1аз ш:: !ш3ше1е чше се 1о сопргага11, а |пе сог-т 1а
гора Рце5{а, у 0е!аг1о то0о 0етг6з т' !1е3аг а шп ра|з 0о:]6е п| егаз 6е1 ра|в г'т[ {шз ра0гев 1ет-т[аг:. Рего :п! ра0ге сот:в13ш!6
тгаБа!аг 3гас1аз а 1а Бот_т0а0 0е т'т-'тгтс[-'тоз ршег|огг!чшеЁо5 ч!!е 11о5 ауш0аго:'т, у ш:-та т,ес!:-та со:-:з13ш16 чше е!1 шт-: со[е3|о 6е
гпоп!аз поз а0:т|{|егап а:т! Бегт'т-'тат-та т'а тп[. !|а:тБге по ра5апо5/ рего уо з[ зё 1о чше ев [1е3аг а 1]п 0е гтез у 0ес!г ршез
раз(а }тегт10а у ц!1а {оп111|{а, рогчце т-то }-таБ1а о1га со5а.
> А резаг 6е езо, ц( по г|е:":ез ге]1сог.
5! гп! Беггпапа у уо сшм1тпов ш:.:а !:-т[а:.тс1а аБзо[ш1а:те:-т{е [е11:, зе 1о 6еБеттоз а тт!в ра6гез. ]'.]шпса Б1с|егоп шп 0га:та :-:1
шпа (га3еа|а, уо !агп6э 1е о| 0ес1г а тт1 т'т'та0ге: ''1о чше уо 1е!1|а еп €шБа, 1о чгте 0е!ё, 1о чше 1.:ас|а...".'!б0о ега ''0е ачш[
уа|то5 а за1!г а0е1апге, шв1е6ез |1епегт чше евтц01аг 1о :т{ь 1:прог{ап1е е5 згг е0:_тсас!от-т, т'т'а 1е:.:0ге:тов 11егпроз гпе|огез...''.
Рог о{го 1а6о, 0евршёз, еп 1о рго[ев|опа} }таз т,1т,10о 1а згтБ16а а ]оз с1е!оз, а| с|е1о чше герге5е111о е|1 е5|е ра1в е[ рго3гагпа
''(]п, 4оз, [тзз'', шп рго8гагпа еп е1 чше осшгг|егогт ттггсБ[в|;паз созаз. Рего а6е:п6з 0е ргезе:-т1а0ога Баз з|0о са111ап1е, ,по?
5[, ап{е5 0е е:треааг а тгаБа!аг е:-т те1еу1з16:-:. &есцег0о 1по111е111о5 тпш1'0|т'еп|0оз со:-': !1аг|а 1'со:-т Беа1г1:. [!:-та рап:а<1а 6е

сагге(ега чше 11о5 01гпоз, рогчше е!1|о11се5 з{ |аБ{а 3а[аз, ез1атпоз БаБ1а:'тс]о 0е1 а:]о, 77 678. Ё:-т1ог_тсез еп е1:пез 0е |ш11о
Б1с1гпов 26 3а1ав, 27 е1 :тез 0е а3ов1о, по 0огтт{аз, (еггт|паБаз 0е тгаБа!аг а [аз 1гез, (е 1еуат-т(аБав а [ав з|е{е, со3!аз шг.: сос[-те
рага |1е3аг гпшу |е!оз, созаз аз1 сотто
(е 1осоз, рего рог о{го 1а0о, разаг[а :тшу Б1еп, у Бшепо [а ехрег|епс|а 0е согтосег
рг6с1!сагпеп{е |оёа Бврайа, 6е агг|Ба а аБа|о.

€! сгоо6пеЁго : Арёр{!со } 1гарзсг!рс!ог2ез


чш[пга езроза 0е (ш :паг|0о, у а}т[ зе3ш|з, |ге1п1а у |ап1о5 апо5. 2!,1 зесгето?
'1'т] [ш|все [а

5| уо 1о зшр1ега, ]о е:тБоте11аба у 1о те;'т4[а' \б сгео чше е5 ш|1 поп{6п <]е созаз, по


ггпа зо1а. !'з 0ес!с :-тоз ге:-:п|гтоз
[-'тау

еп е[ {1е:тро у е:-'т е1 еврас1о 6оз регзо;'та5 чше еп 1еог[а :-то {е:.:|а:.: па0а чше уег, у
;тгтс1т[з!гто чше уег. |\оз 3шз1ап
1ет-'т1ап
1ав:т|з:таз со5а5, (епепов 1ав гт!зт'т'тав а{1с1о:.:ез: е1 с!:-те, е1 |еа1го, т|а|ап 1еег. Рага гт[ [сте цп [1ес[-та:о гота! у 1шуе чце соп-
уе11сег а ез1е }то:тБге 0е чше ез|аБа е;та:ттогаёо 6е:т[, у п-те 1аг<1ё |гез тпезез, [це ттгту 6шго 0е ре1аг.
Аз( чше {е 11еуав1е е[ 3ато а1 а3ша' \' [таБ[а [:.т31ёз, 2;"'то?

йшу !:тропап|е. !о сгес{ 1аэ ре}|сгт1ав еп е1 ог131па|, рапе 0е тт| у|0а ев ап31оза!от-та, уг:е[уо а Ёв{а6оз
Б111:-т3[!е, уо уео
|!п16ов со:.: [гесце:тс1а, тпе е!1са111а !-от.:0гез, е1сё{ега. 5| [а регзопа чце е5{а со:.т:т!3о по рше0е согпраг11г шпа ра(е 0е гп{,
сав| 1а гт|са6, чцеааг'а а}-:{ ш:-т а3:_:|его. \о чш!его 0ес1г чше зеа 1:тров1Б1е, ев гп6в [6с|1, ез гп:{з [6с|| з1 ё1 1-'таБ1а 1п3!ёз сотто
1о БаБ1о уо Рогчше по5 111о\.е111о5 рог е[ гпшл-:0о 0е о1га 1тапега, рог [ав ре1|сш[аз, рог 1оз |1Бгов, рог то6о.
йауга €6гпе: (е:тр, ш;-'та у16а 6е61са0а а! езрес16сш1о, е1 е:'т1ге1ет-т|;т|е:-т1о, !а ге1еу[з!6п, 1а гп(в|са, гтшс[ав 3гас!аз рог
}таБег ез(а6о со11 !1о5о1го5 ев1а 1аг6е.
6гас!аз а уо5о1го5.

