Вы находитесь на странице: 1из 17

TELUUG AKADEMI - REFERENCE & OTHER

PUBLICATIONS

S. No. Name of the Book Rate

REFERENCE BOOKS

1 xv¹¶¶¢i SµgºhµA 85.00

2 Sµgºhµ«¸±µ ¶ªASµñ¶¬A 140.00

3 C±¼èOµ ¶ªA°ÐsûµAvÑ sû¹±µhµlɶ¥A O¸±µg¸vÀ,¶p±¼©¸Ö±µA 95.00

4 sû¹±µhµlɶ¥ D±¼æOµ ¶¢ï¶¢¶ªæ, lµÅOµêk¸vÀ 85.00

5 IA.I´m. ±¸±À³À ±¸YO½±ÀµÀ a£hµ Vµ±¼hµñ 160.00

6 q¸ñX¶m sû¹±µhµlɶ¥ ¶ªA¶ªÖýÅi m¸Sµ±¼Oµhµ 90.00

7 ¶pñ¶pAVµ m¸Sµ±¼Oµhµ Vµ±¼hµñ 195.00

8 sû¹±µhµ «¸öhµAhÐñlµï¶¢À Vµ±¼hµñ È¢ÀÀ.sû¹SµA 105.00

9 sû¹±µhµ «¸öhµAhÐñlµï¶¢À Vµ±¼hµñ ±ÇA.sû¹SµA 200.00

10 sû¹±µhµ «¸öhµAhÐñlµï¶¢À Vµ±¼hµñ ¶¢ÀÃ. sû¹SµA 105.00

11 sû¹±µhµ «¸öhµAhÐñlµï¶¢À Vµ±¼hµñ m¸.sû¹SµA 135.00

12 ¶¢ÀmУ¶T¹ä¶m ¶p±¼Vµ±ÀµÀA 345.00

13 sû¹±µj±ÀµÀ S¸ñ¶¢ÀA 55.00

14 sû¹©¸ ¶ª¶¢À¶ªï 55.00

15 £Ê¢Vµ¶mA,GSÉölµ¢¸lµA £¶pô¶¢A ¶pñ.sû¹. 11.25

16 sû¹±µhµlɶ¥AvÑ ¶ªÈ¢ÀîvÀ 13.00

17 sû¹±µj±ÀµÀ S¸ñ¤Àg ¶ª¶¢ÃY¥¹¶ªñA È¢ÀÀ.sû¹SµA 105.00

18 sû¹±µj±ÀµÀ S¸ñ¤Àg ¶ª¶¢ÃY¥¹¶ªñA ±ÇA.sû¹SµA 95.00

19 Ghµå¶¢À ¶pñY¹¶ªAsAlû¸vÀ 30.00

20 ¶ª¶¢ÀSµñ DAlûµñ «¸»¬hµïA È¢ÀÀlµdº ¶ªA¶pÁdº 325.00

21 ¶ª¶¢ÀSµñ DAlûµñ «¸»¬hµïA ±ÇAfµ¶¢ ¶ªA¶pÁdº 405.00

22 ¶ª¶¢ÀSµñ DAlûµñ «¸»¬hµïA ¶¢ÀÃfµ¶¢ ¶ªA¶pÁdº 200.00

23 ¶ª¶¢ÀSµñ DAlûµñ «¸»¬hµïA m¸vÀSµ¶¢ ¶ªA¶pÁdº 305.00


24 £l¸ïv°¸ïv ¶¢±¿ØOµ±µg ¥¹¶ªåòA 38.00

25 C©¸àASµ ¶ªASµñ¶¬A ¶ªÃhµñ«¸æ¶mA È¢ÀÀ. (1 ¶mÀAfº 11,Clû¸ï±ÀµÃvÀ) 205.00

26 C©¸àASµ ¶ªASµñ¶¬A ¶ªÃhµñ«¸æ¶mA ±ÇA.(12 ¶mÀAfº 21,Cl¸ï±ÀµÃvÀ) 75.00

27 C©¸àASµ ¶ªASµñ¶¬A ¶ªÃhµñ«¸æ¶mA ¶¢ÀÃ.(22 ¶mÀAfº 35, Cl¸ï±ÀµÃvÀ) 105.00

28 C©¸àASµ ¶ªASµñ¶¬A ¶ªÃhµñ«¸æ¶mA m¸. (36 ¶mÀAfº 40 Cl¸ï±ÀµÃvÀ) 40.00

29 ±¸YO½±ÀµÀA Clû¼O¸±µA q¸±¿àvÀ 6.25

30 ±¸fºOµv³ ¶¬ÃﶢÀnYA 45.00

31 ¶ª¶¬Y¶¢¶m±µÀvÀ ¶p±¸ï¶¢±µgA 30.00

32 W¶mé±ÀµÀ¶ªÃ±¼ s¹v ¢¸ïOµ±µgA 165.00

33 CvAO¸±µ ¶ª±µö¶ªö¶¢ÀÀ 150.00

34 ±¸Yoi £¶T¹é¶m ¶ªASµñ¶¬A 50.00

35 ¢¸Oµï ¶pl¿±ÀµÀ¶¢ÀÀ ¶pñ.sû¹ 155.00

36 ¢¸Oµï ¶pl¿±ÀµÀ¶¢ÀÀ l¼ö.sû¹ 315.00

37 ¶ªA°É¶¢À±¸YïA ¶ª¶¢À¶ªïvÀ 26.00

38 G¶méhµ «¸A¶pñl¸±ÀµÃvÀ Cvê «¸A¶pñl¸±ÀµÃvÀ 8.00

39 ʪöVµÛ OжªA 265.00

40 C±¼«¸àdºv³ ±¸Yoi 14.00

41 S¸ñ¤Àg ±µÀgSµñ¶ªæhµ 5.00

42 D¶¥ñ±ÀµÀ ±¸YOº±ÀµÃvÀ 6.00

43 DAlûµñ¶pñlÉ´¥vÑ Ed½¶¢w D±¼æOµa¶¢¶mA 29.00

44 DAlûµñ¶pñlÉ´¥vÑ ±¸¶¨àòq¸v¶m 57.00

45 ¦xAlû¸ñvÀ ¶¢Å°µ¢¸ïlûµÀvÀ 12.25

46 Ê¢±ÀÀ ¶pfµSµvÀ MOµ ¶p±¼§v¶m 5.00

47 sû¹±µhµlɶ¥AvÑ ¶ª£Àî¦hµ ¶¢Ål¼è 130.00

48 m¸ ¶ªîýÅhµÀvÑô ¶pñ¶¢ÀÀPÀvÀ 51.00

49 Cxê©ÒäSµñhµ sûÔiOµ¥¹¶ªåòA 10.00

50 ¶pñsûµÀhµö q¸v¶m »ªl¸çAhµA, DVµ±µg (±ÀµÀA.»p ¶¥±µî) 175.00


51 Zv¹ô ¶¢ÀÀ¶mÀ¶ªsÀ OбµÀà j±µÀêvÀ ¶ªÃWOµ 25.00

52 ËÈ¢Y¹ßnOµ ¥¹¾ªåò±ÀµÀ ¶plµèi CAdÉ 45.00

53 OµÀv¹v ¶ª¶¢À¶ªï 70.00

54 hÇvÀSµÀ ¶plµï¶¢ÀlûµÀ±¼¶¢ÀvÀ 105.00

55 s¹v¢¸ïOµ±µg ¶pñ«¸lûµn 100.00

