Circulară Ministerul Educație

\Iinistenrl Clulturii

Eclucnf iei. \'lirristrr, of Erl ucatiorl, C'u ltu re n nd
5i Cercetririi rrl llepublicii Nloldovn Researclr ol'the Republic of \'Iolclova

l(|JJ \ll), nrun. ()hiliniiru, l'iu(r II;rrii \iluttat i \:t(iunalc. I 10,13 \ | l), ('hiiiinriu, I, I'irtrr I I ar ii,\tlurii ri \alitrnalc
tcl (-t7-1??) 127(i2t). hr (J722) lJ2.\811 rfl. (.\7-121) l2?62tf. lar (,\?22) 2J2-ll{t{

N,Nk4lbiJa^ 14-Q4,MX
La nr on

C)rganelc locale de specialitate in domeniul invifimAntului
Prin prezenta, Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetarii infornreazd organele
locale de specialitate in dorneniul inv6{d,mAntului despre neadmiterea plasarii
rnaterialelor vizual-infonnative in saloanele autobuzelor $colare, pentru a nu influen{a
elevii sub aspect politic, interetnic, religios, electoral etc.
in confbrmitate cu punctul I6 al Regulamentului cu privire lq transportarea
elevilor (aprobat prin I-lG nr.903 din 30.10.2014), agenl.ul transportator este obligat sa
asigure:
"Copii", a semnelor de identificare a tipului vehiculului, Ei
1) afiqarea pictogramei
de casete luminoase in 1ala Ei in spatc "'l-ransporl copii";
2) cd elementele de inforrnare mentionate la subpct.l) vor fl ilurninate
corespunzdtor pe timp de noapte sau in condilii de vizibilitate scdzut6;
3) ca in salonul -tjlocului de transport va fi asiguratd infonnarea elevilor cu
privire la denumirea statiei care urmeazd;
4) afiqarea in salonul rnijlocului de transport a nunrelui conducdtorului auto, a
harlii schematice care sd permita vrzualizarea traseului gi a re{elei dc trasee, a
instrucliunilor privind modul de desfdgurare a transportdrii elevilor, a obliga{iilor
cdldtorilor gi a altor infonna{ii de utilitate publicd privind transportul, stabilite prin
reglernentari le in vigoare.
in context, Ministerul llducaliei, Culturii gi Cercetarii considerd cd alte nrateriale,
cu exceplia Simbolicii de Stat a l{epublicii Moldova, nu trebuic sd se regdseascd in
salonul unui autobuz qcolar.
Ca urmare celor rncn(ionate mai sus, solicitdrn organelor locale de specialitate in
dorneniul inva{arnAntului de a intreprinde rtdsurile dc rigoale privirrd inforrrarea
conduc[torilor rnijloacelor de transport gcolar, a !ine la control gi a n'ronitoriza
penxanent realizarea tuturor prevederilor I-Iot6rdrii Guvernului nr. 903 din 30.10.2014
,,Pentru aprobarea RegulamentLtlui cu privire la lransportarea elevilor".

Secretar de stat Angela CUTASTIVICI

V.PaginLr, 022 233681

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful