Вы находитесь на странице: 1из 48
or TOM Tey meaty) CULL TCU Lect > (Chautesen nhigm ngi dung: Trung than Tw vn, Digh vy Teuydin tung va TS chibe Plan i Vit Nan @ Ban quytn: ‘Trung tim Tr vn, Dich wy Tray fGng va TS chiec Pian ta Vigt Nam Quy dinh sa0 chp: (08 mf sa0 chp, trich din cun sich nay nhdm phyc w host dog gio dyc hoe vi ‘Cac myc dich phi marong msi nudc ma kndng cn xin phiép don vi gi ban quyén. Tuy ‘én en gh réingubn ta ipukhi sao ehép hay wich din. Teh hn ‘6 chure Plan ti Vigt Nam, Trung tam Tu via, Dien wy Trayén ting, 2009 7.eau hel ghip hidu minh, hidu tré. Nha subi ban Leo Ding, GPXB 28 $6 1QDLKILD ‘gay 17 thing 6 nm 2008. ‘Tatban 2: 2000 ve moh toe: nem Tudo “Tatu ‘Avant Creatve Design ites tp ‘ng Nam, VO Bien Troy, DB Tay Tash Haydn, Noun Th An, Lng Oxeng Hien Chinn sta tht kb vende: Luck House Graphics Diacriben ne: {rung tT wh Ofc wy Tuyd eng ipa moat osota7ae 178 chiro Plan tal ViGt Nam Tang 10, Taa nha Th D8, 72 Ten Hung Baa, HANG ibn thoak: 04 3 8220 664 Fax: 043 8223004 Emu: vienam cof@plan-ntemstonal.org Webs te: 1 wa. planeniemationsl og! where-we-nortiasiaiviemam Loi gidi thiéu Busan ‘ lng nghe c6 16 khong phai ta ph&m ct ching ta, nhing ngwéi lon. Lai eang khé khan hon khi-chting ta thé hién nhieng phdm chat nay treéc tré em, nhiing nguai con hay hee tro cia ching ta. Thye té cho thay, nhiing gi ching ta mong doi é tré thug khang xay ra khi ching ta day tré mot cach néng vdi va sik dung nhimg bién phap manh nhur: Dé biu, quat mng, danh dap... Gidng nhurnhirng thé hé true, ching ta thudng day tré theo cach: “Yau che roi cha vol, ghét cho ngot cha bui’. Ba dén lic ching ta nén nghtlai: “Roi vot khong lam tré nén nui, yéu throng manh hon loi quat mang”. Bé ching ta - dng ba, chame, anh chi, thay gido, 06 giao, nhiing ngudi cham séc ré- cung nhau va cling tré tim ra nhimg cach day tré tich cure mhat, higu qua mhat, Trung tam Tu van, Dich vu Truyén théng (Cue Bao vé, Cham séc tré em - B6 Lao déng, Thuong binh va Xa hi) ph6i hop vai T6 chic Plan tai Viet Nam bign sogn cuén sach “7 cau i gidip hiéu minh hiéu tré”. TA gilip ching ta cd phurang phap day tré mét céch tich cuc, nghiém khéc nhung khéng ding bao lc, khdng lam t6n thuong tré-v& chinh ching ta ‘Ching 161 xin trn trong gid thigu va mong nhan durge nhiéu ¥ kién déng gép dé cudn sach duoc hoan thign han cho nhiing ln ra mat tiép theo. Potor Van Dommetan Bang Ntan Giam de cheng trinh Pho Cue trring Pian tai VietNam Cuc Bao vé, Cham sé Tréem 86 Lao dong, Thuong binh wa Xa noi Muc luc Lai gigi thiew Cau hoi tha nhat Ban da day tré nhw thé nao? Cau hoi tha hai Tré cia ban throng phan dng nhw thé nae? (Cau hoi thir ba Visao tré cd nhimg hanh vi, cur xir khién ngwoi ln khé chu? Cau hot tho tr Tai sao khéng nén trimg phat tre? Cau hoi thi nam Visao ngurdi lon tin vao cach day tré bang tring phat? Cau hoi thi sau Lam thé nao dé day tré mt cach nghiém khdc ma khdng tring phat than thé va tinh than tre? Cau hoi tha bay Lam thé nao dé cu xir hgp ly véi tré & cac dé tudi khac nhau? 12 45 47 20 2 28 Cau hai thir nhat Ban da day tré nhu thé nao? Ban o6 thé la mot nguéi cha, ngudi me, thay gio, 06 giao, ngubi phy trach... Ban cé luén cho rang minh la mt nguéi nudi day tré 1? Hay thir xem xét cae cau chuyén sau day. Ban dé bao git gap, ching kién hoc déi xir voi tré nhur thé cha? Cau chuyén 1 Vira vé dén nha anh Minh da phan khdi ndi to - Nam oi, hom nay bé da dang ky cho con hoc vé ri dy! Con may hom nita 8 di hoc thém tiéng Anh. - Bd oi, sao hoc nhidu thé? Con wAn dang phai hoc dan o6c-gan. Con mét lim. Nam phung phiu. = Phai hoc nhiéu thi sau nay moi ‘sung stréng con a. B6 da quyét dinh ri. Con cht wige di hoc thai, khéng ban cdi nira. Cau chuy n 2 Hung va ns dang aan go © giéo vao lop hal em moi budng nhau ra. Cé giao rat tire gian ~ Hai cau c6 biét t8i da vao lap khéng? Cac cau cé €0i t0i ra gi nva khong? Cac cau that la vO ky lua, voy thie. Ti mai hai cau nghi hoe dé lam ban kiém diém, Tu&n sau mdi duge dén iép, nh’ chua? - Thua 4, tai ban Diing bao em 1a dé khdng c6 bd - Hung thanh minh. - Tai khéng can biét. Cac cau da vi pham ky luat, c@c cau lam anh hyGng dén thanh tich cla lop. Bay git hai cau cit sch vd va ra khdi lop maul ~ Cd gido lanh king néi, khong en biét Hung dang rét Am iro va tii than Cau chuyén 3 Ba n6i voi chau ga - Bai vai nha minh lau cha vun géc, sang nay duge nghi hoe ehau di vun géc nhe. ~ Ba o', d6i vai nhiéu bo xit chdusg lam. Chau don o@ trong wun rau rdi nhay anh Hung di vun géc nhé. Viren rau efing moc.cé um tum roi ba a. - U théi, bo xit nhiéu, vun ge cling nang hon thi chau dé anh Hung lam cho. Chau don even nha minh a 66 thém rau an. = Vang a, chau don ngay day. Cau chuyén 4 Nhin dang hd, chi Yén hdt haang chay vao phang goi con gai: - Hoa oi, 6h30 rdi, dén gig di hoc ri, day di con khdng Iai mudn hoc bay git. Me lai dicho muon mat. - Khéng, con budn ngii lm, con muén ngi thém ty nia. Cir thé, chi Yén thi goi, Hoa thi cha muén day. Hai me con giang co mai dén gan. 7h Hoa méi ra khdi giuérng. Bira an sang me chuan bi da ngudi ngat. Chi