56 hÇvÀSµÀvÑ V¸dÀOµ£hµöA 65.00

57 ¶ªAS¿hµ ±¸±¸Y h¸ïSµ±¸Y 40.00

58 q¸gºo±ÀµÀ C©¸àlû¸ï±ÀÀ ¶pñ.¶ªA¶pÁdº 350.00

59 q¸gºo±ÀµÀ C©¸àlû¸ï±ÀÀ ±ÇA.¶ªA¶pÁdº 390.00

60 f¸||t.D±³.CAsÉlµÖ±³ ¶pñ¶ªAS¸vÀ È¢À.¶ªA¶pÁdº 405.00

61 f¸|| t.D±³.CAsÉlµÖ±³ ¶pñ¶ªAS¸vÀ ±ÇA.¶ªA¶pÁdº 420.00

62 f¸|| t.D±³.CAsÉlµÖ±³ ¶pñ¶ªAS¸vÀ ¶¢ÀÃ.¶ªA¶pÁdº 305.00

63 hÇvÀSµÀ Y¹¶m¶plµSɱÀµÀ «¸»¬hµï¶¢ÀÀ 265.00

64 hÇvAS¸g q¸ñX¶m «¸»¬hµï Vµ±¼hµñ ("¶¢ÀÀAS¼w") 260.00

65 D±¼æO¸tû¶¢Ål¼è - ¶p±¸ï¶¢±µgA 145.00

66 hÇvAS¸g q¸ñAj±ÀµÀ sûµÃSÐyµ¥¹¶ªåòA 130.00

67 hÇvAS¸g DlûµÀnOµ «¸»¬hµï Vµ±¼hµñ 130.00

68 ¶¢ÃvÀØfº ¶mÀAfº ¶¢ÀOÍAfÐ l¸O¸ 35.00

69 O¸yÑahÐ m¸ C¶mÀsûµ¢¸vÀ - U¹ß¶pO¸vÀ 95.00

70 DlûµÀnOµ ±¸Y¹ïASµ hµh¸önOº C±µ£AlµÀn hÐf¸êdÀ 15.00

71 sû¹±µj±ÀµÀ ËÈ¢Y¹ßnOµ £O¸¶ªA 75.00

72 m¸ï±ÀµÀ £U¹ß¶m lµ±¼÷n 255.00

73 q¸ô»ªàO³ù 5.00

74 ¶¢ÀÅiåO¸ ±ÀµÃAiñOµ¥¹¶ªñA 19.00

75 OµvÀ¶pÁÈ¢ÀÀOµÖv ±µ«¸±ÀµÀ¶m n±ÀµÀAhµñg 4.00

76 hɱÀµÃOµÀ hÉo±µÀ 15.00

77 Gl¸ï¶m OµÅ»¨ 80.00


78 §ñn¢¸¶ª ±¸¶¢Ã¶mÀYA Sµgºhµ a£hµA 20.00

79 ¶¢Ã±ÀµÃVµlµ±¸vÀ 60.00

80 O½dOµm¸¶¥O¸vÀ 3.50

81 »ªSµîAf³ r¸ñ±ÀÀf³ 75.00

82 ¶¢Àn»¨ ¶¢À¶m¶ªÀ 50.00

83 D±ÐSµïA «Õsû¹SµïA 55.00

84 S¸w¢¸¶mvÀ, ¶¢±µlµvÀ 25.00

85 sû¹¶¨ ¶p±¼sû¹¶¨ «¸»¬hµïA ¶ªA¶ªÖýÅi 16.00

86 £lµï £vÀ¶¢vÀ «¸A»TOµ lµÅOµêkµA 85.00

87 hÇvÀSµÀ Y¹¶m¶plµ SɱÀµÀS¸kµvÀ 195.00

88 hÇvÀSµÀvÑ vÉP¹«¸»¬hµïA 12.00

89 hÇvÀSµÀ Oµk¸nOµ 25.00

90 hÇvÀSµÀvÑ Oµ£hÐölµï¶¢ÃvÀ 60.00

91 »ª.»p.sÔñ´m Vµ±¼hµñ 30.00

92 ¶p±¼¶ª±¸v O¸vÀ¶¨ïA ¶p±¼±µ°µg 65.00

93 DAlûµñ¶pñlûÉ´¥ ËȬOбµÀà j±µÀêvÀ ¶ªÃWOµ 50.00

94 sû¹±µhµlûɶ¥ q¸±¼¥¹ñ£ÀOµ Vµd¹àvÀ O¸±¼îOµ ¶ªA°É¶¢ÀA 45.00

95 DAlûµñ¶pñlÉ´¥vÑ ¶¢±ÀÇÃY¶m£lµï 10.00

96 ¶ª±µÀçs¹dÀ £lûµï¶ª¶¢ÀÀq¸±µÝ¶m 15.00

97 hÇvÀSµÀvÑ sÔlµèA 60.00

98 ¶¢À¶mA ¶¢À¶m qÒx¶ªÀvÀ 60.00

99 V¸dÀ¶plµï ±µh¸éOµ±µ¶¢ÀÀ 75.00

100 DAlûµñ¶pñlÉ´¥vÑ Ê¬hµÀ¢¸lµ, ¶¢Ã¶m¶¢¢¸lµ Glµï¶¢Ãv Vµ±¼hµñ 60.00

101 hÇvÀSµÀ «¸È¢ÀhµvÀ - Y¶ma¶¢¶mA 105.00

102 lû¸ï¶mA (¶plµèhµÀvÀ : ¶pñ±ÀÇÃYm¸vÀ) 35.00

103 hÇvÀSµÀ «¸»¬j ËVÇhµ¶mï ¶¢ÀñµÀåvÀ 70.00

104 q¸ñXm¸Alûµñ Oµk¸O¸¢¸ïvÀ - oisÑlûµ 65.00


105 lµzhµ «¸»¬hµïA - «ÕAlµ±µï hµhµöA 40.00

106 ¶ªAa¶¢lÉ´¢ ¢¸ï«¸vÀ È¢ÀÀ.sû¹. 70.00

107 ¶ªAa¶¢lÉ´¢ ¢¸ö«¸vÀ ±ÇA.sû¹. 19.50

108 ¶ª¶¬Ålµ±ÀµÃtû¶ª±µgA ¶¢À±¼OÍné ¢¸ï«¸vÀ 6.50

109 m¸ m¸dOµ±µAS¸¶mÀsû¹¢¸vÀ 20.00

110 ¶ªA¶ªÖýÅi ¶ªÃOºå «Õ±µsûµA 90.00

111 £Y¹ß¶m¥¹¶ªåòAvÑ lûµÀñ¶¢h¸±µvÀ 45.00

112 ¶¢Ã m¸¶méS¸±µÀ 30.00

113 DAlûµñ¶pñlÉ´¥vÑ ¶¢ÀAlµÀ È¢ÀÀOµÖvÀ 50.00

114 DAlûµñ¶pñlÉ´¥vÑ sûµÃ£Y¹ß¶m PnY ¶p±¼¶¥ñ¶¢ÀvÀ 34.00

115 ¶¢±¼«¸SµÀ 4.00

116 sÉ»ªO³ ¶pñg¸zO½Oµ±µg 25.00

117 ¶ª¶¬a¶¢¶mA-¶ªn黬hµhµöA 40.00

118 hÇvÀSµÀ ¶¬±¼Oµk¸¶ª±µö¶ªöA (hµÃ¶¢Ãdº lÍg¶pê) 200.00

