Вы находитесь на странице: 1из 21

Research Questions Tool

What are the FGD QR1

difficulties of these

young couples on the

acceptance of family

planning method?

Lack of Information 1. What is your view about family planning method? (Ano ang pananaw

mo sa family planning?)

ANSWERS:

Respondent 1: “Para sa akin para hindi agad masundan ang baby”

(For me, it can help me from bearing another child)

Respondent 2: “Implant nag-iba ang timbang ko, pumayat, minsan

nahihilo pero ok lang man na-itulong sa amin mag-asawa.”

(Implant my weight changed, I became thin, sometimes I feel dizzy

but it’s okay because it can help us a lot with my partner)

Respondent 3:

“Para makaiwas sa HIV at para di magkaroon kaagad ng anak”

(To prevent HIV and to prevent giving birth to another child)

Respondent 4:
“Nakakatulong ito para hindi magka problema”

(It can help not to have a problem)

Respondent 5:

‘’ Para hindi magkasunod-sunod ang anak’’

(not to have a successive children)

Interpretation:

2 out of 5 participants responded that family planning aids in avoidance

of successive pregnancies and births, 1 respondent said that it can help

future problems, the other one said that with the use of a specific method

her weight changed and felt dizzy although the respondent indicated that

family planning is a big help to her and her partner.

2. Which of the family planning method have you learned about? (Alin

sa paraan ng pagplano ng pamilya ang iyong nalalaman?)

Respondent 1:

‘’Depo – every 3 months magpuntasa Center.’’ (Depo – every 3 month,

I go to the Health Center.)

Respondent 2:

‘’Implant, pills, IUD’’

Respondent 3: -----

Respondent 4: ----
Respondent 5: ‘’Pills’’

Interpretation:

Among the participants 2 out of 5 said that they know about the pills,

one among the 2 included about the IUD and implant. The other

respondents indicated awareness on depo Provera which she

elaborated that she have to go to the center every 3 months, while the

other 2 respondents have not noted anything about the family planning.

3. What are your beliefs on the methods of family planning? (Ano-

Misconceptions ano ang paniniwala mo sa paggamit ng pamamaraanng family

planning?)

ANSWERS:

Respondent 1:

‘’Para hindi mabuntis agad’’

(To prevent pregnancy)

Respondent 2:

“IUD, kasi natatakot ako, may iba’t-ibang infection, sexual addiction”

(IUD because I am afraid that it will cause any kinds of infection and

sexual addiction)

Respondent 3:

‘’ Ang paniniwala ko ay para makaiwas sa mga sakit katulad ng HIV at

pangiwas sa pagdami ng anak.’’


(My belief is that it can avoid the disease like HIV and also to avoid

having many children )

Respondent 4:

“Para maiwasan ang pagbubuntis”

(To avoid pregnancy)

Respondent 5:

‘’ Malaking gap’’

(Longer Gap)

Interpretation

3 out of 5 participants have expressed that family planning can prevent

pregnancy 1 among the 3 also have expressed that using family

Inaccessible/ planning methods can prevent spreading and acquiring infections and

Unavailable diseases such as HIV, AIDS, and STIs another respondent have point

have also point this out. The remaining participant has showed that

with the use of family planning methods she can achieve the gap that

she may desire.

4. What is your opinion about these statements : (Ano ang iyong

opinion tungkol sa mga kasabihang ito) :

A. “Family planning causes health problems?” (Family Planning

ay nagbibigay ng problema sa kalusugan)?


Respondent 1: “Hindi naman siguro lahat. Depende lang yan kung

hiyang ka or hindi”

(I think not all. It depends if it is suited or not.)

Respondent 2:

Implant, pills, IUD

Respondent 3:

‘’ May mga problema na nararamdaman sa mga family methods,

tulad ng implant. Nakakaranas ako ng mahinang daloy ng

menstruation, hindi siya regular.

(There are problems that I feel in family methods, for instance the

implant I experienced an irregular menstrual period)

Respondent 4:

“HINDI” (NO)

Respondent 5:

‘’Hindi totoo’’ (Not true)

Summary:
Family planning through the years has been a major factor which

acts as hindrance of usage by the young couples which is believed

by the young mothers to cause

B. “When you use Family planning methods you give birth to a

child with two(2) heads or with no skin or with no eyes or ears”

( Kapag gumagamit ka ng pamamaraanng Family planning

magsisilang ka ng isang sanggol na may dalawang ulo o

walang balat o walang mata o tenga? )

Respondent 1:

“For my experience, hindi naman siguro.”