Yén khong dam quat mang con nhiéu vi so con buén, gién d6i, so lam anh huéng dén “tam a con. Phai chay chira mai vor chdng chi mei co mot diva con nén chi chiéu theo moi ¥ thich cla Hoa. Bi¢p khic day muGn,di hoc mugn, di lam mun cla me con chi ‘Yén dén bao gio mai cham dart? Cau chuyén 5 ‘Chi Van Iudn mét méi, dB cu gat v6i con cai va moi ngudi. Cé 3 dira con, cl woe gia nh minh khdng dé nhiéu con nhu thé. Hang ngay, cong viée cla chj la am wigc nha va tring 3 dira tré. Cac con chi dira nao trong cting that nhem nhudc vi khong duge me tm nba cdn than. Nha cira cling bira bai va iuom thudm. Ba dira, m9t lén 2, mot lén S va dire Jon in 7 ty choi va trong nom nhau. Thinh thogng chung cai nhau, danh fon. Dura bé 2 tudi khoc, diva 5 tudi cing khée, diva 7 tudi thi 60 I6i cho 2 diva con Iai. Chi chi biétquat ching im miéng. Bdi wai chi cus séng that cue hinh Cau chuyén 6 - Me of, me eho ban hang vei con mot ty! Bang ning niu goi me. Mei 4 tudi nhung ai cling khen Bong ngoan, khong bao gi’ quay me - Con ri cée ban bip bé choi cung di, me dang ban lam - me Bong dap lai, mat van khong rei may tinh, - Me sudt ngay ban thai, con choi vai ban gu, khéng choi w6i me nia - Bong gign dd quay lai wai déng dé cho Me Bong khong néi gi, tiép tuc gd may tinh. Bong 8 quen rd. Me hay ban, bé thi doc hét tg bao nay dén quyén sch khdc. Bong hi biét quanh quén voi déng dé choi cua minh, Bang them duoc bé me dua di choi hoe ngdi choi veri em. Nhung ca bé va me ai cing 06 cong viec riéng eda minh. Bapjan) Ban nuéi day tré theo kiéu “Bc doan” Néu ban théng néi chuyén vai tré theo cach cia anh Minh va © giao, phyong phap day tré clia ban it nhiéu“déc Goan’ Trang mat sé truéng hop, Khi ban cn, tré ngay lap tire vang Idi, tré sé lam theo ban e Tré khéng cé thé gian vui chai, chay nhay va it cé co hoi dé giaa tiép. @ Khi tru@ng thanh tré sé phu thudc vao nguéi khde, cd khi thu xép cude séng riéng cia minh @ Tré khdng ¢6 chinh kién riéng cla minh va chi lun mong lam nguréyi én hai lng, ® Tré sé tré thanh ngudéi hao danh, tuy higu biét nhumng lai thiéu ty tin va nbut nhat. Ban nudi day tré theo kiéu“Hop Ly” Ba ndi dang day tré theo kiéu “hop ly’. Néu ban diva ra y kién cia minh va biét chap nhan fkién oda t'é nhurba ni, phuong phap cla ban gan dat dén dé “hop ly. l © Tré s& tré thanh nguéi rt ham higu biét ® Tré sn sang gidi quyét van dé cla minh. © Tré 0d gang giup de nhieng nguai yéu hen va moi nguwi trong gia dinh. ® Tinh cém olla tré sé hai hoa voi ly tri. ® Tré 5@ B nguéi thu té, théng minh, biét cach Geng xir va giai quy&t xung dot © Tré sé cdm thay rat ty tin trong bat ky mdi trong sdng nao, sé Iudn iudn ton trong ¥ kién cla nguési khac va od chinh kién riéng Sy hop Wy chi duge duy tri néu a duge sy tén trong ln nhau dya trén ngoi thar Ban nuoi day tré theo kiéu “Nhu nhugc” Néu ban thuéng xuyén chp nh&n condi hoc muén cén minh dilam mugn nhu chi ¥én, ban sé cbn “nhu nhuge" vai tré trong nhiéu vige khac. @ Tré dug twdo trong moi chuyén, tré 66 thé 38 rét sng tao, thda sire phat trién su tuéng wong cla minh, ® Cd loi déi v6 tré trong nhizng nm dau cia cudc séng. @ Tré sé hinh thanh tinh ich Ki, chi mudn lam nhing gi ma tré thyre surthich, khong quan tam dén nhu cau cia nguai khae. © Khi trudng thanh, tré co xu hung la ngudi ce tur téng c& nhan. Ban nudi day tré theo kiéu “Bat luc” Néu ban dang &vao tinh can giéng chi Vn, bon tré lam cho ban va chinh ban eting tu dat minh vao vithé “bat lye". Ban dang can dugc tro gitp Tré.cé thé s8 hoc duge céch s6ng ty lap, vi thiéu ch dya © Tré hay khée, chi muén bang cach nao dé thu hit su cha ¥ cla nhirng nud xung quanh ® Tré s& khé dat trinh a cao vé hoc wan e Rat khd dé tré vot qua hoan cdnh séng cia minh. Ban nudi day tré theo kiéu “Lanh ling” Néu ban thudng coi cbng viée tia minh quan trong hon nhu cu eda tr, cho di ban yéu tré dén my, ban vn la nguéi lanh lung vai tré. Trong mt s6 truéng hyp tré sing trong mai truéng nay sé biét ty lap. © Tré cd don, phan lon thai gian choi mot minh ® Gitra nguéi cham séc va tré thiéu sy hiéu biét ln nhau, cdm gic lanh nat va xale @ Mc di duoc tao diéu kién tdi da vé vat chat nhung tré vn khéng phat trién hét kha ning ca minh Cau héi ther hai Tré cua ban thudng phan tng nhu thé nao? 1.Tré diém tinh, diu dang, nhanh chong lam theo nhiing gi ban noi, it khi tranh cai Bé néi voi con trai: - Hom nay chi nhat, bé con minh & nha gidp me don dep nha cla nhé, dao nay bé thay me hoi mat dy con traia. - Vang, hém nay con khéng cé nhiéu bai, dé con cuing bo phy me “lam mdi" cho nha minh nhé. 2. Boi luic tré c6 thé s4n sang hop tac va cu xu tét, nhung cé nhing lic tré té ra phot lo nhiéng mong muén cua ban Ba ndi voi chau gai: - Hom nay chi nhat chau di cling ba sang tham bac Nhan nhé, lau lam rdi ba chau minh khéng di tham ho hang. ~Théi, chau la hen ban di chai ham nay ri, 64 tuan chau méi c6 mot ngay nghi. ~Di véi ba mot chit xang rdi di choi vai ban. Ba di mat minh budn kim, ma chau cbn gid ba len xe buyt nira chi. = Nhung ma... Théi, dé chigu chau di choi vé rdi di vei bal ee eee COCUmrC