You are on page 1of 5

Primăria Cimișlia Nr. 1 din 31.01.

2018, Cimișlia

BULETIN INFORMATIV
Fii cetățean informat
CIMISLIA A FOST URATĂ
În data de 13 ianuarie, 2018 la Cimișlia s-a desfășurat prima ediție a Concertului de
Datini și Obiceiuri românești.

Primăria Cimișlia în colaborare cu Casa de Cultură și Consiliul raional Cimișlia au de-


pus eforturi comune pentru desfășurarea acestui spectacol de urături în aer liber. Au
evoluat ansambluri din mai multe localități: Hîrtop, Selemet, Batîr, Cenac, Cimișlia, dar
ca invitați speciali am găzduit Ansamblul de Datini și Tradiții din Comuna Miroslovești,
Județul Iași, România împreună cu o delegație oficială: primarul comunei Miroslovești
Constantin Cojocaru, și echipa Asociației Grupului de acțiune locală "CODRII PAȘCA-
NILOR", în frunte cu Amelia-Carmen Sava. Toți urătorii prezenți la eveniment au fost
serviți gratis cu ceai, izvar fierbinte, plăcinte și dulciuri. De semenea, ansamblurile fol-
clorice au fost premiate cu diplome de merit cu ocazia Zilei Naționale a Culturii și parti-
ciparea la concertul din ajunul sf. Vasile pe stil vechi. Primarul de Cimișlia, Gheorghe
Răileanu și-a exprimat admirația și mulțumirea către delegația numeroasă venită din
România, și a menționat că are speranța la o colaborare frumoasă și de succes pe viitor.
Cuvînt de salut a rostit și primarul comunei Miroslovești, Constantin Cojocaru „La mulți
ani, dragi cimișlieni, mă simt foarte onorat în această seară să fiu la dumneavoastră.
Venind aici mi-am dat seama că avem acceași mamă, mi-am dat seama că suntem ace-
eași, același port, același suflet, suntem români. Din partea mea și a întregii delegații vă
urăm la mulți ani!”. Reamintim, că în ajunul sf. Vasile cetele de copii pornesc cu uratul
și colindatul mai întâi pe la persoanele ce poartă numele Vasile, Vasilița sau Vasilisa.
Potrivit tradițiilor, oamenii care primesc uratorii sunt binecuvântați tot anul și vor fi
CUPRINS:
feriți de rele. Tot în seara de Sfântul Vasile, tinerii îmbrăcați în costume naționale ori
mascați merg cu ursul, calul sau capra. Vă informăm că aveți ocazia să vizualizați con- Cimișlia a fost urată ............................... 1
certul accesînd pagina electronică a primăriei cimișlia: www.cimislia.md sau pagina de Eminescu omagiat.................................. 2
facebook: Incă o investiție sigură ........................... 3
Dezvoltăm infrastructura ....................... 4
https://www.facebook.com/primaria.cimislia/
Consultare publică ................................. 4
Telefoane de contact .............................. 5

ATENȚIE

Stimați cetățeni!

Vă informăm că podul de trece-


re de lîngă Casa de Cultură, care
duce spre str. Maria Cebotari,
este închis pentru lucrări de
reparație.

Reparația podului se preconi-


zează a fi finisată în data de 10
februarie, dacă condițiile meteo
vor fi favorabile.Ne ce cerem
scuze pentru incomoditățile
create.
OMAGIU LUI EMINESCU— ZIUA NAȚIONALĂ A
CULTURII
De ce a fost aleasă ziua lui Eminescu drept zi alături de nevoile cetățenilor din Cimișlia. Un
a Culturii Naţionale? Mai sunt citite şi mai recital de versuri și un spectacol unic au
rasunat în incinta Bibliotecii orășenești “Mihai
plac versurile sale, ajunse în aproape toate
Eminescu”, de asemenea, ținem să menționăm
colţurile lumii, şi cât de actuale sunt scrierile
că a fost organizată și o expoziție de pictură
sale politice? Universalitatea operei sale poe- deosebită "Mihai Eminescu în grafica Mondia-
tice a fost recunoscută şi de UNESCO, poe- lă", de către Consiliul Județean Prahova și
mul Luceafărul a întrat în Guiness Book of Biblioteca Județeană "Nicolae Iorga", care are
o filială în Biblioteca orășenească din Cimișlia.
Records, iar numele poetului a fost atribuit
unui crater de pe Marte şi unei mici planete. Reamintim, că Bustul poetului Mihai Emines-
cu a fost inaugurat la Cimișlia în anul 2002 cu
ajutorul și susținerea președintelui fundației
Autoritățile locale din orașul Cimișlia, nicioda- Societatea Cultural Istorică Mihai Viteazul,
tă nu uită să il omagieze pe Marele Poet Emi- Ploiești, România, Mircea Cosma. Iar autorul
nescu, la primele ore ale dimineții au fost acestui bust este George Dumitru, moderatul
depuse flori la bustului lui Eminescu. În aceas- evenimentului a fost ziaristul Ion Ciumeica,
tă zi însemnată cu o dublă conotație, am avut care a menționat cele mai importante detalii.
parte de oaspeți onorabili de la Consiliul Jude-
țean Prahova, în frunte cu vicepreședinte, d-
na Ludmila Sfîrloagă, care întotdeauna au fost

«Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicînd».


Mihai Eminescu
n. 15/27 ianuarie 1850, Botoșani, Moldova – d. 15/27 iunie 1889, Botoșani, Români

Eminescu a fost activ în socie-


tatea politico-
literară Junimea, și a lucrat ca
redactor la Timpul, ziarul ofi-
cial al Partidului Conservator.
[4] A publicat primul său poem

la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani


a plecat să studieze la-
la Viena. Manuscrisele poetulu
i Mihai Eminescu, 46 de volu-
me, aproximativ 14.000 de
file, au fost dăruite Academiei
Române de Titu Maiorescu, în
ședinta din 25 ianuarie 1902.
[5] Eminescu a fost internat

în 3 februarie 1889 la spitalul


Mărcuța din București și apoi
a fost transportat la sanatoriul
Caritas. În data de 15 iu-
nie 1889, în jurul orei 4 dimi-
neața, poetul a murit în sana-
toriul doctorului Șuțu. În 17
iunie Eminescu a fost înmor-
mântat la umbra
unui tei din cimitirul Bel-
lu din București. A fost ales
post-mortem (28 octom-

2
UN NOU PROIECT

Vă aducem la cunoștință că
a fost renovată baza tehnico –
materială de la Î.M.” Servicii
Publice” Cimişlia, prin interme-
diul proiectului LGSP, USAID a
făcut o donație de 5(cinci) pom-
pe de apă în valoare totală de
1,007,572,67 MDL. Scopul aces-
tor investiții este efiencitizarea
și creșterea calității serviciului
de aprovizionare cu apă potabilă
a orașului. Acest utilaj a fost
instalat la priza centrală din str.
Bucovina și la stația de pompare
din str. Ovidiu. Primăria Cimiș-
lia a contribuit cu 20% din va-
loarea donației la îmbunătățirea
serviciului respectiv, prin lucrări
de instalare, amenajare, procu-
rare de materiale și accesorii
necesare pentru finalizarea
lucrărilor, recent a fost contrac-
tat agentul economic care va
efectua lucrări de automatizare
a procesului tehnologic, care va
exclude prezența operatori-
lor. De asemenea, Î.M. ” Servicii
Grădinița-Creșă Făt-Frumos, orașul Cimișlia Publice” Cimişlia cu suportul
primăriei Cimișliei, în calitate
de benificiar este implicată într-
ÎNCĂ O INVESTITIE SIGURĂ un proiect privind inițierea
producerii combustibilului solid
La începutul lunii ianuarie, 2018 o nouă grupă de la Grădinița Făt-Frumos și-a deschis iarăși pe bază de biomasă în raionul
ușile pentru copiii din Cimișlia. Vă informăm că au fost finalizate lucrările de reparație capita- Cimișlia, finanțat de către
lă a încăperilor pentru a redeschide o nouă grupă de copii, au fost aprobate statele de personal PNUD (Programul Națiunilor
pentru aceasta și în luna ianuarie 2018 Unite pentru Dezvoltare, Proiec-
au început activitatea. Lucrările au fost efec- tul Energie și Biomasă în Mol-
tuate calitativ, costul total al lucrărilor a con- dova). Bugetul proiectului se
stituit suma de 320000 lei, și au fost execu- estimează în jur la 2(două) mln.
tate de către S.R.L. ALEXDAN. 800 mii de lei.