(In my experience, I don’t think so.)

Respondent 2:

“Depende siguro yan sa family planning”

(Maybe it depends on the family planning)

Respondent 3:

‘’Para sa akin hindi ako naniniwala kasi hindi ko pa naririnig na

may ganyan na nangyayri kapag gumagamit ng mga family

planning methods’’

(For me, I don’t believe because I haven’t heard that such a thing

happen when we use family planning methods)


Respondent 4:-----

Respondent 5: ‘’Hindi’’ (NO)

Summary:

For a long introduction of Family Planning methods and through

lots of misconceptions are being rumoured. 5 out of 5 respondents

said that have never heard or seen a child of two heads with no skin

or no eyes or ears.

C. “Family planning method like pill causes cancers to a woman’s

uterus”. (Family planning tulad ng pills ay nagdudulot ng

tumor sa bahay bata)

Respondent 1:

“Ang pill kasi araw-araw mo iniinom ang gamot. Pag nakaligtaan

mo yan posibleng magdudulot ng tumor sa bahay bata.”

(The pill should be taken every day. If you forgot it, it can lead to

tumor in the uterus.)

Respondent 2:

‘’Hindi ako na katry sa pills kasi ayaw ko ng magtaba kasi yung

iba nakikita ko tumaba man sila.’’


( I haven’t try the pills because I don’t want to be fat, the others

become fat )

Respondent 3:

‘’Hindi ako agree’’ (I don’t agree)

Respondent 4:----

Respondent 5: ‘’ Hindi’’ (NO)

Summary:

2 out 5 respondents has not agreed to the idea that the pills causes

tumor, while the other one says the possibility of developing one

when a misses a dose, the other one indicated that pills causes an

increase in weight while the remaining participant have not shared

any thought about it.

5. Where is the closest Barangay Health Center to you? (Saan ang

pinakamalapit na Barangay Health Center sa inyo?)

Respondent 1:

“Canelar Health Center”


Respondent 2:

Canelar Moret Health Center

Respondent 3:

“Canelar Health Center”

Respondent 4:

“Canelar Barangay Health Center”

Respondent 5:

“Canelar Health Center”

Summary:

Distance of health center is also a factor that acts as being a bother to the

young couples.

6. Do you often visit the Barangay Health Center? If so, how long

does it take you to go there and what is your mode of

transportation? (Parati ba kayong bumibisita sa Barangay Health

Center? Kung parati, gaano katagal at ano ang sinasakyan ninyo

papunta doon?)
Respondent 1:

“Hindi naman parati. Sometimes lang pag nagpapa check-up kame

pag may sakit sa pamilya namin. At nilalakad lang namin.”

(Not all the times. Sometimes we go for a check-up if someone is

sick in our family. We just walk.)

Respondent 2:

‘’Hindi , malakad lang’’

(No, It’s a walking distance)

Respondent 3:

‘’Hindi masyado kapag may mga karamdaman lang na

nararamdaman. Motorcycle’’

(Not really, only if we are not feeling well. Motorcycle)

Respondent 4:

“Paminsan lang, Tricycle sinasakyan ko”

(Sometimes, I ride tricycle)

Respondent 5:

‘’Opo. Monthly. Lakad lang’’


(Yes, monthly, I just walk)

Summary:

Most of the participants are not active in going to the health center

although it is a walking distance to few still they lack the interest

to visit unless there are some of their family members are in need

of medical attention.

7. Are the family planning services available in the Health Center?

(Mayroon bang serbisyo na pang-family planning sa inyong

Barangay Health Center?)

Respondent 1:

“Opo meron. Sa Canelar Health Center every Wednesday.”

(Yes, there is. In the Canelar Health Center every Wednesday.)

Respondent 2:

‘’Meron yung pills na pwede magbreastfeed.’’

(There is,)

Respondent 3: ‘’ OO’’ (YES)

Respondent 4: ‘’Meron’’ (There is)

Respondent 5: ‘’Opo’’ (Yes)


Summary:

According to the participants the family planning methods are

available in the health center of barangay canelar.