Cl “4 3. Tré hau nhu khong bao gid lam theo yéu cau ma khong tranh cai véi ban, tré luon muén Lam theo cach riéng cua minh Me néi vei con gai: -Hém nay coneting me ndu bira an cho e& nha nhé! - Sao me suét ngay ndu nvang thé? Gon mét am, con eting fn nhigu bai niva, khang 64 thé gian dau - Hém nay la ngay nghi, con eé phai hoc dau. Con gai lén rdi phai biét dé dan me va hoe nau nuwéng nira chi. = Thai me dé khi khac di, Hém nay con khéng muén an dau, con mét lam. 4. Tré it khi cai ban nhung cing khong bao gid lam theo ngay nhitng diéu ban ndi Bd ndi voi con gai: - An com xong, con don dep ban va niva bat di chi, dé bira bon thé nay a? ~ Vang, con gai tra lai va tiép tue ngdi xem tivi. Bé ngdi doc bao mot Ide vn chua thay con gai ria bat lai giue: - Con vin chua nia bat 8? = Vang, con xem n6t doan phim nay da Lan thé ba, nguél b6 gn nhu quat: jo nhiéu lan rdi, bd me ndi khang bao 5. Tré luén hia hen nhung khong bao gio thuc hién C6 gido néi vai Tudn - Tuan nay em lai khong lam bai tap, bé tiétva bj ghi sd dau bai 3 lan vi mat trat ty. - Thua 4, em xin Idi cé nhung mét lan em bi hang xe va mot lan do bi te dudng nén em khOéng duge vao lop va phai nghi tiét van. Con vé viée khong lam bai tap thi do tdi hom truécem phai cham s6c me em bi émnén khong lam bai dugc a. Em hira em s& khdng tai pham nira - Em da hia rat nhieu lan rdi. Day 1a 3 ban cam két khong tai pham ella em. Ngoaira con rat nhiéu lan em hira va xin Idi. Co rat tiéc, em da nhieu lan vi pham ky lugt cla nha trutng, mai em mei b6 me dn gap cb sim thay nhamg nét tinh em minh trong 5 ng 06 tré nao tinh tham chi ca tré Ban co thé n cach nao do cila con € hom trén nhung khé cach gidng hét mhau, sinh dot Cau héi ther ba Vi sao tré cé nhdng hanh vi, curxt khién ngudi lon kho chiu 1. Bé Dat 8 tudi, em gai Dat 1 tudi, Trong nha moi nguei thueng danh nhiéu sucht ¥ cho cé em gai bé bong. Nhirng lie dong nguéi, Dat hay tu nga, ty lam minh dau, hét lén that to. Mai khi nhu way moi nguai thuéng mang Bat nhung hu nhu Bat khéng thay di. Bat én tc hét va dau vao twdng, r&i Iai ng lan ra nha. Moi nguéi lai phai d8 mat dén Bat nhiéu hon. Tra muén thu hut su che y cia moi Nguoi, muon Mor nguéi quan tam dap ung jg niu cau cia tres 2. Me mang, Phuong Anh ving ving di vao phong éng rm cira lal. Ngay budi chiéu, Phuong Anh nhét quyét khéng chiu ra an com mic cho bé me va dng ba goi hét lai. Moi ngudi danh dé mac bé. Do mdi? tudi nhung Phong Anh dé nhigu lan khién éng, ba, bd, me phai bd tay. én tra dia ngudt Lon, Tre mudn tra doa nguot thé nign thai 49 chéng tat ngudi ton. f 3) o 3. Vira nhat rau Minh vira ngéng ra ngoai san xem dam tré con gan nha choi dua. Minh rét mudn duge choi nhung me cir bat hét quét nha lai nhatrau. Bi hac va, me bdo Minh & nha d& gitip me vigc vat Minh budn lam ma chua biét lam thé no Tré muén dot (2 Minh eér lam nhdo nhdo cho xang vige d& \ Gurgc ra chai cung bon tré. Bi me mang cdc quyén chinh dang cia tré. vilam viée cdu tha, Minh dam ra hay cau ban va gat géng vai me. a 4, May hom nay Cuong lién tue bi cd gido yéu cdu mai ba me dén trudng vi toi quay pha trén lop. Cudng khang so. Ba me ban chang o@ Ide nao dén titng gap 6 giéo. Cuéng tiép tuc tréu cae ban trong git hoe, tham chi cdn 06 thai dé thach thie 0 gido. Cé gido c&ng phat nang, Cuéng cing hay tai pham hon. Curtng lay trom tien cla bd me di choi dién tr. BE me cing dau c6 biét. Méi khi bé me kiém tra dén sach ve thay Cudng hoc tp yéu kém, vi pham kj luat én mién thi dénh Curbng mat tran dé nhac hey, thé la xong. Ho chang them nghe Curing gia thich. Cutrng thay 6 don. Em pha phach hay tién bd cling khéng lam bd me quan tam. Tré mudn ngudi Lon quan tim, nang 46. e Trong cdc tinh huéng trén ngudi Lon thuong bue minh va trimg phat tré © Tring phat than thé: danh tré bang tay hay bang dé vat (nhu gay, that lung, roi, da, ném, véo, giat toc, bat quy hay ngdi trong tu thé kho chiu, bude phai thyc hien cdc dong tac qua sire (nhw chay, dumg im mét ché trong nhiéu gid...). © Tring phat tinh than: chifi, mang, xi va, két toi, xa lanh hay bé mac tré... Cau hoi the tu Tai sao khong nén trimg phat tré 1. Anh huéng nang né dén su phat trién cua tré © Gay dau dén va thuang tich cho tre. ¢ Lam tré b& mat, nhye nh, am tré mt sy ty tin vao ban than © Co thé gay ra cac di nhiéu tam ly (dai dam, mit tay, hoat dang qua mire nhung thiéu kha ning t4p trung, trén hoc, néi di.) © Glam long tw trong tre, © Rat nhiéu truéng hep tré bi dau dau, dau bung... khong ré nguyén mhan. Dén kham tam Ij, bac si phat hién tré bi bénh tn throng tam ly do thuéng xuyén et bé me mang chiri, dénh dap. Vi néi chuyén trong krp vai lan, Quynh da bi thay gido chi nhiém tat vao mat hai cai va bat ding vao x0 lop ca budi hoc. Nhirng budi hoe sau 6 thinh thodng thay nhac lai tdi cua (Quynh va day nghién em. Quynh rat hoang so. Tir 46 em tré nén tram lang, khong noi, Iuén se st, hay khéc. Tur mot hoe sinh tién tién hoc ky |, cudi nam hac em tut xuéng hoe sinh trung binh. 2. Anh hu6ng dén moi quan hé gira ngudi lon vai tré @ Lam guong xau cho tré @ Lam mat