119 lµzhµ Oµk¸«¸»¬hµïA ¶¢ÃAfµwOµ sû¹©¸ ¶p±¼§v¶m 230.00

120 hÇvÀSµÀ Oµ£hµ «¸A»TOµ lµÅOµêlûµA 5.00

121 hÇvAS¸g «¸±ÀµÀÀlûµ qÒ±¸dA 140.00

122 q¸¥¹Ûhµï «¸»¬hµï £¶¢À±µ÷m¸±¿hµÀvÀ 85.00

123 S¼fµÀSµÀ Ê¢AOµd±¸¶¢À¶¢Àñ¼å - ±µVµm¸¶ª±µö¶ªöA 355.00

124 ¶pv¹ô lµÀ±µØ±ÀµÀï ±µVµ¶mvÀ 115.00

125 ¢¸ïlûµÀvÀ - £U¹ß¶mA 305.00

126 ¶¢dºàOÐd Dy¹ö±µÀ«¸ö£À ±µVµ¶mvÀ 170.00

127 Telangana Armed Struggle 155.00

128 ¶¢À¶¬i (¶ª¤À°¸ ¢¸ï¶ª ¶ªAOµv¶mA) 100.00

129 «¸»¬hµï ¶ª¤À°µ - ¢¸ï«¸¶¢z 85.00

130 «¸»¬hµï Vµ±¼hµñvÑ Vµ±µÛo±ÀµÃA¥¹vÀ 280.00

131 O½ônOµv³ q¸k¸va 15.00


132 £¶¥ö¶m±µÀfµÀ - ¶m¶¢±ÀµÀÀSµ Oµ£ VµOµñ¶¢±¼å Y¹¶¨À¢¸ 135.00

133 Y¹¶¨À¢¸ «¸»¬hµï hµhµö£Ê¢Vµ¶m 165.00

134 SµtìvA (Y¹¶¨À¢¸ h¸iöOµ ¶ªö¶péA) 65.00

135 Oµk¸m¸±ÀµÀOµÀfµÀ - Y¹¶¨À¶¢ 50.00

136 OÉAlµñOµ¶¥Oºå OÉAlµñOµn±¸îgA 30.00

137 SµÀ±µY¹fµ «¸»¬hµï ¶ª±µö¶ªöA 360.00

138 C±µè¢¸¶¬Oµ ¶p±¼Oµ±¸vÀ 6.25

139 DlµÀnOµ hÇvÀSµÀ «¸»¬hµïAvÑ ¶pñOºñ±ÀµÀvÀ lûбµgÀvÀ 65.00

140 ËȬlµ±¸s¹l³ 4 ¶¥h¸s¹èv «¸»¬hµï £O¸¶ªA 12.50

141 DlûµÀnOµ lûµÀñ¶¢h¸±µ 20.00

142 ¶¢Ã±µØlµ±¼÷ SµÀ±µY¹fµ 75.00

143 Y¹¶¨À¢¸ hÐ C¶mÀsûµ¢¸vÀ, U¹ß¶pO¸vÀ 65.00

144 Y¹j±ÀµÀOµ£ Y¹¶¨À¢¸ 75.00

145 Y¹¶¨À¢¸ OµÅhµÀvÀ ¶ªA¶pñl¸±ÀµÀA ¶m¶¢ïhµ 150.00

146 «¸»¬j ¶¢ÀOµ±µAlµA(«¸»¬hµï ¢¸ï«¸vÀ) 30.00

147 q¸ñX¶m «¸»¬hµï ¶¢ÀAYÄ»¨Oµ 145.00

148 Y¹¶¨À¢¸ «¸»¬hµï¶¢ÀÀ - ¶¢Ã¶m¶¢h¸¢¸lµ¶¢ÀÀ 130.00

149 Y¹¶¨À¢¸ «¸»¬hµï ¶ª¶¢ÃvÑVµ¶mA 80.00

150 Y¹¶¨À¢¸ «¸»¬hµï¶¢ÀÀ - «¸¶¢ÃZOµ m¸ï±ÀµÀA 95.00

BOOKS IN LINGUISTICS

1 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ ¶¢±µASµv³Zv¹ô 35.00

2 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ Oµ±¿A¶mSµ±³Zv¹ô 45.00

3 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ Cl¼v¹s¹lµÀZv¹ô 10.00

4 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ nY¹¶¢Ãs¹lµÀZv¹ô 45.00

5 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ P¶¢ÀîAZv¹ô 35.00

6 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ C¶mAhµ¶pÁ±µAZv¹ô 35.00


7 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ Oµ±µÃévÀZv¹ô 30.00

8 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ §ñO¸OµÀyµAZv¹ô 25.00

9 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ WhµÃå±µÀZv¹ô 35.00

10 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ SµÀAdñµÀZv¹ô 60.00

11 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ £¥¹P¶pdàgAZv¹ô 50.00

12 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ Oµfµ¶pZv¹ô 65.00

13 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ ±µAS¸±ÇfºâZv¹ô 10.00

14 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ ¶¢À¶¬sÃs³¶mSµ±³Zv¹ô 20.00