8. What is your source of income? (Ano ang pinagkukunan ninyo ng

pangkabuhayan?)

Respondent 1:

“Sa tatay naming na isang family driver at sa lola ko na isang

janitress sa isang Chinese church.”

(My father who works as a family driver and my grandmother who

works as a Janitress in a Chinese church.)

Respondent 2:

‘’Nagtatrabaho yung asawa sa ibang fastfood sa town (food

paradise)’’

(The Husband is working at a fast food chain)

Respondent 3:

‘’Sa pagdadrive lang ng asawa ko’’

(From my husband’s driving)

Respondent 4:

‘’ Trabaho sa perya” (Work at the Circus)


Respondent 5:

‘’Family Driver’’

Summary:

Most of the source of income of the young couples come from there

partner working as a driver, service crew and the other at the circus.

9. How do you budget your daily income, is it enough to sustain your

daily needs? (Papaano ninyo binabudyet ang inyong kita sa pang-

araw-araw, sapat ba ang mga kinikita mo sa pang-araw-araw na

pangangailangan ninyo?)

Respondent 1:“ Opo. Sapat na para sa pagkain at mga gastusin sa

bahay.”

(Yes. It is enough for our food and our other expenses in the

house.)

Respondent 2:

‘’.Tamang-tama lang…Mabili na man yung pangangailangan. (It

is just enough, We can buy what we need)

Respondent 3:

‘’ Saktong-sakto lang.’’ (it is just enough)


Respondent 4:

‘’Sapat naman, binibili lang kung ano ang kailangan”

(Enough, we just buy what we need)

Respondent 5: ‘’Sapat’’ (Suficient)

Summary:

All of the respondents indicated that there income is sufficient to

meet their necessities in everyday life, though some says that they

just do the budgeting wisely.

10. Other difficulties, please specify (Ibang suliranin sa di paggamit

ng family planning methods, pakilahad)

Respondent 1: “Nahihirapan po ako sa wastong paggamit ng

family planning methods. Di ko po maintindihan lalo na ang

Calendar Method bayun?”

(I have a difficulty in the proper usage of family planning methods.

I cannot understand specially the Calendar method, right?)

Respondent 2:
Respondent 3: “Hindi ko talaga alam papaano ang mag-alaga ng

bata. At first, nahihirapan na ako saanakkolalonaangmagchangeng

diaper”

( I don’t really know how to take care of my child. At first, I

struggled a lot specially when it comes to changing of diaper)

Respondent 4:

Respondent 5: “Wala naman po”

In what ways can the 1. Among the methods presented, which of these are you willing to

BURP Program use and why? (Sa mga pamamaraan na naipresenta, alin ang nais

improve the learning mong gamitin at bakit?)

needs of these young Respondent 1:

couple? “Ang Depo-Provera or injectable, kasi every 3 months dapat mag

pa check-up sa health center at para maiwasan agad ang

pagbubuntis at di masundan agad”

(The Depo-Provera or injectable because you need to go to the

health center for check-up every 3 months. This is to prevent

bearing another baby immediately.)

Respondent 2:

“Implant lang para sigurado. 3 years’ gap”


(Implant, to be sure that there is 3 years’ gap)

Respondent 3:

“Implant kasihiyangako”

(Implant, because it suits me)

Respondent 4:

“Pills- para maiwasankoangpagbubuntis”

(Pills- to prevent pregnancy)

Respondent 5:

“Pills kasi mas komportablenaakonggamitinito”

(Pills because I feel comfortable when I’m using it)

Summarize:

Among the methods presented, 2 out 0f 5 respondents

chose to use implants because accordingly using implants can

make them feel assured that there will be a 3-year gap between

their children and that they feel the implants suits them better than

any other methods. While pills were chosen by 2 respondents,

because they believe that by taking these pills, they can prevent

pregnancies from occurring and they feel comfortable when taking

these pills. Our last respondent who chose Depo-Provera/


Injectable as her method of choice for family planning stated that

by using this method, she will need to go to the health center for a

check-up every 3 months in order to avoid bearing another baby

immediately.

2. What have you learned from the BURP Program, state some. (Ano-

anoangnatutunanmosa BURP Program, ilahadangmgaito.)

