Вы находитесь на странице: 1из 4

Rancangan Pengajaran Slot

Kelas : Prasekolah Camelia.


Tarikh : 16.01.2018 (Selasa),
Masa : 8.00 pagi – 9.00 pagi
Bil. Pelajar : 25.
Tema/ Tajuk : Pengajaran Stesen.
Tunjang Utama : Tunjang Sains dan teknologi.
: Tunjang Komunikasi – Bahasa Melayu
Standard Kandungan : SA 5.1 Meneroka alam fizikal dalam kehidupan seharian
: BM 1.5 Bertutur untuk menyampaikan idea
Standard Pembelajaran : SA 5.1.1 Menyatakan pelbagai sumber cahaya
: SA 5.1.2 Merekod hasil pemerhatian terhadap bayang-bayang
: BM 1.5.1 Menyampaikan idea tentang sesuatu yang didengar, dilihat atau dialami
Kesepaduan Tunjang : PM 12.1.3 Mengamalkan kerjasama dengan rakan dalam melaksanakan sesuatu tugasan.
Objektif Pengajaran : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
1) Menyatakan sumber-sumber cahaya di sekeliling mereka.
2) Menyatakan ciri-ciri cahaya.
Pengetahuan Sedia Ada : Kanak-kanak pernah melihat cahaya dari pelbagai sumber seperti cahaya matahari dan cahaya lilin.
Kemahiran Berfikir : Menghubung kait, mencirikan, menjana idea,
Penerapan Nilai : Mendengar arahan, mengikut giliran, kerjasama, fokus
Bahan Bantu Mengajar : Lampu suluh, Laser, cermin, botol air, buku, plastik jernih, straw, kayu, lidi, lcd, kertas, kayu.
Kecerdasan Pelbagai : Logikal matematik, Verbal linguistik, Interpersonal
Kosa Kata : Cahaya, pantul, bias.
LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN
PEMBELAJARAN (BBM, Kesepaduan, KB,
Nilai, dll)
Set Induksi (5 Minit) Menyanyi lagu rama-rama sambil 1. Guru menyanyi lagu rama-rama sambil BBM – LCD,
membuat bayang rama-rama membuat bayang-bayang rama-rama
menggunakan tangan. dengan bantuan cahaya LCD. KBKK - Menjana Idea
2. Murid diminta mengikut guru untuk
Soalan: melakukan aksi bayang rama-rama NILAI - Fokus
1. Apa yang kamu nampak di sambil menyanyi.
belakang rama-rama yang 3. Guru bersoal jawab dengan murid MI/KP - Verbal linguistik
berwarna hitam tadi? mengenai aktiviti yang telah dibuat
2. Bagaimana bayang-bayang itu sebentar tadi.
terjadi?
3. Kita boleh membuat bayang-
bayang dengan menggunakan
cahaya apa?
Perkembangan PdP (47 Penerangan Stesen 1. Guru memberi penerangan tentang BBM - Lampu suluh, Laser,
Minit) setiap stesen kepada murid. cermin, botol air, buku, plastik
2. Murid memberi perhatian dan jernih, straw, kayu, lidi, lcd.
mendengar arahan guru.
Langkah 1 (5 Minit) 3. Guru membahagikan murid kepada tiga KBKK - Menghubung kait,
kumpulan Menjana idea
4. Setiap kumpulan akan diberi peluang
untuk menjalankan aktiviti pada ketiga- NILAI - Fokus, Mendengar
tiga stesen tersebut mengikut giliran. arahan
5. Aktiviti stesen akan bertukar selepas
setiap kumpulan membuat aktiviti yang MI/KP - Verbal linguistik
diberi di setiap stesen.
Langkah 2 (42 Minit) Aktiviti Stesen 1. Guru memberi penerangan tentang BBM – Laser, botol air, buku,
kaedah menjalankan aktiviti di stesen itu plastik jernih, kertas, kayu
Stesen 1 2. Murid mendengar penerangan Guru
dengan teliti. KBKK - Mencirikan
Objek yang boleh ditembusi dan 3. Setiap ahli kumpulan mengambil objek
objek yang tidak boleh ditembusi yang boleh ditembusi dan objek yang NILAI - Mendengar arahan,
cahaya. tidak boleh ditembusi cahaya. mengikut giliran, kerjasama
4. Murid menggunakan cahaya laser untuk
mengenalpasti samaada objek tersebut MI/KP - Logikal matematik,
boleh ditembusi atau tidak boleh Verbal linguistik, Interpersonal
ditembusi cahaya.
5. Murid mengasingkan objek yang boleh
ditembusi cahaya atau tidak di ruangan
yang disediakan.

1. Guru memberi penerangan tentang BBM – Lampu suluh, cermin,


Stesen 2 kaedah menjalankan aktiviti di stesen itu buku, kertas, kaca.
2. Murid mendengar penerangan Guru
Objek yang boleh memantulkan dan dengan teliti. KBKK - membuat urutan,
tidak boleh memantulkan cahaya. 3. Murid memilih beberapa objek yang Menghubung kait
telah disediakan oleh guru.
4. Murid menggunakan lampu suluh untuk NILAI - Fokus, mendengar
melihat samaada objek itu boleh arahan, kerjasama.
memantulkan cahaya atau tidak.
5. Murid mengasingkan objek yang boleh MI/KP - Logikal matematik,
memantulkan cahaya atau tidak di Verbal linguistik, Interpersonal
ruangan yang disediakan.
1. Guru memberi penerangan tentang BBM – Kayu, straw, lidi, pensel,
Stesen 3 kaedah menjalankan aktiviti di stesen itu daun, pemadam, pen, sudu,
2. Murid diminta bergerak ke kawasan garpu.
Aktiviti pembiasan cahaya yang mempunyai sumber cahaya
matahari. KBKK - mencirikan
3. Setiap ahli mengambil satu objek dan
diletakkan di dalam air secara bergilir- NILAI - Fokus, Mendengar
gilir. arahan, kerjasama
4. Murid diminta melihat perubahan bentuk
dan saiz objek semasa di dalam air. MI/KP - Verbal linguistik
5. Setelah selesai, murid lain akan
memasukkan objek yang mereka ambil
di dalam air.

Penutup/Refleksi (10 Minit) Membuat rumusan dan sesi soal 1. Guru dan murid bersoal jawab berkaitan
jawab dengan aktiviti yang telah mereka KBKK - Menghubung kait
jalankan.
2. Murid mendengar arahan guru dengan NILAI - Mendengar arahan,
menjawab soalan guru mengikut giliran. mengikut giliran, kerjasama,
3. Guru mengimbas kembali pengajaran fokus
hari itu dengan secara menyeluruh.
MI/KP - Verbal linguistik