Вы находитесь на странице: 1из 11

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Administraṭie şi Afaceri


Administrație publică
Anul III

LUCRARE DE SIMINAR
PRIMARIA SECTORULUI 2

Realizat de:
Ilie Maria-Beatrice
Ristea Alexandra

București

2017
1
CUPRINS

Introducere

Capitolul I. Descrierea organizației


1.1. Scurt istoric
1.2. Domeniul de activitate
1.3. Număr de salariați
1.4. Organigrama

Capitolul II. Clasificarea organizației


2.1. Viziunea organizației
2.2. Misiunea organizației
2.3. Valoarea organizației
2.4. Obiectivele organizației

Capitolul III. Identificarea problemelor organizației

Capitolul IV. Analiza organizațională


3.1. Analiza PEST
3.2. Analiza SWOT

Capitolul V. Identificarea principalilor Stakeholderi interesați de


activitatea de planificare strategică.
5.1. Ce sunt Stakeholderii?
5.2. Clasificarea Stakeholderilor
5.3. Analiza stakeholderilor

Capitolul VI. Concluzii

Capitolul VII. Bibliografie

2
Introducere

Primăria sectorului 2 a Municipiului București se organizează și


funcționează în temeiul principiilor autonomiei locale conform prevederilor
Legii 215/2001 a Administrației publice locale.
Primăria sectorului 2 a Municipiului București este o instituție publică cu
activitate permanentă, care aduce la îndelinirea hotărârilor Consiliului sectorului
2, și soluționează problemele curente ale cetățeniilor. Aceasta este constituită
din primar, viceprimari, secretar și aparatul propriu al Consiliului sectorului 2
București.

3
Capitolul I. Descrierea organizației

1.1. Scurt istoric

Sectorul 2 se află în partea de nord-


est a Bucureștiului, având o suprafață de 32
de km pătrați.
Acesta a fost, la începutul secolului
al XIX- lea, loc de întâlnire al negustorilor
de cereale și meșteșuguri, de unde astăzi le
poartă numele străzile: „Olari, Făinari,
Mătăsari, Cărăușilor”.
În prezent sectorul 2 are cel mai
mare număr de centre de învățământ: “Colegiul Național Mihai Viteazul”, “Colegiul Național
Cantemir Vodă”, “Scoala Iancului” și biserici din București vechi, schituri, mănătiri, ridicate
de domnitori, boieri sau negustori, unde după cum se poate vedea poartă numele unor mari
conducatori ai țării noastre. Astfel Primaria sectorului 2 duce mai departe tradiția de a servi si
apăra cetațenii acestei țări.

1.2. Domeniul de activitate

 Denimirea: Primăria Sectorului 2 a Municipiului București


 Sediul: București, România
 Obiectiv de activitate: Respectarea drepturilor si obligațiilor cetățenilor
: Asigurarea ordinii publice1

1.3. Numar salariați

 Total posturi primăria sector 2: 376


 Funcții demnitate publică: 2
 Posturi de conducere: 46
 Puterea de execuție: 328

 Primar: TOADER MUGUR MIHAI

 Viceprimar: POPESCU DAN CRISTIAN

1
Dana Apostop Tofan- “Dreptul administrative I” 2011, p. 96, a se vedea art. 30 din “Legea Administrației
publice locale”.

4
Capitolul II. Clasificarea organizației

2.1. Viziunea organizației

„Primăria Sectorului 2, îşi propune să devină un etalon al calităţii la nivelul


primăriilor din România prin obţinerea şi menţinerea unui sistem de elită în
furnizarea serviciilor către beneficiari şi toate părţile interesate, precum şi
depăşirea aşteptărilor acestora.”2

2.2. Misiunea organizației

„Misiunea Primăriei Sectorului 2 este de a fi permanent în slujba nevoilor


comunităţii locale pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă,
echitabilă, competentă şi eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor
Sectorului 2, prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate în context
naţional şi internaţional.”

2.3. Valoarea organizației

„Reuşita Primăriei Sectorului 2 în îndeplinirea politicii şi obiectivelor sale se


bazează în primul rând pe valorile imateriale ale organizaţiei. În acest sens,
cunoştinţele, experienţa şi profesionalismul organizaţiei, includ valori precum:
respect faţă de lege şi cetăţean, performanţă, disciplină, integritate,
onestitate, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de şanse şi
responsabilitate socială.”

2.4. Obiectivele organizației

 Respectarea drepturilor cetațeniilor


 Asigurarea ordinii pubice
 Gestionarea financiară în conformitate cu legea.

Capitolul III. Identificarea problemelor organizaționale

Cele mai întâlnite probleme în primăriile locale sunt urmatoarele:


 Bugetul local limitat
 Legislație defectuasă
 Durate lungi de timp pentru realizarea unor proiecte locale

2
A se vedea: http://www.ps2.ro/www/ps2/categorie/primaria-sectorului-2/misiunea,-viziunea-si-valorile/33

5
Capitolul IV. Analiza organizațională

3.1. Analiza PEST

Aceasta este o analiză a situațiilor strategice dintr-o afacere.