Аш6!с!бп 27 (со 2, р!з|а 4). $ев!6п 26


А соп{!пцас16п езсшс}таг6 шпа ор!п16п воБге е! аш3е 0е 1а !!{ега{шга езсг1{а рог гпш!егез.
2!-{ап о|0о шв1е6ез сопеп1аг, о |'тап !е{6о ел-: а13шпа 6е езаэ геу1в(аз 11тегаг1ав с1е 3га:': 11га0а, чше "1.аз гтш!егез уе:.:0ег:
гт:{з"? 2!о [ап у1в{о гатпБ!ёг'т еп а[3шгта !]зта 0е !';езс зе|!етз?' Рогчше уо, чше 1]еуо айоз ;п1г6п0о1аз, з1е:трге тпе епсшеп(го
соп 1о:т!з:то: 0е 0!еа аш1оге5, 0оз о 1гев гпш)егез, о ш!1а, о ;'т|п3шпа... 2! 1ов ргегп1оз? !ше1уо а гегп!11г:те а [а евса6|зт1-
са: 6е 1оз зе1з лт6з 1гтропа:.:1ев (А1[а3шага, Б|Б11отеса Бгеуе, Ёегга16е, \а6а1, Р[апе(а у Рг|:татега) е[ айо раза0о з61о 0ов
1ов 3апагог: :пш}егез. ! рог с1егто, сца;'т6о зе 1-таБ|а 0е ргегт|оз, ве о}т,|0ап [ов !ттз|[1шс1о:.:а1ев (€егтап|ез, }',]ас1ог.та1 6е
}..]агга11уа, 0е Роез{а, етс.). €1аго ч11е по [а}таг5 чш|е:.т 0|3а чше е51а5 [о5 8апагоп "рог зег:тш|егев". 5!егпрге (у сшап6о 013о
"з1е:трге", ез з1егпрге) чце ц!.т сг[т1со са!1{!са а[3о 0е "[егпеп|по", е5 рага 0е:.:[3гаг1о. [1п е!егпр1о еп|ге гп11: "...1а ||р[са у
16р1са поте1а 0е регзопа!ез [е:теп!поз, 1гат'тзгп1(!0оз рог ш!1а уо: Бгц;това, 0е|!са0а у чьге!!са чце еп5апа е:'т ш:'та р1т!тп-
Беа сау11ас!6г'т 3епега! сг:а1чш|ег ргеосшрас!6п со11а1апа". 2Рага сш5г:4о, шпа сг[11са чше 613а, рог е!егпр1о: "Бв 1а г1р!са у
тбр1са поте1а с1е регзопа]ез ттазсц1!:'тоз, [г]с10ов, вагс6з1|соз, 3га:.:с1ев [о[[а0огез _по !тасе [а|га 6ес1г!о- у 6е тше1|а 0е то0о?
1ота1, чше рог 11!1а раг1е, 5е а5е8|1га чше 1ав :-т-'тг:)егез уе:.:6е:.т :т6в (1о сша1 п1 в|чгт1ега ез с1егто), у рог о1га, 1а сг[|[са по р|ег-
6е осаз|6п 0е 0езса11{1саг1аз. Аз| 5е ех1!епае ]а ]0еа с]е гг:-'т [:оо::т [еттет-':|:-то рцга!пе]1|е согпегс!а}, шпа:то0а, шпа гпаг-т1оБга
е0!сог|а1, еп 1аз а:-тт{ро0аз 0е !а са]|0.:0, 0е ]а а!т.т сг:11г:га, 0е 1а 11тегатшга 6еуег6а6. []п 1]п, с}т!саз, ч11е 111-1е5(го !эоотп _;чоё
Боогп п! чшё ос1-'то сшат1оз!_ по Ра5а 4е з!тпр!е :-тог:па1|:ас1отт, т'а(:-'т ;-т-тшу !е]оз 0е а!са:-тааг е] с1псшеп(а рог с1еп{о. 1\о
е51а1то5 0е]ап6о !тце[1а. 51 Боу по {'13шга:тоз ег.т е| Бга[::с/|ст :-т| ет-т !а Реа] .\сас1еп-т|а, :тайа;-та :-то чгте6аг6 6е позо{гав п| ]аз
га5Ра5 еп 1ов 1!Бгоз 0е [т1згог!а.

Аш6|с1бп 28 (со 2, р!з|а 5) 28. $ез16п 26


А соп1!пцас!6п езсшс}:аг6 шп согпеп1аг1о зоБге |ате|ет.
@шег16аз рег5опа5 |пауоге5: []:-:а уеа па5 гпе з!е;.:то оБ113а0о а 6ес1г "(гас1аэ", 8е111е 1тауог. 6гас!аз Рог уце5|го е'егп-
р1о. 1ёп3о га2о!1е5 1п0:.т|тав рага 1-'тасег1о, рего [ом чьге |ео рог 0очш1ег 1о тта1 чше :-:ов а1|тте:-'т1агпо5, у са6а те: рео1
{еп8о шпа гаа6п :тшу езрес|а1: 1оз ;тауогев зо|з чш|ет":ез гпе!ог оз а1!гте:':16!з, чш1епез ве3ш{в шпа 61ета гп6в за|ш0аБ[е еп |а
чше по [а1са 1а уегёцга, 1ав 1е3гтгтБгев о е1 резсас1о. ! а6егп6з сц10{!з е1 сшегро. Басё1в 1аг3ав са:т|па1аз у по зо1в зегез
зес!еп1аг|оз. Аз| зе рго1ог:3а 1а м14а. }''1о }тау о1го :п!!а3го. ! ав[, са0а уе2 по5 епсо111га1то5 гп6з аБце1ов со1'| е5е епу|0!а-
Б1е }тш:тогу езе 1:.:сге{Б1е а5рес1о !шмеп!1. ;Ау )1оз! 1,а е0а0 о5 ге11г6, о5 рш5о е1 аре|1!6о 0е !шБ1[а(ов, рего пшпса |те
сапзагё 0е герет1г чше !1о |ау т|е]о 6е1 чше по 1е118апо5 чше аргег:6ег. Ф|3о езо ае уце5|га Б:-тепа 61е|а у р|е11зо еп 1о5
гп6в |6тепез, е:'т гп|в Б!|аз:тауогез, з|:-': 1г тт6в 1е!оз: 1о0о ]о со:-':1гаг1о чше уо5о{го5. |.а согп10а аргевшга0а, е1 з6п0тдг!с|, е1
Боса6о 6е са[е1ег{а, 1а ацвепс|а 0е те3е|а1ез, е1 5ц51еп{о шг8е111е з1п сг[1ег1о а[1тпег'т:[с1о. )оз сагаз 0е [аз 3епегас1о:-:ез
у1уаз. ! согпо в!еттрге, е1 е!егпр1о еп уо5о{го5. !а ехрег|ет-:с|а ае уо5о1го5, 1а заБ10шг1а 0е:-':1го 0е уо5о{го5. АБше!ав, аБше_
[оз, а13(п 0[а аргегт0егетпоз. Ёоу в61о чгг!его [е||с1{агоз у 6агов 1ав 3гас|ав Ро!'уше51га рег1па11еп1е [есс!бп.