15 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ ÈmvÃô±µÀZv¹ô 30.00

16 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ hµÃ±µÀêSÐl¸¶¢±¼Zv¹ô 30.00

17 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ ¶pñO¸¶¥AZv¹ô 40.00

18 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ ¶p¦Û¶¢ÀSÐl¸¶¢±¼Zv¹ô 35.00

19 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ ¶mvÎôAfµZv¹ô 40.00

20 «¸¶¢Ã¶mï sû¹©¸¥¹¶ªñA, q¸eµï O¸±µïOµñ¶¢ÀA 10.50

21 S¸ñAk¼Oµ ¢¸ï¶¢¶®±¼Oµ ¢¸lµ ¶ªÃWOµ 4.50

22 ¶¢ÃAfµwOµ ¶plµOж¥A 45.00

23 A Monograph on the Warangal Dialect 10.00

24 A Monograph on the Karimnagar dialect 16.25

25 Chitoor Speech (An outline desriptive grammer) 30.00

26 Cuddapah A Descriptive Grammer of Cuddapah Dialect 10.00

27 A Monograph on the Guntur Dialect of Telugu 10.00

28 Visakhapatnam Speech (an outline Grammer) 10.00

29 Srikakulam Speech(an outline Grammer) 10.00

30 Syntactic Variations in Modern Telugu Prose (in English) 3.75

31 Seminar on Socio Linguistics 6.75

SELF-EMPLOYMENT BOOKS
1 »p.»ª.CȪAtôAS³ 30.00

2 ±Í±ÀµÀïv ÈpA¶pOµA 25.00

3 »ª qÒñS¸ñ£ÀAS³ ¶p±¼Vµ±ÀµÀA 70.00

4 f¸d¹ sÉ´ª Ê¢ÀÊmY³È¢ÀAd³ 80.00

5 ¶pÁdàSÍfµÀSµÀv ¶p±¼¶¥ñ¶¢À 15.00

6 OÐyµõ ¶p±¼¶¥ñ¶¢À 25.00

7 D¾pû´ª DdÑÊ¢À¶¨´m 75.00

8 £l¸ï±¼æ sûµ£hµOµÀ s¹d 25.00

9 £lµï¶mÀ SµÃ±¼Û £¶¥öm¸kµ 5.00

MONOGRAPHS

1 O¸Ai ±µ«¸±ÀµÀ¶m¥¹¶ªñA 35.00

2 VDZµOµÀ C¶mÀYnhµ ¶pl¸±¸ævÀ 10.00

3 ¶p±¸ï¶¢±µg a¶¢¥¹¶ªåòA 55.00

4 £d£À¶mÀô D±ÐSµïA 55.00

5 q¸¶¢Ávñ¼ hÍw Sµgºhµ¥¹¶ªåò SµñAkµOµ±µå q¸¶¢Ávñ¼ ¶¢Àvô¶m 15.00

6 ¶¢ÃiñOµvÀ 10.00

7 sû¹±µhµ q¸±¼¥¹ñ£ÀOµ £lû¸¶mA 10.00

8 ¢¸ïq¸±µ VµO¸ñvÀ 10.00

9 DAlûµñ¶pñlÉ´¥vÑ sûµÃ¶ªA¶ªÖ±µgvÀ 35.00

10 ¶¢ï¶¢«¸±ÀµÀ ¶¢Ã±ÇÖdºAS³ 25.00

11 OÉAlµñ ±¸¶¨àò ¶ªAsAlû¸vÀ 45.00

12 Cx¶m £lû¸¶mA 30.00

13 sû¹±µhµ ±¸Y¹ïASµA 30.00

14 ¶¥h¸tçvÑ ¶¢WÛ¶m ¶mÃhµ¶m D±¼æOµ ±¸YO½±ÀµÀ qÒOµfµvÀ 30.00

15 DlûµÀnOµ ±¸YïAvÑ O¸±µïn±¸ö¶¬Oµ ¶¢±µØA 20.00

16 £Y±ÀµÀ¶mSµ±µ «¸¶¢ÃñYïA 30.00


17 SµÀ¶pÁýåv ±ÀµÀÀSµA 20.00

18 DAlûµñ¶pñlÉ´¥vÑ Ë±ÇhµÀ Glµï¶¢ÃvÀ 30.00

19 ¶ªA¶ªÖýÅi £m¸ï¶ªA 10.00

20 sû¹±µhµlɶ¥ Vµ±¼hµñvÑ ¶¢ÀÀPï ¶Td¹àvÀ 130.00

21 DAlûµñlɶ¥AvÑ ËOÇþñ¶ªå¶¢ £À¶¨¶m±¿v ʪ¶¢ 10.00

22 DAlûµñlɶ¥AvÑ ËYǶm sÔlµè¶¢Àh¸vÀ 80.00

23 sû¹±µhµlɶ¥AvÑ Ë±Çh¸ASµ Glµï¶¢ÃvÀ 20.00

24 ¶plµîm¸sûµ ±ÀµÀÀlµèA 30.00

25 O¸yµÊ¥ñgÀvÀ £Ê¥ô¶¨g 10.00

26 ¶ªAsû¹¶¢ïhµ ¶¢ÀÃv ¶ªÃh¸ñvÀ 10.00

27 ±¸Ylµ±µ÷¶mA 10.00

28 ¶¢Ã¶m¶¢ Y¹hµÀvÀ 20.00

29 sû¹±µhµlɶ¥AvÑ S¼±¼Y¶m ¶ª¶¢ÀÀl¸±ÀµÃvÀ 25.00

30 DAlûµñ¶pñlÉ´¥vÑ S¼±¼Y¶m ¶ª¶¢À¶ªïvÀ ¶ªA°É¶¢ÀA 25.00

31 sû¹±µhµlɶ¥AvÑ q¸±¼¥¹ñ£ÀOµ PnY¹vÀ 35.00