Analiza PEST este compusă din 4 factori elementari:
 Politici
 Economici
 Socio-culturali
 Tehnologici

Analiza PEST a primăriei sectorului 2 București

 Factorii politici:
 Respectarea legii de către angajații primăriei
 Legislația muncii
 Stabilitatea politică

 Factorii economici:
 Rata șomajului
 Situația venitului disponibil
 Rata dobânzilor și rata de refinanțare
 Rata inflației

 Factorii socio-culturali:
 Situația demografică
 Amplasarea geografiă
 Mobilitatea populației
 Nivelul educațional
 Numărul celor care au doua slujbe

 Factorii tehnologici:
 Tehnologia avansată
 Cheltuielile pentru cercetare avansată

6
3.2. Analiza SWOT

Prin această analiză se pot afla punctele forte sau slăbiciunile,


oportunitățiile si amenințăriile ce provin din mediul extern.
Analiza SWOT este compusă din 4 elemente:
 Puncte tari
 Puncte slabe
 Oportunitățiâ
 Amenințări

7
Analiza SWOT a primăriei sectorului 2 București

 Puncte tari:
 Gestionarea eficientă a resurselor financiare
 Interes crescut pentru investiții străine în diferite ramuri
economice
 Creșterea numărului de proiecte publice
 Rata scăzută a șomajului comparativ cu alte primarii din
Municipiul București
 Selectarea foarte precisă pentru angajarea personalului competent
(concurs, studii superioare, cunoașterea a 2-3 limbi străine,
cunoștințe în operarea pe calculator)

 Puncte slabe:
 Insuficienta utilizare a tehnologiei informaționale/ electronice în
activități economice
 Lipsa de echipamente specializate în caz de urgențe
 Lipsa bugetului local, necesar realizării unei investiții vitale
 Neeficiența angajațiilor datorită salariilor mici

 Oportunități:
 Existența resurselor financiare pentru îndepliniarea proiectelor
 Realizarea structuriilor necesare investițiilor în infrastructură
 Legislație ce permite crearea unei game de servicii specializate și
diversificare, în funcție de nevoile beneficiarului( centre de zi,
cămine pentru persoane vârstnice, case de tip familial)

 Amenințări:
 Fiscalitatea crescută
 Greve la nivelul angajațiilor
 Concurența între primariile din Municipiul București

8
Capitolul V. Stake holderi

5.1. Ce sunt stake holderi?

Sunt indivizii care contribuie la crearea valorilor, așadar sunt beneficiari


la profit sau riscuri.3
Managementul stakeholderilor este foarte important pentru succesul
oricărui proiect, din fiecare organizație. Implicarea oamenilor potriviți, în
direcția potrivita, poate conta in mod hotărâtor pentru reușita proiectului, dar și
pentru cariera celui care realizează proiectul.

5.2. Clasificarea stake holderilor

 Stakeholderii de pe piața de capital- persoanele care nu sunt direct


implicate în realizare, dar care pot fi afectate ori pot influența. Aceștia
sunt : acționarii firmei și creditorii firmei.
 Stakeholderii de pe piața produselor- persoanele care sunt afectate de
orice acțiune a organizației sau care sunt interesați de o îmbunătățire a
calității produselor. Aceștia sunt: consumatorii sau furnizorii.

 Stekeholderii de la nivelul firmei- persoanele care vor ca firma sa le


ofere un mediu de muncă sigur precum și o recompensă adecvată.
Aceștia sunt angajații firmei.

5.3. Analiza stakeholderilor


Analiza stakeholderilor se face în trei pași simpli:

1. Primul pas in analiza stakeholderilor este identificarea stakeholderilor.


2. Următorul pas presupune analiza influenței și intereselor fiecărui stakeholder pentru a
ști pe care dintre ei trebuie concentrată atenția.
3. Pasul final constă în buna cunoaștere a celor mai importanți stakeholderi pentru a ști
cum vor raspunde la proiect si pentru a ști ce trebuie făcut pentru a obține sprijinul
lor.

3
A se vedea: http://www.stiucum.com/management/management-strategic/Stakeholderii21248.php .

9
Capitolul VI. Concluzii

Așadar în cadrul primăriei sectorului 2 a Municipiului București


activitatea se desfășoară în baza Legii nr. 215/2001, Legea a Administrației
publice locale.
Consiliul Local al sectorului 2 în calitate de autoritate deliberativă,
împreună cu primarul sectorului 2 în calitate de autoritate executivă,
funcționează ca autoritați administrative autonome, rezolvând și gestionând o
parte a treburilor publice din sectorul 2 al Municipiului București, având
atribuții stabilite prin lege.

10
Capitolul VII. Bibliografie

 http://www.ps2.ro/www/ps2/index.php

 http://www.ps2.ro/www/ps2/categorie/primaria-sectorului-
2/misiunea,-viziunea-si-valorile/33.

 Dana Apostop Tofan- “Dreptul administrative I ” 2011.

 A se vedea Legea 215/2001 Republicată “Legea administrației


publice locale”.

 http://www.stiucum.com/management/management-
strategic/Stakeholderii21248.php .

 Prof. Univ. Dr. Paul Marinescu-“Management de proiect” ed.


Sitech, 2017 Ediția a-III-a.

11

Оценить