You are on page 1of 1

\Iinistenrl Clulturii

Eclucnf iei. \'lirristrr, of Erl ucatiorl, C'u ltu re n nd
5i Cercetririi rrl llepublicii Nloldovn Researclr ol'the Republic of \'Iolclova

l(|JJ \ll), nrun. ()hiliniiru, l'iu(r II;rrii \iluttat i \:t(iunalc. I 10,13 \ | l), ('hiiiinriu, I, I'irtrr I I ar ii,\tlurii ri \alitrnalc
tcl (-t7-1??) 127(i2t). hr (J722) lJ2.\811 rfl. (.\7-121) l2?62tf. lar (,\?22) 2J2-ll{t{

N,Nk4lbiJa^ 14-Q4,MX
La nr on

C)rganelc locale de specialitate in domeniul invifimAntului
Prin prezenta, Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetarii infornreazd organele
locale de specialitate in dorneniul inv6{d,mAntului despre neadmiterea plasarii
rnaterialelor vizual-infonnative in saloanele autobuzelor $colare, pentru a nu influen{a
elevii sub aspect politic, interetnic, religios, electoral etc.
in confbrmitate cu punctul I6 al Regulamentului cu privire lq transportarea
elevilor (aprobat prin I-lG nr.903 din 30.10.2014), agenl.ul transportator este obligat sa
asigure:
"Copii", a semnelor de identificare a tipului vehiculului, Ei
1) afiqarea pictogramei
de casete luminoase in 1ala Ei in spatc "'l-ransporl copii";
2) cd elementele de inforrnare mentionate la subpct.l) vor fl ilurninate
corespunzdtor pe timp de noapte sau in condilii de vizibilitate scdzut6;
3) ca in salonul -tjlocului de transport va fi asiguratd infonnarea elevilor cu
privire la denumirea statiei care urmeazd;
4) afiqarea in salonul rnijlocului de transport a nunrelui conducdtorului auto, a
harlii schematice care sd permita vrzualizarea traseului gi a re{elei dc trasee, a
instrucliunilor privind modul de desfdgurare a transportdrii elevilor, a obliga{iilor
cdldtorilor gi a altor infonna{ii de utilitate publicd privind transportul, stabilite prin
reglernentari le in vigoare.
in context, Ministerul llducaliei, Culturii gi Cercetarii considerd cd alte nrateriale,
cu exceplia Simbolicii de Stat a l{epublicii Moldova, nu trebuic sd se regdseascd in
salonul unui autobuz qcolar.
Ca urmare celor rncn(ionate mai sus, solicitdrn organelor locale de specialitate in
dorneniul inva{arnAntului de a intreprinde rtdsurile dc rigoale privirrd inforrrarea
conduc[torilor rnijloacelor de transport gcolar, a !ine la control gi a n'ronitoriza
penxanent realizarea tuturor prevederilor I-Iot6rdrii Guvernului nr. 903 din 30.10.2014
,,Pentru aprobarea RegulamentLtlui cu privire la lransportarea elevilor".

Secretar de stat Angela CUTASTIVICI

V.PaginLr, 022 233681