Вы находитесь на странице: 1из 3

BAB 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN

NAMA:....................................................................................................

TINGKATAN:...............................

TINGKATAN 4 13
BAB 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN

1. Maklumat berikut merujuk kepada perniagaan Encik Ahmad.

 Memulakan perniagaan menjual alat ganti kereta pada 1 Mac 2005


 Tempoh perakaunan perniagaannya berakhir setiap enam bulan
Antara berikut, yang manakah tempoh perakaunan perniagaan Encik Ahmad?
A. 1 Mac 2005 hingga 1 Ogos 2005
B. 1 Mac 2005 hingga 31 Ogos 2005
C. 1 Mac 2005 hingga 1 September 2005
D. 1 Mac 2005 hingga 30 September 2005

2. Apakah proses yang menunjukkan turutan tatacara perakaunan yang berlaku dalam satu tempoh
perakaunan?
A. Sistem perakaunan
B. Konsep perakaunan
C. Kitaran perakaunan
D. Prinsip perakaunan

3. Sebidang tanah telah dibeli oleh Maju Enterprise pada 1 Julai 2002 dengan harga RM35 000. Pada tahun
2005, nilai pasaran tanah menunjukkan peningkatan kepada RM54 000 selepas penilaian dibuat.
Berapakah nilai tanah yang akan direkod dalam penyata kewangan tahun 2005?
A. RM19 000
B. RM35 000
C. RM54 000
D. RM89 000

4. Syarikat Cendana Motors yang mempunyai aset bukan semasa sebanyak RM10 juta, menganggap bahawa
belanja alat tulis RM20 tidak akan memberi kesan kepada perniagaan.
Penyataan di atasmerujuk kepada konsep ...
A. ketekalan
B. berterusan
C. materialiti
D. entiti berasingan

5. Urus niaga yang berikut berlaku dalam perniagaan Aii Lee Book Store.

Pemilik telah mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri.

Urus niaga tersebut direkodkan sebagai ambilan dalam buku perniagaannya.


Apakah konsep yang digunakan?
A. Materialiti
B. Ketekalan
C. Tempoh perakaunan
D. Entiti berasingan
BAB 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN

6. Berikut ialah ciri organisasi perniagaan.


Ciri Milikan Tunggal Perkongsian Syarikat Berhad
I Bilangan Ahli 1 orang 2 hingga 20 orang Melebihi 2 orang
II Penubuhan Mudah Sukar Mudah
III Tanggungan Terhad Tidak terhad Terhad
IV Pendaftaran Pendaftar Perniagaan Pendaftar Perniagaan Pendaftar Syarikat
Maklumat yang manakah benar?
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

7. Maklumat berikut merujuk kepada perniagaan kepunyaan Encik Johan.

Encik Johan merekodkan yuran tuisyen anaknya berjumlah RM150 ke dalam buku akaun
perniagaan.
Apakah konsep perakaunan yang gagal beliau patuhi?
A. Materialiti
B. Pemadanan
C. Entiti berasingan
D. Wang sebagai ukuran

8. Pilih padanan ciri organisasi perniagaan yang tidak benar.


Ciri Perkongsian Syarikat Berhad
A Liabiliti Terhad Tidak terhad
B Modal Sumbangan rakan kongsi Pelaburan pemegang saham
C Percukaian Cukai pendapatan perseorangan Cukai pendapatan syarikat
D Pembahagian Berdasarkan Ikatan Perkongsian Berdasarkan kadar dividen
keuntungan

9. Rajah di bawah menunjukkan Kitaran Perakaunan yang tidak lengkap.

Dokumen Sumber

Catatan Penutup Buku Catatan Pertama

S Lejar

R P

Q
Apakah Q?
A. Pelarasan C.Penyata Kewangan
B. Imbangan Duga D. Imbangan Duga Terlaras
BAB 1: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN

10. Pada tahun kewangan 2009, Kedai Buku Ali masih merekod komputer pejabat pada harga belian iaitu
RM3000 walaupun harga pasaran ialah RM1 800.
Apakah konsep perakaunan yang terlibat?
A. Ketekalan C. Tempoh Perakaunan
B. Kos sejarah D. Wang sebagai ukuran

11. Akaun berikut menunjukkan catatan lejar bagi satu urus niaga.
Akaun Tunai
2011 RM
Mac 10 Kenderaan 30,000

Akaun Kenderaan
2011 RM
Mac 10 Tunai 30,000

Prinsip manakah yang diamalkan?


A. Berterusan C. Catatan Bergu
B. Pemadanan D. Kos sejarah

12. Penyataan manakah yang merupakan ciri sebuah milikan tunggal?


A. Liabiliti pemilik terhad
B. Modal disumbangkan oleh pemilik
C. Dikenakan cukai atas pendapatan perniagaan
D. Untung dan rugi dibahagi sama rata antara pemilik dan ahlinya

13. Siapakah yang menjadi pengguna dalaman penyata kewangan?


A. Bank C. Pengurusan
B. Pemiutang D. Pesaing perniagaan