gia tri cla tre. @ Lam mat gia tri cla ngudi lon. © Gia tang su glan dir & cA tré va ngudi lon. = 7 chia 3 bling bao nhiéu? Bé quat mi lic mt ta hon lam Chung mu mi hét cd ddu. °7 chia 3 bang bao nhiéu sao minh khéng tai no nghi ra nhi, binh throng minh cdn Jam nhirng phép tinh phirc tap hon thé nay, sao gi cht cd méi con tinh don gidn ma khang nghi ra". = Théi, may lm sao ma hoc duge, 46 dau dat! Cai loai dét nhu may ch? 66 ngdi gam ban, ngd gdm giuéng. Thai bay git khang hoc nia, chui xuéng gam ban! BS lay tay day dau Chung. Bé quat, Chung cang biin nin chan tay, dau 6c em cng ra 06 nghi xem 7 chia 3 bang bao nhiéu. Chung lam bam “7 chia 3, 7 chia 3, 7 chia 3°. “Sao bé lai dir ton voi minh thé nhi, binh thudng bé ciing hién lam, nhung nhirng | Ide day minh hoe thi that kinh khuing. Minh ghét bd, lic nay minh gheét bd. Minh eang that kém cdi, minh cha bao gid Iam duge viéegi, mot con tinh don gidn ma cting khéng biét, o6 i minh ngu dat that.” Roi vot khéng lam tré nén ngudi }¥eu thuong manh hon loi quat mang. } 3. Nhing hanh vi tring phat tré la vi pham_phap Luat Diéu 19- Céng ude Quéc té vé Quyén tré em Tré em cn duge bao vé khdi moi hinh thire bao Ive vé thé xdc va tinh thn, gay tn thong hay xtic pham, bé mac hoac sao nhng trong wiée chm séc, nguac Gai, bc I6t... Didu 104 - Luat Hinh sw Nguoi nao 06 y gay thong tich hoae: ‘gay tn hai tei sire khoé tré em du tile thwong tat co thé duei 11% thi bi cai tao khang giam gir dén 3 nam hode phat tu tir 6 thang dén 3 nam. Néu ti 6 thuong 1Bt tty 31 dén 60% thi bj phat tu tir 5 nam én 15 nam Didu 108 -Luat Giao duc Nauti nao 64 mét trong nhing hanh vi xam hai nhan pham, than thé tré em thi tuy thee tinh chat, mire 4 hanh vima bi xirly ky luat, xi phat vi pham hanh chinh hode truy cfru trach nhiém hinh su, néu gay thiét hai thi phai bai thudng theo quy dinh eda phap luat Didu 7 - Luat Bao vg Chim séc Gido dyc tré em - 2004. Nghiém cém: 4. Banh dp ho&c oé hanh vi bao Ire xAm pham than thé lm cho tré em dau din vé thé xac va tinh than 2, Lang nhue xiva, xuc pham nhan pham, danh du, gay tén thuong vé tinh than, anh huréng dén su phat trién cua téem. idu 17- Nghi dinh 114/2006/NB-CP Hanh vi hanh ha, nguge dai, lam nhuc tre em; Igi dung tré em vi myc dich truc igi 1. Phat tién tir 500.000 déng dén 1.000.000 ding déi véri m6t trong cac hanh vi sau day a) Lang nhue, xtc pham nhan pham, danh dur, gay tén thong vé tinh than ¢Ga tré. em; b) Odi xr tdi té, bat nhin an, nhin udng, bat chiu rét, mac rach, khong cho haae han ché vé sinh ca nh&n, giam ham 6 nol cé mdi truréng doc hai, nguy hiém hoc bat lam nhting viéc ti vei dao dire x8 hd). 2. Phat tin ttr 2.000.000 ding dén 5,000.00 déng d6i vai hanh vidanh dap hoae-eé hanh vi bao le xém pham than thé tré em lam cho tr em dau don vé thé xe va tinh than, Cau hoi thi nam Vi sao nguoi Lon tin vao caeh day tré bang tring phat Do nhiéing quan niém sai lam vé tring phat eS than thé vé tinh than éré em da tén tai qua nhiéu thé hé, nhiéu nguéi van cho rang: Trig phat lé céng cu hiru higu 48 day con:*Khéng nghe vot tre vao dit", “Bon dau nhé lau". Phuong chim gido duc truyén théng trong gia dinh: “Yéu cho roi cho vot, ghét cho ngot cho bi". Triét ly cude ai: “Gia dén non nhé", “Khon dau én tré, khde dau dén gi Trimg phat dé thé hign sire manh va ci uy cla cha me, thay cb, ctia nguéi Ibn d6i wai tr8. @ Trimg phat méi cai hod duge con cai, lam cho tré se a8 dua vio khuén phép va tuan theo yéu cu cia cha me, ngudi Ibn. “Cha me dt dau con ngéi dy” @ Trimg phat sé gidp tré hiéu duge ii lAm ca minh va Bn sau khéng mac ii © Néu khéng tring phat tré cang hu them. Cau hoi ther sau Lam thé nao dé day tré mot cach nghiém khac ma khéng tring phat than thé va tinh than tré 1. Binh tinh Iai ‘Tranh xa méi khi ban muén danh hoge bat tai tré vi ban cém thay tire gign va khong ty'chi duge, hay tranh xa bang cach diché khac, lam viée khac hoc nght dén chuyén khdc... Thu gian ‘Bai khi ban mat ty chu vi ban phai chiu dyng qua nhiéu cng thang. Khi thu gin, ban thudng thay ddi thai d@ va tim ra cach giai quyét van de ‘Vi du, ban dang voi vang chuan bi bita tdi, eac ean dénh nhau, ché sia 4m T, dira ten lam vo bat canh... Ban sp mat ty cht. Ban hay thir © Di tei di lui va dém ter 1 aén 10, © Dap tay vada twéng hoac ty vS manh vao chan minh, Bé tré & noi an ton va khong 6 bén tré khodng vai chue phut, dén vai gia cho dén khi tu thay binh tinh tra lai. © Dap hai tay vao nhau thay vi tat tré 2. Tu cham s6c ban than Nhiéu cha me thy dng dénh tré vi ho cdm thay kiét strc va ludn & trang thai voi vang. Do dé, thay vi trat gin dir va khé chiu lén tré, hay dnh thir gian ty cham séc cho minh nhu: tp thé duc, doc sdch, di bé... Trang thai tim ly vui sé giip ban dan tré lai thang bang. 3. Nhe nhang va kién quyét Mét tinh hudng khac khién ngudi lon thueng danh, quatmang tré do tré khong lam theo nhing yéu cdu lap di lap lai cla ho. Cudi cing ban danh té dé bude tré hanh déng theo yéu cau cia ban. Hay thi dén gan con ban, nhin thang vao mat bé, nhe nhang cham vao nguvi bé va kién quyét ndi: “Mot lan nira, me mudn con gitr trat tu d& me néi chuyén voi khach”. 