Аш6!с16п 29 (со 2, р1з{а 6). 5ев16п 26


А соп{!пцас|6п евсцс[таг{ !а ор|п!6п 0е гпп 1огего, Фпе9а €апо, зоБге е! гпцп4о 0е 1оз 1огоз.
Р[ :тшп0о 6е1 сого Бгауо ез араз!о:.:а:.т|е. Ё1 1ого 11е:-':е а13о 0е гп631со. 51егпрге }ла !таБ10о цп Баг0о чше [е сап{е а[ |ого
Бгауо. ! тагтб1ёгт а1 1ого :тапзо, а|е3ап0о а 1оз 0оз |ого5. Рего, :т1га, рага 5ег 1огего, з!егтрге [о }:а 0!с}то 9|тог1по йап|п,
}тау чше ез1аг 1осо. ! з1... уо зоу... 1-':ау а13о 0е 1осо еп тт[. 1о зоу 0е1 в1п01саго 0е }а [осшга, рего Бе:-т0|то з1:.:01са(о. Рага
:т[ е1 1огео... з! по... з1 [шега 3е:.:1е сшег6а, вег|а:'т-'тов 8е!11е, рше5, 3е]1|е |тшу:.:ог:та|. Рага :-:-т{ е} (огео 11е:-те чше 5ег 8е11|е
чше е5{ё 1оса рог... рог 0е]аг у ехро!1ег 1а у10а а са:тБ|о 6е :.:а0а, 2т'то? Рогчше уо тте асшег0о сшап0о уо егтре:аБа, чше

йа0ца| 6е ргерагас!61 ёе! 0€!€ ([1те! эорт!о0


Ёэ !|
уо репзаБа пшпса е:-т е1 6!пего, уо репзаБа г:а0а гп6з чце еп 1о чше :пе 3шзтаБа, чше ега е1 {огео. Рага гп| е1 1огео ега
:-:о
1о:т{э 3гап6е.5|3ше з1еп0о 1о гп6з 3гагт0е. Рогчше цт-та 1аг6е 6е тг|цл-т[о... ез 1а 3|ог!а. ;0|, шпа 1аг0е 0е гг1цп[о...! ;Бз 1а
:тшепе! Рогчше, :т1га, Бау 1огего5... уо тте асцегс1о 0е т-тт'т 1огего, чше |.:о 1е \|оу а <1ес1г е[ потпБге, чше |пе асшег6о, еп
йёх1со, еп цп 1па|:о а !та11о чше 1о т,! 1огеаг со11 о1го 1огего }'11о 1ш\/о 5цепе е11 е| 1о1е, 2г-:о? у еп|о11се5 }е 01]е: "Фуе, чшё
гпа1а зцепе. Ёв1оу сопт!3о.'." }|се: "1\о раза т-т.:с].а| \'о ]11е \'о\'ез1.а :-тосБе а цт'т 1аБ1ао 0агпепсо, у 1те уоу а разаг [а
пос}те... у тпе уоу а... " \б :'то зо:' .аз[. \б |оз ттта]оз г.11о5, \' }аз :т'т.:].-тз гаг0ез 1аз Бе зш[г!<]о т' [аз |е у!у|0о соп 1о6а 1а !птеп-
з!4а0 0е ц:_: {г|цп[о.

Аш01с|6п 30 (со 2, р|з|'а 7). 5ез16п 26


А соп1|пшас!6п евсцс}лаг6 1а ор!п|6п 0е цпа ас1г!а, !!с{ог|а !ега, зоБге !а у10а 4е 1ов аг!!э{аэ 0е1 езсепаг!о.
Ё1 гпцп6о 6е[ езсег:аг1о еп
11ше51го ра|з }:а з10о з!егтрге 0е а13шг.:а |!а!1ега цп росо е1 ;пшгт0о 0е1 езс:{п4а!о. !ов агг]з-
|а5 ьепо5
в13п|{'!са6о, у 5о|по5 1пе рагесе а лт[, то0ау[а, езе ге0цс|о еп е1 чше ве }та Бес[:о гшепе е1 езр{г|*ш }1Бге ёе1 езс{п-
6а1о. 0п езс6п6а1о, шп 3га0о 6е евс6г-:6а1о аэшгт16о, аз!лп11а0о у асер|а0о рог 1а зос!е6аё. 5о1о }ов ап1в{аз г'тов Бе;тоз
ро0|0о регтп|т1г ш|1 росо [а |[Бег|а0 6е вег езса:-т0а1озоз. А[опш:':а6агпет-т1е еве ге0шс{о зе уа аБг|еп0о. €а0а уе: е1 рг!Б11-
со ез :п6з 0![{с11 0е езса:-т0а[!:аг. ]\о зё, е| 6езг-тц0о, рог е]егтр1о, чше рага гт| Ба з|0о с1аме, уа т:о езсал'т0а11:а а па0!е. Ф
з{, а уесез з{, а уесез з{, сша:-т0о ез [огг1Б1е... й[ 0ез::ц6о, з! чше еьсап0а11а6 е:':5ц |по1пе111о. Бшепо по зё э| евсат-т6а11:б
о епсап{6. Рогчше... со1!о по !-:аБ1а о1го. Рего ево [це шг:а [аве 0е:т1 у16а. [ тт|га, !шз1агте:-:1е е[ ёх!то 0е гп! т,16а, гп1
3гап ёх[то, уо 0!г{а чше [ше ргес!ва:те:-т1е }-таБег агг|ез3а6о ел-т ачше1 1то!те|11о. Агг1ез3аг. 1пгпе0|а{аттег-т|е 6езршёз 4е\ [эоопт
6е 1а 1гапв|с|6п, агг1еэ3аг, Басег шп 1еа1го е11 е1 чше уо сге1а, е:-т е1 чше уо гте 1-таБ[а [оглта0о у аэ{, 6е а13шпа гпа:-:ега те;-т-
г11аг со6а 1а !:та9е:-: чьте ап1ег|оглтеп1е 5е БаБ1а 0а6о 0е :т|, чше ега.. ' [ш:-т0а:теп1а1:теп{е... е}:... шпа !тпа3еп 0е... 6е 0ов