Respondent 1:

“ Marami akong natutuhan sa Burp about Family Planning kung

ano-ano ang mga good effect an bad effect sa mga family planning

tulad ng pills, Condom, injectables, IUD, and implant.

Respondent 2 :

“About sa family planning kung ano-ano ang mga sintomas nito”.

Respondent 3:

‘’ katulad ng temperature ng katawan kung kalian kailangan

makipagtalik sa partner nasa 36 oC pataas, at dapat pagkatapos ng

mens hintayin matapos ang 7 days bago makipagtalik sa partner.

Respondent 4:

Panogumamitngtamang pills paramaiwasanangpagbubuntis”


Respondent 5:

‘’ Ang natutunan ko sa programang ito ay para maiwasan ang

pagsuno-sunod ng anak para maiwasann mahawaan ng sakit tulad

ng HIV, STD, AIDS.

Summary

The data gathered from the respondents indicated that the Burp

Program enhanced the participants knowledge about the family

planning, its benefits and disadvantages of a specific method

and how properly they would use it as stated by the 2

participants out of 5, the other 3 out of 5 respondents stated that

it can help to avoid successive pregnancy they also included

that with the use of Family planning method such as condom

can prevent the spread of HIV AIDs and STIs.

What are the desired 3. Aside from the family planning methods, what else did you learn

outcomes or benefit from the BURP Program? (Malibansa family planning methods,

that can be derived ano pa iyongnatutunansa BURP Program?)

from the BURP Respondent 1:

Program?
‘’ Natutunan ko din kung paano gamitin ang mga Family Planning

hindi lang pala ito basta basta. Kailangan talaga ang Family sa mga

mag-asawa.

Respondent 2:

“Yung papaano gamitin ang condom lalo na sa pangbabae

TRespondent 3:

‘’ Natutunan ko po ay kung paano natin maalagaan ng mabuti ang

ating mga anak. Mga ways pati yung mga pang iwas sa pagdami

ng anak at paano mag iwas sa sakit tulad ng HIV virus.’’

Respondent 4:

Panomagingmabutinginasaanak”

Respondent 5:

‘’ Para maiwasan mahawaan ng sakit yulad ng STD, HIV, AIDS

na maaring makuha sa pagitan ng pakikipagtalik sa iba’t-ibang

lalake o babae.

Summary

2 out of 5 participants indicated that apart from family planning

methods, the burp program imparted knowledge on good


parenting, how to handle children responsibly. This shows that

3out of the 5 respondents mostly learned about family planning

methods, as a tool to avoid or control pregnancy, how correctly it

is done and as a method to prevent acquiring sexually transmitted

diseases.

4. How many children do you like to have and what is your ideal

space between your children?

(Ilanganakangpinaplanoninyonggawin at

gaanokalayoangagwat?)

Respondent 1:

“Para sa akin okay nayung 2 anak at mga 10 years from now. Para

maalagaankosila ng maayos at para di

rinakomahirapansamgagastusin para mabigyanko din sila ng

magandangbuhay”

(For me, I want to have 2 children. I want to have another child 10

years from now so that I can properly take care of them, I will not

have difficulties with the expenses and to give them a better life)

Respondent 2:

“Siguro para sa akin maaarihindinakasimahiraptalagalalo kung

hindimaibigayangpangangailangannila”

(I think for me if possible I shouldn’t five birth anymore because

it’s really hard especially when you cannot meet their needs)

Respondent 3:
“3 kids, 5 years ang agwat”

(3 kids, 5 years’ gap)

Respondent 4:

“Hindi kopoalam kung ilan”

(I don’t know how many yet, I’m still undecided)

Respondent 5:

“Dalawa. Tatlongtaonang gusto kongagwatsamaginganakko”

(Two. I want 3-year gap between my first child and the next child)

Summarize:

Among the respondents 2 out of them want to have two

children, but the other one wanted her ideal space to be 10-year gap

so that she can properly take care of them and there will be no

difficulties with the expenses and to give them a better life. While

the other one her ideal space is a 3-year gap. The other respondent

wants to have 3 children and a 5-year gap while the 4th respondent

is still undecided. And our last respondent she thinks that if it is

possible not to give birth anymore, because it’s really hard

especially when she cannot meet their needs.