32 q¸ñkµ£ÀOµ ¶ªAP¹ï¢¸lµA 10.00

33 s¹vv ¶ªA°É¶¢ÀA 65.00

34 C±ÀµÀïAOº È¢AOµd±µ¶¢Àg±ÀµÀï SµñAk¸v±ÀµÀ »ph¸¶¢À¶¬ sû¹±µhµ SµñAk¸v±ÀµÀ ¦wê 10.00

35 Ê¢±ÀÀ¶pfµSµvÀ, ¶ª¶¢ÀO¸x¶mhµ ¶ª±µöO¸x¶mhµ 70.00

36 £¶¥öm¸kµ¢¸±¼ m¸dOµ¶¢ÀÀvÀ LOµ ¶p±¼§v¶m 10.00

37 C¶mÀ§v¶m «¸»¬hµï £¶¢À±µ÷ 10.00

38 q¸ñXm¸Alûµñ Oµ¶¢Áv «¸»¬h¸ïtûq¸ñ±ÀµÃvÀ Ctû±µÀVµÀvÀ 45.00

39 ±¸±ÀµÀv¾ª¶¢À ±¸S¸vÀ 21.00

40 ¶ªA¶ªÖýÅhµ Oµ±µl¿»pOµ 45.00

41 ¶¢Ã±ÐÖ¢¸ ¶pñOºñ±ÀµÀvÀ 10.00

42 sû¹±µhµlɶ¥AvÑ sAY¹±¸vÀ 30.00

43 q¸¶¢Ávñ¼ SµgºhµA 80.00


44 hÇvÀSµÀ sû¹©¸¢¸fµOµA Ctû¶¢Ål¼è 70.00

45 ¶¢Àñ¼å ¶¢Àhµö »ªl¸çAhµA 35.00

46 sû¹±µhµlɶ¥AvÑ ¶ªA°É¶¢À ±ÀµÀAh¸ñASµA 45.00

47 ¶¢Àñ¼å¶¢Àhµö »ªl¸èAh¸vÀ ¶¢Ã¶p¶mA 45.00

48 PnY¹Êmö¶¨g ¶plµèhµÀvÀ 10.00

49 CÈ¢À±¼O¸ ¶ªA±ÀµÀÀOµå ±¸©¸àòv «¸öhµAhÐñlµï¶¢À Vµ±¼hµñ 10.00

50 Y¹j±ÀµÃl¸±ÀµÀ¶¢ÀÀ «¸A»TOµ ¶p±¼Sµg¶m 20.00

51 S¸v¹ö¢¸lµ¶¢ÀÀ 10.00

52 sû¹±µhµ ¶ª¶¢ÃPï £lû¸¶m¶¢ÀÀ 55.00

53 «Õ±µ¶¥Oºå C¶mÀ¶pñ±ÀÇÀS¸vÀ 5.50

54 D±¼æOµ£Ê¥ô¶¨gvÑ ¶pñiSµ¶¢À¶mA 16.00

55 ¶ª¶¢À¶mö±ÀµÀ ¶ªÊ¢Àîyµm¸v ±µ«¸±ÀµÀ¶m¥¹¶ªåòA 10.00

56 VÐyµÀv Oµy¹Êª¶¢ 30.00

57 C¶p±µ£Àj±ÀµÀ C¶mÀ¶£Ài 7.50

58 £hµåq¸v¶m 35.00

59 D±ÀµÀÀ±Éölµ Ei¶®¶ªA 10.00

60 «¸»¬hµï sÑlûµm¸ ¶plµèhµÀvÀ 30.00

61 ¶ªAh³ »ª±Ð¶¢Àgº SµÀ±µÀ±µ£l¸´ª ¶pñsûÑlû¸vÀ 10.00

62 hÇvÀSµÀ VûµAlУO¸¶ª¶¢ÀÀ 145.00

63 hµ±µhµ±¸v ¾ªåò 150.00

64 GSµñ¢¸lµÀvÀ 10.00

65 £¶¢À±µ÷, Oµy¹hµhµåþö ¥¹«¸åòvÀ 185.00

66 C¶mÀ¢¸lµ¥¹¶ªåòA 25.00

67 ¶ªA¶ªÖýÅhµ ¢¸ïOµ±µg ¶ªASµñ¶¬A 50.00

68 ¶¥h¸tç Oµ£hµ-20¶¢ ¶¥h¸tç Oµ£hµö lûбµgÀv ¶ª¶¢ÃvÑVµ¶m 20.00

69 sû¹±µhµ ¶pñY¹«¸ö¶¢Àï ¶pÁ¹±µö¶p±¸vÀ 30.00

70 ¶ªA¶T ¶ªA°É¶¢À OµÅ»¨ «¸¶¢ÃZOµ ¶p±¼¶¢±µå¶m 10.00


71 m¸ï±ÀµÀ ¶¢ï¶¢¶ªæ ¶ªö±µÃ¶pA 25.00

72 OµA¶pÁ¹ïd±³ ¶pñg¸zO¸ ±µVµ¶mvÀ 35.00

73 ¶¢À¶mS¸hµñ, hµAjñ¢¸lµï ¶ªAS¿hµ £l¸ïnlûµÀvÀ 120.00

74 £d£À¶mÀô, PnY v¶¢g¸vÀ, qÒ¶¨O¸vÀ 150.00

75 ±ÀµÃlûµÅWÛOµ ¶pñOºñ±ÀµÀvÀ 7.50

76 «¸APïOµ SµÀg n±ÀµÀAhµñg 10.00

77 ¶mñÉyµõ SµñAk¸v±ÀµÀ Glµï¶¢ÀA 10.00

78 ¶ªÀvsûµ q¸x ¢¸ïOµ±µg q¸e¸vÀ 45.00

79 q¸ñX¶m ¶ª¶¢ÃY £U¹ß¶m¶ª±µö¶ªöA 275.00

80 ±¸YO½±ÀµÀ C±µæ¥¹¶ªåòA 70.00

81 £U¹ß¶m ¶ª±µö«¸övÀ - ¢¸dº n±¸îgA 35.00

82 C¶p«¸¶¢Ã¶mï ¶¢ÀmУU¹ß¶m¥¹¶ªåòA 55.00

83 DAlûµÀñv «¸A»TOµµ Vµ±¼hµñ 135.00

84 ¶¢ÃvÀØfº ¶mÀAfº ¶¢ÃOÍAfÍ l¸O¸ 35.00

85 Womens Odyssey 150.00

86 General Technical Education in AP 7.50

87 A Basic Course in Modern Telugu 45.00

88 s¹vv sζ¢Àîv SµÀ±µY¹fµ 105.00

IVth WORLD TELUGU CONFERENCE BOOKS

1 CVµvhµhµåþö¶¢ÀÀ 35.00

2 CVµÛ hÇvÀSµÀ «¸»¬hµïA 30.00

3 Dlû¸ïhµî ±¸¶¢Ã±ÀµÀg O½±µå¶mvÀ 20.00

4 C¶mÀ¢¸l¸vÀ - OÍné sû¹¢¸vÀ, C¶mÀsûµ¢¸vÀ 30.00

5 C¶m鶢À±ÀµÀï a£hµA - «¸»¬hµï ¶pñ«¸æ¶mA 30.00