ресБов ап6ап1ез, 2по? Бп1опсе5, уо сгео чше е1 г|ез3о 4е 0ес1г "]'{о, :'о по 5о}'е5о" т'согтзе3ш1г1о сгео ч1-1е 1-:а в10о шпа 8гап
у|с1ог!а гт{а.
51п егпБаг3о 1-та:'созаз чше 1-'таБ|а, 0е ет'т|от'тсез, чше 5е ]11е 1-т.:тт чше6.:0о .ачш[, зот-т :-т-т!, со:по ш:т.т езр|:т!1а, у чше гпе |гг1-
|ап. Ёв 1о 0е з1е:трге. \1е |гг|та е1 т-т-та| 9гтзто т:'те |гг|1.а 1.: т-т-та1а 1е сот'т чг;е 5е !г.11.1 .: 1оз.ап|зсаз. \1е 1гг!та :тшс}то 1а тпе0!о-
сг!6а0. Рего ьоБге 1ос]о:'т'те 1гг|г.: е] :'т-тш;'тс]о с]е! пег|ос]1з:по е11 е51о5 111о!1)е111о5, е! рег!ос11з:по гоза, 2т'то1 Ёзг6 База6о [шп_
с!алтеп1а!:те:.:1е е:-т 6е:-т13гаг.а] .:гт1з1.:, )'е5о 111е;тто!сз1.: :ттгтс}'то. \1е р.:гесе г':-тгт:'Б1е:-т чг:е |та3ат'т 1о чше [.:асеп, з1 1о чш|е-
ге:-: !тасег'.' у чш1еге:'т 8а11аг5е [а т,|0а аз[..' Рего з|е:трге гезре1ат'т0о 1т'т0т-т!1а:пе:-тте а 1а 3ет'т1е чше зе зшБе а ш:-т езсепаг1о,
а 1а 9епте чше ве 6е6|са а }тасег [е}|сев а ]оз 6етт6з. €оп еза 8е|11е 11о ье рше0е шпо пе|ег. 5о:-: за3га0ов' 5оп 1о гп6з [:прог-
{ап{е 6е шп ра{з, зцз аг{1э1аз. Бз !о гп6з |:прог1аг-':1е. Бв [а аг|в{осгас1а 6е шт-т ра[в. !х1о [оз чше 11епег: цп г{тц[о. !ов чце 5оп
сарасе5 6е зшБ1гэе а цп езсепаг[о у !тасепе зопге{г, соп1!оуег, е:тос[опаг, е5о5 5оп |тпрог|ап|ез е:_т шп ра{з.

Ац6|с|6п 3\ (со 2, р1;са 8). $ез!6п 31


;@шё ез 1о рг|гпего чце уе$ еп са0а [осо, сц6! ез е| гпо1|уо рг!пс|ра| 0е са0а шпа?
> 21е зш3|еге а16шпа ёроса 0е1 айо сопсге{о, а13шп т1ро 6е регзо:-:а, а13шпа ас(!у1ааа сопсге1а?

> гш16о {е вш3!еге:-т езаз [о1оз?


'Фшё
21е рготоса а13шпа геасс|6п сопсге{а, рог е)егпр[о, 3апаз 0е }:асег а|3о сопсге1о/ гес|;эато, согпраз!бп, ггапчш!}!6а0, а|е-
3г[а, о в1гпр1егпе:-:1е !п0|[егет'тс|а ?

> ;€ш61 0е 1аз 0оз [о|о6га[{аз }таБг[аз [ес[.:о т0 6е ез1аг е:-: езов в|11оз?

> ;|{ав ев{а6о а13шпа уе2 еп е5а 1]ев1а о Бав соттрга6о а[3шгта те: е:-': 1а са1[е шп 0[зсо р1гатеа0о?

2[1ау еп |а [ото 0е [оз 0!зсов а13шпо 6е штт т|ро 0е тттйз|са чше з;-те1ез езсьтс[-'таг(

;€оп чшё !0епг!!сав [а :тт]з1са 1ат|:'та?

> |9шё е[е:теп1ов у|вца1ез, ац6111уоз у о[[ат1уов зоп сагас1ег|эт1соз 0е 1аз 11езтаз рорш1агез?

> |Фшё ас1|тш4ез зе рше0еп 0аг е:-т 1ш зос1е0а6 о еп 1аз чце сопо2са5, ге5рес1о а |а сор[а |1ча| 0е 0!зсоз, ре!1сш|аз, е{сё1ега,
у 5ш уеп1а агпБц1ап|е?

€| с:о06Фейо : Арёф1се 1 1гаг1зст!рс!о:1ез


Аш6!с!6п з2 (со 2, р1зса 9). 5ез16п 31
ФБвегуе Бгеуегпеп1е ез1аз {о1о9га[{ао. Ёа3а шпа 0евсг1рс!6п 0е са0а цпа 6е е!1ав.

> Ашпчше ге1ас!опа6ав еп1ге з|, 1ав |гп63епез рге5еп1ап 01[егепс|аз сопв|0егаБ1ев. €огпёп1е1аз.

> 0![егепс!ав епсцеп{га еп|ге [а у!0а еп с1ц0а0ев сегса 0е1 гпа1 у 1а 0е с]ш6а6ез 0е |п1ег|ог?
'Фцё
> ,Фцё теп1а!аз епсцеп{га еп 1а сопсе:-:1гас!6п 4е у|у|еп6аз еп [ав 3гап6ев с!ц6а0ев?

1! еп 1а 4|зрегв|6п 6е у1у1еп0аз еп 7опа5 гцга1ез?

1@ш€ сопвесшепс!аз 11епе езта 6|[егепс!а еп 1аз ге1ас!опев }лшгпапав чше ве ез1аБ1есеп еп са6а цпа 6е [аз 0оз е51гшс1шга5
шгБапаз?

> Бп зш са5о, еп цпа с1ц0а0 соп росо езрас!о еп1ге 1аз у|у!еп4аз, о еп цпа с1ц0а0 о ршеБ1о соп у1у1еп0аз 41з-
}та сг1а0о
'$ечце
регваз?, ;сгее ево Ба |п[1ш!0о еп $ш [оггпа 4е уег е| гпцп4о?, ;еп чшё вепс|6о?

Аш0|с16п зз (со 2, р!з[о 10). $ез|6п 32


€огпеп1е Бгеуетпеп1е с6гпо 1п1ещге1а ц51еа |а с1са е1е314а.

> ;Бз ров!Б|е гпап[епег шп евр{г1тш !отеп а реваг 6е 1оз з1пваБогез у 6есерс1опез
6е |а у!4а?

11.{о сгее чше цп евр{г1|ш |отеп ртевегта е1 |а6о гп6з роз|{1то 6е 1ав регвопаз?