4, Bua ra cac lua chon Chi cho tré céch ya chon, thay vi danh, quat mang tré, Chang han: Bé dang nghich thire an trén ban, ban cd thé néi: “Hoac la con nging nghich thire an hae 1a con phai rai mam com”. Néu tré tiép tue nghich ngom, hay an cdn nhurng kién quyét nhac tré khoi mam com. Noi ré rang voi tré rang: “Thine &n la d&nh cho moi ngudi, con c6 thé quay tré ial mam com khi nao con that su mun &n va khéng nghich thire &n nia 5. Giuip tré tu nhan thie vé nguyén nhan va hau qua Hay suy nght vé hai cach gidi quyét tinh hudng sau: “Tré dap 44 mt doan hang rao nha hang xém". (Cach giai quyét thir nhat Ban danh tré. Khi dé tré hiéu rang tré cé 16i rat nang. Lan sau, néu tré v6 tinh lam hang tai san nguéi khc, dé tranh bi dan, tré c6 thé sé gidu giém, dé Idi cho nguei khae, hode ndi déi dé bién bach... Hon niva, tré con nghi rang khong c6 cach nao khae dé khdc phue néu da lam héng. Tré cling cé thé gian dir va tim cach tra miéng ng lai, tip tyc phd hogi va tim cach gidu giém. (Cach gidi quyét thir hai Ban 6 thé goi ¥ cho tré mat vai gi phap: © Gap hang x6m va nhan I6i. © Dung lai hang rao. © Cling hang xém dung Iai hang ro dé va gilip ho gia 6 thém nhirng doan khac. © Tré dgclya chon c&c gidi phap tren. Khi dé tré hiéu rang: Khong duge cd y va phai than trong khang dé vo tinh pha hoa tai sdn nguoi khac. Cé thé cong khai nhan Idi, tim cach khc phuc hau qua va sai lam bang nhiéu c&ch Bai hge len cho tra Moi ngudi vn duc tan trong ngay ca khi ho 6 161. Biéu quan trong 1a can thang than nh@n Idi va 6 trach nhiém khac phuc hau qua do I6i cla minh gay ra. Nhu vay sé khOng co xung d6t, tham chi moi ngudi sé higu nhau va thn thién hon 6. Cung thoa thuan va gid loi hua Tré cb thé quén hoac c6 tinh khéng gitr loi hira. Néw ndi gin, ngudi lon thudng tring phat tré. Hay suy nghi vé truéng hop sau: “Tré rt mé trd choi trén intemet dén mirc thuéng xuyén khong hoan thanh bai tap & nha’ (Cach gidi quyét thir nhat Ban gin dip khod may tinh & nha va cdm tré vao internet. Tré 06 thé lay trom tien cla ban va tiép tue choi & quan internet. Gach gidi quyét ther hai Ben cling tré xy dung thai gian biéu. Ging thod thuén: Tré s8 duge choi trén internet mot hai gid’ méi ngay sau khi hoan thanh bai lap va cae cong viée khac. Néu tré vi pham thod thuan, ban sé khoa may Linh va chi md tré lai khi thad thudn duree thu hién hoae mot thed thuan khac due xay dung. Bai hoc lon cho tré © Tré thay minh dug binh dang va duoc ton trong thod thuan, @ Tré hiéu durge tém quan trong cua tirng vige tr lam. Tré nhan thire dug cai gia phai tra néu khong gidr loi hira, vi pham thoa thuan. © Tré biét cach khdi phuc thoa thuan va xac lap lai niém tin 7. Tranh xung dot Khi tré hin xugc voi ngurdi lén, néu cé chdp ban rit dB ni néng va bat tai tré. Trong tinh hudng nay, tot nhat ban. nan sir dung bi quyét 1 {binh tinh) va bi quyét 3 (nhe nhang va kign quyét) dé tranh xung dot tiép dién va tang len. Dé xua di tm trang bye tire hoc that bai ban hay chi dong dimg cudc xung dot hay cai va va cho tré thay quyét dinh dirt khoat cia ban. Vi du: “Me sé di ché kha cho dén khi nao con an noi lé phép hon”. 8. Hanh dong dirt khoat Néu tré dy mot thir gi dé khéng phai ca tré, khdng ph hop wii tré ma khong hai y kién, ban chn dirt khoat va kién quyét dé nghj te tra igi cho cla dé vat hoe dé lal vi tri ed. Cho tré métdé choi ho’ mét vat hap dan va phi hop khéc va ndi: “Con sé choi thir dé khi nao con lén” hae: “Con chi du ac lay khi da xin phép va duoc ding yf. Ban ¢@ thé 88 mat nhigu thei gian néu nhu bé khang khang ddi nhung tré 88 dan hoc duoc nhidu diéu, trong dé c6 cach ton trong quyén sé hau ca nguti khéc. 9. Canh bao trude ‘Tré thuxdng néi gidn khi khdng dugc bao tre tinh huéng méi, cdm thay khang cd quyén duge Iva chon hoac bi ép dat. Vi du: Thay vi yéu céu tré phai ra vé ngay lp irc, ban hay néi rang 5 phit niza ban sé di va. Diéu nay gidp bé nhanh chong hoan thanh nét tra cher va sn sang ra vé cng ban, 10. Thoi gian tam lang Khi tré dang 06 nguy co lam tan thong tré khae (vi du nhu danh ban cing choi), hay 4p dung phwong phap thdi gian tam lang bang cach tach tré ra khdi hoat ding ma tré dang tham gia. Ban yéu cu tré phai ngdi mot chd, king duoc choi, tra chuyén hay tham gia hoat dong nhu cactré khac. Khoang ‘thai gian tam lang nay sé gitp tré binh tinh tre lai va suy nghi ky ve hanh vi cia minh. Phuong phap nay higu qua nhdt voi tré tir 3 - 9 tudi va ‘thai gian tam lang nén trong duong voi sb tub nk tr 5 tudi thi thési gian tam ing [a 5 phat ). Nén tranh lam dung kéo dai thiri gian tam lang nhur mét hinh thire tring phat tam lyo tre ® Khicon/em (mé td chinh xée hanh vi-cda tré) B6 melthdy cBlanh chi cm thay. (néu 6 cam xe cia minh: vwuirbudr/gian/se...) e Vi (néu ® Diu bo me/thay cd/anh chi mudn 1a. sn quan t6i cam xikc cia rin) ju qua hanh vi cia tré va bat ky suy nghi gi (dién gidi chinh x4c hanh vi dap ing yéu cau eda ban) Vi du: Khi con danh em, bé cam théy rat budn vi hai con khéng thueng yéu, giup d@ ln nhau. B6 mong rang tir nay hai con sé cling chai hoa thuan vei nhau va khdng danh nhau nifa. Cac cach trén cé tac dung gitip tre » Thay di hanh vieach cur xt. Tré thay hai long vé ban than va gitr duro ty trong. ® Hiéu doc mong mun va cdm xticeia moi nguty © Duy tri mdi quan hé chia sé, déng cém vei moi ngueyi Cau hoi thu bay Lam thé nao dé cu xtr hop ly voi tré 6 cac dé tudi khac nhau 1. Giai doan so sinh(tu 0 dén 12 thang tudi) M6t vai dac diém tam sinh ly lira tudi ‘© Tré tin tudng cha me, nguii chim séc tré. © Tré hinh thanh su gan bé an toan vai nguéi cham 6c tré. © BE 0 dugcedm gc en todn th uring nd phil hi Ate sv ys reali 866, long tc (bé 4m, wut ve, tro chuyén, nung, cui dua...) cia chame, ngudi cham sac. Tinh huéng Nghe tiéng khéc, chi Mai dang nau com véi chay vao, bé con lén vira du dua vira nai “Thai nin di con, nin di cho me néu com nao”. Cau bé bén thang tudi van khoc, dé mai con khong nin. Vén nang tinh, chi quat lan: “C6 nin khdng thi bao?”. Cau bé so qua ai cng khéc to hon. Vira kic dé ching chj Mai vé, chj dura lun con cho ching “Anh trang con dé em ran nét ché du khéng chay!” (Ching chi nhe nhang 6m con, giong thi thi: “Con ngoan cia bd saa ma khéc thé? Me bat nat 4? Bd thuong nhel” Nghe tiéng tha thi diu dang, cu bé do khoe hon. “Bé b6 xem naa, troi or, uothét t8 ri, ngoan nao, dé bé thay nhé!” ‘Anh nhe nhang dat con xuéng va thay t&. Cau bé toét miéng cut Ghi nhe ® Hay lang nghe nhu cau elia tré va dap (eng nhieng nhu cau chinh dang ciia tré © Néu tré 6 nhieng phan tng, hay la cach dé danh tré. © Yéu thuong, vd vé tré, khng quat thao, danh mang tré. 2. Giai doan truoc khi di hoc (tir 1 dén 6 tudi) M6t vai dac diém tam sinh ly lira tudi © Tré muén ty lam nhigu thir (ndi, tap di, di vé sinh, mac quan ao, xtc &n, giao tiép va sot sang khaém pha thé gi¢i xung quanh) nhurng lai thiéu nhiéu ky nang can thet. © Tré hay ly minh lam trung tam. Tré chi d& ¥ dén mong mudn cia minh ma thai. Tré thurding té ra “ich ky" va thudng ndi khong’ dé cém thay minh co “quyén hanh”. Vi thuéng trai y nguei lon nén tré hay bi coi la “buréng", “hu”, “khong ngoan’. © Tré thich kham pha thé gigi xung quanh, thich bal chude nguéi khac, mun thir lam, 6 séng kién, 66 kham pha, cé cach lam riéng cia minh nén cing dé bi phat (vi hay lam 40 ve héng...). © Tré thich lam mot digu gi d6 a8 gay sy chi y cla ngudi lon. © Vui choi B hoat dong rét quan trong déi vai sw phat tin toan dign ota tré. © Kha nang ty diéu chinh ciia tré tng dn. Tré hoc nhting gi la diing dn, phi hop tir nhi¢ng ngurdi xung quanh, ®© Kha nang ngén ngir cla tre phat trién manh. © Tré rt nhay cdm khi mac 161 Néu cha me thdy cé dnh mang khi tré mc I6i trong lira tudi nay thi s& dé gay tan thurong cho ta, Mot sé tinh huéng dé lam ban buc minh va cach xu ly theo phuong phap day tré tich cuc Tré khong ¢ Nguyén nhan thutng gap [a do tré mudn lam nguge lai diéu nguei lon yeu eau, Iré khong thich, so mOt nguvi, mot vat nao do & nha tré, trdng mAu giao hae tré thong gap trén dueng dén truéng...Hay tro chuyén véi tré dé tim nguyén nhan dén nha tré hoge trrong mau gido Hay chi ra cho tré thay cé bao nhiéu diéu vui khi dén trong, ban be choi cling, cd giao day mia hat, c6 nhiéu dé choi. Hay déng vign tré la mot bé ngoan luén lam mai ngudi vui va ai cling yéu bé. Hay gidi thich cho tré hiu: Nguoi 1on di lam, be ngoan di nha té, dén tring mu gido. Bé di hoc. ngoan, éng ba, bd me sé rl vui va yéu bé Tré khéng chiu dn hoac udng thude Hay gidi thich: B6 c6 &n moi lon duoc dé di hoe, dé lam nhidu viée. Bé bi dm, phai udng thudc m@i khdi dé di hoc, di chai. Ban cé thé cho tré eting choi tr choi ing vai bac'st kham bénh cho em biip bé, em géu bang bi ém, dé bé ké don thudc cho biip bé, gu bang. Khi tré an ung tét, hay khen ngoi wign tig viéc lam oda tre. ‘Tré burémg binh, thuéng khéng lam nhi¢ng didu ngudi lon ép bude. Nhimg ite nay néu bat bé lam mét wiéc gi dé (vi du chao dng ba), tré s@ nhat quyét khong tuan theo. Nguoi ion nén é-di, doi dén khi bé choi dia vui vé, hda nhap wai moi ngui, thi cé thé néi: Bé ngoan cia me, hom nay bé quén chura chao éng ba, dng ba sé budn day, con ra chao dng ba nhél Tré lam héng hoje danh v6 dd vat. khong nan cho ring tré cn qua nhé dé hiéu loi giai thich cia nguéi Ken. Khi tré lam héng ho’e danh ve dé vat, hay giai thich cho tré: Bé lam héng, danh vir cdc chén sé khong cé cai dé ding. Vi vay bé cin cn than hon, Tré déi dd choi ciia ban. Ban nén giai thich cho tré: Bd choi ciia ban, bé khéng thé lay néu ban khéng dng ¥ cho mugn. Bé cé th cho ban mugn a6 choi clia bé 8 trao ddi hoae cing choi. Bé sé phai tré lai dé choi cho ban, cém on ban. Khi bé ngoan bé me sé thudng bé dé choi bé thich Trong mat sé truéng herp, khi da duge gidi thich ma tré van nhat quyét ddi 48 choi cla ban, bd. me phdi cirng ran va cueng quyét khéng chiéu theo ¥ thich ctia tré. Neu én tuc chigu theo nhimng ¥ thich v6 cé 8 lam hinh thanh dn & iré tinh ich ki. Tré danh ban. Gidi thich cho tré rang danh ban la khéng tét, Ia khong ngoan. BE danh ban, ban dau, ban khéc bé thay thé nao? Néu ban dan lai