You are on page 1of 9

METODE ANORGANSKE I ORGANSKE

ANALIZE

Analiza-postupak kojim se utvrđuje sastav


neke složene tvari.
Koristi:
-hemijske metode
-hemijske reakcije

-za analizu neorganskih spojeva koristi


hemijske reakcije kojima se dokazuju joni
-kod analize organskih spojeva koristi
metode kojima utvrđuje elementarni
sastav
Analiticka hemija se dijeli na:
-kvalitativnu
-kvantitativnu

Kvalitativna utvđuje sastav uzorka


Koristi reakcije koje izazivaju
karakteristične promjene:
-stvaranje i isčezavanje taloga
-promjena boje
-razvijanje gasa
-bojenje plamena

Kvantitativna analiza utvrđuje količinu


pojedinih tvari u uzorku
Postupci u analitičkoj hemiji:
-suhi postupak
-mokri postupak

Suhi postupak koristi:


-žarenje u cjevčici
-bojenje plamena
-bojenje biserke
-žarenjem u cjevčici dolazimo do prvih
saznanja o uzorku
-zagrijavanjem neke tvari može doći do
promjene boje
razvijanja gasa
sublimacije
ugljenisanja
Bojenje plamena-može se dokazati
prisustvo alkalnih i zemnoalkalnih metala
Na-žuta, Li-karmin crvenom, K-ljubičastom
Biserka ili perla
Na2B4O7*10H2O—B2O3 + 2NaBO2+10H2O

Mn-plavom, Cu- zelenom

Mokrim postupkom se može uraditi


potpuna kvalitativna analiza
Analitičke reakcije su reakcije za
dokazivanje jona koje daju vidljivu
promjenu: nastanak taloga, nastanak boje,
pojava mirisa.Jednostavne su za izvođenje
i brzo se odvijaju.
-analitički reagensi-tvari koji se koriste za
izvođenje hemijskih reakcija
-reagens boce