0е !а |штепсш0?
;@шё аст1тш0е5 5оп сагас[ег{эг|саз 6е 1аз регвопав еп |аз чше гесопосе !а рёг410а ёе1 езр{г1тш ргор!о

соп {)п 0е уеп6ег гп6в.


|а ё1сБочше 1а зос1е0а6 сопзштп|з1а ас1ца] Басе шп ц5о аБшз|т,о 0е 1ов т,а1огеэ 0е 1а )штептш0
5е е1

;Бз1аг{а 6е асшег6о соп е5|а ор1гт!оп|, 2еп чшё 5еп1!ао


;

> 2€ш6|ез воп 1оз уа1огеэ гп{з ров1{!тоз чше те шз1е0 ет'т [а !шт'ептш0 ас1ша1?

Аш4|с16п з4 (со 2, р1з|о 11). 3ез16п 32


€огпеп1е Бгеуегпеп{е с6гпо еп1!еп0е еза с|1а.

> 1е рагесе чце еп гпшсБаз осаз!опез согпр11сагпоз 1аз созаз |ппесезаг|агпеп|е?


'!.,]о
> ,шо сгее чце ропег 6е асцег0о а Рег$опа5 е !п1егезев 6!уегэоз е5 цпа 1агеа согпр1е!а?

> ;5огпоо го0ав 1аэ рег5опа5 !3ша1ез, о ро0егпоз а8п]рагпо5 зе3т1п с!ег|ав сагас{егт511са5?, ;с6гпо сагас[ет|та цв1е6
а |аэ рег-
эопаз?

> 2€гее чше 1ов ргоБ1егпаз чше 1епе!то5 еп е1 6|а а 6{а ве рше0еп гево|уег соп зо1шс!опев |пгпе61а1аз? Ёхр11чше 5ц5
ге5Рше5-
1а$ соп е!егпр1оэ.

> йшс}:аз уесез, 1о чше согпр11са 1аз созаэ ев е1 }тес}то 0е 1епег чше ехр1|сат1ав, 2ев1аг{а 0е асцег6о соп е5(а а0ггпас16п? 0епоз
а13:!п е!егпр1о 6е [о чше чш|еге 6ес1г.

Аш41с1бп 35 (с,
2, р1з[о 12). 5ез|6п 32
Ёхр||чшепов Бгеуетпеп1е с6гпо 1п1егрге1а еоа {гаве.

> ,шо 1е ратесе чше !6епт1{1саг |а 1псе|!3епс1а соп е1 |цгпог е5 шпа 1папега 6е ге6шс!г е1 сопсер1о 6е !пте|!3епс1а?

> ;€гее чше е5 1ап [:|с!1 зег цп Бшеп Бцгпог!з{а, чше то0о е1 гпшп6о рше4е вег1о !п0ереп6!епге!пеп1е 6е вш сарас|6а4 1пте-
1естша1?

|*{апца! ёе ртерагас!60 6е1 0Ё!€ ([!те! эорт!о0


Ёэ {|

> 2Рог чшё сгее чше 6|сеп гпцс[:ов ттё01соз чце ц|-та аст1тш0 1-тштпог[з{1са }тас[а 1а м16а рше0е геропаг11о5 т-т-тшс};оз Бепе!с|оз?,
20е чшё БепеЁс|оз рше6е |га|агве?

> аФцё ге1ас|6п [-':ау е:-:1ге е! }:ш:-:-:ог 0е цт'таз рег5о]1.15 т' 1.: зшзсер:1Б1[10а0 0е отгаз?

> 21'1епе 1{гт[|ез е1 Бш:тог?, 2сшА1ез!:'з1 т-то ]оз т|егте, ;чше 1тт-т-т|тез |е ро:'т0гта шзте0? Реэроп0а соп е!етпр[оз.

Аш61с|6п 36 (с, 2, р|г||1 13). €огпргепз|6п ацс111|т,а' РгшеБа сотпр|е{а 0е ехатпеп.

[ех1о пг!гпего 1.
А соп1!пцас!6п евсцсБаг6 шпа по11с|а еп !а чше зе БаБ!а 0е 1оз !6тепес у 1а т!т1еп4а.
Ёп 1о 0е репз6гзе[о 6оз уесез 5оп ехрег(о5 зоБге 1о0о 1оз !6тег:ез, чше 1.:о асаБап 0е уег с6тто со|!ргаг зш рг1лт_тега
у!у1еп6а' Ргес!оз 1:-:а[сап:аБ}ез рага саз! |о0оз, чше зе е:-:соп.:1е:-т0ап а !а у[у!еп1са ргосе3[11са у {ап1ь!ёп а 1аз }-т!рогесаз, чгте
уа зе рше6ег-т соп(;'а{аг а 50 а:]оз. Ф веа, чше егпр|е:аз а Ра8аг сог-: 30 айов у асаБаз сог-т 30. !пс1шзо зе рше0е:-т ге11о\,аг.
Ёг-: ев1е тто1пеп|о }тау ш:-:а у1у|еп0а рго(е3!аа рог са6а ё|ел 4е ргес!о 11Бге.

Раза0о уа е[ 3ог0о 6е пау|0а0, в0.000 )6тепез п-та0г!1ейоз Бшзсабап 1а зцепе еп цп БогпБо у1пца1. €от_т 1оз ргес|оз
рог [аз пцБев, 5си \/!у!епс1а Ртосе3!с1с'с зе }:а ропа0о соп 400 !6тепез чце е|1 шп раг 0е айоз (е:-т0г6п зш рг1гпега у1т.!е;-т0а'
шп 5опео а 3о1ре 0е га|6п чше зе ро0|а зе3ш!г еп 01гесто а 1гауё5 4е 1т-т{ег:.:е{. Рага азр!гаг а шпо 0е ез{ов р1зоз 0е рготес-
с16п рт1Б1!са [ау чше 1епег |т]епо5 6е 35 айоз, у 8апаг со:-т.:о :пшс}то 31 .000 ешгоз а1 аЁо. 6|от,ап:-:а е5 цпа 0е !аз а[огтш-
па0аз. Ё:-: 2003 01в[гштаг6 0е вш р!во гтшет,о 0е 70 г'ттетгоз, сот'т 3ага|е )'гга51его, т'ра3аг6 шт'т а1чш|1ег 0е 441 ецгоз а1 т:тез,
соп роз!Б|!!0а0 0е соттргаг1о. \' ез чше с.:0.а \'е7 сше51а т'т'тАз !епег шт-:.а т'1т-!ет'т0.а, зеа 0е1 т1ро чше зеа.
Ёоу [-:еттоз заБ|0о чше е]1 5еР1;е|1)ьге 1оз Б.тт'тсоз 1'т.т;'т с]ас]о е;-т ргёзт.:тт-тоз 1-т|ротесаг|оз о':': 279о т-т-':Аз чше е:-: е} :п!з:-т-то
гпез 0е| а:1о разас1о' |! ргёзт.:п-то п-те0|о с]е гттт р|зо ез :-т'т;{з с'1е' 1-+_).[)(_]0 егтгоз' аз! чгте 1-те:'т-тоз тет-т|<1о чьте ре01г шп 127о т-т-'т6з

рага сопр!аг!о чгге 1оз чг:е 1о {-'1гт'т'тагот-т ]-т.:се г:т, апо. \1е11о5 т-т-та| с1гте а|р;гтт-т.аз с.:]аз, з1е;т"трге ргеосшра6аз рог г_тшез{го [ш|ьт-
го,6ап уа 50 а:|оз рага 0ет,о1т,ег !а Б!ротес.:. ['ьо з|, 1-т.-т1'чг:е зег ]от'ет-т.

[ех1о пц!гпего 2.
А соп1|пцас16п езсшс}таг{ шпа по{!с|а еп 1а чше ве 1таБ|а воБге 1ав геБа!аз.
!ав геБа|аз сотпеп2аго!1 о1]с!а[гпепте е;-т 1у1а0г10 е1 шпо 0е епего, ашпчше рага06)|са:теп1е соп [оз ев(аБ[ес1тт1е;-т(ов
сегга0оз рог е1 01а 0е Айо ]'.1шеуо. 5[ ез шзте0 4е [оз чше уа а со1пРгаг уа, ез г!т!1 е[аБогаг цт-та 11в1а 6е согпргаз у |епег рге-
5еп(е чце 1ов 0егес|тоз 0е1 сопзшгп!0ог зо:: |оз :т!згтоз чше е11 сша|чш!ег о{га ёроса 0е1 або.
)ез6е ауег 1ш:.:ез, [оз сог-:зш:т!0огез 0е 1а €о:тцп!0а0 0е }у1а0г10 уа рше6еп 4|з[гштаг 0е ев1аз о[епаз еп речшеЁоз у
:те4|а:-тоз согпегс|оз, :т|еп1гав чше е1 гез1о 6е1 ттара езрат1о! теп6г6 чше е5регаг а| 01а 7 0е епего. !ов :та4г[1еЁо5 чше
}:ауа:-: ге1газа0о зшз согпргав 6е Реуез ро0г6п Бепе{}с!агзе 6е у|у|г еп 1а рг1ттега соттш:-:|0а0 чше е51гепа геБа!ав у а0чш1-
г|г зшз ге3а1оз гт6з Бага|оз чг:е }тасе тап з6[о шпоз 6{аз. ]..]о оБв{ап{е Бау чше |та1|7аг чше е11 ез1оз рг1гпегов 6|ав 1ов 6ев-
сшеп1о$ чше зе ар1|сап 5оп еп 3е11ега! 0е езсаза ге1еуапс1а.
!а гегпрога116а0 6е а13ш:-тоз рго0шс{оз, сотто 1а гора о е1 са[:а0о, !-:асе чше 1аз уеп1аз еп е51е рег!о0о ве 1псге:пеп1еп
по|аБ[егпеп{е. Ё| зес(ог 1ех1!! рге\,ё [ас1шгаг 4.500 ;т111о:-тез 0е ешгоз еп [а |е:трога6а 0е геБа!аз, 1о чше зшропе шп 507о гт6з
чце еп }а сагпрайа 0е1 апо раза0о, зе3ш:-т 0а1оз 0е [а Азос1ас|6п Ёгпргезаг!а1 6е[ €огпегс!о 1ехт11 у €огпр1егпептоз.
!о:те!ог рага 1]о аггереп||г5е о саег е11 [оз е:':3аг}оз ез зе3ш1г 1аз сга61с[о:-та1еэ гесогпе:'т6ас!опез чше 11е3ап 6ез0е 1аз
азос1ас1опез 0е сог-твш:т|6огез. )ез0е 1а €[€|], 1а 6оп[е6егас16п 0е €огтзцтп!0огев у []вцаг1ов, зе гесо:п|еп0а а 1оз соп-
зш:т|0огев чше е1аБогеп шпа 1|з1а сот'т 1аз со|трта5, чше по са|3ап еп }а 1ет-'т|ас16п 0е а0чш1г|г шт'т рго4шс{о з61о рогчше езгё
геБа!а6о у чце 1еп8ап еп сшеп1а чце ||е]1е11 !оз тп1згтов 6егес}тоз чше е1 гевто 0е| ат-то.
€Б€[! !:-:з1зге е11 чше |аз геБа|аз зо:-': 0е ргес!оз у :-то 0е са[10а0, т'чше то0оз 1оз
.:п|сц]оз чше зе т,еп6а:1 со|по геБа)а-
0оз 0еБе:-т 0е .:сот-тзе]а гет,1заг е1 е1|чше1аао, соп5-
[-таБег ез{а6о а |а т,ет-т1а сот-: ат'т1ег1ог|0а0 ет-т е[ ез|аБ]ес1:-тт|е:'тто.1ат-т-тБ1ет-т
(а{аг ч11е |шпто а1 ргес1о геБа!а0о {|6шга е1 агт116шо, ех13!г |а 8ага111'а 0е1 рго0шсто, чше рог |е1, 6еБе [ас1[|таг е1 уеп0е0ог
у 3шаг0аг е| сотпргоБа:-тте <1е со:трга сот-т т,|з1аз а [ш1цгав гес[а;тас|о;'тез.
1ех1о п(гпего 3.
А соп11пцас!6п езсшс[таг6 цпа еп1геу1з1а соп е| рго{евог 4е Рз|со1о31а у |.!ешгос!епс!а РоБеп Ргоу!пе.
> РоБеп, поггпа1:теп{е _рог [опш:-та_ зе езсцс1-':а:-т ттцс}таз г1зав а :-тшез1го а!ге6е6ог, Рего ;е5 1а г!за шг:а тте6|0а 6е1 1-тшттог?
Бз 0ес1с ,е5 шпа зеба1 0е езта езрес1е 0е |тш:тог чце ц11а рег5опа песез1{а?

