You are on page 1of 2

KUNCI JAWABAN KELAS X

SOAL FISIKA KURIKULUM 2013


I PILIHAN GANDA
1 D 11 B 21 D
2 C 12 A 22 A
3 E 13 C 23 B
4 D 14 B 24 E
5 A 15 E 25 E
6 B 16 B 26 A
7 A 17 E 27 B
8 E 18 D 28 B
9 A 19 E 29 D
10 C 20 C 30 A

II ESSAY
1. Benda tegaradalahbenda yang tidakmengalamiperubahanbentukapabiladikenaigaya
2. 2𝜋 . 1800
1800 𝑟𝑝𝑚 = = 60𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠
60
3. Diket ∆x1 = 5 cm = 5 .10-2 m
F1 = 10 N
∆x2 = 8 cm = 58.10-2 m
Ditanya F2?
𝐹1 𝐹2
=
jawab ∆𝑥1 ∆𝑥2
10 𝐹2
=
0,005 0,008
F2 = 16N

4. Diket K1 = 100 N/m


K2 = 300 N/m
F = 30 N
ditanya ∆x
Jawab Kp = K1 +K2
= 100 +300 = 400
F = K.∆x
30 = 400.∆x
∆x =0,075 m
5. Diket h = 80 m
g = 10 m/s2
Ρ = 1000 kg/m3
ditanya Ph
jawab Ph = ρ. g.h
= 1000.10.80 = 800.000 Pa
6. Tekanan yang diberikanpadazatcairdalamruangtertutupkesegalaarahsamabesar

7 680 C……F
5
𝐶 = (68 − 32) = 20℃
9
8. Ketidakteraturan air dalammemuaiataumenyusut
9 Sifat gas ideal
Terdiridaripartikel yang jumlahnyasangatbanyak
Ukuranpartikeldapatdiabaikanterhadapukuranwadah
Partikelbergerakacak
Partikeltersebarmeratadiseluruhruang
Gaya tarikmenarikantarpartikeldiabaikan
Tumbukanantarpartikelbersifatlentingsempurnawwezx

10 Diket : T1
=5500C = 823
K
T2
=350C = 308 K
Ditanya η
Jawab: η =
𝑇
1 − 𝑇2
1
308
η =1−
823
η = 1 − 0,37
η = 63 %

Pedomanpenilaian
I Pilihanganda ∑ Benar X2 = 60
ii Essay ∑ Benar X4 = 40
Nilaimaksimal 100