De asemenea, a fost pusă în funcțiune cazan- Obiectivul general al proiectului


geria care funcționează pe bază de pelete, ca îl constituie identificarea unui
alternativă a fost pregătită și cazangeria care agent municipal, respectiv Î.M. ”
funcționează pe bază de gaze naturale (în caz Servicii Publice” Cimişlia , care
de necesitate). S-a planificat și reparația a 6 va prelua procesul de prelucrare
( șase) pavilioane de joacă și pavarea a 2 a deșeurilor din biomasă pre-
(două) pavilioane de joacă pentru copii, cos- cum:
tul lucrărilor fiind de 144000lei, practic exe-
cutarea lucrărilor sunt spre final. La primăva-
ră copiii se vor juca liniștit și vesel în curtea ● deșeuri forestiere rezultate din
grădiniței. activitățile de îngrijire a păduri-
lor, fâșiilor forestiere și spațiilor
verzi intravilane;
Astfel, în data de 17 ianuarie, primarul Gheorghe Răileanu, viceprimarul Sergiu Vîrlan și specia-
listul în construcții Alexandru Știrbeț au efectuat o vizită de lucru pentru verificarea tuturor
lucrărilor finalizate și monitorizarea funcționării noii cazangerii. ● deșeuri agricole rezultate din
activitățile de prelucrare a tere-
nurilor agricole disponibile, etc.
Ținem să aducem mulțumiri deosebite doamnei director, Liliana Nicuță și întregului colectiv de
la instituția preșcolară "Făt-Frumos" pentru implicarea majoră de care au dat dovadă în execu-
tarea tuturor lucrărilor realizate la această instituție. Succesul și confortul copiilor în mod direct Astfel, primăria Cimișlia și-a
depinde de un management calitativ și eficient, vă mulțumim! asumat cîteva angajamente
pentru realizarea și
Totodată, instituția este aprovizionată cu biocompustibil pentru tot sezonul rece 2017-2018 implimentarea proiectului, și
și dotată cu tot necesarul pentru buna activitate pe întreg ciclu de instruire. În grădiniță activea- anume ce ține de reparația clă-
ză 9(nouă) grupe cu un număr de 255 copii. dirii unde se vor produce și
păstra materia primă.
Reamintim, că în data de 1 septembrie, 2015 au mai fost deschise 2(două) grupe de copii, cu
suportul financiar de la Guvernului României.

3
DEZVOLTĂM INFRASTRUCTURA ORASULUI
CIMISLIA
CONSULTARE PUBLICĂ
CU CETĂȚENII DIN S.
BOGDANOVCA-VECHE
În data de 19 ianuarie, 2018, Primă-
ria Cimișlia a organizat o întîlnire cu
cetățenii din satul Bogdanovca-
Veche. Subiectul adunării a fost
despre darea în arendă a unor tere-
nuri din rezerva primăriei cu desti-
nație agricolă pășuni pentru prelu-
crarea acestora, dar la momentul
actual aceastea figurînd ca terenuri
pentru pășunatul animalelor. Astfel,
conform art. 64 din Codul funciar
Nr. 828 din 25.12.1991:Terenurile
destinate dezvoltării sociale a locali-
tăţii, rezervate în condiţiile art.12, se
atribuie în conformitate cu art.11 din
codul funciar. Înstrăinarea în alte
scopuri a terenurilor menţionate se
poate efectua doar în cazuri de inte-
res deosebit, în urma consultării
cetăţenilor localităţii respective. În Vă informăm că din bugetul local și alte costul lucrărilor 120,0 mii
urma unei analize s-a constatat că
surse de venit pentru menținerea și renova- lei;
rea infrastructurii orașului au fost efectuate
numărul de animale deținute la și continuă a fi executate lucrări care vor
moment de locuitorii s. Bogdanova– contribui la confortul cetățenilor. Prin - extinderea iluminatului public parțial pe
Veche au suficient teren pentru Hotărîrea Guvernului Republicii Moldo- str. Decebal, I. Soltîs, B. P. Hajdeu, A. Cehov,
pășunat, chiar surplus de teren, din va nr. 771 din 29 septembrie, 2017 din fon- P. Zadnipru, 27 August, Trăian - costul lu-
cauza micșorării numărului de ani- dul de intervenție pentru lichidarea conse- crărilor 47,0 mii lei, s-a procurat echipa-
cințelor naturale și anume reparația drumu- ment și urmează a fi instalat.
male.Este necesar de a organiza
consultări cu cetățenii cu privire la
rilor locale și infrastructurii podurilor și
podețelor, lucrări de curățare a canalelor
tema vizată. La întîlnire au fost
și desecarea acestora a fost alocată suma de
prezenți și aleșii locali din comisia 1311,059 mii lei. Din aceste surse s-au preco-
de specialitate urbanism, agricultură nizat a fi reparate străzile: M. Eminescu, C.
și industrie, președinte Dumitru Stamati, M. Costin, A. Perciun, N.
Crăciunel. Toate opiniile de la cetă- Testimițianu cu acopermînt din beton asfal-
țeni au fost fixate și vor fi luate în tic, (costul lucrărilor 3400720 mii lei), str.
calcul la întocmirea procesului ver- M. Cebotari urmeză a fi reparată cu elemen-
te din beton armat prefabricate, costul lucră-
bal. De asemenea, meționăm că a
rilor 736000 mii lei.
fost prezent și șeful de Î.M. Servicii
Publice Cimișlia, Sergiu Andronache,
care a avut un discurs ce ține proble- În rezultatul licitației au fost desemnați
ma deșeurilor și aprovizionarea antreprenorii care urmează să execu-
te lucrările, S.R.L. "Armobeton" și
locuitorilor cu apă potabilă. Prima-
S.R.L. "IrindaPrim". Menționăm că la mo-
rul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu, a mentul actual din bugetul local s-au efectuat
moderat întîlnirea și a expus toate următoarele lucrări:
avantajele și dezavantajele care pot
apărea pe parcursul efectuării proce-
- acoperișul clădirii din str. Decebal nr. 9,
durii de licitație cu privire la
costul lucrărilor 224.0 mii
darea în arendă a acestor tere- lei;
nuri. Astfel, locuitorii au ajuns la o
înțelegere comună și au înaintat o
- trotuarul din str. C. Stamati – costul lucră-
cereri către primar.Urmează expune- rilor 54,0 mii
rea comisiei de specialitate cu privire lei-
la acest subiect. - terasa, scările și trotuarul de acces la Bibli- Astfel, în data de 17 ianuarie, primarul Ghe-
oteca orășenească "Mihai Eminescu" - costul orghe RĂILEANU, viceprimarul Sergiu
www.cimislia.md lucrărilor 75000 mii lei; VÎRLAN și specialistul în construcții Alexan-
dru ȘTIRBEȚ au efectuat o vizită de lucru
pentru verificarea executării lucrării la con-
- confecționarea a 3 (trei) stații de autobu-
strucția dambei de protecție din str. I. Popu-
ze pentru transportul public, care au fost
șoi. Administrația primăriei Cimișlia va
instalate 2( două) în str. Al. cel Bun și 1(una)
continua să muncească și să depună toate
în str. M. Eminescu - costul lucrări-
eforturile necesare pentru dezvoltarea infra-
lor 24000 mii
structurii orașului Cimișlia.
lei;
- str. M. Viteazul (direcția spre școala prima-
ră) lucrări de profilare cu adaus de pietriș -
4
SIMBOLURILE ORAȘULUI
Primarul Orașului Cimișlia
Gheorghe RĂILEANU Stema şi drapelul oraşului Cimişlia, aprobate prin Deciziile Consiliului Orăşenesc Cimiş-
lia nr. 5/2 din 16 iunie 2009 şi nr. 4/10 din 30 iunie 2010
Viceprimar
și Decizia Comisiei Naționale de Heraldică Nr. 324-IV.01 din 25.03.2015, conform ane-
Sergiu VÎRLAN xelor nr. 43 şi nr. 44 și publicat în Monitorul Oficial Nr. 161-165 din 26.06.2015

Viceprimar
Stema oraşului Cimişlia: pe albastru, o balanţă romană de argint, ieşind din flancul
Florin BEREJAN senestru al scutului, pe al cărei talger este pus un spic de aur, şi însoţită în cantonul scu-
tului de dangaua Ciumeci, de asemenea de aur. Scutul timbrat de o coroană murală de
Secretara consiliului orășe- aur cu trei turnuri.
nesc Drapelul oraşului Cimişlia: reprezintă o pînză dreptunghiulară (2:3) albastră,
purtînd un brîu galben (1/5 h) pe mijloc.
Anastasia RUSU

www.cimislia.md

МЕСТО ДЛЯ МАРКИ

Primăria Cimișlia
B-dul Ștefan cel Mare și sfânt, 14
Orașul Cimișlia
Tel.: 0241 2 21 87
Fax: 0241 2 57 39
Poșta electronică:
relatiipublice@cimislia.md
www.cimislia.md
Facebook: primariacimislia

PRIMĂRIA CIMISLIA