Ё! сто06г0есго : фё1ё!се } 1га1зсг!рс!о9ез


} Бшепо, [аз регзопав соп1е|1|а$ у [е11сев зо:-тг1е:': у зе г{е:''т гп5з чше [аз регзо:-':аз |г|в1ез о 1тт[е[[сез, рего 1а г1ва у |а зопг1за по
зоп гте0!0аз 0е1 }тш:-т':ог {1аБ1ев: зоп гпе;тза)ев чше е:'тт|агтов а о{га5 Рег5опаз. Рог е|еттр1о, шпа рег5о|1а [е}1: по зе рава е1
0|а со:-': ш:-та зопг|ва Регре1ца, з!по чше зб1о во:тг[е сшап0о 5е е|1сшеп(га со|1 о(га Рег5опа. )е }-'тес1-':о 1а г1за 0езарагесе сцап-
0о по ез1агтоз еп ргезе:''тс1а 0е о1газ рег5о!1а5.
> 1 ,чшё 1.:ау 0е 1аз совчш1[1ав?
> !аз созчш!!1ав зоп ргоБаБ1е:теп1е 1а [огт'т''та :т5в а;-т||3ша у 5е81]га 6е езг!:пш[аг 1а г1за. ! 51 (е рге8ш|11ав рог сш61 [ше е1 езт!
п.:ш|о ог!3!:-':а| Рага 8е11егаг }а г1за, ргоБаБ1етте:'т1е [ше }:асег созчш|11аз: !1о ега со11{а1 ш:-: сБ!з1е, 11о ега 1епег шпа со11уег5а-
с!6п, ега ш1.:а Рег$опа }тас!ёп0о1е созчш!11ав а о1га.
> [|г.:а рге8ш111а чше 5е !те осшгге с1езрьтёз 0е о|г1е 1-таБ}аг, 0е 1еег гш 1|Бго е5 чце, в| 1а г1ва е51а еп е1 гп1згпо ог|3еп' еп еза
ге1ас16:.:1а:-т гпагау11|оза е|11ге }а :'т-та0ге т е1 !-':!|о, 2рог чшё е:'т а13шпов |ш3агез а 1о [аг3о 0е 1а }т1зтог1а соех|з1еп 1аз у!о1а-
с|опез, е1 сг1:тетт т 1а а3гез1о;-т со:-т ]аа г1за, а1 :т|з:то т1е:'т"'тро?

> йшс}:аз уесе5 е!'] 1а 1-т|зтог!а 5е е11сшеп{гат1 у1о|ас|о:.:ез, 1тцепе5, у а[ п-'т|згто |1ешро 1а г!за. Бз а[3о чше 1оз с16з|сов со:-':ос(аг:
Б!еп: Р1атб:'т, Аг|зт6те]ез }, о11'о5 чь:е езсг1Б1егот'т воБге 1а г!ва. 1ёт-т1а:-: шг'та у|з|6п 0е е|}а тт:{в озсцга 0е |а чгге {епегпов е:-т |а
ассша||0а0, е11 чше 1е11е1то5 ез1а 10еа с|е "зег [е1!: у зет'тг1гзе Б1ег.:'1 Ё[[оз ет_тсогт1гаБап 0|уеп!0аз |аз е}ес;-:с1опез рт!Б11сав, у
е51о по ез ро1{т!саттеп1е соггес1о е:-: 1а астша|!6а0. 1);тБ1ё:-: 1еп1а:-: о1га [0еа ттшу !:тропап1е воБге [а г1за, 0е [а чше по5о{го5
сагесе1т}о5 рог со:тр1е{о: у е5 чце 1е г!ез сот.т 1оз :т1егпБгоз 0е гш 3:т:ро, у {е г'е5 0е о{гоз чше |1о Репе11есеп а 111 8гшро.
>;!рогчшёзег[е:-:6е[оггпав0![еге:-:1ез?2!!ауш:.:а0![егепс1а0е3ёпегосоп1аг|ва?Рагесезегчше}авгпш|егезвег[еп:тшс}то
гп6з чше [оз |о:пБгев.
> 1ап|о 1оз }то:тБгев согпо 1ав гпш!егез зе г[еп :тг:с1-':о. €цап0о гтп Бо:тБге }таБ1а со;_т о1го 5е г[еп гпшс}то. 1,аз гпш!егез 1ап_:-
Б|ёг.т зе г1еп :тшс}:о, рего }а з!тшас16т-'т чше рго0шсе п-'т6з г1ва ез сша:-:0о ш:.: !тогпБге }:аБ!а соп шпа гпш|ег, о м|семегза, у е:_т
е5|а 5|1шас|6п [а гпш]ег ез 1а чше 110ега 1а г!за у [оз }'то:тБгез зоп 1оз 1{ёегев еп }а рго0шсс!6п 6е г!за. )е [ес[то ш:.:а 0е |ав
сагас1ег[з||саз 0е 1оз 1-':о:тБге5 чше е5 гп6з а1гас11уа рага 1ав ттш|егез е5 ч1'1е |еп8ап 5еп{1ао 6е1 [лцгпоп рего е51о :-то чш!еге
0ес|г чше а [аз ттш)егез 1ез 3шэ{е чше е| [-':о:тБге зе г[а тпшс[-':о. ;€геез чше цп }тогпБге чше е51а со|1з|а|1(е1теп(е г!ёпао5е е$
пшу а{гас1!уо?
> |.1о ;тцс}то. й:-:сБаз 3гас1аз, РоБеп.
> 6гас!ав а уо5о|го5.
1ех1о п(гпего 4.
А соп{!пцас|6п езсцсБаг{ шпа по1!с|а зоБге цпа 1ет' ап:!|аБасо.
в6[о шг'тоз 0|аз рага чше е;-т-тр1есе 1а ]е:'.тт'тг|таБасо, \'е5о 1'т.т с]ас]о т'т-тгтс1"'то чгге [таБ|аг. й1! у ш;-та Рге8шп(а5 по5
1;а1|аг-':
ава[|ат: ез{оз 0|аз асегса 0е 1а 1еу. Б:пр1е:а 1а сше:-т{а атг6з т зе3ш!:-т-'тоз езсгтс}т.:ттс]о ор!:т!о:-тез рага 1о0оз [оз 3шз1оз.
йшс|:оз [ш:та0огев а{1гттап чше 5е $!е111еп регзе3ш|0оз рог 1аз 1!т-т-т11ас1оттез, :' ор|т'тат-т чше !а 1еу еха8ега, у чце 5е уа а
ре:-':а11:аг гт6з [ш:таг ш:.: з1гтр1е с|3агг111о чше е1 со:-тзш:то 0е а]соБо1, ш о{газ 0го3аз, у зо:-': т-т-'тшс}-тоз 1оз чше [а:-: 0ес!агаёо
вш !;-т1епс!6:-т 0е 0е!аг|о.