6 C¶m鶢À±ÀµÀï ¶ªAO½±µå¶mvvÑ G¶p¶¢À 25.00

7 C©¸àASµ ¶ªASµñ¶¬A ¶ªÃhµñ«¸æ¶mA ¶¢ÀÃ.(22 ¶mÀAfº 35, Cl¸ï±ÀµÃvÀ) 175.00


8 C©¸àASµ ¶ªASµñ¶¬A ¶ªÃhµñ«¸æ¶mA m¸. (36 ¶mÀAfº 40 Cl¸ï±ÀµÃvÀ) 65.00

9 DV¸±µï PAfµ¶¢wô v°½î±µAY¶mA a£hµA - ¢¸Yî±ÀµÀʪ¶¢ 30.00

10 DV¸±µï t±µÀlµÀ±¸Y ±¸¶¢À±¸Y 30.00

11 DlûµÀnOµ Oµ£hµöAvÑ «¸¶¢ÃZOµhµ 30.00

12 DlûµÀnOµ hÇvÀSµÀ Oµ£hµöA - ¶ªö±µÃ¶p ¶ªösû¹¢¸vÀ 35.00

13 D±¸lûµ¶m ¶mÅhµï £m¸ï¶ª¶¢ÀÀ 30.00

14 DAlûµñlɶ¥AvÑ ¦vêOµy¹ ËÈ¢sûµ¶¢A 25.00

15 DAlûµñ¶pñlÉ´¥vÑ OÐdvÀ 30.00

16 DAlûµñ¶pñlÉ´¥vÑ hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ 30.00

17 DAlûµñ¶pñlÉ´¥vÑ sûµÃ¶ªA¶ªÖ±µgvÀ 55.00

18 DAlûµñ «¸»¬hµï Vµ±¼hµñ 25.00

19 Gl¸ï¶m OµÅ»¨ 125.00

20 Oµ£hµöhµhµåþö lµ±µ÷¶m¶¢ÀÀ 35.00

21 Oµ£sñ¶¬î iOµÖ¶m Oµ£h¸ ËÈ¢sûµ¶¢A 20.00

22 O¸Oµj±ÀµÀ ËÈ¢sûµ¶¢¶¢ÀÀ «¸»¬hµï¶¢ÀÀ - OµyµvÀ - ¦v궢ÀÀ 40.00

23 O½ônOµv³ q¸k¸va 20.00

24 OͶ¢ÀÀ±µA uû¶¢ÀÀ (a£hµA - qÒ±¸dA) 20.00

25 OЫ¸åAlûµñ «¸»¬hµï Vµ±¼hµñ 35.00

26 S¼fµÀSµÀ ±¸¶¢ÀÃî±¼å 30.00

27 S¼±¼Y¶m «¸»¬hµïA 30.00

28 SµÀ¶pÁýåv ±ÀµÀÀSµA 25.00

29 WhµÃå±µÀ Zv¹ô Y¹¶m¶plµ £Y¹ß¶mA 35.00

30 Yv¶¢¶m±µÀvÀ 30.00

31 Y¹j±ÀµÀ Oµ£ ¶plµî§ñ Y¹ßm¸¶mAlµOµ£ a£hµA - «¸»¬hµï ¶pñ«¸æ¶mA 25.00

32 Y¹¶m¶plµ «¸»¬hµïAvÑ ¾ªåò 30.00

33 Y¹±ÀµÀ¶pʪm¸n 20.00

34 hµ±µhµ±¸v hÇvÀSµÀ¢¸±¼ ¶¢Àh¸V¸±µ £Ê¥©¸vÀ 25.00


35 hµ±µhµ±¸v ¶¢À¶mVµ±¼hµñ- ¶ªA¶ªÖýÅi 40.00

36 i±µÀm¸¶¶¢À¶¢ÀÀvÀ 35.00

37 hµÀvm¸hµîOµ «¸»¬hµïA 40.00

38 hÇvÀS¼Adº hµhµöÊ¢hµåvÀ 30.00

39 hÇvÀSµÀ Oµ£hµöA Ctû¶¢ïOºå ¶¢Ãlûµï¶¢ÀA 30.00

40 hÇvÀSµÀ l¼¶m ¶piñOµvÀ - «¸»¬hµïʪ¶¢ 30.00

41 hÇvÀSµÀ ¶m¶¢v (¶ªA°º¶på Vµ±¼hµñ) 25.00

42 hÇvÀSµÀ m¸d SµñAk¸v±ÀÇÃlµï¶¢À £O¸¶ªA 30.00

43 hÇvÀSµÀ m¸d VÉÊmhµ 25.00

44 hÇvÀSµÀ m¸d lµÅ¶¥ï¶¢Ãlûµï¶¢ÀA 25.00

45 hÇvÀSµÀ m¸d ¶pñ»ªlµè sÔlµè °Éh¸ñvÀ 30.00

46 hÇvÀSµÀm¸d ¶¢ÀASµyµ¢¸lµï Oµy¹ ËÈ¢sûµ¶¢A fÐvÀ 30.00

47 hÇvÀSµÀ m¸d £l¸ï¶¢ï¶¢¶ªævÀ 35.00

48 hÇvÀSµÀ ¶plµï Oµ£h¸ ¶pñ«¸æ¶mA 25.00

49 hÇvÀSµÀ ¶p±¼¥Ñlûµ¶m 30.00

50 hÇvÀSµÀ q¸d 30.00

51 hÇvÀSµÀ qÏfµÀ¶pÁ OµkµvÀ 30.00

52 hÇvÀSµÀ s±¿î´ª ¢¸VµOµA 65.00

53 hÇvÀSµÀvÑ sû¹©¸¥¹¶ªåòÊ¢hµåvÀ 25.00

54 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ Oµfµ¶p Zv¹ô 105.00

55 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ Oµ±µÃévÀ Zv¹ô 40.00

56 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ P¶¢ÀîA Zv¹ô 35.00

57 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ nY¹¶¢Ãs¹l³ Zv¹ô 45.00

58 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ ÈmvÃô±µÀ Zv¹ô 45.00

59 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ ¶p¦Û¶¢ÀSÐl¸¶¢±¼ Zv¹ô 50.00