be, bé co dau khong? Ban bé phai yéu qui, cling vui choi véi nhau thé mdi ld bé ngoan. Néu bé khong nghe ib s8 khdng ai choi wéi bé niva Ghi nho @ Lang nghe nhu edu eta {ré qua ngan gir, qua nét mat, oir chi digu olla tré © Gidi thich mat cach dé hiéu cho tré dé tré biét thé nado la ding, la sai ®© Khong ding tinh, théa higp ma oo thai d6 kin quyét, dirt khoat veri hanh vi sai tréi ca tré. © Cn nghiém khae ver tré nhung khéng quat thao, danh mang tré, © Khen thuréng, dong vien kip thai kbi ‘tré thc hién ding, tat. — 3. Tuéi hoc sinh tiéu hoc (tu 6 dén 11 tudi) M6t vai dae diém tam sinh ly lira tudi © Chuyén tir hoat déng vui choi 1a chi yéu sang hoat dong hoc tap. O' kira tudi nay tra ang tap thich aghi ver tuting hos Néu bi phat khi mac I6i tré d& thu minh, cam thdy khdng an toan, ed thé gidm hing thi, dong co hgc tap hoac tham chi khang thich di hoc. © Cha me, thay 6 06 anh hung lon dén vide hinh thanh nhan cach cua tré, © Tré da biét ty kiém ché cém xiie, it gay 96. & Tré rat can nang dé, khich Ié. Kf ning x6 hdi cla tré bat ddu phat trién nhung chura hoan thién, © Quan hé ban bé cting tudi quan trang, © Néi chung day 18 mot giai doan phat trim kha dn dinh, Tinh hudng 4 Khdi lop 5 tan hoe tir luc 4430 ma mai dén 5h30 mdi thay con trai vé, chj Lan la lang hdi con: - Sao vé mudn thé con? Bdo khéng tra li, lam Idi di vao, quan do xc xéch. Chi Lan di theo, kién nhln cho: con trd Idi. Lam lét nhin me, cau bé cui gam mat, linhi nd: - Con danh nhau voi ban & trrng, c6 giao bat lam ban kiém diém dua cho bo me ky. Mac dui dang rat mét va bue minh vi con di hoc vé mudn, chi Lan cé kiém ché dé khang mang con. Chi tir tan hdi: - Con thanh that vi me thé Ia réttét, con ké cho me nghe xem nao? Nghe me néi, Bao c6 vé tuoi tinh hon, Em manh dan ké cho me nghe viéc bi cac ban tréu choc, ghép dai vei mat ban ni khée nhur thé nao, tic qué Bo xong vao danh dira ban to mdm tréu nhat. Nghe xong, chi Lan curti thém trong bung, lai tro nghich ngom cilia bon tré con, cling giéng minh ngay xua. Chi cd lam ra vé nghiém nghi héi: ~ Cac ban tréu con, con danh lai ban, c6 gido phat c4 hai viét ban kiém diém, git con thay sa0? ~ Con biét con anh ban la sai nhung ie d6 con tire qué, con chi'so’ cd va me mang. ‘Trén durong vé con dang nghi cach dé lam sao co chir ky cia me, co ban cdn bao con ky gid chir ky cia me. - Vay sao con Iai néi thathét voi me nhur vay? - Tai con thay con vé mun, me khong mang lai can nhe nhang hi han con, con nghi chacme snghe con néi. Tir trugc dén nay me van hay Nghe con néi nén.con khong muén ndi déi me. Chi Lan ém lay con va nhe nhang: - Cachan tréu con la eac ban sai, con od thé nai thang véi ce ban con khing thich mhur thé. Néu cdc ban van ot tru con sé mach 66 giao, con anh ban thi con cing sai theo. Bing ra me phai phat con, nhung con d@ thanh that vei me nén lan nay me khéng phat. Lan sau me tin 1a con sé khdng lam thé, ding khong? - Vang, con xin Idi me, lan sau ean sé khong bao git danh ban niva. Tinh hudng 2 Mét em gai 12 tudi, goi dién dén Dudng day tuvan. Em vira khéc, vira ké: “Hom qua, do mai choi nén em khang kip |am hét bai tap vé nha, sang cé giao kiém tra thay thiéu bai da yéu chu em viét ban kiém diémvé xin chiy kb me. BS me mang em la khong biét thong bé me, khéng ngoan. Em budn lam’. Nhan vién tu van da lng nghe em chia 88, dong vién.an Gi, Em t&m sur, em cting biét Ia b6 me lo ling cho em. Em cling cé gang hoc nhung thinh thoang em cling mai chet Em biét dé (a 161 cla minh. Em muén bd me biét 1a em cling 48 higu duac diéu dé. Em khong phal 1a dira té hurnhur bé me nght. Nhan vin tur van phan tich dé em higu duroc bd me hon. BS me nai vay cling la lo laing cho em, khdng hé c6 4c ¥ gi trong dé. Nhan vién tu van cing cling emndi chuyén vé dinh huéng tong lai cia em qua dé chi cho em thay vai tro. quan trong cia hoc tap dé thc hign uéc mo cia minh. Em da wui vé va hira sé hoe that tét, Khéng mai choi niva. Ghi nho © Yéu thuong, déng vién, khuyén khich tré © Khen, ché, thuéng, phat ding mize, ding © Cling tré tim gii phap ki mang, sinhuc tr. 4. Tudi hoc sinh trung hoc co sé tro lén (ti 12 dén 18 tuai) Mét vai dac diém tam sinh ly lira tudi © Giai doan day thi, hodc mén thay di, tam trang hay thay di (vi du: nhay cam hon, dé nai gidn bat ngé...). DE nhiét tinh, nhung cling dé chan nan, dB vui, dé budn, @ Tré phat trién nhanh v8 mat dao dire va xa hi, Ban ciing lira 06 vai tré rt quan trong, cé khi tré chiu 2nh huéng eta ban bé hon ca cia cha, me, thay cé gido © Tré mun thé hién ca tinh, thé hin ban than, Dé xay ra va cham, xung d6t vai nguéyilén. Nhu céu déc lap, tu thé hién oiia tré r han, Viée tré thach thie, tranh van, tham chi cai lai nguéi lon thurdng xdy ra. © Tré khdng cdn la tré con nhung cding chua thanh nguii ken. Tré mong mudn la ngwdi lon v8 khang dinh minh. Cé thé “ndi loan”, chéng di khi tré cam thay khong dugc ton trong. @ =Tré dé cé nhiéu wee mo, s@ thich, dam mé. Tré rat cn ngudi lan giai thieh, din huéng © Tré muén dug ngudi len tin tung dé 06 thé dua ra nhirng quyét dinh dung dan, Tinh huéng 1. Tré dé nghign “cae trd chor” Hing hoc lop 9, 18 con thir hai trong gia dinh c6 ba chi em. Me la can bé cong chire nha nue, bé Idi xe durong dai nén thong xuyén vaing nha. Ham choi dién ter, Hung thiong tron hoe trén nha di choi. BO me da rat nhiéu lan khuyén bao nhung Hung van ching nao tat nay. BG me cam thay bat ue va khOng biét phai lam gi dé con tir bd ¥thich choi dién tir. DA doi ln, bd nai néng suyt danh Hung. Giai phap Naay lap tire khdng thé bat té tir bé ham thich choi dign ti. Cha me edn oting tré trao déi, cam két @3t ra diéu kign, Bt ra nhieng khodng thoi gian nhatdinh cho phép tré choi va tir tir gidm dan. Tim cc tai liu ndi vé tac hai cla viée choi dién tl cho tré doc. Gan gil, tam tinh vei tré dé tim higu nhirng bie xte, tam tu qua do khéo lé0 dinh hu@ng cho tré. Tim higu thém vé nhém ban cila tré 8 cd phyong phap kéo tré dan quay tr lai viéc hoc hanh, sinh hoat binh thuréng. Trang gia inh, moi ngubi (nt lb bd me) can cd su théng nhat ‘trong cach quan ly, gio duc tré, tranh “trong danh xudi, ken thdi nguoe”. Tinh hudng 2. Tré dua di, an choi Thién Anh 16 tudi, [a mét c6 bé C6 c& tinh va thong minh, Bé me ban hang & cho, céng vide ban rén suét ngay. Anh thudng xuyén & nha vei 6ng ba. Ca tudn chi an com vei bé me 1- 2 lan. Anh gia nhap mét nhom ban bé x4u ma bd me cling khong hay biét, gity gide sinh hoat cia Anh thay ddi cing khdng ai chi y. Binhom ban kich dng &n choi, Anh nhudm téc, di mua sam... va d& di An trom & cira hang quan ao rdi bi bat qué tang. Gidi phap © Léicia tré tude hét la Ibi da bé me. DO ban ron, nguéi lan van can sap xép thai gian dé gan gui, quan tam dén tré ® Phantich cho tré hidu hau qué cia nhieng hanh vi sai Bm © Giam sat viée tré trd lai nhiing 46 a8 lay trom cing kei xin li va hira hen stra chiva voi ngu ai bi mat tién, 43. Gia dinh 6 thé phai bi ud ng cho tré néu c&n, Lam cho tré biéu: Moi (Ot lam déu co thé khde pluuc, sira cha. Tre co thé lap lat durge mot quan hé tot fron vai mang ngwor xung quaah @, neu tré musa. Tinh hudéng 3: Tré t6 ra buéng binh, bat can Hai Ha, c8 chi 12 tudi, c6 em trai 3 tudi. Gia dinh kha gid, bo me déu la cong chire nha nude. C4 bd me déu nhat nhat yéu cau Ha lam theo lénh va dac biét phai nhuéng em bat ké em dling hay sai vi em cdn bé va la con trai ndi déi tang duéng. Thang true me bi mat 50.000ddng, khong biét ai lay hay me bi nham ln nhung et tra khdo va mOt_myc bat Ha phai nhan va xin Ii bé me. Ha da lm theo nhung rét am irc. u hién r&t buéng binh, sn s&ng cai nhau tay déi voi bé me, chs Ha bat dau cd E ong Idy tién cia bb me va hay ganh ti voi em trai. BOi Ide HA cn té ra bat cn va cé hanh vi ngé ngao. Giai phap ‘Tré 06 nhiéu thay déi vé cém xu, rat nhay cdm, nhurng khéng 6n dinh. Viée ap dat ‘suy nghi, khéng lang nghe tré va khong tin vao tré la sur “dé Idi” voi vang, dé 8 lai hau qua xdu, lam tré mat long tin va cd phan tng tigu cue. Tre khong vang Idi ngudi ln, t6 ra ngang nganh, buéng binh, khé bao, thich thé hign ¥ thich c& nhan dé chirng té minh da lon, thé hién cai ti, @ dua theo nhém ban. Nguoi lénc&n tim higu nguyén nhan, Néu nguwai lon sai, cAn xin li tré. Néutré sai, cin uén nan iré tirng bude. Néu tré lam ding, can dng vién, khuyén khich tré kip thé Tinh huéng 4: Tré nhiém théi hu tir ban be (Cuong, 17 tudi, hoe sinh lwp 11. True day Curtng hoc kha, ludn nghe lai bd me, co gido. Bat dau lop 9, Cueng thich an dién, hay di chai ti vei nhém ban bé, tap hut thuée, uéng ca phé. Cuong viét thu tan tinh cae ban gai va bat dau cé biéu hién noi déi bd me, ba hoc. Bj bé me c4m, khong cho choi voi cée ban xdu Curéng cai lai va bé nha di vi I ban. Dén tinh canh nay, gia dinh bé tac, khong biét phai lam gi voi con. Giai phap Bd me cn tim cach dé néi chuyén tré lai vei con Co thé true tiép vao thai diém thich hop hoae gian tiép qua thu, nhat ky, nowdi thir ba (68 giao, ang ba, Nngudi c6 uy tin trang ho hang, ban bé tot ma tré ton trong, tin tuéing). hi ndi chuyén, ban nén té ra chan thanh, than thién. Can thang than, binh dang, ton trong va lang nghe tré tam sy. Chon nhirng suy nghi, hanh vi t6t cla tré.dé déng vi khich Ié tr, lm tong phan véi nhiang ¥ nghi, dv dinh khing t6t ma nh&t thdi té chua nhan ra Ghi nhe © Tén trong déng thoi dat ra nhimg yéu cdu cy thé d6i wd tré. © Cling tré thao luan va dé ra nhieng yéu edu ré rang, cu thé, © Yéu cu tré thue hién dling nhing diéu 48 cam két. © Higu va thong cdm voi nhing I6i lm nhdt thei eda tr8. Phan tich phai, trai, dang, ‘sai cho tré hiéu dé tré ty dinh hveng va lam dung. © Ban than ngurdi lon phai ludn [a tam guong dé tré noi theo © Thuéng, phat ding le, ding mie. © Luén a6 lugng, bao dung véi tré “Hiéu minh va hiéu tré sé lam méi quan hé gid ban va tré tét hon, con em ban ngoan ngoan hon.” Tre thanhjcha me t6t yacocuoc cach day tre em tich clic, hieu cual can mot qua Tegal ete yeted eras) Meaty cts ines Ban cé thé dang ky tham gia cdc khoa ert Ene une nue ea cl) Duong day tw van va hé tro tré em, Qua sé dién thoai mién phi 18001567, Tir 7 dén 21 gid tat cd cdc ngay . Ching tdi san sang chao dén cdc ban! Liiels