€!шБ 0е 1оз 1]штта0оге5 рог 1а'[о1егаг.:с1а 0ес1ага чше е! ргоБ1егпа 0е ев1а 1еу ез чше ес}та а 1а 3епте
!'1 гергезеп{а:-':те 0е1
а 1а са|1е, чше |1о 0е|а т!ро 0е зо1шс]б:-т !!1{егпеа1а, чше 5е Ра5а 0е ш:-т ех1гетто а о1го, у 0е а}т| егпр1е:а:: а уеп1г
:.:!:-т3(:-т
сот-т{11с1оз рогчце 13ша1 Бау 8еп1е чше уа а 1то51гаг зш гес1-та:о а 1г а [а са11е, чше 11о уа а чшегег ва!!гзе е| рг|:тег 0|а, чше
1ов ргор|оз е:тргезаг|оз уа|1 а 1епег ч!_!е ас1шаг со:-т-то т!311аптез. Айа6е чше [о чше т_то зе рше0е |-тасег ез оБ113аг а 1а 3е:-:1е
а 0е!аг 6е [шттаг. А1]ггпа чце 51 е1 (аБасо еь гт:"; рго6шс1о |е3а1, 1епетто5 чце [е11ег !1цез(го 0егес[о а е1е3|г !1Бгеттеп1е сотпо
Рег5опа$ а4ш|саз з| чшегегтоз о |1о чшеге1тоз согтзшгт|г1о, рогч!'1е [.:оу ев1агпоз ра3ат'т0о а0е:т6з, от:: 72о/о 0е1 ргес|о ег.:
11трше51о5, у а0е:т6з ;-:о ех|з{е:.: аг8ш!те111о5 6е за1гт0 р(Б11са чше ]шзт|11чшег-т е[ чше зе ес|:е а }а 3еп1е а !а са[[е. €гее чше
соп 1а !таБ|!1гас16п 6е за!аз рага [ц:та0огез, ет-т т-т|;-т3(тт 1по1теп1о зе рот-:[а е:-т г1ез9о е1 0егес|-':о 0е1 т'то [ш:та6ог а 11о ге5-
р1гаг ггт-'т бшеп |аБасо.
Рог 5ц рапе, }оз пешлп6[о3ов а|ггпа:-': чше [ш:таг ез !ш3аг а 1а гш1е1а гш5а, у чше 1аз роз|Б|110а0ез чше {епе!по5 0е чше
6е уе: еп сшапс]о е1 аг:та е51ё саг8ааа зо:.: 3гат'т0ез, у со;-т[ог:те рава е1 т[етпро, :т6з 3га:-т6ез. Азе3шгап чце по саБе }-тоу
е:.: <1(а :-т1п3ш:-та 0ш0а 6е чше е} таБасо ез !а рг|тпега саьгза 0е п1шег|е ч;.ге зе рше0е ргетет-т|г у 1га1аг 0е 1а зос1е0а0 осс!с1еп-
га}.

Аш0!с16п 37 (со 2, р!з{а 14). Бхргез16п ога1, РгшеБа согпр|е1а 4е ехагпеп.

}.'!а1ша! ёе ргерагас!69 6е! 0€!-€ (|!те! зшрет!о0


Ёэ !|
Ёп [аз [ого3га{{ав арагесег-':0оз [а:-т-т!11аз 011егет-ттез. ;!шё т'с:'тта].:з с |т'тсот-тх'е'т-т]е':11е5 сгее чше ||ет-:е е| репепесег а са0а ш:-та
6е е||ав?

Ё:-т 1а зос[е6а0 осс10ет-тта1 е1 езчгте;-т-т.а тгас]|с|о;'т.:] с]с ]а 1.:тп:!:а |-та зт_т[г1,-1о тгат-тз1огт:'т.тс1о:'тез. 1Ро0г!а гезшгп1г}ав?

;[е рагесе ёт!со е[ чше !|11а тттгт]ег с1ес|с1а тет'тег зо!а г:п }'т11о, о сгее ч1_1е 5е 1га|а с]е г:т-т.:.асс1бт-т е3о{зга?

2@шё ор|г-та 6е 1а 1т.тзет-:-т!:-тас|бп .:тт111с1а1]

> ;Бзтаг[а 0е асцег0о е11 !|11а 1еу чьге рготе3!ега е !:-тс1;-гзо [оп-те:-т{ага а 1ав [а:п[11аз 1пот1ораге|11а1ез, о гт6э Б!ет-т еп шпа 1еу
чше 0|ега 13ша!ез 0егес}тов а то0о т!ро 0е ге}ас!6:-т 0е раге!а сот-': }т1!оэ?, 1ег-: чшё зе:-тт!6о?

Аш4|с|6п 38 (со 2, р|з|а 15). Ёхргев16п ога1, РгшеБа согпр1е1а 0е ехагпеп.

с!|стз 4т.се |!епе еп е! упсапцст! [1 €гоп6гпегго, \!уе1 зшрег1ог. [)е|еп3ст !а 9га!эас!бп рсага гезропс1ег с1езрпёз с1е сас1ст рге8цп|а. [Аа[|ег|епс!а!:

> 2Бзс6 а [ауог о е11 со1т(га 0е [а {ез!з р[аг-т|еа0а?

> 0:.т вш ор1п16п, 2езс6 )швт1{!са0о е1 :та1аг еп 6е[епза ргор|а?

> 5е ро0г{а 6ес!г чьге соп е5{а [газе зе !швт|0сат-т ]оз 0е1|тоз гас1зт.:з]

> ;€гее чше е|1 то0оз |оз сазоз е1 ;-т-т|е0о со:'т0шсе а |а сггте!с].:с]]

Аш01с16п 39 (со 2, р!зса 16). Бхргез|6п ога1, РгцеБа со:пр1е1а 0е ехагпеп.

с1е !стз с[тстз 4|]е |[епе еп е! тгуаптпт! Ё1 €гоп6гпетго, 1'.11уе1 зшрег1ог. ое|е!18а !а 3га[эас!бп рстга гезропс1ет с1езрнёз с1е сстс1а рге9[!п|/1'

[эстс[бп.

> ;Бв16 6е асцег6о о еп со|11га 0е ез1а ор|п!6т.:?

> аФцё з!3п111са рага шз{е0 е1 тёггп[по сш1{цга?

> 2|1ау в61о ш:-: г|ро 6е сш11цга?

> 2)ебеттов зег сог_т[оггп1в{а5 рага вег [е1|сез, о Ропегпо5 тпе1а5 1]о з|егтрге а[сап:аБ1ез?

Аш4!с16п 4о (со 2, р!з[а 17). Ёхргез16п ога1, РгшеБа согпр|е1а 0е ехагпеп.

> ;!,вс6 а [ауог о еп со111га 0е ез|а ор1:-т|6т-т|

2!шё ор|па 0е 1а :то0езт1а? 2\'0е 1а [а1ьа :по0езт1а?

2€гее з|:-:сегатпеп1е чше ех!з1е ]о чше 11а:тта;'т е;-тт'!0!а ват'та?

5е ро6г1а 6ес|г чше 1а с11а !:'тз1а а оБгаг :-т-'т.-т!]

€! с:оп6шето : Арёр{1се } [гарзсг|рс!ог;ез


||ш!|шш|||ш|||шш|1