60 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ ¶pñO¸¶¥A Zv¹ô 60.00

61 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ ¶¢À¶¬sÃs³¶mSµ±³ Zv¹ô 35.00


62 hÇvÀSµÀ ¶¢ÃAfµwO¸vÀ £¥¹P¶pdàgA Zv¹ô 80.00

63 hÇvÀSµÀ ±ÀÇÃSµÀvÀ 30.00

64 hÇvÀSµÀ v°µgSµñAk¸vÀ 30.00

65 hÇvÀSµÀ ¶¢Vµ¶m Oµk¸O¸¢¸ïvÀ 30.00

66 hÇvÀSµÀ ¢¸ïOµ±µgA - q¸ñlûµÀ±¸í¶¢ £O¸«¸vÀ 15.00

67 hÇvÀSµÀ ¢¸Uî±ÀµÀ Vµ±¼hµñ ±µVµ±ÀÀhµvÀ 25.00

68 hÇvÀSµÀ ¢¸±¼ ¶¢ÀASµyµ¢¸lµï q¸ñsûµ¶¢A m¸lµ¶ªö±µA 35.00

69 hÇvÀSµÀ ¢¸ï¶ª ¶p±¼¶¢ÃgAvÑ ¶¢Vµ¶mhµhµöA 25.00

70 hÇvÀSµÀ ËÈ¢h¸zOµÀfµÀ ¶ªÀ±µ¶¢±µA ¶pñh¸¶p±Çfºâ 25.00

71 hÇvÀSµÀ »ªn¶¢Ãq¸dvÑô lɶ¥sûµOºå 25.00

72 hÇvÀSµÀ »ªn¶¢ÃvvÑ sû¹¶¨-«¸»¬hµïA-¶ªA¶ªÖýÅi 30.00

73 hÇvÀSµÀ »ªo±µASµA - qÕ±¸gºOµ Wh¸ñvÀ 30.00

74 hÇvÀSµÀ ¾ªåòv Whµñw»p 30.00

75 hÇvÀSµÀvÑ CsûµÀïlµ±ÀµÀ «¸»¬hµïA 25.00

76 hÇvÀSµÀvÑ ËOÇþñ¶ªå¶¢ «¸»¬hµïA 25.00

77 hÇvÀSµÀvÑ VµAlûÐËÈ¢£lûµïA 30.00

78 hÇvÀSµÀ ¶pñOºñ±ÀµÃ ËÈ¢£lûµïA 25.00

79 hÇvÀSµÀvÑ ¶pñ«¸±µ ¶¢Ãlûµï¶¢ÃvÀ 25.00

80 hÇvÀSµÀvÑ ±¸¶¢Ã±ÀµÀgA 40.00

81 hÇvÀSµÀvÑ vÉP¹«¸»¬hµïA 55.00

82 hÇvÀSµÀvÑ ¢¸Uî±ÀµÀAvÑ §ñËÈ¢¶¨ä¶¢¶¢ÀÀ 20.00

83 hÇvÀSµÀvÑ ¢¸±µ ¶¢Ã¶ª ¶piñOµvÀ 30.00

84 hÇvÀSµÀvÑ £Y¹ß¶m¥¹¶ªåò SµñAk¸v «¸»¬hµïA 35.00

85 hÇvÀSµÀvÑ £Y¹ß¶m ¶ª±µö«¸övÀ 30.00

86 hÇvÀSµÀvÑ ¥¹¶ªåò¶p±¼sû¹¶¨ »ªl¸èAhµA - ¶pñ±ÀÇÃSµA 25.00

87 hÇvÀSµÀvÑ ËÈ¥¶¢ «¸»¬hµï¶¢ÀÀ 20.00

88 hÇvÀSµÀvÑ °Éh¸ñvÀ «¸»¬hµïA 30.00


89 hÇvAS¸g «¸»¬hµï Vµ±¼hµñ 35.00

90 hÇvAS¸g «¸»¬hµï ¶ªA¶ªævÀ - ʪ¶¢ 35.00

91 hɱÀµÃOµÀ - hÉo±µÀ 50.00

92 lµ°ºg¸l¼ sû¹©Òlµï¶¢À m¸±ÀµÀOµÀfµÀ OÇ.I´ª.OÐlµAfµ±¸¶¢À±ÀµÀï 15.00

93 l¸¶ªÀ, §ñ±¸¶¢ÀÀvÀ a£hµ Vµ±¼hµñ 30.00

94 ¶m¶¢ï «¸A¶pñl¸±ÀµÀA «¸»¬hµïA 25.00

95 ¶m¶¢±ÀµÀÀSµ Oµ£ VµOµñ¶¢±¼å- Y¹¶¨À¶¢ 30.00

96 m¸¶¢À £Ê¥ô¶¨g 25.00

97 m¸ï±ÀµÀ¶¢ï¶¢¶ªæ ¶ªö±µÃ¶pA 35.00

98 m¸ï±ÀµÀ¥¹¶ªåò n±¸îgA Ctû¶¢Ål¼è 30.00

99 ¶mÃd¶plÉyµô hÇvÀSµÀ Oµkµ - £tû¶mé lûбµgÀvÀ 30.00

100 ¶piñO¸ ±µASµAvÑ hÇvÀSµÀ ¶pñ¶¢ÀÀPÀvÀ 30.00

101 ¶pñOµÅi ËÈ¢lµï WOºh¸ù £lû¸¶mA 55.00

102 ¶pñOµÅi ËÈ¢lµï±µASµAvÑ hÇvÀSµÀ ¢¸±¼ OµÅ»¨ 25.00

103 ¶plµOµ£hµ - vÑOµYßhµ 35.00

104 ¶plµïm¸dOµ q¸±¼Y¹hµA 30.00

105 ¶pñ¶pAVµ hÇvÀSµÀ ¶¢À¶®¶ªsûµvÀ - ¶p±¸ï¶¢vÑOµ¶mA 25.00

106 ¶p¶pÁ¹ê±µÀ ±¸¶¢ÃV¸±µÀïvÀ 20.00

107 ¶pñsûµAlµ £lµï 20.00

108 ¶pñsAlûµ ¶¢ÀgºÊ¢ÀPv 30.00

109 ¶pñsûµAlµ ¶p±µÊ¢À¶¥ö±µÀn Oµ£h¸hµhµåö £Ê¢Vµ¶m 30.00

110 q¸ñX¶m O¸vAvÑ Clû¼O¸±µ sû¹¶¨S¸ hÇvÀSµÀ 25.00

111 q¸ñX¶m hÇvÀSµÀ «¸»¬hµïA - h¸iöOµ sûµÃ£ÀOµ 30.00

112 q¸ñXm¸Alûµñ Oµk¸O¸¢¸ïvÀ - oisÑlûµ 100.00

113 ÈpAf¸ïv ±¸¶T¶¢±¸¶¢Á a£hµ ¶pñ«¸æ¶mA 35.00

114 qÒhµ¶m hÇvÀSµÀ ¶pÁgïÊpdº (sû¹Sµ¶¢hµA - sûµOºåhµhµöA) 25.00

115 qÒhµ¶m sû¹Sµ¶¢hµA - sûµOµå¦P¹¶¢ÀgÀvÀ 30.00


116 s¹v «¸»¬hµïA 30.00

117 s¹v «¸»¬j ËÈ¢h¸zOµÀvÀ 30.00

118 sñ¶¬î±¼ø ±µ¶TÀ¶pi È¢AOµd±µhµéA m¸±ÀµÀÀfµÀ a£hµA ¶ªAlɶ¥A 25.00

119 sûµOºå »ªl¸èAhµA hÇvÀSµÀ Oµ¶¢Áv DvÑVµ¶mvÀ 25.00

120 sû¹±µhµ Y¹j±ÀÇÃlµï¶¢À «¸»¬hµïA 30.00

121 sû¹±µhµlɶ¥ «¸öhµAhÐñlµï¶¢ÀAvÑ hÇvÀSµÀ ¢¸±µÀ 15.00

122 sû¹±µhµ ¶pñY¹«¸ö¶¢ÀïA ¶pÁ¹±µö¶p±¸vÀ 40.00

123 sû¹±µhµ «¸öhµAhÐñlµï¶¢ÀAvÑ hÇvÀSµÀ ¾ªåòvÀ 30.00

124 sû¹¶¢Oµ£hµöA 30.00

125 ¶¢À¶mÀVµ±¼hµñ - ¶¢À¶mVµ±¼hµñ 30.00

126 ¶¢Àl¸ñ¶ªÀvÑ hÇvÀSµÀ ¶p±¼¥Ñlûµ¶m - ¶pñVµÀ±µg 25.00

127 ¶¢ÀÀn¶pvÇô ¶ªÀsñ¶¬îgïOµ£ a£hµA ±µVµ¶mvÀ 25.00

128 ¶¢Ã¶m¶¢wô ±¸¶¢ÀOµÅ¶¨ä Oµ£ «¸»¬hµï ¶pñ«¸æ¶mA 30.00

129 ¶¢À¶®Oµ£ ±¸£q¸dº iñ¶pÁ±¸AhµOµÀfµÀ 30.00

130 ¶¢À¶®sû¹±µhµAvÑ ¶¢Ã¶mÊ¢hµ±µ q¸hµñvÀ 25.00

131 ¶¢À¶®sû¹±µhµA - «¸¶¢ÃZOµ ¶pñsÑlûµA 40.00

132 ±ÀµÀÀSµOµ£ §ñ SµÀAdñµÀ ʥʨAlµñ¶¥±µîS¸±¼ Oµ£h¸ ¶pñ«¸æ¶mA 30.00

133 ±¸fºOµv³ ¶¬ÃﶢÀnYA 75.00

134 ±¸±ÀµÀqÒñvÀ Ctû¶m¶¢ hµhµölµ±µ÷¶mA 25.00

135 ±¸±ÀµÀv¾ª¶¢À «¸»¬hµïA 40.00

136 vÉP¹«¸»¬hµï ¶ªö±µÃ¶p ¶ªösû¹¢¸vÀ 35.00

137 xv¹¶¶¢i SµgºhµA 135.00

138 ¶¢±ÀÇÃw´m ¶pkµn±É綥OµÀvÀ 20.00

139 ¢¸¶m¶¢Ã¶¢ÀËvÇ ¶¢±µl¸V¸±µÀïvÀ 20.00

140 ¢¸ïOµ±µg ¶plµOж¥A 225.00

141 £Y±ÀµÀ¶mSµ±µ «¸¶¢ÃñYïA 50.00

142 £¦©¸àËlÇþöhµö, CËlÇþöhµ, ËlÇþöhµ »ªl¸èAhµ, ¶ªASµñ¶¬A 30.00


143 ËÈ¢l¼Oµ «¸»¬h¸ïnOº hÇvÀSµÀ ¢¸±¼ ʪ¶¢ 25.00

144 ¤g - ¶pkµ n±É綥OµÀvÀ 30.00

145 ¶¢Åiå ¶pÁ±¸g¸vÀ - ¶pdA OµkµvÀ 30.00

146 ¶¥h¸lû¼Oµ m¸dOµOµ±µå f¸. Oͱµñq¸dº SµAS¸lûµ±µ±¸¶¢Á a£hµA 20.00

147 ¦v¹°µ±µ ¥¹ö¶ª - §ñ t.I´m. ¥¹»ªåò 25.00

148 §ñ lɶ¢±µOÍAfµ s¹vSµAS¸lûµ±µ ivO³ Oµ£hµöA- Oµk¸«¸»¬hµïA 20.00

149 §ñ O¸yÑZ «¸»¬hµï ¶ª¶¢ÃvÑVµ¶m 25.00

150 §ñ¶¢Àl¸ñ¶¢Ã±ÀµÀgAvÑn G¶p¶¢Ãm¸vAO¸±µ n±µÀ¶p¶¢À «ÕAlµ±µïA 30.00

151 »ªn¶¢Ã q¸dvÑô «¸»¬hµï¶pÁ £vÀ¶¢vÀ 30.00

152 ¾ª¶¢À q¸vÉS¸±µÀô 30.00

153 ¶ªAS¿hµ m¸dO¸vÀ vwhµ ¶ªAS¿hµA - DO¸¶¥¢¸gº 40.00

154 «¸»¬hµïA - YÑïi¶¨ïA 25.00

155 ¶ªAa¶¢lÉ´¢ ¢¸ö«¸vÀ ±ÇA.sû¹. 150.00

156 «¸A»TOµ ʪ¢¸±µASµAvÑ ¾ªåòvÀ 30.00

157 ¶¬±¼Oµk¸ »ph¸¶¢À¶¬ÀfµÀ Dl¼sûµdô m¸±¸±ÀµÀg l¸¶ªÀ 20.00

158 ËȬlµ±¸s¹l³ V¸±¼hµñOµ ËÈ¢sûµ¶¢A 30.00

159 CVµvhµhµöA LOµ ¶p±¼Vµ±ÀµÀ±ÉP 35.00